Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 25, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
v
Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
' Telegrafické
i ~ _
f zavražděni aivky uruzerove v
I Polní1 v Čechách opětně oživilo
otázku o rituelní vraždě která
byla prý spáchána židy v Polné
usazenými Antisemitské časopi
sy tvrdí že bylo krve dívčiay po-
užito ku náboženským obřadům
židovským Policie zatkla mla
dého žida jménem Pullsnera a má
jej v podezření že z náboženské
ho íanatismu již loni v říjnu jistou
vraždu spáchal
Z Budaptlti prchl velkoobchod
ník obilím Josef Neuman ztrativ
na burse celkem 100000 zlatých
Soudí se že odjel do Ameriky
Ve Vídni vynalezen byl prý no
vý druh pušky která předči vše
co v oboru tom bylo dosud pova
žováno za přednosti Jistý plu
kovník praví o této nové rychlo
palné pušce že má daleký dostřel
nekouří a vystřelená rána není
hlučná — V témž městě vynalezl
I7letý hoch jménem Mapanzbrafi
kterou možno za Čtvrt hodiny vy
páliti 45 ran
V tovární na třaskaviny blíže
Duesseldorfu v Německu udál se
výbuch a z budovy tovární zůsta
la pouze hromada trosek Majitel
Keil a tři dělníci Dyli usmrceni
V Berlin! oslavovali výroční vy
stoupení slavného houslisty Joa
chima který před 60 lety prvně
před veřejností se objevil Více
než 200-členný orchestr účinkoval
při oslavě hlavně žáci Joachimo
vi kteří z různých končin Evropy
k této oslavě se sjeli '
V Berlin! opět přetřásá se otáz
ka zdali Německo koupilo od
Španělska ostrovy Karolínské
které prý před časem vláda špa
nělská prodávala Obě vlády sice
prohlašují že o koupení Karolin
9 Německem se nevyjednávalo
avšak všeobecný náhled jest že
tají se koupě tato jedině proto
aby nevypuklo ve Španělsku jitře
ní proti dynastii která připraví
hrdou Hyspanii o všecky kolonie
Orgán rakouské feudální šle
chty "Vaterlanď' pojednávaje o
posledních událostech na ostro
vech samojskýcb praví že jest to
největší událost která se přihodi
la v posledních letech První
rána vypálená na rozkaz admirá
la Kautze byla počátkem útoku
Spoj Státu na Evropu a vznikem
boje o námořní svrchovanost
Spojení Anglie se Spoj Státy vy
váží sílu kteréhokoli dvoj- neb
trojspolku ba spojení to neleká
se žádné kombinace států celého
civilizovaného světa
Z velezrády obviněn byl tyto
dny v Německu poddůstojník Al
brecht a y okovech dodán byl do
Špandavy Provinění jeho spočí
vá v tom že prý dodal ruským a
gentům podrobné plány němec
kých opevnění a mobilizační plá
ny německé armády
V Nlmti nedaleko Vratislavi
pořádán byl výlet spolkem křes
ťanské mládeže který měl smut
nou dohru Na zpáteční cestě
splašili se koně kteří výletníky
vezli a v místech kde silnice má
mírný svah spadlo s vozu 22 vý
letníků z nichž jeden byl okamži
tě zabit a ostatní těžce poraněni
Anděl strážce na výletu se opozdil
a tudíž výletníky nechránil
Nlmecká vláda protestuje proti
řeči kterou měl kapitán Coghlan
1 lodi Raleigh na banketu Union
League Clubu v New Yorku Pro
střednictvím německého vyslance
von Helleben zaslala protest se
kretáři Hayovi Tento se vymlou
vá že řeč tato byla přednesena na
soukromém banketu nenese žád
ný politický ráz a tudíž prý není
provinění proti Německu tak ve
liké Německý vyslanec tvrdí že
byla recitace kterou Coghlaa
přednesl oplzlá
Senátorské volby do kortesA
odbývané ve Španělsko skončily
ve prospěch vlády neboť tato
zvolila větší počet svých kandidá
tů než ve sněmovně poslanců
Návltřea královských manželů
italských ▼ Cagliari na ostrově
Sardinii neskončila bez nehody
Když král Humbert s královnou
Margheritou odcházeli do Sassarí
aby tam vykonali přehlídku angli
ckého loďstva jež ae tam sjelo k
jejich uctění probořilo se lešení
na němž nacházely se školní dítky
čtrnáct dítek bylo poraněno a
jeden muž na něhož lešení spadlo
byl usmrcen Královští manželé
vystoupilí x kočáru a jali se těliti
raněné dítky kdežto rodičům
jejich slíbili dostatečnou pod
poru LU ?jmrcfri tKliml právě
sem 31 milionů obyvatel nepočí
taje v to Irsko a Skotsko Téměř
o milion jest tam více žen než
mužů
Mor dosud řádí na Formose a
vyžaduje si velké oběti Úřady v
Singapore uznaly že Honkoug je
nakažen a zřídily přísnou karanté
nu lodní
JVa Madagaskaru vypuklo po
vstání proti Franouzům následkem
Špatného zacházení s domorodci
Figaro uveřejňuje výpovědi ma
dame Pays maitressy Esterhazy
ovy a kapitána Lebrun-Renanda
před kasačním soudem Madame
Pays popírá vše co by mohlo
Esterhazyho usvědčit z nějaké
viny Lebrun-Renaud jenž pro
vedl degradaci Dreyfusa doznal
že Dreyfus prohlašoval se za ne
vinna a tvrdil že má skvělou bu
doucnost před sebou Dreyfus
prý pravil doslovně: "Já jsem ne
vinen Ve třech letech bude moje
nevina dokázána Ministr to ví
Plukovník Du Paty de Clam při
šel ke mně před několika dny a
prohlásil že ministr a ostatní ví
že kdybych byl Německu vydal
některé listiny byly by to listiny
mající ten účel abych výměnou
za ně obdržel listiny důležitější
Dříve pravilo se že president
Loubet omilostní Dreyfusa jak
mile kasační dvůr návrh na revisí
procesu zamítne Vsak takové
rozetnutí uzlu nikoho by neuspo
kojilo nejméaě Dreyfusa Napro
ti tomu návrhem na zvrácení roz
sudku vojenského soudu může
býti odstraněna velká trhlina kte
rá Francii rozdvojuje aniž by tím
přivodily se mnohem nebezpečněj
ší události
Kalif sudaský zmírá malomo
censtvím kterým byl brzo po pá
du Omdurmanu stižen
Ruská vláda pronásleduje ostře
Finy a není dne aby nějaká
zpráva o tomto skutku nebyla do
světa hlásána Minulý týden po
tlačila čtyry hlavní fisské časopi
sy-
V Londýn! vynalezl Axel Orling
přístroj kterým možno řídili tor
péda na vzdálenost V jedné
místnosti Orling upravil model
torpéda opatřený kormidlem v
podobě rybího ocasu kdežto pří
stroj jím vynalezený nalézal se v
pokoji druhém stěnou odděleném
Při zkoušce pohybovalo se kormi
dlo libovolně dle přání a vůle vy
nálezcovy který zkoušku prová
děl
Ve východní Halin řádí hlad a
tyfus následkem čehož obyvatel
stvo hromadně se stěhuje odtam
tud Guvernér Daniel z Cayene ve své
zprávě francouzskému ministru
spravedlnosti oznamuje Že Drey
fus zanáší se myšlénkami sebevra
vražednými Senátor Frariens na
tuto zprávu připomíná ministrovi
že je t jeho svatá povinnost aby
v tom ohledu byl velmi opatrný
aby se Dreyfusovi nic nepřihodilo
a aby po případě neskončil násil
nou smrtí neboť zodpovědnost za
takovou "náhodu" padne v prvé
řadě na vládu Senátor navrhuje
aby Dreyfus byl z Ďáblova ostrova
co nejrychleji dopraven do Fran
cie Do Londýna přibyla zpěvačka
Adelina Patti odkud odjede na
uměleckou cestu po Spojených
Státech
Fournier francouzský admirál
v blahopřejné adrese králi italské
mu na Sardinii meškajícímu me
zí jiným pravil: "Francie a Itálie
jsou spojenými přátely Obě ze
mě jsou dosti silný pro sebe a
společně připraveny jsou udržova
ti nadvládu na Středozemním mo
ři'' — Francie ujistila Itálii kdy
by odhodlala se k zabrání Tripoli
su Že francouzská pomoc jí bude
poskytnuta Dále chce Francie
podporovati nároky Itálie v Číně
— Fournier byl na rychlo povo
lán do Paříže aniž by veřejnost
zvěděla co jest toho příčinou
Křižák Gollillea v největlím spě
chu byl vypraven na moře a odplul
v neznámé končiny rychlostí 18
uzlů Tyto kromobyčejné pohy
by vzbudily velkou sensaci a ni
kdo neví ce je příčinou rychlého
odvolání admirála Fourniera a vy
pravení křižáku na moře
Ptel přijal v audienci víden
ského purkmistra Luegra které
ho povzbuzoval v protižidovské
agitaci tím Že poslal "statečným
VídeBákům" tvé papežské pože
hnání V Belgii zahájena byla stávka
nhlokopů ▼ které podílí se celkem
40000 osob Stávkující chtějí
zvýšení mzdy o ao procent kde
to aamUtaavateli octící přídavek
v úplné vítězství jelikož průmy
slové závody belgické mají jen
nepatrné zásoby uhlí
Z Pekingu oznamuje se že vlá
da čínská počíná vraceti se opět
ku dřívějším tradicím a následkem
toho postavení cizinců jest tam
valně otřeseno Mocnosti učiní
přímý krok ku vládě tak aby se
předešlo možnému honfliktu Oče
kává se že Li Hung Čang bude
opět povolán ku vládnímu veslu
SOUTH OMAHA
— Jak se nám sděluje uspořá
dá Lože Věrnost č 6a F U
skvělou taneční zábavu v místno
sti p Franka dne 20 května ku
kteréž výbor již nyní činí pilné
přípravy
— Petice na vydláždění M uli
ce od 34 ku 35 podepsána byla
většinou majitelů pozemků
— Omažská plynárnická spo
lečnost začala ve čtvrtek s kopá
ním na 24 a H ul a v kladení
rour bude co nejrychleji pokračo
váno — Všichni hostinští složiti mu
sejí u městského klerka záruku
opatřenou dvěma 50centovými kol
ky Prý to zákon tak vyžaduje
— Opětně oživla zde agitace na
postavení nové moderní budovy
vyšší školy Navrhuje se místo
ve středu města někde nedaleko
N ulice
— Za sobotu večer zatčeno
bylo dvanáct občanů "truakem''
přemožených
— Ples pořádaný klubem Če
ských dam minulou sobotu v síni
p Koutskýho těšil se hojné ná
vštěvě a účastníci zdrželi se při
přátelské zábavě dlouho do noci
— Kolem řeky bylo v neděli po
celý den mnoho diváků Zvláště
návrší při úpatí M ulice se lidmi
jen hemžilo V místech těch byla
voda od tratí Burlingtonských
pouze půl druhé stopy vzdálena
— Obyvatelé bydlící aa Q ulici
mezi 17 a 19 stěžují si na stoku
pod N ulicí kteráž za teplejších
dnů vydává zápach skutečně ne
snesitelný Stoka tato byla pů
vodně obmýšlena pouze pro vodu
dešťovou ale někteří občané docí
lili s ní spojení s výsledkem málo
potěšitelným pro obyvatelstvo v
místech kde stoka ústí
— Mizerným chlapem musí být
John Hogan z 30 a Sharp ulice
Manželka jeho leží nemocna v ho
spitále sv Josefa v Omaze a tu
oa na místě aby se staral o tři
opuštěné dítky ve věku od 3 do 7
roků opíjel se denně a ubožátka
nechal nemytá a nečesaná a často
i hladová V neděli večer zatčen
byl Hogan zpitý pod obraz boží v
hostinci na 33 a L ulici kdežto
dítky ošetřeny a umístěny v sirot
činci St James v Omaze nežli se
matka jejich pozdraví
— Slocumbfiv zákon jehož
přísné provádění bylo mayorem
Ensorem nařízeno poslouchán
byl minulou neděli do slova V
hostincích panoval pravý sváteční
klid a ani v lékárnách nebylo lze
obdržeti lihovin leč na předpis
lékařský Mayor sám projížděl
městem a dal st podávati zprávy
od policistů jichž počet rozmno
žen byl o dva "zvláštní" Mnozí
hostiaští říkají Že jsou s novým
stavem věcí úplně spokojeni
Mohou prý ztráviti aspoii jeden
den se svými rodinami a co v ne
děli ztratí to z většího dílu vydě
lají v sobotu prodejem lahví
Nejvíce "kopají" pivovary jichž
výrobek měl vždycky v neděli nej
lepší odbyt Mnozí dopálení ob
čané opustili romantickou South
Omahu a šli hledat zábavy buď
do Omahy neb do Sarpy Mills
Jak dlouho přítomný záchvat po
trvá nelze říci ale v kruzích dobře
zpravených se proslýchá že pivo
opět v neděli vesele poteče dříve
nežli skutečně horké ďny nastanou
— George & Co v č 1601 Far-
nam ul v Omaha jakož i v měst
ské budově South-Omažské ozna
mují v tomto čísle ve zprávách
So-Omažských majetky jež mají
na prodej v Maloney's přídělku
v So Omaha Hodlají loty pří
dělku toho vyprodati během 30
dnů a sice za polovici skutečné
ceny Že South Omaha bude
stále a jistě vzrůstali nelze upříti
za nynější velmi snížené ceny
jest ukládání úspor do So
Omažikého majetku bezpečným
úspěšným George & Co jest
£rma spolehlivá a hodaa vaší dů
věry
Nestřežíme-li zdravý výkon ža
ludečního ústrojí krev se znečistí
Kdyl ale za včas ožíváme Dr
Auj Koenig's Hamburger Trop-
fo taludek se brzy zčistía taktéž
i Irrr v t:t~:l t"--'
— Bezpečné a výhodné
uiozite sve peníze zakou
pením si majetku v South
Omaze Nenaleznete vý
hodnější Spekulace než li
jakou Vám tyto zlatem
vroubené příležitosti sli
nují Po lhůtu 30 dnů na
bízíme loty v Aloloney's
Addition 6 čtverců jižné
od Armourových Jatek za
pouhých 50 procent sku
tečné ceny Podmínky:
$2500 v hotovosti a $500
mésíčné Máme též mnoho
duniů a lotů jakož i akro
vých majetků poblíže So
Omahy na prodej immt
OEOnGE A co
Aneb: 1601 Faroam Omaha
CITY HALL H'L'D0
mmmm~~ South Omaha
— Vzdor ujišťování řiditcle
Swiftových jatek pana Price že je
vše v pořádku a jatky žádnou pří
činu k nespokojenosti nezavdávají
lzé o pravdivosti a spolehlivosti
jeho tvrzení pochybovati V mi
nulých dnech hovořili jsme se za
městnanci z různých jatek muži
věrohodnými kteří znají vše sami z
každodenní zkušenosti a poznání a
kteří věci poněkud jinak lič'" než
pan Price Tak ku příkladu jeden
z dělníků v jatkách Cudahyho vy
právěl nám as následovní: V na
šich jatkách asi před dvěma mě: íoi
bylo oznámeno všem pomáhačům
a celé té třídě dělníků jíž jatky
minulý rok uvolili se platiti 17 1%
centů za hodinu že v budoucnosti
placeno bude jen 15 centu a kdo
by nechtěl pracovati za tu cenu
že má na vůli přestali Platí se
tedy nyní všeobecně ta mzda ovšem
jak praveno pomáhačům a ne za
různou práci odbornou ku kteréž
jest zapotřebí jisté zručnosti
Jinou příčinou k nespokojenosti v
naších jatkách (Cudahy) jest za
městnávání velkého počtu žen
ských Když bylo po výstavě
tedy hledaly a nalezly v našich
jatkách zaměstnání mnohé z těch
jež byly ve výstavě co prodavačky
aneb podobnou prací se zanášely
Jatky Cudahyho jak známo mají
nejrozmanitější odbory práce Ma
jí mydlárnu klihárnu a všeliké
jiné! rozmanité šapy v nichž se
hotoví různé výrobky Dříve bylo
k těm pracím používáno částečně
dělníků a částečně hochů kterýmž
se platilo od $150 výše Však
nyní ve skoro všech těch odborech
zaměstnávají se vesměs ženské
kteréž si vydělávají asi $ioo
denně Je to hanba že se ženské
tu zaměstnávají Dobrému se nic
nenaučí V jatkách se mluví bez
ostychu a často nešetrně a neslušně
a jest to poslední místo kdež by
měly býti ženské a zejména mladé
dívky zaměstnávaný'' — Na do
taz náš - jak to jest v jatkách ji
ných sdělil nám že Omaha Pack
ing Company jedná až dosud nej
solidněji však jak dalece známo
mu je ostatní jatky všechny buď
snižují mzdu aneb propouští staré
dělníky a nahražují jejich místa
novými za mzdu nižší Několik
krajanů z jatek Swiftových sdělilo
nám že kdyby neměl pan Price
příčinu domnívati se že mezi děl
nictvem panuje nespokojenost
dojista by se nepřipravoval ku
"stavu obležení" Kolem jatek
zřizován jest a částečně již zřízen
vysoký prkenný plot a tři želez:
niční náklady polních postelí ne
boli kotců bylo přiveženo a v
jatkách uloženo Patrně pro bu
doucí potřebu Krajané tito sdě
lili nám že absolutně není nikdo
u pomáhačské práce přijímán za
vyšší cenu než £150 Řiďitel mů
že třeba i tvrdit Ze za tu cenu
nikoho nenajímá a mluvil by úplně
pravdu Ani on ani formani ni
koho nenajímají nýbrž najímání
děje se hlídačem a každý se může
snadno přesvědčit jakou mzdu
může obdržet Každé ráno stojí
tlupy lidí u vrat a dá li foreman
hlídačům znamení tedy tito vybé
řou tolik lidí co by bylo zapotře
bí z těch kteří chtí pracovati za
15 centů za hodinu Každý obdrží
lístek na němž jeho mzda jest
poznamenaná zač byl totiž zjed
nán Též nám sdělili že se počet
černošských dělníků stále zmáhá
a již počínají někteří býti ustano
vováni za formany Tak minulý
týden přestaly dělati v jednom od
dělení ženské proto že jim byl za
formana ustanoven černoch Též
nám sdělili několik případů v
kterýchž dělníkům již dostávali
1754 centů za hodinu bylo dáno
na vybranou buď pracovati za 1 5
centů aneb práce zanechali
St Jacobs Oil jest osvědčeným
a bezpeěaým prostředkem ku vy
l=rl tclr-l v rí ítci a fcivla
Lung Dalsam
jert lék poaaitavájfcl hojících Iťár a
Týtežkft 1 koHnkd a bylin pomlčkami
lučebními čími ICi
vám tím zitcbováni
▼elkeri hojící lil a
léíWí vlatnotl
Napomáhá namocné
ma k volníma odka
iláránt odstraní T pil
cích oarhromátdÍBé
Herny ihojl taaicene
blány pradninlSnl po
Neskládejte
Tjrbojenim
kašle
ALLEJÍ'8
LUNG
BAXSAMEH
vzbuzuje choř k jídla proflifnje krev
a napomáhá tfilo norou zdravoa krrl
obohacoratt Tu Jnoa příanakr a rlaat
nostl jel ubezpečuji zlomltl a zhojit!
kaldj kálel Hldtttr
Hn5im le neobaahnje lidné opium
K dottánt jeet v kutil lékárně
S razné lah-vlAky
G H BREWER CO
pohrobnícl a pAjěovatelé kaní
430-423 sev 26 ul So Omaha Neb
tf- - Bjfc-TelefOBiisloS)-
W G SL0ANE & CO
obchodnloi a
ilMku ééíio ralelř
v ilale 407 400 411 aev 95 ulice
South Omaha
JBBBBam__ Telefon W
Zboží ae orodivá dle libosti hoď za hntnaa'
neb na aplátky 411
HAYD
pro nastávající týden zahájí
JO &
BROS
dnf prodej mužského šatstva
mimořádný
snížený
v ceně
Náš kupující jednatel v N- Yorku vykoupil za hotové zbývající"
zásoby tří velkých východních továren šatních a sice za cenu polo
viční až % pravidelné tovární ceny Žádný muž mladík aneb matka
by neměli tento týden opomenouti mimařádné této prodeje se súčast
niti Pozůstává tato zásoba z celovlněných obleků nejnovějších druhu
a prodávati je budeme tento týden za ceny jakých posud zde nebylo-
$500 mužské obleky prodáme za ?3-75-
Mužskó celovlněnó obleky
ze světlých 1 tmavých kažmírů a ševiotů vkusně šité a odhad
nuty aby v trhu přinesly cenu $800 až I900 my tento týden
budeme je prodávati za 4 $$00
Mužské vkusnější obleky
z látek jemnějších a lepších jako jsou dobré vlněné kažmíry
chevioty skotské a j látky obleky to jaké jen zruěnýi mkrej
čími jsou hotoveny a odhadnuty pro obyčejný krámský'
prodej na cenu $1000 až $1200 my budeme tento týden je
prodávati po $750
Mužské jarní svrchníky
z látek vlvěných s dobrou podšívkou a v rukávech s hedváb
nou podšívkou měly být vyprodány po $1000 tento týden
však chceme všechny prodati za velmi sníženou cenu $650
Obleky pro chlapce
od 3 do 8 let budeme tento týden prodávati za cenu poloviční
Máme velký výběr rozmanitých druhů jež všechny vyprodáme
za dvě rozdílné ceny a sice po $1-75 a $295
Mužské krásné jarní
z lehké modré vlněné látky s kabáty na jednu neb na oběV
strany zapínacf velmi vkusně zpracované Máme tohoto dru
hu obleků všechny velikosti od č 34 až do 46 a budeme tento
týden prodávati je po $7-5
Mužské nejjemnější iarní obleky
z nejdrahocennějších lehkých vlněných látek hotovené nej
zručnějšími krejčími dle nejmodernějších vzorků za jaké by
každý zakázkový krejčí čítal nejméně $3000 budeme je nyní
prodávati po $1500
Obleky pro dospěleiší
od 13 do 19 let — pozůstávají ze smíšených lehkých 1 těžších
látek a osvědčí se býti trvalé tak jako každé $750 obleky bu
dou u nás nyní po $3-95-
Obleky pro dospělé chlapce
od 13 do 19 let jež jsou z látek vesměs vlněných kabáty buď
na jednu neb na obě strany zapínací a vůbec co nejdokonaleji
zhotoveny budeme tento týden prodávati po $500 a $750
V - mm
' 1 1 mV " r
zdanaa dáms
a toato vfrtfiaak tabvttk -rjlINCH
OL088 DRB88IWQ" kaUfea koapi
páraaiich-Saapla" stravte! teatoUdaa
Žaaafcl )aia "Tlď tfalstt aaéravad ateVrt
cs vaorkor 1 bsdriW siiassa kr
paaaá praaavaar asfcuo ari- 11 tS
Auva-Lr Tnor± r oř
Záchvat? a sar
voauost iinul po Jednodenním užíráni Dr
cině' Oreiit Nerve Retorer Zailete al prav
a-vy wacv na ikouku uoarzite ji aaarraa
Kline Ltd 031 Arch Ht PnUadelphla
Pa
IT H
řJUTKTOlf
ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ
VSem přátelům a známým ozna
mujeme truchlivou událost o úmrtí
naíí milované dcerušky
Zemřela ve čtvrtek dne 20 dub
na t r o půl 9 hod večer v stáři
23 měsíců po třítýdní trapné ne
moci Projevujeme též rřelé díky sborn
Vlastislava č 29 JČD za darova
nou krásnou hvčzdu z květin a za
súčastněnf se pohřbu díky rodině
p Du&ka a sl Jelenové za darované
věnce a vbbec všem kdož milova
nou dcerušku s námi ku poslední
mu odpočinku doprovodili
Antonie a Josef Blecha
truchlící rodíce
František bratr
Marie a Josefka sestry
Spolek sv Anny vzdává tímto
nejsrdečnějM díky všem těm
jež se v tak hojném počtu zá
bavy naši BÚčastnili Též nechť
přijmou srdečné diky hudebníci
kapely p Ed Havlíčka za vý
tečnou hudbu pp J Forelovi
Fialovi a Anderkovi za ocLotné
nám posloužení za nálevnou
pp Erajíčkovi Chleborádovi a
Ekermanovi za laskavé rozná
šeni nápojů a konečně a zejmé
na též panu a pani Hrochovým
za veškerou ochotnou výpomoc
Pefád výbor polku w Anny
ROH 16
DODGE
ul
posud v Omaha nevídaaý
$25000
obleky
chlapce
Záchvaty trvala vvlMenv
EM
Haydcn Bros
velk prodej
vzorkových střevíců
HioMjeiti anaínou afeoba oateh akvoatnJV V
norkoTjcta atfevtct Je aa poe ledních dna bylj
nadralka a saoedbáta ntnobo pak-li al Mpoap'!!!
I Blcb pár pro Hb Tjbrmtl Davataa kaMéaaa rfw
aia Uh vilka "Franck Glos Drásala-" kda iotOTT
iHhtx a saň pfiaaaa:
-— — í ieask krásné- 'Viol' klileS vaorkova ta't
t vad sUevtca iluti šestera aasDakrairl
vvHky která ai posad prsdiTaaj brlv p
UM Bjal vyara4ataM poTiiÍi
Jia4 teask vaa iobré a ahdaa vaatfc—
a frTfea praiafatl poaMvt al MaM
m1% prodavaa Jaoa a7sJ po 77i4
TtíAo amatkVH taata tr+t rtu
tfpHIaiaalaiř -fa — al— aa aépsv
ava Mys aasasi t~~i ĚoJL