Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 03, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
3
BOSTON $ STORE
na 16- a ZDouLglas vil
nyní nabízí jedinou a poslední příležitost v roce
koupiti _____ _
LACINÉ OBLEKY
Celý náš sklad šatní tozdělen nyní jedině na 2 díly a z
obou těchto oddělení máte neobmezený výběr za '
následující dvě stejné ceny totiž:
Mužské ři8 $20 a $25 obleky
a mužské Ji8 $20 a J25 zimníky a kalmuky
Máme neobmezený výběr mužských $10 $12 a $15
obleku a muž $10 J12 a $15 svrchníků kalmuků
Vybefto bí dle libovfile z ve
škerými mužským IB
do 125 obleku neb Ze
viech tři li tnu7skveh
$18a$i zimufkň h knlmtlků
zahrnu lících ne jlep6l vlužné
kužinfrové obleky nej jemnější
obleky z vlnéné piím tkaní
obleky hedvábím i Biitinem
řrxlMvitné obli ky ozdobné
kotské obleky obleky z rln
worsted lútrk a Princ Albert
obleky Jnkož i všechny 18
$20 a '$25 zimníky a kaímuky
můžete i z nich vybrati za
$990 rW $490
Stojí od $1800 do $3500 jeden
TI Tf-
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest Jedinou společností
_Tra__lc _?f iT_orsla_:0%
prodavač
JOHN BOEKHOFP
VELKOOBCHODNÍK-— d42tř
všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 cl Omaha Neb Telefon 605
NeJlepM druhy Jnké v trhu k dostání Jsou mim na nkla tS Prodává n je na qii&rty 1 gallony
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
prodávají ve velkém —
Tiačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
íelezný plech a kovové zboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovaké zboží ' '
!2l9-'23 Harney ulice - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Browing Co
B JETTEE rra-ajitel
vM '
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omazř 8
METZUV
vyrábí vyhláSený a po celém JAlA-f-Air
západě za ne j lepil uznaný
nýmVIXUT
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
Sfe ZASTAVITI KRUTY KAŠEL?
Každý ze zkušenosti dohře ví že suché stálé pokašlávání je
velmi vysilujícím a že často j předchůdcem nebezpecnéuo
proč míli byste nHi-uatlti ay vnie i Iravi anb iluk m:a vU iivut
lly ohroiováoy kdy! nékollk Jen dávek tStf
Sýkoro vého Plícního Balsámu
rnifrní zánřt uvolní dopomůže vám ku pokojnému odvažujícímu
spánku Zarucujene ksžlou 'ábev léku tohoto že poskytne vítm
UHpoknjcti ( a lilevy aneli vám peníze vrilme
Naleznete nll íeakou lékárno na sevtro zástl rohu 14 a N ul So Omaha Ne
H Jame vfdv iiHpravnnt z:irufttil imiťmi ilu-láti EYKoM)'fi LII i li A(
t k diMiául v každá lékárně ani-b u náa v du Omnii za 25 o a SSa ím-tumv
— --______— __—
Předplácejte na dvojtýdnik ťok Západu s Knihovnou
Americkou pouze $320
BRTOVY
iinlčznjí stálic vótňí ollilu ponč
vfidi hou spolehlivé n lčóivé
trttva aralkevá ksauliá aast Kojí rány fer-j
lv i nturMl vratky um vtkt i ooiierll
vtděnl ll Jopry a spáleniny Oas tůo
Brtlv alkat taltia omti kailL DichánI na
iimiu galu tailniHiviiii a pnaím kfe-
cm lu m ovu
tvcŮstltd tt pmfťbnf kaUáma nbsvliir
J'i dbii HHivkrvefiBtiteljHsnf rmrva
t tvh diláré lélaatla fUmU Ifi vy
rážky oa Ule Uvrar a riil Osa $1 láhov
Mrrlv kahiai nro Mťi a lwlvln v vtdv nnnit-
tm lr-Lm v iMw-h v kříll nkn)le
Mlmlrliiy oliitiM tiHiCvnl řcuTkg
mrn kr m pteka a saratent kiíV Cena
aiHiáiiiius j
sVrnry Ctscarta analkr tfrrrrné) tana )p
trlillvíjii ve várek Kifivra sárov iá-
tt_ vrat jutrmím rhnnrfiáni MCtill k Jíd
lu tmm tu bylinná Un ZSj j
Rirfímř krajanAm fa spolehli vnnt našich lék A neb jaoa ponelvfre připravovány
dle přetlpift lrkfkfrh které n nejlépe navědily Nejsnu to HAně váe U-fJti vy
álrzy ale léky které pro rozličné aí-ďihy Jano spolehlivé a pf i ravovaoé f aej
lepairb Utek bylinaveh jaké Jsoa trba k dntán(
Krajané nrrjícf ai léky Bale kde nrjaoa k dostání v lékirné saSlem vyp arené
a poladial bdyi cena lék a jest pHIoienn Adretajtet tTVlr
ORT G GHALON 17IL0ER IlEOfl
$990
$490
za
za
Vybeřte si dle libovůle z ve
škerých $10 $12 h $15
obleku Hne) nnrskýcb
$10 $12 a 15 zimníků
skiilmuku zahrnující veškeré
mužské celnvlii&iié obleky cbe
viotnvé mužské obleky z tweed
IfStek obleky zo suken dontu
tkaných jakož i vliíseokových
kažmírfi — aneb veškeré muž
ské zimníky a knímuky až po
stul prodávané za $10 až $15
nyní můžete si z nich vybrati za
Stály $1000 až $1500 jeden
kde lze výnocne naoupiti stavební dříví
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
PIVOVAR
i ni Air Objednávkám věnuje ae
IWi-unzvlá
íbtní pozornost
_____ — — KW — ____1
LEKY
RevMatIsai aaa a kesttc ml to hftl vyMfea
uiivknim Hrbiva In o ke ry je pfturnvo
váa In lákar prwtpl-u Ona $140 láhev
trtlv Wlf HatMMt Ht od dávna oblfhra
utírán pnul acMmi lámáni otrk'lám
pl háil na prnm a v kHl KellrpM pro
talHi ptt rvvmatkrkcb aripadeca Cvaa
Ha fiOcauii
Boiral Ml vy pM'hárr]lri od aárpy bdenl pt(
IKnélio pili borknml rb wrm rimil vy
IMi im ryrhltt utiváaioi línových kápnuli
ťfloa Krenia
Brtlv Kk aroH choieřt a aiijanj )ntt ánlnt po
Irhilvy - h pf icir h lrtnk'h mrmm i
ápaluMlw CaiD-letntm kfvtrm krvvv
aiu ílem kiMiua a prtjmu Ona ftiH
erntá láhev
Brttv icrvakai )~t pravým hnMtHrm ttrhta
tmpiiri alfkfrh Jmi ifitnnny k at
váni tak í matky arninll ládné amnái
dítky přl ttftl ho ativat CenaSceaia
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
LONG ISLAND CITY N Y
Ctěná redakce Pokroku Západu!
Národní Skandál v našem Velko
New Yorku dosud není skončen a
mně se zdá že teprve počíná Ct
Č Dobročinná a Vzdělávací Spo
lečnost popadla (o jak se říká za
rohy! Zvolila ze svého středu ja
kýsi vyšetřující výbor který měl
schůzi 2oho února ve velkém sále
Národní Budovy za obrovského
účastenství obecenstva Proběh
schůze byl nadmíru bouřlivým
Občan Bucl ústě dokazoval to co
uveřejnil ve svých zaslánech v
Pravdě Jiný občan dokazoval
že s několika společníky pil za
darmo pravé "plzefíské"! Druhý
občan zase dosvědčoval že ob
chodveda Chochol chtěl aby účet
na sto dvacet pět dolarů za bár
přepsal na sto padesát dolarů prý
těch dvacet pět dostane kolektor
a když ten občan na to nepřistou
pil umluvili to na pětku! Jistý
občan zase poukazoval že práv
ník Dobročinné Společnosti při
procesu s panem Buclem vůbec
nebyl při soudu [Právník onen
slyší na jméno W WojtíŠek]
Jiný občan poukazoval že obvině
ný pan Wojtíšek neuznal ani za
dobré dostavit se do této schůze!
Druhý občan opět obviBoval před
sedu Dobročiné Společnosti pana
Kruliše že neměl dopustit na
soud s panem Buclem an dobře
věděl že to musí platit (Nechtěl
patrně kazit byznys panu W W)
Občan Kruliš zde přítomný na
zval veškerá obvinění "slintáním"
načež po hrozné vřavě schůze roz
puštěna Avšak lid chtěl by se
PORUČÍ'! BUCK
ZvláStní komíne námořnického odboru odporučila 28 důstojníků k povýšení Po
" ručík W ti Buck povv&en bvl osm sluní) 6 pro mnohé cenné služby pro
kázané odboru tajné služby ve Washingtoně Buek získal mnohé důležité
informaoe v Gibraltaru a líných
pokračovalo ve schůzi takže byla
opět zahájená a po vystřídání se
ještě několika svědků skončena
Úplný průběh schůze přinesly N
Yorské Listy s apelací na obecen
stvo by se neukvapovalo v odsu
zování provinilců ježto obvinová
ní přednešené před vyšetřujícím
výborem je prý jako svědectví!?
Vůbec dle mého náhledu připadá
mně to jako kdybychom byli v
Kocourkově na komedii Jest sice
chvalitebné co píše red NYL
totiž že tím trpí NárodníBudova
a kdybychom ji měli snad ztratit
že mnohý člověk by přiSel o celý
svůj majetek ježto mají veškeré
spolky podpůrné v podniku ulože
ný kapitál a tím že by přišli na
mizinu to však nemohu pochopit
že nechtějí naše některé listy ztrá
vit ono svědectví co dokázanou
vinu Já míním že když bych
řekl někomu veřejně Že je zloděj
a ten mně nemohl dokázat že ne
ní tak že by ho každý musel po
važovat za zloděje — - — Musím
také podotknout že sněhová bou
ře trvala u nás celý týden prová
zena hrozným mrazem Veškerá
doprava byla přerušená čímž tr
pěl velice obchod V některých
částech města nejezdily pouhčol
káry po 4 až 5 dní
S úctou
K M
HAVANA Cuba aoho února
Ctěná redakcel Sdělte prosím
prostřednictvím Vašeho ctěného
časopisu našim známým že nám
Čechům od třetího pluku nebras
ského dobře se vede Líbí se nám
zde lépe nežli Georgii neboť
máme zde méně práce a pak naše
stany opatřeny jsou podlahami a
postelemi JI dostal minulý tý
den psaní z Omahy od jistého člo
věka a ten se mne ptal zda li je
to pravda Ze zde musíme všecu
nádenoickou práci konatL Jeli
kož i jiní lidé domýšlejí se asi ni
čeho podobného chci jen zkrátka
napsat co zde' děláme Ráno
vstáváme v sedm hodin o půl
osmé máme snídani o tři čtvrtě
na devět jdem na cvičení které
trvá pouze hodinu Potom si kaž
dý dělá co chce Já nejraději
chodím k moři Ve čtyři hodiny
máme přehlídku jež trvá pouze
půl hodiny a to je celá naše práce
Dříve jsme zde měli více práce
nežli nyní neboť museli jsme vo
zit vodu ze vzdálenosti asi pěti
mil Kubánci však nám ji zaved
li rourami do našeho tábora a tak
máme o to namáhání méně K
vožení vody přiděleno bylo vždyc
ky dvanáct vojáků jeden z každé
setniny a ti vozili na dvou vozích
vodu pro celý pluk Vystřídali se
každodenně Také jsem zde shle
dal se s dvěma krajany od druhé
ho pluku dělostřelectva Je to
Ed Byža z Brooklyna a Václav
Císař z New Yorku Oba súčast
nili se bitev u Santiaga a vyprá
věli nám jak statečně se drželi
Nyní jsou na Kubě podruhé Ed
Byža mi řekl že za 4 týdny bude
u svých přátel v Brooklyně Oni
se oba dali na vojnu jenom pro
dobu španělské války Onehdy
se jich kapitán ptal zda li přejí si
býti propuštěni aneb vstoupitido
pravidelné armády Byža odpo
věděl že udělal již pro Spojené
Státy dost a že půjde domů když
je válka u konce kdežto Císař
prohlásil že se dá znova odvést
na tři roky Oba jsou upřímní Če
ši a nestydí se za svoji řeč Zde
se mluví že v červenci budeme v
Omaze a budeme rozpuštěni Já
si přeje tam býti ale po propuště
ní právě netoužím Stane-li se
tak dám se k pravidelné armádě
tředozHmkých přístavech
na tři roky neboť život vojenský
se mně líbí Pokrok Západu do
stáváme správně dvakrát týdně
Anton Šrámek
Co F 3rd Neb Vol
HOWELL Neb — Ctěná re
dakce Pokroku Západu! Čítám s
velkou radostí Váš časopis ale
dosud neviděl jsem žádnéhé dopi
su z městečka Howell v kterém
jest každý český obchod zastou
pen a ve všech panuje ruch a £i
lost Co zde velice potřebujem
jest hotel který zde Žádný není a
a místo pro hotel jest zde velíce
příhodné Dobrý obchod by zde
dělal člověk který by si toho hle
děl Kdyby některý z krajanů si
přál něco podobného podniknout
tak nechť dopíše mně a já mu s
radostí posloužím zdarma — Po
časí jsme měli zde tak studené že
jsme nemohli vyjít na ulici bez
přikrytého nosu by neumrzl ale
nyní máme zde počasí příjemné a
farmeři už se zásobují stroji na
jaro a připravují k práci Pan
Josef Novák mi sdělil že už jede
náct secích strojů prodal Ceny
VŠech (armerských výrobků jsou
zde dobré a farmeři si libují a ří
kají že není přes republikánské
časy Přišel ke mně na poštu je
den krajan a pravil že už je dlou
ho populistou ale od nynějška že
bude volit vždycky pro dobré Ča
sy ať to jsou třeba republikánské
J L Svoboda
TRAER Iowa — V neděli
19 února slavili zlatou svatbu
Josef a Helena Koníčkovi Neby
la to Žádná rvláště okázalá slav
nost ježto před týdnem pochován
byř igletý vnuk jejich kterýž ná
sledoval matku a sestru na Ná
rodní hřbitov u' Vining Je to již
třetí člen z jedné rodiny Foulovy
co v čase tak krátkém na věč
nost se odebral Ani ta rozroari
na nemůže rfisti dosti rychle na
věnce Sešli jsme se do domova
z kterého před lety jsme se vystě
hovali Rodiče naše z 10 dítek
mají přítomně 7 nás živých a do
hromady počítáme 36 dítek totiž
vnoučat jejich která se těšila ze
zlaté svatby dědouškovy a babič
činy a dovolím si říci že mnohý z
nich sobě myslil no dědoušku
však já Vás taky už brzy pozvu na
svou Mimo rodinné členy byli
přítomni sousedé a někteří přáte
lé tak že nás tam bylo přes 60
osob a vSickni přáli jsme starému
párku Ještě mnoho let zdraví a
spokojenosti ač v tomto žiti mar
ně po pokoji toužíme neb chvíli
se radujem a chvíli soužíme Zna
menáme se jejich dcera
M K Mochal
LITERATURA
V minulých dnech rozesláno
bylo první číslo devátého již roč
níku Hospodáře Toto číslo má
na stránce titulní zobrazený po
krok Nebrasky jak znázorněn byl
ve výstavce Burlingtonské dráhy
na výstavě zamississippské a do
velké mír}' samo číslo toto podává
důkazu o velkém ba nesmírném
zrůstu jehož se časopis ten s
ostatní Nebraskou dodělal Tvoří
totiž objemný sešitčítající neméně
než 36 stránek a přiložen jest mu
Čtyřstránkový titulní list s obsa
hem pro ročník minulý tak že
Čítá vlastně 40 stran Jest to
dojista slibný počátek nového roč
níku a uváží-li se obsah ročníků
minulých musí dojista býti jen ku
podivu že jsou ještě čeští rolníci
kteří nejsou odběrateli Hospodáře
Co časopis tento za jeden jediný
dolar poskytuje jest věru až úžas
ným Tak ku příkladu obsah
minulého ročníku uvádí 70 článků
vztahujících se k zemědělství vů
bec 6 článků z oboru hospodář
ského průmyslu 25 článků z do
bytkářství vůbec 21 článků z
oboru kofiařství27 článků z oboru
skopového a ivepřového dobytka
48 článků z drůbežnictví vůbec24
článků o plemenech drůbeže 51
Článků z oboru včelařství 10 člán
ků ze zvěrolékařství vůbec 92
článků ze zvěrolékařství o nemo
cech zevnějších 6i článků o ne
mocech vnitřních 25 z polního
hospodářství vůbec 21 o obdělá
vání půdy a hnojení 180 obili
nách 310 okopaninách a rostli
nách průmyslových 170 pícninách
18 o pleveli a Škůdcích 8 o lukách
a pastvinách 29 o mlékařství 41
o sadařství 5 c zpracování ovoce
19 o vinařství 24 o vinařství
sklepním 20 o zeleninách 23 o
škůdcích v zahradě 16 o domác
nosti 9 o výchově dítek 65 z
kuchyně 24 z různých oborů
domácnosti 31 užitečných a pro
spěšných zařízení Celkem tedy
obsahuje 875 Článků delších ne
počítaje drobnějších článečků po
kynů rad a myšlenek 24 čísel
jež vydány byly roku minulého
čítají 584 stran a ozdobeny jsou
211 vyobrazeními Hospodář není
časopisem v němž by jeden jediný
Člověk "všeuměl" obsluhoval
všechny obory nýbrž skoro každý
obor má svého zvláštního spolu
pracovníka když ne redaktora
Články vědecké se vzhledem ku
hospodářství obstarává dr K H
Breuer Zahradnictví rediguje F
J Olšan sadař a zahradník v
Ames Iowa Včelařství píše ze
své obsáhlé zkušenosti pan Vít
Koupal z West Point Nebr O
ženských pracích poučuje paní M
G Sojková z Washington Iowa
Rady a pokyny pro hospodáření
v Texas podává rev A Chlumský
Brenham Texas Do oboru mlé
kařského přispívá prof F W
BouŠka z hospodářské koleje v
Ames la Z hospodářství při
spívá nejhojuěji pan Josef Miller
z Patterson Missouri Rozmanité
pokyny a mnoho poučení v roz
pravách Dbala a Nedbala podává
v každém čísle Vojta Chládek
dříve v Duolap Nebr nyní v
Larwood Oregon Více než dva
tucty dopisovatelů píše ze svi
zkušenosti vícekrát v roce kdežto
nesčetně jiných přispívá občasně
Více než 25 ČlenkyB Besídky podílí
se v rozhovorech této pravidelně a
více než tolik občasně - Časopis
tento vydáván jest ovšem hlavně
pro rolníky avšak již i mnozí
městští čtenářové shledali v něm
hojnost poučení pro sebe a stali
se jeho pravidelnými odtěratelL
Ač jest Časopis tento sám o sobi
za nepatrný dolar laciným až dost
poskytuje přece ještě odběratelům
svým prémie a sice ntjcennější je
sbírka semen ne druhů obyčej
ných nýbrž semen vzácných a
zvláště volených z polovice im
portovaných ďrnhů zelenin vesměs
to druhů jaké! se v obyčejných
obchodech neprodávají Kdokoliv
časopis tento posud neviděl nechť
si dopíše o Číslo na ukázku a bude
mu s ochotou zasláno bezplatní
Adresujte jednoduše: Hospodář
Omaha Nebr
Svojana ročníku V číslo a ho
nosí se opětně bohatým obsahem
jak rázu původního tak i cenný
mi překlady od svobodomyslných
pracovníků a myslitelů světových
Jak známo1 vychází Svojan čtvrt
letně a roční předplatné obnáší 80
centů Objednávky obstarává: AI
VaBouček 150 W I2th Street
Chicago 111
Svobodná Škola jejíž 2hé číslo
ročníku III obdrželi jsme v těch
to 'dnech plní věrně svůj úkol
vzdělavatelky a zušlechťovatelky
příštího česko-amerického pokole
ní Všichni pečliví rodičové měli
by časopis tento dítkám svým
předplatili Poplatek obnáší pou
hých 50 centů ročně Adresujte:
Svobodná Škola 694 W 18 St
Chicago Jll
Pro nemluvňátka
není lepšího léku nad Cbamberlaln's
Cotigli licmedy Lahodná chuť a lé
čivá moc činí lék tento oblíbeným jak
matkám takž 1 dítkám Rychle zhojí
ku Sel a tak zamezí často zánět plic a
jiné podobné následky Ve statisíci
případech lék tento užíván proti zá
ftkrtu a neslyšeli jsme ani v jednom
ža by se nebyl osvědčil Nejen že zá
škrt vyléčí alébrž když v čas počát
cích nemocnému podán záškrt zcela
zamezí V případech modrého kaále
napomáhá rozpustili šlemy v průďiš
nici usazené a umořOoje snazší odka
šlání zmíifitije dráždivost hojí blány
a tak mírní bolestný kašel až konečně
zhojí na dobro Na prodej u všech
lékárníků
Pšstujte lukufici s rozumem i
a snadno uiůíete sklidili
70 AŽ 100 BUŠLŮ PO AKRU I
to jest kdy nasázíte tu p uvui a sice !
: buďio FAKLY VEILOW KOSB aneb
! SNOW FLKE WHITE kteréžto druby !
! Jedinfi k dostáni jsou n
! J B Alt VI STROJÍ O !
krále kukuřice
v Sheuaudoali la j
ENYprolHW: $100 buSI pyteliM rerjtft :
při 6 liuílwh dám pytle sdítnna ZaSlete
6c v knlkáub pro ka- y itruh na ukázku
Corn Growlng"
h p'iiu2iui k za-nce t kniíku
Hnita on I
ťlšte teaky némí-cky i
dt h23-lo3
anen (malíčky
$I550S ©Zdokonalené bicykly
zailťine vám O O
II ku prohlednuti
r1 tleli Jmu to
nejnmějeí druby
liru muže feny a
chlapce t dívky —
Trvali 11 nňvně
$SO 00'Lakwood$24EO
' Není piiicti Jiné máme aa $l l3ň0 15JS$
$170afl9W 1'iřtedrii'ao mimořádnou na
bídku Obrázkový kotul" a nruia
1(12 W Van "uren St - 11858 - CliickRO 1U
šíří se opět po Spojených Snítei h Nedo
pusťte aby i V lis za svou oběť pooitala
Z leží na torus 1 Abysto zvolili si léky
dobré spolehlivé a osvřdřené a 2 Ahyte
jich v čas užívali nežli choroba pevné
usadí v tMe Vašem Znozoru jete-li ia
I jsie nastydli že vás mraz! v tile rhuí k
jidm mizí nnstavá zácpa holeni nlavy 1
v kříži nemeškejte ani chvíle a kupte sl
Severův Balsám pro Plíce
ne ilepšíbo to léku proti kšli kter od
straní z tel a zárodky každé choroby a
nastuzení pocházející 4diran( tlak s
prsou uřiní dtcbrfní volným Beverov
Bxlsani pro plíce pomůže vždy kilyi sa
no v cas uma tena zů a w tis
ZiiroveB 1 balsitmem berte
SeTeroTy tabletky proti nastiiseniaámy
které jistě nastuzeni nu zlomí Jsou slo
ženy s nejlepších l'k& zu:ím'cb proti
nxfituzeniniim Ucinktif též jemným
způsobem na stolici zmírňnií bnřkuať %
sílí soustavu tělesnou fów ti fuA
W F SEVERA Český lékární
CEDAR RAPIOS IOWA:
Severovy léky lze koupil! ve všech lé
kiirnácL a obchodech a léky
po nejlepších rycblolodích a jízdu
po všecb železnicích obstaráme
vždy nejleTnaěJl
Kdo přeje i nikoho tk sebou po
volat! raíii nám oznámit jeho
adresu a také jemu odporuiiti
aby nás o podmínky převozní la
skavě požádal
-SEHENA-
Salxer-ara teaaeaa zarareu!
r ~ 7 wjiaiu
I aiá tavw poieu aaskuaaau aaawa
cezii ffilO za lfV
II "'' iwlnlca mmm
l ani obrázkový kaiaM atefM
I k&l lámu aa IOn 9 Icife- i
1— — vwniiiiri 1 au
r~ - — - aia)
aemeaaaaiua
jNL : Mm
PŘEPLAV