Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok ZApadu
Jarní vzdechy
A Z Donato-
V Omaze dne 14 dubna 1899
Motto: Přijde jaro přijde
' bude zase máj
Nevím uohu-li se konečně opo
váliti psáti Že se nám s prvními
dnv aprílovými toho toužební
čekávaného jara konečně přece
jednou dostalo Jestliže dující
větry odporují udání mému pak
milý čtenáři přijmi se mnou po
taši jakéž by již v tento čas býti
mělo
Přirozeně a u porovnání časům
minulým měla býti matička pří
roda dvě neb tři neděle již otevře
na a ku veškeré práci připravena
ba i bujná travička měla by se již
xelenati a semínka v klínu příro
dy se nalezaiícíměu bv ponenánlu
klíčení své jeviti
Stromy a křoviny měly by seji
t tomto pozdním čase z březno
vých bouří vzpamatovati obživili
a k užitečné činnosti po dlouho
trvajícím odpočinku se připraviti
A což ty staré sukovité topoly na
břehu říček a bublajících potůčků
ty by mčly již také pupenci svými
se bonositi Ale 1 ty zůstaly po
zadu Užitečný strom javor jest
připraven a očekává chvíle by
volnil kabátek svůj a sladkou
ifávu vydal těm již netrpělivě na
ai čekají V síť zamotané libo
vonné víno jež dosud na kmenu
neb železném plotu se pne bude
též muset opustiti své postavení
by novými užitečnými pupenci na
uraženo bylo Avšak vrby u říček
a potoků jsou s jemnými svými
kočičkami rannější a šťastnější
proto přeplněné větvičky jemnými
květy pyšně k tekoucímu potůčku
se sklání
Jinak jest s velikými vlnitými
prériemi jež hrdě a zároveB bázli
vě jakýsi nádech smaragdový oku
vyluzují aby za nedlouho v plné
kráse různými divokými květina
mi se pokryly Nad přírodní tou
to krásou klene se velebná modrá
obloha mnohdy šedými mraky
měnivý stín přes venkovskou kraji
no vrhající
Několik krásných dnů jakých
se nám minulého téhodne dostalo
nasvědčuje tomu že kýžené jaro
se dostavilo Vždyť i divoký
veionosny angrest po lesích 1 u
potoku se nalézající omamuje
svon libou vůní jež rozlévá se
okolím z nově vypučelých poupat
Tamto opět spatřujeme pichlavé
ostružiny jež dávají známku svého
oživení A což ty krásné vonné
modré bezy jež zelenými pupenci
svými zvěstují nám že se z dlou
hého spánku probouzejí by nás
svojí vůní a krásou oblažovali
Avšak oku našemu lahodí i divoký
břeítat! — když vine se útulně
kolem oken verand a domků ač
koliv 'potřebuje trochu péče se
strany hospodyňky aby milý do
jtm činil na nás chceme-li před
žhavými paprsky slunečními kryti
býti
Zelenající se travou počnou oži
vovati se vrchy a třpytiti se budou
v kráse milionů různých divokých
rolí petrklíčů macešek fialek
konvalinek bílých lilií a jiných
jiných více
Konečně je tu starostlivý a pra
covitý náš rolník s pluhem který
s opozdivším se jarem sklamán s
s prací pokulhává Jsa si vědom
le proti přírodě se nic podniknou
ti nedá vrhá se nyní chutě v polní
práci by nahradil aspoS částečně
promeškanou jarní práci svou
Při krásném a teplém počasí
epotrvá rako obilí v lůno země
saseté d!ctto ladem ležeti alebrž
co nevidě: xelenati se budou role
jako bohaté smaragdy a sametové
trávníčky
Nás velkoměstské občany ne
vyruSÍ vlak krása venkovského
ráje — a obzvláště ne ty kteří se za
celý jarní čas na venek ani nedo
stanou Ve velkoměstech není tlyšetí
loční lidulku s krásným černým
pruhovaným kabátkem a žlutým
iivfltkem posílající čarovné jarní
vyzvání své přes otevřené role a
zelenající se luka ani Čermáka
libým zpěvem svým který jen ve
Stromovkách slyšeti se dává jenž
jest skoupější než pěnkava která
leckde v jetelové pastvině se obje
ví a slyšeti dá
Veškeré toto divadlo přijít! ma
lí s dny apřýlovými a májovými
Cil by nám dostavivší se jarní
cl „1I Yzt%o sebou více citu a
V ' tl-zaecké tak aby se oe
r " 1 i-LIzú a ITú řevnivost
! ti a tzn Lt'ízlj cú tL=A
ších omažských a věru že nám
nekřivdili
Na cestách svých po Nebrasce
v každé větší ba i v některých
malých osadách Českých nalezl
jsem českou školu kterou vydržu
jí spolky by dítky jejich se aspořl
česky číst a psát naučily dějiny
české poznaly a aby nezapomněly
že rodičové jejich byli národnosti
české
Bohužel že naše veliká Omaha
s několika tisíci českého obyvatel
stva a s Četným počtem národních
spolků zůstává daleko za malými
nepatrnými městečky pozadu Ba
co více i ta mladá inteligence
naše Ždímá milou naši řeč že jest
to až hanba poslouchali A to činí
ještě jen v českých zábavách
Jinde ovšem by se neodvážili pro
miuvui cesKy a jestli varn na ve
řejném místě některý naškrobený
mlabý dud neb napudrovaná sle
činka česky odpoví pak pozorujte
ze se anve poonieane zaau ji
nikdo neslyší Proto dle mého
náhledu a dobrého pozorování
zůstane venkov o několik pokolení
déle českým než velké osady
městské Slovem řečeno venko
vané budou a mohou býti hrdými
nad pěstováním národnosti české
v této zemi kdežto ve velikých
městech druhé pokolení zapře již
úplně předky své
Pamatují -že byl jednou čas že
mládež česká v Omaze byla roz
f 1 1 v _ t
niasena pro piine a vzorné se
učení v naší milé české řeči Zá
bavy a divadla dítkami pořádaná
těšila se nejen četným návštěvám
alebrž doznala i zasloužené po
chvály Slovem byl to duševní
pokrok pro ty maličké a radost
rodičů Avšak jakmile si ta ne
uprosná toho velikého neúnavné
ho pilného pracovníka a miláčka
dítek k sobě povolala zůstala
veškerá stavidla státi a Dodnes
stojí Zdili se kdy k opětné čin
nosti zvednou je a zůstane otáz
kou času
Indické drahokameny
Příslovečné jest drahokamenné
bohatství východní Indie již od
dávných dob Jmenovitě pochá
zely odtud všechny starší diaman
ty a dosud možno říci že Indie
jest domovem největších a nej
crasnejsicn diamantu jimiž se
pyšní pokladny nejbohatších rodin
panovnických V novější době
vyskytla se sice také v jiných svě
tadílech naleziště diamantů tak v
Brasilii a Kapsku ale přece nikde
nebyly dosud nalezeny tak krásné
veliké kameny jaké z Indie
známe
Avšak vedle diamantů poskytu
je nám Indie ještě hojně jiných
drahokamů které se dosud jinde
ještě ani nevyskytnuly Jest to
hlavně rubín který svou pěnou
daleko nad samotný diamant vy
niká jakmile se jen může vykáza
ti bezvadnou průhledností a sytě
červenou barvou Takovýto ru
bín O váze i karátu má rpnn nfoa
no zlatých kdežto Bttnř tir
diamant úplně bezvadnv se oro-
dává za 180 až 350 zlatých Troj-
- ď
karatový diamant broušený do
tvaru brilantsvébo stojí asi 1800
zlat kdežto stejně veliký rubín
dosahuje ceny 18000 zlatých pě
tikaratový diamapt ckqí se aa
3600 zlatých stejně veliký rubín
však již na 36000 Surové ka
meny z nichž se dají vybrousiti
drahokamy zmíněných rozměrův
cen mají váhu nejméně dvoiná-
sobnou a neobyčejně vysoká cena
ětšich rubínů má příčina v tom
že právě rubín mívá velmi hojné
vady jakmile jeho rozměry jsou
poněkud jen vetší
Vlastí rubínů jest skoro výlučně
Birma odkudž dosud ještě nejví
ce a nejkrásněiMch rubínů k nám
přichází Horní Birma na severu
hlavního města Mandalave iest
obec jedca z nejpoŽehnanějšícb
krajin vzácnými nerosty Nalé
záť se tu smaragdový jadeit indi
ky jantar burmit krásný Červený I
turmalín (rubellit či siberit) z ně
hož Číňané vyrábějí červené kno
flíky na klobouky svých mandari
ů konečně rubín a sdružený
ním spinel
Hlavní naleziště rubínů nalézá
se 150 m od Mandalaye na východ
řeky Irrawaddya poblíže města
Mogouku ZároveS se ta hojně
nalézá bílý mramor útvaru kame
noubelného nebo ještě staršího
jenž jest právě matečným kame
nem rubínu Rubín a sdružené s
ním nerosty (spinel chondrodit
slída apatit amfibol železný a
manetový kyz tuha a křemen)
j:ra ve vápen a txk vrostli le po
né nýbrž jejich hrany a rohy bý
vají poněkud splynulé jako ota
vené Avšak přímo z vápence
jicň dobývali nelze poněvadž jsou
v něm příliš vzácnými Proto
hledají se v roztroušených a vy
plavených vrstvách které z něho
povstanou
Účinkem vzduchu a vody mění
se tento mramor na Žlutavý jílo
vitý náplav v jehož nejnižší polo
ze se pak uvolněné tvrdší nerosty
uloženy nalézají Takovéto jíly'
pokrývají místy až do mocnosti 15
ih úpatí mramorových strání a
svahův zároveS i vyplňujíce
všechny dutiny a jeskyně v horni
ně samotné Avšak účinkem te
koucích vod vypírají a odplavují
se tyto náplavy neustále zároveň
podle velikosti a váhy zrna se tří
díce Tím povstaly na příhod
ných místech usedliny jílovité
nebo písečné z nichž některé tak
jsou bohatý drahými kameny Že
se jejich povrch na slunci třpytí
nádhernou červenou barvou od ti
sícerých zrnek rubínových
Takovéto náplavy nechť se již
nalézají na místech původních
nebo sekundárních zovou domo
rodci byonem Či pyonem a v ném
hloubí své šachty až na nerušeno
podloženou horninu Odtud vy
tahují pomocí bambusových rum
pálů v hustých koších i kameno
nosný náplav i prosakující vodu
Práce tato končívá teprve tehdy
až všechen byoo z jámy jest vy
brán Podobným postupem do
bývá se drahokamenů také z je
skyS kdež nezřídka se vyskytují
nešťastné případy vyžadující
mnohdy životy lidské
Docela jinak a to způsobem
přímo nejmodernějším počínají si
však na takových ložiscích jež se
na stráních a vůbec podél svahů
nalézají Ode dávna užívá se zd
tottz onoho hydraulického způso
bu jejž si jako nejnovější pokrok
na tomto poli osvojují Američan
v Kalifornii Dělníci přiváděj to
tiž Často ze značné vzdálenost
vodu bambusovými trubicemi
pouštějí ji i hora silným paprskem
na vrstvu náplavu Tím odpla
vuje se jílovitý materiál kdežto
větší zrna se obnažují a na místě
ponechávají odkud se pak sbí
rají
Za dovolení k takovéto" těžbě
rubínů podle dosavadních method
platí podnikatel roční daně dvacet
rupií zvýšení této daně na 30 ru
pií neosvědčilo se neboť mělo za
následek že se výnos z této daně
až na polovici zmenšil tak že se
vláda musela k původní výměře
daně vrátiti Velikému evropské
mu těžarstvu které zařídilo svou
práci podle nejnovějších zkušeno
stí a opatřilo se nejdokonalejšími
stroji vyměřila vláda roční popla
tek 400000 rupií Ale výsledky
tohoto nákladného podniku nikte
rak nevyhověly
Vedle rubínů nalézají se v těch
to náplavéch ještě mnohé jiné dra
hokamy mezi nimiž nejdůležitěj-
šími a nejhoiněišími isou Červenv
spinel (rubinspinel) růžový balas
-
ruDm' i'ový almandwspinel žlu-
tavý rubicel a krásný modrý spi
nel Spinely liší se od rubínů
chemickým složením obsahujíce
kysličník hlinito horečnatý kdež
10 r 11 Din poaoDne jako smirek a
korund jest prostým kysličníkem
hlinitým Dále se tu vyskytují
orientalský topas fialový orien-
talský amftbyst zelený orieutal
ský smaragd modrozelený akva-
manu Žlutozelený chrysolit a
drahocentý modrý safír Avšak
u přirovnaní rubínem jsou všech
ny tyto kameny veleni vzácné vy
skytujer se na pf teprve na 500
rubínů jediný safír — ale ten bývá
pak 1 velikostí 1 krásou vynikají
cím Jarní období vždy má na za
zívaci ustrojí neblahý vliv a po
strádáme chuti k jídlu Játra ná
sieaicem cono onemocni Když v
pádu takém užíváte Dr August
Koenig Hamburger Tropfen iátra
se rychle zčistf a uzdraví-
V žádné domácnosti by
neměla cbybčti "Pralská domácí
mast" Jest osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám ' tanám
vředům a oteklioám které zhojí
v nejkratšf době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními
'zástupci téhož pro Spojené Státy
)ou: Ivdtóibítf
Prague Import Co POB 253
New York City
Iiiw tt Žižku
Krásné dra litisrafovani cWxt
ifedsUvajfcf české trlikínr Hnut
Zi4ka bodicl se pra po koré vefvjaé
aíatMMti jako! i pro rodmj
ryt uLCX Frodivim kalin
ZAJÍMAVOSTI
Hloubka moře — Největší dosud
známá hloubka moře byla poblíž
Japonska 4655 nití (1 nit asi i'8
metru) Jak se sděluje zjistila
anglická loď "Penguin" v Tichém
oceánu mezi 23 stupněm jižní
šířky a 175 st záp délky hloub
ku ještě větší Podle zprávy Bal
foura byla hloubka 4900 nití(sko
rem 8875 metrů) změřena aniž by
bylo dna dosaženo an porušení
měřidla přerušilo další měření
Novými a ještě dokonalejšími mě
řidly zajisté zjištěna bude hloubka
ciferně úplná
Parní plifala povstala jako veli
ká část všech vynálezů — z nou
ze Jestiť skutečně nezbytnost a
náhoda hlavním důvodem nálezův
a tak bylo také zde Když první
železnice byly v Anglii zřízeny
zavinila nešťastná náhoda že ro
ku 1833 způsobena byla srážka
vlaku mezi Leicestrem a Swannig
tonem s nokynarskym povozem
při níž povoz i s obsahem úplně
za své vzal Společnost železniční
musila platiti náhradu za rozbitý
vůz za zabitého koně a za zniče
ných 60 liber másla i 960 vajec
Tehdy užívaly strojvedoucí za vý
strážné znamení troubení na roh
Avšak zvuku toho při hlomození
vlaku nebylo valně slyšeti a tím
byla také tato osudná - srážka při-
voděna Společnost uznala nut
nost nahraditi toto výstražné
znamení jiným vydatnějším a dále
slyšitelným Protož obrátila se
v té věci k Jiřímu Stephensonovi
budovateli první této trati zdali
by nebylo lze uČiniti zařízení ta
kové aby páry samotné užito by
lo k vydávání výstražného zname
ní Stephenson smluvil se a ho
tovitelem hudebních nástrojův s
sestrojil pro lokomotivu parní roh
ovšem do značnější vzdálenosti
slyšitelný Záhy po té vydán byl
zákon jímž stavba parních strojů
bez takového výstražného nástro
je vůbec byla zamezena Avšak
již roku 1836 shledáváme se na
lokomotivách s parní píšťalou ne
jen v Anglii nýbrž i na prvních
drahách jež tehdy stavěny byly v
Německu a v Rakousku
Hodinářství pokud se toto umě
lé řemeslo zabývá zhotovováním
hodinových strojů hnaných zá
vážím vzalo svůj původ ve Fran
cii stan národové znali k mě
ření času toliko hodiny slunečné
vodní ' a přesejpací Francouzi
chlubí se že to byl jejich mnich
Gerbert později papež Silvestr
II jež ku konci X století přišel
na myšlénku vahou závaží pohybo
vati hodinový stroj Ve XIV
století počalo se na tomto základě
konstrukcí těžkých strojů jež
zhotovovali mistři zámečničtí Ho-
ainy s perem teprve roku 1500
zhotovil Petr Hele v Norimberce
noainxy jeno meiy poaoou vajec
slepicích proto jim říkali "No
rimberská vajíčka'' Tyto hodiny
pohybované pružností péra spirá
lového měly však tu vadu že
počátku šel stroj rychleji a když
pružnost péra se zmenšila šly za
se pomaleji Vadě té hleděl od
pomoci holandský učenec Huy
gbens (Hojcbens) roku 1675 pou
žitím výzkumů Galilea o kyvadle
Od té doby řada slavných mužův
obírala se zdokonalováním hodin
vítězně přivedla to až k přesno
stí téměř matematické Průmysl
hodinářský rozšířen jest nyní po
celém světě Hlavně pracuje v
tomto oboru Francie Švýcarsko
Anglie a Německo V posled
nich letech 1 Spojené státy staly
se starému světu silným konku
rentem Ve Francii činí obrat v
této produkcí 60 mil frankův
Hlavní odboiy hodinářství isou
ary
výroba nooin velikých pro
veřejné ulice pro věže nádraží
atd 3 Výroba kyvadlových
hodin (pendUvek hodin elektri
ckých zařízení při telegrafu hra
cí skřínky a p ) 3 Výroba ho
din a kapesních hodinek 4 Vý
roba chronometrů pro námořnictví
pro observatoře 5 Výroba
pouzder hodinových Nezměrná
konkurence mezinárodní stlačuva-
a ceny tak že došlo k dělbě prá
ce a to az do krajnostf Výroba
takřka každé částky tohoto podi
vuhodného stroje stala se zvlášt
ním samostatným průmyslem
Existuje velmi malo dílen kde by
se vyráběly všechny součástky ho
dinové Tak konfence pro koleč-
a jest výrobou samostatnou tak
též íabrikace ručiček ber atd
Rovněž tak děje se i s hodináři
stávají se % oich specialisté
leh kteří by dovedli samí sesta
vili celé hodiny tich obývá neu-
í V rři ve veliýcJi ti-
bez druhého hodinky složití ne
dovedl A říkají si přec hodináři I
Jména toho zaslouží si přece jei
ten kdo zná veškeré složení celé
ho stroje dopodrobna a výrobu
jeho Ale kdo za šest neděl chce
již bráti mzdu zůstane jen ná
denníkem Kdo z našich mladých
přátel měl by chuť státi se hodi
nářem musí v přední řadě míti
výborný zrak Pracuje s drobný
my Částečkami stroje a tak jemný
mi nástroji že se sahá až k lupě
Častým užíváním lupy nedobrý
zrak ještě více seslábne a pracuje
li se lupou a při umělém světle
může se zkaziti zrak docela Ru
ce hodinářovy musí být obratné a
prsty jemného hmatu Komu se
ruce potí nehodí se k této práci
naprosto
Rozetnali diamanty pravé od pa
dělaných podaří se snadno cestou
trojí Poněvadž se padělky zho
tovují ze skla jsou mnohem měk
čí než pravý diamant a neryjí do
skleněné desky jiné Avšak není
li takový kámen broušen do
ostrých hran nebo jsou-li tyto
ODrupe zapuštěny nemůžeme to
boto prostředku užiti a do kame
ne rýti se nedoporučuje poněvadž
bychom jej tím mohli zkaziti
takovém případě užijme hrotu hli
níkového (aluminiového) a oišme
na zkoušeném kameni na padělku
objeví se jasně stříbrolesklé písmo
lj-lr_
Kuezco na pravém diamantu ani
stopy nebude— Konečně můžeme
pravosti kamene rozhodnouti
tím že jej vložíme do vody Pravý
kamen podrží téměř všechen svůj
esk a třpyt 1 pod vodoď kdežto
padělek bude vypadati mdle a ne
bude se duhovými barvami třpy
titi Příčinou tohoto zjevu jest
menší lámavost 1 rozptylivost svět
a ve skle nez v diamantu proto
podobá se sklo mnohem více vodě
a stane se v ní téměř neviditelným
Avšak při této vodní zkoušce
etřme Similidiamantů poněvadž
jim ponoření do vody škodí Ty
pak napodobeniny které mají pří
sadu thallia nedají spolehlivého
výsledku poněvadž mají mnohem
větší lámavost než jiné druhy skla
Zachrání dítky
Chamberlaina Congh llemedy za
chrán la tiafce dítek záškrtem trpících
Lií tento nema itobé rovnáno v přfpa
dech nustazftnin aneb modrého kafitr
— Skvostné obrázkové měsíč
níky buď Munsy-ho neb "Cosmo
politan" aneb "McClure" dosta
nete zdarma — a sice když u své
ho groceristy budete kupovali
Diamond "C mýdlo dozvíte se
jakým spůsobem 63x4
Neobtěžujte si
! dopaati To nii če
ký btHiioáhký a
řlMtDickf cťiofk
idy z nyní aneiiD
války uřco z obo
lu tobolo potřebu
He Zsruf-ujenit
Vám u&etteoí od 1
do 5 na každýcb
noainxacn
Mime velkou zásobu zlatťtb pozlace
ných i Mfibrivch hodinek pro diimy 1
pány lit retlzko náušnic
jehlic prstenO atd
Odznakv pro Z C E J
kraané zlaté tt 125ae
záailkou
Uletřfte peníze a obdrží
te zboží itrvanlivá kdvi
jeobduáte se závodu
W JT Wíéa a Syn
381 W 18tnSt Chicago 111
n 100 bušlú ovsa po axru
Ceny naše
vždy nejnižší
jest
NA MNOHA FARM Ad!
llTyVfll fcw t"krn P"" omaíská rý-tert? Vrnétován byl
jej každý fospo fvá v (íonrotá Mnrn a Jedině laková dbMty dia-
téhol Jara a oMt rovni
imJh N nás i vidy ptl 4 di jmána sntuen tidanýcb
vlrirfMKlnfki nulli h wiímd uu-h
tep e Duaiaiu zwaau si val
ITBBEASKA
r — —
BRTOVY
nnléxaji Htálo vMňí oblibu poně
vadž hou Hpolcliliv n léólvé
i sralhceá kaeuttaá sust hnil rán
lsirM vrráiky na tél I ohlib-J
iim-j opary a apauialay &o
mnmw pnul prou aasit ch(nl na
I'í salioáBl p raniia kre-
Krvetlítttrl ei
i potřebný kaldámu nhsvltfr
Jarní ď-i Hrtivkri'ciMiUl Jnul hrru
iwjw aMTa iriaiiarnu lěl rr
ráiky na téle lárraf a riii Oaa II lábetr
mv Miaaai pro jstra a lawiriny rldy a
pont
se ►ioni tsH-N t hnu éliitcolio'
ům Irdrlny tH riailná axeni neaaTka
mnra! kreytfcu sunlcal souca Uu
artetry Cs Karla ailaiky (Irrmé) jaoe nejspn-
vrat JtTnl rwirobáai iMekati k JW-
'Ti'""? Poíffclivoal natirk íékh neb Jsou pnaelnV rřipreoáov
dle předpis lekAyrh klére Milen „Míilr NeiHi lo tMni V leríd v v
álezy ale WkT které pro mMmi aetiihy Jana poleklivé přiiravovaie i mV
teptfck lilek byliaarth )k leotj trka k í4oL WKmmwim pr s mj
m potU-í iili cm Kkm jm tXicln
BOSTON STORE
nublil njrpl otmcenxtTu nudobjríejné
vhodn4 pNlefltostl koupili poiity '
DeJkrájiníJI[hoimortovaiiélinxboíli
ceny Jnkcb Omaha pmud puikj tnou
tl nemohla Vjrkoupllirnd pojllťujicfcb
polej nitnořntch oulé ohromní Indol
náklady ponikud tuTlhUbo ariuk sa
choraUho Importovaného tboit a ná-
moNkch parnfkft
GERHANICO
u j amestowiii
Zbott to poaoitárá ( látek hedvábných tu
reckých damalkt Irakýoh kralki I táolnn
lněných drahých látex Smyrna koberv-o ang-
iicxyca ra Mimo drahocenného rdoI prádla
ikvnstnch krajkami adubených nočních ko
ill Inironiek akr-wtných látek oMekorjoh
anknf ienkho htdvábného upodnfho prádla
ozdobného módního a ealanternibo zhozf 1
aoukenných látek a vAbeo riebo Uková táno
by le nclxe tuto ani vylmenoratl Vie bude
me prodávatl za jednu třetinu za ítrrlnu ai
ze tedminu pravidelná ceny
tli Mi n nXLltl „Zril J
tlOObrokátoraná tafTeta bedvábl za Sfic
Sflc perská hedrábi yard ta 9c
100 be Ivábnýsatnet yard za Itc
S%o Indický mualin yard za 2V4c
10c mnítké punčochy Éerné neb hnidě avíc
60o ubrusy s tureckého damaiku tOc
60c ubrusy telkotskébQ třiWbo damaiku S5c
$300 Irská krajková sáclnny 75c
II CO brussolgká koberce yard za 39c
11 85 Wilton koberce yard za 83c
75c Snérovuík y a jg
ll0ononi koílle kiajkaml zdobená ia49c
16e Iníné ruCniky za i tjío
A tls'cero netíetnýcb potřeb domácích
Mimo ohromných spoust onoho vodou do-
stflksnáho vlak ne poikozeného iboži vykou
pili jsme ne J lepil obsah velikého stUiního
zárofln Frani Brtliers na Stats St
Chicago HUnots
Ohromný a moderni tento závod prohlásil
úpadek a my vykoupili jnie z tutová nej
vřUÍ část táboi skuro za svou vlastni nabídku
a aibieme je nyut prodávatl Ukto:
1500 importovaná sukna yard po 1100
3 60 " — soč
Frank Bros hedvábná 1100 látky ta 25c
" 1200 látky za W) a 49c
1300 látky na laty po Bftc
" " líiuaí 1360 látky na laty pobo
" " 13 50 si 5 00 "l 8
" " Í160 ai $2 00 rukavičky za 89 a 600
" " (1360 skvostuá záclony za 13 98
" " 1750 záclony za 1260
" ♦ 13 60 (1 85
Mimo to nekonečnou zásobu stMznibo
bílého tbozl iátkft pentli krajek a j
roh 16 a Douglas ul
J L Brandejs a synové maj
Ocelová
NEW BROWN OBORÁVAČKA
Jeat velmi hka txiiimiiiS a prec pevni
a trvanlivá Ilrtmá pák opatřeny jwm e
obřad y klerá tm (lAkimliiejl roztnélnf
nt-l brány Vyrábíme téi pojenlná i r-ifni
pluhv obnrávačky Iránv italmt-1 lc
rarfllčná plnhy fcnmtycxová otorávaíe a
véhisi'á Brown vozy Kstalog- zdarma
Brown Manufacturing Co
Boi 10 Zanes vllle Ohio
PánQm úřaáníkítm spoIkO
Úfttnf (ohchoťlnn knihy jau-' ldic
era Journali tlcnnl knmy a úor m
'5c nahotu u Pokrwu "áoadu
zajisté velkou sklizní
a takovou sklicl poskytnul nnnsrTírn
minulého roku lwWnU PROBSTIER OVES!
Mimn nal I _ h 4 I i
nynorai -hr ttt m vydavaieutva t INti bu-le phav
llHu-l minu iLlnliui - — I i _ 1 1
'via0
™— m inilhh uaiv ji uqrwu
SEED CD
OMAHA NRntttNKA
LEKY
Vevaattss} daa kestrc mlze býu vykUes
Miiramai Hrbiva lesa kl rý Je pri právo
ván - le lákal ph-dplu On HMZaw
Brtiv tilý RtlBMit ) od dávna ohlfhea
ván Mnul piélni lámáni otrk-lnam
pi_ hl na pnou m v kMl Nelh-pil oro
MhM-k pH revrnkUckýca plipadwlkOeaa
BaM hlavy pirbaMjlH od tácy bdénl ptU
ih plil borkiwl eb nervn ihmI vy
ÍÍV'Í "řvaním brtovýcb kapauíL
MIv MktfMcMriHsMJz Wtánlnlpo
lehdvý „ř„Ht„ h Mnfc-h lfmuA
aáwio Krr tiak9ťlm ktvtrm krv-
Zlu řrJu'8-
BrtJlvtrekjit]t pravýni baMMn téchta
tniptleii i allťkýcb Jm lijwnný k U
J 'i' ílk !? ?ny áárfná aeaaáa
Hwni taasieeaia
Ainiml
" 1 j - —
i k Tok Zitwn'
r
V rn%f f~-r
- s v w