Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 10, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Jak se cmírá sezení kongresu
Sezeni kongresu mají svflj vy
měřený řas - kterýž vyprší dnem
4 března " Někdy se stává že
kongres není s jednáním svým do
poledne hotov a aby formálně zá
konu vyhověl pošinuje se rafička
hodin nazpět aby dvanáctou ho
dinu nepřestoupila Jakým způ
sobem se sezení kongresu uzavírá
bude snad zajímali mnohého čte
náře a proto podáváme zprávu o
tom' jak skončeno bylo zasedání
minulé sněmovny poslanecké
Když ručičky "na hodinách uka
zovaly na sedm minut do dvanácti
ačkoli ve skutečnosti byly tři mi
nuty přes poledne výbor ustano
vený k návštěvě presidenta vešel
do sálu
Mluvčí vzdálil se do svého po
koje a Mr Paine mluvčí proza
tímní nalézal se v křesle předsed
nickém Poslanec Dalzell ohlásil
že výbor vykonal svoji povinnost
a že president odpověděl že nemá
ničeho více ku sdělení kongresu
"President požádal nás říci je
ho jménem" pokračoval "že 55
kongres vykonal své neobvyklé
povinnosti mužně a Žádal nás dále
vyříditi každému členu jeho nej
lepší přání ku šťastnému návratu
domů"
Veliký potlesk pozdravil toto
DrohlášenL Pouze pět minut zbý
valo V těch odehrál se jeden z
nejdramatiČtějŠích výjevů kdykoli
spatřených v sále poslaneckém
Mr Paýne povolal pana Dockery
ho demokrata z Missouri do kře
sla a týž udělil slovo poslanci
Baileymu vůdci menšiny v tomto
kongresu aby podal resoluci dě
kující mluvčímu za nestranný způ
sob jakým řídil jednání sněmov
ny Veliké ticho zavládlo na pře
plněných galeriích když Mr Bai
lev začal mluviti Pravil:
"Je to podivuhodnou stránkou
americké povahy a sice stránkou
iež slibuje zachovati trvalost na
šich institucí že ať jakkoli boju
jeme jeden proti druhému pro
různost tníněuí jeden každý z
nás vždycky je hotov vzdán za
slouženou chválu hruhému Ten
to chvályhodný mrav vedl někte
ré mělké lidi ku posuzování nás
poněvadž nemohou cbápati jak
můžeme tak tvrdošíjně potírati
zásadv svých protivníků a přece
ctíti ty protivníky samotné Lidé
ti nevědí že veliká většina občan
stva v každé straně této země
upřímně věří že veliká většina
občanstva v každé líné straně po
čtivě snaží se sloužiti nejlepším
zájmům vlasti
A z tohoto širšího pojmu vznik
zvyk který je tak starý jako sně
movna sama že v posledních ho
dinách každého zasedání podána
je resoluce podobná té jakou
nvní posílám ku stolku klerkově
Resoluce byla čtena jak násle
duie:
Usneseno že díky sněmovny
jsou vzdávány ctih Thomasů Jo
Reedovi za schopný nestranný a
důstojný způsob jakým řídil její
jednání a vykonával obtížné a dů
ležití povinnosti předsedy
Čtení resoluce pozdraveno bylo
bouřlivém potleskem Mr Bai-
4 B
lev do té mluvil dále:
"Neshodovali jsme se vždycky
s váženým držitelem křesla pfed-
sednického a při nejedné příleži
tosti důrazně dali jsme na jevo
svfii nesouhlas ale vzpomínajíce
dalekosáhlých otázek s nimiž by
lo se nám obírati v tomto
konzresu a vzpomínajíce zároveň
také rozčilení jaké vyvolaly po
celé zemi a též v tomto sále s po
divem jest Ze těch příležitostí
bvlo tak málo a v této chvíli ne
stran aého uvažování neváhám
říci ie byl tak spravedlivým
k nám a k naší straně jako kdo
koli Z nás kdyby naše postavení
byl vyměněna byl by býval k
němu a jeho straně
Předseda po té požádal za od
hlasování povstáním
Každý Člea byl na nohou a re
soluce byla jednohlasně přijata za
hlučného potlesku
Mr Dockery když potlesk
utichl jmenoval poslance Bailey
ho Bella z Colorada a Payne-a
jako výbor aby doprovodili mluv
čího ku křeslu
Za okamžik později když se
mluvčí objevil provázen výbo
rem potlesk který se ozval otři
al budovou
Kdyi mluvčí stanul hrobové
ticho zavládlo Zvolna a s vel
koo rozvahou děkoval za poklo
na kterou ma sněmovna učinila
pravil: "Skládaje potřetí dosto
jcastvf ůHáa nad kterýž pouze
r rz&il t?c si ssad tUhost áti
ná slova našeho zákona naznačují:
Beze strachu přízně neb naděje
odměnu" Kde se mi to poda
řilo jsem jist že na konec vyšlo
víte mně uznání kde jsem chybil
jsem jist ze neupiran jsie uu
čestného úmyslu
"Vzdor rozdílu mínění neb
strany věnovali jste mi vaši aa-
věru ve všem co týkalo se mych
povinností způsobem tak plným
oddaným že upomínka na to
nikdy u mne nevymizí Srovná-
ám-h příležitost kterou jste mi
poskytli s tím co bylo možno vy
konat! vidím jak třeba jest mi
vašeho laskavého schválení dnes
za něž vyslovuji vám díky a vděč
nost S milými vzpomínkami na
aši minulost které vždycky cho-
vati budu as nejlepším přánín pro
vaši budoucnost prohlašuji tuto
sněmovnu za odročenou'
Mluvčí několikráte byl přerušen
potleskem kterýž na konec pro
měnil se v jásání na němž i gal
erie se podílely Náhle někteří
členové blíže řečniště začali zpí-
vati a nade všechen hlomoz vznesl
v m a- lT _ _ C
se napěv "my ouniry ns 01
Thee Sweet Land of Liberty"
Gallerie s chutí se přidaly každý
povstal až z tisíců hrdél zúěla
krásná slova národní hymny
Byl to nádherný výjev vhodné
vlastenecké dovršení velikého
válečného kongresu Dole ve
předu udatný generál Henderson
s holí vzhůru dával takt co za
tím kolem v sále a v galleriích po
vznášející slova vyznfyala ve vel
kolepém chorálu Mnohé oko se
zarosilo Když hymna byla do
končena gen Henderson začal
"Auld Lang Syne" a to bylo též
zpíváno s chutí
V tom John Murray Mitchell
zamávat malou americkou vlajkou
a iiž poslanci i gallerie pěli "The
Red White and Blue"
Za zpěvu Mr Hull původce
armádní reorganisaČní předlohy
vyskočil na stolek s velikou čer
vénou bílou a modrou vlajkou
iíž mával dle rvtbmu písně a tak
ještě zvětšil nadšení
Někdo na gallerii zvolal: "Tři
krát sláva Deweymu" což přijato
bylo s pravým vulkanickým vý
buchem nadšení Po té provolá
vána byla sláva armádě loďstvu
a konečně Joe Wheelerovi
Zbědovanosť Španělska
Napsal dr Pavel Durdík
Dokončeni
Katolicko-dominikánský fana
tismus byl pro Španělsko a osady
více než kdekoli jinde živlem
zhoubným protiosvětovým Do
minikánští mniši jakožto ředitelé
svaté inkvisice zadržovali přiro
zený vývoj národa ničili volnost
myšlenky mučením a ohněm zbě
sile pronásledovali každý volnější
projev i u svých nábožných há
davých a věřících myslitelů Po
krok byl tu nemožný přes všecku
snahu jednotlivců Sv inkvisice
vybírala s největší starostlivostí
právě nejsvobodnější a nejsmělej
ší muže aby je spálila nebo v do
životním vězení držela Nejlepšf
občané bylí po tři století (v prů
měrném 'poměru asi po tisíci roč
ně) vyhlazováni Tak byla ve
Španělsku tupá poslušnost a du
chovní zabedněnost systematicky
pěstována a s ukrutností potlačo
vána každá kritická snaha a sa
močinnost duševní Bylo to pře
vrácené provádění Darwinova zá
kona Stateční byli vykořeněni
chabé zůstalo a množilo se od po
kolení k pokolení laková se-
sláblá nace musila konečně hned
v prvním boji podlehnout! proti
mravně silnějšímu snaživějšímu
osvícenějšímu a pracovitějšímu ne
příteli Inkvisitoři tvrdili Že zbožný
klam (pia íraus) se ospravedlňuje
svým užitkem "Náboženství je
pro lid vnadídlem Koně musejí
být zapřaženi vždyť zbožným
klamem a zatemňováním ducha
činíme lid spokojeným poslušným
a Šťastným" — Učinili mniši lid
spokojenějším a Šťastnějším? —
Co pomohlo Španělům římsko
katolické uvědomění a síla tohoto
přesvědčení? Co jim zbylo ze
slavné minulosti? Pouhá melan
cholická vzpomínka a její bolavé
následky Španěly těší atrnosíe
ra lichotivého velebeni blazí je
sladkost vyšperkovaných illusí
zahřívá je tepli vlna frásovitébo
sebeklamu a vlnivé kotouče vzá
jemného podkufovánf — to všecko
vlastencům lahodí oni mají bom
bastické lli rádi jako děti mají
rády své hračky a tato vlastnost
bohužel jim tál brání aby střízli
vé sebe a své poměry posuzovali
Oni rtkLd necaipcjí pfSin tvé
cixJ Fi-i7 — a to je
nejnápadnějŠím příznakem jejich
dekadence Oni myslí že svět
vidí pouze to čím byli čím kdysi
byla drahá vlasť a ne to čím ny
ní jest
V minulosti byli velicí byli po
strachem a metlou národů — než
epigoni jsou maličtí a budí útrp
nost Dosud mluví ze všeho oby
vatelstva zeměkoule 40 milionů
lidí španělsky (írancouzsky všeho
30 milionů) Španělština je všude
rozšířena v jižní Americe ale doba
její politické váhy zdá se minula
navždy Hvězda jednoho z nej
slavnějších kulturních národů ro
mánských zapadá navždy — as
ní též bývalá nejmocaější koloni
ální říše
Španělsko je nyní nejméně po
kročilá země v křesťanské Evro
pě Příčiny toho jsou historické
Úchylka od čistoty katolické víry
urážka krále — to bylo za stře
dověku pro Spaněla nejhrozněj-
ším zločinem Slovutní dramati
kové zbožňovali tyto názory V
jednom ze svých oesčíslných dra
mat hlásá Lopede Vega bezohled
né vyhubení všech španělských
nekatolíků Calderon s básni
ckým nadšením velebil upalování
a děsné vyhubení Albigenských v
jedné ze svých přečetných nábo
ženských her "Nikdy" praví
Grillparcer "kněžourská pově
rečnost a dvorní lichocení nebylo
tak spolu promícháno jako v Cal
deronově Indulto generál (Vše
obecná milost) v němž Syn boží
Kristus a král Karel II přímo se
směňují druh s druhem" Dra
matické umění pěstovalo surové
předsudky své doby a tím se stalo
u dvora populárním —
Španělský kavalír praví s hr
dým uvědoměním (v proslaveném
a dosud ve Španělsku nejčastěji
provozovaném dramatu od Rojas
z roku 1641) tato slova: Del Rey
abajo — ninguno (Kromě krále
mého — nikdo) t i nikdo nesmí
mne šlechtice urazit ač je-li mu
život drahý — kromě krále na
němž nijaké bezpráví nesmí být
pomstěno Nejmalichernější vr
tochy krále třeba by měly v zápě
tí smrt a neštěstí mnoha poddá
ných slušno pravému prý Španě
loví pokorně snášeti atd — špa
nělsko mělo tehdy slovutié malíře
a vynikající básníky Ale ti všich
ni měli jeden účel: oslavovat ná
boženství a římskou církev Cer-
vantes vstoupil do kláštera Lope
byl duchovní a úřadník sv inkvi
sice Moreta stal se mnichem
Calďeron byl kaplanem Filipa IV
Umění bylo ve službě církve a vý
hradně se zaměstnávalo životem
svatých" Dějepisec praví o této
době: "Církev zachovala si vlá
du nad nejvyššími jakož i nejniž
šími třídami Každý věřil nikdo
nebádal Věřilo se a posloucha
lo nikdo nepřemítal a neuvažoval
a nevolil V třídách lépe posta
vených zaměstnávali se buď nábo
ženstvím nebo válkou většinou
obojím" — Tím se stalo že Špa
nělsko nemá vědu Věda kvetla
pouze u Maurů u nich kvetlo též
polní hospodářství obchod ře
mesla a průmysl avšak fanatičtí
Špančlové a neunavená inkvisice
vyhubili dočista tyto pilné občany
a šířili po Španělsku duševní
poušť V zemi bylo sice tehdy
35 universit avšak vyučovalo se
výhradně středověké theologii I
v té nejslavnější salamancké uni
versitě — která měla více poslu
chačů nežli má nyní Salamanka
obyvatelů — nikdy se nevyučova
lo matematice jelikož k našemu
spasení není potřebí pěstovat ma
tematiku!
Zatím co vládly ve Španělsku
hákové tmářské a vědomě pochyb
né názory jali se lidé ve vzdělané
Evropě znenáhla vymaňovat z po
věr a z moci ukrutných středově
kých netopýrů a spolu naučili se
též lépe chápat podstatu vznešené
křesťanské mravouky Zvítězilo
slunce osvěty a lidskosti prohlá
šena svoboda svědomí a volnost
vědeckého bádání Přestalo mu
čení pálení zabíjení vypuzování
ze země a pronásledování kacířů
volných myslitelů a jinověrců
Avšak zostuzoviní zlomyslné sni
žování spílání a nízké Itvaní pro
ti křesťanům jiného vyznání stále
se ještě děje i ve vzdělané Evropě
od ultramontána privilegované
církve děje se to s kazatelny po
tom nekalými brožurami a ten
denčně přiostřeoými povídkami
pro lid Doufejme ie ▼ budou
cím století i tomuto zbytku zuřivé
ho fanatismu a surové nesnášeli
vosti budou navždy položeny tne
ze a Ie í ve španělska nebadc jíl
věda ohrožována dogmaty jak to
dosud jest v této nanejvýš Belfast
Budoucí papež a různé sméry ve
Vatikáné
Boakovtck Svobodný Křesťan
Důvěrník Vatikánu Giovannii
Berthelet vydal v Římě spis jenž
budí světovou pozornost všech di
plomatů a politického světa V
Římě připravují se na možnost
brzkého ukončení pouti pozemské
Lva XIII a kniha Bertheletova
má za účel pojednati o volbě pří
štího papeže
Působení papeže nynějšího liší
o V a _ i __?_ 1
se poastatne oa pasoDem před
chůdce Pia IX tento směr Pia
X má ve Vatikáně příznivce
hlavně mezi - šlechtou a jezuity
uvažuje se nebylo-li by záhodno
zavěsti opětně politiku Pia IX
jíž by se upraviti měly poměry
středověké hlavně asi takové jaké
byly před franeozskou revolucí a
této straně kloní se 1 naši kleri-
kálové kteří nemohou na své
středověké panství nad lidem za-
pomenouti
Nynější papež snažil se smířiti
církev římskou s církví pravoslav
nou pomáhal řešiti sociální otáz
ku dav svolení k pěstováni kře
sťanského demokratismu a v tomto
směru pokračovati míní druhá
strana ve Vatikáně jejíž vůdcem
je kardinál Rampolla K těmto
dvěma stranám druží se strana
třetí která je nadšena pro opravy
církevní vědouc že středověké zá
sady které se do církve vloudily
jí jen znešvařují a zevnitř jsou
neustálým kamenem úrazu nemo
hou se v církvi déle udržeti nemá-
nastati všeobecný odpor proti
těmto nevhodným zřízením a že
třeba také církev uvésti do nových
kolejí ve shodě s nejnovějšími vý
zkumy vědy umění a vzdělání po
všechného Přívrženci této strany
chtí církev přivésti zase k pravé
mu křesťanskému jádru totiž k
obnově apoštolských dob k jedno
duchosti a k vymýtění nádherných
obřadů nesrovpávajících se s církví
původní a myslí že by touto re
formou jak křesťanství vůbec tak
církvi zvlášť bylo poslouženo
Strana tato jest nová teprve se
vynořuje ale zdá se že jsouc na
nejlepší cestě státi se může cír
kevní obroditelkyní anyť nynější
poměry cíkevní vzdor veškerému
klerikálnímu boji nedají se na
dlouho udržeti Ve straně té zo
sobněny jsou zásady Manniga
Prelanda a Schella Také co do
odporu proti vládě italské a koru
ně není mezi kardinály úplné sho
dy a mnozí jsou toho náhledu že
kurii římské by lépe prospělo
kdyby vzdala se již nadobro my
šlénky na obnovení světského
panství papežova a usmířila se
s Quirinálem kdežto druzí přece
by rádi zase panství a državy pa
pežské na vládě dobyli Na ten
čas ovšem o světském panství pa
pežově nedá se ani mluviti a proto
patriarcha benátský kardinál
Sorto sám vyslovil se pro smír
rodinou královskou
Avšak ještě jiná zpráva z Říma
by mohla překvapiti svět křesťan
ský totiž ta že by za papeže
mohl býti zvolen Neital Důvod
který se uvádí pro volbu papeže
aby byl vždy rozený Ital jest ne
správný neboť k této hodnosti
mají míti stejně přístup 1 jiné ná
rodnosti Kardinálů italských je
40 neitalskvch dosud 20 avšak
mají v nějkratŠÍ době noví kardi
nálové jmenováni býti aby byl
počet úplný Na jmenování tomto
může záležeti rozhodnutí příští
voíbv papeže
Francouzi Španělové Němci a
i Maďaři zastoupeni jsou ve sboru
kardinálů jenom my Slované ne
máme tam nikoho Sembrato-
vič zemřel Ledochovský zástupu
je zájmy německa a prazsaeoo
r v t
kardinála Scboenborna přece ne
bude nikdo počítati mezi Slovany
Naši klerikálové o všecko jiné se
starají jen ne o to aby slovanský
vliv nabyl také r Římě váhy na
tom jim ovšem nic nezáleží zdaž
jsou Slované v Římě zastoupeni
neb ne oni provozují doma politi
ku rozkolnou národu nejvýš škod
livou to všecko se svým svědomím
dovedou srovnali
Berthelet domnívá se že vlády
budou působit! každá na svého
kardinála a tak Že není vyloučená
možnost aby byl zvolen za příští
ho papeže Neital Německo prý
vzdor svému protestantismu vede
v Římě velmi mocné slovo Nej
větší nadě na volbu mají prý do
sud kardinálové: Parocchi bera
fin Vanutelli a Sotto
lak tedy viděti stojíme na prahu
nových nepředvídaných událostí
Řínaě a litujeme jen že zájmy
českého národa nebudon nikým
zastoupeny poněvadž náš český
klerik alisaaas iest nepřítelem če-
ského národa a ten raději pomine
vše než aby se přičinil by české
jméno zase jednou v Římě trochu
zahřmělo
Co tona říkáte?
Mv nibtstmo Jedno itodolarA odměnv u
kalu případ kotáru kiert Demoie bitvy
léíen lékem Halí' CJatarrh Oure
K J Chenejr a vo majitel Toledo O —
ly níieptanniime inall p V J ťbeney po 15
ilíO a uináváme lei u poctivého a anoUhlI
vého ve vleoh jrho obchodních iranunkclch a
flnanfní Hohopného k provedeni Jakéhokoliv
obchodního cávaaku Jel firma nelni
WEST a TRAITX
velkoobchodní lékárníci Toledo O
WALDINQ KINAN AMARVIN '
velkoobch lékárnici Toledo O
Halí' Oatarrň Oure as nZtvi vnitřní flfln
kujíc priujo na krev a slUní blány Douvéď
tenfcaalána (darmá Na prodej u víech lé
kárníka Cena 75c láhev
Uall's Family Pilulky Jsou neJIepSI
Užitečný
dokonaly šicl stroj?
M&ieme právem Hel že Slcf stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulých
8 neb 7 roku naším odběratelům nabízeli- Jsou dokonalejšími nežli stroje nabí
zená kterýmkoliv Jlnťm caaopisem ieským Kaídý rok utvrzuje řás v tomto pře
svědčení neboť ačkoliv str J Pokrok Západu nabízíme n zkoušku na 80 dmi a
komu by se nelíbil vjakém c)iv ohledá tomu vrátíme peníze rpět a přijmeme
stroj odneho po zkoušce íakevé přece rsud neprihlásU se nikdo jenž by byl
chtěl stroj vratitl To jest dostatečným důkazem že ěicí sire! "Pokrok Západu"
jsou nejdokonalejSími tak dokonalými Juk vftbec které stroje D 'ZÚ muže
Až posud prodávali Jsme prodáváme o ovšem prodávnti DKde e stroje s oby
čejným zařízen'm při kterémž svrWk totiž řást obsahující hlavu! pracující řásl
stroje připevněn Jest na ploše stolku nehybně VSak móda vyžádala si též zmírni
ve stavbě Sicích strojů V nelepžích domácnostech chtžjí míli nyní stroje pH
kterýchž svršek cill část Obsahující celé pracující ústrojí stroje spouští se pod
plochu stolku šicího a na místě obyčejné bedničky kterouž se pracující Část prí
obyčejných strojích přikrývá přiklopí e stroj pouze deskou na pantech závise
nou tak že tvoří Sici stroj když Jest po p-ácí uzavřený rovný stolek Jak y uli ti
jest na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy Šicích strojů nazyva s
Drop-Head Cabitiet
ry — — m s -
DROP HKAD
Jelikož nečuleme vždy o to aby
ffínVto nelfeDŠÍ aneinovřjíí proto 8
tření takové abychom mohli sici stroje tohoto druhu natím odběratelům posk
lovati a sice za cenu až úžasně nízkou vzhledem ku obyčejné ceně krámské
Drop-head cbinet stroje prodávány Jsou Jednateli za $65 hotově aneb za ♦75
na splátku My obstaráme naším předplatitelům ' drop bt ad cabineť' stroj Pokrok
Západu se zaručením ti plné spokojenosti a vrácením peněz do třiceti dnu kdyi
by se nelíbil Jak následuje:
Stroj Drop-head Cafcinet Pokrok Západu čís 5 s třemi
šuplíky po každé straně a
Tenttž stroj čís i s 2 šuplíky
oprosirea jan viaeii jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed
ruiom ín mimo "ďrnn-head cabinct"
stroje obyčejné soustavy jakéž Jsme po
tiplnéspokoJenoHi obstarávali a sice
vyobrazení následujícím prodáváme zs
Élcl tro) -Pokrok Zápiwlu" řU 4
in t a Mil ř ' wa
Y ceně kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto jest ju
i předplatné na
Kíliý stroj opatřen jest Ieským I
Všechny
tvto
troje zhotoveny
Imwico neldbkladnřti zruční mi ře
milníky s nejlepsíhomateriálu a
jsou eletrantni opny Clunřk jest
netnovéliího a nellednoduššího za
řízeni tak sváný samonavlékací Cika vloží se do clunku a poubym zatáhnutím
zakoneenitě jest Člunek navlečen Jehla jest samousazovaci totiž vložíme 11 Ji
ravým spo sobem do flábku tedy utadl
irm zastrčením sama do pravé polohy
všerbov potřebné přístroje
jaso onranovaiv
sbírka V ohledné skřínce kteréž obdril
KctcdesM obchod v llelrh (trojích a apfod4?ta ) k valí vf UIki Aail jo stroK ktarSl
bítfac iMtntJtl proto ka i oa lodafjtt Jedujte awaw Jea T pnwptrka iia Milek
bratra epitřajaaM tjto tro)a pHao trvaní
polovici S I tfctlnr v}br ku-rái bj pjmn co Ttdilck do ktpM statuích yiamUk a aiUtakh I
pedumk-k Jrdnatrll ktcH Tlkhul rhtl matl bftl lívi a prota ijaUtUL
OpskajOBe co Jua rvreb pravili:
ZarafnjfM ipun pokojent a nahíiíme vSem kdei strsje 4 nás ksspí Jest
liže by shledali ds SO daft ie kj V jaksaklir shledá haf v doksasIssU
áhlednostl prici meh v éaikllv Jlaťas Bevyrevaal se aejlepiÍM strojila
&ie jej de té doby kdjkell vriUtl a hdrii své pfaiie aazpět
ItUf t Uckto rtro tmí iH i mk rte urfoi St Jtvt swjBoHjH mrntUrj
dohN Aotam wJdotMíhI adokuulraiail I J4 fak tli a kbe Jk jm ktmtf roJ JIH mtU
ktcráknllvtk CM bj M aatMeiU Tidooa Jkkollk apftwbna a polámal had aakruMM
Zdrak awTsUkaja m a pKtroK d-
Rodina :
MiaM vtrajt
tra] bcisljli
pthj
vfdonfck
dooiad a ptois nt peak(d Muwscjal a ačkoliv pro vrlkotoo doatcl práci poíJ dplnt kou
Ji dokoul pro prád krrjovkno brckna )j odponfooatl awoha atm) teat jot rovati vrlto
JodaodadM proto trnattrd oo—tovy apatfea )řtt tdi aowwivd tabtoa a —mnUnfm aovt
)ákoi a adokooahnfad pKotnaJL tok Jakenio] Pakn Zdp t aaratu )ct u pt roka Tft
prvtáváa) a opMt) aattai dbrratftláa a aOlcdoval StooM Irrad fuj:
Čís t S UsLkr lie Čia 4 i i taktíky 117 íls i ss 7 la si $18
V lét cd taaraata ) eiiaai M ji pftdptotad ao rok M Pakrah Zápoda aaak Boapadtt
E watl akrajáai ttakd aéradr aiSan
Potroi
Cechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána byla t
broíurce přednáška pod výSe uvedeným
názvem kterou připravil p L J
da pro literární kiub Astorovy knihov
ny v New Yorku a upravii pak pro mí
aiíník Midland Monthly Tentočeskjf
překlad přednášky tvoří brožurku 40
stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Junpmana Cena
pouze 10ctřeba v kolkách Dva sešity
roMčníku Midland Monthly obsahu
jící tutéž přednášku v ansličiné M
5ctů Pokrok ZrSpadu
0:aaba iXeb
a laciný darso
CABINET ČÍS 4-
naším řtonářum a odbčratclum dostalo se
potěšením sdčlujeme že jsme učinili opa
jedním uprostřed - zouu
po každé straně a jedním
vyuuraícui uu
šuplíkem na každé straně
— 4uu
nrodávati budeme též nadále Jako dosud
minulá léta odběratelům našim k jejich
stroj "Pokrok Západu" Jak vldětl Jest na
následující ceny :
Stroj "Pokrok Západu" Íís5
s 8 iuplíky po každé straně
a jedním uprostřed -$3400
Tentýž stroj cis 4 s 2 iuplí
ky po kaJdó straně a jed
ním dlouhým uprostřed jak
vidětl na vedlejším vyobra
zení 92800
Tentýž stroj čís 8 s jedním
Šuplíkem po každá straně
a jedním uprostřed 12200
VSecbny tyto stroje jsou téle sou
stavy a téhož dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně clnl
pouze a jedině jen počet iup
líkĎ Stroje dodáváme buď i
dřeva ořechového — troavé aneb
z dubového světlé dle přání
časopis na rok
inglickým návodem k zacházení s lim
se bez jakékoliv zvláštní pozornosti pou
Kazdy stroj mu tes sa
lapbtlváky sběráky atd úplnou
mocm
innt naviiáka
se zdarma
sa kutord a cenr toTinil a ťtffm tím tok
rftm avedrofrk aMlM dbrllii aMa téi
itkft ohyttjBt {Mnpir Si4 nfm odbtnMia
Jt U ottoj Uiit" Stroj tento tlil mt vt
tito St arfoa pou ) pro doaaVsoat pf prid
ádrJk ]
Z&pdn Osahá ITcb
r- -"—Jdi t~% i rz