Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
OTU -ZÁPADU
nalczn te ve zníme
v
lékárně Jím fiermáka
v Ušle 1266 již 13 ul
bllié William
fedel lze veškeré naše záležitosti
vyřizovat!
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
alézá se t 1 509-511 již 12 al
I NAŠEHO MĚSTA
— Neobyčejně smělý pokus
eloupeuí State Savings banky na
Broadway v Council Bluffs spá
chán bvl v úterý o pol třetí hod
odpoledne a A j Brown přfruČÍ
kasír střelen byl do pravého ra
mene kdvž na vyzvání banditovo
nechtěl zdvjhnouti ruce Chlap
vypálil celkem čtyři rány ale tím
způsobil sběh lidu tak že musel
otéci zadními dveřmi do uličky
aniž bv nějaké kořisti získal
Jediná maska lupičova pozůstá
vala z bílého kanesního šátku
ovázaného přes spodní čásť obli
Seie V době loupežného pokusu
přfruČÍ kasír Brown byl v bance
samotě n neboť kasír John Ben
nett někam poodešel Lupič ve
Sel do místností zavřel za sebou
dvéře přistoupil k výplatnímu
knu prostrčil revolver mezi
Mřížemi a nařídil Brownovi jenž
vzdálen byl několik stop aby
zdvihl ruce Týž na místě toho
chopil se židle a jal se volati o
policii Současně začal chlap
stříleti ale když vypálil čtvrtou
linu spozoroval že se lidé sbí
hají a proto vyrazil zadními dveř
ní do uličky kdež beze stopy
zmizel Panuje domněnka že
byl tam očekáván svým spřežen
cern Poraněuí Brownovo je sice
bolestné ale nikoli nebezpečné
— Žádná mouka není tak dobrá
jako Zvonečka a Aksamita z Wilber
Zkuste ji a budete uspokojeni
— Dohnán k zoufalství mar-
oon sháňkou po zaměstnání
otrávil se v pondělí morfiem
Ralph A Beardsley jenž s man-
Zelkou svojí bydlel v č 181 8 Ji
St Mary's ave Sebevrah čítal
41 rok a byl synem A M Beards
Leyho z č tiii Farnam ul Po
zůstatky jeho odvezeny byly do
Red Oak la k pohřbení
— Ve své pondělní schůzi roz
bodla se školní rada strhnouti
starou Školu Cass a postavili no
vou budovu o šestnácti světnicích
ákladem asi £46000 V téže
scbozr předlužil architekt Latenser
plány pro dvě nové gramární Ško
ly kdežto plán pro vyšší školu
předložen bude architektem La
tenserem příště Rada též přija
la resoluci kterou prohlašuje že
přítomni vyšší škola bude stržena
jakmile bude mocí býti nahražena
postačitelnou budovou jejíž první
afídlo bude letos postaveno
Předseda Bell od Central Labor
arie poslal do schůze dopis v
aěmž tvrdí Že dozorce budov po
raŠil resoluci kterou se nařizova
lo že po 1 říjnu všichni noví lidé
zaměstnaní školní radou musejí
být! členy děluických jednot Zá
ležitost ta byla odkázána výboru
aa budovy a majetek
— Hledáme česká děvčata pro
domácí práci a odporučujeme do
bré a zkušené holky do nejlepŠÍ
domácnosti za mzdu nejvyŠsí
Holky neznající řeči anglické od
poručíme do domů mezi Ameriká
oy kde naučily by se řeči i spůso
Mm — Omaha Employment
Boreau 119 N 16 Str Telefon
nu dt49Mi
— Nová poštovní budova ote
vfena bude pro veřejnou prohlíd
ka během první polovice května
C uíeli tomu všecky míst nosí i
badou večer osvětleny
— Působením mnohých vyni
kajících lékařů rozvinuta byla ve
misii agitace v zájmu postavení
aové nemocoice kam rodičky
rychlý 'by se uchýliti a zůstati
delší dobu po porodu a kde
i £aé chirurgické případy byly by
Lcay Celému hnutí postaví
ttf se v čelo biskup Scannell a
raracoíce bude postavena ještě
t tzt ve středa města tak aby
íj odevšad stejně přístupna
— r VI Co člUZZInlZcU
' "" iJ ta aiiÍaoo
pra vid jiné schůze spolku duchov
ních a žádal aby s ním spolupů
sobil proti udélení výčepního po
volení řiditelstvu výstavy Větší
Ameriky Páni reverendi vidí
ovšem v prodeji lihovin po vraždě
nejhorší zločin ale proto přece
nezdálo se jim spolčovati se s
lidmi druhu Coxova Nepřislíbili
tedy omažskému Comstockovi ni
čeho a usnesli se pracovati sami v
"zájmu mravnosti'' před policejní
komisí
— Zdejší "šmelcovna" formál
ně odevzdána byla trustu známé
mu jako American Smelting and
Refining Company Přenos pro
veden byl v Denver
— Cbytači psů zahájili v pon
dělí svoji činnost se slušným
úspěchem Poptávka po licenč
ních známkách v kanceláři měst
ského klerka následkem toho také
valně vzrostla
— V č 11 07 Davenport ulice
vybráno bylo v úterý večer opiové
doupě Zatčen byl držitel A
Kennedy a E Smith jenž právě
na dýmce si pochutnával Po
slednější bránil se zuřivě jako š!
lenec když policisté "pochoutku"
mu brali Teprve na zdravém
vzduchu z opojení vystřízlivěl a
dal se pokojně odvésti Pro kou
ření opia byla také zatčena Čer
noška Sadie Richmond a sice v č
in? Davenport ul
— Tímto oznamuji všem ctěným
krajanům že jsem zařídil nábyt
kovou dílnu v čísle 1901 jižní 10té
ul Nábytek jako divany pohovky
houpáky Židle a jiné kusy nábytku
se vkusně potahují dle přání i vy-
cpávají Žíněmi a jinými látkami
Slamníky koupíte u mne levněji
než kdekoliv jinde
62M1 F S Fiala
— V úterní schůzi městské ra
dy oznámil účetní Westberg že
ze všeobecného fondu přetaženo
bylo už £119311 ačkoli běžící
rok ani z třetiny neuplynul Aby
se aspoň poněkud vypomohlo od
hlasovala městská rada £3803 z
tak zvaného Bollnova fondu do
fondu všeobecného Je to zbytek
z $55000 zaplacených obci ručí
teli zpronevěřilého pokladníka
Bollna Na důraznou žádost oby
vatelů ze severní strany bylo
usneseno přestěhovati neštoviční
nemocnici z Fontanelle parku na
t z Winspear Triangle a nepo
užívat! více domku v Miller par
ku jakmile poslední pacient bude
odtamtud propuštěn Zprávy
městských úřadníků následkem
nedostatku peněz ve všeobecném
fondu letos tištěny nebudou
Rees Printing Co žádala za 500
výtisků vázaných v kůži £850
Omaha Printing Co £79450 ale
oběma sklaplo Pro tutéž příči
nu nebude zakoupena vládní bu
dova na výstavišti za kterou od
bor pokladny žádal £1600 Ko
misi veřejných prací bylo naříze
no aby konkursem zadala kon
trakt na stavbu dvou stok na
severní a severozápadní straně
jichž plány městský inženýr Rose-
water vyhotovil Obě povedou
směrem severovýchodním — jed
na ze sousedství 33 a Boyd ul
druhá z okolí 31 a Pinkney uL
Výlohy na stavbu jejich rozpo
čteny jsou asi na £60000 ale
ježto letos k účeli tomu uemůže
býti vynaloženo více než £40000
nebudou najednou dohotoveny
Ordinance ohledně stěhování do
mů a ona tvořící zvelebovací di
strikt pro vydláždění 28 ulice od
Woolwarth ave k Shirley ulici
přijaty byly ve třetím čtení
— Tuto sobotu odbývá soolek
Čechie D of H č 161 AOUW
v Národuí síni ples na oslavu
svého zletého trvánf Jak jest
nám sděleno výbor činí všemožné
přípravy by předstihnul veškeré
posud pořádané zábavy Též i o
výtečné zákusky v pokročilejší
době večera bude hojně postará
no (dt6aX2)
— V úterý odpoledne započalo
před soudcem Gordonem líčení s
Georgem Craigsm kterýž svedl
i3letou Josefiou Graberovou a
jenž zatčen byl policistou Šavlí
kem po divoké honbě v pátek do
poledne Dívka pouze největ
šíno studem a rozpačitostí podá
vala své výpovědi tak že vzbudila
útrpnost í právníků obžalovaného
Craig pracuje na železnici je
ženat a Čítá asi 38 roka Ve středu
dokončeno bylo líčení a soudce
Gordon odkázal Craíga k distrikt
nímu soudu pod zárukou £5000
— Dřívější poštmistr zdejší
Euclid Martin obdržel na rozloi
čeaoa od podřízeného persooilu
krásný zlacený kalamář z tratil
cíla iUi v crirrcru tzzzxzzf a
— Školdozorce Pearse hodlá
působiti k totru aby vyšší Škola
zdejší opatřena byla po příkladu
jiných měst odborem pro ruční
práce a vědeckými laboratořemi
Na prvnější mělo by prý býti vy
naloženo aspoň £8000 na druhé
osmnáct neb dvacet tisíc dollarů
— "Features oí Passenger Ser
vice" kuížečka právě vydaná po
dává různá fakta a Číslice jež
jsou přímo ohromující pro toho
kdo nezajímal se o práci jakou
vyžaduje cestující obyvatelstvo
americké Zde jest několik vý
ňatků vykazujících ohromnost
služby na jedné západní dráze:
135000 osobních vlaků vysíláno
jest každoročně Burlingtonskou
dráhou — Mimo 7500 mil hlav
ních tratí a odboček 1500 mil
postranních kolejí třeba jest k
operování té dráhy — Zařízení
obsahuje přibližně 1050 paro
strojů 1100 osobních vagonů
39500 nákladních kár — Kdyby
postaveny byly do řady sahaly by
300 mil daleko — Na Burling
tonské dráze jest 1175 měst a
městysů z nichž 44 mají přes
10000 obyvatelů — Třiceti hlav
ních nádraží jest používáno a
sedmnáct velikých mostů posta
veno bylo přes řeky Mississippi a
Missouri — Jízda 1025 m'' z
Chicaga do Denver v 1047 mi
nutách — světový record na veli
kou vzdálenost — a 500 mil z
Chicaga do Council Bluffs v 554
min svědčí o vydatnosti hybné
síly
Originál Buiweiser — pravé Bu
dějovické — stále Čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
aa skladě dt4itf
— Služka ' Venušina Hattie
Bartell z č 118 sev 9 ul poku
sila se dvakráte o sebevraždu
Prvně požila morfa ale vzala
jedu příliš málo tak Že ji neza
bil V úterý večer chtěla skočiti
do řeky byla však odtamtud po
licajtem odehnána Ženština
patrně nabažila se svého bludné
ho života neboť nouze ji netrápí
Z poslední vůlekterou před spá
cháním sebevražedného pokusu
vystavila vychází totiž na jevo
že vládne dost slušnou částkou
peněz
— - Sigmund Kohn jenž vede v
í 108 již 15 ul doutníkářský ob
chod zatčen byl pro vydržováni
herny Líčení bude s ním koná
no v pondělí
— Kdo chce mít zuby bez
bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnani ul
Telefon 1561 tf
— Řeka Missouri stoupá po
vážlivě ve svém horním toku tak
že na mnoha místech panují oba
vy před povodní Prozatím nelze
říci do jaké míry zde se rozvodní
— Grant Paving Company po
dala městu účet na £5000 za
spravování dlažby na těchto uli
cích během minulého roku: 17
od Grace k Nicholas 17 od Ni
cholas ke Cumiog 20 od Lincoln
ave k „Vinton a Pacific od 29
ave ku 32 Městská rada pomý
šlí na rozvržení obnosu tohoto
proti ústícímu majetku jak v bu
doucnosti díti se bude
— Změna v živnosti hostinské
stala se v prvních dnech tohoto
týdne v naší Praze Pan Jindřich
Vávra zřízenec pouliční dráhy a
Činný člen zdejších katolických
ochotníků převzal Živnost po p
Fr Franclovi jehož hostinec na
lézá se na rohu 13 a William 1 ul
Pan Franci převezme prý hostin
skou živnost v Ord Nebr po p
Mašinoví který před lety žil v
New Yorku
— Creíghtonova kolej která
minulý týden vyhořela stala se
dějištěm půtky povstavší mezi
některými Češkami a Arabkyněmi
které chtěly trochu ohořelého dří
ví domů si odnésti Mnoho cti
tím ovšem dotyčné krajanky nedo
sáhly avšak o to ony f e mnoho
nestarají jenž když mohly domů
přinést! si dříví které nemá větší
cenu než nějaký ten pěťák nanej
výš Čtvrťák Ze za dollary na
tropily ostudy jest věcí vedlejší
Stýskáme si stále že nejsme do
sti respektováni před spoluobčany
jiné národnosti avšak vidí— li tito
takovéto počínání se strany naší
není pak divu že vůči nám re
spekt ztratili musí My víme že
Žádni z těch žen které se pachtí
za kouskem ohořelého dříví a k
vůli němuž i do půtky se pouští
nepotřebuje tak dalece se soi2ova-
ti ýckol domácností mocných
jsou pcheilal zaTízce ms£i j
jáei vynUvt! s!x!ioa kí i a
následovně počínání takové jest
hotovým paskvilem
— Minulou středu odbýván byl
pohřeb krajana Fr Dorna
bydlícího na 4 a Poppleton ave
který po delší dobu již churavěl
Pohřbu súčastnili se výborové tá
boru Kolumbus č 69 WOW
jehož byl syn jeho členem a Mar
tha Grove č 10 V domě smut
ku promluvil nad rakví p Fr
Svoboda Člen táboru Kolumbus a
na hřbitově řečnila pí N Svobo
dová Za sbor Martha Pohřeb
odbýván byl za hojného účasten
ství přátel rodiny na Česko-národní
hřbitov
ISgPTenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla' je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička I A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tů velkou a oč že se
budete cítit jako doma
— Divadelní odbor zdejší Těl
Jednoty Sokol připravuje na den
14 května děj ze Života
"Můj Vojtíšek" kterou provede
na jevišti Národní síně Znajíce
horlivost s jakou věnují se dotyč
ní ochotnicí svým úlohám naděje
me se že připraví nám požitek v
pravdě sváteční Tušíme že ne
ní třeba zvláště upozornovati naše
obecenstvo na tuto veselohru aby
přišlo jí vyslechnouti a příjemně
se pobaviti ono jest již zvyklé di
vadla Těl Jednoty Sokol navště
vován pravidelně a proto dostaví
se dne 14 května do Národní sí
ně i tentokráte
— Na den 28 května připravu
je tábor Nebraska č 4771 Novo
dobých Dřevařů pěknou spolko
vou slavnost a sice odhalení své
ho praporu Slavnost odhalení
provede se odpolednea provázena
bude bohatým a přiměřeným pro
gramem Večer pak následovali
bude velkolepý ples při plném
orkestru
— V pronajaté světnici v č 814
sev 17 ul otrávil se včera do
poledne kyselinou karbolovou
William Thompson topič zaměst
naný do nedávná na dráze Miss
ouri Pacific V komnatě nalezen
byl dopis v němž sdtl ije Thomp
son své žeuě bydlící v Ottawa
Ont že chtěl se vrátiti domů
zapadl však do špatné společnosti
v níž okraden byl o peníze a stud
brání mu přijití jí na oči Odhodlal
se tedy k sebevraždě S manžel
kou svou louči se Thompson slo
vy láskyplnými
— Užitečnost ochranného opa
tření na pouličních' kárách se
osvědčila opětně včera dopoledne
Oscar Trattner z č 1240 již 12
ul uklouzl před károu č 15 na
16 ul blíže Harney byl však
zdvižen "fendrem" tak šikovněže
neutrpěl nejmenšího zranění
— Povolení k sňatku vyzvedli
si James Douša s Mary Schultz
ovou oba z Omahy
— Albert Hoffman jako správ
ce konkursní pozůstalosti českého
stavebního a půjčovního spolku
vymohl si soudní rozkaz kterýmž
se Johnu Špitálníkovi zabraňuje
pokusiti se o skolektování rozsud
ku na £200 od jmenovaného spol
ku — Tento týden pozbyla Oma
ha jeden průmyslový závod a to
český Western Button Mfg Co
továrna p F J Kašpara aa perle
ťové knoflíky přestěhována byla
do káznice do Lincoln kdež na
dále hotoveny budou kacflíky tre
stanci v káznici
— S potěšením zaznamenává
me pokrok a vzrůst české komi
sionářské firmy Dvcřák & Payne
kteráž v budověkde byl loni Ho
tel Pierce na 14 a Pierce zřizuje
závod ku přepracování a nakládá
ní másla
1
QEuTJATISfJU
IBALOnspod lili
rinteckých zákcr3
CHTKA f
I iá ánoawaawiakawtaaj
BLAHOPŘÁNÍ
Hojných blahopřání dochází nás ze všech stran v rozmě
rech nejpříznivějších týkajících se naší obuvi Mnoho paniček
se nám přiznalo Že druh naší obuvi jest nejen nejlepším alebrž
i nejlacinějším v městě "Co ceny se týče o tom jsme přesvěd
čeni a co týče se jakosti a dobroty kůže pravíme toliko Že
vždy dovedeme v trhu vyhledat! pro příznivce své vše nejlepŠÍ'
jakosti My neklameme obececenstvo k vůli zisku NejlepŠÍ
ženské střevíce po £150 aŽ £190 naleznete jedině u nás a tě
šilo by nás kdybyste jich s jinými porovnali
Naše dámské £150 černé Dongola kozinkové střevíce
s tvrdými neb Opera špičkami jsou velmi jemné a padnou
na nohu jako rukavička Jsou to střevíce jež zaručujeme a
Nebraska cena jest pouze £100 Jiný druh — Dámské černé
kozinkové střevíce s tvrdými špičkami hebkých dobrých pode
švůa tvrdých opatků Nabízíme druh těchto střevíců ku poro
vnání s oněmi za něž jinde vám čítají £300 — - Pravíme £300
a my střevíce tyto zaručujeme a cena Nebraska závodu za ně
jest £tgo
Jaro konečně zde!
a my zásobili jsme se hojně a v čas '
a budeme nyní ta velmi nízkou
cenu prodávati : : : : :
tirába motyčky rýče lopaty
a vůbec veškeré zahradní náčiní
A tržní cena těchto předmětů
jest značně vyšší přece hodláme
vše prodávati za starou cenu an
jsme vším hojně zásobeni
A O RAYMER
1514 Farnam ollce
PliODÁM
12 čtvrtsckcí pnzemků
v Stuiiton cmítity Neb
8 mil jlhozápa lně od Stanton Keb
' i"rok ty romrodiím t dílcích ifflakrfi
suk iirtn! kup Jících Nťjxou p!lé ve
c _i 1 : „ — 1 _ - 1 a _
[vine
inéi prťrijní po mír aza cexrfl&a akr
PtxJ iínky prmli-J: v iiunitl éivrtlnu hý
vnjfoi na M U pltkjr a B rror MÍniirb drol 6
Skoro aa kaUé Hrnce iivi tekouc! voda
dtKUriml
Plité na
L V Gfáves Leigb Nebraska
VKTKOrFPÝ
PLES
uuporadi
Velko-Výbór J t D
Štítu NebrMk
kuoUvěavďo5leUbo
trváni
tsMu 6 května
v NÁRODNÍ SÍNI
varn p v Pln dámou Vlo
Bohatý program pH praven
uvju-oiiiu nuunua mu
pobaveni Je piaríao
BSDBBsaBaaB
XJllli! XJtLli!
Rock Bprlnf w kinech
- drobni
OhloT koe-h
" dn líní
Trenton v kuerch
Hauua v kuw b
drním
Wilnnt Block
Whiie urtwt v kuateh
" " drobné
Vidy viVnoSrOO lllvr M
viienornkyml nrtvííríl
rynble a dobři obalouten a
tlM
MSO
tfiXM
1 W
SiM)
MOU
SV
lf
HT!
S3JW
tanu ado
Katd jeat
I LEVI 715 So 13tb St
a99centový obchod
7
MíoM kníárky tak zvané: ' 00 CARTS" Jaoa nco zcela aovébo Jana vel
ml oblfliea proTvcházka M rfk a dt létal více aUrm Prudávám
ty roiMaiUdraky za Sliltai utt 19
3 SAJI31!r
ťok Zp Apríl II W
Xacfevaty trvale vjléčuny Zicnvaty a nrr
voHiumi i nul po leduouunniio učíváni Lr
x tlup' Oreat Nerve ltwilorer Zařičte l pio
?!2 P0 láhev na xkni íku (l)d ríh ji xdaraia
)r U Kline Lul 101 Arch St 'bliuielphia
Pa HlUKímf
Pékná farma
v Jiinl Dnkoti IflO
akr 6 W akrlt vultlá-
no 1U akrt louky pouze 4 unie od mexia íita
Jicího liUO obyvatelé IvM HOUaeUé I ic-iii ob
cbixlnici v mittit ir'lán vklhi acimo aneb
vyoilnl za měuký mnjxuk Ulniítetett
PJ KAŠPAR (tf
lM o 12 81 OMABA Nibh
ir vzácný druh kukuřice k cnl od
tiupie U M Thomaa fbtniHndoab la a
domiuu-te zahradní aeniena zdurma
ViIa in Tomai Suchý který oftlivaI dH
aUC JV ve v Ccdar lllll Haunder Co
Neb Ríd by o nim vídíd hratrmiec Ji ho nan
zeiky Kdo hy o nřiu viU&l ueboo oá necbf
dopiíe pud aUrcou : J Wihadi k
diflUxS Autluo Wla
CHRAŇTE SVÍCII OCÍ!
OJ)
Oěl proskoanáme a prohlídneme zdar
ma a zaručujeme ntipokojcaf
Namáhání zraku sifisobuje bolení
hlSTT
' 0'
Mnozí l!d bolrnfni blavy irplcl ani netuH
k velká dlevv hy jim ipBhiin pár vtdn-ky
vvbraaých a Jch zraku pf mirenjch htvi í
"iteavá oCI proakoumatl oáa iilc ca to
neíliáme dt(Wu6if
Aot & TewSoUV Co
1408 Farn m al —-OMAHA
FOTOGRAFICKÉ UMĚNÍ
leat vialedki-ni tiJmidi-rnjíi'h vědec
kých výki m& a přec v tivol aliledáváme
takých ohro-nných rzdí& ve zholo eui třeh
kierýeh podoii NejlMavuéltinil podminkamí
zoaru podotiy lei M-hopmt pra ilciéooa
poilvhrirhooovíilenf před mílu řl okIv po
wniz-ni neJpKznl-ijiilio pobaveni o-oliv a
komtiií pledevifin Uihn vzái-nřho nailáni
yzlil obraz přennáhn II veho vypodobněni lw!
by Jakož I onoho akvoamalio vyl Cen obrazu
o-onnoHt zn zurdnjiclhn () m te tu i těch
néJdoknnaleUicii a nejmoderné iich foioKra
Sckýen atrnjt a poih binif cai-oile I to vte
naleznete a tedy I nejlep! pmiIiv olHlrtte a
FuTOGBAFlSTT
818-815-817
J 15 al Omaká
Vaše
roloéitlsLo
nemfire se Wpe prtctltl favo
riti Jako kdviznlm vrjedel
na teplé Jarní volaní jedním
z Dkilťb kvoilnjlťh
" Jichž mam ten nrlvřťí vbřr
vmrtéaji prodá váme t ce
ny niHl ne kdokoliv jiný Mi
me j ta ceny:
f 150 SH $15 $tn
ttM al 4 $14t
J n:uju
1