Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 24, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
4
10000 nejnověiších druhůrj
0 chorobách citu společenského-
tu
DĚflIYOE 01
LEKU
za niéné než poloviční cenu
Vlkmé ditrke ltW Vtm"
a obleky pro rhiapce a dvou
Movím! knoflíky a lilky
Ikovaoe ud 8 do
18 Mm
I 7 lál?
75c
Velkerv ty 00 kvotní pro-
lirniit "Veatee" a lelovlníné
obleky na obě
utrany aaplnae
od 8 do 15 IhI au
a i elovlnené
SI 25
Veíkoré 1200 dřtfk 'Vs-tse'
l(hl[i'Ck oblfkjr
7 moriráhn chevintu
od 8 do 15 lctra
98c
Veíkrré tSOO dřt-ké Vetee°
lak i vikere 6 0) na ob£
rtrany upili
1 obleky od
S do 19 let za
kur Inoi na obe
i $250
O předmětu tomto přednesl za
jímavou přednášku dne 8 března
prof dr K Kuffner ve bpolku
českých mediků v Praze Před
nášející označil rok 34 jakožto
hranicí věku kdy člověk dospívá
Veliký sklad New York-ské velké továrny na obleky vyproaan za k zužitkovaní svycn scnopnosu
v # 1 I -1 I II 1 V V í
účelem vypořádání majetnosti na zakiaae umru jeanono spoiu- pro Diano a siesu nem iojuiu uc-
majetníka firmy té — — — - zbytnou podmínkou: bez citu však
člověk by se neobešel Zmínil se
My Za hotOVÓ VykOUpiU Celý Sklad a za cenu o okolnosti že dítě má cit vroze
tak nízkou že možno nám následující dny obecenstvu předložití: ný poukazuje ke zjevům shodným
u zvirai jimž cit uava vysnauu u
hrozícím jemu nebezpečí třeba že
samy ze zkušenosti o něm věděti
nemohou a podává dále příklady
jak u Člověka cit rozhoduje na
př v hudbě malířství kde mohou
míti dojem příjemný neb nepří
jemný lidé kteří sami nerozumějí
malířství ani hudbě Přes jich dů
ležitost není radno citům úplně
důvěřovali Řečník pojednával
pak o fysiologické podstatě a sice
podal pomocí příkladu vysvětlení
kterak podrážděná dráha nervová
DoruŠiti může druhou i Činnost
mozkovou každý crgán jest způ
sobilý k samostatné působnosti
ale žádný tak aby jiné orgány ne
měly naň vlivu Vykládá podrob
něji pocit příjemný a nepříjemný a
poukazuje k vynikající úloze kte
ráž připadá citům společenským
Jako příklad uvádí účinek zprávy
novinářské o přihodivším se ne
štěstí na př o rozmačkání ruky:
mnoho lidí přečte zprávu bez ja
kéhokolivěk dojmu však jedno
tlivců dotkae se velmi někteří
dokonee sami znamenají jakýsi
pocit v ruce po případě její dře
věnění Jest nám tu činiti s vy
vinutějším citem City mohou
býti i podněilivé na př jsme-li
náhodou neštěstí přítomni cítíme
potřebu přispěti Mohlo by se
15 00 obleky a dlnnovmi kalhn
Uml pro
chlapce
za
$298
Veikerě obleky pro thlunce
a Černého modrého a tmavého
rhnvIntD obleky to wlml
trvanlťé kabát klhoty I ve
ítu od 18 do
10 let pro-
dáváme za
t Hnmoiy i ve-
$298
rH IPffTTl Ts3k
t9 01 chlapecké
obleky dlouhé
knlho'y za
$450
V tomto oddělím! naleznete ty
iwIIimiIi drnhv oblekli D o
'chlapce 1 pro mladíky obleky!
' fllruhyml knllioiaml nfjli-p
Mho uriha a ve vch moilnli h
'barvá h cena tírhto Je '
iO nás prodá
jviiy budou '
P
lecnio je
$450
čn wmm mm
í?
J LBranfleis
a syn ivé
The Chicago Lumber Co of Omaha
kde lze vyrotíne iwoupiti stavební dříví
jest Jedinou společností
prodavší
14tá a Mnrcy ulice
OMAHA NEBRASKA
H T ČADY LUMBER COMPAM
xoli S a ZDo-u-grlas
UpozorBují české obecenstvo že lze u nich dostati lepší dříví
ítavehní za menš obn03 peněz nežli kdekoliv v mesie ut55°
ve společnosti v divadle kteří
ustavičně si představují že musí
nastali nějaká katastrofa a raději
tedy opouštějí společnost Dalším
úkazem jest citová únava vyčer
pání když na př malíři znechutí
se barvy hudebník vyhýbá se
klavíru Hůře jest když žena
která po několik let žila spokojeně
se svým mužem pojednou ztratí k
němu všechnu příchylnost ' a sice
nejen k muži ale i k dětem k ro
dičům Nejde v takém případu
obyčejně jen o ztrátu citu spole
čenského ale í jiných citů těles
ných
Obšírněji pojednával přednáše
jící o citu melancholika žijícího
ve věčném rozporu a trýznění sa
ma sebe až po letech utrpení a
strádání bývá nabádán ke zhoub
ným činim dále o rozdráždění
citů kteréž jeví se opačným způ
sobem přeceňováním sebe domý
šlivostí bezohledností vůči jiným
častým spácháním urážek na cti
umíněností vůči nálezům soudů
po případě urážkou veličenstva
Lidé tací mohou se octnouti v
ústavu pro choromyslné ačkoliv
nejsou jinak nemocni maji jcu
noru 5eaí sDolečenský cit V ústa-
r J r
vé jest s nimi značná potíž Do
vedou výborně hájiti své stanovi
sko vše vysvěthti odůvodnili
kdo dostal by se s nimi do styku
neznaje bližších okolností snadno
dal by se jimi přesvědčiti a pojal
hv W mm svmDatii iako k lidem
J " ! '
nevinně strádajícím
Stává se že lidé toho druhu po
čase pojednou se změní stávají
se opět skromnými a mírnými
Dalším zjevem zvláštním jsou lidé
s dvojím cítěním mající jako Ja
nus dvě tváře duševní Jeden čas
oplývají činností podnikavostí a
nápady ačkoliv z pravidla nic ne
dokončí pojednou týž člověk bez
JOHN BOEKHOFP
-VELKOOBCHODNÍK—
dtótf
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805
Mejlepil druhy Jaké t trhu k doaUnl Jaou mám na aklarté Prodávám Ja na quarty 1 gallony
Lee-Olass-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém : ——
Tlačené vyráíené a lakované plechové náCinf— Cínovaný plech
íelesný plech a kovové iboíl— Ostnatý drát hřebíky nožířskí
íbožf bicykly atřelné tbraní náboje a sportovaké Zboží
12l9-'223 Harney ulice - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
L JET
TiM
9 0W~
Z ČESKÝCH VLASTI
Dídictvl — Josef a Jan Čudo-
vé oba kdesi v Americe nechť se
přihlásí v dědické věci po svém
bratru Václavu Cudovi ze bkryj
jenž zemřev dne 26 června 1866
nezanechal poslední vůli do dne
a do roka u soudu v Habrech
Dítko uhořelo — V rodině ho
stinského pana Fuessla na krásno-
březenské silnici u Ustí oslavovali
dne 3 března narozeniny dvoule
té dcerušky Berty kterýž den stal
se však pro ni osudným Děv
čátko vyšlo o' 6 hodině večerní
nepozorovaně ze světnice na dvůr
vstoupilo na přiklop jámy na
popel do které před krátkým
okamžikem vsypán byl popel ještě
žhavý Jelikož přiklop byl velmj
špatně přivřen spadlo děcko po
hlavě do tohoto popele ve kterém
vypáleny mu obě oči a způsobeny
mu těžké popáleniny v obličeji i
po těle Nešťastné dítko které
dopraveno bylo do nemocnice
ještě téhož dne o 10 hodině ve
černí zemřelo
Tragedie lásky — V Sezemicích
u Teplic dne 8 března 21 syn
majitele hospodářství Josef Jani-
cký usmrtil ranou z revolveru svo
ji milenku pletou Augustu Vrbo
vou načež se sám zastřelil Ira
gedie stala se zabraňováním rodi
čů aby zámožný synek s chudou
dívkou neudržoval milostný po
měr
Velké neítřstt na Moravl — Z
Hodonína se oznamuje: Vracejíce
se od odvodu z města našeho
chtěly se dva vozy s nováčky je
den z Mutěnic druhý z Hovořan
na silnici navzájem předjížděn
Při tom vozka prvého vozu nara
zil na druhý s takou silou ze se
vůz tento překotil a osoby na něm
sedící skácely se na silnici Su
rový vozka "u vítězoslávě ' své
pokračoval s obráceným vozem
svým v jízdě přes těla po silnici
se válející Při tom přejela kola
nováčkovi Františku OřiČkovi přes
hlavu takže zůstal na místě mr
tev Jinému rekrutu Škodovi
rozdrcen bvl nos Petru Horáko
vi vymáčknuto oko Vojtěchu Ma
touškovi přelomeny obě nohy
Mimo to utrpěly ještě tři osoby
těžká zranění
Adresář spolkli
Česko-Slov Džlnlcké Podpor Jednoty
proaeverozápadnl atáty
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obé Dakoty
Hlavní Jednota v Montffomerjr Mina
odbývá avé gohtze každou 4 sobotu 1 mSsiot v
siní F V Statika o 8 b veíer Velkopredned
J Nestával VelkotaJ F V Stanék Vel
koáčet fk Jos E Sokol Velkopokladaik Jo
Maruňka
Č I v Montgomery Mlnn
ort bývá své schAze kaídou ítvrton nedéll
měsíci ťfedseda Fr K Stanek Tajemník
Fr Mixa Účetnik Jos E Sokol Pokladník
Tomáš Havel
Mladoěech r Lt Suenr Center
Minnesota
nrthťv avé nr-hAz každou 9 neděli v mě&fol
tlnl IOO ř Předseda Jakub Krenik tajemník
Čís II
V Štěpán Lexlneton
cek poxiauniK vac
Ěrava '
Č III t St Paul Mlnn
odbývá své schftze každou 3 středu v měsíci '
Předseda ThČtněera: tajemník F J Pavleí
ka ttf7 Uanton Bt ůCetnik Fr Bělka KM Ool-
born st St Paul Mlnn
Karel Havlíček Borovský 6 IV v
Minneapolls Minn
odbývá své schftze každou 4 neděli v městci v
síni 5 Vil corner of Washington & Oedar ave
80 Předseda Jan Svitá k txj Auguat Mendk
Ull 8 st Ho poki joser ťospieu acetmic rr
Jindra
Č Y t Nové Praze Minu
odbývá své schftze každoH 4 neděli v měsíci
Předfeda Vojta Chalupský taj F J Novot
ný úěetník Václav P mel pokladník Jakub
fvojoda New Prague Minn
Komenský í TI t Hayward
Minnesota
odbývá své schftze 1 neděli v měsíci Předa
Jos ťHti uozorce jos n uniar taj rv ruoiar
(ilenvllle Mlnn aíetn k J Kuěcra poklad
Matcj uenet uatlana jninn
Karel Teliký ě VII t Nové Třeboni
V Minnesotě
odbývá své schftze každou 4 neděli v měsíci
rreasetia jan iviein ptKiuuuiii jusoi
úíetník Jan Fíllpek tajemník Jan Jindra
Kil keney Le Bueur Oo Mlnn
Č VIII Itovnoat Owatona Minn
odbývá své schftze každou 1 neděli v měsíci v
síni & S P S Předseda V Martinek taje
mnlk Anton J vhiious ocetmx riarm Bing
huler pokladník Josef A Stránský Owatona
Minn
Č IX Česká Koruna zlatých dolů
v Pine City Minnesota
Předseda Anton Pávek mistopředsetfa Jan
W Lovíík tajemník Jjs Bartoa bitž Beroun
Min ú Setník Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek
Č X čechoslovan t Oliria Min
Předseda Josef LepeSka místopředseda Mat
PetUíka tajemník Frant W Kvěch box
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh
Telefon r South Omuze 8
'Pale Export"
PENÍZE PRO KUBÁNSKOU AKMÁDU
Ameriřtí vojáci pomáhali revolucionářům vyhnuti Španřly z Kubv a potom vrátili
se doma Dro Demze na vvniatu novstsicn unrazeK nredstavuie pravidelné vo
Jáky hlídallcí vfi na němž ony $3000000 byly převáženy z odbočky národní
pokladny k psrn kii
METZU V PIVOVAR
yrab( vyhlášený a po celém Maf7AV Iníjíl
ipdS ta nejlepií Uínan JTICUUT ICLaiV
Objednávkám vžnujeae
zvláštní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí XSas výtečný ležák
CIICDIČkA chýle přetvořena inftte hýtl pravý útulek skvostu a při
ruaen kráay vysazením a plátováním
tStrora-ůr Keřů gl Kvétin
Kdvl upotřebíte nato květinová semena stromy a keře docílit toho
n-lMC m sami pěMujemc co k pr-d-)! naizin'- a ve Jen to oejlerai
letý
nuu
wleiu vám tdarma akvoitiný illuatrcvaný katalog
ro Irn ototl a bujněno viraam tae iwionw hjj -m
iHaiailm vlim takniř přeplnřny a mii-me kupujlrtm pkV
tt ve Jen neJlrpH a a c ny neJnlU My aá-obujt-nie terjfo íawipla
batidtMiS
Tewell IfcTMTiy Co
XjslIcs City aHrTieota
BRTOVY LEKY
finléznjí Mtťile vétňí oblibu poné
Vficli Jmou wpolchlivé n lééivé
sni vyiéěeo 2e přírodě více záleží na zachová
i íijuíahér lni společnosti než na zachování
pfedpokládati že jsou city pod
míněny jen nabytými zkušenostmi
a pojmy však tomu není tak a že
mravné chování naše není pouhým
výsledkem jen vychování toho
dokladem okolnost že i mezi
dobře vychovanými lidmi často
nalézti lze jednotlivce schopné
zločinu Že pak city nevyplývají
jen na zkušenosti toho důkazem
že člověk neřídí se jen pravidly
jemu vštěpovanými a bylo by zle
kdyby paedagogům vrozenost citu
nepřicházela na pomoc Tedy
hlavně přeneseni jich od předků
na potomstvo u citu společen
ských rozhoduje Společnost lid
ská existuje nekonečnou řadu let
a snahy aby mezi sebou lidé vy
cházeli a zkušenosti nabyté nejen
Že přešlyv nerstvo ale přenášejí
se také na potomstvo Naskýtá
se otázka odkud pochodí tyto ci
ty společenské? Do značné míry
plynou z citu sobectví Nejdoko
naleji! odrůdou citu společenské
ho jsou ony které vyžadují za
pření nebe oběť čin na vlastní
Škodu Vysvětlení spočívá v tom
rtava tnlkavá a kMltlai aist oll rány er
tVé 1 rlé vyralay n tk I obllMI
vědění ilfc-Jo opary aapálenlny OatU
a allrai feiKáa orotl kalIL píchání na
praúii sálu taliemováni a praoint k
tí n Cu a Wu
- -t- A- Iw1tKKnv kaldémn nbsvlt
lírnl dobou hrtivkrveřiatitrtJiuMil barvo
ívře dMtává těla ailg a avětmtl leei wj
ráiky aa Ulev Uvraf a rUt Cena II láhev
rtivtařlial pro Játra a ledviny vMy pnail
tm ~Zm fdh v kříll alnkojlc
ee Irdvlny Vtfi ntttiiaé rWroí feuvka
: km Dlaka a taraleai snote Oeaa
mn' k ra ptáka a taraleai snote
tMiiillJJO
lIÍiiílí awh uKaadech aarpy aa-
vrmti latrnliai choroba™ seckaU k jiď
la Jsoa ťl byUnoé Ora Ko
acvoiitiaai daa a boltec mftte b:
utívaníin Hrutra laa kťrf
ván lékař předplan Ona
imt if iiiwn p m " w ™ ednotlivcfl svede je tudíž a
oJtlvtn proti auchéiau lámáni tkllnám 1 '
pí hái na pn a v kHi hejiepai i pro obloudí aby efekt překonal jich
tředk při revmatlLkýcb případech Ceoa ' ' r '
Kaaoccota zkušenosti a vypočítavosti jsou
tokal hlavy pocháwjlci od Hor ooeni pii-
IKnatio plti DorKwil Ofo nervn-noMi
Ií a rychle užíváním Brtovýoh kapaulí
Uma cent a
aa uy mrmiH rUit a aválaa teat tBint M
lehllvý e věrch případech letolch neiBtici
lépalu etřer iaiuiMnim k H-ím krvavý
ma iem koilos a přijmu Ceaa ast
cen ta ladev
Rrtlv
lidé kteří pro samou práci na nic
jiného ani nemyslí dostavuje se
nervosnf rozechvění nemohou
spáti práce se jim daří Čím dále
tín roénět až konečně propadají
v iíŤvokai J~t pravým habiteiem tftehte za obtíž společnosti které nejvíce
v?„HA t chtěli prospětL Jiný typ jsou t
dítky pHmtU ho afivat Ceaa oeata Arii l--f At(„-
Ruříme krajanomtapolehlivoal JAft P?~l£S TmmÍV nou po výhodě jim 1
nfedDiau lekaitkfrk které tm nejlépe osvědčily Jiejvm to Wdné v leCIcl vy- f ' '
kr kuiioimr toipolMMpHinwotKÍ- hledí zda nevyvolá
dia
leptirb lilek byliaiích Jaké Jaou v trho k dosUní
zv dobráci kteří dříve než sáh
se naskytující
jí tím u něko-
až otálením tvým z
ho závist
Krajané přrjfdrtKkye " "'" ""'"'' ''r prav dl utrpí ujmu Dáva í ie
ovati a vyta-
CHT G GllňLGUPKft UILCEli tMíxiM
všech důvodů stane se stísněným
ztrácí veškeru chuť k práci a pod
nikaní
Dále přichází pan přednášející
k vylíčení vlivu alkoholu na cit
uváděje zajímavé karakteristické
známky alkoholika Nebylo by
nejhůře kdyby trestal alkoholis
mus jen toho kdo se mu oJdal
ale on přenáší zhoubné účinky už
i na uotomstvo kteréž činí ná
chylné ke víem formám Šílenství
Jsou lidé s porušeným citem kte
ří mohou míti dobře vyvinuté
schopností toliko cit mravnosti
jest porušený tak- asi jako jsou
lidé kteří celkem dobře vidí ale
jisté barvy vůbec nevidí Mohou
to býti poruchy získané nemoce
mi Po vylíčení a uvedení zají
mavých případů konkrétních pra
ví řečník že tyto případy otřásají
názorem že každá Špatnost zašlu
huje trest naopak bylo by opět
Dřemrštěností tvrditi že každá
Špatnost jest výslednicí vlivů pů
sobících na člověka a že společ
nost nemá práva jej trestati když
nedovede zabrániti aby zděděním
různá porušení byla na3 přenese
na Zkušenosti psychiatra zjisti
ly že jen u malého zlomku zlo
činců lze zjistiti chorobu velká
většina Že nalézá se ve stavu kte
rý chorobou nazvati nelte K to
mu třeba kleděti aby trest zločin
ců nebyl nelidský avšak způsob
jak o ně společnost se postará
bude záviseti od mnohých okol
ností též od finanční stránky
Společnost může Spatným Členům
svým ušetřiti trýzeB avšak ne ml
že jim poskytovati tak příjemné
zaopatření aby ma dávali před
nost před Životem na svobodě
tííetník Bedřich BoCek poklad-
ťlovnart
Loupeíné přepadnuti — Z Hor
ního Jelení dochází každou středu
sobotu obecní posel Kehák do
Vysokého Mýta s úřadními věcmi
a zastává při tom zároveS funkci
poštovního posla Dne 1 března
nešel obecní posel do Vysokého
Mýta nýbrž poslal tam za sebe
dvacetiletou svou dceru Kristinu
která se však dlouho nevracela a
byla později nalezena u lesa v pří
kopě v bezvědomí Byla nezná
mým z počátku lupičem na zpá
teční cestě přepadena a těžce zra
něna Věci úřadní které nesla z
Vysokého Mýta nalezeny byly po
zději v kabele v lese cenné věci
byly z ní ovšem odcizeny Čet
nictvo jalo se neprodleně pátrati
po pachateli této loupeže prove
dené krátce po poledni který octl
se již v rukou spravedlnosti Jest
to zatykačem stíhaný obuvnický
pomocník Josef Plbal z Březiny u
Poličkv kterého těžce zraněná
dívka zcela určitě poznala
Nové střední ikoly — Státní re
álka v Mladé Boleslavi bude akti
vována počátkem Školního roku
1899 — 1900 Po prázdninách o
tevřeno bude též české státní gym
nasium v Prostějově Matičně
gymnasium zřídí se budoucím
školním rokem ve Vyškově
Bedřich Havránek český malíř
krajin zemřel dne 2 březpa ve
věku 79 let Budiž česť památce
jeho Havránek byl umělcem ne
smírně pilným který dovedl způ
sobem překvapujícím nakresliti
pozadí rejzazší tak podrobně že
možno rozeznat! i jednotlivé rost
liny Byl to muž mravenčí píle
skromný a ušlechtilý
Olivín Minn
nik Vácslav W
Čechie l XI v So Omaha Neb
Odbývá schftíe každý druhý ítvrtek v mis
ci r osm hodin veier v síni J KoutskýhoPřed
seda Váe Snajfir taletník Jan Ko ítský it 9
Q ul aietník Jan Bainýpokl J Koirt
Neobtěžujte si
dopsali pro nái če
ský hotíiDářtký a
zlatnicky ceunia
když nyní aneb na
svátky nfco 1 obo
lu tobolo potřeba
jeté Zarucujenu
Vám ušetřeni od 1
Q
Zachrání dítky
Chamberlain a Cougta Kemedy za
chránla tisíce dílek záškrtem trpících
Lék tento nemá aobě rovného v přípa
dech nastu:euin aneb modiéuo kašle
(ledai
Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pakraka
Západ a
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
tehoŽ dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
a cestujícího obecenstva omažské-
ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně ao Chi
cago % 4:55 a 6:55 večer Ce
stovní lístky m&Žete obdrieti na
Farnam ulici v čísle 1401 v měst
ské plsirně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
do $5 na každých
hodinkách
Máme velkou řásobu zlatých posiaee-
ných i stříbrných nonineK pro ownyi
pany V Z lu anian
jehlic prstenť atd
Odznaky pro Z C B i
krásné zlaté za $128 1
zásilkou
Ušetříte peníze a obdrží
te zboží 'trvanlivé kdys
eobdnáte ze závodu
W J Wíňa a Syn
381 W 18tbSt Cakagoin
&irí se opet po Spojených Blátech Nedo
pusťte aDy 1 V H8 Z avou uuew ou
Z ileži na tom: 1 Abyste zvolili si léky
dobré spolehlivé a osvědčené a 3 AbyUt
jich v řas užívali nežli choroba pevně
usadí v třle Vašem Zpozorujete-li to
jste nastydli že vás mrazí v těle chuť k
JldlU miZl nsBWVa Zácpa uoicui uibtj
v krizi nemesKfcjie ani cuvuo a u
Severův Balsám pro Plíce
ne jlepšího to léku proti kiSH který od
straní Z léla Zárodky uazue cnomuy a
nastuzeni pocházející odstraní uhks
prsou uřiní d) cháni volným SeverOV
Balsám pro pilce pomeze vzoy aoya ms
ho v čas uívá Ceaa 15 a 60 eiů
Zároveň balsámtm berte
Severovy tabletky proti nartuzenlnám
které JÍ9tě nastuzeni nu zlomí Jsou slo
ženy z nejlepšícb léků známých proti
nastuzeni nám Účinku jí iéi Jemným
způsobem na stolici zmírňuji hořkost? a
silí soustavu tělesnou Cena 15 ten ti
W F SEVERA český" lékárník
CEDAR RAPIDS 10 WA
8everovy léky lze koti pil i ve všech lé-
kárnácL a obchodech leky
Pěstujte kukuřici srozuměni
„a snadno matete sklidili f
70 AŽ 100 BU$L0 PO AKRU
to les kdy namete tu pravi ale
lnďio FAKLY VELLOW KOWB aneb
PNOW KLaKE VIIITK kteretto drahý
Jedině k dostáni Jaou a
J B AIISTR02iG
krále kukuřice
„v Shetiandoali la
ENTproP: II) bnl pytel SSreata
pHftbuíln-h dám pytle tUarma Zaáleta
íc v anikávh im ta - f iroh na ukáska
apMIntiia k ai-Urr U knliku "Hinta pa
Orn Grewlna" FHta eky ntmw-ky
aneb antiicky t aSVIak
-SEIIEriA- V
salseiwa sessea aareěraatX
Csccsm tiak a t Zvajaja aovyck safeaa 1
f aíak pcwia avalieiai aaskwaéaaeaaaeat I I
I -v C33 $10 SBflt XOO I I
1 U aakliťs vaárafek polních aaaea
% „ae ebrésknrý kaiaksc aaWessa
k réme aa Me v krikaVrk káaa
KAM braaakMré k aaaaai
awll Stavíce aa —4 Java
-o ty Kejkqaii Mrak —
paalitaa mrmjmél S
- aVftstO 'tZŽZSU