Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 28, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok íZApadu
Pokrok Západu
SBMIWEEKLT EDITION
PubtUhed by National Printing- Co
509-11 So X2th St — Tel 1008
Subscrtptloo ty mail
$250 per year
Vychází kaide litery a pátek
Vydává - - - Národní Tiskárna
509-511 Jlial 12 ulke-Telefod 1008
Šidící redaktor :
J Rosický
Předplatní i
V miste dodávkou do domu bez přílohy $300
8 přílohou
Pošlou pro Spojené Státy a Kanadu bez
Kuluovny Americké S3-90
8 Knihovnou An-Tickou S3ÍÍ
rvi Čech bea DřílollV 13-00
8 přílohou 1-30
Kidf předpl Uitel oprávněn Je k prémii
Ohiáiky
Drobní a r&znJ ohiáiky uveřeJBujem pouze
ien když peníze k objednávce přiloženy Jitou
Vu rfnJma nhláAkrv fihvitafn vullrnett n m nlu~
ahu jíuT palec fítame 75 centu za třikrát Ža
ruzna ouiaaeni Dianoprani amrii a jins cil
na 11 ÍA tH nulm -u k ri nvjahfnlní
Nechť k '1 proto přiloží objednávce tolik
peníz jak velkou ohláiku niíil sl přeje Ceny
oniasek na aeisi aouu oznámí e ocnotne na
pozautm
Zrfaltkv fleaéz
jsou nejbezpeřnějSi když se koupí na poitě
neb expreseu " Money Order a týž nam ze
zaíle Též v registrovaném dopise aneb f-
ukázkou bankovní jest zásilka jista Kde
ence pianu uuecKera na u&nK necoi zasie
o 36 centů více proto ie tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Na
místě drobných peníz plljmeme též i 1- a
a : i - — v : 1 1 t
AVfT 1 1 1 U V G KU1K V T KtUUJ goaiinj UCII JU
zasiany poa jeunouucnou aaresou pouze iaa
Pokrok Západu
Omaha Neb
-o:
Omaha Nebr 28 dubna 1899
Na PLUKOVNÍKU Stotsenbergovi
se opětně osvědčilo že každý
zemřelý člověk je hodný
Rozmnožená armáda a udržován!
našich nových osadníka v posluš
nosti bude prý státi do roka ma
ličkost $300000000 Tak se
nám zdá že v poslední válce vy
hrálo vlastně Španělsko
VV I URY AS KDYŽ NABAŽÍ SE
ml uviti o stříbře Či lépe řečeno
když unavil své posluchače poví
dáním o této červené karkulce
řekne také slovíčko proti trustům
Netřeba podotýkati že trust taví-
ren utvořený za účelem zvýšení
ceny stříbra není u pana Bryana
na "černé listině"
Pýcha předchází pád praví sta-
ré přísloví a to měli by si pamato
už st dnes jako by povýšeni byli
nad všecko ostatní Člověčenstvo
Tak na příklad píše New York
Tribune o přání Porto-ričanO stát
se částí Spojených Státu: "Bylo
by to moudřejší od nich kdyby
zanechali takových myšlének Oni
jednoduše nejsou schopni podíleti
se na ovládání této země aniž by
mohli ovládati svoji vlastní tak
pokojně a pokročile jako Ameri
čané'' Skutečně ani bibličtí Fari
seové nebyli povedenější nežli
američtí imperialisté
Censura na Filipínách ie dle
všeho nyní přísnější nežli kdyko
li před tím Dříve přece objevil
se v časopisech nějaký dopis od
dobrovolníků a my sami často ob
myšleni jsme byli ' krajanským
vzkazem z dalekých těch končin
ale nyní jako když utne Slav
ný'' Alger shledalže z Filipin do
cházejl do Spojených Států dopi
sv "velezrádné' anrotn vierk-a
korespondence konfiskována Če
ské dopisy pokládány snad za
nejvelezrádnější za nějakou ta
jemnou šifru povstalců! Snad
těch naběhla Algerovi a jeho kum
panům husí kaze lNa štěstí na
ši dobrovolníci po svém návratu
stanou se opětně občany republi
ky a celý odbor války jim ústa
neucpe aby pravdu nemluvili
Thomas Brackett Reed oznámil
sice že odchází z veřejné pů
sobnosti ale proto netřeba se do-
mýšleti že stal se mrtvou literou
v politice Dle našeho náhledu
ustupuje Reed jenom proto že ne
může ploutí s podivným proudem
ve své straně Dnes bylo by to
zakrýváním skutečnosti popírá ti
ze ve straně Lincolnově a Gran
tově nabyli vrchu "malí lidé"
Není také žádným tajemstvím že
Reed připraven byl o nominaci
presidenťskou pouze prostředky
bodne nekalými Jako dokonalý
mul a skutečný státník snášel
ústrk ten trpělivě a "netrucoval"
ani nevyhledával odvety přeběhni
tím ku straně jiné avšak když
ma trpělivost došla pocítili to v
samotném Bílém domě jak uká
zalo se během posledního zasedá-
ní kongresu - Reed třeba ie bylo
tnu maobé vytýkáno se strany
proti tbí íest jedním nejzname
cijlkh ranil nalf doby a nedo
íllie li fretiJíaitví osvědčí se
ci i! j ti cll&I-ríte dsisanl
Často slvcháme v době nvnější
povzdechy že republika naše jež
dlouho byla sídlem svobody a
rovnosti spěje k úpadku Ačkoli
sběhly se a dějí mnohé věci jež
nemohou srdce přátel pravé lido
vlády naplnovati radostí přece
nezdá se nám že je tak zle aby
nemohlo býti opět dobře Země
tato prodělala již takové zkoušky
a tolikráte předpovídán pád repu
blikánským zařízením zdejším že
proroctví podobná ztratila mnoho
na své váze Nejméně prospějí
národu svému ti kdož hned házejí
flintu do žita když něco nejde
jak by dle náhledu jejich jiti mělo
Každá doba vyniká nějakými sna
hami a tužbami a postupem času
podržuje to nejlepší odvrhujíc to
špatné Tak jedině možným býl
pokrok světa a tím se stalo že ve
dnešním zřízení společenském vy
pozorovati můžeme stopy učení
svého času značně si odporujících
Všecko podléhá změně vždycky
spíše k lepšímu nežli k horšímu
Stahují-li se nějaké temné stíny
nad zemí touto ty se opět roz
plynou nikoli samy o sobě ale
působením dobrých nadšených
lidí kteří na konec nad zlými
přece zvítězí — jako hned v po
hanských náboženstvích vítězil
bůh dobra nad bohem zla
Kapitán Coghlan z křižáku Ra-
leigh kterýž před nedávnem z
Manily se vrátil vyprávěl na ban
ketu jednoho new-yorského klu
bu co to vlastně bylo za nedoroz
umění mezi admirálem Dewevm a
velitelem německého loďstva ad
mirálem Diedrichsem Posledněj
ší ústy svého pobočníka stěžoval
prý si že lodi jeho zbytečně jsou
zadržovány a na to odpověděl De-
wey: "Řekněte vašemu admirá
lovi že ty lodi jeho musejí zasta
vit když já řeknu Chci učiniti
blokádu tohoto přístavu úplnou"
My ale máme vztyčenou vlai-
ku" odpověděl německý důstojník
a k tomu odsekl Dewey: "Tako
vé vlajky lze koupiti po půláku
všude Na to se admirál chvíli
rozmýšlel a pravil nalf s Hňravpm
Řekněte vašemu admirálovi že
já zde udržuji blokádu Nyní dá
vějte si pozor co řeknu a sdělte
vašemu admirálovi že jsem to
tekl Dělal jsea tuto blokádu co
nejsnadnější pro každého ale na
bažil jsem se té chlapecké práce
zde ' Byla takového rázu že muž
by si ji nepovšiml ačkoli děti rva
lyby se snadk vůli nf ale na 11
čas že to musí přestátí Řekněte
vašemu admirálovi že neimenší
porušení kteréhokoli pravidla bu
de znamenati jednu věc: Že bude
válka Bude to tak přijato a oka
mžité dána odveta Isou-li vaši
lidé hotovi k válce se Spojenými
Maty mohou ji míti kdykoli si
přejí" Historka tato vyvolala po
chopitelný rozruch jak zde tak
v tvropé V Německu časopisv
t _ r
cnru oheň a síru proti Sooieným
státům a některé omlouvaií Coeh
latia pouze tím Že — mluvil z
opice 'Kapitán dokonce zpíval
nějakou potupnou rýmovaČku o
německém císaři a tu je dosti
možno že byl v náladě zvláště
růžové" Prostořekost ieho ne
může schvalovati ani ten nejvla
stenečtěji! Američan Vždyť ta
koví nejvíce se čertili kdvž wda
nec španělský De Lome poněkud
nešetrné se vyjádřil o presidentu
Mcřiinleym Proto důtku udě
lenou Coghlanovi každý zajisté
Pude schvalovati zvláště kdvž se
z kruhu dobře zpravených tvrdí
W r
že episoda jím vypravovaná —
nebyla pravdivá Ostatně to ban
ketování důstojníků ie oouze ve
likým nezpůsobem kterýž měla
Dy vláda zakázati
Anglické přátelství
Staví-u se nám někdo do očí
přítelem z hoilivě ujišťuje nás že
všichni ostatní lidé s nimiž se
stýkáme jsou našimi nepřáteli tu
jest dobře dáti si pozor na takové
ho chlapíka Ten nemá nic ' do
brého ▼ zámyslu Mezi národy
jest podobně Kam zavedlo "přá
telství" Německa říši rakouskou
známo jest všeobecně A podob
nou úlohu hraje vůči Spojeným
Státům Anglie Jakmile ozval se
někde při vypuknutí poslední vál
ky nepříznivý hlas o stanovisku
naší vlády hned v Anglii upadali
o veliké mravní rozhořčení a vo-
ali: "Vidíte ti jsou pěkní ale ne
bojte se jich dokud máte takové
přátely jako my jsme" Byli ve
Spojených Státech lidé již ssevě-
ui anglické lišce třeba Ie nám
sebe líbeznějí pocblebovavala ale
na neštěstí byli přemnozí klen
opojeni toa novou liškou a přl-
te!£tv£a katili rakivy oa celý
Toto anglické přátelství zaslu
huje povšimnutí Dnes známo je
každému že není hrabivějšího a
kramářštějšího národa nad Ancrli
čany Za zisk ochotni jsou pro
dati všecko česť i dobré jméno
K vůli mamonu zhubili celé mocné
kmeny a obětovali statisíce svých
vlastních lidí Ani v íediném pří
padě nemůže býti zasažení Anglie
do cizích dílů světa ospravedlně
no něčím jiným nežli touhou po
zisku A tito Angličané jichž je
dinou modlou jest mamon na
jednou zahoří láskou zrovna x to
mu národu který je o ovoce íejich
dlouholetého "přičinění" začíná
bezohledně připravovati a o výdě
lek kterýž pokládali výhradně za
svůj s nimi se děliti Tento stav
věcí objevují číslice o vývozu Sp
Států a Velké Britanie jež něko
likráte jsme uveřejnili Zatím co
vývoz anglický klesá vývoz ame
rický vzmáhá se nesmírně Ne
jenom že průmysl zdejší vyrval
Anglii některé cizí trhy on vnikl
vítězně do její trhů domácích
Dnes dodávány jsou tam z Ameri
ky koleje železniční dokonce 1 lo
komotivy jimiž dříve Anglie zá
sobovala celý ostatní svět ""Tato
konkurence znamená pro Anglii
každoročně ztrátu mnoha milionů
dolarů a snad má co činiti se schod
kem který britické pokladně letos
poprvé hrozí
Avšak přes to Angličané roz
plývají se láskou vůči Sooieným
Státům vůči "bratránkům'' kteří
jim tak slušné sumičky zrovna z
kapes tahají Kdyby toto přátel
ství bylo skutečné bylo by nezišt
nější nežli Pythiovo k Ďamono-
vi Na štěstí však těm kdož vi-
děti chtí neujde pravý záměr
Johna Bulla Už za starodávna
se říkalo: "Kde řinčí zbraně mlčí
múzy" A to řinčení zbraní ve
Spojených Státech lahodí Johnu
Bullovi lépe nežli zpěv slavičí
Dříve než jsme hotovi na jed
nom místě už rád by nás zaměst
nal někde jinde Přítomná zá?
pletka na Filipinách nemá ovšem
značnějšího vlivu na průmysl
americký ale válka s nějakým ve
likým národem na příklad s Ně
meckem zasadila by mu velikou
trvalou ránu A na to hraje Anglie
Jinak přece nelze vysvětliti to neu
stálé popichování Spojených Stá
tů pro takové malichernosti - jako
bylo nedorozumění mezi admirály j
Dewevm a Diedrichsem v zálivu
manilském a mezi admirálem Kau
tzem a německým konsulem
Apn
Prozatím není sice obav že bv
Anglie Spojené Státy zapletla do
nějaké velké války ale naslou
cháním její šalebnému hlasu na
dělají si Američané zbytečně ne
přátel Dle našeco náhledu agi
tace proti té anglo-americké al
lianci o níž se tolik mluví a píše
je docela včasná Politické zájmy
těchto zemí všude si odporují a co
se příbuzenství plemen týče lid
zdejší není žádným "národem
anglosaským" Z těch milionů
Slovanů Němců Francouzů Italů
atd stali se snad Američané ale
nikoli "Aogloiasové"
— V Hastings zabaveno bylo
5800 doutníků jež nalézaly se v
bedničkách s padělanými kolky
Pocházejí vesměs z továrny Číslo
3741 v devátém distriktu penn
sylvanském
— iíllZe bwanton zemřel ve
středu u věku 77 roků William
Outzmer jeden z nejstarších osad
níků toho okolí S dvěma jinými
rodinami usadil se naSwan Čreeku
před 35 léty
— Asi deset mil severozápadně
od Harrison oběsil se ve středu
stařec Fred Zerbst následkem
chatrného zdraví Zanechává
vdovu a čtyři syny vesměs v
dobrých poměrech
— Včera zoreranisoval se sbor
důvěrníků v Linwood zvolením
H Showerse za předsedu:
fcmila Foldy za pokladníka a W
J Blaira za klerka Tento rok
budou dva hostince v Linwood
— T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře kdvž iei
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dťfdt
— Ve 2 hodiny ve středu od
poledne uhodil blesk do školy v
Jbrainard a zapálil západní stranu
budovy Ochotným zakročením
občanstva byly plameny brzv
uhašeny tak že škoda nebude
veliká
NEBRASKA
— Ve Fremont uděleno bvlo
jedenáct hostinských licensí
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb tf7g
— Tobn C Sprecher z okresu
Collax jmenován byl příručím
olejním inspektorem
— V Ponca pohřben byl v pon
dělí luteránský kazatel McCoo)
jenž minulý týden ve West Point
sebevraždu spáchat
— V Tecumseh začalo v úterý
zasedání distriktnfho soudu Před-
léhá projednání osmdesáti civil
ních a šesti trestních případů
— Na všestrannou Žádost diva
delní představení 'Kufec a básník'
bude se v Clark&on opakovat v so
botu dne 13 května 1899 Vstup
né bude snížené t6íx
— Po celé téměř Nebrasce ve
středu pršelo Někde byl sice
déšť poněkud prudký ale z větší
bo dílu byla to vlaiička zrovna
vítaná Nyní poroste všecko jako
z vody
- V pondělí vrátil se W I
Bryan do svého domova v Lin
coln Je "all righť až na to že
řečmi na četných banketech ve
východních městech poněkud
ochraptěl
— Nebrasskon universitu dle
zprávy děkana Sbermana navště
vuje 86 1 láků Z těch ' jest 65
graduačních studujících 632 v kol
lejnfcb Oilich a 164 ve tfidách
— Otto Baumann místopřed
seda národní bankv ve West
Point koupil-právě 560 akrů orné
půdy v jednom kuse od Franze
Maurera za $ 16800 Pozemek
tento nalézá se sedm míl východ
ně od West Point
— V Dunlap ustanoven byl
poštmistrem na místě pana V
Chládka jenž se poděkoval Ber
nard Fendrich V Midvale okres
Brown svěřena pošta paní Sáře
C Cookové a v St Deroin okres
Nemahn paní Anně Fitmerové
Na obou místech byli před nimi
mužští
— Slavnost uvádění nového
řádu "Svoboda" č 60 do vzkvé
tající Z Č B I pořádána bude
v Howells Obřadů uváděcích
súčastní se řády Západní Svor
nost z Clarkson Jan Amos Ko
menský z Dodge a Jan Neruda z
tseemer vesměs k Z C B í
přináležející
— V Clarkson pořádána bude
dne 13 května na všeobecnou
Žádost podruhé divadelní předsta
vení "Básník a kupec'' jehož
autorem jest p L Folda Jako
po prvé bude nepochybně i po
druhé hojně posluchačstva které
přijde vyslechnouti tuto pěknou
česko-amenckou práci divadelní
— Krajany v Boyd Countv
Neb a Gregory County S D
upozorňujeme že A Křikač v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
ských strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25— 3tn
Sadílek zvolen byl za vyslance do
národního Bjezdu v Detroit a dá
ny mu instrukce aby usiloval o
přímé připuštění manželek a dcer
bratrů za členy přejí-li si toho
Sídlo Velkořádu přestěhováno do
Humboldt P Anton E Novák
zvolen za předsedu a W F Witt
za tajemníka Na úmrtních po
platcích přijal ' stát Nebraska
během tří minulých roků $20000
a vyplatil Jl23ooo V neděli
uspořádán byl na počest delegátů
banket v síni p Kobesově
— Značnou nespokojenost me
zi zubními lékaři v Nebrasce vy
volalo jmenování jistého Dra
Wente do komise jež má právo
udfleti povolení ku provozování
prakse zubařské Tvrdí se Že
týž vystudoval na jedné kolleji v
Kansas City jež dána mnohými
státy na "Černou listinu'' Osob
ně je prý Wente dobrýiirtékařem
ale přece jenom to dělá špatný
dojem že Člověk vystudovavší
na takovém ústavu byl pro úřad
tak čestný a zároveň důležitý vy
brán Z kruhů guvernérovi
hodně blízkých se proslýchá že
Dr Wente nehodlá zústati dlouho
v úřadě Chce prý se rřestěho-
4 f
vati na jih a o jmenování stál
jenom proto aby dodalo mu mezi
nastávajícími pacienty respektu
— V Beatrice jmenoval mavor
a městská rada potvrdila následu
jící úřadníky: Náčelník policie J
F Moore komisař ulic O K
Reedy městský lékař Dr D A
Walden městský inženýr Willis
Balí policisté Henry Spahn M
M tiorney W D Moore Ho
stinských licensí bylo uděleno
šest a to poprvé v několika létech
beze všeho protestu
— Řád lan Amoa Knm#nelrú
č 59 Z Č B J v Dodge Nebr
zvolil následující úřadníky pro
příští lhůtu: Starší předseda br
Fr J Srb dozorce br VV I
Ynnek tajemník br Jos F Hro
nek účetník br Jos K Vlach
pokladník br los Srb: nrftvnd
s ' 1
Čí br Fr Stecher vnitřní stráž
ce br Jos Vařlous venkovní
strážce br Vine I Dostal Vý
bor majetku a účetní: bratří Vác
Mikuláš W J Yunek a Fr
Štecher
— George Shoemaker a Willi
am Hanggiss předvedeni byli v
úterý před smírčího soudce ve
rremont na obvinění že 7 dubna
znásilnili ve Snyder pletou Annu
Tůmovou Složili za sebe záruku
líčení bude s nimi konáno v
příštím zasedání distriktnfho sou -
du Jak se v jednom t venkov
ských časopisů dočítáme bídáci
navedli některé kumpány své aby
proti oběti jejich chlípnosti ne
příznivě vypovídali avšak svm-
patbie celé obce jsou na straně
nešťastné dívky
— Velkofád Č S P S v na
lem státě konal svaj sjezd mina-
139 scitía rs VYilser Paa F J
— Hroznou vichřicí a krupo
bitím navštíveno bylo okolí mě
stečka St Edward v okresu
Boone ve středu večer Kolem
hodiny napadlo tolik krup že
země byla bílá a některé kusy
ledu byly velikosti husího vejce
Jeden dokonce měřil pět palců y
průměru V tu dobu asi soozo-
rován byl černý podlouhlý mrak
ženoucí se z jihozápadu a děsná
vichřice dostavila se zcela neoče
kávaně Dům jistého Russella
roztrhán byl na kusy vírem větr
ným a rodina zachránila Re jedině
včasným útěkem do jeskyně
Stromy dvě a půl stopy v obje
mu byly polámány a některé do
konce z kořenů vytrhány Ma-
štal a sýpky byly zničeny a náby
tek rozmeten do všech úhlů světa
Podobně řádila vichřice u Leona
Sissonse W A McCutchina P
Fishera Johna Adamse W
H Kealyho Lem Rogerse lames
Cummingse a jiných Telegrafní
sloupy byly polámány a dráty
přetrhány' Na farmě Lem Ro
gerse vichr zdvihl krávu 1100
liber těžkou a nesl ji 400 ston
daleko Podivnou náhodou zvíře
nebylo nikterak pochroumáno
Město St Edward minul cyklon
pouze o 300 yardů V Paní W A
Cutchin jež při cyklonu těžce
byla poraněna zemřela včera
— Ve Schuyler musí buď řáditi
nějaký šílenec který má rád
"ohníčky nebo rota organizova
ných Žhářů Byla tam totiž za
poslední čtyři roky celá řada do
Žárů jichž vznik nebyl nikdy ná
ležitě vysvětlen Jak známo
měli ve městě tom pěkný průmysl
s lisováním sena ale v závodech
těchto tak často hořelo až koneč
ně pojišťovací společnosti ode
přely nésti na ně jakékoli risiko
To mělo za následek zničení
senařského průmyslu ale řádění
neznámých paličů neučiněna tím
plítrž Vzali si na mušku nňi
čovny koní a povozů jichl vyho
řelo už několik V úterý ve tři
hodiny ráno vznikl oheň ve stá
jích firmy Gibbson & Fiddes a
přes všecku pomoc shořelo všecko
až na tři neb čtyři koně a tolikéž
povozů James Fiddes spal v
maštali a probudil se zrovna v
Čas aby mohl holý život zachrá
nit Rozpoutaný Živel vyžádal
si deset koní firmy a značný počet
kočárů a pryček Dr L H
Sixta přišel o dva koně a dvě
pryčky nedávno zakoupené M
T Grossman a John Niehardt
ztratili koně a pryČku každý John
ťlynn obchodník hudebninami
přišel o tři koně a pěkný vůz na
stěhování pian a krásné harmoni
um jež ve stáji bylo zanecháno
přes noc Celkem shořelo dvacet
koní Gibsou & Fiddes byli po
jištěni na 11500 na koně a své
zboží kdežto Fred Weaver maji
tel měl na tentýž obnos pojiště
nou maštaL Paní Weaverová
chtěla zvýšiti v pondělí pojištění
o dalších lioco avšak neučinila
tak následkem nepřítomnosti jed
natele Původ ohně jako v mi
nulých případech zůstává há
dankou
Zprávy osobu I
— Pan Dr Pecivál z Prague
Nebr jel včera Omahou na vý
chod do Chicaga za smutným
úkolem totiž k pohřbu matky
své kterýž dnes tam odbýván
Hodlá se vrátiti v úterý neboť
maje zručnou praxi nemůže o
všem dlouho z domova vzdálen
zůstati Vyslovujeme mu i ostat
ním pozůstalým naši soustrasť
HOVORNA
°ure dotazy plným jménem tazatele opa třeaa
'Jojdou Doviimnutf a odpovědi Dopisy
nepodepsané a anonymní naleaaeu
pohodlného místa v koá
LINWOOD Nebr — Ct red
Pokroku Západu: Sdělte "v Ho
vorně v které zemi leží Terst neb
Triest jestli v Uhersku neb v
Tyrolsku Frank Dočekal
Odpovttt: Ani v Uhersku ani v
Tyrolsku Město Terst s územím
okolním jest na základě výnosu
ze dne 2 října 1849 samostatným
a tiši rakouské přímo podléhají
cím V říšské radě rakouské za
stoupen jest svými vlastními po
slanci počtem 5
IRVING Kan — Sdělte v Ho
vorně: 1 Jaký je rozdíl mezi so
cialistou anarchistou a lenochem
2 Jaký je rozdíl mezi demokracií
a hierarchií Přítel světla
Odpoviď: 1 Rozdíl mezi dvěma
prvnějšími je obecně známý So
cialisté usilují o zobecnění všeho
majetku o zrušení individualismu
a požívání stejnou měrou výhod
jež příroda neb důmysl lidský
poskytují Anarchisté naopak
jsou individualisty Usilují o
zničení nynějšího řádu společen
ského ale nechtějí žádné organi-
sace neboť v tom už spatřují ne
volnictví Oni chtějí abv bvl
každý sám pro sebe Jaký vztah
má k nim lenoch to bude asi věcí
osobního názoru Dle našeho
náhledu lenoch je člověk který
nechce pracovati a přece chce býti
živ a takovému nelíbilo by se za
řízení socialistické ani anarchisti
cké poněvadž za obou těchto
systémů musel by pracovati Li
dé kteří se nyní práce štítí a
hubou "anarchii dělají" první by
"kopali" kdyby theorie jejich
stala se skutečností — 2 Demo
kracie znamená lidovládu hierar
chie kněžovládu neb sbor církev
ních prelátů od papeže aŽ po
biskupy a částečně též kněze V
této zemi míní se ovšem demokra
cií též demokratická strana která
se kolikráte s katolickou hierar
chií přítelíčkovala a mimo to vy
pojena se od ní též to že ráda
vystaví si a klaní se něiaké modlo
Svého času byl to Grover Cleve-
land nyní jest to Bryan
Mrtvý opět obživnul
Před krátkjm íasem PuMM _
Jednom Ipltále— tlukot srd-n ni„a ~
zastavil Zruínf jeden lékař a rannojlí proHz
nul otvor mezi zebrami zemřelého uchopil
rdce Jeho mezi prsty uvedl cbinpny irdeent
v pohyb sproztředkovav tak uniíle obíh krve
a ejhle mul poísl dchatl otevřel oil a odpo
vídal na otázky a íll po tu dobu krevního obě
hu Kdyby zemřel byl žaludek §v&J udržoval
ve zdravém stavu ufí váním Ilostetterova 8 to
mach Blttera byl by předeiel velkeré nesnáz
ialudku a nepravidelnosti Inka ann na-ÍJI
nost zluřnatost zácpa jimi nevyhnutelné
nwieuuje cnudokrevnost a rysllenl I Vál
vlaatnl domácí lékař by Vám - pádu takém
užíváni H os tet te rovy hořké odporuCIL
Do Praee Neb a oltoll
Nestřežíme-li zdravý výkon Ža
ludečního ústrojí krev se znečistí
Když ale za včas užíváme Dr
Aug Koenig'8 Hamburger Trop
íen žaludek se brzy zčistía taktéž
krev v ústrojí tělesném
TJVt— 1( u tr_:i
I twij-Tjw um naiuvTDU ABaC'
rickoa pouze f ioo ročně
Oznamujeme všem svým kraia-
nům Že rozšířili a olně zásohíi
jsme náš železářský obchod s no
vým zbožím všeho druhu
Máme na skladě velký výběr ko
čárů vozíků a ty neilepší rolnírl
stroje jaké nyní jsou v užívání
vse prodáváme nyní v cenách vel
mi íuížených Majíce velikou zá
sobu hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja
nům uspořit peníze jelikož jsme
vše koupili za nízkou cenu
Dříve nežli koupíte iinde zavf
tejte k nám a přesvědčte se o zboží
a cenách našich k čemuž Vás
uctivě zveme Polák Bratří
Cukrovar Standard Beet Sngar
Co Ames Nebraska
Velké množství řepy cukrové
bude pěstováno v údolí Platř- „
ky od Waterloo aŽ ku Schuyler
podél Union Pacific dráhy zvláště
v okolí Fremont Ames a North
Eend Ihe Standard Cattle Co
pěstovati bude 2000 akrň nLrn
ky a staví jistý počet domků pro
aeiniky s rodinami kteří budou
chtfti pracovati v polích Zkušení
čeští dělníci obeznalí s prací při
řepě i jiní naleznou hojně za
městnání v krajině svrchu zmíně-
né- dt49htf
O bližší zprávy oište ct
dard Beet Sugar Cotcpany Afri-
cwraru vepartmeat Ames Neb