Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
pavotUt Informace od sprit vodaja Tok Zip'
(Aprllt — čtké velkooce - Jubileum prv
ní ho Imkino ttHitfunuikťrio spolku v Vra
m — Jublejnl lavnotil — ťrha v
rad wtl a v slui Návitovy Slavnosti
Bch&ze Úmrtí — SluvriDit Veleslavínova
— Živnostenský i obohndnlckf sleid v
PtrJuUicíoh — N&inttuk heslo: ťr6 od
(tlmil sulbalo — Droboty)
V Praze 5 dubna 1899
AprilU! Kam se u nás podí
váme všude april! Sledujme jen
trochu všecko naše politisování a
— jsme u vidění opravdu Dnes
týden na příklad psalo se ve všech
listech českých i německých o
novém jazykovém zákogě s plnou
určitostí Do týdnu foukl ale
aprílový vítr a dne3 už mluví se o
nových konferencích u Thuna
Nebude to zase april? I bude
neboť Němci na konference ne
půjdou —
Včera přinesl "Fremdenblatť'
a hned to rozumí se otiskly i
naše listy zprávu že prý mini
sterstvo války vydalo rozkaz jímž
se nařizuje aby se vojáci hlásili
německy "hier" A přestonpí-li
kdo toto nařízení úmyslně že má
býti trestán ze zločinu vzpoury
žalářem od 18—20 let! Však
dnes už polovládní listy tvrzení
to vyvracejí
Aprílový princ je kníže Lichten
Štein Nedávno na zemském
sněmu dolnorakouském mluvil
pro jazykový zákon a proti jazy
kovým nářízením Due 22 břez
na 1 886 chválil Stremayerova
jazyková nařízení a uznával í stát
ní právo Letos před velkonoce
mi mluvil pro ustátnění němčiny
co jazyka úředního a tím i proti
státnímu právu a proti stávajícím
Stremayerovým a Gautschovým
jazykovým nařízením Jak vidět
pan princ si dělá z voličů —
april —
Ale april dělají si naši vůdcové
z lidu Tváří se nevědomými o
tom co příští doba přinese ale
zatím jsme zjistili že vědí o dosa
vadní pevnosti Thunově o jeho
akci konferenční i o jeho pro
iektech vyrovnacích Neňaléhá-
me na ně ze zvědavosti snad o
' detaily napověděli jsme svým
čtenářům víc než české listy jiné
— ale máme tajnou obavu aby
páni naposled nešli sami aprilem
A tak není-li u nás všade april?
České velkonoce nejsou veselí
"Co's vykonal to sama sebe ptej
sel" volá naše Krásnohorská A
my ptáme se a odpověď je — ně
má Co přinesli nám poslanci
co rmohl lij český co my sami?
O kajme sel Upřímně kajme
se! Neplníme dokonale své po
vinnosti nikdo sic jinde bychom
dnes byli Nesvalujme vinu jeden
na druhého ale bijme se v srdce
všichni a — napravme set A ne
říkejme ani: poměry jsou zlé
okolnosti nezdolatelné "Po
měry a okolnosti" toť jsou slova
vynalezená pro slabochy aby měli
nač svést svou chabost a nehoto
vost Poměry a okoluosti budou
pokud budeme slabochy tytéž —
Změříme se ale a oč že rázem
změní se i okolí? A čím my bu
deme silnějšími a ráznějšími tím
slabší bude ostatek Dnes
"Nár Listy" ve velkonoČnf úvaze:
prorokují ďoby zlé obrat v levo
proud německý Dobrá to vše
už bylo Učme se tedy z minu
losti sesilme se ve sjednocení a— j
brány pekelné nás nepřemohou j
Jubileum prvního českého student
ského spolku Spolek pro vysta
vení Akademického domu dal pod
nět ku slavnostem které v květnu
t r pořádány budou na paměť
založení prvého českého student
ského spolku před padesáti lety
(před desíti lety rozpuštěného
"Akademického čtenářského spol
ku") Nebude na škodu vypíše-me-li
několik dat z první ďoby
jeho trvání při příležitosti pade
sátiletého jubilea tohoto Pokud
se pamatujeme na archiv spolku
bylo v něm velmi málo dokladů z
doby založenf spolku jakož i z
dob předcházejících Sledujíce
tyto zápisky dovídáme se že po
bouřích roku 1848 snaha ntvořiti
studentský spolek nebyla nahodi
lým dílem okamžikj Ze věc ta v
obci studentské přetřásána byla
dlouho ze 1 jiné spolky mimo náš
ba Dne 9 listopadu 1848 ko
nala mol hodině odpoledne v
aule velká schůze studentů na
bQ vedle hovoru o volbě defini
tivního výboru studentského (kte
rý "povede veškerou správu aka
čnaie tak 2c se koneční unÍ7er
t-U praská po piti stech letech
fTriTio sDoros&ho lirou
l j czú czllu") tyl Hxxj
co nevidět v život vstoupiti Mě
síc nato dne 20 prosince vydáno
bylo vyzvání k přistupování za
členy nového spolku Dae 7
ledna 1849 zvoleni dr Ant Sprin
ger — pozdější známý odpadlík
— prozatímním starostou a Jan
Eminger prozatímním tajemníkem
dva dny na to v úterý dne 9
ledna o 6 hodině večer bylo v
"Hotelu de Saxe" otevření spol
ku při kteréž příležitorti mluvil
dr Springer německy a Sabina
česky (spolek založen byl jjko
utrakvistický ale Češi byli hned
v počátcích ve značné převaze) a
dne 20 ledna odbývala se v sále
téhož hotelu večer o 6 hodině
plenární schůze (valná hromada)
Dne 27 ledna obrátil se proza
tímní výbor na deputované se žá
dostí aby ve prospěch spolku
sbírku uspořádali Věci ujal se
Palacký i sešlo se brzo 350 zl k
m (Podle jiného pramene 500 zl)
V únoru dne 18 pořádána schů
ze na níž mimo jiné jednáno o
politických thematech Začátkem
března (3) podáao memorandum
na c k ministerstvo vyučování
v němž mezi důvody pio žádost
podanou ke gubern vicepresiden
tovi svob pánu Mescerymu za
bezplatné přenechání místa pro
spolek v některé budově erární
výbor rozhodně proti tomu se
ohražuje že by spolek snad vý
hradně slovanské tendence sledo
val Jakoby na důkaz tohoto
obražení vyzván byl německý spo
lek aby s akademickým spolkem
se spojil Žádosti za bezplatný
byt asi mnoho se nevěřilo už při
jejím podávání neb již dne 11
března najat byl definitivně byt
za 250 zl ve stříbře Dne 12
března v pondělí večer navštívil
spolek dr Rieger í byl hřmotným
"Sláva!" uvítán "Náhodou
rokovalo se ve spolku téhož dne
o skutku vlády od 8 března (roz
puštění studentské legie) Řečník
dokazoval šťastně že vláda tímto
svým skutkem odvrátila všech
něch mysli od sebe a že dynastie
ztratila mnohé sympathie zavdá
vajíc tím spolu příčinu k novým
při vratům a nepokojům
Ve dnech 7 8 a 9 března 1849
vykonány volby definitivního vý
boru který se dne 14 ty m
ustavil takto: Presidentem zvolen
jednohlasně dr Springer abso
lutni většinou hlasů zvoleni: prv
ním vicepresidentem dr Bruna
druhým - vicepresidentem Kopp
prvním tajemníkem Svěrák dru
hým Lepař prvním bibliotheká
řem Lindner druhým Fáček po
kladníkem Aull pořadatelem a
domácím správcem Procházka
účetním Eminger Dále byli ve
výboru: Hlávka čulda Tieftrunk
VVurzel Schwarz Jaroš a Hájek
O počáteční době píše sama sou
časná zpráva: "Bez ničeho pou
ze na svou činnost odkázán za
počal prozatímní výbor práce
svoje a výsledky jsou tak skvělé
že definitivnímu výboru jmění
skoro 800 zl a hezkou část knih
a časopisů odevzdati mohl Spo
lek čítal záhy 500 údů z nichž
každý měsíčně příspěvek 10 kr
složití zavázán byl Za to byla
každému čítárna celý den otevře
na v nížto se mimo všecky v Če
chách vycházející časopisy značná
část novin a časopisů rakouského
mocnářství jakož i několik cizo
zemských novin ze všech odvětví
jak věd tak' í umění nacházely
Mimo to mohl být oud účastným
všech přednášek debat a vůbec
všeho co bylok prospěchu spolku
za příčinou vzájemného vzdělání
podniknuto "
Jubilejní víesludentsié slavnosti v
Praie budou míti tento program:
26 května slovanský koncert V
prvý den vlastních slavností dne
27 května konána bude v 10
hodin dopoledne ve velkém sále
žofíaském veliká schůze rázu pří
sně slavnostního na níž promlu
veny budou jedna nejvýše dvě
řeči slavnostní Odpoledne za
hájena bude v průmyslovém pali
ci na výstavišti studentská výsta
va kteráž za vedení a podpory
čestného předsedy výstavního od
boru R Jahna slibnje mnoho za
jímavostí obzvláště tím že se jí
zúčastní i studentstvo zahraničně
O 5 hodině odpolední uspořádán
bude v sále žofínkém banket a
po ukončení kolem 8- hodiny ve
černí přátelský večírek Na ostro
vě bude mezitím koncertováno a
spojené veslařské kluby hodlají
arrangovati na řece velkolepou
regattu spojenou s illuminací
Vltavy V neděli odpoledne o a
hodině — dopoledne věnováno
bude odpočinku — vyjde Kle
mentina oa výstaviSti velký stu
dentský proved ku slavnosti ma-
jiles z rextocsili Jiríikory "Fi-
mé Průvod bude něčím co
Praha zřídka kdy vídává Pon
dělí určeno jest schůzím "starých
kamarádů'' Večer uzavřeny bu
dou slavnosti officiálně slavnost
ním představením v Národním
divadle
Praha v radosti a v šalu V
uplynulém týdnu navštívil Prahu
uherský ministr Szechenyi býva
lý rakouský ministr Biliňski mi-
nistrpresident Thun a arcivévoda
Frant Fere ďEste
Po déle trvajícím uvěznění v
novoměstské trestnici vyexpedo
ván byl z Prahy včera americký
dobrodruh a falešný plukovní lé
kař dr Morosz V průvodu Cel
níka jede ku své bývalé nevěstě
do Bernu si pro nový žalář za
podvod jehož se dopustil vylá
kav na ní peníze k dobrodružné
pouti světem
Národní slavnosti pralské "slam
nik a fidlovačka" první to jarní
pražské pouti tato v Emausích
ona v Bubenči konají se letos za
nezvyklé nálady "Slamník'' rá
no zmokl ale odpoledne oschl a
vydařil se marcipánově pěkně
"Fidlovačka" jak jsme oznámili
je letos roztržena Kus jest na
starém fleku v Nuslích kus na
Štvanici Na Š:vacici už trvá od
neděle a daří se znamenitě V
Nuslích dnes namokne Po
prchává
Pralské dostihy loni v Karlo
vých Varech odbývané letos byly
zase y Praze A vydařily se že
může být slavný ostrostřelecký
sbor spokojen _ Ale k radosti
přidružil se malér Závodníku
rytmistru Meisnerori vjel kůB až
na hradbu jezdec přeletěl šťastně
do obecenstva ale kůQ přepad
nuv přes bariéru zranil asi tři
osoby 1 sebe
V neděli je na Král Vinohra
dech velký sjezd učitelský
Pryi od Říma! pyšné agitační
bsslo Schoenererovo selhalo V
aprile místo ohlášených 10000
Velkoněmců přestoupilo na pro
testantismus sotva tucet lidí a
mezi nimi i Wolf — Byl to dů
kladný april!
Droboty Pohoda o svátcích
byla příjemná Slunečno milo
ač sucho Od úterka poprchává
Ne mnoho ale často Déšť jest
vítán
První letošní bouře jarní snesla
se nad Prahou ale už na zelený
čtvrtek Jenže zahřmělo dvakrát
pouze a — dost Hůře bylo na
Moravě kde blesk' zabil u Svide
nic u Brna dva lidi Pozdrav!
— ica
Zlozvyk požívání morfia
Če'nf lékaři tvrdí ie potet neMa-tníko nlí-Tajicl-b
mordám iiile virustá Za pfiřlnoo
Jemněji! nerroHnl aouitavy tžlesní xlozvyk
tento pfev idi n vžtli míře mezi irioara' lei I
mnobo mui& klesne slozvyko tomu ta obeť
Béroa áuiíUtí k jedovatému Uka tom a to
kdykoliv ctti e tt!eně neb dulevni stUutnl
a při lom netuli Se octli se ve upírech neudo
latelueno lákavého nlítiele Jeni jlate a ne
u prosně a vrhne Je v prerlíasij hrob Chorob
né toto neodolav In baženi mi av&J původ v
aeěló nervové sonáta v a v krvi Kdyby kaidý
takový neif istnik užíval Huatetters Siwnacn
Bltt-TS osvětil by Utěsni krer by se mu zji
stila a posilnila a vkoay Jater a ledvin byly
by pravidelné Lék ten Jest dobrin pro kal
détao xejm-na ta toh to Jarního ebdobt
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské
ho nejoblíbenčjším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně 00 Chi
cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce
stovní lístky můžete obdržetí na
Farnam ulici v Čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
nejstaríl teskf lékárník v Nebraser
má lékárnu v Prague Neb
Je vidy čerstvě táaoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olřjíčky ifá
vičky prásky mastě pro ruzoé bolest
jako podlom [fellonj mast pro otravu
rve začínající v končetinách mut
pro kiiBxké boláky Íčky pro koBskoti
koliku různá makání pro lidi i pro do
niáci zvířata to vie připravuji dle
dlouholetých oivídčenýcb rkafenoatí
Prostředky skoro okamžitě Aíiflkojfci
proti píchání v uiich proti rýmě pro
ti bolení tuha a Loiru! hlavy mast
proti kuřím okím ožívání pro játrv
a ledviny Elexir pro tměno života u
renských a kdo ví eo jiných věcí
Tím mi ovieoi zásoba l'ků vzrostla
uk ie moha vyploit kaidý recept af
04 ptal kterýkoliv doktor Dovolává
ie as Valí přízné doafáa ie v ěa
potřeby navtaivlte vidy
tcAtAiivmr
rTedfliíta si
fiiri fi rx'zX
na lloeoii:
Stavba českého gymnasia
v Místku
Po let svátcích velikonočních
dne 9 dubna odbývala se v Míst
ku Blavnosť svěcení základního ka
mene kterou pořádala Matice
Místecká a jež byla nadšeným pro
jevem radosti veškerého lidu če
ského nejen v Místku a Okolí
nýbrž i na Těšínsku že konečně
dočkal se toho okamžiku kdy po
ložen základ k budově nejdůleži
tějšího ústavu kulturního jež
vlastní silou a za pomocí celého
národa českého založil Český
lid zdejší oddává se blahé naději
že budovu tuto za pomoci celého
českého národa také šťastně do
hotoví - tak aby již počátkem pří
štího školního roku odevzdána
býti mohla účelům gymnasialním
(Bude ústav po prázdninách čítati
pět tříd) Za tou příčinou obrá
tila se Matice Místecká ku všem
vrstvám národním v zemích koru
ny svatováclavské s provoláním se
sběracími archy Ač z mnohých
krajů došly již pěkné podpory
přece není celkový výsledek val
ný Rozpočet na stavbu činí 60
tisíc zlat Matice vládne pouze
stavebním kapitálkem 10 tNíc zl
a prosí celý národ o doplnění na
potřebnou sumu avšak ďbsud se
šlo se pouze asi dva tisíce tak že
zůstává nekryto 18000 zl
Poněvadž není naděje na sta
vební subvenci ani od zemského
sněmu ani od státu prosí Matice
Místecká ještě jednou všechny ve
lectěné jednotlivce jimž subskript
ní listiny zaslány byly nebo ještě
zaslány budou aby laskavě ku
sbírkám přikročili tak aby žádná
upisovací listina která nebyla vrá
cena na zmar nepřišla Kdo by
nemohl z jakékoliv příčiny mílo
dary sbírati najde zajisté mezi
svými známými někoho kdo mi-
lerád v subskripci se uváže
Proto výbor Matice Místské
prosí snažně aby nikdo subskrip-
čních archů neodkládal nýbrž
aspoS o jiného sběratele se posta
ral tak aby zaslané složní lístky
bez užitku nezůstaly Rozesláno
bylo celkem 10000 upisovacfch
listin Kdyby na každou listinu
průměrně sebráno bude pět zla
tých jest stavba budovy českého
gymnasia zaplacena Komu není
možno nasbírati celých pět zlat
nechť proto od sbírky neupouští
neboť na jiné listiny opět více se
vybere Větší počt malých ob
nosů zajisté Činiti může úctyhod
nou sumu
Nechť tedy jsou letošní Veliko
noce pro Matici Místskou skuteč
nými Velikonocemi svátky z ra
dostného z mrtvých vstání národ
ně ušlapaného a uhněteného lidu
na Vlašsku '
Když každý adresát jemuž pro
volání zasláno bylo poctivě se o
to přičiní může nedostávající se
suma lehce v těchto dnech sesbí
rána býti Nechť každý oslaví
zvláště ten okamžik kdy kladen
bude základní kámen a v den ten
sbírku na stavbu českého gymn
uspořádá Budeť to nejkrásněj
ším dnem do vínku čes gymnasia
Když tedy každý dle sil svých a
dle svého okolí se přičiní bude
jedním rokem tato naše národní
potřeba uhrazena neb kdo rychle
dá dvakrát dá!
Nechť tedy letošní velikonoční
sbírka na stavbu českého gymna
sia v Místku jest tak vydatná že
celá stavební suma jí se uhradí!
Dary vykazují se týdně v Těšín
ských Novinách a každý zasílatel
sbírky obdrží dotyčné Číslo Tě
šínských Novin jako doklad že
obnos správně došel a správně je
účtován Výb Mat Místecké
Namáhavou prací údy a svaly
tělesné ztuhnou a umrtví Kdo
však upotřebí St Jacobs Oil se
zná že údy a svaly se mu vzpruží
a osvěží "
VYHAZUJEJE rnVnřriL?"
PENÍZE
polovici ispory kdyl objedoste pKmu od Bás
mrCMC a Kaliem V im tea nelpntiPaějfi
IřlCCmC a nejskromněji kataí který
VAŠE ' Tá P"i Jaké trvalé a dotiré ke
reartrumky volili jakáirre
JnERO kovat a rthvt vlérbay druhy
strunit a keta rěta)e'ifl v ros
►ihl h msmtrrvh o né itromky keferale
aivdoone nHBvvi viak ekveia f r1svitj
phiao kapu)ttim fite sl asi kataln M
rý sasilau iptué adarnta tatbtmt
Slouac City Zav
SttitSSSSSt
Z4ekeaales4 kierklr
varn O O
f a proti Mdaati
H Hra ttnm to
aeJatxéJM raky
m aiaaa awv a
klá _ Trvale a avéL
7?00 canwis40
aiSOOO érilamsy ts CO
f Xa ( i au 1 „sa ajs
liis—siy —11 11 % % tras
jar jíu a - yrr v
□ VVaSLswU - fct_J _JU
25
IET LÍSČ)E?íf
et %acm Dii
Rermatlsmn
rulglc
Bolestí v buku
Bolestí r křl1
a bude vidy 1
co výdatný lék proti
dokonaly šicí stroj?
Mfižcme právem ř'cl že Sici stroje "Pokrok Ziípndu" kteří Jsme po minulý ch
6 neb 7 roků našim odtičr&telfím nabízeli jsou dokonalejšími nežli stroj n nabí
lené kterémkoliv jinťm časopisem českým Kaidý rok utvrzuje riís vto to píe
ovřdřtnl neboť sřkoll v str j Pokrok Západu nabízíme ns ikouSku na 80 do 1 a
komu by se nelíbil v jakém oiv oblcdu tomu vrátíme peníze rpět a přijmeme
tro) od něho po zkouš e ♦akvó přere v-ud nepřihlásil se nikdo Jcuí by byl
chtél stroj vrátiti To Jest dostatečným dfikHZ?m že Sici rtr' "Pokrok Západu"
Jsou nejdokonulejífmi tak dokonxlýmt Jak vfibcc které stroje tu :ti wfiíe
A2 posud prodávali jsme prodáváme a ovSem prndávati di do t e stroje s oby
čejným zař(zen'm při kterémž svrltk totií část olisabujícl blavul pracující Mat
troje připevněn jest na ploe stolku nehybní Vsak móda vyžádala si til zrni nu
ve stavbě Siofrh e trojí V neilepMch domácnostech chtžjí míli nyní stroje při
ktervebž srnek cíli CAst ODaanujici ceio pracující n stroji stroje pouu se poa
ploclin stolku fictbo a na mfstě obyče jnó bedničky kterouX se pracující část pri
1 1 i 1 _i_„if_t_ — -1 ' _ r : 1 _ 1 _ _ 1 j 1 _ _ l xV_
obyčejných ítroiích přikrývá přiklop!
nou ták že tvoří Šicí stroj když Jet po
jest na stroji tuto vyobrazeném Tento
Drop-Hcad
S
aasasasBajrMBSwsrff)
É r o ví
DROP BIAD CABIXET Cis 4
Jelikož pečujeme vždy o to aby nnSím řtonářfím a odbřratellm dostalo s
rldyto neilepSÍ a nenovpJ5f proto s polčSeofm sdčlujeme že jsme učinili opa
tření takové abychom mohli ileistrojo tohoto druhu nnsímodběratclfím posky
Xvatl a sice za cenu až úžasní nízkou vzhledem ku obyčejné ceno krámské
Drop head cibinet stroje prodávány Jmou jednateli za (3 botové aneb ca 175
na splátku My obstaráme nalfm předplatitclfím "drop bi ad rabineť' stroj 1'okrok
Západu se zaručením úplné spokojenosti a vrácenín- peníz do třiceti dnů kdyi
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-bead Cabtnet Pokrok Západu čís 5 s třemi
šuplíky (o každé straně a jedním uprostřed - $2600
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky po každé straní a jedním
nprostřed jak vidět! jest na vyobrazení $2500
Tentýž 'stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé strané
a jedním nprostřed $2400
Ovsem že mimo "drop-heaď cabinet" prodávat! budeme též nadále Jako dosud
stroje obyčejné soustavy jakéž jsmo po minulá léta odbčratelfim našim k jejich
oplné spokojeno-tí obstarávali a ice stroj "Pokrok Západu" Jak vidétl jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následující ceny:
zzum -r
Éld stroj "Pokrok Západu" (
V cené kteráž jest výše uvedeni za stroje zahrnuto jest jií
í předplatné na časois na rok
Kil&j stroj o patře a jest íeskjřm i
VSecbnv tvto atrole zhotoví n v
Jsou to nejdokladníjl iručn mi re
meiiniky t neiiepxilia msteriaiu a
jsou elejrsntni úpraty Clunčk jest
nejDoví jiiho a nejjednoduUíbo t-
flzeaL lak svanf samooavlčkaci Cívka
sa koneoaité It střlunck navlečen Jehla Jest samouiazovací touž vložíme li Ji
prsvťm pfisobem do tlábku ledy usadí se bez Jakékoliv zvlá&tof pozornosti pou
bým tsstrč-ním sama do pravé polohy Každý stroj mi tri amočinnf navilák a
vieibny potřebné přístroje Jako obrabovakv sapoiivíky sbéráky átd úplnou
sbírko T ňhedné skřínce ktenž obdrží
KicameBn4 v titfk stmjlck a aprodÍTÍ ) k vlil vf dílka all lna stm] ktarél
%M'mr Ipatnf Jft jn:o a U ďchrfjO Jcdua tm pmm )ra v proprba a léimn aaitrh
(icnéFa r-trm trto rtroja rtiato a it varny v ktoi4 a ffj Intirut a iS-ttíaw tiai tah
pohivlci si í třvilnf v jl'4r kť-rál br el aala co f tělk in kvc stitntrk MuUii a ailptulcfe I
roduaalrb Mnti 16 kuH vlk kul rk I a Basi tyli Sítí a BimÍ fMa tjHXLtttX
OpakaaM co jaata nreba pravili:
Za ratajem islaai spekajeaeat a aabíxfaie
lile by ftii leda II 80 te by v Jakémkalir ehieda baa t dekanalastl
ikMaaatl práci art) v cVmkolIr Jiaéas mnjnimal se Bfjlrpiíai strajiia
aiile Jej 4e té oby kdjkali vréUU eMiii sre peaíze aazpit
%Uňf a ttebte strajt tarafea Jct a t rkl a sk taraeaja a Ss Wt svlaovljal anastoww
aobSa akoťnM avJaoitiail aauknaabaiaii l
aktrráfcnUfU eMif M wMtu vadaM )kaikailrtt apáMbos a paláaalasa bad
Žrskaavstaaaja t aa pfUtro) nl -k:r sto
Rodina
N kM Mrajl
fwtHJI Jr
wM4ra Htm
éimM a amc jart aattlaa4 Miuntjt a arkaUv
A tWbaafc ptá rad krrjeavataa bvckea M adaarafavati S— ibtL atnj mm anU
faianttacM a atato trraaH-4 anaatavy aaNa rat lai saauMaaavsc( -abkai a aamft aaW
a tviabaaalaaf mi avtowa tokklrwj
a avarťfcMaa a-iai aaafrwHass a
Os t s S lni'}? tl a4s8sytl7 CU sslizCtt
vtsta a— stsnaiiavaai ttasa afilil
Vctzz
De-t tl'c chorých vyléčeno
miiMBjt uori preuauw
tála osvědčuje se btl
nocoýoi bojitulem
fymkn iitln
Bolestí hlavy
Ochrnulosti
Bolestí
na dále slouiltl
všem bolestem vůbec
e stroj pouze deskou na pantech zavře
p-ácí uzavřený rovný stolek Jak vidí-ti
nový druh soustavy Sicích stroji nazývá s
Cabinet
Stroj "Pokrok Západu" Čís 5
s 8 supliky po každé straně
a jedním nprostřed $2400
Tentýž stroj Čís 4 s 2 Supli
ky po kaldá stráni a jed
ním dlouhým uprostřed jak
vidět! na vedlejším vyobra
sení S2SO0
Tentýž stroj Čís 8 s jedním
šuplíkem po kadé straně
a jeduím nprostřed 82200
Viechny tyto stroje jmu tíže sou
stavy a téhl dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně fini
pouze a jedině jen počet Šup
Ifků Strola dodáváme buď a
--iz-r? df va ořechového — triiavl aneb
t dubového světlé dle otáui
anclickym aivodem k ucblxeni s nín
vlol se a ciuuau a u uuviu xtálinutím
Každý stroj mi tli same
se zdarma
vSesa kdel strJe 4 nás keapí jest
JU lak tbt a bbn }k kUrý tra} JiU mUt
rfU evaonifrk abÍM adMnlailia aalla Ui
ta Mfn "K-rflaa" MJ Irtti Mi fat
U arřVa porn— -a at áoaamt m i
pra vHkarna aaaiAri arad aa afaía i44
PafcMl lávám a twat— Vtaaat raká TM
4 - l4ia U—4 km4 nayt
lil— m aa Pátrat láaaia —mm
Zt - zlm Cur! ITcb