Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 24, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu :
7
AbtfESÁŘ
c
ČESKÝCH SPOLKU
OMAHA
ftád Palacký i 1 ZČBJ
odbfvi svá pravidelní artaftz kaidou Čtvrtou
neděli v mísící o 2 h mlp vifnl p Klepet ky
na la william ui rrca li uema taj v au
Šebek 1407 fl Uh 8t ncetntk Simon Roku
ek 1518 Williams ul pokt Fr Mach
Til Jed Sokol t Omaha
ndhvvl avi nravtdelni echfixa kaid druhf
Čtvrtek v DiMul vrtier ve ví místnosti ttsisi
Ho laih St 1'řem Rud Havelka !W Ho Hth
St tajemník II W Kurto! 1418 rear Popplelon
ve octidir rr j twu um ruupieuin ave
Pokladník Ant Kment i no lam Btr
Podp Sokol Tyrš i 1
dbvi avi sehnie d vak rit mtsíéni kaidou
1 neofll a ponui'ii v měsíci v mni meiaove
ďt-i _ i _ I a — 1 1 j — i - 1 1 w tli-
polletní schůze I ne ičll v dubnu a itvrtlttnt
v letno a Hronu Přndseda Kr svojtek ml
Stoptodaeda Kr Hvnboda ta] John Chleborid
18 ul Pokladník V F Kunci 181ti 80 13 Htr
1SM 1 l lftti ul ncemm iimur kkpi
llíti ul níeintk Jimuf Knpr HX Jli
vynoř majetku jix němec praporecma joa
Hen aoiurce rr vojteco
Jan Hni Lože i 5 Ejt Pythía
odbfvi achoie kaidou pivní a iretí středu v
měniči v Nár dni síni na 13 a Wllllair ul Ve
licí kanclir Bd Kelrb 4nl 80 18tta Htr Htriioe
archivu a p4tl K Vodička lut N 15th Htr
Btriice financi Vir plhyl 1211 Jli 13 ul Po
kladník Jol Njuvák 131ti Jli 13 ul
Bohemia Lože ě 814 AOUW
odbfvi avé pravidelní achAze v Národní tlnl
každou a 4 Irtviu vetr Fraat Svojtek
M P K W Bandlmuer Zip W01 80 18 Btr
J V Vacek očemík 2210 u 14 8tr O Rose-
water apoL lekat M Bee ttuiiaing
Tábor Columbus ě 69 WOW
edbvviarhózekatdíS otěr v mísící v !
rodní síni v C b večer Předseda Fr Svoboda
1X44 JI li ul Mtitouri-ďeaa rr Beniin Taj
K J Fltln 211 Bheely Blook Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal ISM Ji 14 ul Pra
vodil Anton Novik
Táboř Sebranka l 4771 MWA
odbfvi avi pravidelné sch&ze každou prrou a
třetí středu v míníc! v oam hodin večer
v síni pana Juna Hrocha Konaul F W
Boaka) 4 isffjfi 14 ul nivod'1 Jan Brázdi:
bankéř Jan Pamiika í 1406 Jli 15 ul klerk
1 W Ptlhvi Ulil III Unrv : Dr&vodCi V Do eli
vnitrní atrii Josef Hrutiý venkovní atrii
Bart Maib'UMr vbor majetku JanCblebo-
rtd Mtke Votava Karet BinrnonKj a r j
Hanxelin
Sbor YlantiBlara £ 99 JČD
ndbfvi arhtze kaidu t neděli v mřa-cl v Ni
rodnl ainl o 8H bud odp Predif dkyni Kat
Bartoi tajemnic M Suchánek 13 a Plerce
ol„ nletnlce Marie Mlcbal pokladnice Karoli
na Herinek
Sbor BoleslaTa i 60 JÍD
odbyvi acb&ne kaidou t neděli v měnící v Ni
rodni aiul oí b udp Predaedka Ant Kment
1227 Jit liV ulice tajemnice Frantiika Čapek
1314 Martha 8t Acetnlce Marie PríbomU roh
14 aCavteliaa Ht pokladnice Karolina Flbi
tar liWBjli a ui
Sbor Hriida Nové Doby i 86 JÍD
dbývi avéachftie kaidou 1 neděli v měsíci ve
í hod odp v ainl Meimvi PreilHedkyní M
EuHfltrmler taj Vllhelm na llartolovi 1SU
80 I tih Ht iietnlce Bul Cbleuorid 1Í19 Ho
I6Ui8tr 1
Sbor Martha (Jrore i 10
odbřvi tvé pravidelné achfiz vidy 4 neděli
v měniči v Narodni alni Predaedkyni Nellie
Svoboda míntoph-dedk v ni Anna Brodil ta
jemnice Koule David l-'53 Ho 10 Ht pokladni
ce li Bou kalová 131)1-14 ul pr&vodkyni
Fanoie pětek
Sbor čechle D oř 11 1 161 AOUW
odbývi pravidelné ach6( kaid)1 1 a 4 ětvrtek
v měail ve dvě bod odpoledne v miatnosti
pana J Havli k v Ninxluí ainl Pfeditedkn
Antonie HolTman tHjem Josle Vacek UVi
Jliai 14 ul ořetnlce A Hvojtek lU7 8oSt
apolk lékat C Uuaewater si Bee Bulldlng
Sbor Lilie l 9 Krabu Dřcrařek
dbfviavé pravidelné achfize vidy v Čtvrtou
ne-ieli v mK I v míatnoetl p J Hrocha Před
sedkyni Marie Jiráková 145 Jli 1 uimialo
preoaedkyně Jm Homolova tajemnice Marie
Samcova lzMJli 13 ul poklad Kat Wolfovi
S3I lil 13 ul právodkyuě Aloiale Bártová
UlT Jlini 1 ulice
Podp úbor Sokolek TyrH 1
odbfvi avé acblize dvakrát uiíilfně kaidou I
druiion andělí a ětvrtá dterf v měnící v aini
Metxově I3IÍJ1I 13 ul Celorcítii st-hfize od
byviaedrunou neděli v fijnu p&lletní achize
druhou nedrll v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpnu ifededk)ně Marie Morav o 14UH 14 a
Uanťn ul mintopfednedkyně Kr Kouteký
3Mj6 Koulevard ave tajemníce Htaiie Benák
1410 Jli 14 ul iceiuioe Marie Bitek 30 4 Char
les ulice
Tel Jed Sokol So Omaha
odhyvi své achttze kaidý 1 Čtvrtek v měsc
v síol Knulakf Hrna Htaiosta Jan' KouUkJ
90 a Q ulice mitoatanisw J M Tobiáš ID a
II lil tlnninik Vrnntláek ltadi! lft a 8 ul
iCetník Jan Vomácka I a J ul pokladník
rranuseK ttajea au mezi n a u ui naceiuia
Alois Krajíček
Praha Lože i 828 AOUW
odbfvi avé pravidelné echti I it atredu
v měniči v ainl n Koutk4ho Tbomaa i-viec
Esmlstr Fr Wellch Mltr Prire F J Fille
UJ ta mezi O a PHtr Joa Vichal ifetnik30
a P ulice Poklad Bedr Dlenatbler U a O ul
Tábor Žliktr Dnb i 115 WOW
odbfvi avé schtu kaidou tretH neděli v mění
oi PFedMHla Dom Hlávka mltoprededa
Frank Hrnbík tajrmtdk James Formánek 35
bL moal N a M pokladník Anton Pivoňka
Dir Prokop Telký ř 8880 I0F
dny vi avé erbite kaidf první a Ire ti (tvrtek
v ml- v ainl FraBanv v i tlmaie P O K
Joha Kubit U K Joa Teanoblidck V C B
Václav MHioia B Joseph Brown tm Boa
levard ave i V 8 Fr VaUk 17 3 Bt-rry
Tresaarer i ilalnf I aB W JKisík13
a Wyinaa i W John Hirta 1 0 Joa Stanek
lí a Q A O Alb Traaobiidek
tM Palmové Dřevo 7
Kruh Drevarek v 80 Omaae odbfvi acbtza
své kaidé poslední pondělí v měsiol v miatno-
au Br Koutekfrh
anrnCnlre Kaile TomaAka
arm vooiacaa ponnmi
m laiopředned k a
KaU Vofiaek XT 8 tr tajemni
Frantiika Plvoaka banktrka ťranuaaa
bod a aoaaromnlce Barbora Racek přivodil
Josephla Bou kal vnitřní airát Anna Kretek
veoaovai strsi
Chas Kaufitian
_ pojišťující jednatel A
° a veřejný notář °
Zavili -uj vjleplt pojllřiijtcl anoleCnnstL
pralari a kupuje maleirk m"it vulávi
"rplavai lístky i Evropy a do a v ropy ald
fnai wiae na nemovitf majetek
PhanaMpmli 13 a Doo£las ul
Na Mmaaiaaippak meiinirod
I vatav v Omaze obdriel
odboru pivním
Cabinet Bccr
ZLALOU MEDALII
tik lac jhn čiMoty a JtM osvt
tcirb poailiujíckk viastanati
Objednejte si bedaťka od
Frd Knt Brewlx{ Co
1007 Jaekajon mt
Tn-aroa W
Pfedpliccjte m Kalbovait Aroe
rkisM PeM lioo roÍ
Dr E Holovtchiner
česky lčkř
1
OfHm ua rohu l" a lloward 11 1 She
ly' Blork f dveří 210
Telefon 1438
V plnamí k nJeon od 10 do t hodin ráno
xl 2 do 4 odpoledne a od 7 do 3 večer
Obydlí r ÍíhIo 1010 Center ulice
Telefon 1074
H Gillorá MD Gco Bictncll HD
ZRAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB
dt33m4 ''Číalo telefonu 739
Pani A KBETSCHMER I
HA1VIIOJIČKA
a vyrabltelka české kořen né a by
linné masti (čtyfl drnhy) k vybojenl
kaidé riny a bolesti na těle
P: 19i0iiiiil6nl
elki krabička (f uncí) této rf
tečné masti ttojl 60 ctft Na venkov
saaflajl se nejméně dvě krabičky
za 1110 poitou
Study
Iorocloa 1T mail av1afrt(r4 1 mrj oo Mtbod
tpprav-td bj mhmib( i-tja
fJsUuf Kipfta4)l i4
comp-umt iDstrueuM-a
Law
AI
Tk4 apr umit tmít
Thnw aourayaw-trprBl
rr MuMiift as
tWparUNitf l hnut !
peň UMiiit4i mna
Home
grtMaftlM rerywbfrf
llital temnot niefn
WllAťiri ÍOKKWPONM " HCHUOl OtT UM
O D Kipliiiger
na rohu 13té a Farnam
minijvřtii vfbřr
doutníků tabáku
a vůbec vlech potřeb kufickfcb ve městě
JOSEF KAVAN
o
Má na prodej
laciné lotr ve víech caileob Omany a
Ho Omany Tát pozemky 5 a 10 akro
vé Wny u Ornáty a pozemky vzdáleněj
ší za mírné ceny a na výhodné splátky
Kolektuje renty Pojišťuje
v neJxpolehlIveJSícii gpoloínnsleeh
proti Škodám ohněm
Nyní je řa kupovat majetek Nikdy po
niiniiiycd 2U roka nebyly majetky tak
levné jako nyní Přesvědčte se
Mám též (ednutelutví t t t
: : i pro vytaný i Knih
HlOHte ae v čisle
1734 So 13lh St Omaha Neb
Jediný óeskýr&
0 závod otovnický strojnický
v a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooli
SOS Ho 13 tli Street
Telelon 1M7
ZavidSnl vody plynu a kanalisace pro
vádl le levoř a dobře t43iř
Státní Jednatelfitri pro Jedině ouvědče
né Člevelandtiké pivní pumpy
KVjftTIPfXft
1813 Vlotoi 1 Telefon 776
OMAHA NEB
Prodává lacino vlnce a dekoruje alavnoatnl
sin Jakoil pohřební Dopravuje le 1 wl
mo města po4tu neb po express Jste ví
táni k niviUvt kvetníka UBrl
po nejlepiích rychlolndích a Jízda
po všech železnicích obstaráme
rr±0y aaejlevxiějl
Kdo přeje pí někoho ta sebou po
volatí rsíii nim oznámit jeho
adresu a také jemn odporu čiti
aby náa o podmínky převozní la
lkavě požádal
ttrei & Stctzkf
Taroky! Tarokyl
Taroky prodáváme nyní za sní
žené ceny a sice jednotlivé hry i se
zásilkou ca jeden dolar tři hry
zásilkou vyplacenou za #2-50 a
půl tuctu zásilkou vyplacenou za
fA50 Tyto ceny jsou výmineČné
a budou trvati pouze pokud záso
ba kterouž nyní máme stačí
Vjd PtJkrrtm Ziprtm
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ '
Rakousko-Uhersko
Otázka rakousko-uherského vyrov
náni stala se vyřízením uherské
krise opět aktuální Jaké názory
panují o tomto vyrovnání v nyněj
ších politických kruzích uher
ských prozrazuje dopis jistého
vídenského časopisu z Pešti Pí
šeť mezi jiným: "Právě tak jako
kabinet hr Thuna převzal i ka
binet Szellův jako nezbytnou sou
částku svého vládního programu
provésti vyrovnání jak bylo smlu
veno mezi bývalými kabinety Ba
denovým a Banfíovým Obsah
tohoto vyrovnání nemůže býti te
dy předmětem nového vyjednává
ní ano uherská vláda musila asi
převzítitaké povinnost Že zacho
vá obsah vyrovnání i tehdy kdy
by nastala potřeba provésti je tak
zvaným samostatným opatřením
Nynější uherská vláda nemůže se
tedy zbaviti ani takových závazků
obsažených v původní smlouvě
jež jsou Maďarům nepohodlný
jako na př odstranění mlecího
zřízení Nové vyjednávání mohlo
by se týkati pouze úmluv išel
ských Jest známo že Kol Szell
zamítl išelské ustanovení aby ob
chodní a celní smlouva mlčky by
la prodloužeca i na další leta
kdyby se do r 1904 nestalo jiné
právoplatné ústavní opatření V
tomto ustanovení Kol Szell vidí
porušení zákonů z r 1867 sli
bem že ústanovení to bude změ
něno dosáhl kompromissu s uher
skou opposicí a kdyby svému sli
bu nedostál byl by tím jeho kabi
net povážlivě otřesen Proto slu
ší úmluvy išelské pokládati za
pohřbené a na jich místo vstoupí
Szellova formule dle níž nynější
obchodní a celní smlouva se může
MONROE LELAND TIAYWARD
Monroe Leland Hayward zvolený za nástupre WV Allena 1ako senátor Spojených
Státu z Nebrasky Je právníkem Cítit 49 rokň narodil ae ve Willaboro oires
Easex N Y a bvdll v NebrBka City od r 1807 Byl republikánským kandidá
tem za guvernéra Nebrasky r roce 1898
prodloužit! mlčky jen o jeden rok
(1904) a hned na to vstupuje ve
svá práva ' samostatné opatření
uherské Avšak ani potom ne
třeba se obávati rozloučení nyněj
šího společného celního území
poněvadž by se to příčilo jednak
politickému přesvědčení Szellovu
založenému na vyrovnání z roku
1867 jednak i celý smysl nynější
ho kompromissu mluví pro zacho
vání celní jednoty EČží jen o
to aby "samostatná opatření"
obdržela takovou formu jež by se
nepříčila uherské ústavě A k to
mu dodává zpravodaj: "Dokud
se souboru uherských zájmů bude
vvhovovati siednocenosti s Ra-!
kouskem bude se každá uherská
vláda snažití aby tento poměr byl
zachován Rozdělení celního úze
mí mohlo by nastati jen tehdy
kdyby se na ně naléhalo se strany
rakouské A že se něco takového
nestane v době dohledné jest na
bíledni"
Ve schůxi uher sni snímovny dne
8 března oznámil předseda že
baron Banííy složil poslanecký
mandát pro tuto sněmovnu jeli
kož jako nejvyšší hofmistť vstoupí
do sněmovny magnátské
Z !ernohorsko-turecki hranice —
Smíšená komise černoborsko-ture-cká
jež v Beranech pracovala o
uklizení pohraničních -sporů tyto
dny se rozešla O nejdůležitěj
íích otázkách bylo již dosaženo
dohodnutí Zbývaly některé men
ší věci ale- ty prozatím nemohly
být upraveny protože předseda
komise Rafik paía zemřel Ale
Turecko je ▼ celku Černé Hoře
velmi nakloněno a všechny stíž
nosti černohorské velmi příznivě
vyřizuje Zdi se tedy le proro
ctví válefné z Vídní jei co chvíli
se rozhlašuje že Černá Hora bude
na jaře stržena do války nemyslí
při tom na srážku její s Tureckem
JVmee chce obnovili Polsku V
Lipště a Berlíně vydal baron
Guhlen brožuru v které radí
Němcům obnovili Polsku nejen
na útraty Ruska nýbrž í druhých
dvou států které z rozdělení Pol
sky vzaly díl Baron Guhlen roz
umuje tak: Prusko záborem části
Polsky ničeho nezískalo kromě
klopot a nesnází a od té doby ja
ko by mělo okovy na nohou Ny
ní když Rakousko bratříčkuje se
s Ruskem a Itálie s Francií ne
mají Němci vlastně přítele ba ani
spojenee Zatím Rusko podalo
si ruku s Francií aby v příhodné
chvíli rozsápalo Německo Není
možná věděti co přinese budouc
nost Proto Němci musejí obno
viti Polsku v někdejších hrani
cích čímž získají upřímného a
věrného spojence — Tak rozepi
suje se baron Guhlen Některé
německé listy vyslovují zdání že
vyslovuje myšlénku vojenských
kruhů berlínských Naproti tomu
polské listy správně pochopují
že baronu Guhlenovi a možná i
vojenským kruhům berlínským
jde o to aby Poláci byli zkom
promitováni v očích Ruska aby
se zabránilo smíru rusko-polské-mu
jakož i aby byli oklamáni
Poláci ruští neboť v Němcích ni
kdo vážně nepomýšlí na vrácení
ani jediné pídě polské země —
Ostatně taková od Němcův ob
novená Polska málo by získala
protože by byla úplně závislá od
Německa a znamenala by vlastně
rozšířeni německé hranice až na
Vilno Taková Polska neměla by
vlastního obchodu ani průmyslu
nejvyšší úřady zachvacovali by
spasitelé ' Němci polský jazyk
klesl by na celém prostranství
polského národa v podruží něm
činy tak jako se stalo v Poznafi
sku a Horním Slezsku a časem
došlo by do toho že by byla Pol
ska bez Poláků jako dosud dle
jména jsou Prusko i Pomořansko
ačkoli dávní Prusové úplně a Po
mořané většinou vymřeli anebo
se poněmčili
V stáří
KdyŽ píirozenč síly počíná ubývatl
jemný posilující prostředek stává a
skutečnou potřebou Čtěte co velp J
M Winkler o tom povídá Pattonville
Mo Milý Dr Fahrney Cbicago III
Kéž by boží požehnání váa a obchod
t4S rrovázelo Chtěl Jsem vám dávno
Již dop než učiním Uk nyní Asi
před rokeai poslal jsem ai pro bednu
vašeho Iloboka Využíval jsem je
velmi uspokojivými výsledky Když
člověk v letech pokročí zdá ae ze
vnitřní ústroje nech'ějf práčova ti Tělo
stane se nedostatečným jako starý
dům Takovou zkušeuosť jsem měl já
Dům musí býti opraven pak bude mo
ci konali službu trochu dále
Já na štěslí vykonal jsem opravy na
své tělesni scbiánce pomocí vašeho
cenného léku Nemoha zač í ti s uvá
děnfm různých neduhů jimiž jsem byl
stíien ale zmíním ae o několika jako
povšechné slabosti fáte tlučení srden
zácpě a nedostatku chuti k jídlu
KdyŽ jsem asi tři láhve Iloboka vyu
žíval pravil jsem: "Dík Bobu uzdra
venf mé se blíži"
Ačkoli jsem uyní 70 let stár cítím
e asi o pětadvacet roků mladší- Jsem
starým a slabým pastorem který slon
žil církví po 45 let Pevně věřím že
nebýtt vašeho léku nebývá] bych a to
nějakou práci vykonávali Rád bych
odporučil váš cenný lék široko daleko
abych tím trpícíma lidstva pomohl
Váš velmi vděčný
Vlp J af Winkler
Pácin úřaácíkCm spolkli
Ččetní (obe bodní) knihv jako Ledr-
rr% Jouroala deaní knihy a jiaéod
tv maJtors a ťofcrota
Z NAŠEHO MĚSTA
— Porota před soudcem Bake
rem osvobodila fosepha Marshal
la jenž žalován byl pro znásilněn
Ettie Higginsové a Maggie Haaso
vé Když výrok byl prohlášen
žena Marshallova samou radostí
omdlela
— Ida Edgertonova žádá $2000
náhrady od J H Hollingswortha
za zrušení slibu manželského
Znali prý se spolu léta a hned r
1893 slíbil prý Holligsworth ža
lobnici že vezme si ji "bude li
dobrá úroda" Od té doby byla
již několikráte dobrá úroda ale
Ida dosud je samotná jako kůl
v plotě kdežto nevěrník začal se
dvořili Sáře Mattoxové a také
k oltáři si ji odvedl
— Před soudcem Slabanghem
rozhodnut byl v úterý volební
kontest Rhode — Harringtonův
kandidátů assessorství ve třetí
wardě ve prospěch poslednějšího
Dle záznamů volebních zvítězil
demokrat Harrington nad republi
kánem Rhodem většinou jednoho
hlasu a nyní soudce shledal že
většina obnášela hlasy dva
ISífTenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé im porto
vané plzeňské jako malvaz ' To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuť! Ja
ko křen! Když játe "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma
— V úterní schůzi městské ra
dy bylo usneseno zříditi opětně
hasičskou stanici na Harney ulici
Peníze na její vydržování se prý
nějak později opatří Ke kroku
tomu dohnána byla městská rada
hlavně požárem v Patterson blo
ku Rozpočet zvláštních daní
vypsaných na zakoupení pozemků
pro Jihozápadní boulevard byl
formálně přijat Mayor Moores
zaslal do schůze poselství v němž
protestuje proti prodeji neb zni
čení nákazové nemocnice ve Fon-
tanelle parku Navrhuje aby se
rada dohodla s okresními komisaři
o přestěhování domu na pozemek
kolem chudobince Poselství od
kázáno bylo výboru Občané ze
severní strany předložili žádost
aby postaráno bylo o prodloužení
trati pouliční dráhy sev 30 ul
až do Florence Městský inženýr
vypracovati má ordinanci na srov
nání 18 ul od William ku Lincoln
ave za kteréžto zvelebeni město
platiti má polovic výloh Kon
traktorům kteří vyváželi Mason
ul bylo nařízeno aby odstranili
rozházenou hlínu s Pacific ulice
mezi 11 a 6 kudy vozy jejich
jezdily Neučini li toho město
vyčistí ulici samo a kontraktorům
strhne s účtu tolik co práce ta
státi bude Účet za elektrické
osvětlování v měsících listopadu
prosinci a lednu znějící na I9
10906 povolen byl k vyplacení
s odražením $41876 kterýžto ob
nos připadá na železnice za světla
na viaduktech a křižovatkách
City Garbage Company pronajat
byl za I50 ročně kus Leavenworth
ul východně od 6 na postavení
stáje přes protest okolních občanů
— Do řeznického obchodu Pe
tra Bensena 3804 Farnam ul
vedrali se nějací lupiči v pondělí
v noci a ukradli sedmnáct šunek
jednu ovci a dvě ryby Museli to
patně odvézt na voze
— Není tak mnohému z našich
Omažských a South-omažských
rodáků známo že na William a
třetí ulici má náš pan J Vopálka
dobře zařízený řeznický a uzenář
ský závod Pan J Vopálka jest
schopný a znalý řezník a uzenář a
uzenky jaternice a klobásy jež
on sám vlastnoručně z Čerstvého
a nejlepšího masa vyrábí nemo
hou co do chuti a lahodnosM být
překonány Žádnými v celém
městě To hlásá každý kdo jich
jednou okusil a nelení si k němu
opět pro ně zajít ['39tí
— P E Her jenž v zájmu vý
stavy odejel agitovat na východ
stal se v New Yorku obětí vážné
nehody Koně se s ním splašili
a on vymrštěn byl z kočáru při
čemž zlomil si ruku
— Radost zdravotní rady nad
úplným vypuzením nákazy neŠto
vičnf t města byla předčasná Ve
středu spozorovány určité přízna
ky choroly na paní Alfred Harrí
sové x i 1419 Howard L Ne
mocni i manžel její byly dopra
vení do nemocnice ve Fontanelle
parku a osoby jel stýkaly se
s nimi podrobeny karanténě
— V pondělní schůzi poláni a
policejní kosaia čestně propal tla
byl ze služby policista William
White Špatně prý slyší a vidí a
vůbec je prý už stár pro své obtíž
né povinnosti White jenž přijat
byl do služby v roce 1884 a čití
56 roků vzpíral se svému propu
štění Hasiči Livingstonovi byla
udělena iodenní dovolená pro za
jímavou příčinu Od 3 roků prý
se domníval že matka jeho je
mrtva a nyní dozvěděl se že žije
v Detroit Mich Chce se tedy na
ni podívat
Originál Budweiser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepa
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále téi
na skladě dt4itf
— Od 1 dubna chytači psů za
hájí opětně svoji činnost Kdo
chce zachrániti život svého psíka
musí pro něho zakoupiti licenční
plíšek od městského klerka
— Na střeše nové poštovní
budovy provedeny budou různé
opravy aby ubyto vati se tam mo
hla povětrnostní kancelář Kon-
traktor hodlá býti hotov se svojí
prací do polovice dubna a potom
se tam povětrnostní prorok ihned
nastěhuje
Nečistá krev má svůj původ r
nedostatečném zažívání Hleďte
vyčistiti a pozdraviti žaludek po
mocí Dr A Koeniga Hamburger
Tropfen a krev v krátké době
zčistíte
Po nadcpiíte let Mrs Wlm luw' KYmthlna
Rvrnn tmitliml rvviívÁn ii h ií búrri v rlf2l
Kaya aosuviiji nouDky Jile vyrušováni
noci a zbavovfíní snánku ninivým násled
kem boleni 7ul)ú olačiciin duk m? Jestli ano
zašlete sl ilim d pro láhev "Mrs Vlnnlow'
Soothlnř 8y nip" prudíl ky doctávH zouoky
Cena ! I10 jeat i oulindiiuteiní Uleví ulmhe
mu trpícímu dítku iliued hicleLnětwst) nat
matky vyieei p ujem crepuluje íaludek a
střeva vrie 1 koliku %
zap:
Wli
zápal a d"dá nvíii tl cel mu ňstrolí "Mra
ic 1 himikii hun uasne Koiirm
x c - 1 Jij: '_
dosti vajírí Jet phíjiiinéc
11 ti a Jc-st phvlpl-
k
sem joilne z n jstiircii a ni
lé arok aoninr vnlo v ř
i irn zeiisKyc
j Hti'"l! loaa
na rO"leJ u vňoch lékiriii ft ho cclťm svulř
Ona iřic láhev Knďte jisil a požádejte
Mra WlnHkfr'P--M n"
OmaAa Store Bepalr Worlď
1207 Donglas ulice
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
uiilllilllllllliilliiiiiiiiiiniiillilllllllllllliiiiiiimiie
SOUKROMOU I
uspořádá: 'wy:lj šjj
v sobotu dne 8 duhna =
Háj Martha Grove
ČÍSLO 10 W C
1 v Národní Síni ffiř
O výtečnou budbu a dobré ' zá- =
kusky se výbor všemožně postará =
Edo by náhodou pozvánfnen bdr- 5
žel a sobě přál zábavy se súčastniti =
necbť se přihlásí u výboru s
nillllMIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllMIIIIIIIlilllllllllllllllllllR
arrrcra
Í4
SPOLEČENSKOU
ZÁBAYU
USPOŘÁDÁ
SPOLEK SVATÉ AUT
v úíerý ir dubna i8pp
v síni J Hrocha
"MBTZ HALL"
Viichnl rodicí 1 Omaby I 80 Omany
Json nctlvi svini O dobrou hudbo
příjemná pobaveni a och utni zákusky
3
i
se výbor viemoins postará
XTllllI Uhlí!
Rock Sprint v kusech I7
drobni W SS
Ohio v knaerh I70U
" drobni
Trenton v kusech K W
Hanna v kaset-n tAuv
~ drobní SvS0
Walnat Block -
White brest v kusech SUK
drobni t&M
Vidy vťeno rflO liber ta tunu a do
viienofeskfml rosváiecl Kaidyjest
rychle a dubK obsloniea u
I LEVÍ 715 So 13th St
Cechové a jejich zápas
o samospráva
Nákladem PoV Zip vydána byla
brožurce přednáška pod vj?áe uvedeným
názvem kterou připravil p L J PJ
rla pro literární kub Astorovy knihov
ny v New Yorku a npraT-ii £k pro m
aičník Midland Monthly Tento čeakjf
překlad přednášky tvoři brožurku
stránek obsahující vyobrazení Jana
Unaa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Janginana Cen
poajse 10ctreba v kolkách Dva aeiity
nUsKníku Midland Monthly obsahu
jící ttsté pfednáik t anHiřiai M
Wti Muvfc I?Mfa
ZÁBAVU