Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 28, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
západu
POKROK
V : _ - i' '
Ztloža 1871--RoétíiN
nského
Z bojistč íilipi
Vojsko naše útočí na kapitol poístalccký
Rebelové poprré použili díl však vzdor
torna prohrávají na celé čáře
x : — — j - 1 —
OMAHA NEBIL Y PATEK DNE 28 DUBNA 1899 DTojtMenníkóťfeodnfk VIL '] fi
'i "S -
y Lsoousver frank navc tddívv tau i
Daltt obiti vilky proti divochům
Diviše generála McArthura pro
klestila si v úterý cestu k filipin
ským zákopům před Calurapit
pokročivši čtyři míle většinou le
sy a džunglemi a přebrodivši řeku
Bagbag Bylo to docíleno se ztrá
tou šesti zabitých a 38 raněných
Prvnf jiho-dakotský pluk vystál
neostřejší palbu a také utrpěl nej-
ttžší ztrátu Povstalci přepilova
li jeden oblouk železničního mostu
v očekávání že sřítí se tam obr
něný vlak Američanů ale onen
oblouk na Štěstí spadl o něco dří
ve Bombardování města započalo
z obrněného vlaku o půl dvanácté
dopoledne asi míli od řeky Mon
tanský pluk a batterie utažského
dělostřelectva' zatím vrazily do
džungle odkud povstalci ukrytí
ve vesnici jménem Hub smrto
nosnou střelbu udržovali Za ho
dinu stáli však již Američané na
otevřené prostoře před řekou a
bombardování nepřátelských o
pevnění započalo do opravdy
Dvanáctý pluk kansasský kte-
fýž v záloze se nalézal opětně se
vyznamenal Četa H hnala úto
kem na vzdálenost více než čtvrt
míle přes kukuřičné pole ku břehu
říčnímu blíže mostu kde povstal
ci ze zákopu stříleli na obrněný
vlak as 100 yardů vzdálený Plu-
kovník Frederick Funston se tře
mi vojíny kteří se dobrovolně
přihlásili vrhl se do řeky a kolem
mostních sloupů se proplétali za
tím co četa H se břehu zaměstná
vala povstalce Když malá dru-
" žina dorazila ku spadlému oblou
ku doplavala ke břehu a odtam
tud za plukovníkem jenž třímal
revolver v ruce běžela k zákopům
filipínským Zbývající domorod
ci ohromeni touto neohrožeností
utekli
Oddíl generála Halea na právo
prodělal nejzuřivější zápas Táh
li od východu po severním břehu
řeky nej blíže k městu Pluk ne
brasský nalézal se na pravém
křídle a 51 pluk iowský hned za
ním Krajina kterou museli pro
jiti byla ponejvíce džungle ale
Filipínci drželi se statečně i na o-
tevfených místech
Brigáda Hileova a Wheatcnova
spojily se na druhé straně proudu
brzy po poledni V té době asi
jásot kansasských ohlásil že Ame
ričané přebrodili řeku Generá
Hale sám vrhl se v čele svého
mužstva až po krk do vody a za
ním následovaly pluky jeho s via
jícími prapory Potom přetažena
byla děla lehkého utažského dělo
střelectva a hned seřaděna k po
stupu na zákopy před Calumpi
tem odkud Filipínci neustále sal
vy vysílali
Na obrněné káře byl jeden muž
zabit a dva poraněni Kansasský
pluk ztratil tři raněné během úto
ku a utažské lehké dělostřelectvo
jednoho zabitého a dva raněné
Ostatní ztráty udály se skoro ve
směs v pluku jihodakotském Po
vstalci ztratili prý nejméně 70 za
bitých
Generál Lawton na svém po
chodu na severovýchod neustále
postupuje a dosud ne e tkal se
se žádným značnějším odporem
Generál Otis oznámil již' jména
tbětf nedělního boje V nebras
ském pluku byli zabiti: plukovník
John M Stotsenberg druhý po
ručík L E Sisson seržant J F
Storch z Fullerton seržant Chas
Mellick z Nelson Ve Čtvrtém
pluku usmrceni byli prostí vojáci
William B Jackson a Williaty D
Skinner V nebrasském piku
byli poraněni: První poručík N
H Moore druhý poručík A S
Wadsworth prosti vojáci Willi
am C Richardi Lee Stoner Ed
win O Peterson James Richard
Charles Swartz John Wbite Wal
ter G Tingley W Liviti Walter
Edifritz Guy Miner Edwin F
Gregg James Keenan James Wil
kins seržant Clyde Vosburg de
sátník Dallas lícnderson prosti
Booksver Frank
FaukeVobert L Smitb Willi
am H La Rue Fred Gibbs Otto
Kemp Ellř Sisson James R
Allen Orsoň E Humphrey ser
žant Horace Kennedy desátník
A R Chapman V 51 iowském
pluku bylo sedm raněných ve
čtvrtém pěším pluku pět v utaž-
ském dělostřelectvu dva a v prv
ním pluku kalifornském ieden
2 — j
Žádné z uvedených jmen nezní po
českii Krajané naši jichž jest
značný počet na Filipínách a to
zrovna v plucích Jež prodělaly
nejzuřivější bitvy měli by dle to
ho tvrdou kůži
Tiskový kabelogram zaslaný z
Manily ve středu večer sděluje
že armáda Aguinaldova brání e
nergicky Calumpite z čehož se
soudí že hodlá tu svésti rozhod
nou bitvu s Američany
Poprvé také od vypuknutí války
iMlipinci použili moderních děl
Jejich šrapnely praskaly však vy
soko nad mužstvem Wheatono
vým a střepy dopadaly k zemi bez
vážnějších následků Boj zuřil
po celý den ale dobrá opevnění
zabránila značnějším ztrátám na
obou stranách Gen Otis zaslal
následující depeši odboru války:
"Lawton v Norsagaray a Auga-
tu Dva oddíly jeho se spojily a
on zahnal nepřítele na sever a zá
pad Nepatrné ztráty jména ne
oznámena Komunikace udržová
na jest jedině pomocí kurýrú Mc
Arthur dobyl čásť Calumpitu již
ně od řeky Postup spojen byl
se značnými obtížemi následkem
džunglí horka a silných zákopů
Ztráty jeho včera byli tři mrtví a
jedenáct raněných Až dosud vše
cko jde dobře"
Generál Otis zaslal též seznam
zabitých a raněných v pondělních
a úterních šarvátxácb
POLITICKÉ
Mrtvi jsou: Z prvního pluku
jiho-dakotského — Kolář Mor-
timer Bowen desátník Vichar E
lobnson Charles Stulz Harvev
M Breed Charles Peterson G I
Jones James A Liser Harley
De Jean Ve zdravotním sboru
zabiti byli Holloud I Laidler a
Paul Gompertz v utažském dě
lostřelectvu padl Max Madison
v prvním nebrasském pluku H
MCart V tomtéž pluku byli
dále zraněni: Druhý poručík C
Dungan John' Roller Charles
Cadwill M O Legg George
Wageck majorF rank D Eaeer
desátník Charle sBrewster David
Gillespie Lucius W Panghorn
Willard Carter Francis Mason
Harvev Maiors V ostatních dIu
cích bylo 41 raněných česky
zní jméno seržanta Antona Juri-
cha ze setniny L jiho-dakotské-
ho - pluku byl zraněn lehce na
lokti
Včera divise gen McArthura
překročila Rio Grande a postou
pila na Apalit na hlavu porazivši
vykvet povstalecké armády Prv
ní útok veden byl kansasským
plukovníkem Funstonem ienŽ v
čéle dvou setnin přebrodil řeku a
vyhnal rebely ze zákopů Za
tímto před vojem následoval první
pluk montanský
Pluk nebrasský kterýž pone
chán byl v záloze udeřil na po
vstalce ve třech řadách zákopů a
vyhnal je usmrtiv šestnáct domo
rodců a zraniv mnohé
Zatím z husté džungle vynořilo
se asi 3000 povstalců vedených
generálem Antonio Lunou na
krásném černém koni Teiich u
vítáni bylo však tak nadšené že
o překot prchali v bezpečí Fili
pinči nevěděli ře Američané pře
kročili již řeku a proto byli ohněm
jejich zrovna ohromeni Couvli
nejspíše do San Fernando Města
San Vincente a Apalit byla sou
časně spálena a vyklizena domo
rodci
Američané zaiali Hvarpř vřrňft
mezi nimi jednoho Špančla a též
ukořistili dvě děla a značnou zá
sobu zbraní a střeliva Celkem
ztratili jednoho muže zabitého z
pluku montanského a tři důstoi-
ky a tři prosté vojáky raněné Ve
středu usmrceni byli seržant Tho
mas Anderson a James Callahan
z pluku montanského a Resil Ma-
nahan z pluku kansasského Ra
něných bylo dvanáct
St lacobs Oil iest osvědčeným
a bezpečným prostředkem ku vy
líčení bolesti v ztiech a ledna
Z Washingtonu
t Z odboru války vydán bvl
rozkaz že nadále přistěhovalci z
Kuby Porto Rica a Fihoin vdu-
štěni budou do Spojených Států
za těchže podmínek jako přistě
hovalci z ostatních zemí Musejí
to býti totiž lidé zdraví zachovalí
a mít i pravidelnou částku peněz
t Strava vojáků byla nařízením
sekretáře války zlepšena Na
místě hovězího masa mohou si
nyní poručiti ryby šunku neb jiné
předměty jež cenou rovnaly bv se
dosavadní porci hověziny Mimo
to přidány ku nynější dietě dvě
unce sušeného ovoce
í Zajímavou stížnost předložil
příslušným úřadům kapitán G F
Wilde z křižáku Boston Praví
že plukovník Miller z armády do
výšen byl za dobytí města Iloilo
na filipinách na bneádního cene
rála ačkoli neměl o to neimenší
zásluhy Město prý ve skutečno
stí dobyl křižák Boston a Millero
vi teprve potom vydáno ve správu
Protest kterýž schválen iest ad
mirálem Deweym přišel pozdě
neboť Miller po jmenování gene
rálem dán byl do výslužby
i Dle přání guvernéra nebras-
ského Poyntera a generálního
pobočníka Barryho odborem vál
ky nařízeno bylo gen Otisovi aby
na místě padlého plukovníka Stot-
senberga jmenoval velitelem ne
brasského pluku dosavadního pod
plukovníka Coltona: avšak týž ka
bclografoval že trvale odloučen
byl od pluku a zaměstnán jest v
celní službě Guvernér Poynter
navrhl tedy mayora Mulforda za
velitele pluku Kabelogram Col
tonův obsahoval sdělení Že ne
brasský pluk bude již asi nadobro
odvolán z bojiště
1 Národní museum vypraví dva
učence do Mexika -i května Te
to vr J n Kose jenž bádati
bude v oboru rostlinstva a Dr
Walter Houghkterýž pátrati bude
po ukázkách umění prvotních
kmenů indiánských hlavně Yaqui-
sů
t V úterý odejel z Washingto
nu anglický velevyslanec Sir Ju
lian Pauncefote do Haagu kdež
zastupovati bude Velkou Britanii
na kongresu míru Jest provázen
manželkou svými čtyřmi dcerami
a veškerým služebnictvem
Veto na cukerní prémii
Illinoiřský guvernér Tanner v
toval v úterý předlohu kterou se
udělovala prémie 1 centu na kaž
dou libru řepového cukru ve státě
vyrobeného lako příčinu udává
guvernérŽe předloha nebyla čtena
ve třech po sobě jdoucích dnech
lanner vetoval též předlohu na
zavedení hlasovacích strojů
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Pokus o vyšinutí vlaku
Blíže Nodaway malé železničn
stanice v Missouri učiněn bvl v
pondělí dvakrát pokus o vyšinutí
vlaků dráhy Burlmgtonské Ně
kolik dynamitových nařmn hvn
položeno na koleje a když ve 4
hodiny ráno denverský rychlík na
ně vjel všecka okna byla v něm
vytlučena a cestující značně po
děšeni Podobnou příhodu zažil
omažský express o deset minut
později Železniční úřadníci pod
nikli ihned vyšetřování a dle ná
hledu jejich jedná se zde pouze o
trestuhodnou zlomyslnost a nikoli
o pokus loupeže
černoši lynčuji černocha
Z Galena Kan se sdělme že
Charles William Černoch jenž
zabil v pondělí Afrikánku Lauru
Canaíarovu zastřelen byl tlupou
zakuklených černochů ve vězení o
půl čtvrté v úterý ráno Bvl sice
zamčen v cele avšak osudné rány
byly vypáleny skrze mříže Lotr
do poslední chvilky tvrdil že je
nevinen Zástup odešel tak klid
ně jak přišel a potota koronerova
rozhodla že Williams usmrcen bvl
ranou z revolveru v rukou nějaké
ho neznámého člověka
Daletosinlc spikintf
Vyšetřování odboru tainé vlnl-
by Spojených Států ohledni pa-
diláni kolků vnitrozemských daní
a bedničky s doutníiy -objevilo
spiknutí mnohem rozsáhlejší než
li zprvu se myslilo A také zaple
teny do něho osoby jež až dosud
těšily se neobmezené úctě neje
nom v obci ale také v celém stá
tě Pennsylvanii V pondělí zat
čen byl ve Filadelfii dřívější spol
kový distnktní návladní Ellerv P
Ingham a v Lancaster vzat byl do
vazby příručí výběrčí vnitrozem
ských daní Samuel B Downev
Oba jsou obviněni že padělačům
kteří vládu Spojených Států o sta
tisíce dolarů okradli ' v jich pod
vodném řemesle napomáhali Cel
kem zatčení jsou nyní pro uvede
né švindle následující "vynikající
občané'': Ellery P Ingham dří
vější distriktní návladní Spojen
Států E P Newitt nynější spol
kový návladní ve Filadelfii: Sa
muel B Downey příručí výběrčí
vnitrozemských daní pro pátý di
strikt pennsylvanský William Ja-
cods z Lancaster William F
Kendig z Lancaster Thomas
Burns a Arthur Tavlor rvtei z Fi
ladelfie a Baldwin Š Bredel zku
šený rytec a mechanik z téhož mě
sta Jakých zoufalých prostředků
používali spiklenci ku zakrytí
svých nečistých reidů vysvítá z
toho že nabízeli spolkovému de
tektivu McManusovi $5000 úplat
ku aby mlčel Ellery P Ingham
byl po mnohá léta vynikajícím po
ntikem republikánským v Penn
sylvanií a osvědčil se jako pří
vrženec senátora Quaye Dout
níky s padělanými kolky zabavo-
vány jsou po celé zemi' Mimo
místa o kterých minule jsme se
zmínili skonfiskováno bylo 200
000 doutníků v Galvestonu Tex
v Lynchburgu Va 6sooo: v To
ledo O 70000 v San Francisku
zabaveno za dalších $1 2000 dout
níkú a též v Des Moines la vlád
ní f zřízenci učinili bohatý lov
Doutníky vesměs pocházejí z o
křesu Lancaster Pa -V úterý
prohlédnuty byly knihy závodu
lacobsova a tu shledáno že chlap
Je ošidil vládu nejméně o $125
ooo V New Haven Conn za
baveno bylo 18000 doutníků pod
talešnými kolky
Snžhová blokáda prolomena
Sněhová blokáda jež bránila
příjezdu vlaků do Breckenridge
Colo od 4 února byla konečně
prolomena v pondělí kdy do jme
novaného městečka vjel první
osobní vlak po 76 dnech Pluh
jímž cesta ražena zlámal se asi
půl míle od nádraží avšak zbytek
trati vyčištěn občany kteří se ra
dovali nad tím že opět docílili
spojení s ostatním světem Co
nejdříve také do Leadvill doprava
budo zahájena
Stolice politiky
Nejmenovaný přítel Princeton
ské university založil na ústavu
tom "stolici politiky" s nadací
$100000 První professor pro
tentc odbor volen bude v Červno
vé schůzi důvěrníků universitních
-f TanK Koutský
má nejvútší ŽELEZÁŘSKY OBCHOD
y so umaiia c Z408 n ul - Telefon 162
Vpozor? Je ct?né r2dáky' že má velkou Zlsbu "Herrick" ledovvch
íkříní 'Jewer gasolm kamen ocelové reníe "Msjestic" drátěné nlotv
drátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá tiěJ~1m£ui$%
_ — 777 — — v — - — r""u- ra pruaaram semann ir atf
011 c
Opatřím vám žlábkv nnri nknn
— f r — r —1 mikuio fiongi
a neneebte Ji téci podél ítavení aby ie vám nesesedlo
m cnost mám nejosvěďčenější druíiy
p u v „ — rwH(M4 Bouicím m ovil
ech 'hleďte zásobit! se mékou vodou
Kamna pro domá-
tůlr
~ : "~ 1 === =====5
Z KUBY
V Havaně stávkují lodní vvkla-
- -
dači požadujíce mzdu $250 den
ně na místě $2 00 jež až dosud
dostávali Kapitánovi Kayovi
jenž pod správou svojí má pří
stav dáno bylo k ruce vojsko
aby chrániti mohl nové dělníky
178 mužů zaměstnaných na stav
bě kasáren v Buena Vista zasta
vili práci Žádají $125 na místě
dosavadních 83 centů Rovněž v
havanské vodárně panuje stávka
ale strajkáři nahražováni jsou no-'
vy mi iiumi
Gen Brooke hodlá vydati de
kret jímž sňatky spojené prote
stantskými kazateli uznány by
byly za zákonité Též vojenští
náčelníci mohli by dle občanského
zákona oddávati vojíny s jich ne
věstami Proti této reformě staví
se zuřivě katolická nírkev
Hrozné řádění tornáda
Přes padesát osob ve dvou státech
usmrceno
Vlak na hořícím moste"
Na Southern Pacific dráze vý
chodně od tak zvaného Gilla
Bend Ariz nákladní vlak jedou
cí směrem západním vřítil se na
hořící most Všecky káry nahr
nuly se na parostroj a vzňaly se
Konduktér Dovey a topič Court-
ney byli pohřbeni ve zříceninách
a uhořeli Strojřídič Adams těž
ce zraněn odvezen byl na zvlášt
ním vlaku do Tuscon
Zemětřesení
Kolem Fort Bragg Cal pocí
těny byly v úterý dva prudké zá
chvěvy země Každý trval asi tři
vteřiny a provázen byl dunivým
rachotem V krajině té po celý
minulý týden země se chvěla vždy
cky mezi 5 a 6 hodinou ranní
Ze svita průmyslu a práce
Do uhelných dolů kolem Des
Moines la stěhují se valem čer
noši na místa stávkujících havířů
Praví že nebyli předem zjednáni
společnostmi a že o práci žádají
jako jednotlivci Stávka asi bude
prohrána neboť mnozí uaioví
uhlokopové tlásf se již o ptáci
TěŽárníci říkají že raději budou
zaháleti celé léto nežli by přistou
pili na požadavky dělníků — Od
pondělka minimální mzda tesařů
v Denver zvýšena bude na J300
denně
Děkan James 11 Blaok z
New Orleans astaaovea byl pape-
araUsknpem aa Porto Rica
V druhém pěším pluku ležícím
v Sagua la Grande utopil se ná
hodou prostý vojín Edward
Krátký
Co nejdříve začne se se stavbou
dráhy z Manzanillo do Bayamo v
provincii Santiago de Cuba kdež
jsou bohatá ložiska železné rudy
uhlí V měděném dole El
Cobre nejbohatším na světě kde
po 31 rok se zahálelo následkem
neshod společnosti s vládou také
zahájena bude práce
DROBNÉ ZPRÁVY
V Kansas City objeveno bvlo
několik případů neštovic
Burlingtonský rychlík vyši
nul se z kolejí blíže Aurora 111 v
pátek večer Topič Chas Flock
byl usmrcen a čtyři muži nebez
pečně zraněni
V horách státu Tennessee
blíže severo-karolínských hranic
zaskočena byla družina úřadníků
po "měsíčkářích" pátrající a šerif
S Dawson z okresu Cook na
místě byl zastřelen
Na ranči blíže Williamsport
N D pohádali se v pondělí ve
čer bratři James a Joseph Cald-
wellové a James zabil bratra svého
ranou z ručnice Po té otrávil se
karbolovou kyselinou
Ze San Franciska vvplulv
dvě vládní lodi do Manily Mimo
různé zásoby vezou deset batterií
dělostřelectva 200 rekrutů 125
lodních vojáků pro admirála
Deweyho a podesát členů "zdra
votního sboru
Hrozný výbuch benzinu udál
se v úterý ve Fleersově lučebni-
cké kanceláři ve Filadelfii Jeden
muž byl zabit jiný vymrštěn až
na střechu kdež zůstal leŽeti v
bezvědomí a 17 jiných osob po
raněno
V Camden N í Edward
Maldo hotovitel hudebních ná
strojů zavraždil nožem ženu svoji
a 8Ietou dcerušku a po té zasadil
si nožem smitelnou ránu do krku
Jiná 61etá dceruška unikla hroz
nému osudu tím že v čas utekla
na ulici
Na Cornellově universitě v
Ithaca N Y měl v pondělí Ed
Rosewater redaktor Omaha Bee
první z pěti přednášek o žurna
lismu Byl pozorně vyslechnut
velkým shromážděním a potle
skem často souhlas mu projevo
ván Po celou dobu svého po
bytu bude Rosewater hostem uni
versity V Kanopolis Kan udila se
v úterý hrozná tragédie v jedné
italské rodině Strávník v němž
"domácP' poznala trojnásobného
vraha z Itálie zavraždil manžela
ženštiny a ji samotnou těžce zra
nil načež při útěku z místa zlo
činu spadl do solné iachtr 1000
stop hluboké kdež nalezen roz-
tííitía aa kasy Jména súčastně
nýca osob se neudávají
Městečko Kirksville V Missouri
doslovně smeteno bvlo s povrchu
zemského včera večer Ze 400
domů zbyly pouhé troskv asi
čtyřicet lidí je mrtvých a raněních
počítá se na 1000 Bouře snesla
se nad nešťastnou osadou o nfil
sedmé večer a síla její byla tak
hrozná že neobstály před ní sebe
pevnější budovy a mohutné stro
my lámány byly jako rákos Do
osmi hodin vytaženo bylo z roz
valin 25 mrtvol a v pátrání še
pokračuje
Z Kirksville přihnal se torná
do do okresu Sullivan kdež hroz:
né spousty natropil Ve městečku
JNewtown jedenáct osob bylo za
bito a z venkova zprávy ještě schá-
zejí Raněných jest počet veliký
Také v okolí Ouawa la řádil
včera tornádo Mimo velikou pe
něžní ztrátu zavinil smrt jednoho
ioletého hocha a poranění dvaná
cti osob z nichž tři nejspíše zemrou
Farma kde narodil se Abra
ham Lincoln dvě míle na jih od
Hodgenville Ky byla zakoupena
Davidem Greenem z New Yorku a
bude nejspíše přeměněna na park
Z řeky Cedar ve Waterloo
la vytaženo bylo v pondělí tělo
paní Henry Lemperové jež asi
před šesti týdny tajemným způso
bem zmizela Panuje domněnka
že byla zavražděna
V uhelném dole blíže Albu-
querque N' M přes zřejmý zákaz
jeden havíř rozžehl otevřenou sví
tilnu a tím zavinil výbuch oři
němž čtyři muži a jeden hoch byli
usmrceni
ON AGAIN— APRÍL 30th
THE "KATY" FLYER
#3 i rinaroLLLťaqj
SKVĚLOU
n
jj společenskou
zábaviKD
uspořádá
Tábor Columbus čís 69
TX7 O TKT
v sobota dne 13 kvétna '99
v síni pana J W Hrocha
O příjemnou nenucenou libara bu
de nileilti poatarino
V 4c tre— — :
Pořádající výbor
13
VELKOLEPÝ
PLES
nspoHdi
Velko-Výbor J t Ď
SUta Nebraska
1
koosUviiTíhoUeUho
trrini
T bU S kvetas
v NÁRODNÍ SNí
V8TCPSÍ: ViV%mm!°
ti
Bnhmtf procrsn připrarra
utiikooi nuanaa mil
poMTai ja puatariao
Iíum ti Žižka
Krásné dra litorrafované oh-axj
ifedataraiírf £vJ ulili n '
izka hodící a# nra im -
místnosti taknl 1 ~-n rvw4_
nyaí oa sklxM Prodávám Je oba tas
UOQ aneb co pnanii k Po Záfwda m
T