Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 24, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
r
NEBRASKA
— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb 79tí
— V tyto dny souzen jest v
Bloomingtonu druhý domnělý
vrah I K Kreichbauma totiž
Jesse Ťooman
— V okolí Wvmore hyne do
bytek neznámou nemocí a sice
ochiomne na zadnf část těla a
brzy pak pojde
— V Átkinson připravuje se do
opravdy stavba dráhy k severu
Nástroje potřebné byly již na mí
sto přiveženy a dráha má býti co
nejdříve hotova
— Paní Margaret Cooperová z
Talmage zažalovala hostinské v
onom městě na $10000 náhrady
za to že prý prodávali jejímu
manželi opojných nápojů
— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf
— Občanstvo města Weeping
Water uzavřelo smlouvu s dvěma
plattsmouthčany že zřídí tam mlýn
nákladem $9000 kterýž by mlel
60 suda mouky denně Občan
stvo se uvolilo darovati společno
sti $1000 jakmile mlýn bude v
běhu
— Ve Weston sestaven byl lí
stek občanský k budoucí volbě v
městě z následujících občana: J
J Pospíšil John Matoušek A T
March John Vojta a Joseí Jíša
Bude-li zvolen o čemž nepochy
bujeme postaví se Weston do řa
dy "českých" měst
— T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (t 11 tf)
— Z Pierce se nám sděluje
Mlýn zdejší přišel do velké škody
dne 27 února Mráz protrhl jez
a veda utekla Dne 11 března
zas jim puknul parní kotel a udě
lal trhlinu as 13 palců dlouhou
a
rozhodil as 50 čtverečních
cihelné zdě To stalo se
stop
v půl
jedné v noci
' — Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D 1
upozorňujeme ze A ivrikač v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
ských strom které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25 — 3tn
— Blíže Hastings zahynul na
honu Will Knapp Zastřelil ně
jaké kachny na rybníku a jel 9
loďkou pro ně- Když přijel ke
břehu nazpět vytahoval nabitou
pušku z lodě hlavní k sobě ko
houtek o něco zachytil rána ne
nadále vyšla a celý náboj vešel
mu do podbřiší tak že zůstal na
místě mrtev
— Na pány v krytém voze také
někde trhne F M Dorsey bratr
bývalého poslance v kongresu
bankéř v Ponca kterýž byl uznán
vinným zbankrocení banky té a
okradení mnoha vkladatelů o pe
níze byl odsouzen na šest roků
do káznice Z rozsudku podal
odvolání k vrchnímu soudu Spo
jených Států a dán byl pod záruku
$10000
— V Linwood navržen byl za
jednoho z důvěrníků nebo-li rad
ních krajan pan Tom Duda V
Humboldt navržen byl na občan
ském lístku kterýž jest pro povo
lení license hostinským pan J F
Vozáb za mayora V David City
navržen byl na íusionistickéro
lístku pan M J Bouše za radního
z třetí wardy Sláva! V Crete
navržen byl pan L Drdla za
městského klerka na lístku repu
blikánském — Minulou neděli uveden byl
v Beemer do Západní Jednoty no
vý řád Jan Neruda číslo 57 a sice
bratrem Odvárkou z Clarkson
Za úředníky zvoleni byli: starším
předsedou Antonín Konopásek
předsedou František Kafka do
zorcem F K Paesl tajemníkem
Frank Jerman účetníkem Anton
Brázda pokladníkem Ondřej Čí
žek průvodčím Heřman Pojar a
strážnými Jan Výborný a Jan Bár
ta K novému řádu jest již šest
nových členů navrženo
— Z Prapue se nám píše: My
zdeletoj budeme mít přece trošku
švandy při městských volbách V
minulých letech se zde odbývaly
volby moc jedooitraně jelikož
byla vidy oel jedna tiketa a proto
kdo dotial nominaci byl také i
svolea Letos tady ale mine ti-
iceiy ave a sice občanskou a repu
blikánskou Republikáni zdejší
se vzchopili a řekli: "Hold on
boys" vždyť my jsme tu také my
si mažeme sestavit lístek svůj
stalo se! Byl svolán republikán
swy KauKus a lístek ze samých re
publikána navržen a všichni roz
umní lidé bez ohledu na politiku
uznávají že jest výborný Chu
dáci tihle naši populisté jsou vám
k politování Kdybych nevědě
jistojistě že skorém všichni naší
mistři obuvníci jsou republikáni
soudil bych že jim do toho vlezla
smůla Chtěli še také ukázat že
jsou ještě na živu a oznámili kau
kus na pátek 17 března ale ani
živá duše se neukázala a tak jsme
přišli o tu krásnou naději že bu-
deni mít tři lístky ač jak se říká
čím víc tím lip Mohlo být
trošku švandy víc Cím se to
stalo že nebyl populistický kaukus
odbýván jest ovšem těžko zrovna
na puntík uhodnout ale bude
tom asi některá z následujících
příčin: Buď se báli starého poře
kadla Že v pátek jde vše nazpátek
a je to nešťastný den neb nemoh-
1 sehnat quorum aneb jelikož
sou zde samí Ceši oznámení
kaukusů prvějších bylo psané če
sky kdežto "pops" vyvěsili o
známení kaukusu v řeči anglické
tedy tomu snad lidé nerozuměli
Aneb konečně snad v tom měl ně
Který demokraticky politikář pr
sty Zpravodaj
Ze státního sněmu Nebrasky
v senátu jeana se stnaave ve
schůzích plenárních a v otevřeném
sezení více ovšem v prvnějších
V úterý přijata byla předloha sně
movny nařizující že všechny po
jistky na pojištění proti ohni v
tomto státě mají býti zde vyhoto
veny a potvrzeny podpisem jed
natele Též přijata byla předlo
ha ustaoovující že ženské jež
chtí hlasovali při školních vol
bách v městech kde registraci
zákon vyžaduje musí se dříve dáti
registrovati Též zákon ustano
vující služné pro zástupce školní
rady na $300 ročně a měnící po
čátek lhůty úřední pro členy Škol
ních rad z prvního pondělka v
červenci na první pondělí v květ
nu Též byla přijata důkladná
oprava zákona vztahujícího se na
vespolné pojišťovací společnost:
Ve středu podal senátor Van
Dusen návrh usnesení že jest za
potřeby důkladné opravy kapitolu
při čemž kárá se komise obecných
pozemků a budov že nechala tuto
hlavní budovu ve státu tak sejít a
schátrat Populisté ovšem Činili
námitky proti neodkladnému před
sevzetí návrhu a odložen ku dni
příštímu Skoro celé dopoledne
stráveno jednáuím v plenu o růz
ných předlohách Odpoledne a
večer jednáno bylo o obšírných
předlohách čelících ku změně
ukládání daní tak aby tyto uloženy
byly stejnoměrněji a všechen ma
jetek nesl spravedlivý svůj díl
Jsou to hlavně předlohy dvě a
sice předloha Van Dusenova po
daná v senátu a předloha Pollar
dova kteráž již prošla sněmov
nou U večerním zasedání byla
předloha Pollardova zamítnuta —
Včera stalo se po vůli korporacím
v senátu i druhá předloha čelící
k opravě našeho systému ukládání
daní Van Dusenova zamítnuta
všemi proti 4 hlasům Nic neby
lo plátno uvádčti za příklad usne
sení assessorů z Fillmore Co
právě učiněné odbadovati pozem
ky mající $40 až $50 ceny akr nej
výše za $400 kukuřici za 3c buši
pšenici za 6c Mimo to přijato
bylo několik předloh menší důle
žitosti a mnohé zamítnuty
V sněmovně poslanecké byla
projednána a přijata v úterý řada
předloh mezi nimiž jsou následu
jící: předloha senátu opravBujíci
města druhé třídy k obnovení
dlužných svých úpisů na tytéž
aneb nižší úroky předloha senátu
ustanovující služné a poplatky
okresních měřičů předloha sně
movny ustanovující že admini
strátoři po skoočenf pořádnosti
mají odvésti pozůstalostnímu sou
du zbytky jestli nějaké zůstanou
předloha dávající studSařům právo
na studní a větráky jimi zřízené
předloha povolující $2500 státní
zahradnické společnosti předloha
povolující $5000 na zřízení nádrž
ky na vodu a kaple pli normální
Škole v Peru předloha ukládající
za povinnost drželi zápisky vŠecb
porodů a úmrtí a ustanovující po
platek okresního klerka za tyto
zápisky předloha ukládající ko
misi železniční aby kde třeba
sama zakročila a nemusila čekat
na stížnost občanstva Konečně
tél předloha povolující služné
úředníkům a ifízeacam státním
lCW u
V odpoledním zasedání jednáno v
plenu Poslanec Wenzl z Pawnee
County oznámil jménem společné
ho výboru že shodli se odporučiti
pátek v poledne dne 31 března
ku odročení se Ve středu jedná
no hlavně o všeobecném rozpočtu
a mnohé z položek byly valně
sníženy kdežto některé zvýšeny
Včera přijato bylo as tucet růz
ných předloh mezi nimiž předlo
hy povolující různé ty přístavky a
opravy pro něž v rozpočtu po
třebné položky již byly povoleny
Mimo těch též následující: Usta
novující že pro věčné časy má
býti státní výstava v Lincoln po
volující koupi majetku pro domov
vysloužilců v Milford povolu
jící $3500 C Petersonovi
který co ' člen milicie utrpěl
tělesné poranění ve válce proti In
diánům v zimě roku 1891 udělu
jící guvernéru právo ustanovovati
správní úřadníky v polepŠovně v
Kearney ustanovující že rozsud
ky proti dlužníkům mají po desíti
letech postrádati veškeré platno
sti ustanovující že železniční spo
lečnosti musí poskytnouti dopra
vu do trhu 1 nazpět těm kdož za
šlou celý náklad dobytka opráv
iiující zakládání společnosti poj i
šťujících proti ztrátě vepřového
dobytka opravující zákon ohled-
ně ukládání peněz
obecných v
rukou poplatníků
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Do Londýna byly přivezeny v
pondělí pozůstatky lorda Hers
cnella jeoz ve Washingtone ze
mřel Pohřeb za účastenství do
mácích hodnostářů i cizích diplo
matů konán byl v úterý Mezi
těmi kdož kolem rakve kráčeli
nálézal se také velevyslanec Spoj
Států Joseph A Choate
iWmzahraničué ministerstvo
obdrželo ve středu petici podepsa
nou všemi Němci na Samoan
ských ostrovech protestující dů
razně proti udržování nejvyššího
soudce Chambersa v úřadě a dal
šímu zachovávání berlínské smlou
vy jež stala prý se nesnesitelnou
Žadatelé vypočítávají mnohá po
rušení smlouvy Chambersem hlav
ně pak upozorňují na jeho nezáko
nité jednání vůči náčelníku policie
Grehvsmuhlovi Spis předložen
bude americkému vyslanci Andrew
Whiteovi Samoanský dopi
sovatel Lokal Anzeigeru předpo
vídá branný odpor Němců proti
Chambersovi a jeho stoupencům
neujme-li se jich domácí vláda
Wtylerův orgán madridský Na
cionál vytasil se s novinkou Že
prý královna vladařka španělská
se bude vdávat a že vyhlídla si za
druhého manžela jistého rakou-
kého velkovévodu Pro tuto
'urážku" skonnskovány byly vše
cky výtisky Nacionálu a proti
správě časopisu podána Žaloba
V Anglii doklepává také šábes
nictví a Londýn zmohl se již na
nedělní časopisy Prvnf ačal
Daly Telegraph a Daily Mail ohlá
sil že nadále též bude v neděli
vycházeli
Čína rozhodně a naposled pro
hlásila že Itálii nepostoupí záliv
San-Mun Odvolaný italský vy
slanec signor Martino nastoupil
již z Pekingu cestu k domovu
V Ntmeckém říšském sněmu zná
mý radikál Richter žádal vládu o
informaci ohledně vyjednávání s
Cecilem Rhodesem Ministr za
hraničních záležitostí baron Bue
low odpověděl že o dráhu přes
německou východní Afriku se do
sud vyjednává ale ohledně zříze
ní telegrafní linie jiho-africkým
protektorátem učiněno bylo do
hodnutí v němž náležitě chráně
na jest svrchovanost a zájmy Ně
mecka Linie zřízena bude ná
kladem telegrafní společnosti a
má býti hotova v pěti letech
Taki Belgie chce "sféru vlivu'
v Číně Hlásí se totiž o nějakou
výsadu v Han-Kow a dle ujištění
ministra zahraničných záležitostí
netřeba prý se obávati nějakých
mezinárodních zápletek ježto dle
smlouvy z r 1865 Belgičané mají
právo stavětí budovy v Číně a vlá
da čínská má jim na požádání vy
kázat! příhodné místo pro belgic
kou osadu
Z Lima Peru se sděluje že pre
sident jiho americké republiky
Bolivie Cevere Alonzo sevřen je s
vojskem svým povstalci v Oruro a
nemůže prý se dlouho udržeti
ježto zásoby mu docházejí a no
vých obdržeti nelze Bude nucea
buď podstoupili nerovný zápas I
povstalci aneb rozpustit! své voj
sko a prchnoutL Přiznává se
téměř všeobecně že přítomná vál
ka skončí vítězstvím povstalců !
SOUTH OMAHA
— Pondělní schůze městské
rady konána byla za nepřítomno
sti členů Benneta a Fanferlíka
Na návrh Mortův nařízeno bylo
městskému právníku aby vypra
coval ordinanci udělující Magie
City Electric Light & Power Co
právo na postavení sloupů a nata
žení drátů za účelem dodáváni
elektřiny jako hybné síly a pro do
mácí účele Barrett navrhoval
utvoření úřadu příručího městské
ho právníka Ježto charter k ně
čemu podobnému práva nedává:
městský právník Montgomery po
žádán byl za dobrozdání
Volte krajana
— Předsedové konvencí obou
politických stran podali v pondělí
městskému klerku Carpenterovi
potvrzený seznam kandidátů
Kampaň je nyní jak náleží v prou
du a schůze konány budou téměř
každého večera v různých wardácb
až do volby 4 dubna
— Cudahyho společnost zapo
čala v pondělí s prací na třípatro
vém přístavku ke klihovně Budo
va bude 64 stopy dlouhá a 38 st
široká V mydlárně zřízeny byly
dva veliké nové kotle na 200000
liber mýdla každý
— Klub obchodníků přijal re
soluci proti Coxově předloze kte
rou obmýšlí se osvoboditi pouliční
dráhy od dláždění jakékoli části
ulice kudy koleje jejich vedou
Frank J Fittla
— Volební osudí nalézati se
budou letos v následujících mí
stech První warda — 1 precinkt
Transit House 27 a M ul 2
precinkt Akofferova budova 24
a K ul 3 precinkt Collinsův
obchod 8 hudebninami 24 a K
ul Druhá warda — 1 precinkt
budova Kennedyho 24 ul mezi
N a O ulicemi 2 precinkt Blá
hova budova 21 a Cj ul 3 pre
cinkt Morrillúv picni obchod
Allbiight Třetí warda — 1 pre
cinkt Evansova síň 28 a R ul
2 precinkt Kilkerova budovali
a Q ul Čtvrtá warda — Kolna na
K ul mezi 32 a 33 ul Osudí
otevřena budou od 9 hodin ráno
do 7 večer W B Olin jeden z
republikánských kandidátů do
školní rady ohlásil v úterý že s
lístku odstoupí
- Městští assessoři zahájí svo
ji práci 1 dubna Tsou to: První
warda K W Hunt druhá warda
F J Franěk třetí warda Thos
Condon čtvrtá warda P Brode
rick V těchto dnech asi ustano
ví assěssoři své příručí
za radního
- V South Omaze počínají se
jeviti bouřliváčky a šeptá se všeli
cos o brzkém strajku Příčin jest
k tomu několik Za jedno sní
ženy byly v jatkách minimální
mzdy opět na starou míru 15 ctů
na hodinu Jak známo minulé
jaro hrozil strajk a skutečně na
nějakou chvíli Částečně vypukl
jen že zažehnán byl svolením ma
jitelů jatek ku žádosti stávkují
cích dělníků totiž povolením po
žadovaného zvýšení ceny pro nej
hůře placené dělníky z 15 na
centů Za nějaký čas po tom po
čali přiváženi býti sem z jihu nej
více z Kansas City Černoši ne
houfně nýbrž jednotlivě kterýmž
dávána práce rozmanitá při mzdě
15 centů za hodinu Nevíme z
jaké příčiny avšak tyto kroky
zůstaly nepovšimnuty ačkoliv
dělníctvo v jatkách od ' strajku
zorganisovalo se v několik jednot
neboli unií Když již něco černo
chů za sníženou mzdu bylo za
městnáno ohlášeno bylo snížení
pro všechny na 15 centů za hodi
nu Kdežto majitelé jatek vydě
lávali miliony na kontraktech pro
vojsko dělníkům svým mzdu sni
žovali Mimo toho jest tu ještě
jedná příčina která budí nespoko
jenost Při jistých pracích byli za
městnáváni dřivé hoši však nyní
počínají při těchto pracích zaměst
návati děvčata Tvrdí Že prý
děvčata jsou mnohem zručnější a
udělají mnohem více práce nežli
hoši ale jak se nám sděluje yšš(
cenu nežli hochům jim neplatí ba
spíše nižší Ozývá se proto reptá
ní a nespokojenost po celé čáře a
nebylo by divu jestli v brzké do
bě nedojde opět ku strajku
pro 2 wardu
— Jak jsme již minule sdělili
docílil všeobecně známý a vážený
krajan pan F J Fittle nominaci
v republikánské konvenci a stojí
tedy před občanstvem soutb ornal
ským co kandidát pro úřad radní
ho drahé wardy Máme skoro ca
zbytečno abychom seznamovat!
chtěli Čtenáře naie v Soutb Oma
ze s navrženým kandidátem aneb
jej velebit Bylo by to nošení
dříví do lesa Každý bez výmin
ky zná osobně aneb aspoň dle
chvalné pověsti pana Fittla Vel
ká většina též zná jeho protivníka
na tiketě demokratické Jestli co
chvatného znají o jeho protivníku
není nám známo ale že ti kdož
znají jeho protivníka na žádný
pád hlasu svého mu nedají to
máme za jisto Jediné však co
připomenouti chceme jest toto
Nebuďte příliš důvěřiví Nemy
slete si že proto že máte kandi
aata aoDreno a obiiDeněno pro
něhož všichni svědomitě a upřím
ně hlasovali můžete že už tím má
zvoleni zajištěno Zvolen může
býti pouze jen tehdy když všichni
srazíte se v jeden šik když vši
chni podáte si ruce ku společné
mu dílu když všichni jisto jistě
bez každé pochyby dostavíte se k
volbě kteráž se bude odbývati v
úterý dne 4 dubna a když v pátek
dne 31 března všichni kteříž ne
jste jisti že jste registrováni do
stavíte se k registraci abyste se
dali k volbě zapsti Jen když
vše to budete míti na paměti
zřeteli a budete od nynějška až do
volby působiti pro zvolení pana
Fittla mezi svými přátely a zná
mými když budete mluviti při
každé příležitosti v jeho prospěch
pobízeti a povzbouzeti je aby k
volbě se dostavili jen tehdy mů
žete se kojit nadějí že vyjdete z
boje vítězně Pamatujte: den re
gistrační 31 března v pátek před
volbou a den volební 4 dubna
— Schůze voličstva druhé war
dy odbývána bude dne 3 dubna
r v síni p J Koutskýho v ne
děli ve 2 hod odpoledne
- 10 krásných domovin v
Brown Park v ceně $400 až do
$1500 — 9 lotů mezi S a U a
mezi 17 a 18 ul za $200 jeden
loty mezi Q a S a mezi 17
18 ul za $175 jeden — 1 lot s
domkem o 1 světnicích na 18
blízko U ul čelící na východ
$400 — 3 loty na 24 mezi S a
U ul za $600 jeden — 2 loty na
sever vých rohu 23 a S ul po
dejte nám nabídku — 2 loty na
22 ul jižně od S ul lacino —
3 loty na 20 východně poblíž S
ul velmi lacino — Dům a lot
blízko rohu 19 a W ul $1000
majetek pojištěn na $900 — 75
pěcných lotů vAlbright — Máme
pěkné loty ve všech částech města
a v dosahu třídy dělnické
The Barrett Company 423 N 24
Str South Omaha Neb
Nový park v Cedar Raplds
Před několika týdny obec cedar
rapidská zakoupila zalesněný kus
pozemku pozůstávající ze 70 akrů
a ležící asi dvě a půl míle od ob
chodní části města pro parkovní
účele Nyní pak dokončeno bylo
vyjednávání s jedním zkušeným
krajinářským zahradníkem z Chi
caga na zvelebení parku K účelu
tomu povoleno bylo $8000
Co Činili nežil přijde lékař
Jest věru bolestným nečinně pohlí
žeti na utrpení nemocných svých mi
láčků a očekávat! příchod lékaře
Mlékař jeden v Albany V(N Y) přiSel
do lékárny a netrpělivě očekával pří
chod lékaře aby povolat! jej mohl k
dítku tvému záškrtem trpícímu Ne
moha se jej dočkat! nechal v lékárně
vzkázáni by Ihned přiSel a koupiv si
zároveň láhev Chaoaberlains Giugh
Remedy v naději že dítku jebo snad
úlevy poskytne nežli by lékař přisel a
spěchal ni dotufl Za několik hodin
na to se do lékárny vrátil se žádostí
aby lékárník lékaře jil neposílal ie
dítku se jii zn-HČuě ulevilo Lékárník
ten jménem Otto Scholz nyní tvrdí
že rodina ta odporučila Cbamberlain'8
Cough Remedy viem avým vokolnlm
sousedům a přátelům tak ie nyní má
z toho okrsku stálou poptávka po léku
tomto K dostáni Je všech lékárnlch
Ceny naše
vždy nejnižší
a takou sklizrfi
minulého roka
ÍUaz tůlml
sam mneba hrmách
Vlrtřll iste ten
byl téhot Jara a obdivoval je) ksldf — Tospoiivá v dobrot wma a Wdlné takovsdotiraty
dostanete a nás a vidy pwtlrě die Jmána nnwn idanycB Hrnnena nate su dobht vytkaa
sena a Jaon bulneho vzrata Mám oejmzáhkpjf obnos výtenfrh druhá semea polních z-ItnáNkyi-h
I květinářskycb a zašleme katdéma nsi krásny llutrovanf katalna zuarroa Kd
by o véruhodnoMl DH-h zásad d rbvhovaL nerhr tiie se vvdavateltva k listn a bude tttm-
svědčen ie hodlám získat! al vaii přiet ceataa záwluřnon a pnetlvoa a aa dála Ji adrtett
ITEEBASSA
200 aKrú Stromovky T7rui:Sy
livotm a zelenin '-vnnmJkhir
Nise stromky roston a nesou hojné oroce
tMhSan ysJatíre zásilky ancrmTal af poezpre aaeb ffaak Pisa
rVWN mfm a aaile— vám adarma aory katalog pro r UM baaata
fr aopssy a vyobraz— I a ceay váefco i t i l i : : :
f aiialafewa ff fáa frnajMm falni m-VUI pftta nám aaea nám ar as
aaittajvBf mmm aaaajiiMaB apiua
% aaetsti a maaat aévftovat i
— : — — — — —
curcirT rjaSsar
Lung Balsam
Jst lék
vftažká
poztatavájící c hojících lfáv
z kořínků a bylin pomačkám!
luíebiiíml čími iri
TÍm tím zachována
velkerá bojící tilu i
léSivá vlnetnoetl
Napomáhá nemocni
má k volnému odka
Blávánl odetraní r plí
cích nathromáádená
ilemy zhojí zaníceni
blány pr&dnlDlčul po
Neodkládejte t
vy hojením
kašle
ALLEN'8
LUNG
BALSAMEM
vzbuzuje chuť k jídlu pročišťuje krev
s 'napomáhá telo novou zdrsvoa krvi
obobacovutl To jřon příznaky a vlast
nosti jež zabezpečují zlomitl zhojltt
každý kašel HldMSr
Ručim Ze neobsahuje lidní opiím
K dostání jest v knzdá lékárně
3 rťkasné lahvičky
25c 50c a 75c
Solný palác
Podnikaví občané ze Salt Lake
City Utah po příkladu jiných
měst hodlají také zřídili něco co
by vábilo cizince do jejich města
Po delším uvažování usnesli se
postaviti solný palác a práce bude
co nejdříve zahájena Bude tc
zajisté novinka o jejíž přitažlivo
sti není pochyby
DO flOUTIT OMAHA NKR
ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ
8 bolným srdcem oznamujeme vSem
přátelům a známým úmrtí naaí drahé
matky
MARIE ČADKOVÉ
která zemřela dne 18 března 1B9 v 7
hodin večer v stáří 63 roků Zesnulá
byla narozena v Drslavleich okr Kla
tov v Čechách My hlubokým 2a em
stíženl vzdáváme vře'é diky vsem těm
kteři jakýmkoliv spuaobew upřímnou
soustrast' nám projevili Zvlaste pak
vřelý dík velp Vránkovi a dojemnou
řeč nad rakví a vy kropeni rakve a ctě
nému gpoiku D of H Cílilo 149 Ho Oma
ha za věnec který byl položen na ra
kev a Wem těm kteří se onoho p hřbu
sácastnlll a naSi milovanou matku k
poslednímu odpočinku doprovodili pa
tři nái vřelí dík Za tichou soustrast
prosí
Jan syn
Anna Terezie Marie- MajdaUna
dcery
Matiai Václav Jotef zeťové
W G
SLOANE
obchodníci s
i CO
itteiii lilii roitr
v čísle 407 409 411 sev 25 ulioe
South Omaha '
-BMBta__ Telefon zV
Zboií se prodává dle libosti buď za hotovi
neb na splátky 41ti '
G H BREWER CO
pohrobnícl a půjčovatelé koní
420-423 šev 2ft ni 80 Omaha Neb '
tf - Akk Telefon čísloW
H ŠABATA
bydlící na své fhrmfi Jednu míl! jihozá
padně od Bruno Neb oznamuje ct
farmářům že vlastní dva krásné
plnokrevné HŘEBCE
a sice
WILBER MAJOR 4791
a COJJTENT 20881
Wilber Motor 470 1
vrien 1 září 1390 po hřebci Lord deWtaar
Na a aohyly Laly Wentberf ( Volso
po Kurmeni Glury Registrován v sezna
mu Bhlreskáno konstvaaválí I8u0 liber -
Content 90881
Jest Černý NormsonV J Percheron rria
0 dubna 188? po hřebe! Voltalre TtWL
Jest matri kulován ve svazku 6 Perche
ronskfrh breUci amerlckfch pod &1I3M
Válí 17uU Uber
Oba tyto výteční plnokrevní hřebci
budou nit mé farmě drŽány k obsluze po
cely" £u sézony
Podmínky fiooo za připuštěn]
kteréhokoliv V pádu ztráty
hříběte do týdne polovic
H Šabata majitel
100 bušili ovsa po akro
jest zajisté velkou sklizni
nkytnul
PR0BSTIER OVES
krionŤ nalit na omaJská vftavřř VTDfrtnráa
SEED CO
- rmJwmU a au v v rao Banatiadejta at méw%
aaai aa—ise mama vssvam
Mvaatan
co