Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 25, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKPtOK ZÁPADU
3
Choďte bez berli
8
A
A
O"
Renmatlstn dna
kloubů bolesti v
vyléčí
D ra- Petra H oboko a
YyluČoJe možovoit kyselina se soustavy tělesné
troří novou bohatou idraroa krev
Na prodej od místních Jedaatela nebo majitele příow
Adresujte: - #
A
si
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
Z Chicaga do — — i
Bodenbachu Čáslavi Chru
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tábora Domažlic
Teplic atd
Adresujte: J J HAVELKA
lake Shore & Michigan Bouthern
DepotChIcttgolll
Tél obstarává pollílčnl za nejnlžíí teny Č
BM4 Vaa Burea St Boom 4
The Chicago Lumber Co of Omaha
jtst Jedlaoti scolecností
prodávat
H F ČADY LUMBER COMPAM
roli G a Do
UpozorHují české obecenstvo
stavební za menší obno3 peněz nežli
JOHN BOEKIIOFF
VELKOOBCHODNÍK '
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805
Mejlepli drahý Jaké v trhu k dostáni Jsou mim
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém —
TlaCené vyrážené' a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraně náboje a aportovské zboží
12I9-F223 Harney úllce - - ' OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B TETTBE majitel-
Vftí
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon ▼ Sonth Umuze 8
METZUV m PIVOVAR
tyrábl vyhlášený a po celém ff7Av lajflf Objednávkám vfnuje ae
ipadí za nejleplí uznaný JTIC IxUY lClAlkivláStní pozornost
Omaha Brewing Ass n Pivovar
vyrábí celém západu rozeaýll výtečný ležák
Paroplav Spol Sov-nomockóho Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
"8353 Přeplavní onv ESK"'"""-"
To parolodích expressnícta s New Yorku do Břemen 13000
pravidelných s " " 42800
" expressních 1 Břemen do New Yorku' 13060
pravidelných! " IU00
HLAVíÚftADÓVNA:
OELBIC5S & CO
a Bowllngr Otem £Tcror "STezJc
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD
HZ Clct-vicaGnlvLo ScCo-
I la ursho-Ain c r atolová pcropl spoT
P parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 k
I Ne Torka Z Hamburk
do Hanbarka: do New Torka
Pe parolodích expreesnlcb 938 00 1400
„ „ pravidelných 837X0 881 M
„ „ Union Unie 82700 83150
„ „ BalUmonká Unie t Baltimore 81700
Ohledně přeplavu hlaste se
IIAIIDIJnS-AIlEElCAlí MHE
V
ty
V
s
scnromimti ztuhlost
svalech atd
v
DRPETERFAHRNEY112-lUSHoyneAvChJcařOm V7
Rolníci pozor!
Nenaiímelte farmu kunte sobě no
zemky kteYé mažete obdržet! v nejlepši
části státu Wisconsin v okresu Chippewa
za velmi nízkou cenu Jest zde již velký
počet rolníku českých usazen apořáde
nových přibývá ze všech končin Ame
riky Zde jsou úrody jisté každý rok a
muže se pěstovat cokoliv s aoorym vý
sledkem Zde nejsou žádné velké včtry
žádná sucha hojnost čisté pramenité vo
dy Dobré cesty Školy mlékárny vse
jest v kraji hotové Pozemky prodávají
se od 1400 do (800 akr Čtvrt aneb jed
nu pčtinu obnosu íe splatí při koupi a
ostainl na splátky o let s úroky o procent
Máme též mnoho obdělaných farem kte
ré prodáme za stejných podmínek
O další vysvětlení pište přímo na ma
jitelé pozemka t52mS
Cypreansen Bros
Eau Claire - "Wle
kde lze výhodná nakoupit! stavební dříví
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
- ugrlas
že lze u nich dostat! lepší dříví
kdekoliv v městě dt55xo
d42tf
na skladě P rod i vím Je na quarty i gallony
zprXvyjXmořské
Paramen belgický projednává
právě zákou reorganisující soudy
vojenské V příštím sezení těch
to bude zastoupen i živel občan
ský' jímž bude zjednána záruka
přesnějšího provedení zákona
V poslanecké sněmovně schválena
na podnět jednoho brusselského
poslance zásada že soudcové vo
jenští budou povinni znáti vedle
francouzského jazyka i jazyk
flamský Senát ač se v něm z
počátku jevil odpor schválí prý
taktéž toto ustanovení
Sjezd strany sociálni-demokratické
v Rakousku svolává se na svátky
Svatodušní dne 21 května a ná
sledující dny do Brna Sjezd po
trvá 5 dní a bude se obírati poli
tickou situací a taktikou organi
sací strany poměrem mezinárod
ní sociální demokracie k národní
mu sporu v Rakousku ochranou
dělnictva potravními spolky a
ženským hnutím nepřihlížejíc ke
zprávám o činnosti celé strany a
národních výkonných výboru ja-
kož 1 k volným návrhům
Boj Nimců v Činí Ze všech
národu kteříž zabrali půdu v Čí
ně jsou Němci nejvíce nenávidě
ni Ovšem pro vlastní svou pano
vačnost a vypínavost Připomíná
to slova Bismarkova že není ná
roda nenáviděnějšího nad Němce
(a ovšem doložil Bismark: proto
musí mít Německo nejsilnějŠÍ voj
sko!) Kdežto v ruské anglické i
francouzské državě jest klid ba
dekonce i na Formose nedávno
Japonci získané z německé osady
kiaočauské oznamují se neustálé
krvavé potyčky Velmi nenávi
děni byli domorodci čínskými dů
stojník Hanneman a inženýr Vor-
HROB ZÁVODNÍHO
Hanover král mezi závodními koni pohřben jest na mírném svahu nedaleko vlily
McQratbianovy u Lexington Ky Tento znamenitý běhoun pošel 23 března
t r a mnoho milovníků závodů a koňů vůbec nav&těvuje tyto dny hrob bývalé
ho vítěze při světových závodech Mr Youne majitel koně a Frank Sannders
Íeho oSetřovatel vypráví cituplně o tomto ušlechtilém zvířeti které po čtyři ro
y itálo v popředí koňské race
schede Tito a dragoman Mootz
byli na konec nedaleko města
Ičan čínským lidem napadeni i
rozpředl se boj v němž několik
Čí&anů bylo usmrceno a raněno
Němci unikli Duchovní Freina
demelz byl nedaleko Cimo Číňany
zajat a stlučen byl ale již vojen
ským oddělením vyproštěn Také
v jižní části provincie Šontungu
byli prý němečtí inženýři a missio
náři ohrožováni Byla to aspoň
dobrá záminka aby mohli z Berlí
na usouditi jak stalo se již aby
vojenská výprava jež byla z Cia
tonu už vyslána okupovala nyní
pro Němce také jih šontungu
Srbsko Milan namáhá se vše
mi silami aby uspíšil rozuzlení
žalostných poměrů srbských Ze
mě jest jeho přičiněním v hospo
dářské křísí mezi politickými Či
niteli pozoruje se rozkol srbská
vláda vidí jedinou spásu ▼ Rakou
sku a laenderbance Ze všeho je
patrno že Milan považuje za
svou úlohu v Srbsku co nejdéle
figurovati Kdyl Milan ještě za
čal v Srbsku dělali katolickou
propagandu položení ruského
vyslance stalo se nejvýš obtížným
a odchod jeho byl jediným mož
ným zakončením "Temps o
známil že ruské vyslanectví v Bě
lehradě bude nyní spravovati ru
ský vyšli nec ve Vídni hrabě Kap
nist Zpráva ta není pravdivá
Neurčitou dobu zůstane správcem
bělohradského ruského vyslane
ctví charge ďafiaires Maniurov
ale tím nelze afíéru pokládati za
ukončenou Mezi srbským obe
censtvem a ve vážných politických
kruzích pozoruje se nemalý pro
test proti nynějším poměrům
Lcri Bertsferi nabídl čínskému
mistokráli čancidunga ▼ Učangu
4 DsilL lib ta to aby ma dovolil
najati a organisovati 200000 Číňa
nu k vojenské službě-pod britským
velitelstvím Vlivem Německa
býl prý ale tento plán anglický
zmařen Jiná zpráva opět ozna
muje že uzavřel markýz Ito jmé
nem Japonska tajnou smlouvu s
Čínou dle níž japonští důstojníci
mají vycvičiti čínskou armádu
začež má se dostati Japonsku
velkých obchodních výhod v Číně
Očekává se že všichni evropští
cvičitelé čínského vojska budou
propuštěni Do japonských Škol
vojenských bude posláno několik
set Číňanův
Hlavni uherská loie svobodných
zednářů v Pešti konala tyto dny
výroční valné shromáždění Schů
ze súčastnili se členové z Uherska
i z Rakouska (kteří jsou připsáni
k lož prešpurské poněvadž v Ra
kousku není dovoleno lože zřizo
vati) a zástupce hlavních loží z
ciziny V minulém roce bylo v
Uhrách 51 loží s 3029 členy sto
jícími pod ochranou hlavní lože
Zednářů kteří nejsou ve svazku
loží jest dvakrát tolik Majetek
loží obnášel 105000 zl majetek
hlavní lože 263000 zl dobročin
ný fond 434000 zl Na podpory
vydalo se 30000 zl Při volbách
zvolen byl státní sekretář v v Jiří
Joanovič na další tři leta za vel
mistra a byl slavnostně instalován
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Universitní přednášky pro lid V
Praze zahájeny byly tyto dny re
ktorem pražské university drem
Reinsbergem přednášky které po
způsobu přednášek v cizině pořá
dá česká universita pro lid a
jejichž úkolem jest šíření mezi ním
vědění a vzdělanost Přednášky
KONĚ "HANOVER
tyto mají za účel dáti základ širší
mu odbornějšímu vzdělání širšího
obecenstva pobádati je k pře
mýšlení a k tomu by s výběrem a
užitkem četlo a poznávalo příčiny
zjevů a událostí jakož i účelnost
práce Mají míti širší rozhled
vésti ke hlubšímu pochopení a
zvýšiti lásku a zájem pro kul
turní práci všeobecnou a národní
zvlášť přispěti ke vzdělání ducha
a k zušlechtění srdce Lidové
přednášky přispívati mají k sebe
výchově k umravnění povahy
zušlechtění a povznesení v občan
ském životě k mravnímu osvěto
vému a tím všeobecnému povzne
sení národa neboť není pochyb
nosti že jest národ tím zdatnější
Čím vyšší jest úroveS jeho vzdělá
ni a mravnosti
Krajan náí hudební skladatel
Karel Josef Jermář z Prahy který
po 9 roků jako vojenský kapelník
v Kazanliku v Bulharsku působil
byl jmenován dvorním kapelníkem
v Sofii
Smrtelné itlpnutl vMou Těchto
dnů štípla v Novinách u Svébořic
v okresu mimoňském poletující
včela 6tetého chlapce rolníka
Sušky žíhadlem do spánku Než
přivolaný lékař mohl se dostaviti
dítko poranění svému podlehlo
V Lomnici n Popelkou utvořil se
spolek který obral si za účel po
stavit! pomník mistra Janu Huso
vi na severozápadní polovině Hu
sova náměstí Pomník postaven
mi býti příštím rokem
Zajímavou t právu přinášejí tepli
cké listy Onehdy odbývala se
schůze teplické městské rady na
níl sdělil dr Strádal le se roz
hodl vrátiti města obnos 160000
zl jako přeplatek za plynovod'
který svého času obci prodal
mmm-M s mrv
Dále prohlásil že z důvodů in
kompatibility skládá všechny své
hodnosti při' obci Zejména úřad
řiditele kanceláří teplické spoří'
telny pak funkci právního zástup
ce spořitelny i města Z týchž
důvodů jest prý ochoten resigno
vati na hodnost předsedy správní
radv dráhy ústecko-teplické K
rozhodnutí tomu dospěl prý jednak
následkem prudkých útoků v po
slední době na osobu jeho podm
kaných jednak z vlastního pozná
ní že nelze tyto úřady sloučiti s
členstvím sboru obecních starších
a rady městské
Manifestatnl schůze polabského
rolnictva Selská politická jedno
ta pro okresy pardubický přelouč
ský a holický pořádala v neděli
dne 16 dubna manifestační schů
zi polabských rolníků v Přelouči
Na programu byla otázka týkající
se regulace Labe a jeho přítoků
Ke schůzi té pozván byl klub svo
bodomyslných poslanců
PamStnt spis na oslavu sté roč
nice vynálezu litografie vydán
bude tento rok Spis ten bude
tak uspořádán že zobrazeny v
něm budou dřívější poměry v ústa
vech litografických najmě praž
ských Ukol tento provedl skvěle
pamětník dřívějších dob J Ota
kar Etmueller majitel litografi
ckého ústavu Ve spise dále po
psán bude způsob provádění lito
grafie by názor o tomto oboru
uměleckého průmyslu i širším kru
hům byl podán čehož v češtině
dosud nebylo Výprava spisu na
místní poměry buďe skvostná Již
nyní zajištěno jest 20 příloh po
nejvíce barvotisků Veškeré praž
ské větší umělecké ústavy budou
tu zastoupeny svými pracemi
Firma Bellmannova věnuje přílo
hu zobrazující rodný dům (nyní
již zbořený) vynálezce litografie —
Pražáka — A Senefelda
Český boykot proti elektrické
dráze v Olomouci Elektrická
dráha v Oloumoci zahájila tyto
dny svoji jízdu V českém obe
censtvu vyvolalo všeobecné roz
hořčení že všecky nápisy na ní
výstrahy a pod jsou jen v jazyku
německém Urážka jaká tím če
skému obyvatelstvu města Olo
mouce a celého okolí vržena byla
ve tvář jest ještě zvyšována ne
urvalým a sprostým chováním se
zřízenců této dráhy k českému
obecenstvu A přece dráha tato od
kázána jest z převážné části jen
na české obecenstvo zejména z
okolí I se strany německé bylo
toto urážlivé chování se k Čechům
uznáváno za nejsprostší beztakt
nost a také z ohledů bezpečnost
ních prohlášeno za čirý nerozum
S české strany vydáno bylo heslo
že žádný český člověk nebude tak
dlouho jezdit na elektrické dráze
pokud nebudou všecky nápisy na
ní vyhlášky a pod též v jazyku
českém Heslo toto našlo v če
ském lidu nadšené odezvy
Stávka stavebních dZlntků v Bu
dijovielch Dne 7 dubna zaháje
na byla v tomto městě rozsáhlá
stávka dělníků stavebních Zasta
vili práci nejprvé při stavbě no
vých zeměbranských kasáren a
provázeni soudruhy ubírali se od
stavby ku stavbě Žádají ioho
dinnou pracovní dobu a zvýšení
mzdy Na žádné stavbě se ne
pracuje Večer braly se velké
zástupy stávkářů městem ale cho
vali se zcela klidně
Nejosvědčenějším žaludečním
lékem pro každou domácnost jest
Dra Rosy životní balsám který
veškerou činnost zažívacího ústro
jí osvěžuje chuť k jídlu zvýšuje a
jest mírně pročišťujícím Cena
menší láhve jest 50 c a větší
řioo Lék tento jest vyráběn v
lékárně Dra Fragnera v Praze a
nepadělaný možno obdržeti od
"The Prague Importing Co" P
O B 523 New York City
(T6otfH5řf— I)
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Oraahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské
ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chí
cago r 4:55 a ▼ 6:55 večer Ce
stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v čísle 1401 ▼ měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
— Na zamississippské výstavě
udělena nejvyšší cena Diamond
C" mýdla jelikož vykonává služ
bu nejuspokojivěji! a vydrží déle
nel-Ii kterékoliv jiné mýdlo 62x4
"filfiaEZLflra"'
DeLava! Alpha 'Baby'
odstředivky smetany by
ly prvními a udrtovány
vidy na stupni co nej
leplí a ueJlaclnéJM Za
ručujeme tm nale Jsou
lepiíml nel veiker Jlns
dle těchto nápodobení a
padělané a schváleny
vleml odborníky sinalo]
Více nei 160000 ílch nvat
uiíváno a prodá se Jich
desetkráte tolik co vleek
08'atDfch dohromady —
UletFÍ tft00 aí 11000 na
jedné krávě rotné vioe
nei usazováním mlska a
1300 ai 1600 roeni více
nei odstředivkou nalím
nápodobenou Stroje tyta
pro rok 1809 jsou značně
zdokonalené Plité si a
katalog TtóHlmí
THE DĚLÁVAL 8EPARAT0R GO
Randolpm 4 Canai 8ts
chicaoo
174 CosrtANOT Stmít
NCW VORK
CHCETE
FARMU?
Teď snad ví liž každ že LACINĚ
a DOBRÉ pozemky jsou nyníTHIoStanl
jeneTTsconsinu Však ne každý ví že
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
může koupit! jen tehdy když kupuje od
železničních společnosti přímo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba též
dobry pozemek ale ne tak levně jako
kdybyste se obrátili přímo na společ
nost A pan nejste jimi ze pozemek
který jste koupili také skutečně máte
Chicago Milwaůkee & St Paul dráha
má přes 6300 akrů pozemků podél tratí
svých blíže městeček v osadách mají-
cicn školy kostely atd kteréž prodává
po $3 00 až nejvýše $800 akr jak násle
duje: lednu šestinu botově ostatek v
pěti ročních splátkách s 6 procenty úroku
Pamatuite kdvž knimíte od dráhv i sta
jisti že máte dobré právo majetnické že
vaše peníze jsou bezpečny a koupíte za
nejlevnéjší možnou cenu Pište si anglic
ky o cirkulář obsahující dodís těchto
pozemků na —
II G GAUGEN
Land Com'r C M & St P Ry
MILWAŮKEE WIS
ANEB NA
F -A NASH
W P 4 T A
dtrotf
'°&P!CTOvV
Jediné to vestibulovanéurychlovlaky do
Denver Salt Lake San Franclsco
Portland a j západních měst
DVA VLAKY DENNŽ
do Denver a měst v Colorado
DVA VLAKV DENNŘ
do San Franclsco a Califoroských měst
DVA VLAKY DENNĚ
do Salt Lake a měst v Utah
JEDEN VLAK DENNĚ
do Portlandu a měst severního Pacifické
ho pobřeží s pKmym spojením do Taco
ma a Beatle
Písárna JJ02 Farnam ul Omaha
NOVÁ
TJIVIOFí
zvýšená dráha
jest nyní otevřena
JEDE PO VAN BUREN UL PŘÍMO PRK
Chicago Rock Island
& Pacific stanicl"D
Cestující kteří do Chicaga přijedou mohou
po zvýiené dráze dosábnoutl kterékoliv íástl
města aneb sa poplatek 5c navitívltl který
koliv obchod v středu města Vlaky sastavujl
na Rock Island stanici kaidou mina tu Vý
sadu tuto míile skýtat! pouze
Great Rock Island dráha
Zailete Scentový kolek a obdržíte pofton
perspektivní obraz Chicaga v & barvách Jeni
znázorfiuje vBe co si o Chicagu a zvýiené drá
ze přejete vědět Mapu tuto měli byste mftl
ať žilete jinde chcete-li město navitívltl neb
bvdlite-U v Chicagu DopiSte na
JOHN SEBASTIAN O P A
Chicago III
s pmovyi vozy
DO TEXAS
TapcroTj BuTetoTč naci tdzt a rolsi
jioitoíw tozj 1a mců TlatácĎ
Nejlepií dráha do viech tuíit
Eaasaa Iadiáaskéai ásesaí Trraaa
Mexika a aa ťaciflckéa pobřaii
Jde pilino do
dsesa Cxtsi
feSac R Vorů EULbcr
az&ÍidlaVu3 R=t
£a!iea TzyLr Cs!=£ff£%
cuvzna cro
1 xnOTj
Předpláceje aa Kniaoraa
rickoa poaze f iow tzlzZ
íezoií
IUUWum
MÁJI
v 1
v