Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
Pokrok Západu
SBMI MEEKLY ED1T10N
Published by National Prlntlnjr Co
509-11 So 12th St — Tel 1008
ubscriptlon Ly mail
$250 perycai
Vychází každé úterý pátek
v v dívá - Národní Tiskárna
509-511 Hžoí 11 ulice- Telefon 1008
Šidírf redaktor :
- J Rosicky'
Předplatné i
V místě s aodávkou ilo domu bez přílohy #30t
B přílohou
t3A
rostou "
Knihovny Americké v-
~ c~rnní Ktútv a Kanadu bez
8 Knihovnou Ao—rickou KM
rv ftuk h nftlnhv COU
U nfilnhnn
KaždJ pledpl rtitel oprávněn Je k prémii
OhláSky
Drobni a rftzná ohlášky uveTejnulem pouze
Jen když peníze a oojeanavce pruozeny jsou
T drobné ohláštv obvěejné velkosti neuře-
ahuji i palec čítáme 7ft ceitft za třikrát Za
různi ohlížení blahopřáni úmrtí a jiná Čítá
na 1100 iřl dhIcb za každá uveřejnění
Mnrhtr 'f Droto Dřlloží ohlednáren lolik
unři 4lr volku i nhláiku míilsl Dřete Cenr
ehiáíek na delií dobu oznámí te ochotně na
požádáni
'Zásilky peněz
Win nMTiezneínMSi kdvž bh kouDÍ na noitě
aeb ezurssu "Money Order" a tfl nám ae
taíle Těž r registrovaném aopise aneu po
ukázkou bankovní jest zásilka jista Kdo
mh™ nintltl "eheckem" na bank nechť zaíle
% centu vire proto že tolik musíme platit
batiku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Tork Na
ilstě drobnveb peněz iilijmeme též i 1- a
i centové kolky Věechny zásilky nechř Jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-
Pokrok Západu
OmaJia Web
Omaha Nebr 21 dubna 1899
Sekretář války Alger neustále
rozhlašuje do světa že nemá ani
pomyšlení na odstoupení Ne
zbývá tedy nic jiného nežli smí
řiti se s ním jako s "nevyhnutel
nýin zlem''
Kubánci si stěžují že dle ber
ních zákonfi jak provádí je gene
rál Brooke boháči neplatí spra
vedlivý díl daní To už mohli
dávno věděti že něco takového
jest jednou ze světlých stránek
americké civilizace
Američtí Němci brojí proti poli
tické allianci Spojených Států s
"jakýmkoli národem světa" Sta
novisko toto jest úplně správné
ale máme je v podezření že kdy
by se na příklad jednalo o allianci
s Německem na místě s Anglií že
viděli by v tom "prozíravou poli
tiku" a "bystrý státnický dů
mysl" Katolík jako "přitěžující okol
nosť' připomíná že Pokrok Zá
padu otiskl některé časové články
Pavla Durdíka v nichž "blaho
dárné" působení katolické církve
stavěno jest do pravého světla
My to ale shledáváme zcela přiro
zeným že Katolík o °s'uje ohavné
vejšpiechce všelikých pohůnkú s
malým i velkým "p" a že Benedi
ktini omývají i Koniáše tu nej
horší lidskou bestii jež kdy za
sáhla do osudů kteréhokoli náro
da neb obce Svůj k svému
Mr Brva setrvává tvrdošíjně
▼ úloze proroka kalamity Za to
však Dunová obchodní kancelář
praví nám že nikdy v posledních
34 létech — kromě roků 1880 a
1881 — nebylo tak málo a tak
nepatrných úpadků za první čtvrt
letí roční jako letos Obnášela
totiž průměrná passiva zbankro
tovaných firem v měsících lednu
únoru a březnu pouze $2218
Mr Brya je ovšem povznesen
nad všední 'číslice a proto ani po
dobné důkazy o zlepšování se ča
sů jím nehnou
Zítra je den sázení stromu a ti
kdož mají k tomu příležitost měli
by pamatovati na okrášlení nej
bližšítio okolí příbytků svých
Strom jest povždy přítelem člově
ka Za parných dnů letních po
skytuje milý stín v zimě chrání
před divokými větry vábí pta
ctvo jež líbeznými hlásky opěvá
krásu a volnost přírody a často se
stalo že nastavil kmen svůj ble
sku kterýž jinak do stavení byl
v by uhodil Ve státech východ
ních zvláště v Novoanglicku
není snad farmářského domku
kterýž netulil by se v haluzích
tromů což dodává půvabného
vzhledu krajině a mimoděk napl
tuje radostí a spokojeností srdce
lidské I
Dn Galucano Apiciblk HLAVA
filipínské junty v Hoog Kongu
pravil k jedoomu americkému do-
pikovateli během rozmluvy: "My
isme slabi a vy jste silni ale my
máme spojence a vy nemáte zád
tibo tláme 70000 výzbrojů a
£ 3000 mužů v poli a dosti mate-
ca v-": patron pro naše
x " 3 ti C-:í i"~J reiy Ka-
odvážíte do vnitrozemí Váš po
stup bude nám vítán ale zároveň
budeme vás všemožně obtěžovati
Nemůžeme s vámi bojovati ote
vřené bitvy a také toho nepotře
bujeme Nepřemůžete nís ani
nechytíte jako nemůžete chytit
neb přemoci vítr'' — Tyto vy
hlídky na obětování tisíců životů
mladých Američanů našim imperi
alistům ovšem nikterak nevadí
Oni dnes jsou pěkně v bezpečí a
jedni těší se na obchod s novými
osadami třeba na kostrách lid
ských založený druzí pak počí
tají na tučná místa politická až
na Filipinách bude po nocí děl a
bodáků jakás takáš vláda zalo
žena
EDEN OTEC JEHOŽ SYN PADL V
boji proti povstalcům filipínským
zaslal guvernéru Jťoynterovi po
zoruhodný dopis v němž zvláště
jest zajímavý tento odstavec:
"Jsem sám starý voják a vím že
ve válce vždycky to nejhorší třeba
očekávati ale s větší odevzdaností
snášel bych ztrátu svého syna
kdyby byl padl v zápase pro lepší
věc Měl jsem tři syny ve válce
se Španělskem a nikdo nebyl
hrdější nežli já když šli z domo
va bojovati pro svobodu utlačené
ho lidu: avšak ackou test mne
hrdinství jaké osvědčili naši udat
ní hoši v nedávných bitvách na
Filipinách nemohu se nadchnouti
pro válku v zájmu imeperialismu
Nemohu věřiti že oběti jež hoši
na bojišti a matky a otcové doma
přinášejí cílí k dobrému V po
sledním dopise obdrženém od
mého syna pravil týž: "Nebojím
se a jsem vždycky hotov konati
svoji povinnost ale rád bych'
kdyby mi někdo řekl proč boju
jeme'' -— Tato prostá otázka
mladého muže pronesená na
krátkou dobu před smrtí a dů
stojný protest zraněného srdce
otcovského vyváží všecky "argu
menty" imperialistických křiklou
nů Co dobrého nám z boje vy
plyne nikdo neví ale proto přece
nemine dne aby několik našich
hochů nebylo zahrabáno v cizí
půdě tropických ostrovů filipín
ských
Rozvoj
železářského a ocelář
ského průmyslu
Vítězný postup amerického že
lezářského a ocelářského průmy
slu na cizích trzích je skutečně
podivuhodný Ačkoli vývoz to
varů v berním roce 1899 může
vykázati přírůstek více než £30
000000 nad minulý rok železo a
ocel tvoří více než polovičku to
hoto přírůstku V osmi měsících
berního roku za kteréž statistická
kancelář pokladní sestavila již
číslice vývoz železa a oceli je
téměř o Jí 6000000 větší nežli v
těchže měsících předcházejícího
berního roku a vykazuje zisk 36
procent nad souhlasné období
roku minulého a téměř 70 procent
nad tutéž periodu roku předchá
zejícího V dovozu železa a oceli
jeví se úbytek u porovnání s ro
kem posledním ačkoli ne v míře
tak značné zmenšil se totiž dc
voz za těch osm měsíců pouze o
10 procent kdežto souhlasné ob
dobí roku minulého vykázalo úby
tek 20 procent
V následujících číslicích jsví se
nám dovoz a vývoz železných a
ocelových výrobků v osmi měsí
cích skončivších ánotem v kaž
dém z posledních tří berních
roků:
Berní rok: Dorot: Vyoz:
měsíci roka IOT I10M7VW FMm
nWci r ku IMS SW7OT 42ftUff
měici roka IW 1 M A HITTH
Téměř všecky veliké třídy že
lezných a ocelových výrobků vy
kazují přírůstek nad poslední rok
Vývoz drátěných hřebíků obnášel
v berním toče 1890 10138325
liber kdežto v osmi měsících r
1899 bylo jich vyvezeno 28697-
735 liser vyvoz prutů a mříží
ocelových stoupl s 18720798 li
Der na 37703442 nory piaty a
desky ocelové s 13523675 liber
na 64784626 liber a drát s
80056290 liber na 126858949
liber
Železniční lokomotivy vykazují
přírůstek téměř 50 procent neboť
bylo jich vyvezeno v osmi měsf
cícb tohoto roku za (3178642
proti 1236057c v těchže měsí
cích roka posledního a £1958
278 v téže ďobě roku předcháze
jícího a ve vývozu strojů elektri
ckých mašinérie na spracování
kovo rovněž velký přírostek shle
dávám
Z cicající tabulky kil jví
j rri ci rz'-t aiývíxí drvcis a
vzrůstu amerického železářského
a ocelářského průmyslu:
Hok RkonCIv- Dovoz: Domácí vvoit
li lo červnem:
1880 $71 226699 14716534
1881 60604477 16608767
1882 67976897 20748206
1883 58495240 22826528
1884 4°ii47°53 21909881
1885 33610093 16592155
1886 37534078 15745569
1887 49203164 15958502
1888 48992757 17763034
1889 42377793 21156077
1890 41679501 25542208
1891 53544372 28909614
1892 28928103 28800930
1893 34937 974 30106482
1894 20925769 29220264
1895 23048515 32000989
1896 25338103 41160877
1897 16094557 57497872
1898 12626431 70406885
Skutečný Thomas Jefferson
iazaorocne pn banketech po
řádaných v upomínku narozenin
Tl er 1
inomase jenersona mnono se
mluvívá o spartánské přímo osob
ní prostotě tohoto autora prohlá
šení neodvislosti Tvrdí se že
den nastolení za presidenta přijel
do Washingtonu na koni bez prů
vodu a že celý svůj život byl ne
přítelem nádhery a okázalosti
Pověsti tyto jsou však falešné i
není jich nikjterak třeba ku zvýšen
slávy jednoho z nejskvělejŠích mu
žů tohoto národa
Thomas Jefferson nastolen by
s toutéž slávou a obřadností jako
kterýkoli z presidentů jeho doby
Jak soudobný časopis Aurora
čísle ze dne 11 března 1801 pra
ví "město Washington v ran
ných hodinách ve středu dne 4
března poskytovalo pohled ne
obyčejnébe ruchu:" dále píše že
"ve 12 hodin Thomas Jefferson
v průvodu četných svých spolu
občanů mezi nimiž byli množ
členové kongresu odebral se do
kapitolu" že "vstoupil tam za
hřmění děl" a když se vrátil "opět
ně pozdraven byl salvou děl" ''
Přes všecko psaní o společenské
rovnosti byl Jefferson výlučným
vysokorodým aristokratem Jezdi
v kočáře importovaném z Paříže
a taženém párem koní v ceně
Í1600 byl vždycky obsluhován
lokaji a komorníky v livreji a jedl
s velkou obřadností ze stříbrných
talířů Jednou měl ve sklepě za
$8000 vína a když zemřel nale
zeno tam ještě 1000 lahví
Jefferson byl vždycky marno
tratný a žil nad své prostředky
Zdědil jeden 2 největších a nejcen-
nějších statků v Americe ale ne
jenom že neměl ničeho když ze'
mřel ale mnozí přátelé jeho s
sněmy poskytli peněz na zaplacení
ebo dluhů Větší část statků pro
dána byla dražbou a paní Raa
dolphová dcera jeho vyměnila
nádhernou residenci Monticello za
obyčejný dvoupatrový cihelný dům
v Charlottesville Va kterýž ni
kdy neměl více než J2500 ceny
Jistý Barclay převzal hypotéku na
Monticello a dal jí onen domek ve
městě Tak hroby Tomáše Jeffer
sona a jebo rodiny presiy v ruce
cizinců Knihy jeho — - 13000
svazků — koupil jak známo kon
gres po $2 za svazek Jeffersouský
erb čtyh lvi nad modrým polom
také není známkou nějaké zvláštní
prostoty a jednoduchosti demo
kratické
Jefferson byl oblíbencem krás
ného pohlaví a také dovedl ocenili
ženské vděky V ohledu tom
znám byl po celé Virginii Jako
student měl také jedou skutečně
vážnou lásku jejíž předmětem
byla mladá Ženština jménem Be
linda avšak později oženil se s
bohatou sličnou vdovou Marthou
Skeltonovou Dobyl srdce její
proti dvěma soupeřům jinak do
brým přátelům svým Nevěstu
svou přivezl si domů v pryčce Zé
hrozného blizzardu kterýmž bylo
jim uraziti 100 mil Tenkráte
stavba Monticella byla teprve asi
z polovice hotova a tu ztrávili první
noc v malém cihelném domku ve'
dle bytů otrockých kdež zůstali
až do přestěhování do nového sí
dla Manželský Život Jefřeronův
byl krátký ale šťastný Žili t
velikém přepychu a pohodlí po
nechávajíc všecky starosti o veli
ké statky správcům a 400 otro
kům MouticeTo bylo neavost
nějším panským sídlem v té části
státu Jebo pohostinnost plesy
vína pověstný byly daleko široko
Stavení připomíná evropské zám
ky Vlude nádhera pohodlí
elegance i
Úmrtí ntsldky bylo tUkoa ra-
ex pro Ji" Ttraa a txii po tV
jež jediné ze šesti dítek dospěly
Monticello opět oživlo Ve svém
vdovství měl Jefferson ještě několik
milostných afíér ale praví se že
nikdy na druhý sňatek nepomýšlel
Jednou byl také vyzván na souboj
odepřel se však biti poněvadž sou
peř nebyl mu roven ve společen
ském ohledu -
Postava Jefíersonova opředena
byla takovou sílou pověstí smy
šlenek a pohádek že opravdu
mizí v nich skutečný charakter
spíše na škodu nežli na prospěch
jebo Muž věhlasu Jeffersonova
nepotřebuje žádného falešného
pláštíku a zbytečné glorioly polo
božství Proto nebude památka
jeho méně ctěna národem ameri
ckým spíše více
NEBRASKA
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb 79tí
— Ve Scbuyler zemřela včera
I2letá dceruška p Vác Sudíka
Růžena
Třetí pluk nebrasských do
brovolníků táboří již v Augusta
Ga a půjde-li všecko dobře roz
puštěn bude asi 12 května
— ' Na všestrannou žádost diva
delní představení 'Kupec a básník'
bude se v Clarkson opakovat v so
botu dne 13 května 1899 Vstup
né bude snížené 163x4
— V Niobraře panují obavy
že řeka Missouri zaplaví samotné
městečko Je už tak vysoko jako
r 1881 Poplašné zprávy dochá
zejí z celého poříčí
— t O stavu ozimky dochází má
lo zpráv potěšitelných V okolí
Ashland ani jedna osmina osení
nemá se k světu a tu rolníci pole
ořou a sejí járku
— Pozemkový komisař Wolfe
oznamuje že dražba na pronajetí
školních pozemků v okresu Boyd
bude konána 8 května Je to asi
4000 akrů dobré půdy
— V Alhauce a okolí měli v
pondělí prudkou vichřici jež v
noci následována byla bouří V
některých chvílích hnal se vítr ry
chlostí až 60 mil za hodinu
— Z Ogallala dochází truchli
vá zpráva že deset mil severně
od Paxton uhořel minulou sobotu
při prérijním požáru český rolník
jménem Matoušek i s potahem
Tělo nalezeno bylo teprve včera
— V Ames započato bylo s
kladením základů pro nový cu
krovar Dle přítomných vyhlídek
v bezprostředním okolí Ames pě
stováno bude asi 650 akrů cu
krovky — T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt fdt
— V Tecumseh hlusovalo se v
úterý zda-li fiestiprocentové vo
dárenské dluhouisy měly by býti
nahraženy procentními Pro
posice tato byla schválena neboť
pouze osm hlasů bylo vrženo
proti
— V Nebraska City spáchal v
úterý sebevraždu zardoušením 76
roky starý Němec Dietrich Gade
tchán bývalého mayora Birtlinga
Byl jedním z prvních osadníků
státu a do Nebraska City se přistě
hoval r 1870
— Občanstvo z Clay Center u
psalo Jiooo ve prospěch Sure
Hatch Incubator Co tn pany aby
voji továrnu na líhně trvale v
osadě té umístila Pozemek byl
už vyhlédnut a se stavbou budovy
započne se bez odkladu
— V pondělí vypukl z nezná
mých příčin požár na hrmě Fred
Jewella tajemníka guvern Poyn
tera blíže Columbus Všecka ven
kovní stavení s nářadím a obilím
byla zničena a mimo to uhořelo
šest koní a padesát kusů vepřové
ho dobytka
— Zprávy o prérijních požá
rech zní stále povážlivěji V údo
lí Eureka uhořel Tom Morrissey a
šestnáct mil od Broken Bow za
hynul v plamenech John Koch
jenž pokusil se zachránili stoh se
na Kolem Greeley a Ainswortb
všude hořelo na prériích a požár
způnobil veliké škody na majetku
— Blíže West Point a McKi-
rahanova jezera nalezl jistý far
mář přístroj na padělání dollarů
dvou druhů půldollarú a čtvrtdol
larft Dva- koňsky t přístroje
scházejí a pátrá se po nich Pro-
taíía celý krása nalézá a v árie
mi tZtlMÍj rrvxf tírtlzi taily
— V severní časti Howard o
křesu hořelo v neděli opětně na
prériích při čemž Josef Jankov
ský přišel o dva krámy a obydeln
dům Pojištění obnáší pouze tři
sta dolarů Též jiné ztráty byly
oznámeny Jak se sděluje pla
meny konečně odumřely na písči
nách když byly zpustošily sedm
neb osm okresů
— Kolem Linwood jsou již rol
nici téměř botoví se setím drob
ného obilí Ozimky zůstalo sotva
10 procent tak že pomrzlé osen
se r zaorává a nahrazeno bude z
většího dílu kukuřicí Kolem
Schuyler dokončeno bude setí ten
to týden a potom dešť byl by ví
taným Též hojně cukrovky a če
kanky bude v krajině té pěsto
váno
— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D
upozorňujeme že A Křikač
eutte coya co xseD -nu na
skladě úplnou zásobu hospodář
skycn siroju Které proaava za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25—301
— Západní část Nebrasky o
tevřena bude zvelebování posta
vením dráhy jež z Alliance pove
de 115 mil na severozápad do
Hartville Wyo Nová dráha byla
již vyměřena a na budování trati
pracuje 125 potahů a velká síla
dělnictva Železnice ponese jiné
no Nebraska Wyomiug & West
ern ale později splyne asi s mo
hutnící Burlingtonskou sítí
— V Dodge uveden byl minu
lou neděli nový řád do ZáDadn
Česko-Bratrské Jeduoty pod jmé
nem Jan Amos Komenský číslo
59 a sice uváděno bylo celkem 20
členů Uváděni zúčastnilo se též
16 členů od řádu Západní Svor
nost z Clarkson Od neděle za
týden dne 30 dubna bude uvá
děn v Howells řád Svoboda číslo
60 V :
— Za posledních šest měsíců
loňského roku bylo v Nebrasce
6411 farmářských hypoték (mort
gages) v obnosu £700326646
zaneseno a 8758 hypoték v obno
su £819714784 vymazáno Ten
to důkaz o lepšení se časů měl by
postačiti 1 panu Bryanovi V mě
stech a townech zaneseno bylo za
£190834360 hypoték a vymazá
no za £362329064 Ukázka
tato jest zajisté ještě potěšíte!
nější
— Prohlídkou knih státní ban
ky v Humboldt zjistilo se Že ka-
sír Samuel W Grinstead jenž
sobotu sebevraždu spáchal zpro
nevěřil £1495676 Vkladatelé
ani akcionáři nepřijdou o nic ne
boť ztrátu nahraditi aiusí mary-
landská Fidelity & Deposit Co
lež za Gnnsteadu ručila v Částce
£20000 Praví se Že nešťastné
spekulace přivodily pád váženého
a všeobecné důvěře se těšícího
muže Pohřeb Grinsteadův konal
se v úterý za velikého účastenství
obecenstva
— Mezí dvaceti státními úřad-
níky jmenovanými včera guverné
rem shledáváme též p Vincence
J Štědrýho zásadního populistu
z Broken Bow jenž ustanoven byl
příruČím olejním inspektorem Je
to poprvé co se národnosti naší
podobného uznání dostalo Měli
jsme zde sice poslední čtyři roky
rovněž populistického guvernéra
avšak týž ačkoli většinu jeho tvo
řily hlavně české hlasy zapomněl
úplně na Čechy když jednalo se
o zasloužené politické zastoupeni
Poynter je patrně uznalejším
— Slečna Viola Horlocker ob
viněná z pokusu otrávení paní C
F Moreyové odjela po spáchání
zbabělého zločinu se svojí matkou
doSheldon la kdež v pondělí v
sebevražedném úmyslu požila ar
seniku Vzala však příliš silnou
dávku tak že jed způsobil oka
mžité dávení a nemohl vyvinouti
své smrtící účinky Jakmile do
zvěděly se úřady v Hastings o ú-
krytu travičky požádaly šerifa v
Sheldon aby ji zatkl a Mřežil až
do příjezdu šerifa z Hatin?s
Včera odpoledne nastoupila Hor-
lockerova v průvodu matky své a
šerifa Simmeringa cestu do Hast
ings kamž dorazili měli v 7:25
dnes ráno
— Slavnost loletého trvá ní po
řádali bude Tělocvičná Jednota
Sokol v Milligan ve čtvrtek dne
ti května ku které dostaví se
Sokolské Jednoty z Prague Schuy
ler Abie a Bráno Slavnost za
hájena bude velkým průvodem ze
spolkové s'ně do háje pana F C
Johasoaa kde proveden bude pro
jraa testirr a m£ilZz''j±b
Černýho 2 Proslov a uvítání
obecenstva 3 Cvičení na hraz
dě 4 Cvičení ua bradlech 5
Cvičení prostná Po vyčerpání
programu vrátí se průvod zpět do
síně sokolské Zde následovati
bude' taneční zábava za účinková
ní zmíněné kapely p J H Čer
nýho Slavnostní výbor přičiůuje
se všemožně aby loleté trvání
oslaveno bylo důstojně a my ne
pochybujeme že návštěva bude
velmi četná neboť Milliganská
Sokolská Jednota těší se všeobec
né přízni celého šírého okolí
— V šestém kongresním di
striktu bude co nejdříve hodně ve
selo Mají tam voliti nástupce na
místo zesnulého poslance Greenea
a zároveň také předléhá volba čle
na nejvyššího soudu Pro oba
tyto úřady jest kandidátů mezi fu
sionáři dost a dost a to je právě
okolnost jež může míti v zápětí
rozruch a tahanice mezi popokra
ty Populisté při své známé
skromnosti mohli by poskytnouti
materiál pro oba úřady ale tako
vý "pártneršip" zas nelíbí se de -tnokratúm
Bývalý guvernér Hol
comb a dřívější senátor Allen do
vedli by se totiž už nějak podělili
o pěkná ta místečka avšak jsou
oba populisté a demokraté ne
chtějí dovoliti aby snad spojenci
jejich klesali pod tíhou starostí o
zájmy veřejné Oni také sloužiti
chtějí "lidu'' Ex-guvernér Hol
comb prozatím ohlásil že zákoni
té bydliště jeho dosud je v Broken
Bow totiž v místěJkteré má před
Lincolnem tu přednost že vyjiti
může z něho kandidát jak pro
nejvyšší soud tak pro kongres
— Zajímavá zpráva dochází z
Cheyenne Wyo která nepochyb
né bude zajímali nejen čtenáře
naše v Nebrasce nýbrž i ve stá
tech jiných Jedná se totiž o roz
vod od muže o nějž zadala paní
A Boehmová někdejší vdova po
známém vlastenci panu F Lep
šovi který před několika roky
spáchal sebevraždu následkem ne
blahých poměrů rodinných Paní
Lepšová piovdala se brzo po smr
ti svého chotě za pana Boehma
obchodníka v Cheyenne Wyo
avšak brzy nasytila se svého dru
hého muže který nepochybně má
ráznější povahu než zvěčnělý její
první manžel neboť nesáhl ku
zbrani sebevražedné ' ale ku oro-
středkům radikálnějším Soudce
uznal důvody obou stran za dosti
pádné aby celý proces rozvodní
skončil rychle snad rychleji než
se paní Boehmová domýšlela ne
boť vo 24 hodinách stala se býva
lá slečna Krištúíkova později pí
Lepšová a konečně pí Boehmo
vá opětně svobodnou a volnou
jako pták ve vzduchu Soudce
přiřkl jí £1700 výživného
— Hospodářská universita v
Lincoln vydala svůj první letošní
bulletin v němž krátce zmiňme se
též o měsících podzimních a zim
ních Počasí nepříznivé vzrůstu
osení panovalo hned ad 1 ríina
loňského roku Půda umrzla ko
lem 20 listopadu a nerozmrzla už
Leden byl teplý ale málo sněhu
napadlo tak že pole nebyla chrá
něna před krutými mrazy jež do
stavily se v únoru a březnu Půda
zůstala zmrzlá až do 1 dubna a
velmi málo práre bylo vykonáno
do 10 t m Poslední tídea hvl
jasný' teplý a suchý NeivvŠŠÍ
teplota byla mezi 85 a 90 stupni
nejnižšl nad bodem mrazu (xo
stup) Ve větší Části státu vůbec
nepršelo Na polích tíčiněn byl
veliký pokrok V jihozápadních
okresích mají téměř všecku járku
zasetou a ve středních a severních
okresích pokročilo setí asi do po
lovice Setí ovsa započalo už v
jižních okresích a tamtéž oře se
již pod kukuřici Zprávy o stavu
ozimky valně se různí ale ztrátu
krutou zimou zaviněnou směle
lze odhadnout! od 50 do 70 pro—
cent Někde zaorali ozimkn
našili járku
i flagu ni 1 oa
Oznamujeme všem svým kraja
nům Že rozšířili a plně zásobili
jsme nái Železářský obchod a no
vým zbožím všeho druhu
Máme na skladě velký výběr ko
čárů vozíků a ty nejlepší rolnické
stroje jaké nyní jsou v užívání
Vše prodáváme nyní v cenách vel
mi snížených Majíce velikou zá
soba hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja
nům uspořit peníze jelikož jsme
vle koupili ca nízkou cenu
Dřív nežli koupit jinde zaví-
tit k aia a r-ívi-Ittseozbc!!
a c--:i r " t — 1 Vv
7 trroírv r r ' : r
" !: i V '