Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok _5Apadij
7
ADUESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
fcád Palacký i 1 ZČBJ
Odhřrf sví pravlilelns trbht kaidou ítvrtnu
nedill v mřhltri o 2 h odp v siní p Klpelky
o 18 Wlillam ul VM: li Berka tu] Viu
Šebek U07 H Hh St óíetnlk Blnton Boka
sek U' Williams uLpokl Fř Mach
TělJed Sokol v Omaha
odbývá svs pravidelné ch6z" kRÍdy druh
Čtvrtek mftttul veíor ve vé mitnotl ÍS
Ho liltb St Vtwi Kud HnvHk 1157 8o !4th
st tajemník H W liarfi 1418 rear Poppleton
ve ářrtnlK Kr J t lit HI8 Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1217 So tóili 8tr
Podp Sokol Tyrš í 1
odbfvá v sehftze dvakrát mřsifní kaidou
1 nedfll a pnnuVII v raéííi l v siní Heliově
Celoroční selil" odbv e I neděli v Hjnu
polletni chAR 1 neišli v dubnu a ct vrtlttui
v Iwino a hrpnu PřlMla Kr Bvojtek tni
ttouhltieria ř'r Hvoboda taj John ('hleborád
m llt lfita ul úíeinik Jintur Knipar 1430 JU
13 ul Pokladník V F Kunci 13M o 13 8tr
výbor majetku Jit Nmec praporeínik Jo
Hen dosorce Kr Vojtích
Jan Hus Lože Č h Ryt Pythia
odbývá schozo knfclou pivní a třetí středu v
mísící v Nar dní ainl u 18 a Wllllane ul Ve-
líci kancléř Ed Kidi-h ! fc lath Htr Strážce
archivu a piíeil K VudltkH lul N 15th8tr
Btráíee nnaiíol Vá- P lbyl 1211 Jli 13 ul Po-
kladuik Jiw Novák 13W Jit 13 ul
Bohemia Lože í 814 AOUW
odbfvá sve pravidelné uchAze v Národní stnl
kalou2 a 4 tfeiu veí-r Frant Svojtek
M P K W Banltminr Záp 1WS 8J ta Bir„
JV Vacek úceuíkiKlO 14 Btr O Uom
water spoL lékař WJ Uee Bulldlng
Tibor Columbus 5 09 WOW
odMváwhftiekaidéí oterf v tníglel v Ná
rodní siní v H b veíer 1'feinedii Kr Svoboda
1SHJI iř ul MÍOoijrideda Kr Seniín Taj
P J Kltle 211 Bheely llloek Omaha Nebr
Pokludnlk V J Nepodal 184 Jli 14 ul Při
vodil Ai Un Novák
Tábor Scbraska i 4771 MWA
odbfvá kvé pravidel né schfize kaidou prrou a
třetí středu v mřuíel v osm hodin veíer
v sin pana Juna Hrocha Konaul P W
Boukal t iSiSfřJii l4ulinvod'í Jan Brázdi:
bHnkéř Jan Pmiuíka í I4(l II 15 ul: klark
J P PHIiy 810 III kory prtvodcí V Dolell
vnitřní ktiáil Jef Hruťy: venkovní utrái
Bart Maih Uder: výhormajetuu Jan Chlebo
ríd Mlke Votava Karei Binrkovaký a ř J
Haazelin
Sbor Vlasthlara i 99 JČI)
dbfvá schao laidon 1 nedíll v mf-a cl v Ná
rodní síni o '4 hnl -Hlp Předn- dkyn Kat
Barlil tajHmnic M Hiirhánek 13 a Plerce
l„ áíťiDlie Maria Michal poklad o lee Kroll
a Beránek
Sbor Boleslava 00 JČD
odbfvá tekuza kaldon t hedill v aiínícl v Ná
rodní nul o a h odp Pře lneilka Ant Kment
1S7JIM& ulice tajemnice FrantUka Čapek
1314 Martha t ůietnlea Marie Příbornká roh
M aOasteliaa Bt pokladnice Karolina Pibl
ItarlJUSjlí 13 u
Sbor Hvězda Noto Doby i 86 JČD
edhf vá tri -6ze kaidou 3 ne1é'l v rpeaiet ve
ř hod odp v inl Meizově PředaedkjD M
EoíWthHler tal Vllhelm na HartoAuvá lati
Bn l:nh St icetalca Ku (Jhleborád Ui So
lólb Btr
Sbor Marina Urore 2 10 v
odbfvá evé pravidelné hftz" viiv 4 nedíll
v iiicnJCI v irotiiii mm rniKHjii rr
Bvobrda mlať ipředxlkvní Anna Brodil t
JemnlCť Kle I 'a vlil 1 'IB Ho 16 St pukladnl
re M Boukaiuvi 1301—14 ul průvodkyni
Paouie Peíek
Sbor Čechle D oř H í 161 AOUW
Odbfvá uravldalné -h5e katdy í a 4 čtvrtek
v infici ve lv hod odpoledne v mlHtnoKtl
pana J Havli k v Nárotlul aínl PředseilkH
Antonie Holtinan tujem Jole Vacek ail3
Jlini 14 ul éíetnlce A Svojtek IKff So St
auolk lákař C IbMvmmer a Bee Bulldlug
Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevařek
dbfvávé pravidelné ach&ze dy r ítvrtou
ne iřli v mbs I v tniainosll p J Hrocha Před
sedkyni Mnrle Jiráková 1145JI W iilniÍMo
Sřeiiaixlkyné Jm Homolova Ujemolce Murle
araravá 1ŽW1I1 13 ul poklad Kat Wolfová
Mlíiií 12 ul iirbvodkyué Alolale Bártová
Uill Jliní 1 ulice
Podp khor Sokolck Tjrš i 1
odbfvá avé uchhze dvakrát meaiiné: každou
druhou neděli a čtvrté aterf v měsíci v ulili
Mi-tzuv 1314 Jli 13 ui Cekircítii chata od
bfvá Mdrunuu nedeii vřijnu ptilleini aebaze
druhou nedvll r ďilmu a Čtvrtletní v leliiu
arpnu Přtd-'lk n Mario Morav o 14tW 14 a
Oauťn ul miitiipřededkyné Kr Koutakf
IHH Boulevard ave tajemnice Htaula Benák
I41D Jli 14 ul údernice Marie Bílek So a Ubar
lea ulice ___________
SOTTTZ- 02w£__X___
Tel Jed Sokol T So Omaha
odbfvá tvé arhnze kaídf 1 Čtvrtek tnrac
v ainl Koulakf Hron Htaioata Jan Koutakf
0 a U úlu- iui-roUnU J M Tobiáš IH a
U ul tíjemuik Krantilek Kadí! 16 a g ul
éeetiiik Jan Vouiiíka 18 a Q ul pokladník
Krautllek Májek wesl N a O ul naíeluik
Aluia kra)íi-k
Praha Lože S 828 AOUW
adbfvá avé pravidelné achu 1 1 středu
▼ miH v !nl o KouUkfho Thomaa vaac
Bzmlitr Kr Wellcb Mltr Pra K J f Itle
tajtt mezi Plr Joa Váchal áíemlk
P ulice rok lad Bedř Dlenatbler 80 a O ul
Tábor ŽlikAr Dnb i 115 WOW
edhf váavé achAza každou první neděli v mM
lvínp FrxBka i a ulhe Přlaeda Kr
Kavan miUpřed-da frank Hrablk tajem
Jame forman- k 3S ul mezi N M poklad
Aotna PlvoBka 21 a Q ul
DtAt Prokop Velký 1 8380 IOF
odbf avé chftw kaídf první a třeli Čtvrtek
v mé11 v ainl Kmn"V v umaže P O K
John Kubát O R Joa Teanotilblck V 45 K
Váolav Holiota K f loaeph Brown 831 Bou
lvard ave: F 8 Kr Vaiák 17 a řVrrr:
Treau-a-er J Ilajnf 10 a r H W J Koaia
aVn an J W hn uártn I O Joa titanek
17 a Q A ti Alb Teanohídek
Rád Palmové Dřev i 7
Kmb Dřevařek v i Omane odbfvá ach6te
své kadé polelni nlli v niéicl v miatno
SU Mr Kiulakfch Marie Vomáca Otoná
piruCnk-e Kaila Vomíka míatnpředMlka
Katie Voi:iark S7 i St Mr talemul
Krantťka PlvoBka hankérka Kraniláaa 8v j
boda ouanmolca Barlaira K cek prOvodfí
Jiatephln Boukal vnitřní vlrii Anoa Křeíek
venauvuí atrái
Chas Kaufman
_ pojišťující jednatel n
° a veřejný notář u
ZaatU arJVpll pnJUr-Jtrl spnleřnoatL
pr-alaván kupu V male ek nm vuV vvoivé
'-Uui ttatky s Kvrupy a do Lvropy auL
„— — ita na nemovltf majetek
MScT-ZdProii 13 a DíQ£las ni
Na raniissiaalppské mezinárod
ni valavě v Omaze obdriel
v udbnru pivním ~
_Cxarii—
Cabinet Beer
ZLALOO MEDAL1I
tO MéJehoW-ťityaJebo Oavf
Iclrl a p_iiaujicicb vtrnstuoalL
lib Jednejte si bednltka od
Fred- Kntr Brewlsf Co
ll47 JJkaKn (alt
Ta—sswaém
Předplácejte na Knikovnu Ame
rickou Ponte ffoe rocni
Dr E HoloYtchiner
český lékař
Office ua rolm 15 a Iloward ul Sh
ly' Bloek í dveří 210
Telefon 1438
V plaarné k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
ju a uo a uupoiuunu a ou i uo a večer
Obydlí r iínle 1619 Center ulice
Telelon IAT4 '
H GUorfl ID Geo Bicknell ID
_0cušex_ lélc— tl
ZRAKU -SLUCtíU
I404 FARNAM UL
dt33m8 a-™
OMAHA NEB
~ Čtalo telefonu 730
Study
fDrrwH)ofii bf mail -vUptad mwtwj mm MttaWtsf
ftprorvti oř KHiatT lilii
MIMprlMI iBIlnMsuri
a T-rl
Ta_ia afAr NIM Mlý
TlireooMrira— PrepéWl4V
fnort-nUf ! t)Mlcr
liMa eOUvatf AB
AT
Home:
youroofjllWmarrd prťfiM 1
KravluattM 4rerjwhrf)T
ult Mrfln-lara rHKIPa__
iw "i ynTimannirnn
raní a LDniůunmEn
nATVIIOTfČKA
a ryrabltelka Ceeké kořenné a by
linné masti (čtyři druhy) k vy hojení
každé rány a bolesti na těle
ftji: 19i9iailUl
Velká krablCka (6 uncf) této vy
teCné masti stoji 60 ctfi Na venkov
lasýlaJI se nejméni dvi krabiCky
za 1110 postou
húi SI8Í6 Bspair Vnb
1207 Donjrlas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
0 D Kiplitiger
' na rohu 13té a Famatn
mániJvCtíí víbír
doutníků tabáku
a vůbec viecb potřeb kuřáck jcb ve mCate
JOSEF KAVAN
POZEMKO?? o JEDNATEL
Má na prodej
laciné lotv ve vSerli řáklech Omahy a
Bo Omahy Tkl pozemky 3 a 10 akro
vé' liíny u Oinaby a pozemky vzdáleněj
ší za tuíroé ceDy a na výhodné splátky
Kolektuje renty PojlSťoje
T nejHpoIehllTejHich společnnglech
proti škodám ohněm
Nyníjeřas kupovat majetek Nikdy po
niiDiiivcu av roau ueoyiy majciaj k
levné Jako nyof Přesvčdite se
Mám Ul jednatelství i i t
x t 1 pro ryuny imn
niaate aa v Čísle
1734 So 13lh St Omaha Neb
KVĚTlNAft-
1813 Vlnton ul Telefon 776
OMAHA NEB "
Prodává lacino vCm-a a dekoruje alavnoatnl
ame jaaoa i iHiiin-uui ijupujw ™
m raéata poťu neh po express Jste ti
táni k návitévě kvělnika U3rl
Jediný óeskýct
0 závod olovnický strojnický
v a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooli
503 So íatrt Htreet
Telelon 1147
Zaváděni vody plyna a kanalUace pro
vádí te levně a dobré té3if
Riiínl JednatektTÍ pro Jediní antedce
é ťleTťfandkk pivní pumpy
po nejleplfch rycblolodlch a Jízdu
po vičeb ielexnicfcb obstaráme
Kdo pfeje ! nikobo za aebon po
volatí raíil nim otnámlt Jebo
adresu a taká Jemu odporučili
aby nás o podmínky pravoto! la
karé pniádal
ře-a-f f VMtM te=3L
JAN ROSICKÝ jednatel
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
LEXINGTON Minn 15 dub
na 1899 — Ctěná redakce Po
kroku Západut Četl jsem náho
dou poslední dny tak zvané ná
rodní obrázky v jezovitském Ka
tolíku a tu namanula se mí
myšlénka abych také podobný
obrázek uvedl jim před oči který
by znázorfieval jejich povahu
jednáni a vůbec celé bytí Jest
to obrázek představující osud Be
nediktinů — Za panování císaře
Josefa II byl v městě N rozsáhlý
kláSter s rozkošnou zahradou
který obývali Benediktini spolu s
Františkány Obyčejem u čer
ných ptáka bývá když se nepo
hodnou že počnou se klovati a
tak se stalo i v případu tomto
Obě strany činily nároky na celou
zahradu a háda-y z toho povstalé
byly na denním pořádku až ko
nečně celá ta pře dostala se před
soudy Avšak ani soudy nemohly
nic svésti s kutnami pokrytecký
mi neboť jednou přiřknul soud
právo k zahradě Benediktinům
podruhé opět Františkánům a
naopak Aby tomu byl již jednou
konec vložil se do toho sám císař
Josef II' Povolal k sobě obě
sporné strany avšak shledal že
ani ta ani ona strana nepovolí
ve svém požadavku Rozhodl
tedy že Benediktini i Františkáni
musí si zvoliti ze svého středu
kazatele a kterého kázání bude
lepší té stráně bude náležeti celá
zahrada on císař že bude kázánf
přítomen Stalo se Obě strany'
pilně še připravovaly vybravše si
nejlepŠÍ své kazatele a chtějíce
jedna druhou v slovním zápase
předstihnouti V první řadě při
padlo kázání Benediktinovi který
FILIPÍNSKÁ komise
President McKinlev mtiaovi! pMiílennon
souostroví ĎMpinakém - Komise tato vynaia pravé provi-nni k oovtsk isivu
ostrovh térb t němž zaruřuje se se strany Spoj btítů Jplná svoboda občan
ská 1 náboženská a ustálená vláds 'Svrchovanost SnoJ SMtn mnsf vSak byti
udržena a respektovaná domorodci stftj co stůl'' praví ku konci komise
)
vystoupiv na kazatelnu mocným
hlasem jako tur bouřil do poslu
chačů koulel očima zmítal a na
třásal se až císař domníval se že
přišel o tozum Když byl již té
měř na smrt unaven rozhlédl se
ještě po svých posluchačích a se
stoupil s kazatelny domnívaje se
Že jejich strana jistě zvítězí Po
té vystoupil na kazatelnu kazatel
Františkánů který klidně se roz
hlédl po shromážděných pozdra
vil je a zůstal tiše státi Chvíli
takto klidně stál slova při tom
nepromluvě až pojednou převalil
se jako špalek stavě se omdlelým
Lid poslouchající byl nad tím
velmi překvapen a nevěděl co o
tom má soudili až kostelník vy
světlil přítomným že kazatel
omdlel Tu někteří počali ho
křísiti a také po krátkém namá
hání se jim to podařilo Jakmile
se Františkán postavil na nohy
počal slzeti a naříkati a stavěl se
vůbec velmi zarmouceným 'Dra
zí bratří a sestry v Kristu" pra
vil "za těch několik minut co
jsem byl omdlelý prošel jsem ce
lé království nebeské i horoucí
peklo Klesaje mdlobou přisko
čil ke mně archanděl Gabriel
který pojal mne do své nárue a
pravil: Pojď služebníče dobrý a
věrný ukážu ti slávu a krásu ne
beskou Přišli jsme k bráně
která se před námi otevřela a za
nedlouho byl jsem předveden před
samého Hospodina který mne
laskavě přijal Po té vedl mne
můj andělský průvodce dále když
pojednou spatřím před sebou zná
mou tvář Znál bo? táže se arch
anděl Gabriel a já přisvědčil
Ano tnám ho jest to miláček
českého národa mistr Jan Hua
kterého Benediktini Jesuité upá
lili Šli jsme opit dále ai zrak
oanj padne na nádherný trůn na
n2mi akvíl te aápis: Vybraieno
pro císaře Josefa II Bylo mně
nepochopitelné že vyhražen jest
v nebi trůn pro císaře Josefa II
ačkoliv tento ještě Žije a proto
neváhal jsem se otázat! svého
andělského průvodce po příčině
toho Gabriel se usmál a pravil:
Tvé modlitby a vroucí prosby
které za něho jsi vysýlal byly
bohem vyslyšeny a po smrti on
dojde tohoto království nebeské
ho Msta Benediktinská a Jesu
itská jest ale zle trestána Nyní
když jsi shlédl království nebeské
pojď synu ať ukáži tobě také
hrůzy pekelné A již vedl mne
Gabriel ke schodům po nichž se
stupovali jsme dolů kde jsem
spatřil bědné hrůzy Četné kotle
nalézaly se zde pod nimiž udržo
ván byl prudký oheří sálající
hrozným žárem V prvním kotli
vařili se Jesuité v druhém papež
Jan v třetím pak nalézalo se ně
kolik opatů Vida čtvrtý kotel
prázdný tázal jsem se archanděla
pro koho jest tento kotel připra
ven Tvář jeho náhle
zvážněla když hlubokým hlasem
k této otázce mi odpovídal: "Ten
to kotel vytápí se pro jakéhosi
děkana Tichýho a kaplana Hou
ště'' — Nedaleko nalézala se ja
kási klec pevně uzavřená na
kterpu bylo právě silně bušeno
A co bylo v té kleci? V té byli
uzavřeni Benediktini jichž pova
hu jsem poznal na světě kteří se
s každým perou každému nadá
vají každého chtí o všecko při
pravit Do nebe nesmí pro ne
smrtelné své hříchy a v pekle
nemoha s nimi ani sám lucifer nic
svésti zavřel je do této klece
Proto ovečky drahé zapřísahám
vás nevěřte Benediktinům chce
te li dojiti království nebeského
PKESIDKNTOVA
komisi která má vy5tfiti pomřry na
Amen'' — "Tvoje je zahrada"
zvolal v tom císař rozveselen jsa
vhodným přirovnáním kazatelo
vým který s blahým úsměvem
sestoupil po té s kazatelny těše
se z toho jak vyzrál na své bratry
v Kristu Příště podám podobný
obrázek panu Janu Davidovi —
V úctě Lexingtonský dopisovatel
Pozoruhodné vylééeuí rerma
tismua Kenna Jackson Co W Va
Asi před třemi lety manželka mástf
fena byla revrcatisraera v té mfře že
m ošila přes měsíc zflstati na lůžku
Nemohla bez pomoci uíiniti ani krok
a údy Její otekly tak ie měřily dvoj
náobii(cb rortněrů codotlcufitky Pan
S Maddox na mne naléhal abych zku
sil Cbambf rlaius Pata Blio Koupil
jsem tedy bOz láhev a upotřebila Ji dle
návudu a ejhle druhého rána mohla
již samostatně bez pomoci dojít ke
atolu posuldati Od doby té neměla
žádných rermalických záchvatů více
A 13 Faraóna
K dostání ve všech lékárnách '
Cukrovar Standard Beet Sugar
Co Ames Nebraska
Velké množství řepy cukrové
bude pěstováno v údolí Platte ře
ky od Waterloo až ku Schuyler
podél Union Pacific dráhy zvláště
v okolí Fremont Ames a North
Bend The Standard Cattle Co
pěstovati bude 2000 akrů cukrov
ky a staví jistý počet domků pro
dělníky rodinami kteří budou
chtíti pracovati v polích Zkušení
čeští dělníci obeznalí s prací při
řepě í jiní naleznou hojně za
městnání v krajině svrchu zmíně
né dt49hti
O bližší zprávy pište na: Stan
dard Beet Sugar Corcpany Agri
cultural Department Ames Neb
Úplný seznam knih k dostání
zdarma t knikkapectvf Pekaokn
ZA
ČEŠI Y AMERICE
H Jakožto lodivod obstál tyto
dny ve zkoušce krajan František
Čapek z Algoma Wis
I České Chicago bude míti
opět dva smírčí soudce a sice
Quido Chotta jehož jmenování
bylo státním senátem potvrzeno a
Adolfa J Sabatha který nebyl
však guvernérem odporučen nýbrž
pouze vyššími soudci Jelikož
nebyl na místo Sabathovo jiný
kandidát jmenován bude týž úřa
dovti dále bez ohledu na to že
obecenstvo hlavně České a polské
si ho nepřeje
II Příští sobotu provedena bude
v Chicagu v síni "Thálie" angli
cká opera "Pinafore" pěveckým
spolkem "Bedřich Smetana'' za
spoluúčinkování některých angli
ckých sil Představení toto jest
pořádáno pod záštitou českých
paní a dívek a zástupců sboru pro
postavení české útulny Čistý vý
těžek věnován bude jmenovanému
sboru pro postavení útulny
I Nedávno zemřel v Clevelan
du Václav Pekař člen katolické
jednoty a pojištění které od spol
ku měli pozůstalí obdržeti rozdě
lil v certifikátu spolkem vystave
ném v r i 94 tak že matka a
bratr jeho obdrželi celé pojistné
až na £100 které nebožtík odká
zal Janu Skalovi za to že platil za
něho příspěvky a prokázal mu
jisté služby Spolek však Skalo
vi nechtěl ničeho dáti a tak dosta
la se celá tato záležitost k soudu
jehož výsledkem jest že odkaz
odevzdán bude výhradně příbuz
ným a Skala za dobrou svou vůli
a výpomoc Pekařovi prokázanou
neobdrží ničeho
II Generální" iunsul rakousko
uherský v Chicagu povolává do
své úřadovny nalézající se v čísle
620 Dearborn ul následující kra
jany jichž záležitosti prostředni
ctvím jeho vyřízeny býti mají:
Chládek Františka z Čech Cihlář
Jan z Čech Jadík Josef z Vídně
Loos Richard z Čech Myslík Ka
rel z Dolních Rakous Moravec
Eduard z Čech Polák Jan z Čech
Poláček František z Čech Šimon
Louis z Uher Weiszbárt Ernst z
Čech Walla Johan n z Vídně a
Weinman David z Čech
li Vydavatelé litvínského časo
pisu "Lituva" Anton Olszewski a
Josef Adomaitis obžalovaní pro
urážku katolického faráře Matthew
Krawczunase správce kostela sv
Jiří na 33 ulici a Auburn ave v
Chicagu byli porotou soudce Bur
keho u trestního soudu uznáni ne
vinnými a propuštěni Zmínění
vydavatelé uveřejnili o faráři že
je opilec a defraudant První mu
dokázali svědky a o druhém se
zjistilo že tím byl vinen sazeč
který vysázel ve finanční zprávě
$34 000 místo 159000
1 V Racine Wis zakládá se
touto dobou nové číslo Česko
Slovanské Dělnické Podporující
Jednoty ze státu Minnesoty Do
sud se přihlásilo 15 členů
H V Cedar Rapidsích zemřel
tyto dny starý osadník tamní
781etý Jos Částek přistěhovav
ší se do Ameriky roku 1862
Zemřelý narozen byl ve Vlčkové
u České Třebové v Čechách V
této zemi byl dosti Činným v ná
rodním životě založiv několik
spolaú a svou milou povahou zí
skal si všeobecnou oblibu Smu
teční řeč při pohřbu pronesl zná
mý básník Česko-americký pan
V A Jung
1 Odborný list lékařský 'Jour
nal' orgán lékařské jednoty ame
rické přináší v posledním čísle
skvostný článek o českém vědáto
ru a zakladateli nynější soustavy
učební prof Purkyfiovi jenž po
leta na universitě ve Vratislavi pů
sobil Článek psán jest Němcem
Dr Opitzem z Vratislavi a proto
tím spíše padá na váhu již proto
že původ učence Čecha se udává
a čest veliká se mu vzdává za jeho
mnohé práce odborné
1 Profesor Ed Dvořák z Chi
caga uvede tyto dny na prkna an
glického jeviště v Auditoriu chi
cagském pí Benton Leiterovou
neť milionáře Leviho Leitera
Pí Leiterová připravovala se pod
dozorem Dvořákovým k vystoupe
ní divadelnímu po devět týdnů
1 Trudný osud stihl dívka Fran
tišku Paulusovou v Chicagu kte
rá asi před 5 lety přijela do této
země doufajíc zde nalézti šťast
nou budoucnost Leč poměrům
zdješím nemohla uvyknouti stý
skalo se jí po domovině a trudno
myslnbst n ní stoupala tou měrou
le brzo počaly se a ní jeviti znám
ky choromyslnostl Později byla
dána do ústavu cboronyalnýcb
až nyní smrt vyrvala ji hrozné
této nemoci
1 Potěšitelná zpráva dochází
z kruhů sokolských ze St Louis a
z Clevelandu V těchto osadách
postavili si Sokolové pohodlné n
praktické tělocvičny které ač ne
jsou přímo nádherné přece jen
vyhovují úplně svému účelu a co
hlavního jsou také bez dluhu
Sokolovny v těchto dvou osadách
jsou snad jediné v této zemi na
nichž nelpí dluh který tak mnohé
naše spolky toužící po nádher
ných síních tíží u vývoji zdržuje
a mnohdy i ničí Těšíme se u
přímně z rozumného řízení zmíně
ných sborů sokolských neboť
jest vždy moudré — šplhati jen
tak vysoko pokud údy stačí
1 Obchodvedoucímu Severova
velkozávodu s patentními léky ▼
Cedár Rapidsích panu Aloisů Za
hoříkovi došla truchlivá zpráva o
úmrtí otce pana Tomáše Zahoří
ka c k řiditele krajského soudu
v Táboře Zesnul dne 2 dubna
raněn mrtvicí stár jsa 66 rokO
Zůstavil po sobě památku muže
dobrého a šlechetného Zanechal
mimo pana Aloise Záhoříka ještě
jednoho syna Jana dozorce trati
české severozápadní dráhy v Hlin
sku a úředníka c k depositního
úřadu v Praze
Mnoho životů zachráněno
Skoro v každém sousedství jest
někoho jenž zachránění svého života
děkuje Chamberlain'8 Golic Cholera a
Diarrhoea Remedy aneb někoho kdo
lékem tím vyléčen z chronic průjmu
Tací sťHstně vyléčení nikdy neopome
nou sděliti to při příležitosti jiDým
trpícím v naději že tak stanou se za
chránci jich životů — Na prodej a
vSech lékárníků
— Na zamississippské výstavě
udělena nej vyšší cena Diamond
"C ' mýdlu jelikož vykonává služ
bu nejuspokojivější a vydrží déle
než-li kterékoliv jiné mýdlo 62x4
Následky zimy
dlouho pronásledují člověka Kdo trpeV
nsstuzenmou kašlem a zvláště cbfipkoa
měl by peěovali o 10 aby z těla vyhnal
všechny škodlivé bitky které tam zimní
choroby zanechaly
-:- Severfir kneěistltel :
jest jediným lékem úřinkujícfm přímo
na arev zoavuje ji ryčme vsecn Jedo
vatých látek dodává jí sil v fini ji bo
hatou ěiston a zdravou 8 čistou krvf
jež celým tělem kuluje všechny údy stá
vaí se zdravými silnými a pružnými
flovřk nabývá nové mysli energie a spo
kojenosti Máte-li bolák v wriSžkv vředv rínf
jež vzdorují knžďé maiti učívejte Seve
rova Krvecistitele Cenu H 100
Sever&v Olej sv Gotharda
jest proto nejlepsfm lékem k mazání ie
rychle vmka do ku ze a pnsolu bned na
sídlo bď sti Proto bolest tak rychle
mizí natře li se bolavá část těla limta
lékem Měli byste ho míti stále doma
Cena OO centů
"V FSEVERA
řeský lékárník
CEDAR RAPIĎS 10 WA
CHCKTE
LACINOU
Teď snad ví iiž každť že TAOTN
a DOBRÉ pozemky jsou nyní a dostáni
Jen ve Wisconsinu Vsákne každý ví íe
nejlépe nejlevněji a nejspolehlivěji
mftže koupili Jen tehdy když kupuje od
železničních společností přímo Jestli
kupujete od jednatelů koupíte třeba tói
dobry pozemek ale ne tak levné Jak
kuynyste se obrátili prlmo na spolec
n st A pak nejste ji ni že pozemek
který jste k"Uili takékute"n6 mále
Chicago Milwaukee & St Paul dráha
má přes 6200 akrů nozt-mkn podél trati
svých bl že mft-tefek v osadiich mají
cích školy kostely ntd kteréž prodává
po $3 00 až nejvýše $3 00 akr jsk násle
duje: jednu šestinu botově otatek v
při i rořníi h pMtkái-h s 0 prioeiity úroku
Pamatuite když kouníte od dr bv lste
Jisti že máte ďbré právo uiajetnii-ké ie
vae peníze js u bezpečny a koupíte ES
nejlevn st možnou ceuu Pi&te si anglio
ky o clrkuliř obsahující popis técbte
pozemků — — — — _a_r
II 0 GAUGEX
Lamí Com'r C M A Sl P Ry
MILWAUKEE WIS
ANEB NA
__ XT__S__
W PT A
0-C_£__ XTEBSs
dtattf
sou nejlepiími Mrileil oiillu
O KeiMonalelnf jetloTtslOíaOTT
aopoK via víue mem Jo-el rébe
koUf Jiní 'troj a dik ladu Jf tttsti
III A J T rola cté a tařcé carpifte]:
Jwio mmitMibiI a MjpevnéJšíuM aa véU
IY A i T řezací stoje W'j£m
áHwl ku frteTební a o cbuUof ptlfebt
FjrfrfWnjr _
Aultxnan Cz Tavíc?
Mlliery Ce T7
0nsíl8'd 0h'o
T