Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 24, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
NOYINKY Z ČECH
Nvedal Informaca od ipravodaja "Puk Zip'
taém království Coakaho Politický rach
Oalavy Čelakomkétao v Čecháob Čekj
starosta ieké obce musí prf umět ▼ Če-
obácb ntweeky Dunajsk dar "Císké"
spořitelny Národní LUty Pryí od ftí
mat Pneumatická poiia r Praxe D ro
boty
Praha 8 března
Sním království Českého svolán je
a úterý dne 14 t m aby pokra
čoval ve svém zasedání započa
tém před Novým rokem Vláda
prý s ohledem na programové prá
ce německých důvěrníka z Čech
vyčkávala s tím svoláním Po od
ročení říšské rady stanovila si
lhůtu do 10 března což také stra
nám levice prý nebylo neznámo
Tím byla pro vypracování progra
mu pro Čechy poskytnuta doba
jednoho měsíce kteráž osvědčila
se býti dostatečnou poněvadž pro
gram pro Čechy skutečně jest
skoro cele vypracován Nyní ale
pominuly příčiny aby se svolá
ním Českého sněmu ještě dále bylo
otáleno poněvadž němečtí po
slanci právě na základě svého
programu rozhodli se pro ne
vstoupení do českého sněmu Tak
zní úřední i poloúřední bulletiny
Němci je ale popírají Oni prý s
vládou pranic nejednali a také o
ničem nevěděli No buď jak buď
nám to jedno Nezáleží na věci sa
mé nezmění se nic tím věděli-fi
či nevěděli Němci o úmyslech vlá
dy Leda že by se postihla jakás
nitka kterou stále jsou Němci k
vládě poutáni Ale hůř je s další
kombinací kterou vládní listy se
sněmem království Českého Činí
Počítajíť totiž asi takto: "Se
zřetelem k abstinenci Němců nelze
očekávati v českém sněmu žádné
politické akce a všechna činnost
sněmu obmezena bude na vyřizo
vání bojně nashromážděného ho
spodářského materiálu"
Tak si to tedy přeje vláda jež
naproti Němcům ještě stále obr
něna iest onou trpělivostí která
UŽ pomalu stává se historickou
Avšak dle našich informací očeká
vejte s jistotou že o politické a
parlamentní situaci bude v nastá
" vajícím zasedání sněmu při každé
: xi 1 i i-jt _t-i:'
jeu poueituu vuuuue yinciiiusii
podrobně a důrazně promlouváno
— Vláda pomýšlí také na vydání
jakéhos jazykového zákona na zá
kladě paragrafu čtrnáctého Oče-kává-li
ale od podobného pokusu
urovnání jazykových sporů tu
třeba přímo prohlásit! že všeliké
podobné počínání jest marným
dokud není záruky že s takovým
vyřízením jazykové otázky budou
obě sporné strany spokojeny či
jinými slovy : Dříve než vláda
pomocí paragrafu čtrnáctého od
straní jazyková nařízení a vydá
zákon s výhradou dodatečného
jeho schválení v parlamentu musí
se o jeho obsahu dříve dohodnouti
s Čechy i s Němci To jedině
bylo by politicky správné ovšem
předpokládá me-li že Němcům
skutečně o nic jiného nejde než
o zrušení jazykových nařízení a o
jich nahražení jazykovým záko
nem Ale poněvadž s německé
strany ozývají se ždy určitěji
hlasy že obstrukce a opposice
nesměřuje už jenom proti jazyko
vým nařízením nýbrž proti celé
mu vládnímu systému tu se nelze
domnívati že onen pokus s para
grafem čtrnáctým bude míti něja
ký žádoucí úspěch a proto nutno
nŽ předem: nad ním udělati kříž
Místo Salmají smíru zabučí na sně
mu spíše tu a tam předehra k
bouřlivější akci české na výstrahu
vládě aby už — ale v nejvyšším
čase už — nechala koketování s
Němci anebo aby se zřekla české
pomoci Buď s námi anebo proti
nám-
Politický ruch v Cechách Čeští
poslanci nevyčkavše ani plně za
sedání sněmu král Českého roze
jdi se již teď po celých Čechách
aby celili novému třídnímu hnutí
Minulé neděle 8 února konalo se
▼ různých místech naší vlasti cel
kem 7 schůzí tolik as co jindy za
čtvrt roku Ve Všetatech a v
Plzni konaly se manifestační sjez
dy učitelské kde uzavřen smír s
{eskort delegací o řež zvláště se
přičinil ve schůzi prvé poslanec
Herold a£ bylo mu čeliti zprvu
nedůvěře učitelstva t několika a
grárn ikono t nichž zvláště vynikl
Lobkovický starosta Plesinger
Mimo tyto schůze Mnichově
Hradišti otkali se poslanci Janda
špiodler a Teklý agrárníkem
Práskem Na Morav! pak maní
festaČoí sjezd rolnictva f Olomou
ci pcci-Lísil se pro solidarita rol
ilctva ttraaoa svobodomyslnou
i :lzt~?tlií Til aa acbssích v
r-11'} " v rc'-1' v £í-
čanech strana svobodomyslná do
kázala svou pevnost Řada dal
ších schůzí ie ohlášena Poslanci
mají uloženo jiti mezi lid
Oslava památky stých naroze
nin Františka Lad Celakovskéko
byla uspořádána v národním di
vadle 6 února večer a přivábila
do divadla tak značné množství
ctitelů nesmrtelného pěvce "Růže
stolisté" že měla ráz v každém
ohledu povznášející Slavnostní
představení zahájeno bylo za úpl
ného elektrického osvětlení sym
fonickou básní Smetanovou "Z
českých luhů a hájů'' kterouž
přednesl orkestr Národního divad
la Vysoce poetická práce Sme
tanova vyvolala u obecenstva bou
ři pochvaly a nadšení Potlesk
nedozněl a již překvapeno bylo
obecenstvo novým zjevem jenž
nemenší měrou upoutal pozornost
Byl to živý ohraz jenž zjevil se
po vyhrnutí opony Živý obraz
sestavený malířem Viktorem Oli
vou byl effektní Uprostřed je
viště stálo na sloupu poprsí bás
níkovo pod bílou kopulí a celek
byl obepiat obrovským zlatým
věncem V právo před poprsím
seděla musa historie zapisujíc
jméno básníkovo do zlaté desky
V levo od pomníku stála skupina
dívek představujících "Růži sto
listou" kdežto na právo byla ma
lá skupina představující "Tomana
a lesní pannu" a druhá větší se
stavená z ruských bohatýrů a z
pěvce národních "bylin" (zkazek)
ruských (Těmito skupinami zná
zorněný byly nejdůležitější cykly
Františka Ladisl Celakovského)
Dekorace tvořila jediný růžový
sad pouze pozadí za poprsím
Čelakovského bylo vyplněno va
vřínovými stromy a palmami V
čele dívek představujících růži
stolistou stála paní Hanna Kva-
pilová která při vytažení opony
postoupila blíže a přednesla šest
básní z "Růže stolisté" načež
sypala růže k podstavci pomníku
Když na to byla spuštěna opona
jež obraz opět zakryla vyšel pan
J Šmaha a přednesl epickou bá
seň "Čurila Plenkovic" z "Ohlasu
písní ruských" Oba přednášející
odměněni byli ohlušující bouří
potlesku načež byla opona něko
likráte zdvižena a Živý obraz obe
censtvu opět a opět ukázán —
Následovala nejoblíbenější česká
opera Smetanova "Prodaná ne
věsta" jež při slavnostní náladě
obecenstva měla úspěch sensační
novinky
Také po celé české zemi sou-
dobně konaly se a konají oslavy
Čelakovského Tak v Strakoni
cích v Klatovech Plzni atd —
Buď pěvci naší "Růže stolisté" a
našemu buditeli věčná paměťl
Všichni starostovi království če
ského maji rozumí ti nlmecky Do
obce koŠtické v okresu libochovi
ckém přišli 26 srpna m r vojáci
Když vojíni žádali po německu
ubytování nechtěl starosta po ně
mecku hovořiti i uvedl jim na
paměť že' nacházejí se v obci če
ské kde úřaduje se výhradně po
česku a že jsou tudíž povinni svou
žádost v řeči české přednésti pak
že jim bude vyhověno Vojíni
počtem 7 vesměs Němci pře
svědčivše se že starosta Ort s ni
mi jinak než po Česku hovořiti ne
chce odešli a ubytovali se za vsí
u panských stohů pod žebři&ákem
na němž složeny byly mandele
Na to byl starosta pohnán c k
okresním hejtmanem v Roudnici
k zodpovědnosti proč vojíny ne
ubytovat Hájil se tím Že uby
tování vojín&m neodepřel nýbrž
že odepřel pouze německý rozho
vor neboť vyzval desátníka aby
žádost přednesl po česku že mu
bude ve všem vyhověno Poně
vadž ale týž česky neuměl vyho
věti mu nemohL Na to obdižel
starosta výměr okresního hejt
manství v Roudnici kterým byl
odsouzen k pokntě 15 zL Z toho
to výměru odvolal se starosta ku
mistodržittlsiví které rozhodnutí
hejtmanství potvrdilo Konečně
odvolal se starosta z tohoto roz
hodnutí k c k ministerstvu vni
tra ale i to rozsudek první po
tvrdilo Nyní to půjde k správ
nímu dvoru Není to Skandál v
Čechách být pro žádání češtiny v
české obci odsouzen ?
O tndmém daru feste spořitelny
nlmeckémm studentstvu otázce zaji
sté nad jiné časové rokováno jest
stále veřejně Ve schůzi Řemesl-nicko-Živnostenské
besedě pražské
poslanec Březnovský v delší řeči
vytkl účel spořitelny jei Školu
svmu pod pórovatí muže malého
se zpronevěřila a naopak půjčuje
velkoprůmysln na obíjeni malého
průmysl o Ve stanovách spoři
telny jest ustanovení ie výtiíku
saá týtf alíut k čzUolizmfm úče
lům místním zejména na pro
spěch malých vkladatelů Jak
ustanovení ta Spořitelna plní by
lo patrno už v roce 1 871 kdy pe
něz českých vkladatelů užila při
pověstných volbách chabrusových
na udupání českého národa Ten
kráte falšovány bilance a fingováni
dlužníci kteří neexistovali Od
doby' té spácháno Spořitelnou
hříchů na českém lidu velmi mno
ho ale korunou všech je čin ze
dne 12 února Nelze přece po
příti že věnovati něco německým
burŠákům jest uděliti podporu
avantgardě pruské Strannictví
ve správě Spořitelny jeví se také v
tom že ze 74 úřadníků jest pouze
5 Cechů Při záložně pro řeme
slníky založené českou Spořitel
nou jost 396 řemesel zastoupeno
ve sboru censorském jenom 31
censory Českými ostatní jsou židé
a Němci Výtěžek z reservního
kapitálu spořitelny který obnáší
27 milionů zlatých uvádí se jen
435000 zl ačkoliv kdyby úroko
val se třeba jen 3 proč musel by
obuášeti téměř celý milion Řeč
ník prohlásil že za vše co vyko
ná česká bpořitelna nežli stane se
přeměna v její správě činí lid če
ský zodpovědným jejího vrchního
kurátora místodržitele království
českého a skončil přáním abv
přeměněna byla v ústav zemský
PoJobných schůzí a protestů bvlo
v
v Cechách už sta A lze čekati
že i sněm i říšská radaozvou se v
té věci
Národní Listy změnily poněkud
svou formu i program Majíce v
týle opposici jsou nuceny dle ní
se přizpůsobiti a tak znenadání
aby se čelilo hnutí učitelstva živ
nostníků a rolnictva máme v Ná
rodních Listech zvláštní odborné
přílohy: v úterý "Školskou hlíd
ku" ve čtvrtek "Živnostenský" a
v sobotu "Hospodářský Věstník"
Dobrá mělo to být ale už dávno
A škoda že není také opposice
internacionálně Česká Pak by
došlo v Nár Listech i na tu po
pelku na tu tak dlouho žádanou
tolik postrádanou korrespon-
denci aspoS francouzsko-anglicko-českou
Pryč od Řlmal Schoenerer už
heslo provádí Rozeslal po celém
Rakousku na statisíce provolání
jimiž pobízí pro národní jednotu
(Prušáci jsou evangelíci) k odště
pení se Němců od katolictví a k
přestoupení na protestantism
Každý kdo učiniti tak co poctivý
Němec míní má Schoenererovi
poslati podepsanou a ctí i krví za
ručenou přihlášku V určený den
najednou přestoupení nastane
Schoenerer doufá Že bude odště
penců rázem přes 10000 Ten
poplach v Římě! Papež v Římě
stůně a taková morová rána zrov
na od — milých a tak i zde hý
čkaných a kulturou zářících —
Němců
Pneumatická folia v Praze No
vinky této o niž tak dlouho usi
lováno užívá se v Praze od po
čátku března Nejdřív užito jí
toť se rozumí — k pozdravům
potom Šlo to už pravidelným cho
dem Ve třech stanicích pneuma
tické pošty za 1 den byly dodány
a odevzdány 924 zásylky a z těch
bylo 34 železničních dodávek V
celku pak vypraveny byly 42 vla
ky zpáteční Doba jízdy z cen
trály v Praze na Malou Stranu
obnášela i s manipulac 7 minut
Doručení zásylky od její podání
stalo se ve 40 — 55 min Jaká to
rychlosti
Droboty Výstava v Královské
Oboře oživne V dnech svato
janských bude v ní zase obvyklá
hospodářská i jiné výstavky a také
i divadlo se oživí Vyjednává o
hry ▼ něm ředitel Suk
Stará fidlovačka bnde rozdělena
letos Půl jí bude na starém mí
stě které je zmenšeno neboť
Nusle zřídily tam městský sad
druhá půle bude ' na ostrově Vel
Benátky
Regulace Vltavy a nové mosty
projektovány jsou v obvodu Pra
hy Karlina Libně a Troje Jeden
most půjde přes Štvanici a na
druhé straně jiný z Holešovic do
Libně
Už bo mají totiž toho zloděje
v haveloku Je to jásot v národě
policajtském Jak by ne — chy
tili opravdického zloděje kdy se
jim to přitrefí zas? —
Černá kronika Abyste měli
kousek našeho blahobytu tož na
obrázek a něho vězte: V sobotu
4 března byly v Praze spáchány
4 sebevraždy a t pokus sebevra
ždy Tři zoufalci byli civilisti
dva z vojenského stavu a to se —
Ují! — Mimo to otekli odtud dva
finančníci na Smíchově našli dítě
mrtvé v Platnéřské olid aible
(prý 1 hlaJa) skonal jakýsi krejčí
a zatčeno bvlo tu ienom — 66
osob — Pěkná kronika!
Pohoda Zima zima Mrzlo
v neděli spadlo i trochu sněhu
ale dnes už zas vše povoluje Aby
tak roztál i Thun a povolil Sma-
hem všech 25 českých požadavků!
Nedostal by za to taky 25?
Pozdrav — ica —
Slovanská vlna v Rusko
leden z Rusů kteří se zúčastnili
loňských slavností v Praze píše
Nár Listům:
Jest už nepochybným faktem
jenž mně obeznámenému s věcmi
rakouskými jest jasnější než mno
hým mým krajanům že těžisko
slovanské otázky nachází se nyní
v Rakousku jmenovitě v českých
zemích U nás jak známo obra
cejí se oči po starém návyku ještě
na slovanský jih ale čím dál tím
častěji ozývají se hlasy uznávající
neobyčejnou vážnost české otázky
a vzdávající čest výkonům české
ho ducha Ovšem loňské pražské
slavnosti měly pro nás Rusy
ohromný význam Od té doby
pozorovat! možno ve veškeré ruské
společnosti nikdy před tím nebý
valý zájem o vše co se týká
českého národa Se zájmem v
takových dějiných okamžicích do
stavuje se i porozumění Každý
národ více citem chápe a více
srdcem se spravuje než pracným
dlouhým uvažováním To platí
zvlášť o národě ruském jenž v
nejslavnějších i v nejkritičtějších
dobách svých dějin poslouchal
vnuknutí svého genia a jím se spra
voval Ruský národ dosud pohlížel na
život Českého národa s jakýmsi
politováním které pociťujeme s
dobrým a statečným a vší lásky
důstojným Člověkem jenž ale
třeba beze své viny ocitl se v ta
kových podmínkách že jej pova
žujeme za neodvratně ztracena
JiŽ dříve dylo u nás slýchati že
Rusko mělo dříve než se jalo za
chraňovati Jihoslovany postarati
se o zachránění Slovanů západních
kteří jsou od Němců mnohem ne
bezpečněji ohroženi než Jihoslo
vané od Turků Ale bývaly to
hlasy jednotlivců ku kterým od
povídala srdce ruská nemohoucí
přaŽeleti bolestných urážek který
mi je ranily události bulharské a
srbské: Záchranná práce ruská
jest už dokonána nebudeme niko
ho více zachraňovali ani toho
kdo nás tona zoufale vzývá ani
kdo by toho zasluhoval
Pražské slavnosti působily na
Rusy jako kouzlo jemuž nikdo
neodolal Není Rusa který bj
nebyl zainteresován o Čechy Kdo
do nedávná nemluvil onich jinak
než uštěpačně jeví se pro ně
nadšencem My loňští hosté če
ské Prahy kamkoli po svém ná
vratu zajdeme mezi kteroukoli
ruskou společností se octneme všu
de jsme po všechny ty měsíce do
žadováni abychom vypravovali o
Češích Každý touží věděti něco
o "našich slavných našich sta
tečných bratrech Češích"
Mezi ruským národem a dynastií
je zvláštní vzájemnost které není
nikde jinde na světě Možno říci
že jeden druhému na očích čte a
dělá co vyčetl Ačkoli se nová
slovanská vlna v Ruiku již od ně
kolika let nabírala to že se náhle
mohutně vzdula a obrátila směrem
k slovanskémo západu dlužno
přece na prvém místě počítati za
zásluhu velkoknížeti Konstantinu
Konstantinoviči jenž jako předse
da carské akademie ku slavnosti
Palackého sám zaslal telegrafický
hold Obecenstvo ruské chopilo
se tohoto poČiou a věnuje české
mu národu a jeho snahám svou
nejupřímnčjší přízeň
V našich kzuzích' panuje pře
svědčení že účelem rusko-rakou-skébo
přátelství o němž se v
posledních dvou letech tolik na
mluvilo i nabájilo je zachránění
celistvosti Rakouska a zvláště
českých zemi mezitím co na Balká
ně má oýtí zachován status quo
ČlřníH V b U) Umo aernil l nňrmf Ar
httvin ) ijiá ImiiB jvii' mnu: !
Rnmfita a mtua Ml re im a tupii(-h ty
fum a loie-t kntar Ilall' U larrt Vu
t kthníro pruath-dkem ptl uu tu n Ci
Jakf ftullekiiH cnvjí poiiívis Jet kot-l
Domoci mury n ud t ti Itt saa'arn
fn IlaMa Catarrh i'or ae o!!v nnřm
atlnkuta plimo na krrr a alUoe bliny o
atavytimiiniď aáklad nrnhx-i emtli iwim
aaa tmu (budováním cW4 I rni poiimuvt
ponxaeiilm prroděa vykonává"! lr)f pnrlra
oL M]if lé tohoto Řka maji tolik rforér
f i'Dlfl Iťk te Bnhívjl ) dno at dollar en
Kadypripafl jeni ny JlmliM-"-orl DJt TleOa
I-pUtcai proannam vyarědlanL
Sdraaujtal FJCHES ET CO„ TOLEDO O
Hall a ř-amlly pilulky imm orjlrpíl
a prodej lékárníka rraa Tfc-
1
DRAHOCENNÁ KNIHA
Irtkcil pra r IM (TaUiia
ffécw tcia Borak OuVemné a aié
aaa tja pro k-ťMbo rkUJWríba
puwmu w Kmmm wrauaai jm a aft
má aáratka a lak mA
1D
wtWaártMi Začata Uwttl
v kulaaca a ofcariita h
~—ZT ST rtc_ii ř iix
Klíč ku zdraví
PoslliUe těle
Čbti krer
Boduje soustavn
tělesní
DR
112-114 So
iillgllĚjjfOlM
ZAJÍMAVOSTI
Nenasytní pctrolejnl podnikatelé
Majitelé závodů petrolej nich za
kročili u ruské vlády aby chráni
la je zvláštní daní proti soutěži
elektřiny
O Felixů Faurovi — Francouz
ské časopisy přinášejí charakteri
stiky zesnulého presidenta připo
mínají že Felix Faure vyzname
nával se vždycky velkou dobro
myslností Anglický jeden politik
pravil kdysi o něm : ''Faure jest
nejen gentleman ale také od kosti
hodný chlapík" Ve svých mla
dých letech rád se sdružoval s mla
dými umělci a byl by si i rád hrál
na bohéma ale neměl k tonu
žádného talentu Za to však vy
nikal neobyčejnou energií kterou
osvědčil zejména ve válce frán-couzsko-německé
Po velmi na
máhavém pochodě byl jednoho
dne schvácen tak prudkou horeč
kou že lékaři krčili rameny a
prohlásili Že neručí za jeho život
nedostane-li se mu okamžitě nej
pečlivějšího ošetřování Avšak
Felix Faure nejen že se nechtěl
dát ošetřovat ale nechtěl ani ni
čeho věděti o nějaké úlevě' ve
službě S namáháním skorém
nadlidským přemohl veškerou sla
bost" a díky silné své vůli spolu se
znamenitou tělesnou konstitucí
dovedl přemoci chorobu Když
po válce stal se náměstkem pre
fekta v Havru byl poslán do
Anglie aby tam uzavřel koupi
pušek pro vojsko Bylo to v době
posledních bojů pařížské komuny
Uzavřev smlouvu v Anglii spě
chal do Havru a nedopřáv si od
dechu sebral hasiče a zvláštním
vlakem spěchal s nimi na pomoc
hořící Paříži
Mramorový plán starého Říma —
Při pracích na Fórum Romanům
kdež se odklízejí trosky zde na
hromaděné nalezeno před nedáv
nem několik troiek mramorového
plánu města Říma jenž kdysi u
místěn byl na vnější stěně chrámu
Romula a Réma Podle nověj
ších zpráv jsou nálezy tyto vý
znamnější než z počátku bylo 0
čekáváno Nalezenoť až dosud
ne méně než 300 zlomků Půdo
rysy budov a chrámů u nichž u
dány i dokonce sloupové chodby
a schodiště jsou celkem velmi
dobře zachovány Zřetelné nápi
sy u některých půdorysů — na
jednom zlomku lze čisti slova:
"Magnus Indus" — usnadBujf se
stavení jednotlivých zlomků
Tlouštka desk a ostré obrysy ná
pisů dokazují nade všechnu po
chybnost že tyto zlomky náležejí
ke zlomkům dříve nalezeným
Unesl nevlastni matku Zvláštní
případ únosu oznamuje se z Pru
ského Slezska Jistý oletý syn
tamnčjšího statkáře unesl svou ne
vlastní aóletou matku která byla
třetí manželkou jeho 7oletého
otce Zamilovaný párek matka
a syn byli v Berlíně chyceni ale
opět propuštěni na svobodu —
"Unesená" matka zažádala o roz
vod a očekává nyní v domě své
sestry výsledek sporu
Pálicí sklo jakolto léíebný prostře
dek Turecký lékař dr Petr Apery
z Cařihradu zaslal írancouské hy
gienické společnosti zprávu jejíž
podstata jest as následující: Při
některých nakažlivých nemocech
jest sluneční světlo zhoboé choro
boplodným zárodkům Soustře
děné sluneční paprsky budou míti
tudíž ještě silnější účinek při usmr
cování bakterií Sběrací čočky
může býti s příznivým úspěchem
užito při různých chorobách pova
žovaných dosud za nezhojitelné
na př a rakoviny tuberkulosních
nádorů atd a jest prý též neomyl
ným prostředkem proti kousnutí
nemocných neb jedovatých zvířat
Vůbec rozšiřuje dr Apery svoji
fakotherapii (z řeckého íakós —
Čočka) aa všechny choroby způ
sobené nějakým jedem Kromě
tobo očekává jeitl zvláštní pro
spěch ulitím různých Částí ala
Keni U
lék lékárnický
Pouze místní Jednatelově
Je prodávají 0 podrobnosti
plitet
PETER FAHRNEY
Hoyne Ave Chicago III
nečního vidma k účelům léčebným
Nechať se věc již má jakkoli jest
dr Apery na každý způsob na
omylu domnívá-lí se že jest první
jenž hodlá užiti sběrací čočky ja
kožto léčebného prostředku Již
starý Plinius pravil: "Jsou kotou
če neb koule z křišťálu neb- skla
jež vydány byvše slunci vyvinují
dostatečný žár aby zapálily šat
aieb vyleptaly živé maso u oněch
nemocných u nichž třeba užiti ží
ravých prostředků"
Jak obmezlti účty od lékaře
"My uspořili Jsme tk mnohých lé
kařských účtů upotřebením v domác
nosti naší Chambi-rlam'8 Cough Reme
dy Máme lnbev léku tohoto vždy po
ruce a kdykoliv některý člen rodiny
mé jeví příznaky nachlazeni ihned
upotřebím Cbamnerlaln's Cough Ee
Vbeáy Následkem toho nikdy nemu
čím ponlat pro lékaře a tak vyhnu se
velkým jeho účtům Lék ten vžly po
mohl a má v každé domácnosti zá
zračnou bojivou mne D S Markle
Gen Merchant & Farroer Mattle
Bedřord Co Pa" — Na prodej Jest
ve všech lékárnách
nejstarlt teský lékárník v Nebrascc
má lékárnu v Prague Neb
Je vždy řemvě zásoben všemi do-
Ml a # m 1 9 ii n
macimi nojivymi prosireuny uyuny
květy kořínky kapky olejfčky iťá
vičky prášky mastě pro různé bolest
jako podlom [fellonj mast pro otravu
xrve začínající v končetinách masti
pro koňské boláky léky pro koňskou
koliku různá makání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených rkuSenostl
Prostředky skoro okamžitě účinkující
proti pícháni v ušleb proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolení hlavy mast
proti kuřím okáro užívání pro játra
a ledviny Elexir pro změnu života u
ženských a kdo ví co jiných věcí
Tfm mi ovšem zásoba llků vzrostla
tak že mohu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv doktor Dovoláva
je se Vaší přízní doufám in v čas
potřeby navštívíte vždy
A MAAmOTJ
I Dixie & Columbia tfllfitti áW
aou nejlepsiml Hlilelt olilli
II NeiMonalelDf jeMoyfslaW
OHpoH rim H viua a merit Je'elvlio octli
kuklí JI11J utroJt d&kladuě Je ríltl
E A nrolnicKé a tažné parní stroje
Jivio nejlehí ml a njprvu6Jáiuii na rét
17 A & T řezací stroje
dřiví ku atavebui a 01 cbixinl potřeba
Vvrábtny jtou
Anltman tis Taylor
Machlnery Co
Mansíleld Ohio
Iratoba a atak m a —
a krto bSi3&m6
8 TTfokfm ramnam
on od sio 00 $25
pak-ll koupit přímo i inrir
ni Mtal cdaraia aa zkaa
ika Meplatima iádiif )!
Ifk IciinaU-lum unit lújám
prniC phl-m Ht KinaM
ro ta tu ev tium m p
mi ať iní r loll Ht trt-
aataa atral IIS 10 Mu Mnla
M SS NIU I Ht lt velkrra
priiro) rdurma MWWO? otí
ráni Kriiiamif a odpori-fern raíloa m rátnam
Píllc dari o lítni dnprnvnt rrna
IDU BIIWKBA HailMi
m Vaa Saraa St aisa Ckleata ML
— DVA—
vlaky denat
do Denver a
virab nifl
v Colorado
— DVA—
Tlaky dfsaé
doSaoPrao
khku a mít
v Kalifornii
viasy aenae ey
om pmi Lana
a mli
luk
Pauaa ladan via u
do Portland a k aerernima parlBckíma po
bteai a priafa apojeatin ao Tacoma a
Seattie
1TJIIIMT-KÉ KAllY
JfDKtNf CUVDZYtoWl
nou vieuo dl přání
Piairna: fJOJ Farmám ul Omaků
!Ž®ITlieBig4
1T
i r u l -i
ii ML_JJ
mz a ar
mm~ a i i mm
1
Kcihkcpectví PokroXo Záp:du
Mime na akladí velké tnooUlWapi
ii tabavných a poučných m tlech
toloýeh oboru Divadetaf spisy na
rie viechay jI jaoti k doatluí rt
aých ablrkách Piíte al o atznan a
obdriíu jei sdrmia Adrvaa jtc jeJao
OtasfcarU