Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Dra Petra
HOBOKO--
Není na prodo1 r lékárnách
je prodávají O podrobnoiti
Dr Peter Fahrney 112-114 S
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jttt Jedlioí společností
Stranic FřiToorelcý
prodavaC
H F ČADY LUMBER COMPAM
rola @ a IDovigrlas 131
"' Upozorňují české obecenstvo že lze u nich dostati lepší dříví
stavební za menší obno3 peněz nežli kdekoliv v městě dt55x8
JOHN BOEKHOFF v
— -VELKOOBCHODNÍK dtótf
všeho druhu vfnem lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ! Omaha Neb Telefon 805
Nejleplí drahý Jaká v trhu k dostáni Jsou mám
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém i -—
Tlařené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
Železný plech a kovové zboží— Oatnatý drát hřebíky nožířská
Zboří bicykly střelné zbraně náboje a sportovbké zboží
12I9'223 Harney ulice - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B JETTEE naajitel-
VM
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Oraaze 8
METZŮV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém MAx_Av ÍXAI Objednávkám věnuje se
?Metzftv ležák
cápadč za nejlepií uznán
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozený lá výtečný ležák
t
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
k
ě
i'
Jedno natřeni řasto dostačí
aby vypuzeny byly bolesti z kaž
dé části tíla vezmc-li se k torno
SEVERÚV:
OLEJ Sv GOTHARDA
60ct&
KřiČMl dítž celé noci dostá-vá-li
zoubky a má-li horkost '
SEVERÚV
T1ŠITÉL DĚTI i
je utiší uspí a vyléčí §
25 ctfi §
1 Aflhfe&ÉaAF
JSWWWO
SEVER0VY
PILULKY
pro játra upraví
Vám stolici zbaví
Vás nadýmání ob
tíží z větrá zabráni
vzniká mnohých
nemocí
28 eté
V
SEVERÚV
PRO
zůstává posud nejlepiímr
lékem proti nastuzení
chřipce chrapota a bole
stem v krku
Vyléčí kaidýkaid
25
Máte-li obtíže s močením ře
zavka bolesti v zádech flntoo
pW' SEVERÚV
SILITEL LEDVIN A JATER
Vás rychle rj(ii
75 ct4 a $15
Vypadáváni Vlasů jest mrzu
tým holou hlava nemá nikdo rád
jEVtuOv SILITEL VLASŮ
způsobí Vám bojný vzrůst vlasů a
fini jc jctnumL
60 cti a 91J0O
OZvliiíd líiy u $300
'!í KW )t
fe)_c
PRAVIDLUJB
Játra
ZLEPŠUJE
krev
ČISTÍ
'' ledviny
POSILUJE
žaludek
Pouze xvlágtnl jednateli
adreaujte:
Hoyne Ave Chicago III
kde lze Yýhotínš nakoupit! stavební dříví
14tá a Marty ulice
OMAHA NEBRASKA
na (klade Prodávám Je oa quarty I gallony
zvláštní pozornost
Jste-ll stiženl
SEVERÚV
LÉK PROTI REVMAT1SMU
rychle Vám pomůie
$100
Ztratili Jste chuť k jídlu?
Jste slabými nevrlými ?
SEVEROVA
ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ
Vám choť k jídlo vrátí dodá Vám
síly a veselé mysli 60c a $100
vauAA
V999SS9!
_ i
KdO trpí sla
bosti nervů vysí
lenostf třesavkou
tomu pomůie jen
SEVERÚV
NERY0T0N
Dámy po porodu
míly by ho vidy
uiívatL $100
BALSAM
PLÍCE
Y
v)
v
v
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
sv
v?
o
o
o
v
SOcte
Nečistá krev jest přeinou vet-
iiny nemocí Máte-li vyráiky
na tile boláky a vředy jste-li
ospalí mrzutí
SEVERÚV KKYEČISTITEL
Vás ozdraví $100
Vaše žena nebo dcera často
trpí různými chorobami ženský
mu SEVERÚV
RťGULATOR ŽENSKÝCH
NEMOCÍ
učiní je zdravými kvetoucími
krásnými $100
pztt-M p£s cecod
y )jt )"i a
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
" Srbsko Nad Srbskem víc a
více hromadí se černé mraky V
této nešťastné zemi zavládl tako
vý stav který se dá srovnali leda
s dobami středověké ínkvisice a
tortury Nevinní pouze nepo
hodlní lidé jsou pronásledováni
ze země vypovídáni novinám jsou
zacpána ústa politický život je
zakopán do hrobu kde ovšem je
tišina V celém Srbsku nastala
perioda němého strachu a i za
toho ztrnulého ticha věrní sluhové
nynějšího režimu pronásledují a
mučí ty pofídké kurážné lidi kte
ří ještě chtějí ukázati že jsou ži
vi Špehounství rozmohlo se po
celé zemi špiclové křižují po že
leznicích i parnících a od jejich
"pronikavého" pohledu závisí
má-li poutník býti puštěn do ze
mě Nehledí se na zákony pod
pisy řády obyčeje — policejní
libovůle jest jediným zákonem
O kterém poutníku špicl tajně ho
pozorující an se blíží k srbské
hranicise domnívá že je přítelem
Ruska nebo Černé Hory tomu se
brány Srbska zavřou před nosem
Ještě hůře je s domácími syny
Ve všech koutech země dějí se
hrozné věci ale protože svoboda
tisková je zardoušena nedostáva
jí se na veřejnost Na ukázku u
vedeme jeden obrázek: Lozni
cký advokát V Ilič poslal N Pa
šičovi do požarevského žaláře
přátelský dopis kterým jej po
vzbuzoval k trpělivosti a těšil že
pravda a poctivost vždycky na ko
nec zvítězí Dopis byl odevzdán
vládě a ministr spravedlnosti ža
loval Iliče před disciplinárním
soudem jenž Iliče odsoudil k po
kutě iooo din Podobných při
padá a mnohem těžších je na sta
a tisíce
PltINCEZNA
Jest narozena v této zpml a mři znařnou
iiiinnWKy nncni 11 misio nnst nicKO
BHlmovl z JNřmpCKa Kterv nyi cionem
ského v Mexiktii Jeí vlivem stal se
yorského v 'ot)6 občanské vílky
onnaky omího pluku no zemrejem
Vilém II a syn Třetí mladič
ký syn německého císaře nastou
pí v červnu s cvičnou lodí "Char
lottou" na 10 měsíců rozpočtenou
cestu do východní a západní Afri
ky jižní Ameriky a západní Indie
Černá Hora a Turecko Na Ce
tyni odbývala se pozoruhodná
slavnost' Zvláštní zástupce sul
tánův Fevzi paŠa provázen od
družiny odevzdal knížeti Mikuláši
vlastnoruční list Abdula Hamida
chána a při tom podal zprávu že
připlul s korábem který jeho pa
novník věnuje panovníku Černé
Hory 'Timra" jak zove se ko
ráb jest zcela nová elegantní vá
lečná yachta Má svá děla skla
dy na náboj a pěkně zařízené ka
juty pro pobyt panovníka a jeho
rodiny "Timza" připlula 17
března k Baru kde knížecí po
bočník uvítal turecké hosty Loď
plula k Topolnici kde vyměněny
pozdravy 21 ranou c děl z lodě a
z černohorského pobřeží Podob
ně bylo u Volujice kde vstoupil
černohorský následník na yachtu
Zde proneseny řeči o vzájemné
potřebě aoy zachován byl nynější
stav věcí Knížeti a suhátovi
proneseny přípitky
Evropské mocnosti v Činl Roz
sah zájmových sfér jednotlivých
evropských mocností ▼ Číně vý
mluvně vyjadřují tyto číslice:
Rusko zaujímá 1986608 angli
ckých Čtverečních mil Anglie
476707 Francie 330229 Ně
mecko 65104 a Amerika 59449
Čtv mil Nyní domáhá se téi
Itálie Části území Pobyt čínské
ho vyslance v Římě neposunul
otáčku ta o velký kus ku předu
ve prospěch Itálie NejvItÚ rot-Ltvrtr"-!
Hr : tí!:!íkí
vá cena vynikne teprve v době
pozdější až bude o náležitou ko
munikaci postaráno
Ruská armáda dle petrohrad
ských zpráv v nejbližší době bude
vyzbrojena novými rychlopalnými
děly Výzbroj děje -se rychle
Nová děla byla ovšem objednána
již dávno před tím než dán pod
nět ke konferenci míru
Polští dilnicl v Nímecku Presi
dent šlesvické regencie zapověděl
továrnám a průmyslovým závo
dům zaměstnávali polské dělníky
z Ruska a Rakouska Všichni
zahraniční dělníci polští meškající
v Slesviku musejí se vystěhovati
nejdéle do r května
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Čechové vídeňští mají již po dva
roky v činnosti družstvo jehož ú
čelem jest postavení důstojného
domu významu Čechů v sídelním
městě bydlících odpovídajícího
Výsledek dosavadní dvouleté čin
nosti je následující: počet závod
ních podílů obnáší 8150 zlatých
reservní fond 915 zl 16 kr úro
ky 312 zl 41 kr Z celkového
tohoto obnosu 9377 zl 57 kr je
uloženo: v cenných papírech
5000 zl na hotovosti u české zá
ložny ve Vídni 4012 zl 82 kr
na hotovosti u pošt spořitelny
185 zl 99 kr inventář obnáší 67
zl 51 kr nedoplacené - úroky z
cenných papírů 81 zl 25 kr
Pozoruhodný koberec V kober
cové dvoraně firmy Hynek Gott
wald na Příkopě v Praze jest
na krátkou dobu vystaven draho
cenný starožitný orientálský ko
berec který zasluhuje zvláštní
pozornosti Je považován za
unikum a jeho hodnota se páčí na
3500 zl
SALM 8ALM
ťiřHgť ve válce občanské zařeí jruvornér
rrinc-zna lest vaovou po piinrí Sním-
siiion ncorannho Msxmtltiinn Kokou
princ plukovníkem osmť-ho pluku new
Jelikož přítomní dlí v této zemi hodlá
manželi znít vřítili
Nlmecký kritik Salten ve Vídni
učinil důležitý vynález ?) Pro
hlašuje totiž že Hanuš Schweiger
známý český malíř jes prý mezi
německými (!) malíři nynější doby
malířem nej němečtějším! Schwei
ger narodil se v Bystřici pod Ho
stýnem z české matky a z české
ho otce jest uvědomělým Čechem
to však pranic Němcům nevadí
aby jej — poněvadž vynikl umě
ním — neskonfiskovali pro sebe
Nové krajské soudy zavedeny bu
donu v Karlových Varech Klato
vecn Litomyš li Slaném a Trut
nově Obfsil se se lertu Onehdy žer
toval 1 5letý pekařský učeB Jaro
slav Ekl na dveře svého mistra v
Třeboni že se oběsí K účelí to
mu vzal si provaz od trakaře za
věsil si jej udělal kličku a vsunul
si ji oa krk při černi stále žerto
val Když však náhle utichl při
běhli k němu lidé na dvoře aby
jej z kličky vyprostili Ale bylo
již pozdě Ač tělo jeho bylo ještě
teplé zůstala všechna snaha vrá
titi mu život marnou
Km sýrárl o šlechtném daru bý
valého starosty města Prostějova
Karla Vojáčka v minulém čísle
uveřejněné dodáváme následující:
Mimo 46000 zl které jmenova
ný dobrodinec věnoval Ústřední
Matici Skotské odkázal různým
národním účelům tyto obnosy:
Vlastimile" 500 zl" Orlici" 500
zL Spolku českých vojenských
vysloužilců 100 zL Dobročinné
mu komitétu dam 1000 zL Do
brovolnému Českému sboru hasič
skému ve městě Prostějově 1 000
zL (Obci města Prostějova dům
v Kravařově ulici C 88 PlumL
r":— f:!r!rs aby jj v
zabrezského českého gymuasia
500 zl Matici místecké 500 zl
Na zřízení české národní školy v
Novém Jičíně too zl Na zbudo
vání českého divadla v Prostějově
20000 zl Na zřízení dívčí ško
ly pokračovaci v ťrostějové 1000
zl K účelům národním k rukoum
p dra Přikryla 200 zl Pro stra
vovací fond chovanců v městském
chudobinci 500 zl
Mravné nezdravé pomlry panují
v Národním divadle v Praze sou-díme-li
dle občasných zpráviček
jež se vyskytují v tom neb onom
českém listu Abychom čekali
že listy ty důkladně poměry diva
delní vylíčí bylo by bláhovostí
Správa divadelní a klika novinář
ská v Čechách táhne za jeden ře
men a je-li některá herečka neb
herec u jmenovaných činitelů v
nemilosti třeba byl miláčkem 0
becenstva a vyznamenával se ne
popiratelným talentem může býti
jist že kompetentní osoby u Ná
rodního divadla budou mu činiti
všemožné překážky a ztrpčovati
pobyt při jmenovaném divadle
které národ postavil sobě O ne
strannosti ve správě tohoto ná
rodního stánku mohla by vypra
vovat! mnohá výborná síla diva
dělní která různými intrikami by
la vypuzena a německým diva
dlům v náruč vehnána Jest až
křiklavým rozdíl v gážích jež do
stávají některé "hvězdy" tamní u
porovnání s pilnými a svědomitý
mi herci kteří jsou v nemilosti
Avšak nejen u herců jsou poměry
tyto rozhárané ono to není lepší
ani v kruzích orchestrálních
Členové orchestru Národního di
vadla musí býti absolventi pražské
neb jiné konservatoře následov
ně musí býti hudebníky ve svém
oboru dokonalými a jakou odmě
nu má za to ten neb onen že
jest členem orchestru Národního
divadla? Chudou mzdu kterou
kdyby nerozmnožoval několikaho
dinýra denním soukromým cviče
ním nemohl by ani rodinu vyži
vili
V Praze zemřel 2 1 letý student
Ant Sláva Podlipný syn starosty
měst pražských Mladý muž ten
byl pochován s pompou jakou
možno v Praze zřídka spatřiti
Národní Listy věnovaly vylíčení
ceremonií celý sloupec svého den
ního vydání
Výstava obrazů znamenitého ma
líře českého Marolda který před
časem zemřel těší se neobyčejné
návštěvě Čistý výtěžek z výstavy
té věnován bude synáčkovi zemře
lého mistra
Zvláštní případ uštknutí zmijí
Onehdy podnikl proí S s rodinou
výlet do mníšeckých lesů Tam
nalezl syn páně professorfiv vel
kého slepýše úplně skřehlého
Teploměr ukazoval 6 st pod nu
lou a les byl pokryt sněhem Za
nedlouho potom slečna která ro
dinu professorovu na výletě pro
vázela nalezla hada a zvedla ho
řkoucže jím rozmnoží sbírky pana
professora Had ji však uštknul
na ruce Byla to velmi vzrostlá
zmije Professor snažil se slečnu
před děsnými následky otrávení
zachráoiti tím že jí z rány krev
vyssál V několika okamžicích
však nastaly neočekávané přízna
ky: dávení mrákoty zmodrání
obličeje i části těla Professor v
obotu lékařství známý vědátor
následkem vyssánfkrve ucítil zdře- j
věnění rtů a naduření jazyka Čle-'
nové rodiny s nevýslovným zděše
ním očekávali věci příští Oka
mžitě vsedli všichni do kočáru t
úprkem hnali koně do Mníšku
Do dívky vpraveno bylo 12 sklí
nek koBaku a kapky amoniakové
Z nebezpečí života jen 8 těží vy
vázla Stížena však byla těžkým
zánětem mízných cév kterým do
posud trpí Příhoda tato je zají
mavou z několika příčin Přede
vším všeobecně pokládalo se za
to že zmije zimní spánek opouští
teprve koncem měsíce dubna nel
v květnu když již slunce hřeje
Zde objevila se ke konci března
při — 6 st ve sněhu Všeobecná
byla také domněnka Že uštknuti
jest nebezpečné pouze v letě při
parném počasí V uvedeném pří
padě nastala otrava po uštknuti
při panujícím mrazu
Obchod t lidmi: Jakási Kutáko-
vá příslušná do Černilova na Mo
ravě děli prostřednici nechani
ckým barfenickým lidnkupcům
opatřujíc jim materiál na potulné
pouti v cizině Minulé dny koj
pila od dělníka Špačka r Černilo
vě lóletého synka za 30 zl kte
rého! dodala k vůli výcviku do
Necbanic Proti podobnému zlo
řádu Dři chlapcích oviem těžko
tzrclsrtút tli iutoýa titssnij
česká fernoška Po Strakonicku
chodí africký černoch Delevare
usedlý na Ohradě který se Živí
siláckými produkcemi Zena jeho
obdařila svého muže těchto dnů
dceruškou Dítě jest pleti černé
ačkoli je matka bčloškou pochá
zejíc z jedné vsi od Rakovníka
Z mlsnosti dvou bratrů
Na stránce 4 letošního vydání
"Svétla" časopisu to od Dra Petra
Fahrney e v Cnicagu lil v dávaného
jest Článek s onlavauím: "Čle se jako
zázrak" který sděluje o pamětihodném
udravení p Arnošta Neubaura z Gon
zaletí Tex Utínal si v době co sloužil
v německé arundě hrozný kožní ne
duh který vzdoroval zručnosti nejlep
éích německých lékařů ano i oněch
této země které oa po vystěhování se
sem vyhledal
K ualébavé prosbě své manželky
konečně rozhodou! se začíti s užíváním
léku o němž zhusta se mluví jako o
' obyčejném domácím prostředku" a
tím znovu nabyl svého zdraví a síly
Ulauek ten vzbudil daleko zájem a
mnoho poznámek Nyní přichází jeho
bratr p Pavel Neubáur chval ně známý
ubčan a poštiuhtr ve Floremlle Tex
a dává další poplatek léku sděluje
vlastní zkušenost jak následuje:
FlM-eavtlle Ttx 17 Mna 99
Dr P Fahrney -Chicag!
III
Gtěnf paue!— Právě jsem obdržel
výtisk vaSeholiBtu "Světlo" Při čtení
dosvědčení piišel jem k závěrku že
bych mohl sám jedno podati Asi před
dvěma roky můj nejstarší chlapec o-
nemocněl Bvl tebdv v útlém věku
čtyř let Příznaky jeho nemoci daly
poinět k našim nej vážnějším obavám
Nohy vypověděly mu službu Zdály
se býti zkroucené a byly tak slabé že
se nemohl na ně po-ttaviti Nebyl a
to pozdvihnout! rámě Zdálo se že
ztrácí vládu nad hlasem až konečně
mohl jenom šeptat Moje choť a já
n žili jsme se usmířiti ee myš etikou
že odchováme mrzáka Radil jsem se
s několika lékaři ale ani jeden nemohl
mi podati uspokojivé sdělení stran ne
duha a daleko méně poskytnouti úlevu
Jeden z nich po důkladném prohléd
nuti děcka se vyslovil že případ bude
vyžaJovati léčení mnoha let Výrok
tento málo mne uspokojil DoSel jsem
k lira rovi Arnoštu Neubaurovi v Gon-
zales Tex jenž jest pro váš lék jed
nxtelem Díl mi dvě lahve Iluboka a
naťlem Dal mi dvě láhve Iluboka a
člyry láhve léčivého oleje Jal jsem
s pak nutí nit i tělo aého chlapce dů
kladně léřivým ole em zvláště podél
páteře a H boko dával jsem mu pra
videlně Využívali jsme ještě další dvě
lhve Hoboka a k naši radosti byl no
šik vyléčen
Úmyslně jsem čekal s popsáním
vám až do nynějša protoíe jsem
pořáde myslel ze se neduh opětně
objeví ale buď Pán Bňh pochválen
nestalo se tak Hoch je nyní zdráv a
silen Žádám ván můj milý doktore
abyste použil mého dosvědčení jak
sám za vhodné uznáte Uzdravení toto
známo po celém okresu Gonzales v
Texasu protože hoch byl pro svoji
bezmocnofiť daleko široko litován
Doufaje že tento můj dopis mnohému
bližnímu oči otevře zůstávám v hlu
boké vděčnosti váš
Pavel Neubauer P M
Dra Petra Hoboko není lékem lé
kárnickým Prodává se lidem pfímo
nebo místními jednateli pro Hoboko
od jediného majitele Dra Petra
Fabrney-e 111 — 114 S Hoyne Ave
Chicago 111
Wejlepši ze věec2a
Po padesáte let Mra Wlmlowsr?oothlnl
Syrup mutkuml podáván jich díikám v doM
kdys dostávají soubkjr Jste vyrukováni v
aool st stMivovánf spánku churavým násled
kem boleni zubft plačícím ditkt m? Jestli ano
sailete si ihned pro láhev "Mra Wlnslow's
Boothinsr Sy rop" proditky dostávající zoubky
Cena ji ho jest niixJliaduutelná Uleví ubohé
mu trpícímu dílku ihned Hpoletněte se naB
matky VyléCi průjem sreguluje saludek a
střeva vrléi koliku arnik De dásně smírní
tápal a dodá svřžostl celému ostrojí "Mra
Wlnskw's Uoot liina- 8yro-" proditky soubky
dostávající J(-t při lomné clmti a jest předpi
sem jedni z no jsturíicli a nrjlop irh ientkych
lékařek a opatrovalo vn 8 oj Htátm-n Jest
napro-lpj u víeoh lékárail6 po colém světí
(Vna lúln v JJnďte jisti a požádejte o
Mrs WlntlrwsS!ti fi r '
HOLD TNE
AND
□ELU I BERE
BIOTCLCS
Ridíen
by—
O W MILLER
Lflog-Dintance Cliampioa
LOUH OIMM
MM Dmanec Cbamptoo
arthttr ouRnrsrB
Sbort ljwtaaca CJiampme
Superior to sil othets tncsptcttvt of
prk V rite tor CstaJogtst
ani sec why
KATEM SETE3 EAGZ3 CO
Mrv Verte
BVKPffáV:
mmt