Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 05, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen
XXVIII
OMAIIA NEBB Y PÁTEK DNE 5 KVĚTNA 1899
DYojtf denníku: Ročník VII číslo 67
Z BOJÍŠ 1
n J
"_♦' l
V -
Draze dobytá vítžzstvi Am6
V
Dva maži ubiti a Čtyři porauřni t neb
rasském pluta
v
Heohroltný pluk Funtlon mtii raninými
Na postupu od Apalitu k San
Fernando brigády Wheatonova a
Haleova narazily včera na silný
odpor povstalců při řece blíže San
Tomas Domorodci vydrželi té
měř po dvě hodiny smrtonosný
oheň Američana a couvli teprve
když montanský pluk vrazil jim
do boku Potom prchali neb
ujížděli co nejrychleji do San
Fernando když byli dříve spálili
vesnice Sn Tomas a Minalin
Obě brigády naše přebrodily řeku
téměř současně a pustily se za ne
přítelem Do poledne byli na straně Ame
ričanů dva muži z pluku nebras
ského a jeden vojín z montanské
ho pluku zabiti a kapitán Albrecht
tři členové pluku kansasského
dva z montanského čtyři z neb
rasského a jeden z jiho-dakotské-ho
poraněni Nepřítel utrpěl
ztrátu pouze nepatrnou ježto byl
dobře opevněn
Po krátkém odpočinku postu
povalo se dále a generál Wheaton
brzy uvítán byl střelbou z první
řady povstaleckých zákopů Zde
opět ztráty naše byly dosti těžké
Neohrožený plukovník Funston
jenž tolikráte osobním hrdinstvím
se proslavil byl poraněn jeden
poručík zabit a Čtyři poraněni
když vedli své setniny kansas
ského pluku proti boku nepřátel
skému Celkem zmocnili se Ame
ričané tří nových míst San To
mas Moasimu a Minalinu
Ze dnu předcházejících došly
následující zprávy:
Major Bell " s ' družinou zvědů
zmocnil se města Macabebe asi
čtyři míle severozápadně od Ca
lumpitu Nebylo k tomu třeba
žádného zvláštního hrdinství ne
boť domorodci zvonili všemi
zvony a volali "ať žijí" když
Američany spatřili ' Nyní vyko
návají na místě Číňanů různé
práce při mzdě 50c denně začeŽ
jsou velmi vděčni -
Generál Lawton stále postupu
je Sorganisoval tlupu 40 zvědů
jež jde před hlavním vojem a
vedena jest W M Youngem
známým % indiánských šarvátek
jenž zabil pět Filipínců minulý
týden
V pondělí bylo slaveno výročí
bitvy v zálivu manilském Všech
ny lodi byly okrášleny a od ob
vyklého cvičení upuštěno Ad
mirálu Deweymu dostalo se mno
hých vzácných návštěv
Generál McAtthur vyslal něko
lik amerických důstojníků pod
vlajkou přátelskou do stanu gen
Luny se zásobami potravin a
peněz pro americké zajatce Po
vstalci mají prý dva důstojníky a
šestnáct jiných mužů a mezi nimi
nalézá se též poručík Gilmore s
ostatními námořníky z Yorktownu
McArthur nabídl Lunovi výměnu
vezna
Generál Otu oznamuje že ka
pitán Charles Rockefeller z devá
tého pěšího pluku pohřešuje se
od 28 dubna Večer toho dne
vyslán byl na obchůzku stráží ale
více se nevrátil Panují obavy
le zbloudil a zajat byl povstalců
Generál Otis zaslal v úterý ná
sledující depeši cdboru války:
"Seznam zajatců v rukou povstal
ců právě obdržený vykazuje po
ručíka Gilmorea a sedm námořní
ků ztracených z Yorktownu a Šest
prostých vojínů z armády Tři
ze šesti byli neprávem zajati v
lednu před vypuknutím nepřátel
ství Všem vede se dobře Mimo
výše zmíněné ještě dva jiní muži
nalézají se v rukou povstalců
South a kapitán Rockefeller o
těch však dosud ničeho se neví'
Seznam zajatců doručený gen
Otisovi psán byl poručíkem Git
morem Generál Lawton ztratil v pon
dělí jednoho mule zabitého a pět
raněných blíže San RalaeL
V úterý při úsvitě vytrhl gen
Hale pluky iowtkým a jibo-
dakotakÝB Uadronoo uzdy a
mm
v jvi-- _ - 1 v
avema aeiy z vaiumpiiu směrem
severovýchodním aby spolupůso-
4'' 8 kmenem Macabelů kterýž
J -u ~ : l 1 : : : t
íům Makabelové sorganisovali
již setninu ozbrojenců ku ochraně
města a přivádějí tagalské zajatce
gen McArthurovi V úterý před
půlnocí došla do odboru války
následující depeše od generála
Otise: "Oddíl generála Lawtona
když táhl západně od Norzogaray
zmocnil se Balinagu a vesnic v
okolí rozprášiv 1600 povstalců
Jeho jedinou ztrátou jsou dva
ranění povstalci ztratili několik
zabitých a mnoho raněných a
zajatých Počet se neudává Oče
kával jsem spojení s Lawtonem
přes Malolos pomocí Haleova
vojska a oddílů z města" Otis
oznámil též jména zabitých 25
dubna Je jich celkem osmnáct
Českých jmen mezi nimi neshle
dáváme Mezi generálem Otisem a vy
slanci filipínskými kooána byla
ve středu nová porada Povstalci
žádají nyní o příměří na tři
měsíce tak aby prý kongres jejich
ustanovit! se mohl co dále počíti
Návrh tento byl ovšem odmrštěn
Generál Otis drží se svého původ
ního rozhodnutí neuznávati v
ničem povstaleckou vládu a proto
také odepřel přijati připiš od
Aguinaldova "mioistra zahranič
ních záležitostí"
Ve středu odpoledne oznamova
lo se z Manily že generál Mc
Arthur útočí na město San Tomas
asi pét mil severozápadně od
Calumpit Když depeše byla za
sílána Američané zapásili o most
a povstalci začali páliti město
Gen McArthur přestěhoval svůj
hlavní stan do San Vicente přes
Rio Grande Brigáda Wheato
nova minula již Apalit kdežto
gen Hale vrátil se aby spolupů
sobil s gen Lawtonem
Blíže Balibog došlo k malé
srážce během níž jeden americký
voják byl' zabit a tři poraněni
Povstalci rozutekli se před gen
Lawtonem a Halem
Španělský jeden zajatec jenž
prchl do amerických řad praví
že po útoku gen Halea na Quin
gan' 200 Filipínců bylo pohřbeno
V jednom příkopu zahynulo jich
35 v druhém 27
V seznamu raněných mimo
několik nižších důstojníků nalézá
se též generál Hale jenž střelen
byl do nohy a plukovník Haw
kins z pennsylvanského pluku
kterýž zraněn byl do ramene
Poranění obou jsou lehká Ostat
ních raněných je celkem 29 a
jeden prostý vojín z třináctého
pluku minnesotského byl zabit
Admirál Dewey oznámil odboru
námořnictva že sedm mužů z
dělového člunu Yorktown se do
sud pohřešuje V seznamu ame
rických zajatců držených povstal
ci se aspoB nenalézají
DROBNÉ ZPRÁVY
Z New Yorku vyplul v pon
dělí do Manily vládní parník Hoo
ker za účelem spojení všech důle
žitějších míst na Filipínách pod
mořským lanem Hooker jest
bývalá loď Panama jež ukořistěna
byla na počátku války americko
španělské Dle sdělení generálního po
bočníka Corbina nastoupí dvacátý
kansasský pluk zpáteční cestu z
Manily někdy v polovici června
Jarní stříž ovec v okolí Rock
Springs jydá prý letos 1500000
liber
Demokraté v Chicagu hodlají
po příkladu New Yorku vystrojiti
dollarový banket Účastenství W
J Bryana a mayora Harrisona je
prý už zajištěno
V okresu Van Buren v Ar
kansasu zavražděn byl syn Hugh
Pattersona jenž v prosinci 1893
zabit byl Lee Millsem a Will
Hardinem Mills byl oběŠenkdež
to Hardin zastřelen byl před ně
kolika dny ve vězení Panuje
domnčká že mladý Patterson za
vražděn byl ze msty přátelí vrahů
svého otce
Za doby jarní ae nejsnáze a
nejčastěji nachladíme jelikož pli
li! včasně sněníme spodní těžší
prádlo za lehčí V případě takém
nejlépe poslouží zahřátí se koflí
kem horkého Dr Aug Koenig's
Hamburger Breaat Tea Nastuze-
aiaa rychle zmizí
NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% Odborem války vydána byla
brožura v níž srovnávány jsou
ztráty na životech lidských v prv
ním roce války občanské s prvním
rokem války poslední V období
od 1 května 1898 do 30 dubna
1899 podílelo se na válce španěl
ské a boji s filipínskými povstalci
asi 273000 mužů z nichž zemře
lo ze všech příčin 6190 čili jiný
mi slovy 2 % procenta Ve válce
občanské nalézalo se první rok v
poli 276371" mužů a z těch ze
mřelo celkem 19159 čili 68
procenta
% Po uzavření obchodu 29
dubna veřejný dluh Spojených
Států odpočte-li se hototovost v
pokladně obnášel $1172587-
264 Za měsíc poslední přibylo
na dluhu $23081701 což dá se
vysvětliti hlavně vyplacením $20-
000000 španělsku lenoz dne
nalézalo se v pokladně za $278
985254 zlata a za $507646792
stříbra "
X Vrchní řiditel pošt na Kubě
E G Rathbone oznámil že ve
službě poštovní učiněn byl na
ostrově veliký pokrok Roznáška
ve všech větších místech je bez
platná a všichni zřízenci pořizují
si již uniformy Líd domácí ne
může si nové zařízení vynachvá
lili
X Za měsíc duben vybráno
bylo v Manile na cle $457002 v
Iloilo $45534 v Cebu Í3°757
úhrnem £533293
X Příručí sekretář války Meikle-
john obdržel první zprávu od
kapitána Aberbrombie jenž velí
výpravě která hodlá zříditi stez
ku od Měděné řeky k řece Yukon
Depeše zní jak následuje: "Vý
prava moje vystoupila na pevninu
dnes 23 dubna Nemocnice
zřízena pro ošetřování chorých
havířů kteří přicházejí ze vnitro
zemí po cestě kterou hodláte
otevřití- jako vojenskou stezku
Ačkoli ' poměry jsou zde dosti
smutné nejhorší jest už pryč
Podrobná zpráva následuje"
X Na odporučení generálů Otise
a McArthura jmenoval president
plukovníka Funstona z pluku
kansasského brigádním generá
lem Funston vyznamenal se
hlavně při dobytí Malolos a pře
brodění Rio Grande
X Vnitrozemské daně v Manile
vynesli od 14 srpna 1898 do 29
února 1899 $172779
X Senátor Thurston a poslanec
Mercer odevzdali ve středu presi
dentovi formální pozvání na vý
stavu omažskou President od
pověděl že dosud neví podnikne-
li cestu do Yellowstone parku
ale stane-li se tak tu prý neopo
mene zastaviti se v Omaze na niž
zachoval si pouze nejpříjemnější
upomínky
X Od srpua 1898 do 15 dubna
1899 vybráno bylo na Portu Ricu
celkem $903161 na cle
Volba v Baltimore
Při městských volbách v Balti
more vyhráli demokraté značnými
většinami Zvolili svého čekance
Hayese za mayora a též v měst
ské radě budou míti převahu
Komise jede
Seth Low předseda Kolumbij
ské university kapitán A T
Mahan a Frederick W Holis
členové americké komise do kon
gresu míru kterýž v Haagu Hol
landsko zasedati bude odejeli ve
středu z New Yorku na parníku
St Louis Několik set univer
sitních studujících uspořádalo v
přístavu nadšenou ovaci Seth
Lowovi jenž k nim krátce pro
mluvil a vyslovil naději že z kon
gresu míru mnoho dobra všem
národům vzejde Mimo výše uve
dené muže zastupovati budou
Spojené Státy: Andrew D White
vyslanec v Německu Staníord
Newell vyslanec v Hollandsku a
kapitán William Crozier
Proti námezdným ioldaéřim
Guvernér missourský Stepbens
podepsal ▼ pondělí předlohu kte
rou se zakazuje zaměstnáváni lidí
z jiných států jako příručích šeri
fů konstéblů neb policistů Úče
lem nového zákona jest zameziti
dováleni Pináertoncn d ititu
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Sensaíní vražda
V New Yorku sběhla se ve
středu krvavá událost jež opětně
rozčilila vznešené kruhy tamní
Alexander Masterson řiditel Far
mers' Loan and Trust Company
stařec to již 72letý a velmi boha
tý zastřelen byl v hotelu Burling
ton James N Plumbem rovněž
boháčem Masterson střelen byl
pětkráte a zemřel asi v hodině
Vražda byla promyšlena neboť
Plumb sepsal obsáhlé objasnění
veřejnosti pod titulem "Proč já
J Neale Plumb zastřelil jsem
Alexandra Mastersona'' Tvrdí
že pronásledován byl Masterso
nem celých 35 roků že muž ten
odlouditi chtěl mu lásku jeho
ženy že téměř zničil jej finančně
že docílil sňatku syna jeho se žen
štinou nehodnou a že jednou unesl
dceru jeho a naváděl ji aby se
zřekla otce Ku konci praví:
"Zbavil jsem svět člověka kterýž
nebyl hoden žiti a jehož tisícerá
smrt nemůže napraviti hrozné
křivdy na mně spáchané'' Po
vypálení osudných ran dal se
Plumb dobrovolně zatknouti a
předveden byl před kapitána
Pricea kterýž jest dobrým příte
lem jeho Masterson bydlel s
manželkou a dvěma provdanými
dcerami v nádherné residenci v
Mount Vernon a v peněžních kru
zích new-yorských byl dobře
znám J Neale Plumb byl kdysi
nesmírně bohat Vlastnil skvost
ně zařízený dům na Páté avenue
v New Yorku a mimo to villu za
$500000 v Islip na Long Islandu
Ztratil sice značnou čásť svého
jmění ale proto přece zůstalo mu
tolik že jiŽ před dvaceti léty
mohl se vzdáti veškerého ob
chodu
Pocta padlým hrdinům
Na památném bojišti v Chicka
mauga parku odhalen byl ve stře
du slavnostním způsobem pomník
kterýž ptát Kentucky věnoval
synům svým tojovavším na obou
stranách ve veliké válce občan
ské Hlavním řečníkem' byl ken-
tucký guvernér Bradley kdežto
gen ti v iJoynton přijal pomnu
jménem vlády — Téhož dne od
halen byl na bojišti u Chancellors
ville ve Virginii pomník na pa
mátku padlých Členů 114 pluku
pennsylvanského kterýž 3 květ
na 1863 ztratil tam tři důstojníky
a is prostých vojínů Pomník
svěřen péči "spolku národních
bojišť"
Nejvžtší ze všech trustu
Trust kterýž i mezi ohromnými
kombinacemi kapitálu v této zemi
bude obrem stane se co nejdříve
skutečností Je to sdružení všech
oceláren a drátoven v Americe s
kapitálem od $700000000 do
$800000000 Úplná organisace
nebyla ještě provedena ale na
podrobnostech pilně se pracuje —
Koželužský trust utvořen byl též
v těchto dnech Kapitál jeho
obnáší $70000000 Mimo dva
výše uvedené trusty spojily se
železárny na západě i jihozápadě
ve sdružení zvané Republic Steel
and Iron Company s kapitálem
$55000000 a z Chicaga se zvě
stuje že pracuje se ca organisaci
trustu vyrabitelů Hospodářských
s:rojů s kapitálem $65000000
Z Anaconda Mont se oznamuje
že trust majitelů měděných dolů
zahájil už svoji působnost Ka
pitál obnáší $75000000
Nabažili se trucování
Když v Arkansasu vešel v plat
nost protitrustový zákon kterýž
zakazoval i vzájemná sdružení
pojišťovacích společností ohlási
Iv tvto s velkým bombastem že
se ze státu toho nadobro vystě
bují Také to učinily ale když
shledaly že státní úřady nehodlají
lézti ku kříži začínají se stěhovati
zpět Čtyři už přišly a ostatní
budou následovati Všecky sli
bují že budou poslušný nového
zákona
Odpornjf skat tsycnolor ický
V jedné noclehárně ve Stock-
ton Cal nalezeny byly v úterý
na loži mrtvoly pani W Hickma
nové a H A Hassallové Dvě
střelné rány skončily livot jejich
Okolnosti obklopující tuto tra
eédii isou pozoruhodné Pani
Hassallová zahořela nepřirozenou
válnf k parní Hickxaanové a pooé-
má n&jvčtší ŽELEZÁŘSKY OBCHOD
v So Omaha č 2408 N ul - Telefon: 162
Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
íkřínf '-Jewel" gasolln kamen ocelové renče "Majestic" drátěné ploty
drátěné létal okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavětí nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
Opatřfm vám žlábky pod okap střech hleďte zásobit! se měkou vodou
j§j a neneebte ji téci podél staveni aby se vám nesesedlo Kamna pro domá
H cnost mám nejosvědčeněji! druhy t51r
BÍMS1
vadž za jistou záležitostí musela
odejeti do Londýna vyzvala ji
aby ztrávila s ní noc Hickma
nová svolila a ráno obě nalezeny
mrtvé Dle náhledu lékařů byla
Hassallová jež smrtící rány vy
pálila šílenou Případ podobný
udál se v Memphis před několika
léty ' '
Neoceňují americké umíní
Americká komise pro pařížskou
výstavu stěžuje si na malé místo
jaké bylo malířům zdejším vyhra
ženo Zaujímá prý pouze 550
stop tak že nanejvýše vejde se
tam 250 olejových obrazů a něco
málo obrazů vodových a kreseb
Prostora je prý značně menší
nežli vyhražena byla Spojeným
Státům na výstavě v Paříži roku
1889
Stížnost pěstitelů tabáku
V národním sjezdu pěstitelů
tabáku kterýž konán bude ve
Filadelfii 22 květnarokováno
bude též o podvodech s kolky
vnitrozemních daní Švindlemi
těmito postiženi byli velmi těžce
pěstitelé tabáku Jacobs a jeho
spoluspiklenci prodávali doutníky
tak lacino že celý trh byl zdemo
ralisován a ceny tabáku poklesly
že ani nevyplácelo se jeho pěsto
vání Na sjezdu žádáno bude
přísnější provádění důchodových
zákonů
Bouře ve Wardner
Spolkové úřady musely býtí po
žádány aby zakročily ve Ward
ner Idaho" kdě stávkující havíři
minulý týden takové spousty způ
sobili Bylo tam už odesláno
několik setnin 24 pluku pravidel
né pěchoty (černošského) kterýž
podílel se v bitvě na vrchu San
Juan na Kubě a v pádu potřeby
další vojsko bude vypraveno do
pobouřené krajiny Ve středu
zaslal gen Merriam následující
depeši odboru války datovanou v
Boise Idaho: "Přijel jsem dnes
ráno Porada s guvernérem ob
jevuje obvyklé nesnáze při jedná
ní s brannými výtržnostmi a spik
nutími Je trochu naděje že
vinníci zjištěni budou při korone
rově inquestu ve Wardner Jeden
uniový dělník zabit a jeden neu
niový smrtelně poraněn Zkáza
důlního majetku velmi veliká
Vojsko z Boise Vancouver Walla
Walla a Spokane vyjelo do Ward
ner dnes Posádky z Harrison
Assinaboine Russell a Douglas
odeslány dnes do Mullan Večer
odjedu sám do Wardner Počet
neuniových havířů v distriktu asi
1500 počet ozbrojených a po
dílejících se na bouřích asi 100"
Ve středu započato bylo se zatý
káním domnělých dynamitářů a
do večera bylo jich uvězněno 101
Ze svita průmyslu a práce
V železárnách v Reading Pa
po druhé jiz phJano bylo 2500
dělníků od 5 do 10 procent — V
Clevelandu dle konservativních
odhadů zvýšena byla mzda 3500
dělníkům od 1 května Slévači
strojů a kamen obdrželi přídavek
10 procent tesařům zvýšen plat o
2j4 centu na hodinu tak že na
dále při osmihodinné době pra
covní budou dostávati 27 centu
na hodinu plumbaři dostávati
budou $3 denně na místě dosavad
ních $275 stavebním zámečníkům
přidáno 5 procent kdežto mzda
zedníků zvýšena s 45 na 50 centů
za hodinu Také omítačúm zvý
šen plat kdežto laťkáři budou
míti nadále $250 denně na místě
dřívějších $200 — V jižní Indianě
asi 700 uhlokopů vyšlo na stávku
Strajk vyvolán byl propuštěním
třiceti uniových havířů blíže
Evansville — Chapman Slate Co
jejíl břidlicové lomy nalézají ae
blíže Betlehem Pa přidala všem
svým dělníkům od 15 do 20 pro
cent — V loděnicích v Biddelord
Me čtyři sta stroj nik ů zastavilo
práci Poladnjl svýienl mzdy o
20 procent — Potěšitelná zpráva
dochází z Des Moines la Stávka
v uhelné oblasti byla skončena a
to téměř úplným vítězstvím haví
řů Těžárníci přistoupili na osmi
hodinnou dobu pracovní a platiti
budou nadále 75 centů od tuny
uhlí Dělníci se svého původní
ho požadavku slevili pouze pět
centů
Zprávy spolkové
Řád Palacký ě 1 ZČBJ
Výbor ku spracování domácích
pravidel jakož i výbor v záležito
sti bratra Hejla nechť sejde se v
plném počtu v neděli odpoledne
po druhé hodině ve spolkové síni
Jan Rosický předsedá
Těl Jed Sokol
odbývá svou měsíční schůzi příští
čtvrtek dne 11 května v 8 hodin
večer Všichni členové jsou žá
dáni by se dostavili
: :
Díkůvzdání
Tímto vzdávám vřelý dfk Z
Č B T a panu F J Fejf aroví
jehož pro8tře'tnictvím roi úmrt
ní podpora $1000 po mm ze
mřelém synu Jos Milikovgký
vyplacena byla Syn mft) při
stoupil k řádu Jan Rosický
před dvěma měsíci V krátkosti
na to se roznemohl na horečku
a zemřel Pročež odporučuji
Z Č B J co nejvřeleji všem
jež u Jednoty pojištění hledají
Jan Milikorský
otec zemřelého
11 1" i' I T1
SKV]
1 Tfi
11 LiťC£XDSi'! T:
SKVĚLOU
] společenskou
1 zábavuTD
ugpoMdi
Tábor Columbus Cis 69
W O w
t sobota dne 13 kvétna '99
y síni pana J VY Hrocha
0'pti jemnou a nenucenou síbavn bu
de nileilU postaráno
V 4ctí ive :
Pořádající výbor
PLES
uspořádá
Velko-Výbor J Č D
SUta Nefcraska
1
ku oslavě rho61etáho
trvání
v subvta 6 května
v NÁRODNÍ St NI
vaTi-DKÍ Pán a dámou 80o
V8TIPNK raíiain use
Bohatý prcrram připraven
Í2
uvrteenou eoatni miw
pobaveni Je puataráno
UOLf p™ letnf topení
Rot SpnpíS: S?!::::::::::::
H30D3! n" """""""""i": S
Whil brert not tMň
Bwhé nareiané dHvi velni larlim
DW7tř i LKvr
MONEI9IS ! TIS Sto 13Ui St
1 Ium ci Žižka
Krásné dra litorrafované ob-aj
tředatavajíci české velikány Husa a
Žiiko hodící ae pro spojiové a veřejné
místnosti jakoit pro rodiny mám
ayal na akladC Prodávám J oba po
S1-0Q aneb co prémii k Po Západa a
doplatek 50c lofcr?tžaa