Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 10, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %JPOK]ROK západu'
T'"'""- i-- ~ J (' ! :'
Založen 1871--ItočnVVin
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 10 BŘEZNA 1899
Dyojtfdenníkii: Ročník VII číslo 51
r
HOVĚ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Oplatnost ve sborech zákonodárných
" Pennsylvanská saěmovna zabý
vá se vyšetřováním obvinění o po
kusech ůplatnosti v zájmu přijeti
předlohy McCarrellovy kterou se
obmvSlelo vzfti distriktnímu ná-
vladnímu právo odmítnouti občana
vylosovaného ke službě porotní
kterýž zodpovídal by náležitě vše
cky otázky ale přece nezdál se
zástupci státu způsobilým k ne
strannému rozhodnutí případu
Předlohou touto mělo se pomoci
hlavně senátoru Quayovi jenž ža
lován jest pro zneužití veřejných
peněz ve Filadelfii Posl Cristeovi
bylo nabízeno $1000 aby pro
předlohu hlasoval Návrh byl mu
učiněn dřívějším posl Moylesem
Jiným takovým náhončím byl dří
vější senátor Coyle jenž poslanci
Englerovi nabídl $700 za hlas pro
předlohu Hotově ohtěl mu dáti
$200 a $500 až po hlasování Když
se Engler zdráhal pravil mu Coyle:
"Vyrozumívám že jste římský ka
tolík a arcibiskup Ryan přeje si j
aby osnova ta stala se zákonem"
Ve středu svědčili před výborem
další poslanci že byly jim nabíze
ny úplatky Coylem a jinými ná
hončími Špinavou tuto práci ob
starával též poslanec Spatz Zdrá-hal-li
se někdo zaprodati svůj
hlas tu pobízel jej Coyle že
"mnozí lidé stavěli cihelné domy
když se vrátili z legislatury" — V
Utah vyšetřovány byly pověsti
nabízení úplatků členům obou sně
moven náhončími A W McCunea
jenž jest kandidátem do spolkové
ho senátu ale vyšetřující výbor
rozhodl že nestává dostatečného
svědectví aby obvinění to dokázá
no býti mohlo
Ženské v politice
Ženské v Cedar Rapids pokusí
se letos aby aspoň dvě z jejich
středu zvoleny byly do školní ra~
dv V úterní schůzi ženského
klubu paní A 6' Everettová a pí
Richard De Costello byly nomino
vány pro úřady ty a jejich kandi
datura bude podle všech pravidel
kampanního boje statečně podpo
rována Allen 5 v zákon odvolán
lllinoisský guvernér Tanner po
depsal v úterý předlohu Allingovu
kterou odvolává se pověstný zákon
Allenův dle něhož výsady poulič
ních dráh v Chicagu mohly býti
prodlouženy na padesát roků Zá
kon Allingův zapovídá udělení ja
kýchkoli výsad na dobu delší dva
ceti let
Republlkáné v Chicaga
nominovali v úterý Z R Cartera
za mayora Týž byl jednu lhůtu
předsedou bursy zasedal též v
městské radě a je členem průplav
ní komise Thomas H Cannon
kandidován jest za městského ná
vladního Emil Schaefter za po
kladníka a Charles C Pierson za
městského klerka
Bryaa v Texasu
W J Bryan přijel v úterý do
Fort Worth Tex a pozdraven
byl večer asi sooo nadšenými ob
divovateli svými Ve středu řečnil
před zákonodárnou texasskou
Proti "křesťanské vidi"
Oklahoma je sice jenom úze
mím nedávno civilizaci otevřeným
ale občanstvo je tam7 dle všeho
probudilé Obě sněmovny přijaly
totiž předlohu proti provozování
švindlu známého jako 'křesťanská
věda' a guvernér ohlásil Ze osnovu
zákona tofo podepíše
DROBNÉ ZPRÁVY
V Clevelandu vyskytly se ne
štovice ve velikém soukromém ho
telu kde přes 400 osob bydlí
Pasáci John Bailey a Thomas
Elmer něli proti sobě dávnou
zášť a v sobotu sešli se v jednom
hostinci v Children Tex Téměř
současně začali po sobě stříleli a
to výsledkem tak dokonalým že
oba jsou jii na "pravdě boží"
! Parník Majestic kterýž ve
středa vyplul z New Yorka od
vezl a 50000 uncí stříbra do Evro
py Ztráty na ovcích v Jižní Da
kotě jsou pouze asi pět procent a
na hovězím dobytku méně nel s
procento kdežto na koních neby
la vtUc Lidných mít
KRONIKA UDÁLOSTI
Záplava padžlaných peněz
Banky obchody a pošta v Sha-
mokin Pa zaplaveny byly v úterý
padělanými dolary s letopisem
1879 1882 a 1884 a se zvukem
tak dobrým že bankovní úřadníci
kteří padělky poslali do národní
pokladny domnívají se že obsa
hují více stříbra nežli peníze
vládní Žádné dolary s udanými
letopisy nebudou přijímány v Sha
mokín a okolí dokud důkladné
vyšetřování nebude provedeno od
borem tajné služby
Molineaux před soudem
Roland B Molineaux obvině
ný ze zavraždění paní Kate T J
Adamsové přiveden byl z Tombs
v úterý před soudce Blancharda
Obhájce jeho Bartoň S Weeks
žádal za předložení zápisků velké
poroty aby se zjistiti mohlo jaké
svědectví proti jeho klientovi bylo
podáno a zdali svědectví to bylo
zákonité Koroner udělal prý
osudnou chybu že nrtvolu neuká
zal porotěpřed níž úmrtí Adamso
vé vyšetřováno bylo Tohoco Mo
lineax svědčil při inquestunemůže
prý proti němu býti použito po
něvadž nebyl upozorněn na své
právo neodpovídati na otázky jichž
zodpovídání mohlo by na něho
vinu uvrhnouti Distriktní návlad
ní namítal že v případech kde
jedná st o vraždu nikdy nešetří
se tohoto pravidla iSoudce slíbil
že rozhodnutí ohledně předložení
zápisků velké poroty podá až
později
Stávka v Alasce
Sedm set ze 1400 dělníků za
městnaných na stavbě dráhy od
Bílého průsmyku k řece Yukon
vyšli na stávku následkem snížení
mzdy se 35 na 30 centů za hodi
nu a prodloužení práce na deset
hodin denně Hned jak stávka
byla ohlášena společnost odložila
všecky dělníky va několik dní
Úřady neobávají se výtržností
ježto stávkáři počínají si pokojně
a všichni zdají se míti peníze
Přicházejí do Skagway kdež zři
zaván je pro ně tábor poněvadž
místa y hotelích není
Divoká jízda
Když nákladní vlak dráhy Penn
sylvanské sjížděl v úterý s ostrého
svahu blíže Altoona vypověděly
náhle brzdy službu a parostroj
kárami řítil se dolů rychlostí více
než míli za minutu Konečně míli
severně od Lovell v okresu Cam
bria vozy počtem 25 svalily se s
hráze ale lokomotiva zůstala na
kolejích Čímž topič a strojřídič
byli před jistou smrtí zachráněni
Brzdař E B Myers ze Summer-
hill byl zabit a konduktér Clay-
baugh poraněn
Onen na parníku v
S vlajkami jež v námořnickém
slovníku znamenají "požár na
lodi" vjížděl parník Jamestown v
úterý odpoledne do new-yorského
zálivu Plul z Noríolku a vezl
112 cestujících a asi za 1250000
nákladu Ujížděl rychlostí 16 uzlů
aby ku svému přístavišti dorazil
nežli plameny ještě více by se roz
mohly " Oheň spozorován byl v
nákladu ve tři hodiny a když ka
pitán Boas seznal že nelze jej
uhasiti dal rozkaz strojřfdiči aby
rozvinul největší možnou rychlost
Také Šťastně za dvě hodiny za
kotvil u přístaviště a polekaní
cestující ihned vysazeni na břeh
Za přispění hasičů byl též ohefl
brzy uhašen ale peněžní Škoda je
značná
Pai páter a peníze pryi
Rev Von Herlich rektor epi-
skopálního kostela sv Jana ve
VVichita Kan jenž odebral se do
New Yorku před několika měsíci
aby vyzdvihl tam #10000 ku za
placeni kostelního dluhu se ztratil
a od té doby není o něm slechu
Přátelé jeho se obávají Ze stal se
obětí zločinu ježto měl při sobě
velikou částku peněz S jiných
stran vysvětluje se zmizení kaza
telovo trochu jinak
Sllaá tilesaá Mastavs
Josef Hampl zřízenec ve stro
jírnách elektrické dráhy Lexing
ton ave v New Yorku při práci u
přenosného prkna dostal a vydržel
elektrickou ránu asi 2000 voltů
Tělo jeho bylo spáleno do černá
od hlav k patě kaldý kousek la
ta kyt strkán a aboZik propadl se
otvorem okamžitě vypáleným 1
podlaze hroznou elektrickou silou
Lékaři kteří povoláni byli k raně'
nému praví že není dosud znám
případ aby někdo snesl podob
nou ránu Neštěstí zaviněno bylo
tím že Hampl pokoušel se za-
táhnouti uvolněný šroub na pře
nosném prkně a nedopatřením
způsobil proud
Černí obránci vlasti
Osmý pluk "nenakazitelných"
černošský jemuž velel plukovník
Huggins rozpuštěn byl v Chatta
nooga Tenn v úterý Asi pět set
"hrdinů" z nichž mnozí byli opi
lí vypravilo se k domuvu po
Nashville Chattanooga & St
Louis dráze a když opouštěli ohra
dy ve městě někteří začali stříleti
z revolverů na všecky strany
Opilý jeden seržant stojící na
zadní platformě střelil po W W
Harkinsovi inspektoru železniční
společnosti a zranil jej na pravé
noze To bylo povelem ku všeo
becné střelbě a několik set ran
bylo vypáleno Andrew Leďford
venkovan jenž stál blíže kolejí
střelen byl do obličeje a povážlivě
zraněn Místní úřady telegrafo
valy do Bridgeport aby tam byl
vlak zadržen a bude učiněn pokus
zjistiti výtržníky
Rudyard Kipling
pozdravuje se již ze své těžké ne
mocí ale dceruška jehojosefina
jež zároveH s ním se roznemohla
zemřela přes všecku péči lékařů
Žalostná zpráva bvla před otcem
zatajována Druhé dítko 3letá
Elsie bude co nejdříve úplně
zdrávo Mezi těmi" kdož na stav
Kiplingův se vyptávali nalézal se
také německý císař Z Anglie
dochází zpráva že na 1 ledna
příštího roku Rudyard Kipling po
výšen bude do stavu šlechtického
Posmrtní pocta lordu Herschellovi
Tělo lorda Herschella provázené
C W Cartwrighteir tajemníkem
kanadské komise a II Williato-
sonem soukromým sekretářem
zesnulého přibylo asi v 7 hodin
v úterý ráno do Jersey City z
Washingtonu Britický křižák
Talbot kterýž odveze mrtvolu do
vlasti zakotven byl blíže Bedloe's
Island Na nádraží v Jersey City
tělo přijato bylo komodorem
Johnem Philipem poručíkem La
nem podvelitelem Kelleym a od
dělením padesáti námořních vojá
ků z brooklynských loděnic Dále
seřaděno bylo 25 britíckých plav
ců kteří poutali pozornost hlavně
svým 'ústrojem Ačkoli mrazivý
vítr do kostí pronikal měli slamě
né klobouky a lehké modré kabát
ce Těžká mahagonová bedna s
nápisem "Farrer baron Herschell
Liverpool Anglie" obsahující ra
kev naložena byla na ruční vozík
a pokryta velikou britickou vlaj
kou Američtí námořní vojáci
když tělo vezeno bylo kolem nich
vzdali čest zbraní a bubenník za-
vířil čtyřikráte na buben největší
to pocta dle vojenských pravidel
Rakev donesena byla osmi briti
ckými námořníky na vlečný parní
ček a tímto dopravena na křižák
Poslední skok
Thomas Donaldson z Bath
Beacb L I jenž znám byl po
celé zemi svými odvážlivými sko
ky t ohromných výšin do vody
utrpěl smrtelná poranění při pro
dukci v New Yorku ve středu ve
čer Před více než 1000 divákv
vrhl se v Madison Square Garden
s výše 80 stop do vodní nádržky
osm stop hluboké a provedl patr
ně svůj poslední skok Ztratil
nadvládu nad svým tělem a do
padl hlavou do nádržky Když
byl vytažen krvácel z nosu úst i
uší obličej měl rozbitý a lebku
proraženou Byl dopraven co nej
rychleji do nemocnice kdež shle
dali lékaři že smrt je otázkou
pouze několika hodin
Pealze pro kabáiské vojáky
Generální výplatčf z armády
Spojených Států Carey navštívil
ve středu odvětví národní poklad
ny v New Yorku a předložil po
ukázku na l3coooooo vystave
nou na odbor vilky ve Washingto
ne Jsou to peníze na výplata
bývalých kubánských povstalců
Polovička celého obnosu bode po-
z&stávati ze zlatých pětidollarfi
J ioootooo za stříbrných dolarů a
zbytek z peněz drobných od půl
dolarů ai do pěticentu Vlečky
ekeiaoati s dopravo pca£z apoje-
né jako jméno lodi a čas odplutí
zachovávány budou v největší taj
nosti
Vlastní dílny Rock Island dráhy
Jeden z vynikajících úřadníků
dráhy Rock Island vyjádřil se v
Des Moines že následkem trustu
hotovitelů železničních vagonů na
východě dráha Rock Island na
dále bude budovati své vlastní
káry Dílny postavedy budou ve
Valley Junction předměstí Des
Moines Též dráha Great West
ern pomýšlí na budováni svvcn
vlastních kár a dílny zřídí buď v
Des Moines neb v Oelwein
Z bojiště filipínského
úterý došlo ku srážce mezi
povstalci a oddělením jemuž veleli
gen Hale a gen Wheaton kte
rážto trvala po dvě hodiny a sice
po obou stranách řeky Nepřítel
patrně usiloval o to aby odříznul
posádku střežící al opatřující vo
dárnu Při srážce té byl jeden
vojín z washingtonského pluku
zabit a pět jiných raněno Po
vstalci útočili na vojsko naše
jakmile však spozorovali že toto
proti nim postupuje rozprášili se
na malé tlupy a udržóvali palbu
z úkrytů Rychlým postupováním
a zručnými obraty zapuzeni byli a
vyklizeni až ku Guadaloupe na
pravém břehu a skoro ku Mariqui
na na levém břehu Však povstalci
proto nepřestávali udržovati pal
bu nejen proti šiku gen Whea
tona nýbrž i jinde U San Pedro
Macati snažili se vypuditi baterii
šestého pluku dělostřelectva ne
ustálou střelbou ostrostřelců po
celý den
V úterý ráno vyslal nepřítel na
lézající se před šikem gen Over
shinea vlájku míru avšak když
postoupili dva vojínové ze šiku
našeho proti ní stažena byla zpět
Odpoledne opět postoupila četa
nepřátelská s vlajkou bílou avšak
když se četa Američanů přiblížila
jna 200 kroků započali zrádní po-
I vstalci proti naším střelbu na
štěstí však bez osudných účinků
Hawthornova baterie pak vyslala
proti nepříteli dvě střely a několik
z nich zaplatilo to Životem
Při rozednění byl spozorován
nepřítel při pokusu postavit! dělo
na druhém břehu řeky naproti
San Pedro a baterie šestého pluku
dělostřelského zahájila proti němu
palbu Nepřítel udržoval ostrou
střelbu z drobné zbraně přes řeku
avšak dělová lodice jej vyklidila
svými rychlopalnými děly
Vojsku bylo dáno nařízení jak
na moři tak na souši poskytovati
všemožnou ochranu Života i ma
jetku všem německým rakouským
holandským a italským poddaným
v přístavě se nalézajícím a spolu
působiti s německým konsulem
kdekoliv toho bude zapotřeby
Ač teploměr ukazuje na 84 až
88 F jest přece parno nesnesitel
ným zvláště v šiku kde 25 vojínů
podlehlo parnu v úterý Vzduch
jest velice vlhký tak že se podobá
takměř horké páře a působí vojí
nům veliké nepohodlí vzdor tomu
že hledí zřizovati si stín z rohožek
a bambusových prutů kdekoliv to
možno Povstalci se v otevřených
polích aneb mýtinách neukazují
nežli z rána aneb večer
Křižák Baltimore a monitor
Monterey kteréž byly vdry-docku
v Hong Kong za účelem aby doa
jejich byly očištěny od všelikých
mořských zvířat jež se v těch
končinách mnoho na lodi usazují
vrátily se zpět do Manily
Ve středu došlo opět k větší
srážce u San Pedro Macati Dne
6 března sděluje se že byli raně
ní následující: kovář Louis Hie
beck od Battery D 6 pluku dělo-
střelstva 3 vojínové z pluku wash
ingtonského 5 vojínové z pluku
nebrasského a sice W J Hunt-
íngton z Arapahoe CbasA Louis
z Ough John Trimble z Ben
nett a Claude H Ough z Geneva
O život přišli Roscoe Youne z
Bellwood Nebr á Guy C Walker
z Ueneva Nebr Dále raněni dva
vojínové z pluku oregonskébo
Dne 7 byl jeden zabit a pět raně
no z pluku washingtonského a
vojínové 20 pluku řadového voj
ska a 4 od pluku Wyomingského
Do Washingtonu došly včera
znepokojivé zprávy že zdi a ví ad
tnirala Deweyho jest chatrným
Dle úředních zpráv není aice o
tona vidonsostL - ale aosskromé
Nejlepší TVRDÉ a MEZE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd
NejlepSl Illlnoiskó v kusech $550 drobné f 5 25 Cherokee drobné za
S485 nejlep&í uhlí na vaření Naše Beacon Nu tuhli $350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTAIMT& SQUIRES
Telefon 930 ' Sklad 17 a Mason Písárna 1402 Farnam 8t
EID MUNSHAW & CO
stavební
phOdAvají
V SOUTH OMAHA NEBRASKA
Písárna a sklady: 27 a L ulice
Ct české obecenstvo upozorňujeme že založili jsme závod a skladiště dříví
stavebního jakož i všeho drubu krmiva a ochotně a lacino české rodáky se vším
podobLým obsloužíme Vše jest čerstvé a nejlepší jakosti Navštivte nás než
podniknete stavbu a poznáte že míuíme zlskati a zachovati si vaší přízně Neza
pomeňte místo jest to no východním konci viaduktu na L ul (dt46ml
MAflTEL ŽELEZÁŘSKÉHO OBCHODU
v č 240S XT Ml
Upozorňuje ctěné rodáky že má velkou zásobu "Herrick" ledových
skříní '-Jewel" gasolin kamen ocelové rence "Majestic" drátěné ploty
drátěná letní okenice advéie atd Kdo hodlá stavěli nechť mne navštíví
prodám vše od železa lacino a na splátku Též prodáfám semena k setí
Opatřím vám žlábky pod okap střech hleďte zásobiti se měkou vodou a "
a nenechte ji téci podél stavení aby se vám nesesedlo Kamna pro domá
cnost mám nejosvčdřenější druhy t51r
i
zprávy to ujišťují Admirál prý
během minulého roku velice se
staral a churaví čím dále tím více
Tvrdí se že druhý rokpobytu na
pstrovech filipínských jest nejhor
ším a nejnebezpečnějŠím pro bě
lochy a že by mohl být osudným
i pro Deweyho Týž jest 62 roky
stár '
Dle zpráv včerejších hyl ostrov
Negros osazen četou vojska z lodě
St Paul dne 4 března kteráž vy
sazena na půdu v Bacoled Pluk
Smith a vojínové byli prý obyva
telstvem vřele přijati a T£ěhem
jedné hodiny - docíleno spojení
s Iloilo kam dána zpráva gen
Millerovi %
Z KUBY
Generál Maximo Gomez měl ve
středu dvouhodinnou poradu s ge
nerálem Brookem ohledně vypla
cení oněch 13000000 kubánské
armádě Gomez hodlá dostáti
slovu a docíliti rozpuštění vojska
třeba proti vůli nespokojených ná
čelníků
Španělský jeden časopis v Ha
vaně přináší zprávu že tlupa o-
zbrojených Kubánců terrorizuje
Španělv v Mayori Praví též že
Kubánci tito povraždili několik
Španělů blíže Baragajua a zmiQu-
je se o případech pronásledování
Španělů v Calabazas v provincii
Santa Clara Ku konci žádá Ča
sopis ten aby americké úřady věc
vyšetřily a Španělům nutné ochra
ny poskytly
Major Edward Wilson z třetího
pluku nenakazitelných jenž ne
dávno souzen byl vojenským tri
bunálem v Santiagu pro falšování
záznamů a chování neslušné dů
stojníka a gentlemana byl uznán
vinným a odsouzen ku propuštění
z armády ztrátě platu a ročnímu
pobytu při těžké práci v trestnici
Generál Wood uznává ortel za
spravedlivý ale z ohledu na dří
vější dobré chování Wilsonovo
zrušil rozsudek pokud pobytu v
trestnici se týče
Osmý illinoisský pluk odjede
dnes ze Santiaga do Spoj Států
na parníku Chester
Prostý voják William G Kahle
přidělený nemocniční jo u sboru
202 pluku new-yorského v Guaaa-
jay v provincií Pinar del Rio za
střelen byl v úterý náhodou L
Sloatem z téhož sboru
Něco TÍce padélatelft peněz
Tajní vfsvMové opít dopadli hlouček
padělateli a ukořistili tu mněný obnos
padělaných peněi tak tmění hotovených
la jenom dobrý analec dovedl I e rote
tnatl Onaé předměty a léky vidy jsou
paděhteli vyvoleni ku nekalému avrmn
ftbaobcDÍ Tak děje te I všeobecní ob
Ibeaou "Hoatettert Btomach Bilters"
Ik ten má mnoho padělkft aviak
lidné Bevyrovnajl e tomuto v úěincleh
proti aetáiivaoati dyppepsii zacpi a
ervosní vjaflenoMi Hořká tato poeobi
přímo na ialudek a tedv přímo aa tbu-
dovánl a posilnění těla vvsfleaých a tma
Utaílřca Chraň ae před padeikea
kdy i HoeteUerova kapa jeta
Úploý seznam knih v knihku
pectví Pokroku Západu dostanete
úphsC zdarasv
dříví seno a krmivo
Telefon 285
i
v So Omaia
HOVORNA
"ruze dotazy plným jménem tazatele uatřeaé
Jojdou povšimnutí a odpovědi Dopis
Bepodepsané a aDonymni nalezišti
pohodlného místa v koši
JESSUP Georgia Právě jsem
dostal do rukou první číslo Po
kroku Západu jež bylo vydáno
dne 1 srpna 1871 kteréž má ve
lice drobný tisk a jest pouze šest
a půl palce široké a devět a půl
palce dlouhé Sdělte laskavě
zda-li první Vaše číslo bylo vydá
no tím drobným tiskem aneb mě
lo obyčejná písmena Máme zde
o tom debatu a já myslím že jste
měli jiný tisk ale jak toho docílí
te jest mě neznámo
Josef Šilhánek
Odp To číslo kteréž se Vám
do rukou dostalo jest zmenšené
jež vydali jsme před osmi lety v
upomínku na dvacetileté působení
našeho časopisu Pokrok Západu
počal vycházet v roce 1871 maje
stránky velkosti 12x19 Jest to
věcí jednoduchou zmenŠiti aneb
zvětšiti písmo Děje se tak spů
sobem fotografickým a vyvozují se
plotny zinkové z kterýchž možno
tisknouti Minulý měsíc sdělovalo
podmořské lano z Evropy že tam
jeden časopis následkem stávky
vychází bsz sazečů Všechny
články totiž byly psány na psacím
stroji pak seřaďěny na velké ta
bule jež pomocí fotografie zmen
šeny na velkost strany listu a zho
toveny tak plotny z nichž se
tisklo
SCHUYLER Neb Prosím
snažně sdělte v Hovorně jak by
tomu bylo když otec má aneb
měl farmu a propije ji a musí na
rent a syn neplnoletý jde do služ
by jestli musí syn dávat takovému
otci peníze co vyslouží Jedni
praví že ne druzí že ano tak nám
to rozluštěte
Frank Vaniček
Odp: Pokrok Západu se ne
zabývá rozlušťováním aneb roz
hodováním sporů avšak jest ocho
ten poskytnouti všemožného vy
světlení a po případě i náhledy
Podle zákona jest kaldý syn a
každé dítě do svého plnoletí pod
správou rodičů a rodičové mají
nárok na celý výtěžek práce dítek
svých do té doby Jestli otec jest
marnotratníkem to na věci nic ne
mění pokud nebyl soudem za ta
kového prohlášen a někomu v o
patrovánf dán
Zprávy osobni
— Tento týden navštívil písár
nů naší p Karel Lapáček ml syn
pana Karla Lapáčka st známého
rodáka našeho z Heun Nebr
jenž přítomně se odstěhoval do
Market Lake Idabo Pan Karel
Lapáček ml dlel zde za obcho
dem a jak nám sděluje pochodil
znamenitě Blahopřeje!
Fred plaťte si a
f 1 re£aL