Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 21, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
" í
I
POKROK ZÁPADU
XVIII
OMAHA NEBB Y PÁTEK DNE 21 DUBNA 1899
DYojtýdenníku: RočníkVII číslo 63
Založen 187K v
7
Z bojišté filipínského
CtrnáctiZltnná druiina americkýc%
námořníku najata povstalci
Odbor námořnictva obdržel v
1 úterý uásledující depeši od admi
rála Deweyho: "Yorktown nav
štívil Balen na východním pobře
ží Luzonu 12 dubna za účelem
zachránění a odvezení španělské
posádky pozůstávající z osmdesá
ti vojáků tří důstojníků a dvou
kuěží kteří byli obklíčeni 400 po-
vstalci Někteří z rebelů byli o
zbrojeni Mauserovkami Poručík
J C Gilmore jemuž svěřeno ve
dení výpravy na břeh byl zasko
' čen a s celou družinou svojí zajat
Osud jejich neznám poněvadž po
vstalci odepřeli potom vyjednává
ti Následující se pohřešují: Dů
stojník výše zmíněný vrchní uby
tovatel W Walton šikovatel J
Elsworth dělostřelec H J Hy
gard pomocník plachtářův Vend
gitS námořníci W H Rynders a
C W Woodbury obyčejní plavci
F Brisolese O R McDonald
lodní vojáci L T Edwards F
Anderson J Dillon a C A Mor
nssey" Depeše tato způsobila hluboký
zármutek ve Washingtonu kde
poručík Gilmore je dobře znám a
kdež rodina jeho dosud bydlí
Narodil se roku 1854 ve Filadelfii
a do námořnické akademie jmeno
ván byl z Arizony r 1871 Nej
trapnější dojem vyvolala zpráva v
odboru toámořnictva neboť je to
první nezdar s jakým loďstvo na
še se setkalo Zda-li Filipínci
vězně vydají neb vymění jest ne
jisto Gen Otis má dosti jejich
zajatců ale když nabízel je za
Španěly byl s návrhem svým od
mítnut Jeden z lodních vojáků
zajatých povstalci Albert Morris
sey narodil se v Columbus Neb
kde matka jeho dosud bydlí
Mezi bohatými Filipínci pracuje
se na utvoření výboru kterýž po
kusil by se o docílení míru mezi
Američany a povstalci Jedna
čásť tohoto výboru hodlá požádati
americkou komisi aby učinila
prohlášení jak naloženo budeš
povstalci vzdají-li se kdežto dru-
faá promluví s Aguinaldem Jak
pochodí nelze říci neboť Agui
naldoj prohlásil že každého dá
popravili kdo mu s takovým ná
vrhem přijde
Gen Otis zaslal depeši tohoto
znění datovanou v Manile 19
dubna: Lawton vrátil se z poje
žerní krajiny 17 dubna a přivezl
ukořistěné lodi a čluny Povstal
ci jsou rozprášeni ustupují před
naším vojskem a vyčkávají příle
žitosti k útoku na malé oddíly
Lépší třída lidí nabažila se již vál
ky a touží po míru Nepřítel bu
duje své naděje na návratu naše
ho vojska do Spojených Států
Armáda jeho velmi jest zdemora
lisována a ztráty sbíháním i úmr
tími veliké Povede nejspíše gu
erillskou válku a bude pleniti a
páliti krajinu kterou dosud drží
zdraví í mysl našeho vojska jsou
dobré Návrat dobrovolníků započ
ne asi 5 květnem Budou ochot
ně' sloužili až dopravní lodi pro
ně přijedou Ve vsedání bude
pokračováno během června a čer
vence Zprávy z cstrovfl Visay
ských zní stále příznivěji Ob
chod mezi ostrovy čilý celní příj
my vzrůstají''
DFOBNÉ ZPRÁVY
V Pintshových plynárnách v
Denver povstal v pondělí ohefi
při jehož hašení devět hasičů bylo
poraněno
Na Milwaukee ave v Chicagu
vypukl ve sjrfedu v 1 hodinu ráno
oheB v jednom dřevěném domku a
než pomoc přišla tři lidé se zad j
sili Jsou to Mary Twohy 45letá
Charles Monaghan 40letý a jistý
Hamilton jehož první jméno není
známo
Před spolkovým soudem ve
Sioux Falls S D uznala porota
vinným rudocha Bad Elk z reser
vace Pine Ridge jenž 13 března
ubil indiánského policista Johna
rickm Ortel síí smrt pro va
tra vjiooia txía 16 června
Tzll ±j tulia Fc=í£3
r r : ) 1 1 : 'i %: i : "
- l"M '"leť:
i0VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
Z nařízení sekretáře války
rozdělen byl ostrov Kuba na pět
vojenských departmentů na místě
dosavadních sedmi Department
Pinar del Río splynul s dřívější
provincií Havana a department
Matanzas splynul s departmentem
Santa Clara Prvnějšímu velí ge
nerál Wilson druhému gen Fitz-
hug Lee
% Veškerému našemu vojsku na
Filipínách zvýšeno bylo až do
skončení války služné o 20 pro
cent Důstojníci i vojáci z pluků
jež budou vrozpuštěny obdrží
zvláštní plat za dva měsíce
X Odbor války rozhodl se od
volatí z Porto Rica kde nalézá se
nyní 5000 pravidelných vojáků
2000 mužů Generál Henry Žá
dá aby zbaven byl úřadu generál
ního guvernéra ostrova a nahra
žen někým jiným ale vyřízení žá
dosti jeho bylo odloženo Gen
Henry touží po změně povětří k
vůli zdraví
JNa poradě mezi presidentem
sekretáři války a námořnictva a
gen Corbinem bylo usneseno
upustiti od obmýšleného utvoření
nové dobrovolnické armády o
35000 mužích k čemuž poslední
kongres vládě právo dal Co se
týče dobrovolníků na Filipínách
ti navraceni budou tak rychle
jak lodi budou je moci odváželi
AŽ dorazí do Manily vSecky pra
videlné pluky určené pro službu
na Filipinách bude míti generál
Otis asi 30000 mužů i po propu
štění dobrovolníků Počet ten
považován jest za postačitelný
Dobrovolnické pluky posílány bu
dou domů z Manily v následují
cím pořádku: 25 května první
kalifornský druhý oregonský a
oddělení kalifornského dělostřele
ctva -— 25 června batterie A a
B z utažského dělostřelectva de
sátý pluk pennsylvanský první
coloradský a první nebrasský —
29 června první severodakotský
pluk třináctý mínnesotský první
z Idaho a první wyomingský —
19 Července první montanský—
23 července první jihodakotský
— 19 října první washington
ský -- 27 října dvacátý kansas
ský — 30 října první z Tennes
see — 3 listopadu 51 iowský
— 6 listopadu Skadrona nevad
ské jízdy — 9 listopadu první
wyomingská batterie
X Dr Julio Henna a Zeno Gau
dia komisaři lidu porto-rického
předložili ve středu presidentu
McKinleymu pamětní listinu v
níž projevují tužby svých sou ro
dáků Žádají aby vojenská vlá
da byla zrušena a ostrov spravo
ván různými odbory civilní služby
z Washingtonu aby vojska po
necháno bylo jenom tolik co tře
ba jest ku obsazení pevností a
vojenských stanic aby lidu por-to-rickéuiu
dostalo se těchže svo
bod a výsad jako občanům Spoj
Států aby sčítání obyvatelstva
bylo předsevzato tak aby kongres
zavésti mohl nějakou vládu na
ostrově buď sorgaoisovati Porto
Rico jako území neb připustiti
do Unie jako stát
- Volby senátorské
Ve Floridě při prvním hlasová
ní sněmu zvolen byl James Talia
feiro za spolkového senátora
Netřeba ani podotýkali že je to
demokrat — V Pennsylvanit tří
měsíční boj neměl žádného vý
sledku a nebude-li svoláno zvlášt
ní zasedání stát ten bude zastu
pován pouze jedním senátorem
V poslední chvíli zdálo se již Že
Quay bude opuštěn a nějaký kom
promisní kandidát zvolen ale
heslo mašiiy znělo: Buď Quay
aneb nikdo a s heslem tím také
zvítězila třeba že nesmírně ublí
žilo se tím straně republikánské
Tiskový xakoa v platnosti
V Kalifornii vešel ve středu v
platnost zákon kterýž nařizuje
podepisování Článků v novinách
týkajících se osobního charakteru
osob živých i mrtvých Pokuta
za porušení zákona tohoto obnáší
f 1000 sa každé provinění a f 500
S cbaota tcia připadne Žalobci
Úplatnost v Pennsylvanil
Výbor pennsylvanského sněmu
kterýž vyšetřoval pověsti o úplat
nosti ve (pojení s volbou senátor
skou a McCarrellovou porotní
předlohou předložil v pondělí svo
ji zprávu Většina praví v ní že
během výslechu předloženy byly
nezvratné důkazy o nabízení ú
plátků a že Charles B Spatz J
R Byrne Parker Pitus Frank B
Jones Monroe H Kulp Thomas
M Moyles Robert Evans John
J Coyle a M J Costello měli by
býti bez odkladu pohnáni přeď
trestní soud okresu Douphin a
energicky stíháni Spatz je v pří
tomné době členem poslanecké
sněmovny z okresu Berks Kulp
zastupoval ve 54 a 55 kongresu
17 pennsylvanský distrikt a je
republikánem Coyle Costello
Byrne a Moyles sloužili dříve ve
sněmu Někteří jsou republiká
ni někteří demokraté Zpráva
většiny podepsána je pěti z devíti
členů vyšetřovacího výboru a sho
duje se téměř úplně se zprávou
menšiny až na to že poslednější
nevznáší obvinění proti tolika o-
sobám
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Přistěhovalectví k Tichému moři
V těchto dnech vrátil se z výle
tu -ve státech pli pacifickém po
břeží George H Heafford vrchní
jednatel dráhy Chicago Milwau-
kee & St Paul Praví že od doby
co dráha Great Northern snížila
jízdné přes 8000 osob přijelo do
severních států tichomořských s
úmyslem usaditi se tam Mnozí
zaměřili do Britické Kolumbie
kdežto do Alasky odjíždí průměr
ně 500 osob týdně V severní
Kalifornii měli prý letos vydatné
deště tak že jsou tam nejlepší vy
hlídky na hojnou úrodu Vůbec
v celém Tichomoří panuje nebý
valý blahobyt
Vzácná návštžva
Dělový Člun Nashville kterýž
vypálil první ránu v poslední vál
ce vyslán byl po Mississippi do
St Louisů Řeka v místech těch
vykazuje patuáct stop hloubky a
ježto Nashville má ponor čtrnácte
stopdorazí tam bez nesnází Den
kdy dělový člun do St Louisů
zavítá bude prohlášen mayorem
za svátek
Trusty v trustu
Zpráva že utvořil se ten neb
onen trust postrádá již zajímavo
sti neboť zvěsti takové staly se
již částí denních novin Šestou-
pí li se však trusty v trust to už
je rozhodně něco vzácnějšího A
to stane tte ve dnech nejbližších
Začalo totiž vyjednávání mezi pěti
kořalečními kombinacemi jež za
hrnují kde jakou vinopalnu a liho
var v zemi a naděje na splynutí
těchto trustů v jeden ohromný
kartel jsou prý nej lepší Lze
tedy očekávali kořalku dražší a
horší a menší výdělky dělnictva v
oboru tom zaměstnaného
Proti dovážení Černochu
Stávkující uhlokopové v distriktu
Des-moinském předložili iowské
mu guvernéru Shawovi petici v
níž Žádají jej aby zamezil dová
žení černochů do státu na místa
bílých dělníků Guvernér přijal
výbor laskavě a slíbil že učiní
vše co v jeho moci bude aby im
portování černochů přítrž učinil
Petice obsahuje přes tisíc pod
pisů
Sjezí clkinú
Z okreu v němž nelézá se
město Terre Haute Ind vypro
vodila policie v úterý druŽinu75
cikáoůaby snad žádnému z těchto
harcovníků něco za nehty neu-
vízlo Cikání putují do Chicaga
kdež v druhé polovici května od
bývat! budou svůj oáodaí sjezd
Očekává se Že nejméně 25000
těchto snědých synů a dcer volno
sti se dostaví Poslední národní
schůze konána byla v Kalifornii
před Čtyřmi roky
Hárodní tirsieií Riaci
Chicago stalo se kolébkou no
vého spolku amerických Němců
jehož účelem jest brojiti proti
vstoupení Spojených Států do po
litického svazku kteroukoli cizí
zení Nyní ovsem mají Němci na
asie tUiand Ae~!U o níž se na
ttxir Lríi3 cíxvf a tovi-
větších měst že četné jednotlivé
spolky německé v novém národ
ním sdružení zastoupeny budou
Daleká plavba křižáku
Křižák Chicago kterýž přítom
ně opravován jest v brooklynských
loděnicích vyplul v úterý na první
důležitou cestu ve čtyřech létech
Pod velením kapitána Cooka má
tatiž urazili 22000 mil Prvně
zaměří Chicago k Azorským ostro
vům pd Gibraltaru kde zdrží se
deset dní dále pak propluje kři
žák mořem Středozemním a Suez
ským průplavem a podél východ
ních břehů afrických pojede do
Johannesburgu a Kapského města
Též na ostrově sv Heleny kde
Napoleon byl vězněn učiněna
bude zastávka Chicago vrátí se
do Spojených Států někdy v říjnu
Indiánský způsob léčení nákazy
Příručí spolkoví maršálové při
vezli osm rudochů kmene Choctaw
do vězení v Antlers I T na ob
vinění že jsou spoluvinníci Solo
mona Hatemo jenž minulý pátek
v noci zabil ženu dítě a bratra
Cold Springs osm mil západně
od Grant Po několik měsíců řá
dila mezi Indiány prazvláštní ne
moc a tu došli rudoši k náhledu
že osoby zabité v pátek je oča
rovaly a že by nákaza zmizela
kdyby byly odstraaěny Hatemo-
vi svěřeno bylo provedení úkolu
toho Zločin spáchán byl v pá
tek a vrah hned na to zatčen V
okolí panovalo povážlivé jitření
několik dní ale zatčením kouzel
níka Sama Tyantubbee zjednán
pokoj
Líčení s vražednicí Saxtonovou
V případě Anny Georgeové jež
obviněna jest ze zavraždění Geo
D Saxtona dokončila obžaloba
průvodní líčení a obhajoba zapo
čala s uváděním svědectví V
úterý čteno bylo několik přísež
ných výpovědí v nichž se tvrdilo
že Georgeová a Saxton žili v ho
telích v Canton S- D a ve Sioux
a Inwood la jako muž a žena a
Že Georgeová často měnila ban
kovní poukázky Saxtonem na její
jméno vystavené Několik svěd
ků též vypovídalo že večer kdy
zločin byl spáchán byl velmi
tmavý a mlhavý tak že nikdo ne
mohl ulici přehlédnouti Jak
známo dvě svědkyně obžaloby
tvrdily že Georgeovou přes ulici
poznaly Obhajoba dokazovala
též že Saxton udržoval intimní
poměr ještě s jinými ženštinami
Tak na příklad vdova Althouse
ová před jejíž domem zločin se
udál často dlela v Saxtonově
kanceláři od soboty večer až do
pondělka ráno Obhajoba chce
tím vzbuditi v porotě domněnku
že vražedný útok mohl býti spá
chán nějakou jinou ženštinou
Zatčeni padílail peníz
Nejdůležitější snad zatčení v
historii tajné služby Spojených
Států provedeno bylo v úterý ve
Filadelfii když dopadla konečně
ruka spravedlnosti na Arthura
Taylora a Baldwína S Bredella
padělače pověstných íoodollaro
vých bankovek s Monroeovou
hlavou Hned na to zatčeni byli
v Lancaster Pa William M
Jacobs a William L Kendig ma
jitelé doutníkářských továren a
James Burns jenž u Jacobse pra
coval Zabavena byla též pů
vodní rytina z níž bankovky byly
tištěny pět tun papíru síla padě
laných kolků a různé přístroje
potřebné ▼ 'mincovně'' Niče
mové přiznali se že "pouze' asi
za {10000 falešných bankovek
pustili do oběhu V Lancaster
pak pokud zjistili ne dalo nale
peno bylo za % 140000 falešných
kolků na bedničky s doutníky a
tisíce jích zabaveno Továrníci
kteří vládu tak nestydatě okrádali
byli aŽ dosud vážení občané
Aby sensace byla dovršena za
tčen byl též Harvey K Newitt
za presidenta Harrisona příručí
distnktnf nivladní Spojených
Států ve Filadelfii a sice na ob
vinění Že dal $550 detektivu Mc
Manusovi aby darebáky nechal
na pokojů
Pieaice t Kaisasi
Sekretář Coburn ze státnf rady
zemědělské vydal svojí první
zpráva o stavu ozimky v Kansasu
Vychází % ní na jevo že asi 26
procent osení bylo ničeno ná
£1:% C-ti a krsíJ limy
ma nejvetsí ŽELEZÁŘSKY OCCIIOD
v So Omaha 2 2408 N ul - Telefon 162
Upozorňuje ctěné rodáky že mí velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní Jewel" gasolin kamen ocelové renče Majestic" dnítřné ploty
drátěné letni okenice a dvéie atri Kdo bodla stavěli nechť mne navštíví'
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodávám semena k setí'
S upairim varn ziuuxy poa onap strecn med te ziisolmi se měkou vdou
j a ne nechte ji téci podél staveni aby se vám nuseBedlo Kamna pro domá-
cu buvol ujnui ucjuDicutcucjai uiuuj
a oseta kukuřicí neb nějakým
jarním obilím
Zvyšováni mzdy
Slévárna v Jeffersonville Ky
kde zaměstnáno jest asi 2000 děl
níků zvýšila mzdy o 10 procent
— Asi 400 dělníkům National Car
bon Company v Clevelandu kdež
hrozila stávka zvýšena byla mzda
od 5 do 15 procent Zaměstnanci
byli většinou se zvýšením spoko
jeni ale asi padesát přece praštili
s' prací když dotyčná vyhláška
byla vyvěšena
Citrónová šťáva otravuje
V Dalton Minn sešlo se něko
lik mladých mužů v hostinci a
poněvadž snad silnějších nápojů
měli dost anebo byli to tempe-
rencláři pustili se do pití zázvo
rového piva (ginger ale) Aby
mu pak dodali říznosti přimíchali
do každé láhve dvě unce citrónové
šťávy Následkem toho Duffy
Riroson a Martin Dahl zemřeli a
ostatní dosud povážlivě stůSou
Z KUBY
Záznamy kubánské armády jsou
zkoumány celou sílou klerků a z
úhrnného počtu 42127 prostých
vojínů a poddůstojníků vyškrtnu
to bylo již 2242 jmen Z těchto
1573 jsou muži kteří dali se od
vésti po vzdání se Santiaga a 669
jest vládních zřízenců Ze zbyt
ku 39930 nebude lze už mnoho
jmen vyškrtnouti tak že na jed
notlivce připadlo by z těch $3000
000 asi po $75 Tu však zbývají
ještě důstojníci kteří ve mnoha
případech jsou zrovna tak chudi
jako prostí vojáci Z toho lze
souditi že po rozdělení peněz
sotva na ostrově spokojenost za
vládne Když upozorněn byl generál
Gomez na vzmáhající se brigand
ství na ostrově odpověděl násle
dovně: "Všichni lidé nejsou an
dělé a hladoví chtějí se najíst i''
Gen Alejandro Rodriguez jme
nován byl náčelníkem policie ha
vanské na místě Mario Menocala
který se v úterý poděkoval
V úterý začalo ve větší části
ostrova silně pršeti Je to nejspí
še začátek obávaného dešťového
období
Zprávy spolkové
Tábor Columbus lis 69 WOW
bude odbývati svou pravidelnou
schůzi dne 2 května t r v síni
spolkové a proto vyzýváme všecky
bratry jelikož bude velmi důležité
jednání na pořádku by všichni
byli v této schůzi přítomni
Fr J Fille clerk
Fr Svoboda tajem
Cvičící četa odbývá cvičení v
stejnokroji příští neděli odpoledne
dne 23 dubna Jan Mathauser
velitel
Dramatický odbor
Zkouška na "Můj Vojtíšek"
odbývá se v neděli vy hod večer
v Národní Síni Všichni ti kteří
účinkovali při "Krupařovic Pe
pičce" jsou žádáni by se určitě
dostavili J Mik řiditel
Pěvecký odbor T J Sokol
Příští neděli o 10 hodině dopo
lední počne pěvecký odbor vyu
čovat! žáky Kdož by si přál
dítky své nechati zpěvu uČiti má
nyní nejlepší příležitost Dítky
sc přijímají v stáří od 12 do 15
Iet
STATE OP OHIO Uty oí Toledu {
LucuCouDty 1
"Fr J OMMiey odpfisáhnnL a )r-t tarlini
llenem Smi v K J Cheneí Co DroaiJi--i
obchod v nitšté Tol ! nkren" a mtaia ure-
dVnctio in tmiaéni firma vyplnil olnr }!
noho ttadol art v Jednota anaidéta Driuéde
v ami katarrh iHrtiyi by vyléiea otíráním
nati uatarra tor
PRASK J CHIXEY
OdpHaahnatn a nodatwaao v mi pHlonooatl
oata omm BiOBiaca ua
1 -' — 1 awttiuuu1
aoUT
Kati' Oatarrfc Cara fest aHvaa vaMfaoa
aoaTja f ibm aa arar a away rmia
r trro r-4aa
tOlr
Z NAŠEHO MĚSTA
— Neštovice neměli isme letos
pouze v Omaze Dle bulletinu
ve Washingtonu právě vvdaného
řádila nákaza v 38 státech a úze
mích a v státech s Kebraskou sou
sedících dosud se vyskytuje V
Coloradu bylo 125 případů a osm
úmrtí v Kansasu 90 případů a
sedm úmrtí v Missoun s8 přípa
dů a sedm úmrtí v Iowě osm pří
padů a jedno úmrtí a 41 případů v
lllinoisu První v řadě bvla Vir-
ginia kde vyskytlo se celkem 1-
740 případů druhý následuje Te
xas se 741 případem a Nebraska je
třetí s 369 případy a třemi úmrtí
mi Dle onoho washingtonského
bulletinu rozděleny byly případy
neštovic v Nebrasce jak následu
je: Nebraska City 300 Omaha
35: Peru 5: Otoe a Nemaha okre
sy 21 Plattsmouth 1 Tecumseh
9 Úmrtí udála se všecka v Ne
braska City V Omaze isou nvní
dva případy neštovic
— Městský adresář oniažskv
vyšel v těchto dnech Obsahuje
53337 jmen tak že dle obvvklé-
ho poměru násobení dvěma a tře
mi čtvrtinami čítala Omaha 15
března kdy práce na adresáři bvlv
dokončeny 146656 obyvatelů
Kniha obsahuje též adresář south
omažský '
— V neděli o půl iedenácté
večer přepaden byl John Doblon
voják nedávno propuštěný z 21
pluku dvěma černoškami Škrcen
a obrán o I44 celé to jmění jeho
Volal o pomoc a držel za šat jed
nu ze zlodějek pověstnou Stellu
Greenovu ale bestie ta kousala
jej do ruky tak zuřivě že musel
ji pustni Běžel však za ni a ve
hnal ji do náručí policistovi Gib
bonsovi na rohu 15 a Douglas ul
Ruka byla mu ošetřena příruČím
městským lékařem Pozdě v noci
zatčeni byli Gus Schultz a Della
Laird pro spoluúčastenství na
loupeži
— V poslední schůzi okresních
komisařů pokusila se fusionářská
většina o dosazení "věrných'' H
ť JJeula za auditora při platu
$11250 měsíčně a Halfdana Ja
cobsena se služným i 1000 ročně
ale na námitku komisaře Ostroma
musela býti záležitost ta odlože
na Včera vymohl si okresní klerk
Haverly prozatímní injunction od
soudce Fawcetta kterým zakazuje
se Harry P Deuelovi Hafdan
Jacobsénovi a EJDee-ovi míchati
se do záležitostí jeho kanceláře
Líčení konáno bude 24 dubna
Výše jmenovaní muži dosazení
byli do úřadů fusionářskou větši
nou okresní komise proti vůli
klerkově
Úmrtí a díkuvzdání
Zármutkem a Inlem klHenl sdiln
Jeine viem p átel&io a xiiáiným as lul
lovan maniol a otec oáí
FRANTIŠEK DORN
tcmtel v pondřlt dne 17 dubnu lm a
pohrben hyl na Národním Hhiltové
v umaže dne IV dubna PohN-hníbo
prlvadu n£atnllo ae mnoho přátel a
my vniuci vídáváme d!ky vtvtii a re
íkeré ty projevy lásky otiatmial v
aoé nufeno mriumkn
ťrdrfné diky tuto projevo Jpmř ctí n
Sboru Marina Grove í Hl zaaovoatný
vtnec květin nn rnkev le-nuleno pólo
íený Výliorn Orevah-k ttvěta ta laka
vé sútaHtoéiii ne pohřebního piěvodo
p ¥r (robodovl aa prone-unu I (r
domá amuika a í N Svobodová aa
dojemnou řeí na hrultová Hálo vídá
váme vřelá diky ck průvodčím rakve
mléno zesnulého vitbt-c v-em J I
áiastnimm ae pohřebního privoda
voji aoustntsf a lásk a nám na Jevo dali
Marie Dora truchlící mnnieika
Fainle a Marie dcery Karel n
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Zip jaon k dv
atint všechny divadelní apiay jel vy
41 y tiskem v Cechách a nejsou roxeb 4
ny Úplný onam vňech piA talie
e v Sem na požádání adrma V Bexna
m jaoa vedeny víechny kasy cUs
rých alsvi a rfí fcsJXl j "♦
taký ks ýKxixi - rr - t
vviiirv !—- r "