Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 25, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
Pokrok Západu
8BMI WEEKLT EDITIOW
Publiahed by National Prlntínff Co
509-11 So 12th St — Tel 1008
Sntstriptkm ty sulL - $250 tr year
Vychází kaidó Utery pdtck
Vydává - - - Národní Tiskárna
509 511 Jlinl U ulice -Tctefoa 1008
Šidící redaktor - - J Kosici
Předplatní i
V miste s aodivkou do domu bez přílohy Í300
s pHiohou :
Poítou pro Spojené Státy a Kanadu bez
Knihovny Americké
8 Knihovnou Airrlckou 1880
Do Cech bezpřiloliy
8 přílohou 4-50
Kaidý předplatitel oprávněn Je k premll
OhláSkj
Drobní a rftiní oblálky uveřeJBulem pouta
Žn když peníze k objednávce přiloženy Jsou
a drobné ohláiky obyěejné velkosti nepře
tabulí i palec čitime 75 centů za třikrát Za
ruina otnuaem oianoprani umru a jm eur
i nn H mim za každá nveřeiněni
Nxhť k lf nroto Dflloží objednáven tolik
enřz jak velkou ohlálku míli si přeje Ceny
éhlálek na deUi dobu oznámí se ochotni na
požádáni
Zásilky pee
jsou nejbezpecnějií když m koupi na polt
neb expressu "Money Order" a tyž nám se
zalle Též v registrovaném dopise aneb po
ukázkou bankovní jest zásilka jista Kde
chce platit! "checkem" na bank nechť zalit
2b centu více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupí směuku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
misti drobných peněz pUJmeme též i 1- a
8-centová kolky Viechny zásilky nechť jsou
zaslány poa jeanoaucnou aaresou pouze uuc
Pokrok Západu
Omaká Neb
Omaha Nebr 25 dubna 1899
M S Qyay z Pennsylvanie o
blikne ted}r na místě pruhovaného
šatu opětně tógu senátorskou
Proto ale jsou dosud přemnozí li
dé kteří se domnívají že by mu
prvnější "mundúr" mnohem lépe
slušel nezlí poslednější
Katolík vložil se zle do jednoho
svobodomyslného předáka ponč
vadž prý svým jednáním vyhání
Cechy ze své (svobodomyslné)
strany Dle našeho skromného
náhledu měl by tedy Katolík býti
pěkně - zticha a chechtat se do
hrsti
oTAT iOWA NEMA ANI CENTU DLU-
hu Snad je to proto že nezmohl
se dosud na žádného "velikého
státníka" jako na příklad New
York a Pennsylvanie Až bude
se moci pochlubit aspoS jedním
Quayem nebo Crokerem nebude
státní pokladna také obtížena žád
ným přebytkem
Tak nám v neděu spadl opravdu
kámen se srdce při čtení jedné
zprávy z Washingtonu Zvěsto
val totiž telegram že naše milo
stivá vláda nebude stíhati pro ve
lezrádu ty opováŽlivce a lidi ne
vlastenecké kteří se nemohou
nadchnouti pro naši velikou vál
ku na Filipínách Uznává sice
že by trestá zasloužili neboť svo
jí kritikou demoralisují prý vojsko
naše jak zde tak na bojišti ale
hberálnost naší vlády v případech
takových nezná mezí Můžeme
tedy nadále volně pronášet! své
poctivé 1 náhledy bez obavy že
nám censor "závadné' ' věci vy
škrtá nebo že nás policajt za lí
mec do lapáku odvede Je to o
pravdu radost žiti pod takovou
vládou A proto ať žije náš nej
milostivější pantatínek McKinley
i se svými rádci a důvěrníky! Po
kud osudy národa v jejich rukou
spočívají tu svoboda je bezpečna
Vždyť oni vnutí ji třeba násilím
tomu kdo jí nechce Pohleďte
jenom na Filipíny
ČÍM DÁLE TÍM JASNÉJÍ VYCHÁZÍ NA
jevo jakou smutnou úlohu Spoj
Státy na Filipínách hrají Svě
dectvím věrohodných Američanu
zjistilo se že Dewey sám požá
dal generaia Aguinaida za po
moc že na depešové lodi Mc
Cnlloch dal jej pře vézt i z Hong
Kongu na Filipíny že slíbil mu
neodvislost jeho vlastí a že bez
přispění povstalců nebyl by mohl
udržet! místo Cavite dobyté i
května A nejenom o svobodu
chce naše vláda okrásti Filipín
ce zástupci a služebníci její o
kradli je i o peníze -— o fond
určený na zakoupeni zbraní k
posvátnému boji proti Ipaněl
kým utiskovatelům Dobráčtí
"divoíi"' svěřili totiž generálnímu
konsulovP americkému Wildma-
novi y Hong Kongu J a 00000
ale nyní znamenitý ten muž ně
jak na to zapomněl Anebo je
rfóil velkým vlastencem ne
chce díú Filipíncům peníze aby
za al střeliva proti jeho neuro
dila (Aoeriala) tzzJLsrpi
li Ař izzt U=a ti li crxi
11: 'i::~z t -Zlili tltrri
v r: ~ z rrr-i ri v-: :i
Na každého přítele poctivosti ve
veřejných úřadech trapně muselo
působiti osvobození pennsylvan
ského ex-senátora Quaye jenž ža
lován byl před trestním soudem
ve Filadelfii pro používání státních
peněz ku svému osobnímu pro
spěchu Předloženým svědectvím
byla vina obžalovaného nade vše
cku pochybnost dokázána Jeho
zakročením ukládány veřejné pe
níze do padlé People's banky a
odtamtud dlužil si je Quay a jeho
syn Richard bez poskytnutí všeliké
zát uky Nepoctivé transakce tyto
přivodily nejenom zkázu jmenova
ného ústavu peněžního ale měly
za následek sebevraždu pokladní
ka a předčasnou smrt předsedy
banky Porotě ukázána byla kní
žečka v níž vedeny byly účty me
zi Quaym a bankou předloženy
vlastnoruční dopisy obžalovaného
jimiž se "dlužil" neb "půjčky"
pro svého syna objednával ale
starý šibal uznán byl nevinným
Aby pak poctivost byla ještě
hlouběji zašlapána a zlodějství
ještě více oslaveno jmenoval
pennsylvanský guvernér Stone
Quaye senátorem až do příštího
zasedání sněmu Za těchto okol
ností není se co di vití že Penn-
sylvania druhý nejbohatší stát v
Unii je na úpadku že ve státní
pokladně není peněz ani ku kry
tí běžných t vydání Spolkový
senát Quay svou další přítomno
stí nezneuctí Ten zhanoben byl
už dříve
Kdo bv neobdivoval naše 'pravé'
Amerikány pro nic jiného musí
je obdivovati pro jejich smělost s
jakou se vyhlašují za jediné jako
by samou prozřetelností k tomu
vyhlédnuté Šířitely civilizace
Nynější válku na Filipínách vedou
k vůli osvícení ubohých divochů a
skoro při každém banketu unavu
je nějaký řečník posluchače poví
dáním o tomto novém poslání ná
roda tohoto A zajisté že Ame
ričané oprávněni jsou ku provede
ni úkolu tak velikého Zde vidí
me známky civilizace kam jenom
se podíváme — jenom - že při té
civilizaci vede se některým lidem
hodně dobře a některým hodně
zle To jsou ovšem již všední
zjevy a proto o nich pomlčírre
Za to z Georgie dochází zvěst o
triumfu civilizace jaký už stojí za
povšimnutí Jak ve zprávách se
zmiňujeme černoch Sam Hose
jenž dopustil se vraždy přivázán
byl ke stromu vedle cesty uši
prsty a jiné okončetiny mu uřezá
ny a konečně byl spálen Co z
těla zbylo ještě barbary rozdupá'
no a rozneseno Této "slavno
sti" v den Páně přítomno bylo
dle obšírného telegramu několik
tisíc rytířských jihanů a jihanek a
všichni se náležitě pobavili K
utvoření si správného úsudku ne
třeba Žádných dlouhých vývodů
Podotýkáme pouze Že věci tako
vé dějí se jednou dvakrát do ro
ka pouze mezi lidojedy a tu Ame
rikáni octma k nebesům kroutí a
volají ve spravedlivém rozhořčení
že skutečně třeba jest těm divo
chům — civilizace
Vzrost obébovč miny
Peníze ' v oběhu ve Spojených
Státech se více než zdvojnásobily
v posledních dvaceti létech roz
množily se o padesát procent od
roku 1886 a více než o 25 procent
od 1 července 1896 Tabulka
právě vypracovaná statistickou
kanceláří pokladní vykazuje že
na 1 července 1879 bylo peněz v
oběhu za 9(818631793 na iČer
věnce 1889 li 379964770 a na
1 dubna 1899 £1927846942
Žádné období v naší historii ne
objevilo rychlejší vzrůst v peně
zícb v oběhu nežli poslední tři
roky Na 1 července 1896 po
čátek to nového berního roku
oběhová měna obnášela % 1509-
725200 Do 1 července 1897
dosáhla $8646028246 přírůstek
1136504046 V den 1 červen
ce 1898 činila $1843435749
přírůstek za ten rok $197407503
a na počátku přítomného měsíce
byla $1927846942 přírůstek v
devíti měsících běžícího berního
roku $84411193 Objem měny
v oběhu vzrůstal od 1 Července
1896 o půl milionu dolarů za kaž
dý obchodní den a během minulé
ho roku jelti o obnos větší
Na 1 dubna 1898 připadalo na
hlava více peněz nežli kdykoli v
historii oslí zemi v té době Na
ten den dle úřadního výkazu po
kladního odboru počítalo se na
bUvu $3545 kdežto nn 1 dubna
1898 f í:riilo $2369 1 dubna
izij f 2301 a 1 cssna I5$
účelem porovnání vykazují zají
mavý a pozoruhodný vzrůst v 0
běhovém středisku a jsou jak ná
sleduje:
I dubna Peníze v oběhu Na hlavu
1896 $1328629463 $2153
1897 1669000694 23OI
1898 I75°059645 2369
1899 1926846942 2545
Přírůstek zlatého kovu v oběhu
za posledních několik roků byl
rovněž tak pozoruhodný jako
všeobecné rozmnožení cirkulace
Na 1 dubna 1896 bylo zlata v
oběhu dle číslic pokladny za
$445912265 na 1 dubna 1897
$517125757 na 1 dubna 1898
$588129742 a na 1 dubna 1899
$694855942
Následující tabulka vykazuje
zlato a celkovou měnu v oběhu
na počátku každého Čtvrtletí ber
ního roku od 1 července 1896 až
do této doby
Vieoky peníze
Zlata v oběhu v oběhu
dollary dollary
1 července 1898 468M84M 1808725300
I Hjnal896 478771480 1583302
1 ledna 1897 617 743221) 1650S3400
J dubna 1897 6I712S757 1608028J48
1 července 1897 519148675 1646028248
1 KJna 1897 538098758 1078K40&38
1 ledna 1898 S47M8380 1731100640
1 dubna 1898 58)1129742 1756068645
1 Července 1898 660959880 1843435749
lKJna 1898 62264ttfl2 1816598392
1 ledna 1899 667796579 197301412
U dubna 1899 094855912 1907846912
Další oběti na Filipínách
V poslední době docházely z
Filipin zvěsti tak mdlé a mono
tónní že zájem o naši válku v
dalekých krajinách tropických za
čal se obmezovati téměř jenom na
ty kdož mají tam příbuzné a přá
tely Oznámena vždycky nepa
trná srážka několik raněných a
občas nějaký zabitý a jinak "vše
cko v pořádku' Pro takové
"maličkosti" nemůže se přece
rozčilovati veliký národ americký
Co záleží těm milionům rozozhně
ných "vlastenců1' na tom že tu
neb onde nějaké srdce žalem
puká
Včera probuzen však zájem o
filipínskou otázku na novo Jak
generál Otis tak přítomní na bo
jišti zástupci veřejného tisku do
svědčili že domorodci filipínští
nedají se "utlouci čepicemi" a že
také umí dobře mířit Jak ve
zprávě uvedeno koule jejich ten
tokráte si oběti s nevšední péčí
vybíraly Okolnost tato způso
bila snad mezi "pány" v Manile
zřejmý zmatek Až dosud zprávy
úřadní a depeše tiskové úplně se
shodovaly Teprve včera pozo
rujeme výminku Gen Otis sdě
luje totiž že povstalci vyhnáni
byli ze zákopů se značnou ztrá
tou kdežto zpravodaj spojeného
tisku praví Že ztráta rebelů byla
nepatrná Censor Otisův tento
krátě patrně podřimoval Divno
je též že připustil zmínku o ústu
pu oddělení - majora Bella a jeho
pronásledování se strany po
vstalců
Z depeše tiskové jeví se také ty
pravé hrůzy válečné Na příklad
vojáci z prvního pluku nebrasské
ho ležeti museli po dvě hodiny
pod Žhavým sluncem až mnozí
klesli úžehem a jeden dokonce
zemřel Můžeme si pomysliti
muk hroznějších? Na anglických
vojínech kteří zkušenosti podob
né prodělali se osvědčilo že ni
kdy náležitého zdraví nenabyli
třeba že zrovna na místě se ne-
rozstonali Tak mrzačí se náš
mladý lid a celé pokolení příštích
Američanů bez podstatné příčiny
na povel kramářů kteří těší se na
hojný výdělek při tom civilizování
"divochů" Když trpěli zdraví
jak teprve muselo býti těm kdož
s palčivými ranami v těle klesli
na rozpálenou zemil Jaké ob
sluhy a pomoci dostane se jim v
případech takových ukázalo se
dostatečně na Kubě Snad do
zvíme se všecko až vrátí se naši
dobrovolníci kteří na místě do
slavné války se Španěly posláni
byli do tropického pekla aby
rdousiti pomáhali národ kterýž
celé řeky krve prolil v bojích za
svobodu Potom nadejde vhod
ná doba- aby lid ve svém
jádru zajisté dobrý zahřměl
své veto do uší kejklířů kteří
hanu naB kydajf a před ostatním
světem nenáviděným Činí Celé
to souostroví filipínské nestojí za
ty obětí co už jsme přinesli a
ještě přineseme nerozpoutá-li se
veřejné míněni do té míry aby
ohavnému řádění přítrž učinilo
Nn Filipínách aoudíme-h dle pří
tomnosti pokoj nikdy nebude —
a kam pfivésti mohou koloniální
bouře mocnou třeba zemi o tom
sclí diiaz podává SpnsOzlo
NEBRASKA
— V Blair začal vycházeti nový
dánský časopis Danskeren jmé
nem
— Letos bude se ve West Point
více stavětí nežli za osm roků
minulých
— Třetí pluk nebrasských do
brovolníků rozpuštěn bude v Au
gusta Ga ii května
— V Yeager osm mil jižně od
Beaver City vyhořel v sobotu
krám v němž nalézala se pošta
Škoda obnáší $i8oo pojištění
$IIOO
— Pro květnovou porotu vylo
sováni ve Schuyler následující
krajané: Rainold Folda Frank
Hrubecký Rupert Folda John
Souček
— - Ve Schuyler zle řádí zánět
mozkové blány kterážto nemoc
vyžádala si několik obětí v posled
ních dnech Pomýšlelo se už na
zavření škol
— Na všestrannou žádost diva
delní představení 'Kupec a básník'
bude se v Clarksdn opakovat v so
botu dne 13 května 1899 Vstup
né bude snížené 163x4
— V Bartley shořela ve čtvrtek
večer železniční stanice Jednatel
Enlow jenž pokusil se o zachrá
nění cennějších domácích věcí
zranil se povážlivě skokem s okna
— V Alliance zemřel konduktér
dráhy Burlingtonské John Chan-
dler jenž spadl s nákladní káry
blíže Ardmore S D a těžce se
zranil Zanechává četnou ro
dinu — Soudce Litton v Auburn ne
povolil nové líčení bývalému so
onažskému policistovi Argabrigh-
tovi jenž tchána svého zabil a
poslal jej na 99 roků do státní
trestnice
— Cukrovar s jehož stavbou
se v Ames právě započalo nemá
žádného spojení s trustem minulý
týden utvořeným Je to podnik
neodvislý a stojí za ním bostonští
kapitalisté
— Ze zptávy schuylerské má
slovny vysvítá že za měsíc březen
vyplaceno bylo 35 dodavatelům
Závodu $108190 za 157998 liber
mlékajež sesbíráno bylo ve Schuy
ler a okolních stanicích
— Ve West Point zastřelil se z
ručnice rev W H McCool pastor
anglického luteránského kostela
Bylo na něm pozorovati zádumči
vost po delší dobu ale nikdo se
nenadál že by na sebevraždu po
mýšlel — T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt fdt
— Do Alliance došla zvěsť že
dva mladí muži uhořeli na písči
tých vrších kdež postupu prérij
ního požáru bránili Kde kdo z
okolí bojuje proti rozpoutanému
živlu Neustálé silné větry pod
porují šíření se ohně
— Zpráva o stavu státních a
soukromých bank v Nebrasce jest
velmi potěšitelná Zákonitá zá
loha obnášela 6 března 37 pro
cent vklady $i95305°-74i
půjčky $1835663552 Vkladů
přibylo od 1 prosince 1898
$102787060
— Nepříjemná chyba stala se
nám v minulém čísle ve zprávě o
oslavě desítiletého trvání Linwood
ské Těl Jed Sokol Ze zprávy
vysvítalo že zmíněnou slavnost
pořádá Těl Jed Sokol v Milligan
což nebylo správné neboť loleté
trvání oslavuje T J S v Lin
wood což tímto opravujeme
— V Ames kde Standard Su
gar Beet Company zřizuje cukro
var postaveno bylo již 100 no
vých domků a na jiných se pracu
je Železniční spojení jest již
téměř dohotoveno Továrna v
letošním období bude mocí spra
covatí 300 tun řepy denně kdežto
na přes rok počítá se na 1000 tun
— Cukrovarnická SDolečnost
Standard v Ames našla při vrtání
artézské studně vodu již ve hloub
ce 255 stop a to pramen tak silný
že žene do výše plných to stop
nad Dovrcb zemský Panuie nad
mm
tím netajené potěšení neboť tři
takové studně poskytnou společ
nosti všecku potřebnou vodu i pro
iČele bnact
-r- Slečna Viola Horlocker z
IlastÍKs obviněná s pokusu otrá
vexf jrazi C F Uoreyové man-
- P -y r- N f
soudci a když na dotyčnou otázku
odpověděla "nevinna" odloženo s
ní přelíčení na den 17 května
Záruka $5000 byla složena a
dívka odebrala se v kočáře do
obydlí matčina Praví se že při
líčení vyjdou mnohé zajímavé a
hodně choulostivé věci na jevo
— - Dle dohodn utí senátorů Th u r-
stona a Haywarda vyplněna již
místa dozorců příštího sčítání lidu
ve čtyřech kongresních distriktech
v Nebrasce Jsou to W E
Peebles z Pcnder pro třetí distrikt
Thomas Hibbert z Adams okres
Gage pro čtvrtý distrikt J D
Evans z Kenesaw okres Adams
pro pátý distrikt a John T Malla
lieu z Kearney pro distrikt šestý
Místa dozorců v prvním a diuhém
distriktu dosud obsazena nebyla
— Ve vzácném věku 75 let ze
mřel minulou středu v Crete jeden
z nejstarŠích osadníků tamních
Josef Dolanský Ještě v sobotu
před tím byl při svém obvyklém
zdraví a humoru avšak v neděli
stížen byl náhle ochrnutím mozka
stav jeho se stále horšil až smrt
nastala Zesnulý jenž vážen byl
od krajanů i cizonárodovců zane
chává po sobě manželku a několik
dorostlých synů a dcer Pohřeb
za četného účastenství konán byl
v pátek
— Postavením nové dráhy z
Atkinson do Perry v okresu Boyd
oživne celá ta severní krajina Ne
brasky a vznikne několik nových
osad Nejdůležitějšfm ze všech
bude asi městečko Perry na se
verním břehu řeky Niobrary k
němuž povede most jak pro vla
ky tak pro vozy Ulice a "loty''
byly již rozměřeny a také o nastě
hování několika továren se mluví
V okolí nalézá se dosti výborné
hlíny hrnčiřské a v poříčí Niobra
ry dala by se s úspěchem pěstova
li cukrovka Tyto výhody lákají už
mnohé osadníky Tak například
v pátek projelo městečkem Atkin
son padesát vozů s nábytkem a
domácím nářadím vůbec na cestě
do okresu Boyd
— Hrozným způsobem přišel o
život 3letý synáček manželů Hody
cových bydlících v severní části
Schuyler Někdy kolem 5 hodiny
předminulý pátek odpoledne při
blížil se hošík nějak neopatrně ku
hromadě smetí na dvoře hořící a
pozornost rodičů byla na něh po
prvé upoutána když začal si zou
fale naříkati Šatečky se na něm
vzSaly a než pomoc přišla byly
dobré dvě třetinj pokožky spále
ny Tu ovšem ani lékařská pomoc
jež byla poskytnuta DremSixtou
nespomohla a smrt dostavila se
následujícího dne Pozůstatky
malého trpitele pochovány byly
na hřbitove v Heun v pondělí 17
dubna S rodičemi cítí každý
upřímnou soustrasť
Mrtvý opět obživnul
Před krátkým caaem v Pařili lemřel mul v
jednom Ipltále— tluka ardce jebodplntaa
laatarU Zrnlaf Jeden líkař a ranhojlí proříz
nul otvor meii iebraml semřeWbo uchopil
srdce Jeho metl prsty uvedl cblopiy srdeční
v pohyb aprostředkovav tak nniíle oběh krve
a ejhle mul potal dychati otevřel oCI a odpo
vídal na otiiky a ill po tu dobu krevního obě
hu Kdyby lemřel byl laludek svij udrXoval
ve (dravém stavu uitvánlm Hoetetterova 8 to
ni arb Bltton byl by předešel veikert nesni
talodka a nepravidelnosti jako Jsou neUíiv
noat (lulnatoat siepa Jim nevyhnutelní
následuje chudokrevnost a vysíleni I Vsi
vlaatal domácí lékař by Ván v pádu takám
utíráni Bostetterovy hořká od porubil
Do PragttB Heli a okolí
Oznamujeme všem svým kraja
nům Že rozšířili a plně zásobili
jsme náš železářský obchod s no
vým zbožím všeho druhu '
' Máme na skladě velký výběr ko
čárů vozíků a ty nejlepší rolnické
stroje jaké nyní jsou v užívání
Vše prodáváme nyní v cenách vel
mi snížených Majíce velikou zá
sobu hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja
nům uspořit peníze jelikož jsme
vše koupili za nízkou cenu
Dříve nežli koupíte jinde zaví
tejte k nám a přesvědčte se o zboží
a cenách našich k čemuž Vás
uctivě zveme Polák Bratří
Cukrovar Standard Beet Sngar
Co Ames Kebrasku
Velké množství lepy cukrové
bude pěstováno v údolí Platte ře
ky od Waterloo až ku Schuyler
podél Union Pacific dráhy zvláště
v okolí Fremont Ames a Nortb
Bend The Standard Cattle Co
pěstovati bude 2000 akrů cukrov
ky n staví jistý počet domků pro
dělníky a rodinami kteří budou
cbtfti pracovati v polích Zkušení
čeští dělnicí obeznalí a prací při
fepe i jiní naleznou hojně za
městnání v krajin! svrchu zmíně
ná! ducktí
O tvlillí zprávy filte ca: Staa-
vyjádřili zarmotin a soustrasti
Jellkol v nedáli dae 16 t m opustila
nás na vidy naáe milá ílsnkyná pant
Anna Ohnesorfová sacbvácena jaoutf
smrti ntdprosnon podelliinchuravtnl
ponecbajlc tde truchlícího manlela
JANA OHNESORGA
firolel my tímto vyslovujeme ovdovi
ámu uisnlell nail vtorná Clenkyni
nejhlubli a uolfCenou soustrasť
Oeetujeme plnou měrou nenahradi
telnou strátu ktvrnul úmrtím svá dra
há manželky utrpěl a to tim spise as 1
my Uráčíme v ni vzornou clenkynl
kterou! vádv Dostrádatl budeme a niui
jejis rovem saroven s nim truchlíme
Za Sbor Vlastislava 6 29 JČD
Kat Bartotová předšed ka-
Msrie Sucháaková tajem
BOSTON STORE
nabízí nyní obecenstvu nadobyiojná
výhodná příležitosti koupili spousty
nejkrásněji' ho Importovaného iboll aa
ceny jakch Omaha posud poskytnou
ti nemohla Vykouplllf od pojllťujíclcb
spoloí námořních celá ohromná lodnt
náklady pouíkud savlhlébo avlak za
chovalého Importovaného tboil i ná
mořsikych parntko
s a J amestown
Zboil to pozostává i látek hod vábných tu
reckých damalkft Irských krajko 1 záclon
lni ných drahých láteic Smyrna koberců ang
lických m isllnft drahocenného spod prádla
skvostných krajkami zdobených nočních ko
II Inárovacek skvostných látek obleWových
sukni ženského hedvábného spodního prádla
ozdobného módního a galanterniho zbotl 1
soukenných látek a vůbec vloho takové záso
by te nelze tuto ani vyjmenovat! Via bude
me prodávat! za Jednu třetinu za ftrr-lnu ai
sa sedminu pravidelné ceny
Stůž toto několik málo příkladů:
100 brokátovaná ta (Teta hedvábí za 2Sc
60c perské hedvábí yard sa 9c
llOO hedvábný samet yard ta lfc
8'4e Indický muslin yard za řtfc
10c mnlské punčochy černé neb bnédé uvic
SOo ubrusy z tureckého damaiku 19c
Wc ubrusy se skotského t&kébo damaiku S5e
1500 Irské krajkové záclony 75c
II 00 brusselská koberce yard za 39c
II Wllton koberce yard za 85c
7Dcinerovackysa 190
IIOo noent kolile krajkami zdobené za 49c
líc lněné ručníky za
Ko nebílené plátno na podslamky yardXíc
8540 ináný -erash" na ručníky t%o
11090 velké orlenUlské Moquelte a Smyrna
čalouny za 1260
IlnéttMza
5olngra(n koberce ca SOo
1195 nejlepif brusselská koberce 59c
860 Marselllská pokrývky na postele t 85c
Téiké stolovky s Irského damaiku jaká
prodávány po 75c aa yard po 85c
1-00 lenoleum a olejová plátna yard sa15o
75c ženská hedvábná spodní prádle po S5o
35c ženské Svist pruhované spodní prádlo
ozdobná vroubená za lOc
35c Jarni a letni prádlo pro chlapce sa 15c
Mužská černá a barevná punčochy beze IvA
lehká I téáli pár ca a%c
9Bc zvliltě dobré punčochy terné a hntdá
hedvábím prosíváni sa 10c
A tis'cero nesčetných potřeb domácích
Mimo ohromných spoust onoho vodou po
střlksného vlak ne polkozenábo zboíi vykou
pili jsme nejlepll obsah velikého střižního
zárcůn Frant Bratíiers na State St
Chicago ttllnolt
Ohromný a moderní tento závod prohlásil
ápadekamy vykoupili jsme za bitová noj
větlí část tánot skoro ca sveu vlastni nabídku
a nifcfeme je nyní prodávat! takto:
1500 Importovaná sukna yard po 1100
8340 " umu jo
Frank Bros hedvábná 1100 látky sa 25c
" " - 1209 látky sa 39 a 49c
" " 8300 látky na tety po 9Sc
- " 88U) ai 8350 látky na laty po48o
" " 8360 al 85 00 - 1108
" 1160 ai 8200 rukavičky ca W a 58o
" " 11560 skvostná sáclony ca 8398
" " 87 JO záclony ca 5250
- 8150 " 1125
Mimo to nekonečnou zásobu střižního a
bílého sbolt látko pentli krajek a j
iiknBaV
— — w
roh 10 a Douglas ul
J L Brandcjs a synové maj
PRODÁM
12 čtvrtsekcí pozemků
y Stanton countjr Neb
8 mlljíhezí padne ed SUntea Heb
Pnmky ty rotproriám v dílcích l aki
I vVeále přánlliupjícic'i Nejma DÍnčIté
nnes prerijni Hikrtuiiui m l
vajio na iU-té splátky a S rroe ručoich árokí
-w - ' KUWI TOQa
dUSbíml
Pllte na
L V Cnves Lelfh Hebraska
rw'" "T"iau VUIU
n T::?ste±!it feMfirt ťnfrir-
haáďý Jlaý strej et klada uái
rainn::::thmp:níjtrťj
" aejiebe! a acjBav4 ia"ia V
17 A i i VZl t?ií WUSm?
dříví ka staratTaia rkodal puwSé
FjTslMnW
Anltnca Cz Tavíc?
Eat&IasrrC Í7
Iáf0Kf!táftrvi IQ
SX?ThoBig4
r:-
čzrl Ezrt Cr—j Cc=— -7 —
„ r