Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ""' "JÍ"
!POKROK ZÁPADU
7
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Ve řV vynalezl inžinýr Pol
lak telegrafický přístroj pomocí
kterého moinJ odeslati v hodině
60000 slov jedním drátem Pří
stroj jest velmi jednoduchý a spo
lečnost která patent získala ho
dlá vejiti ve vyjednávání se spo
lečnostmi evropskými a americký
mi v zájmu prodeje vynálezu
Nlmecká vláda zkouší nový mo
tor jímž možno lodě vytápěli su
rovým petrolejem Motor tento
uspoří 60 procent paliva Krupp
nabídl se vynálezci Že vynález je
ho odkoupí avšak tento nabídku
jeho nepřijal
O zasnoubeni černohorského dě
dičného prince s vévodkyní Jut
tou Meklenbursko-Střelickou do
cházejí mnohé pikantní podrobno
sti: Vévodkyně Jutta a její o dva
roky starší sestra vévodkyně Ma
rie jsou totiž hrdinkami sensač
ního románu lásky v němž úlohu
obapolného milovníka hrál lokaj
Hecht Tajný poměr onen však
nezůstal bez následků a obě mla
dé vévodkyně mifsely určitou do
bu žiti v ústraní -— ze zdravotních
ohledů
Vydavatel časopisu "Truth"
Henry Labouchere člen parla
mentu rozepisuje se o poměrech
na ostrovech Samojských ve svém
časopise a schvaluje náhledy LW
Osborna amerického konsula v
Apii v němž tento praví že ná-
boženství jest hlavní příčinou celé
zápletky na ostrovech těch neboť
loadýnská misijní společnost staví
se prý na odpor proti Mataafovi
proto že jest katolíkem Nejvýš
tího soudce tamního Chamberse
líčí jako člověka obmezeného ná
boženského přesvědčeuí kdežto
Němce Rose-ho líčí jako člověka
odporučení hodného Malietoa
Tanus jest prý kandidátem pro
královský trůn saraojský zmíněné
misijní společnosti londýoské je
jíž hostem v Apii byl také po ně
kojik měsíců soudce Chambers
— t Některé francouzské a vídeB
ské listy postavily se na stranu
Německa v sporné otázce samoj-
ke což Angličané považují za
projev možné koalice protiangh
cké
Baron Ketteler ustanoven byl
vládou německou prozatímním
zástupcem v Pekingu nežh bude
moci nynější vyslanec baron Hey
kine opětně místo své zaujmouti
které opustí následkem vyvinuvší
se choroby krční Ketteler by-
ustanoven nástupcem Heyking
ovvm iedině proto ie zná doko
nale Doměrv u dvora čínského
byv po řadu let tajemníkem ně
meckého vyslanectva tamtéž Cí
sař německý uznává situaci v Číně
za příliš vážnou než aby mohl ně
kterému diplomatu do poměrů
tamních nezasvěcenému úřad ten
svěřiti
V Berlin vzbudilo veliké uspo
kojení iednání chicagských Něm
ců kteří jak jsme ve zprávách
amerických v minulých dnech
oznámili pořádali velikou schůzi
nroti oroiektovanéniu spolku An
o se Sooieními Státy Poloú-
řední list "Post" těší se 2 toho
Že Němci kteří hledali spokoje
nější budoucnost v této zemi jsou
i zde vzornými syny velké uerma
n a Hnuti ie ieiích snahv ve
zmíněné protestní schůzi pronese
né rozšíří se í do států východ
nich a ústřední sdružení Němců
Amerických stane se skutkem
V tileiitotti Dreyíusově se stále
pokračuje aniž jest vyhlídka na
brzké její ukončení Jisto však
ipst že záležitost tato uškodí
Francii více než porážka u Seda
nu Tak vychází nyní na jevo
íe lieutenant Mason o nčmz mi
nUterstvo vrhlo do veřejnosti
zprávu Že zemřel zimnicí vlastně
spáchal amovraždu Dále zá
stupce náčelníka námořního Stá-
RnďiK" odstoupil a sice
následkem neshody ministrem
námořnictví Všechny okolnosti
nasvědčují tomu že Dreyíus jest
nevinen tajná aktajeho se tý
jící ním nikterak nesouvisí
Zprávy jež některé listy přine
ly o choromyslnosti francouzské
ha dramaturga Edmunda Rostan
' da nejsou pravdivé Jmenovaný
dramaturg těší se dobrému tdtt
v{ a přítomné pracuje na novém
dramatu
Zdraví tattUvo nenf tak pevné
jak bylo telegrafováno minulý tý
den do avěta Kirosay aopwova
tel "Daily Telefraphu" VRA idla
ltvé ozdravení papežovo zcela ji
v Pnvi fotil o !avBoats( mli
jednomu služebníkovi: Ob jak
abým se cítím! Já se obávám že
tato událost znamená moji po
lední návštěvu katedrály svatého
etra"
Znamenitá virtuoska na housle
Američanka slečna Lenora Jack-
sonova která hrála na svoj na
stroj před švédským králem 0
skarcm v Paříži byla vyznamená
na a hra její byla s velkým zá
jmem a nadšením sledována
Vévoda" Devonshirský vůdce pan
ské sněmovny v parlamentu an
glickém vzdal se veřejné činno
sti Při závodech bicyklistů ve Fran
cii odbývaných zvítězil Angličan
Walttrs uraziv 50 mil za 1 hod
34 m 43 vteř
Advokát Laberi který hájil spi
sovatele Emila Zolu ve známém
procesu jest dle došlých zpráv
thoromyslným
Špantlský vyslanec ďArcos pro
Spojené Státy na své cestě do
Washingtonu zastaví se v Paříži
kde navštíví španělského velevy-
slánce a prvního tajemníka fran
couzského vyslanectví ve Wash-
ngtonu který byl doručitelem
smlouvy míru Vévoda ďArcos
oufá že přátelské svazky minu
lou válkou španělsko-americkou
přetržené budou mezi těmito dvě
ma státy opět trvale upevněny
Vévoda ďArcos je manželem A
merikánky 'Virginie Lowery z
Washingtonu
Ve Špantlsku odbývané volby
skončeny byly ve prospěch vlády
oleb nesúčastnila se ani třetina
voličů neboť v den volební odbý
vány byly býčí zápasy které Špa
nělům dle všeho více leží na srdci
než politická správa jejich vlasti
Vůdce republikánů Emilia Caste-
ar podlehl v Murci Jest velmi
zklamán výsledkem voleb — Spa-
ělové demonstrativně dávají na
jevo své smysleni vaci America-
ům Americká zpěvačka Emma
Nevada která v Seville vystoupi
la zpívala v prvním jednání před
prázdnými sedadly ačkoliv dům
byl vyprodán V druhém jednání
sice elita místní se aosravua
avšak obrátila se zády k jevišti
a hlasitým hovorem znemožňovala
hru Královna vladařka 'dozvě
děvši se o této demonstraci po
zvala si Američanku do paláce ku
hostině a vyznamenala ji diaman
tovým náramkem
Průplavem suexským proplul mi
nulé úterý americký křižák tiuffa-
lo z eskádry Deweyho který při
váží do Spoj států některé důstoj
niky a mužstvo jichž lhůta vojen
ská vypršela Křižák Buffalo za
kotví v přístavu newyorském
V ntmecké jiínt Afrite nalezeny
byly rozsáhlé mramorové lomy
Mramor z lomů těchto vyrovná
prý se jakkostí svou pověstnému
mramoru kararskému
V Japonsku odsouzení bylí dva
ministři na 10 a 15 roků do vy
linanství následkem intrik mai-
tressy císařovy mademoiselle Om
jež vlastně vládne říši Mademoi
selle Om jsouc si vědoma přízně
císařovy míchá se do státních zá
Iežitostí a řídí vše dle instrukcí
jež dostává z Petrohradu Ona
je dnes ve skutečnosti obratnou a
všemohoucí agentkou ruské politi
ky a z Petrohradu je placena za
svoje služby Když se jí někteří
ministři postavili na odpor rytla
čila je z úřadů a nyní snaží se
aby ruským kontraktům a obchod
níkům kteří jsou emisary ruské
vlády vymohla všechny koncessc
nrivilegie Mademoiselle mi
nejen neobyčejnou výřečnost ný
brž slyne i vnadami jimiž císaře
omimila tou mírou že stal se je
jím nástrojem Na jejf podnět
budou od 1 května přístavy
Pyon Yang Kun San a San Chin
otevřeny cizímu obchodu
Z Victorie v Britické Kolům
bii došla včera zpráva ie kapitán
Flk velitel německé válečné lod
v Apii ve vodách samojských byl
zajat anglickým velitelem loďstva
následkem dodávání válečného
materiálu vypovězenému Mataafo
vi
Poltovnl tpráry t Queenslandu
v Austrálii oznamuji ze v seve
rovýchodntm cípu zmíněné pro
vincie zuřil straíoý hurikán který
způsobil tam ohromných škod ae
jen na majetku nýbrž 1 hojně zi
votft lidských si vyžádal
Mexický senát přijal včera novon
smlouva mezi Spojenými Státy
Mexikem stran výdáváoí zločinců
do té neb oné země uprchlých
V Černých Vrlfcb rniili ještě
v nedlli a v pondí tlixxard So
SOUTH OMAHA
— Na křižovatce N ulice zasa
ženi byli v pondělí večer vlakem
dráhy Union Pacific dva dělníci z
jatek Mike Girnus z čís 313
Poppleton ave Omaha a Peter
Boshus z Brown Parku Girnus
po ošetření lékařském zotavil se
tDu měrou že sám domů mohl se
odebrati kdežto Boshus jenž v
obličeji na levém rameni a na
hlavě povážlivě byl zraněn musel
býti odvezen do nemocnice Ne
štěstí toto opětně oživilo otázku
postavení viaduktu přes koleje na
N ulici Jezdí tam neustále tolik
vlaků a parostrojů že přechod
spojen jest vždycky s nebezpečím
Železnice slíbily sice před časem
že postaví viadukt nákladem asi
148000 ale nyní nějak na to za
pomněly Městská rada hodlá
paměť jejich poněkud pživiti
- Pro přestoupení zákona Slo-
cumbova kterýž je nyní přísně v
South Omaze prováděn zatčeni
byli hostinští Remer Marcus a
Zeller První dva měli otevřeno
přes půlnoc kdežto Zeller jenž
lastnf též restauraci prodával v
neděli v kávových koflíkách pivo
Včera předvedeni obžalovaní po-
cej&í nu soudci avšak následkem
zaneprázdnění městského právDÍ
ka před distriktnfm soudem od
loženo líčení s Remerem na dne
šek odpoledne kdežto Zeller a
Marcus zodpovídati se mají v
úterý
— Náčelník Sexton z Cudahy-
ho
policejní hotovosti zatkl Joe
Dysona Joe Sademaka a G Ash
burna pro krádež padesáti liber
olověných rour
— Předáci z dělnických jednot
south-omažských popřeli rozhod
ě že pomýšlí se na stávku v jat
kách Obchodníkům prohlášením
tímto spadl kámen se srdce
— Následkem značného úbytku
ývozu masa propuštěny byly
šecky vládní mikroskopistky —
celkem třicet děvčat — a stále už
nebudou nikdy zaměstnávány leč
kdyby vývozní obchod velmi zna
telně se zlepšil Kdykoli třeba
bude služeb jejich budou některé
povolány a obdrží pouze plat za
práci vykonanou
— V úterý přivezeno bylo do
jatek 193 kár dobytka Jest to
ejvíce od 2 listopadu loňského
roku kdy 206 vagonů přišlo do
trhu
Kídě se rozkazem mayora
Ensora městský klerk Carpenter
oznámil náčelníku policie Carrol-
lovi že každý strážník musí slo
žiti záruku K vůlí provádění Slo
cumbova zákona zaměstnáno bylo
několik zvláštních policajtů z ja
kého fondu budou však placeni
nikdo neví
— "Výroční "psí daR" splatná
je na i- května lano loni ouae
letos počítán ze psa ti z čuby
$2
— Dva muži vešli v úterý
noci do nádraží a naleznuvše tam
staničního správce samotného po
ručili mu aby zdvihl ruce a byl
bezky zticha Týž vida přesilu
uposlechl a dal se obrátí o zlaté
hodinky Po lupičích není stopy
— Kalikový ples uspořádá zítra
večer klub Českých Dam v síni p
Koutského na 20 a Q ul t
němuž po delší dobu Činil pilné
přpravy Zábavní výbor vznáší
žádost ku každé dámě která
plesu se účastní aby přinesla
sebou v obálce ústřižek látky ze
šatů jimiž na plesu bude oděna
Doufáme že ples vydařf se ku
spokojenosti pořádajícího sboru
návštěvníků
— Příští neděli uvedeno bude do
svazku Sesterské Podporující Jed
noty nové číslo pod jménem
Vlastenky Západu" C 34 k ně
muž přihlásilo se již hojně dam
Obřady uváděcí provedeny budou
paní Annou Novákovou předšed
kynf sboru Mírnost č 19 S P
a Qiměstkou téhož sboru pani
Barborou Pivoňkovou v síni A O
U W roh 26 a F ulice
— Mayor Ensor a policista
Hydock odsouzení pro nevážnost
soudu k pokutě I200 každý slo
žili včera po I400 záruky a pří
pad jejich předložen bude bez od
kladu nejvyššímu soudu
— Pověsti o nespokojenosti v
kruzích dělnických v South Oma
ze a přípravách ke strajku se stále
udržují Nejnověji sděluje se že
příčinou ku stávce budou Ženské
V jatkách prý přibírají holky ko
prácí - kterou až posud konali
muži a hoši Též roznáší se po
věsti ie společnosti jatek se na
stávka připravují a budou stavětí
kol týchž výsoké ploty skladiiti
tisetajf slamafky a zásobami pro
in
Lung Balsam
st lék pozoataviiíct bojlcich iťár a
vtiižki x kořínků bylin pomíi káral
liiSebniml iímž Iťí
Tám těm minována
veikeri hojící aila a
léíivé vlétnout!
Nnpomáliá nemocné
mu k volnémn odkn
iláviul odKtrant v pli
cích nafhromáídSné
Herny zhojí zunfcené
blány prft luliiiCní po-
Neodkládfjts
Ty hojením
knšlc
ALLENVS
LUXU
BALSAMEM
vibnzuje chuť k jídlu pruíltťuje krev
a ntpomítia tílo novon zdravou krvi
obohacovutl Tu jxoa pfiiuuky a vlaat
Doetl Jel zabezpeínjl zlomltl a zbojitl
kall? kuiel HldU8r
Itnčira° le nenbaahnje Žádné oplnra
K doíiánl jet v k Mé lékárni
3 různé lahvlOUy
25c 50c a 75c
íijcuji penízek
ua larmal-
Ufi m'etky
dobrých o-
kreaecb J-
kož i nit iiiintske mni v maze neboo
Omn" 51cté splátky dle pMnlkiipuiícft h
Mam teararmv na prodej v arpy i o a onirau
nu splátku dám a lot MlStn anl iiavStivte
mn L Ví 8TEWAKT U 3ti o7
US( U 8 Nat Uaok Hlg Omaba NeD
V Chicagu zemřel jeden z
nejstarších hudebních dirigenta v
Americe Hans Balatka Narodil
se v Rakousku a do této zémě se
přistěhoval r 1848
— V okresu Lincoln prérijní
požáry zničily též mnoho majet
ku Paní A Andersonová byla
tak nebezpečně popálena Že sotva
bude při životě zachována a čele
dín její Westlund jménem přijde
ruku Obydelní dům a maštal
byly zničeny Blíže Brady při
hájení majdKu proti požáru po
pálen byl nebezpečně A Frickin
sher a dva jeho synové u věku 20
18 let
— V North Ainsworth vyhoře-
o v pondělí ODyan aopytkare
Thomase Seolse se Škodou $800
Téhož dne lehl popelem příbytek
S Finneyho v South Ains
worth Skoda obnáší asi $1500
pojištění $500
t—ÍV Clay Center sorganisovali
se důvěrníci 'zvolením Cieorge M
Baringeia za předseda a ustano
vením J L Campbella pokladní
kem a O C Willtamse klerkem
TRŽKÍJPRAVY
Cb caKo 20 duhna UM
'ivS dorhá'cj! í zp'ivy potvrzuji drivMi
obavy o tniic e n poflkoi-ni ozimky a pMť ve
cvna nrj] i od fajn d brno iiylirž ttoapi I pro
hudoDC'i"it Ai do mlualeho ty lna vyknaoval
trh nt-OKtáls nižií oí Lávanou cvua pro {eraiiec
pr i nofua letuiui rklz B nez byla emia květno
á pro i i -nlci aklís 4 loB-ké Viik nyní )-?l
iiaik ťavtilcu řervi-ucoá pmdávi h dráí t
ii i I kvftn á Zixiíi bniivá draka &-rveni
Miii 2 let za 7 &7: Dni kveten 74 '4 a Dro Car
vviig 7 H- aifca ííílo 2 Jeit li Ti&U a tvrdi
0HŮ70
Knkurlca Jpt téi ceny pvné a vyMi íilo 2
aa 8 X pr k'fu n Si a pro íerveu 85 H- Nová
ílloJ Ja 8835
Ovm Ji st ciy ueimíníné í!]o 2 tttlH bí
Z lu irvá tál v cena pevné a opit ftoaponlo Je
In (7 ' I" 2
J {nien etrvává f cent ochablé sa 87(47 dla
Jko-ť
Lniné aemeno prodivi ae Cla 1 aa 1120 aeve
mvnutili tÍ4
nm-im bojinknvé Ulmotby) prodírá za
Hi DriarM t triové ji za MK ® 23
llovtii doby t k pnidivi as aa ceny nlííi i
leiai voli k Jv ao J-ou k 16 4 ©5 8 i rtobř
krmeni voli Jab-ťit ftt ®S 4 oboini táSS®
i-jO a pnwih-dui a nedokrnirni 14 04 60 J-
u-tnl křiv v a JaloTicat Jmq m $14 70 voli k
zlra ISSQ5 00 a ripadnl krmaui voli 141013
5)
Vi-přovl dobytek Jeat reny pvné a vylil li
ky píkuy prodivi m po 13 1 ®4 10 bhkf 1375
©I0J
Omaha 21 dubna 188
Znrirv o kle iicích cenirb v irhn vf hodni
om 4 aly b 4'liiia de a ífl f urtui Je ti byl
ala B ivíii tnniui boji t Min pKvoei Z prvui
i ry dny tt4o tf lne uHv-n a čtvrtina vtee
doby k do trha aUcjlibo I no ái1 prumén
pHvoa po i řkaik umulícb tdna a proto i al
diva i- během t holo i Jin ranameuati wnulme
klienti o 15 il t ceiio cai ale ) v aonhlaro
renna panajň i na výcbudé Pikný a ibl dny
imto dbtk ntriil M-jmcni aapMil torna
lilkf a ohj6 Ji4 nejvi llojiiáii pKvw JnV t
niih vykrmeiych vol 6 rtile nailrtujr ml uejs a
vykrnanl tik ak by byki lid acio aby noh y
docíli l oejlrpii rrry Nejni tt rana di
dorilciia by a aiidu l vaiicirb prtmira
iKI liber a pIcb $Ji0 t v Iké vtJIny piailloM
aa JaiCul vly od 14 36 do 4ÓV i:trf i kiávy a
jluvi a prodávali i- tála dmra po li V ©I 16 a
voli k lira po $1 Krjlrpai rcay plati f
ca-Ule aa nladé pékaého vrifta a vykraMral
aclHipoé volky
Vt h dobytek dril cenikmk airhy vý
chodními a pn4ii re zda po lt-7
kw aláe akrovni a pfiváti a een Je
ví 12 tceni
Válo Je ceny rmmininé oliytrjni drnnar
II ' m-JIki loiuí iiailiti aálovea li
aiMornti
prihet Je- tmf pevnijit Prplr Wv
a at hr-iaMlé t ai 10c ! ka-bay a ho-y llé
7 !%- uhlialai los :kruvmnl llvilal I0
aaohi II al II ernta
Jablka aetnrávaji a vyaoké ceni po M75 ai
M aud
Kntnibory Jm ctný perné a aesmiaiad
Piknd V DTUfe 7fe nbyeliié Miannma
f)irrnk ai tA Oo ewlaké II a 1 4b
lUoad Uhki k aéswi IIXLIU
} opH avjy pevné ta BU0 ai 7 Ok
í Lnabs tJ da'ala
Tatoorl aMeM
i'a ale fam kwt t
afadchéavjf I b )4evrai
rkaO m ardávi raiermé
CMail ai Tttaa am TX pretrw—
T4 Ttr4IWIt
KahafV Ja-I eaw arrad) BMlrfa4 Ma
SKVĚLÝ
KALIKOVÍ PLES
uspořádá
Klub Českých Dam
t sobotu dne 22 dubna '99
y síni pana J Koutskýho
naSOté a Q ulici
PU zábavě vylosován bude skvostný
předmět
Kaidi dáma lest iádána by v obálce
přinesla odsiřUtk svycb ěitft
O dobrou hudbu a příjemné pnťave
ní hostů se výbor víemotně postará
JaiaiajaHIBIfflSIBIBISISIBIBIBISBIfflaiBISIčlIPIS
Brass & Fitzgerald
pohrobníci a
balsamovači
625 N 24 St So Omaha Neb
Otevřeno v každý čas
Mluví též nčmecky
tOltf
JJdělujeme ceny
3 fudahy'3
Diamond C'Mvdlem
Zaíleme vám zdarma seznam een
ti prémii jel udllujeme kal
dému odkupnlku Piite:
SO OMAHA
NEB
Vyslovení
Panu Taaa"vi OKnessigravl budiž tímto prolevena naSe
nejuplímněJSl g mstraB? nad ztrátou jeho milované manželky kteří l
našemu sboru VlBglislava 6 2 JČD k němuž pMniileželii byla milou
a nezapom nutelnou sestrou Bylť ona jednou z onct h milých přivě
tivých a všemi ctěných a milovaných povah jež žiidntfho ni slovem ni
skutkem nezarmourí Suma jsouc žiilem skKíena nad ztrátou svého Byna
a po-iednf debou i tMusnnu chorobou trápena přece vždy se sesterskou
Lískou se snažila slovy útěchy žul a nářek jiných bojiti Ano ze stano
Diita aoatrairlin miiaímn nřižnnti ie ona bvla ve středu našem vždy
upřímnou snaživou příkladnou a ode všech milovanou sestrou A kdvž
v nedčli 14 dubna tru lnií zvi sťo úmitf ieliru oiilašena a když s ponděl
ím n(n ranním vlakem rofistatky jejf do Wilber Neb k poslednímu od-
poi inku dopraveny bytí meiy lu
ráno kolem rakve aby průvodem
stře milované Zvlášť Jmenován
K Rxriošové n ni 11 Michalové
3 tesmi až na míst posledního odpočinku aby Ji tam ve VTilber N-b
i% vedlo milovaného sj na k věó spánku uložily Cest budiž památc e jejíl
ld£ v__ilXb IX1l1lrí Ui Ainaliil Kik
Oznámení úmrtí a díkůvzdáni
Všem příbuzným přátolnm mým zvístuji truchlivou zprávu ie mi
nulou neděli dno lfl dubna 1899 má milovaná choť
Anna Olinesorg-ovň
zemMa no kráv ě Jen trv-Jfcí nemoci a pohřbena byla ve Wilber Nebr
dne 17 dubna za děastenatvl velkého pořtu přátel a známých
Vroucí díky všem upřímnťm dárcora věnců a květin jimiž rakev mi
lé zesnulé manželky okrášlili sice: Sboru Vlastislava č 29 JČD Sboru
Hvězda Svobody fis 45 Z Č B J Sboru Hvězda Nové Doby čís 86 JCD
Sboru Boli-slava t W i ČD Pann Joa L Kubátovi a jeho manželce: p
Fr Koutskýmu jeho manželce a Aut Bělohlávkovi Zároveii nechť přijme
mé anleřné díky vvhorsioru Hvězda Svobody cía 45 ZČ B J za vyprovo
zeni rakve k nádraží Dále vzdávám nejupřlmnjší diky předsedkyni sboru
Vlastislava ř 29 J Č D paní K Bartošové za dojemnou řeč v domě smut
ku a vy-lnužiié piedsedkyni téhož sboru pani M M chaloré sa úchvatnou
dobře i-roiu) šleoou řeč nad rakví zesnulé na hřbitově
Jan Obnesorg ml truchlící syn Jan Ohneserg trorhlírí manžel
Tiio CHAMPION senovka s tažniu kosiu
ii w rj tirvOiSa
TMĚ WHCCLO VSÍlU liOT
2CoaUit a J"
Koaiití lze aalikaa pravili íoJ'rT'hM lUdaá tlft ea krkn Btrej
Iret éiilai vrovaewiae Cbaaiptawovy
válefkovi Hikav rew T rvtkraovMi
t a tznxs
kt-jBiaaMi
M (Srí
1UUWU
Jediné to vestlbulovuue ijiviaky do
Denver Salt Lake San Franclsco
Portland a j západních mést
DVA VLAKY ' ENNÉ
do Dnver a wě-t r Colorado
DVA VLAKY DENNĚ
do Hun ťraniMsc" a Calif jrnskjcta
DVA VMKV DENNft
do rJalt Lake a mt v Utah
JBDEN VLAK DENNĚ
do Portlandu a m6t severního PaclaV-ké-bo
puUte)'] s přímým spojením do Taco
ma a Beatle
Písáma IJ02 Farnam ul Omaha
KRANK E BLIS8 pr Mra
V O HL1SH prodavač hověz dobytka
JOS BLISS piod ovci a ((en hul
J H BLlatí prodavač uob vetit
Kterákoliv 1 nich pracuja v sájmu
svycb zákazníků
Joseph Bliss
íomisMářse ži7íin ňoiriein
230 New Exchange BUg
SOUTH OMAHA - - NEB
VSemožní néCe věnule se vřem lisvlkám
lasýlatelum 1-řiitl Vuie jest uctivě íádiua
Tržní ceny na požádáni
Frant Wlminn vlinvS r OtlfatOo
mámy co řádný a Pvědomlty mul s ochoto
ubslouíi krajany v teti íerkd
0 H BREVVER CO
pohrobníci a pujcovatele koni
420-4SS Bev 25 ni 80 Omaha Neb
tt 4Hm—~ Telefon CisloW
W G SLOANE & CO
obchodniola
éíUíiii iMiHi rofllíU
t Cisle T 400 411 aer 85 ulloe
South Omaha
aaaMBB-Telefoa
Zhoíí se prodivi dle libosti buď za hotov
neb na splátky 41af
soustrasti
ocimtne sestry snrnmfiiiiiy bb viuy
na nádraží poslední prokázaly poctu
výi ur sestávajíc! ze spotuaester paní
který ustanoven doprovodili zesnulou
SlBIlUBfta JJCIUUWTVI DVI vwWUM avw
1T PRKWS THE BHR
NO PUSH
TM DravM tik I
AeMedT
UTT FTSÍÍ JTWÍ CHOUr
bicyklová BurařKov l tliiUMi
aaawnje puumtm £
"C 1 f í tri ctr! '1 r-7-
li t—Jli čzz% tli t-rrl t'Á tra
""i"
t — - —i
" 1 M