Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 25, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZA
TOKRO
PÁDU
Utola 1871-Bočník
OUÁHÁ NEBE Y 0TEBÍ DNE 25 DUBNA 1899
Drojtdeiuiíku: Ročník VII dú 1 64
K
MúiŘĚ m PMlpinacli
Wetrasský pluk v nejprudší řeži
Jeho velitel jeden poručík a dva
prosti vojáci ubiti
Američané postupují na Calumpit
Neděle byla na Filipinách kr
vavým a pro pluk nebrasský
zvláště osudným dnem Udatný
velitel jeho plukovník Stostsen
berg padl v čele svého mužstva
hned za ním klesl poručík Lester
E Sisson s kulí povstaleckou v
srdci a též dva prostí vojáci z
Nebrasky jichž jména v první
depeši se neudávají vydechli na
posled na cizí pudě Ve čtvrtém
pluku pravidelné jízdy usmrceni
byli dva vojáci a raněných dle
jedné zprávy je 44 dle jiné 25
Generál Otis poslal o neděl
ním boji následující depeši:
"Obhlídka krajiny kolem místa
xvaného Quengua 6 mil severo
východně od Malolos podniknu
tá mayorem Bellem a Škadronou
jízdy dnes ráno měla za násle
dek srážku a bitvu v níž čtyři
prapory pěchoty a čtyři kusy dě
lostřelectva se súčastnili Nepří
tel zahnán ze zákopů se značnou
ztrátou Naše pohromy dosti zlé
Plukovník Stotsenberg a poručík
Sisson z prvního pluku nebras
ského zabiti též několik pro
stých vojáků Značný počet ra
něných scházejí dosud podrobné
-zprávy" ' ''
Pozdě večer došla od generála
Otise druhá depeše tohoto znění:
"Ztráty u Quengua dnes —
První nebrasský pluk dva dů
stojníci a dva řadoví vojáci za
biti dva důstojníci a dva prostí
raněni Čtvrtý pluk jízdy: Dva
muži zabiti a pět raněno 51
iowský pluk: Sedm prostých vo
jáků zraněno Utažské lehké dě
lostřelectvo: Jeden důstojník á
dva prostí vojáci poraněni Cel
kem 49 Jména ráno''
Zpráva Spojeného tisku o ne
dělní bitvě zní jak následuje:
Povstalci měli obloukovitý zá
kop asi míli dlouhý na pokraji
lesa blíže Quengua a počínali si
velmi vyzývavě Mayor Bell vy
slán byl aby zjistil sílu jejich a
dříve než se nadál vrazil na sil
nou přední hlídku Jeden z jeho
mužů byl usmrcen a pět poraně
no hromadným výstřelem povstal
ců Američané ustupovali za ne
ustálé palby a odnášeli své ra
něné Situace byla velmi pováž
livá neboť pro ' hustou mlhu
viděli sotva několik kroků před
sebe a zrádní domorodci plížili
se až k nim samým Dva muži
kteří nesli raněného soudruha
střeleni byli do rukou ale přece
nepustili své břímě
Major Bell poslal pro posilu
blatně k vůli zachránění zabitých
a jeden prapor nebrasského plu
ku pod mayorem Mulíordem
brzy byl na místě a postupoval
al zasažen byl salvami z nepřá
telských zákopů Američané le
želi asi 800 yardů od zákopů za
rýžovými brázdami pod prudkým
ohněm po dvě hodiny Několik
mužů stíženo bylo úžehem sluneč
ním a jeden zemřel během čekání
na dělostřelectvo
Konečně druhý prapor se do
stavil a tu plukovník Stotsenberg
jeni strávil noc se tvým otcem v
Manile vstoupil aa pole Muž
stvo jej ihned poznalo a pozdravi
lo jásotem
Plukovník Stotsenberg vida ne
zbytí odhodlal se k útoku a v če
le tvých hochů hnal se na nepřá
telské zákopy Klesl však kulí
v prsou asi 100 yardů před ne
přátelskými zákopy a zemřel té
měř okamžitě Poručíka Sissona
zasáhla nepřátelská kule do srdce
zrovna vedle podobizny dívky ně
jaké kterou na stužce zavěšenou
měl
Zatím dělostřelectvo se dosta
vilo a bombardovalo zákopy Fi
lipínci vydrželi až když holi z Ne
brasky dorazili na zákopy a po
té utekli do zákopů druhých asi
mílí daleko Třináct mrtvých Fi
lipínců bylo nalezeno na bojišti
Ztráta jejich byla poměrně nepa
trná následkem bezpečného úkry
tu Američané stekli drnbé zá
kopy bez rl'Zl ztráty a mají dr
Plukovník Stotsenberg dobyl si
pověsti jednoho z nejneohroženěji
ších bojovníků v armádě Vždy
cky vedl svůj pluk a získal si
velké obliby u mužstva ačkoli z
počátku bylo proti němu slyšeti
značně stesků pro přísnou kázeň
jakou udržoval Narodil se roku
1856 v Indiáne a až do vypuknutí
války byl vojenským instruktorem
na universitě nebrasské Za plu
kovníka povýšen byl v listopadu
loňského roku :
Poručík Sisson čítal teprve 23
roky a až do vyvolání dobrovolní
ků pracoval jako sazeč u časopisu
Times v Columbus Neb
Diviše generálmajora McArthu-
ra vypravila se včera z Malolos
proti Calumpit novému rebelské
mu kapitolu kdež prý Aguinaldo
a jeho generálové meškají s mo
hutnou armádou Na postupu
ztratili Američané pouze jednoho
muže kdežto Filipínci měli pade
sát mrtvých '
Velitelem nebrasského pluku
jmenován byl major Mulford ze
štábu gen Lawtona
V dalším následují zprávy po
sledních dnů minulého týdne
Výzvědná družina minnesotské-
ho pluku narazila ve čtvrtek ráno
na přesilu Filipínců blíže Grugin
to mezi Malolos a Bigaa Ame
ričané odrazili útok nepřátelský
zrovna když už jim střelivo do
cházelo Později byli sesíleni a
povstalci rozprášeni Jeden vo
ják z minnesotského pluku byl
poraněn Ve středu večer tlupa
Filipinců 100 mužů silná poku
sila se proraziti praporem Price
ovým byla však odražena bez ja
kékoli ztráty na straně Američanů-
:'
Je dosti možno že dojde ku
třístranné výměně zajatců mezi
Američany Španělya Filipínci
Američané propustí povstalce za
čež tito osvobodí Spaněly a tito
konečně propustí všecky politické
vězně Generál Otis je toho ná
hledu že propuštění zajatců fili
pinských bylo by prospěšno
Všichni totiž pod dojmem laska
vého s nimi zacházení slibují že
vybízeti buiou své sourodáky aby
zanechali marného odporu
V těchto dnech vyklidí Španěl
sko poslední své bašty a sice o
strov Sulu a město Zamboaoga na
ostrově Mindanao Tím skončí
úplně svrchovanost Španělska nad
Filipínami
Asi 200 povstalců udeřilo v pá
tek odpoledne na přední stráže
washingtonského pluku blíže Ta
guig jižně od Paaig a Pateros
Dvě setniny okamžitě postoupily
a po dvouhodinném boji zahnaly
nepřítele se ztrátou dvanácti za
bitých a několika raněných Na
naší straně byli tři vojáci poraně
ni Američané zmocnili se znač
ného počtu Mauserovek a jiných
zbraní
Později armádní vlečné parní
čky otevřely palbu na nepřítele
podél břehů říčních Povstalci
jsou neobyčejně Činni na západ od
Malolos až ke Calumfit Vyhazují
nové zákopy a několik bylo jich
objeveno dvě míle od železnice
V osadách při úpatí hor každý
večer viděti lze ohně z čehož se
soudí že povstalci z obavy před
útokem Američanů vykliditi ho
dlají krajinu tuto
Vedro panuje na Filipínách ve
liké V pátek v poledne vykazo
val teploměr 95 stupBA ve stínu a
rtuť stále stoupala Několik pří
padů úžehu slunečního událo se
již v armádě
Generál Otis poslal odboru vál
ky depeši tohoto znění: Vojsko
náležitě zásobeno a nemocných i
s raněnými je pouze sedm a malý
zlomek procenta z celé armády
Od odeslání poslední depeše zra
něni byli tři dobrovolníci z pluku
minnesotského a jeden z pluku o
regonského Zabit nebyl nikdo
Za minulý týden zemřelo v
nemocnicích manilských dvanáct
vojáků na rány neb různé cho
roby Generál Lawton vypravil se s
novou "létací kolonou' na sever
a na východ v sobotu pří úsvi
tě Dakotský pluk prvně nara
zil na povstalce blíže Novaliches
altf tito po krátkém bojí couvli
zanechavše mnoho mrtvých na
bojišti
Povstalci fed Calumpit tyli
crlivra tzzlzzi £z~t=i s f-
vincie Pampanga a nyní jsou do
bře opevněni na ostrově utvoře
ním z jedním přítoků RioGrande
~ Do tábora Aguinaldova ode
brali se pod vlajkou míru špa
nělští komisaři v průvodu něko
lika amerických důstojníků za
účelem vyjednávání o propuštění
španělských zajatců byli však
zastaveni předními strážemi a k
náčelníku povstaleckému ani nepřipuštěni
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
% Asi v týdnu poslána bude zá
soba poštovních známek na Fili
píny Budou totožný s kolky do
mácími ale na každém vytištěno
bude slovo "Philippines"
% Thomas B Reed mluvčí po
slední poslanecké sněmovny
vstoupí do jedné právnické firmy
v New Yorku a vzdá se politické
ho působení Rokuje se již o je
ho nástupci a dle přítomných vy
hlídek áejmocnějším kandidátem
západním bude plukovník Hen
derson z Iowy Také David Mer-
cer z Nebrasky má dosti podporo
vatelů a nejvíce kasá se na místo
Reedovo poslanec Cannon z 111 1—
noisu "
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Andělé milosrdenství
Dámský odbor společnosti Čer
veného kříže usnesl se použiti
zbývajících peněz ku zaopatřování
ošetřovatelek pro raněné a ne
mocné vojáky na Filipinách Pí
Whitelaw Reid předsedka jme
nované organisace vybrala ke
službě té v San Francisku šest
ženštin jež dalekou cestu nastou
pily už na vládoí lodi Newport
Jsou to: Paní Mary Alice Burrell
kteráž jede jak? dozorce a slečny
Berťramova Dockrellova Ham
blinova Haydenova a Howardo
va Všecky podepsaly kontrakty
na šest měsíců
Válka mezi Číňany
Vražedný boj vypukl mezi dvě
ma nepřátelskými frakcemi v
Fresno Cal Ve čtvrtek ozvala
se střelba v čínské čtvrti a než
policie zjednala pořádek tři Mon
golové byli mrtvi a dva těžce zra
něni Devět jich bylo vsazeno do
okresního vězení Úřady očeká
valy výtržnosti po delší dobu V
případě Tai Choye jenž pro vraž
du v druhém stupni odsouzen byl
do trestnice v San Quentin na de
set roků rozdělila se osada na
dvě strany a zmizení předního Čí
ňana Gee Winga jenž ošvindlo
val mnoho svých krajanů o částky
od 1 50 do I150 přililo oleje do
ohně Do celé věci konečně za
sáhl známý spolek čínských hrd
lořezů anglicky highbinders zva
ný a to s úspěchem tak dokona
lým že nebýti zakročení policie
většina synů nebeské říše byla by
putovala do nebe nebo do pekla
Někteří ze zatčených měli při so
bě celý arsenál zbraní a všecky
rány vypáleny byly z blízka Pa
nují obavy před opětným vypuk
nutím nepřátelství
Pokos a pistováním datli
Odbor zemědělství ve Washing
toně hodlá učinit! zajímavý pokus
Poslal totiž do Marokka ▼ Africe
jednoho z nejlepších znalců Dra
Zwinglea aby odtamtud přivezl
datlovníky a zkusil je pěstovati v
Arizoně Staří mormonští osad
níci začali ve státě tom již před
mnoha léty ovoce toto pěstovati
ale nesetkali se 8 úspěchem po
něvadž měli špatné sazenice Do
prava každé jednotlivé palmy až
do Arizony přijde odboru země
dělství na t$- Kdyby se pokus
zdařil nynější pustiny jihozápad
ní proměněny by byly v krásné za
hrady Ha ísti sflitka smrt
Slečna Nina Hall z New Ha-
ven Kan jež měla býti oddána 8
příručím strojřídičem Ebbym z
křižáka Brooklynu minulý týden
pohřbena byla ve čtvrtek Ubo
há dívka střelena byla svým mi
lým bratrem jemuž chtěla vyrvati
ručnici a níž si hrál a zemřela
přes vlečko ošetřování lékařské
Ebby jel už době té s New Yor
k ale na místě k oltXH kráčel
ta třeba t
Cukrovary v trustu
Cukrovary na výrobu řepového
cukru v Grand Island a Norfolk
Neb v Oxnard a China Cal a v
Huemenne I T utvořily kombi
naci pode jménem American Beet
Sugar Company Kapitál nového
sdružení obnáší 120000000 Vše
cky jmenované závody nalezati se
budou nadále pod jednou sprá
vou Stát lowa fcez dluhu
Ve Čtvrtek vyplatil pokladník
iowský poslední dluhopisy a stát
ten jest nyní úplně bez dluhu
Mimo to v pokladně nalézá se
$200000 a některé okresy neod
vedly ještě daně Tento potěši
telný stav věcí naplňuje každého
občana iowského oprávněnou hr
dostí Továrna školní rady
Školní rada v Clevelandu po
mýšlí na postavení vlastní továr
ny kdež vyráběn byl by veškeren
školní nábytek Zařízením tímto
dá prý se mnoho peněz do roka
ušetřiti Soukromé firmy na krok
tento aepohlížejí ovšem příznivě
Jako mezi lidojedy
Z Nevymaň Ga dochází zprá
va která by zrovna tak dobře
přijití mohla z austr vnitrozemí
Černoch Sam Hose jenž obvi
něn byl ze zavraždění Alfreda
Crawíorda a znásilnění ženy jeho
vyvlečen byl v neděli odpoledne
z vězení dotažen asi půl druhé
míle za město uvázán ke stromu
a tam za 21 va upaien jjrive
však uřezali mu "rytířšti" líha
né uši prsty a jinak jej zohavi
li Když plameny pohasly po
zůstatky tělesné byly rozsekány
na kusy kosti rozdrceny a do
konce i strom u něhož černoch
byl přivázán roznesen na památ
ku Dřívější guvernér georgijský
Atkínson a soudce A D Free-
man napomínali zástup aby dal
zákonu průchodu ale rozvášněný
dav odpověděl jim pouze spílá
nfm Když černoch stál u stro
mu pravil: "Jsem Sam ' Hose
Zabil jsem Alfreda Crawíorda
ale byl jsem k tomu zjednán
Lige Strickland černošský kaza
tel z Palmetto dal mi dvanáct
dolarů abych ho zabil" Když
poněkud utišilo se řvaní jež slo
va tato vyvolala černoch pokra
čoval: "Neznásilcil jsem paní
Crawfordovoa Někdo jiný to
udělal Mohu jej ztotožniti Dej
te mi k tomu čas" Žádosti čer
nochově ovšem vyhověno nebylo
Sotva že domluvil uŽ hranice
petrolejem prosáklá vzplanula
Kazatel jehož černoch z Činu
tak hrozného obvinil dopaden
byl tři míle od Palmetto večer
a postaven před "lidový soud'
O půl jedné včera po půlnoci
ještě 8 ním nebylo líčení skonče
no Později nalezeno už tělo vi
sící na stromě Uši a prsty byly
rovněž uřezány a na mrtvole při
píchnut byl lístek s těmito slovy:
"Musíme chrániti naše jižní že
ny' Jak výše podotknuto Strick
land byl kazatelem a čítal šedesát
roků
Líčeni s vražednici Saxtonovon
Ve čtvrtek učinila obhajoba
dosti úspěšný pokus uvésti v pře
divo svého svědectví tajemného
muže jenž kvapně odcházel od
příbytku vdovy Althousové po
spáchání zločinu Člověk ten měl
dlouhý havelok a bílý klobouktak
že za šera vypadal jako ženská
Svědkyně pí Lízzie Millerová
prohlásila vsak že je úplně jista
že byl to mužský a na výpovědích
svých setrvala i v křížovém výsle
chu Zajímavým svědkem ve
čtvrtek byl také I7letý syn obža
lované Newton George Vyprá
věl že po dvakráte bydleli v domě
Saxtooově že týž často k nim
chodil a přinášel dárky Několi
kráte viděl prý matku na klíně
Saxtonově V pátek vypovídali
další svědci o důvěrném poměru
mezi Georgeovou a Saztonem a o
přítomnosti ženštiny na jiných
místech v době spáchání vraždy
Taé předvolán byl dřívější man
žel Georgeové jeni svědčil že až
do přistěhování se k Saxtonovi
byl domácí Život jejich Šťastný a
spokojený
Qaay prý je poctivý cilap
Ex-senátor M S Quay a níml
konino bylo ve Filadelfii přelíčení
pro tpikaatf aa státními nfadníky
ra lltlra fsulíríxí víe5ti ps
Frank
ma nejvetsí ŽELEZÁŘSKY ODCHOD
v So Omaha 2 2408 N ul - Telefon: 162
Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" Iedovýeh
skřínf Jewel" gasolin kamen ocelové renče "Majeetic" drátěné ploty
drátěné letní okenice a dvéře atd Kdo hodlá stavětí nechť mne navStívf!
Srodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí
'patřím vám žlábky pod okap střech (hleďte zásobiti se měkou vodou'
j§ a neneente ji teci poaei staveni aoy se varn nesesedlo Kamna pro domá
gj cnost mám ne j osvědčenější druhy tólr
něz k osobnímu prospěchu uznán
byl porotou přes všecky přesvěd
čující důkazy nevinným Aby
"ospravedlnění" bylo dokonalé
jmenoval jej guvernér spolkovým
senátorem pro dobu nežli se sněm
sejde a někoho zvolí Starému
šibalovi bylo od spřeženců jeho
nadšeně blahopřáno ale poctivý
obíané se diví jaká že je to spra
vedlnost Mají chuť do boje
Poručík Woodworth ze setniny
A devátého pluku illinoiského
kterýž právě vrátil se z Kuby
praví že plných 75 dobrovolníků
ochotni jsou zkusiti službu na Fi
lipínách Námořnická milice illi
noiská jež súčastnila se velmi
četně poslední války nabídla 250
svých členů vládě
Kapitál proti kapitálu
Tabákový trust kterýž pohltil
všecky závody v zemi dostane co
nejdříve nového a vydatného kon
kurenta V St Louisů co nejdří
ve zřízena bude nová továrna na
výrobu doutníků a spracovánf ta
báku jejíž účelem bude boj proti
trustu do posledního dollaru Za
novým podnikem stojí vesměs bo
hatí lidé a znamenití obchodníci a
proto očekávat! lze zápas velmi
zajímavý Neodvislá továrna bu
de prý jednou z největších a nejlé
pe zařízených v Americe
PadŽlané kolky na doutníky
- „V San Francisku zabavily spol
kové úřady 10000 dontníkú jež
nalézaly se v bedničkách opatře
ných padělanými kolky Jedna
tel odboru vnitrozemských daní
Thomas praví že je na stopě
2000000 doutníků podobných
Pocházejí z většího dílu z továrny
č 3741 okres Lancaster Pa
kdež na počátku tohoto týdne ně
kolik důležitých zatčení provede
no V Cincinnati zabaveno bylo
přes půl millionu doutníků z
nichž vládě nezaplacena povinná
daří a 1000000 dalších bude prý
skonfiskováno co nejdříve Zdá
se Že "obchod" padělačů rozvět
ven byl po celé zemi neboť také
v Chicagu zabaveno asi 200000
doutníků v bedničkách & paděla
nými kolky
Ze svita promyslu a práce
Spolek kamnářů v severním O
hio usnesl se zvýšili cenu výrobků
o 20 procent Prý se suroviny
zdražily — American Glass Co
z Pittsburgu zvýšila cenu skla do
oken o 10 procent — Tesaři v
Toledo O žádají zvýšení denního
platu o 25 centů Nebude -li jim
vyhověno vyhrožují stávkou na
1 května
Z KUBY
Generál Maximo Gomez pro
hlásil se pro americký protekto
rát dokud úplná rekonstrukce
ostrova nebude náležitě provede
na a hodlá ve směru tom působiti
mezi lidem kubánským
V Santiagu panuje všeobecná
nespokojenost a berními zákony
jak prováděny jsou generálním
guvernérem Brookem Týž zru
šil veškeré daně kromě 8procent
ní daně z důchodů pozemkových
a tak se stalo že měsíční příjmy
městské klesly s 120000 na
l3ooo Všecky veřejné práce
bude nutno následkem toho za
staviti a dokonce i školy musejí
se zavřití Osm tisíc osob jest už
nyní bez zaměstnání a počet ten
ještě vzroste Mluvi se již o
opětném bezplatném rozdílení
potravin a vypuknutí brigandství
a jiné nevázanosti
V Havaně vyskytly se tři pří
pady žluté zimnice
Časopisu La Lucna sděluje se
a líanzanillo že při trháni podla
hy v jednom domě přišli dělnicí
na granát vržený tam při bom
bardování alkteron americkou
ríUZzxM iztL Craxdt vrátil a
Kontslc -
s
střepy jeho zabily tři muže a po
ranily mnoho jiných
Gen Brooke rozhodl se že
ponechá záznamy kubánské ar
mády tak jak jsou a vřadí tam
opětně jména pro různé příčiny
vyškrtnutá Poděleni budou také
důstojníci a na generála Gomeze
též připadne prý nějaký podíL
Nároky proti Spojeným Státům
za škody válkou způsobené ob
nášejí asi $30000000
Karlisté ve Španělsku pomýšle
jí na povstání dle všeho zcela
vážně Na Kubě vyskytlo se
aspoS několik tuctů jejich jedna
telů kteří verbují bývalé povstal
ce a nabízejí jim $15 měsíčně a
přeplav súčastní-li se války proti
přítomné dynastii španělské Ne
lze říci s jakým úspěchem se
setkávají
K dotazu ze St Paul Minn
Zprávu ohledně zmetečka Svitu
neobdrželi jsme ze Si Paul ný
brž z jiného města minnesotského
Red Pok Záp
Zprávy osobni
— Přítel náš pVác Blatný z
Bruno přijel včera do Omahy za'
obchodními záležitostmi Mohl z
domu odjeti na několik dnů jeli
kož nyní obchody jdou volně
Rolníci jsou v polích a spěchají s
jarní prací aby dohonili v čem
byli počasím zdrženi
TRŽNÍ ZPRÁVY
1 1 i -'
Chicago 24 duba isw
Hojný dOTOK nSfllllce HA MVPIrainaHX a Tt4-
VY o rrcblém nnkmkn amti lamiím anAahii
ochaUeJSi cena T poíleduích dnech Plenice
ierreni ílelo 2 zboil hotoré prodává M nynf n
78®7 pro květen 73% pro íerrenec 74c Jarka
cieio 2 jest za 72@72'i a tvrdá 8@70
Kukuřice jeat téí ceny ochableji! {íalot aa
34@34tt pro květen 34% a pro červenec 36
Ovei podobni má cena ochablou {Ido i S7£
@!7X btif @3l
Zito trvá téi v cent pevná ca KXc Cla S
Ječmen setrvává v cent ochablé ca K7U&47U
dlajakotl
Lněné aememo je levněji! čfa 1 ca 1115 aeve-
rozápadni 8119
Semeno holínková (tlmothvl nmdává a za
290@282'4 Semeno jetelová je ca la OOQA
Hovězí dobytek eetrvává tál v eanS nrhhlí
Nellepil voli k vývozu Iron no ts SfiOiK a rinhfc
krmeni voli jateční I4T@&30 a proatřední a ne-
aoKrmem 4U0@4 85 Jateční krávy a jalovice
jeoa za $34(9170 voli k lira 83 5C@500 a zá
padní krmení voli $4 10®$ 5 SO
Vepřoví dobytek tál pokleenal a prodává ae
neJlepM těžký po t39P@IOO a lehkí do SíTOa
1396
Utaaha 24 dnbna UM
Jak Jame liš minule idímihrl nří™ rf„'h3T
ka v minulém týdní nadobygejni hojným eol vy-
svila m uHvuujin uoaiKj:
„ nov vepř o r
Ce kem ta minulý týden 14748 46430 !-
Týden koně 8 dubna 11847 4aH7 SIMS
ijaen nonc L QUDna loua 4UM 41074
Značně přiváleného dohvtka hvll nll itmt
vica ménl krmeni Trh omacek adilel ochabkwt
trhá východních a ca doba minalébo týdne lze
aaznamenaU klesnuti v cent prftměmn ai o 1S
cenin aaaooyíca jatečním Voli k lira naproti
torna drlely ae v cent oevné Ta ntn t4dn mu
činá té! mnohoHbnt ač není to vinoa trha
adejliho nýbrl následek kleanatt ceny v trzích
jiných o S U 10c Jateční voli prodávaU aa dnee
po t4tt@48S věUlnoa po 4 40@4 Jateční
eravy a jalovice placeny po S3U0&4X5 Voli k
liro lei minnlf týden doat 4nht mj
dnee za nedostatečného odbyta valná ochabil o
lu az centu riaeano aa ně po 840 @A W
Vepřový dobvtek nánladkm klamat!
výcbodi i zde má cena kvaijii prodává oa po
as ojjís
Vejco stálo ak rovně a prvá oena j
pevná 12 cen ta
Máslo je ceny nezměněné obyčejné domác!
11 la IS nejlepií a tul ní 14 al 16 a máslovea M
al lOeentá
P imt ce1 Věrně Sleplo zívá
S% al c ubitá al 10c kachny a basy II v
7H Sí-f1?1' ? 'X-:rsajii II ví aí Wc
zabiti 11 ai 13 centa
Jablka aetrvávajl a vytoká cent po HTt al
SWaud
Brambory Jsob ceny pevné a aexměněoé
Pěkné v pytlích TOc obyčejné OD Minneaota
Burbanka 86 al (0 Coloradaké 1100 al 1 06
Baané Ohio k eezooi Iloo3ll0
Seno le tál eenv rwimi a c&itA
tana ' " —
St Loala 14 daHoaUM
PSentee červená oclraka ěialo t klesla dt-a
na rtentk pro květen th pro čwveaec Ti
a tvrdá cisto í Je ca al 71
KakaHce Cisto S prodává oa ca 14 H pro krt
tea US al U% a pro eorveaee lK aX£
V Carthage Ma přiřkla po
rota laooo odškodného paní Gil
fillenové proti Williamu Crillisovi
jeni zabil mule jejího Críllit
byl protia obžaloby pra