Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 10, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok -ZApadu
Pokrok Západu
8EMI WEEKLT EDITION
PublUhed by National Printin? Co
509-11 So 12th Bt — Tel 1008
Subscrfettoa li mail $2-50 per year
Vychází každí ňtery patek
Vyilvá - - Národní Tiskárna
$09-511 JlžaíUullce-Telefoi 1008
Kídíd redaktor - - J Rosický
Předplatní i
V místí i dodávkou do domu bez přílohy Í30C
apfiiohou
Poítou pro Spojení Ptíty a Kanadu bea
Knihovny Americké
8 Knlbovnoa Airrickou
Do Čech bea přílohy
B přílohou T1-
Každí předplatitel oprávněn Jek prémii
OhláSky
ftrobať a Hba ohlášky uverejBujem pouze
Jen kdy! sen i ze k objednávce přiloženy jiou
Za drobaé ohliíky obytejn velkosti nepře
ukuji -4 palec čítáme 76 centí za třikraa Za
řasni okfáSeni blahopřáni omni a jtaá řiti
ma UM tři paloe za kaide uveřejním
Kechf lu 'f proto přlloii objednávca tolik
aenfra jak velkou ohláiku raítlzl přeje Ceay
úhláank aa delii dobu oznámí ae ochotné na
ao-ádáai
Zásilky peněz
jaon BeJbeipeíníJSi když se koupí napoítí
orb expre-uu "Money Order" a týl nam sa
zaMe Té v registrovaném dopise aneb po-
í_i t -— IIL liuttt Knn
U K HIDII _ ui jvn " 7 _
rbca nlatlti -checkem" na bank nechť aasle
' _ - - — __ 111 1 1 a t t
kanku aa kolekci aneb ař koupi inéok
(draft! aa Omaku Cticaio neb New Tprk ha
misii drobnfck peněz přijmeme též i 1- a
_ i 1 1 _ vln)n átlii nwhf tanu
zaaliay pod jednoduchou adresou pouze iak-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Nebr 10 března 1899
Američtí VOJÍNOVÉ ZATÁPÍ POŘADIÉ
Filipífianům a filipínské slunečko
zatápí pořádně Američanům
V NAŠICH FINANCÍCH JSOU NVNÍ
každoměsíční schodky na pořádku
právě tak jako v Evropě a to ze
stejné příčiny přílišné vydání na
vojská a válečné přípravy působí
schodky tam i tu
Tak se podobá Kubánci taktéž
znají přísloví francouzské že s
jídlem roste apetýt Pro březen
požaduje správa ostrova toho pro
Kubánce 2000000 porcí Kubánci
asi ze všeho nejraději jí
Městečko Dickinson v New
Yorku honosí se nejstarším úřad
níkem Tam totiž zvolen byl 96
letý stařec Joshuah Bailey za okres
ního klerka Patrně že v této
zemi není nikdo příliš starým
držení úřadu j
Nejrozumnějšim státním sněmem
jest letos asi státní sněm oklahom
ský Ten přijal předloha zapoví
dající humbuk kterýž zovou léčení
vírou totiž modlením Předloha
prošla obéma sněmovnami a chybí
jen podpis guvernéra kterýž prý
týž neodepře
V budoucích dnech bude miti
každý příležitost podívati se lacino
na jih Z Kaasas City vypraveny
budou dne 22 t m a z Omahy
dne 2r t m výletní vlaky do
Port Arthur až na samé pobřeží
golfu mexického a lístek bude stá
ti pouze $1500 pro jízdu tam a
nazpět
Dle úřadn! zpkávv máme v nyněj
ší době více peněz v oběhu než
kdykoliv dříve a sice $2551 na ka
ždou osobu Co je při tom nejle
pšího že to nejsou dolary ceny
poloviční nýbrž že každý z nich
má cenu plnou a pevnou každý
dolar jest tak dobrý jako každý
jiný dolar
Když před rokem z různých pří
čin východní přádelny bavlněné
snížily mzdy svým dřlníkůmco to
bylo křiká a rámusu a bartusení
falešných proroků a úšklebků nad
tím blahobytem Když letos v tom
oboru í ve všech jiných mzdy se
přidává neslyšíme od falešných
proroků ani muk jakoby o tom
nevěděli
Demokrate v kongresu pri za
končení zasedání dali předsedovi
Reedoví vysvědčení jednohlasným
přijmutím resoluce jakož 1 pro
hlášením ústy vůdce svého Bailey'
ho Že jednal rozumně střízlivě
spravedlivě Až ale přijdou domů
a mluviti budou z řečnišť ku své
mu voličstvu budou jej vyhlašo
vati za despota cara atd Kdy
pak vlastně mluví pravdu?
Z Majiilt docházející zpráw že
jest tam nesnesitelné horko když
teploměr stojí na 84 až 88 F ne
zdají se býtí zrovna věrohodnými
lest sice pravda Ze když vzduch
je vlhký jest parno citelnější a ob
tížnější avšak že by tam touto
dobou teploměr dosahoval pouze
k toren stupni to zdá se nám so
tva věrohodným Kdyby to byl
100 aneb přes 100 F tož bychom
čli tomu t~Z víry
VarrtUAtX KCKAJUKfM SUDE VY'
z- — fci p= jíl Cirt adltilL
álčili o neodvislost své země
Bude to dojista jediný národ na
světě který si dá zaplatiti za to
že válčil o svobodu své vlastní ze
mě od jiného národa kterýž mu
svobodě té dopomohl svým za
kročením Na místě aby Kuba
nesla výlohy jež jsme s ní měli
platíme my ještě jejím 'vlastencům'
o je věru obrácený svět
Na jakém stanovisku stojí repu-
blikáné michiganští o tom nemůže
ýt otázky Byli
pivuui- w"
tohoto roku odbývali státní kon
věnci a prohlásili se v otázce mě-
y jak následuje: "My setrváváme
při nynějším zlatém základě a za
mítáme snahu připustiti stříbro ku
svobodné a neobmezené ražbě v
poměru 16 ku i'' Pokusí-li se
demokraté o zápas volební na těch
samých finančních zásadách jakým
holdovali před fřemi lety mohou
býti jistými že doznají porážky
orší nežli v minulé volbě presi
dentské
Tak jako v mnoha jiných státech
ysewovai i suem v uian puvesu
y 1 tTi_u _x:
že při minulé volbě senátorské
bylo jednáno koruptně Vyšetřo-
ací výbor po důkladném vyšetře
ní shledal že sice jednomu sená
toru byla učiněna "nepatřičná"
nabídka avšak že nestalo se nic
co by tvořilo pokus o podplacení
Výbor opomenul připojiti ku zprá-
vě své jestli nabídka učiněná byla
nepathčnou proto že byla příliš
skrovnou aneb mnoho-li by se
mělo vlastně nabídnout
aby°á
bídka byla považována
třičnou"
za pa-
UKÁZKA JAK TO ASI BUDE CHODIT1
naších osadách až budou správo
vány úřadníky odtud tam vyslaný
mi poskytuje nám již Santiago
Tam je všeobecná nespokojenost
a major Wilson musil býti posta
ven před vojenský soud a uznán
byl vinným padělání podpisu pa- váno bylo za nemožné Všeobec
delání zápisek a jednání neslušné- Qě se mělo za to od samého po-
ho na důstojníka pročež nečestaě
byl propuštěn z armádyse ztrátou
platu a odsouzen na rok do káznice
při těžké práci Bude nepochybně
více takových kteří budou podo-
bně hospodařit ale jest otázkou
íesthže na všechny z nich dojde
m - 1
NřMFřTí spoi troRfANíř poctiu své-
h_ -„-: (~(Ur _i_ k _ri _
Sehurze kteráž mezi nimi zauiímá
Dostavení iaké zauiímal mezi ná-
mi Karel Jonáš při jeho sedmde
sátiletých narozeninách blahopřej
nou adresou a jinýnai spůsoby
Mezi jiným usnesu se založili v
kolumbické universitě stolici ně
meckého jazyka kterouž ku cti
Schurze nazvou stolicí Schurzovou
Jak známo Národní Výbor před
lety též se zanášel myšlénkou aby
v některé universitě založena byla
stolíí-e slovanských íazvkň avšak
nešlo to Němcům to ovšem oůide
j —
hravě a to pro pouhou maličkost
Oni totiž složí nadaci I20000 z
kteréž bude ta stolice vydržována
Ovšem kdvbv bvl Národní Víbor
měl těrh Í20000 bvl bv také vě-
— ____ _ _
ai m An
'
uyio cy 10 mozner
Od samého vypuknutí války
španělské pronášeny byly časem
domněnky že válka tato vyvolána
byla z pohnůtek sobeckých od
lidí kteříž doufali z ní těžiti To
byJy jen pouné domněnky kterez
mohly sice se zdáti pravdě podob-
nými avšak postrádaly veškerého
důkazu a tedy veškeré podstaty
Však v minulých dnech pronešeno
bylo podezření toto určitěji tak
£e nabylo poněkud jiné tvářnosti
Prof Geo W Herron kterýž
v 10 ws ne koleji jest proiessorem
tm a 1 r
národohospodářství měl v Chica-
gu v minulých dnech přednášku
v kteréž tvrdil že na základě sdě-
lenf jistého vysoce postaveného
politikáře s nímž stojí v úplně
důvěrných stycích a dále na zákla-
dě jistých spisů jež v rukou má
mfile a veškerou určitostí tvrdili
že válka se Španělskem byla dí-
lem spiknutí jistých' osob kteréž
za cíl mělo kořistěni a těžení
mkleneí nrí sešli Se v iednom
T — - T J #
velkém městě a tu shodli se o
tom jakým spůsobem válku vy-
volatí chtěiL Podplatili orv ně-
kolik velkých a vlivu požívajících
časopisů jakož i několik členů
kontrresu zaopatřovali Drv zbraně
— m
a střelivo pro Kubánské povstalce
a Činili všemožné kroky aby zemi
tuto do války vtrhli Výlohy prý
neseny byly jimi společné tak
jako i o výtěžek dělili se a sice
noiftařával orv tento tak z vvděl -
ku oa kontraktech pro dodávky
tak c vÝtitkn artekulaeí na burse
Ba proL Herron jde jelt dále a
odhaduje výtěžek jehož prý špik- dne aa prosince 1I40 a aastoo
lemd docfiiii na aejaéne {30000- pil tedy svůj 59 rok věku Na
000 a řT£l~rj U prf cá opia rozen byl ve WKboro' Eaaet
smlouvy mezi nimi uzavřené kte
rýž prý ale tak jako 1 jiné důkazy
prozatím ještě uveřejmti nemůže
jelikož sdělení stalo se mu v nej
větší tajnosti Očekává však že
v krátké době bude sveno sudu
sproštěn a pak bude moci důkazy
a doklady ku svému tvrzení po
skytnout
Tomuto tvrzení prozatím ne
chceme věnovati žádné víry ačko
liv nechceme též popírati možnost
l„k 1AK ca nim rif
_tav_j}m „„ -h mnhlrt húri
pravdivým Že války zneužívají
nesvědomití odřihosti ku oboha
cení sebe to jest ovšem známo
každému Z vyšetřováni dodávek
jest dosti zřejmo že naší prasečí
baroni nehleděli na to jaké maso
dodávají pro vojsko proti nepříteli
stojící a jaké to může míti osudné
následky Také víme že byly
mnohé časopisy kteréž si před
vypuknutím války počínali přímo
zběsile a počínání jejich sotva lze
jinak vysvětliti nežli příčinami
z jakých prof Herron podezřívá
Však možnost spiknutí takového
zdá se nám příliš ohavnou a sou
díme že jest to pouhé podezření
neboť jest málo pravdě podob
ným že by tak ohavní spiklenci
byli tak drzí a smělí a byli mezi
sebou skutečně uzavřeli smlouvu
Černé na bílém a proto spíše má-
me za to ze saeiem proi nerrona
w v t T T _____
opírá se také jen o pouhou doměn-
jjU a pověst
Ze státníholsněmu nebrasskébo
Senátorský zápas skončil po na
šem očekávání v úterý večer však
výsledek jeho byl jiným než se až
do nedávná očekávalo Republi
káné v kaukusu totiž shodli se na
kandidátu Haywardovi což ještě
minulý týden aneb vlastně až do
odstoupení Thompsona považo
čátku zápasu senátorského že
řadách Haywardových jsou mnozí
jjj hodlají k Thompsonovi pře
běhnouti ve chvíli příhodné Však
Hayward po celou dobu senátor
Ukého zápasu držel své hlasy dost
dobře pohromadě Není o tom
pochybnosti že jestli většina ča
I _ l_1!l_i__1__U
sodisu reDUDin-ansaytil ve sii-u
vyjadřuje a projevuje přání volič
sva ouae 1010 uspokojeno zvoie
ním Havwarda neboť lest bez
odporu že velká většina republi
kánských časopisů pro něho horo
vala Hned když skončila se mi
nulá volba a seznáno že Hayward
zvolení za guvernéra nedocílil že
však republikáné budou míti vět
šinu ve sněmu ozývaly se hlasy
po celém státě že Hayward za
slouží si zvolení za senátora jeli
ko jest bez odporu že na volič
1 ____ v
stvo ucinn veimi aoDry aojem pr
kampani volební a jeho zásluhou
bylo do velké míry že došli repu
blikáné tak blízko vítězství Po
zději ovšem děla se 1 zmínka o ji
_____
nyen avsaK tiaywara zusiai Dez
I _ w v r 1 r
odooru v Dnznt veisinv a misím
časopisy tyaen jan tyaen vyzyva
1 _ j rrr aA n rhl acn jt 7_lctlirr
svch dotvčnvch okresů aby uči
nili konec zápasu hlasováním pro
Haywarda aneb ty kdož pro ně
ho hlasovali vybízeli k setrvání
aj do vítězství Vítězství pro
Haywarda smluveno a vyjednán
bylo během středy odpoledne kdy
potřebný počet republikánů mimo
těch kdož pro něho hlasovali
Uavázali se že mu hlasů svých
daií kdykoliv ic ku zvolení svém
bude potřebovat Když tato zprá
Va se roznesla a zjištěno že jest
pravdivou uznal hlavní posud
cestě stojící aspirant Webster že
ét ___ _y 1 r _ ______
jest marné jeno usui a piutu pu
prvém hlasování v kaukusu kdy
jeden z jeho dosavadních přívr
ženců jej opustil vzdal se dali
kandidatury načež Hayward na
vržen jednohlasně co kandidát re-
publikánů Populisté ve střed
ráno pokoušeli se zdali by nebyl
možno zvrátiti toto usneseni a se
trvávali skoro celé dopoledne
poradě zdali nedalo by se získati
několik republikánů pro některé
I ho iiného kandidáta v pádu že
#
by všichni společně hlasy pro ně
ho vrhli avšak jejich porady zů
staly bezvýsledné Když došlo
k hlasování ve společném zasedá
ní obdržel Hayward hlasy všech
republikánů počtem 74 kdežto
i
populisté hlasovali pro svého kan
didáta senátora Allena v poct
1 58 hlasů Tak skončil se nejdelší
la nejzajfmavějšf senátorský zápa:
v dějinách Nebra&ky kterýž trva
iDřes sedm tvdoů v němž bl a so
váno bylo po 4 3 krátě
NorÝ senátor Nebraiky Mon
roe Leland Hayward narodil
County N Y Při vypuknutí ob
čanské války vstoupil do 22 plu
ku' newyorských dobrovolníků a
sloužil sž do konce r 1862 kdy
propuštěn byl z armády násled
kem nemoce Po návratu domů
tudoval práva Mezitím se otec
přesídlil do White River Wis
kdež pak Hayward své studie do-
ončil a k praksi připuštěn byl
Do Nebraskv se přesídlil brzo na
to v r 1867 a bydlí tedy zde ne
přetržitě po více než 31 roků Ač-
oliv se politiky více méně súčast-
nil neucházel se nikdy o žádný
úřad a pouze po jeden rok byl
soudcem krajským Byl Členem
stavodárného sněmu v r 1875
kterýž nynější ústavu sestavil
Oba jeho synové byli v armádě a
sice starší syn jest vojenským lé-
ařem při vojsku řadovém a druhý
bvl setníkem v druhém pluku do
brovolníků Hayward jest jedním
čelných a vynikajících právníků
ve státě a muz nepopiratelných
vloh a schopností jako málokterý
jeho předchůdců
V senátu prošlo v úterý několik
předloh a sice mezi těmi předloha
povolující sloučení dvou školních
distriktů na žádost třetiny zákon
nitýcb voličů předloha dávající
asu Školním radám až do třetího
pondělka v červenci podati zprávu
školdozorci o obnosu daní jimi
uložených předloha ustanovující
že sbory okresních komisařů
okresích' Douglas a Lancaster mají
býti voleny celým okresem a ne z
jednotlivých distriktů Po spo
lečném zasedání se senát pro ten
den odročil aby výbory měly pří
ležitost pracovati Ve středu při
jato bylo opět několik předloh a
sice předloha ustanovující komisi
ku revidování státního zákonníka
předloha dovolojící aby daně za
placené po zákonu z roku 1895
vztahujícím se na vysoké školy
kterýžto uznán byl soudem za ne
ústavní přenešeny bylý do školní
ho fondu: předloha nařizující ce-
stálům dohlížeti na vysečení ple
vele v cestách předloha ustano
vující úrok na úpisy pro školní
budovy nejvýše 6 procent na
místě nynějších 7 předloha upra
vující spůsob kladení dlažeb v
Omaze předloha umožňující za
kládání vespolných pojišťovacích
společností na život předloha
prošlá již dříve sněmovnou posla
neckou obnovující komisi vrchní
ho soudu což jé vlastně rozmno
žením členů vrchního soudu ze tří
na šest a konečně předloha opra
vující nynější spůsob pronajímání
školních pozemků Včera jen ně
kolik předloh bylo projednáno v
plenárním sezení a senát odročil
se do úterka
Ve sněmovně poslanecké jedná
no a debatovauo bylo v utery
pilně dále o rozpočtu pro různé
úřady a zároveň pro výlohy uni
versity Výbor navrhoval povo
lení {242000 pro professory a
zřízence university však ve sně
movně obnos ten snížen na £200
000 což jest jenom málo více než
bylo povoleno před dvěmi lety
Různé jiné položky předlohy zav
daly příležitost k debatám a v
několika případech navrhované
snížení prošlo v jiných bylo za
mítnuto a položky v původním
znění schváleny Konečně byla
předloha jak opravena odporu
čena k přijetí když skončeno se
zení plenární a zpráva k tomu cíli
o ní podána došlo poznovu k
debatě o položce pro university a
předloha odkácána zpět plenární
mii zasedáni Ve středu jednáno
bylo pouze jen odpoledne jelikož
dopoledne v očekávání skončení
senátorské volby se sněmovna
poslanecká odročila do odpoledne
V odpoledním zasedání projedná
vány byly mnohé předlohy ve
schůzi plenární Včera přijato
několik předloh a sice: Předloh
nařizující půjčovním společnostem
aby měly ve státu jednatele opráv
něné ku přijímání peněz předloha
povolující {35000 na přístavek
k ústavu učitelskému v Peru
předloha zřizující státní pojišťo
vací komisi a regulující společ
nosti předloha senátu naři
zující aby v kriminálních pře
stupcích v pádu přeložení
přelíčení do jiného okresu okresní
zástupci z okresů kde žaloba za
dána byla vedli přelíčení předlo
ha dovolující městům odvolání se
z rozsudku aniž by musila dáti
záruka: předloha dávající školní
radě v Omaze právo ukládati Škol
ní dan Předloha zákona ustano
vujícího že spory mezi dělníky a
zaměitaavately mi rozhodovali
komise arbitr ač ní byla zamítnuta
Sněmovna jako senát odročila se
do utěrka
Předplaťte ti aa Knih Ameri
ckba pouze t aa rok
NEBRASKA
Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb 79tí
— Když nyní jest volba sená
torská již odbyta mohl by sněm
věnovati větší bedlivosti pracím
zákonodárným
— V Prague zakládá se dobro
volný hasičský sbor což bude
pouze jen ku prospěchu toho če
ského městečka
— Guvernér Poynter ustanovil
senátora Allena krajským soud
cem na místo John S Robinsona
kterýž byl zvolen do kongresu
— V Loup City vyhořela v
pondělí večer síB zvaná Opera
House Požár vzňal se od kamen
ve školní místnosti v prvním po
schodf
— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf
Při minulém oznámení úmrtí
Anny Kohoutové kde rodiče Ko
houtovi vzdávají díky za krásný
věnec z Omahy zaslaný mělo státi
sestřenicí Drozdovou na místo sl
Husovou
Populistické časopisy béřou
ochranu auditora Cornella
jeho čisté příručí kteříž podle
svého vlastního doznání jak uči
nil příručí Palm společnosti obí
rali (held up)
V Crete spáchala včera samo
vraždu otrávením iqletá dívka
Marie Stehlíkova dcera farmera
slouž cí v rodině p L Drdly Co
bylo příčinou ke skutku tomu
nebylo zjištěno
— V Columbus zničena byla
požárem stáj a dílna Frank Gora
se minulé pondělí večer OheB
zavinily dítky "hrající si" si se
sirkami Bylo by to ale jiných
hraček za to co oheň škody způ
sobil
— T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
ďářskýrňí stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt 11 tf)
— Včera jela Omahou plná
kára německých osadníků z Clay a
0'Brien Co v Iowě do Knox Co
Nebr kdež koupili 2500 akrů
Měli sebou 15 nákladních vozů
zboží osadnického totiž nábytku
nářadí dobytka atd
lerry Eagan kterýž v Co
lumbus postřelil před 4 týdny po
licistu Nelsona byl uznán viaým
střelby v úmyslu vražedném Vy
mlouval se že považoval policistu
za lupiče a vystřelil pry pouze
proto aby jej zastrašil
TJ Fremont panují obavy
že s nastalou oblevou odnese voda
mosty přes Platte a sice jak želez
niční dráhy Elkhorn tak i starý
most pro vozy Led jest náramně
ilný jelikož se rozlévala voda
povrchu a namrzlo téhož na tři až
čtyři střevíce
— U St Paul vyhořela maštal
a sýpka S S Smitha minulé úte
rý večer V maštali byli tři koně
a dvanáct kusů dobytka a v sýpce
1800 bu kukuřice a 15 tun sena
bkoda obnáší přes {1000 a poji
štění jest jen nepatrné Příčina
ohně jest neznáma
Ve Wilberském Democratu
čteme: "Ladislav Kučera zaměst
nanv u Přítele Lidu postrádá se
od neděle odpoledne a jeho přáte-
lé se obávají nejhoršíbo jelikož
netěšil se nejlepšímu zdraví aniž
byl v posledních dobách dobré
mysle" — Kučera byl tajemníkem
řádu Praha ZCBI
— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D
upozorňujeme že A Kfikač v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář
skveb strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy ▼ obo
ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25 — 3tn
— V Tecumseh zničen byl
ohněm příbytek A F Nelsona a
sice následkem výbuchu gasoliao-
výcb kamínek Paní Nelsonová
byla by málem přišla o život ne
bof když se výbuch udál ulekla
" z-
P"
se a omdlela a kdyby nebyli
spěchali lidé ku pomocí a nevyne
sli ji byla by zahynula v plame
nech
— V sedmém soudním kraji
kdež jesi suaím w v nasnngs z
Wilber budou odbývána sezení
soudu jak následuje: V Salině
15 března a 16 října v Nackolls
1 května a 18 září v Thayer 8
května a a ríjaa ve FíHmore 13
března 22 května a 13 hstopa
du v Clay 27 března 31 kvítna
a 27 listopadu ZajímaVo jest
že v Salině County kteráž dle
posledního censu měla více o čtvrt
až i dvojnásob tolik obyvatelstva
než která z jmenovaných bude
zapotřebí odbývati pouze dvě
soudní období To by nasvědčo
valo tomu že není mezi námi
přece jen tolik sudičství jako me
zi jinými občany
- V minulých dnech vyslýchán
byl vyšetřovací komisí sněmovní
synovec auditora J A Simpson
Ačkoliv jeho paměť byla jaksi sla
bou a nedovedl zodpovídati vše
chny otázky jež mu byly kladeny
jest patrným že "hrabal]' plnýma
rukama a to s vědomím a svole
ním svého pana strýčka Doznal
před komisí že ač měl svobodné
jízdné lístky po dráhách kteréž
mu strýček zaopatřil účtoval stá
tu za každou míli kterou cesto-
val Ačkoliv když byl doma
stravoval se ovšem v domě svém
účtoval $200 denně pojišťovacím
společnostem za stravu Ačkoliv
bral stálý plat co dohlížíte! na
banky při tom většinu Času vyše
třoval pojišťující spolky a společ
nosti kterýmž účtoval $20 až
$50 denně za práci a ostatní vý
lohy k tomu Vůbec vyšetřil již
tak dalece výbor že okrádány
byly nejen pojišťovací společnosti
a spolky nýbrž i stát A to je
reforma !
Měnivé počasí nynější spůsobu-
je velmi časté a trapné nacniazeni
kdo však v čas vždy užívá Dr
Aug Koeniga Hamburger Brust
thee v krátké době sezná že na
lézá se na pravé cestě úlevy a po
zdravení
Cukrovar Standard Beet Sugar
Co Ames Nebraska
Velké množství řepy cukrové
bude pěstováno v údolí Platte ře
ky od Waterloo až ku Schuyler
podél Union Pacific dráhy zvláště
v okolí fremont Ames a tsortn
Bend The Standard Cattle Co
pěstovati bude 2000 akrů cukrov
ky a staví jistý počet domků pro
dělníky s rodinami kteří budou
chtíti pracovati v polích Zkušení
čeští dělníci obeznalí s prací při
řepě i jiní naleznou hoině za-
městnání v krajině svrchu zmíně
né dt49htf
O bližší zprávy pište na: Stan
dard Beet Sugar Company Agri
cultural Department Ames Neb
Do Prague 1 a otoli
Oznamujeme všem svým kraja
nům že rozšířili a plně zásobili
jsme náš železářský- obchod s no
vým zbožím všeho druhu
Máme na skladě velký výběr ko
čárů vozíků a ty nejlepší rolnické
stroje jaké nyní jsou v užívání
Vše prodáváme nyní v cenách vel
mi snížených Majíce velikou zá
sobu hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja
nům uspořit peníze jelikož jsme
vše koupili za nízkou cenu
Dříve nežli koupíte jinde zaví
tejte k nám a přesvědčte se o zboží
a cenách našich k čemuž Vás
uctivě zveme Polák Bratří
Srdtíné blahopřáni k iňatku
panu £j
F J qmltoyl g
ae aleínou {£
S Matli II KabeŠOYOU ř
£££
j£ _ _M T _ g
odbývanému
t pondili dnt tO února 1899
phd šoudetm Hon Viningtm
titanton Ktbrmtka
SttaU adravt af Via tkveti
přejem liti dlonbi Mla
Radoat nacbr Vaa atale provizi
pokojen oit ar Vám nikdy neachizi
To Vám te -rdce přeje
1
35 Anton Ii
Clmfl í
ÍUdu Čecboilovan Z Č B i
vídáváme nej vřelejší dík aa
vfeťbnu p&i kterou jate Dm
IjG pobytu tik ocLoioe vřaovali
!( ardea ai přejeme kdyby nám
u v oeiblií-l době don á 00 bvlo
platili Vám to milé pfiteliké
polioalfnf BudH br H Breurr
Vanieek br Hodadek a vO
bee vifcboi horlivě jate ie Há
rali aia pobyt metl Vámi rpH
Jemaiii Z hloubi tulce voláme
Vám I aaáf milé jed a o tě bratr
ské "Ka tdsrr
r PmUi M # rPnHmk
7
IfA BeraaaaLMl
Z Lfdgtrwooi N D [j
jjr do Kůví Trahy Míhh