Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 03, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
gOKROK
PADU
Založen 1871-Bočník Žx
OMAHA NEBIL Y PÁTEK DNE 3 BŘEZNA 1899
I) voj ty denníku : Ročník YII číslo 49
ltf)VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
Již jen málo dní zbývá kongresu
k jednání Se sobotou skončí za
sedání tohoto kongresu a jeho
lhůta V senátu v úterý jednáno
bylo o předloze k podpoře neboli
subvenci americké plavby a přija
to několik předloh menší důležito
sti Ve středu byla hlavním před
mětem jednání předloha rozpoČet
ní pro různé potřeby mezi čímž
nalézají se povolení pro stavby
pošt Pro poštu omažskou povo
leno započetí stavtíy druhého kří
dla jež čeliti bude na sedmnáctou
ulici a sice pro letošek povoleno k
tomu úČeli pro začátek $150000
Též povoleno $13000 na zakou
pení staveniště pro poštu v Hast
ings $7000 na staveniště v Nor
folk a $21000 na staveniště a bu
dovu v Blair Nebraska Jiné
další sumy povoleny mezi jinými
jak následuje: Pro Butte Mon
tana $100000 pro Salt Lake
Utah $150000 pro Seattle
Washington $150000 pro Stock
ton California $40000 Salem
Oregon $50000 Leadville Colo
$25000 Deadwood S D $50
000 a Dubuque Iowa $50000 —
Včera prošly dvě předlohy důle
žité a sice rozpočet na opevnění a
trestní zákon pro Alašku Mimo
těch odbyto bylo asi 30 jiných
předloh nepatrnějších Trestní
zákon pro Alašku mí opatření
povolující prodej lihových nápojů
ale za přísných obmezení Pokus
nahraditi tyto úplným zákazem
prodeje se nezdařil'
V sněmovně poslanecké jedná
no bylo v úterý o rozpočtu ku
krytí všeobecných schodků a po
volena týmž maličkost $21089
384 Dvě nejdůležitější položky
byly $1500000 na dopravu Špa
nělských zajatců kteří padli Fili
píňanúm do rukou z ostrovů
oněch do Španělska a $1310000
na doplacení rozsudku kterýž vy
dán byl Southern Pacific dráze
Ve středu přišla na pořádek před
loha rozmnožující počet vojska a
byla přijata Mnozí republikáné
hlasovali proti ní naproti tomu
opět někteří demokraté hlasovali
pro ní dovozujíce že rozmnožení
vojska bude pouze jen dočasným
dle této předlohy kdežto když by
jí zamítli a bylo svoláno presiden
tem zvláštní zasedání budoucího
kongresu mohl by tento přijmou
ti předlohu ku trvalému rozmno
žení vojska Též předloha vše
obecných schodků prošla a to bez
debaty Předloha rozpočetní pro
řeky a přístavy ku kteréž senát
připojil předlohu nicaraguanskou
odkázána byla konferenčnímu vý
boru jelikož sněmovna jednání
senátu neschválila Předloha se
nátu prohlašující Deweyho admi
rálem byla přijata Včera zamít
nut byl návrh aby se předsevzala
zpráva komise odporučujícf by
místa těch poslanců kteřf vstou
pili do armády (jsou to 4) prohlá
Sena byla za uprázdněna Pro
výstavy v Buffalo a Toledo povo
leno bylo pro každou $500000
Povoleno též $1000000 ku stav
bě budovy pro vrchní soud ve
Washingtonu Též povoleno $148
600 na koupi pozemků od Brulé
Indiánů v Dakotě — jakoby ne
bylo dost na vyhození těch devět
milionů které byly zaplaceny
kmenu Sioux za pustiny západně
od řeky Missouri
Zákoa ve prospěch dllnfkfi
Senát coloradský přijal ve stře
du večer 26 proti 6 hlasům před
lohu stanovící že práce ve všech
dolech ve státě nemi trvati déle
nežli 8 hodin denně Předloha
tato prošla již ve sněmovně po
slanecké před delší dobou Bě
hem debaty senátor Buckley způ
sobil sensaci prohlášením Že jemu
a několika jiným senátorům nabí
zeny byly veliké sumy peněz kdy
by proti předloze hlasovali V
Utah mají tél zákon o osmihodin
né době pracovní a nejvytší soud
prohlásil jej ta ústavní
Hové politická atrua
Nová politická strana byla sor
ganisovína v Cincinoati tento tý
den Pooese jméno Sjednocená
reformní strana a dle výpočtů aa
Uadatcla pojna do sebe s&braf -
stranu vůbec všecky reformní
živly s výjimkou prohibičníků
Na všeobecné konferenci zastou
peno bylo sedmnáct států Zvolen
též národuí výbor a přes $1000
sebráno bylo mezi delegáty na
agitaci V prohlášení zásad když
bylo poukázáno na stávající ne
utěšené poměry politické na ne
věrnost poslanců kteří sice lidem
jsou voleni ale potom slouží bo
háčům a korporacím uvádí se ini
ciativa a referendum jako jediná
cesta k vybřednutí z přítomné mi
zérie Republikáné v Mlchig-anu
V Jackson Mich konána byla
ve středu státní republikánská
konvence Soudce Claudius B
Grant obdržel opětnou nominaci
za člena nejvyššího soudu a plu
kovník H S Bean z Ann Arbor a
Eli R Sutter z Detroitu aklatnač
ně navrženi byli za řiditele uni
versity V prohlášení zásad schva
luje se platforma přijatá národním
sjezdem v St Louisů r 1896
Zvýšili služné
Obě sněmovny v Jižní Dakotě
přijaly předlohu kterou zvýšuje
se služné guvernéra a členů nej
vyššího soudu na $3000 a obvod
ních soudců na $2500 ročně
KRONIKA UDÁLOSTI
Dobrovolné zvýšení mzdy
Řiditel dílen Federal Steel Co
v Bayview Wis Reis palepiti
dal v ocelárnách vyhlášky že od
1 března zvýšeny budou mzdy
nádenníků asi o 9 procent Platy
řemeslníků s výjimkou těch kteří
pracují dle určité škály mzdy
budou zvýčeny co nejdříve Po
sledním rozkazem zlepšeno bylo
postavení několika set mužů —
V závodech American Steel Co v
Clevelandu zvýšena byla mzda asi
8000 dělníkům o 5 až deset pro
cent — American Tin Plate Co
v Martins Ferry O zvýšila svým
1000 dělníkům mzdy od 5 do 10
procent — Také v Lebanon
Pa v tamních válcovnách a Žele
žářských závodech zvýšena byla
mzda dčlnictvu průměrně o 10
procent
Jesse James uznán nevinným
Mladý Jesse James syn pověst
ného bandity jehož jméno nese
uznán byl před soudem v Kansas
City nevinným z účastenství na
oloupení expressního vlaku Mis
souri Pacific dráhy v Leeds
Loupež z kteréž policie obviňova
la Jesse Jamese spáchána byla 23
září minulého roku na samých
hranicích města Kansas City —
Porota neradila se ani hodinu a
když rozsudek vynesla v soud
ním sále ozval se potlesk Patrně
neuvěřila přísežnému tvrzení svěd
ka W VV Lowe jenž přiznal se
že byl členem loupežnické tlupy a
označil Jesse Jamese Andy Rya-
na a Bili Ryana jako své pomoc-
cníky Naproti tomu dokazovala
obhajoba že v době spáchání
loupeže mladý James ani z města
nebyl Paní Samuelsová babička
'obžalovaného dokonce tvrdila že
seděli spolu na verandě a že sly
šeli výbuch dynamitu kterým
lupiči rozbili železnou pokladnu
Parník stroskotán
Zvláštní depeše ku bostonské
kému Heraldu z GloucesterMass
praví: Parník Mandego kapitán
William Corcum přijel sem v úte
rý a přináší zprávu o utonutí par
níku Moravia kapitán Witt který
vyplul 18 ledna c Hamburku do
Bostonu Kapitán Corkum sdě
luje že spatřil Moravii na severo
východní ostrožně ostrova Sable
roztrženou v půli Stroskotala se
patrně asi dvanáct mil od břehu a
poněvadž nikde nebylo známek
života je oprávněna domněnkaže
mužstvo všecko zahynulo
Potrpí sl ta pariís
Dozorčí rada iowská vydala ze
své úřadovny rozkaz kterýž bude
mít za následek radikální reforma
ve třinácti státních ústavech Po
1 Červenci tohoto roka každý zří
zenec v těchto ústavech od ná
denníka až po řiditele mužský neb
ženská vykázali se musí přede-
psano1 uniformou V rozkazech
do neimeniícn podrobnosti po
ptány jsou tyto uniformy a vý
slovní podotknuto íe nasejí býti
opatřeny začátečními písmenami
l: zr?t tli tra ť~rf iTtrrí fi
Život pro zlato
Do Seattle Wash přijel ve
středu parník City of Seattle i
Alasky po bouřlivé plavbě GT
Howard jeden z cestujících pravil
že opustil Rampart City kolem 15
prosince Přináší zprávu o záhu
bě iočlenné družiny "zeleňáků"
jež za vůdcovství Johna Folgera
starého prospektora yukonského
odvážila se ke konci října z Rám-
part City k řece Koyukuk Za
několik dní potom přihnal se
hrozný blizzard a teploměr klesl
na 42 stupně pod nulu Od té
doby nebylo o lehkomyslných od
vážlivcích ani slechu a tu není
pochybnosti že zahynuli
Ženská dobře mířila
Slečna Lillie Marvinova vyni
kající mladá ženština z Marshall
111 postřelila a nejspíše smrtelně
zranila Williama A Vaughana
svého švakra ve středu odpole
dne Navštěvovala kollej v Buffa
lo a do svého domova vrátila se
neočekávaně Odebrala se přímo
do kanceláře továrny svého otce
kde našla Vaughana a střelila po
něm dvakráte dříve než mohlo jí
být v tom zabráněno Mezi oběma
panovalo nepřátelství v poslední
době Slečna Marvinova nalézá
se přítomně ve vězení a osud její
závisí na tom jaký obrat poranění
Vaughanovo vezme
Vyšetřování obvinění Milesových
Komise jež vyšetřuje domnělé
nesprávnosti stravovatelského od
boru podnikla v úterý zajímavou
zkoušku Dala upraviti různé
druhy masa jaké bylo armádě
dodáváno a požádala svědky vět
šinou prosté vojáky aby ochutna
li a řekli které maso bylo jim
předkládáno na Kubě neb Porto
Ricu Vojáci shodovali se v tom
že žádné z předložených mas ne
odpovídá úplně pokrmu jaký byl
jim v poli podáván Z toho je
patrno že kontraktoři používali
poněkud jiného procesu nežli ja
ký komisi a vládním odborníkům
sdělili Celé vyšetřování stává se
ostatně velmi monotónním' neboť
když jeden svědek tvrdí že maso
v krabicích bylo špatné přijde
druhý a dokazuje ie bylo zname
nité Tak to jde stále Maso
prochlazené všeobecně uznáváno
je za nejlepší
Rev Coffey odsouzen
Reverend William N Coffey
z Des Moines la jenž přiznal
se Že ukradl $500 ve zlatě své
domácí pf Magartové odsouzen
byl ve středu na tři a půl roku do
káznice ve Fort Madison kamž
včera už byl odvezen Soudní sál
byl přeplněn zvědavci poněvadž
Cofíey byl velmi oblíben a prozra
dilo se na něho též že byl za
snouben s třemi děvčaty najed
nou Lord Herschell zemřel
Ve Washingtonu D C zemřel
ve středu lord Herschell je
den z členů vysoké společné an-glo-americké
komise za Velkou
Britanii Jak známo komise tato
měla urovnati různá nedorozumě
ní mezi Kanadou a Spojenými
Státy Lord Herschell padl na
kluzkém chodníku před několika
týdny a roztříštil si pánvičnou
kosť Poranění bylo dosti nebez
pečné ale lékaři doufali v uzdra
vení Ve středu večer srdeční
vada učinila však Životu nemoc
ného náhlý konec Lord Her
schell narodil se 2 listopadu 1837
a za svého života obdařen byl ce
lou řadou vysokých titulů Za
nechává manželku dvě dcery a
syna
Americký řovernér Gnams
Parník Gaelic z Hong Kongu
a Yokohamy přes Honolulu při
jel do San Franciska v úterý a při
vezl následující zprávu od dopiso
vatele Spojeného tisku: Velitel
Taussig z Benningtonu je prvním
americkým guvernérem Guamu
Vlajka nale vztyčena byla nad
touto novou državou t února o
půl jedenácté dopoledne Zdvi
žena byla nad pevností Santa Cruz
v přístavu San Luis ďApra a po
zdravena děly z Benningtonu
Současné byla vztyčena nad vlád
ními budovami v Agana pět mil
daleko a byla pozdravena prapo
rem a Benningtonu a četou domo
rodá milice a polní baterii Vý
platní Benningtonu je výberčím
vžziTfzh čtztstl pro Guam
Americká vlajka vztyčena byla též
nad ostrovem Wake velitelem
Taussigem
Španělští přistěhovalci
Do New Yorku přijelo v neděli
třicet Spanělú na parníku Umbria
Většinou jsou to nádenníci a do
vedou čisti i psáti Všichni odje
dou do různých hornických míst
na západě Budou ještě vyslý
cháni přistěhovaleckými úřady
zda-li snad nebyli zjednáni kon
traktně Od ukončen války se
Španělskem přistěhovaleelvo ze
země té rozmnožilo se o plných
100 procent
Aristokraté newyorští v úloze
vrahu
Nikdy snad nebyla vznešená
společnost new-yorská tak rozru
šena jako při koronerově vyšetřo
vání tajemného otrávení paní C
T Adamsové jež právě bylo do
končeno — Je tomu více tý
dnů co se jmenovaná paní lehce
roznemohla bolením hlavy a tu
požila dávku "bromo-seltzeru '
kterýž byl jí dán Harry Cornish-
em správcem New York Athletic
klubu jenž u ní bydlel Cornish
obdržel láhvičku v pěkném stříbr
ném pouzdru poštou Byla mu
dodána do soukromé poštovní
skřínky kterou najatou měl v
jednom krámě a Cornish domníval'
se že poslal mu jí žertem některý
z přátel jeho Jak známo bromo-
seltzer je dobrým lékem pro "bo
lení vlasů" Když Cornish spo-
zoroval že paní Adamsovou nevě
domky otrávil běžel ihned pro
lékaře a věc oznámil policii Na
stalo vyšetřování na němž podí
leli se všichni tajní z kanceláře
dfstriktního návladního Když
sebráno dosti svědectví zahájen
inquest koronerův kterýž trval
několik týdnů Zakončení jeho
bylo velmi sensační V pondělí
ohlásila porota že osudná láhvič
ka otráveného břomo-selUevu po
slána byla Cornishovi Rolandem
B Molineauxem vynikajícím
sportmanem new-yorským jehož
-a - VI ri _
otec gen Monneaux je neKoiiKa
násobným milionářem Moline
aux měl proti Cornishovi zášť a
jed obmýšlel pro svého nepřítele
Hned po vynesení výroku poroty
byl zatčen a uvězněn v Tombs
Na radu svého právníka nechce
vůbec mluviti o celém případě
Na Molineauxovi lpí podezření
ještě z jedné vraždy Tímtéž způ
sobem jako paní Adamsová otrá
ven byl známý boháč new-yorský
H C Barnett Rozdíl byl pouze
v tom že poslán byl mu prášek
kterého pravidelně užíval pro o-
svěžení nervů Z toho policie
hned soudila že otravný dar po
cházel od nějakého přítele Bar-
netova kterýž zvyky jeho dohře
znal Nyní se zjistilo že Moline
aux nenáviděl Barnetta poněvadž
svedl mu mladou a krásnou ženu
jeho Distriktní návladní Gardi-
ner předloží veškeré svědectví vel
ké porotě se žádostí aby proti
Molineauxovi vznesla žalobu pro
vraždu prvního stupně Ve stře
du v souhlasu se žádostí distrikt
ního návladního velká porota ob
žalovala Molineauxe z vraždy prv
ního stupně Žaloba obsahuje 4
body
Jedou do Nebrasky
Družina ruských Duchaborců
přinucených k opuštění vlasti ná
sledkem náboženského pronásle
dování zastavila se v úterý v
nádraží Union v St Louisů a byla
předmětem značné pozornosti se
strany ostatního obecenstva Cel
kem jede 16 rodin jež čítají do
hromady přes 70 osob Hodlají
se usadili na farmách blíže Lin
coln Nebr
Dar rodného státa Schleyovi
V úterý přijel do Baltimore ad
mirál Winfield Scott Schley a u
vítán byl nepřehlednými zástupy
nadšených obdivovatelů hrdých
že Schleyova kolébka stála v Ma
rylanlu Večer uspořádán byl na
počest Schleyova velkolepý ban
ket při černi guvernér Lowndes
odevzdal hrdinovi od Santiaga
čestný medailon dar to státu Ma
ryland Medailon krásný jest nad
pomyšlení Erb státa Maryland
vytepán je ze zlata obklíčen dé
manty kolem nichž je věnec t
dobového listí protkaný démanty
a zavěšený na modré emailové
stolce jejíž konce ozdobeny jsou
disaatv a na ní2 ie nápis: "Lía-
Nejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Sprlnřs Ohio Hanna Walnut Block atd
£2 NejlepSI Illirioiské v kusech $550
S425 nejlepsl utni na valeni Hase tíeacon JNut unii &ÍJ0U
jest velké čistá a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930
Sklad 17 a Mason
ED TJNSIlW & OO
stavební
PRODÁVAJÍ
V SOUTH OMAHA NEBRASKA
Písárna a sklady: 27 a L ulice
Ct české obecenstvo tiuozoruuieme
stavebního jakož i vSebo druhu krmiva a ochotné a lacino české rodáky se vsím
podobcým obsloužíme Vše jest čerstvé a nejlepěí jakosti Navštivte nás než
podniknete stavbu a poznáte že míníme ziskati a zachovatí si vaší přízně Neza
pomeňte místo jest to no východním konci viaduktu na L ul (dt46ml
Scott Schleye" Vetkána ve stuž
ce ie démantová kotva a dva me
če jichž rukojetě a čepce posáze
ny isou démanty Nahoře lest
erb Spojených Států a v něm ve
tkána modrá emailová stužka s
dvěma hvězdičkami vyznačující
mi důstojnost podadmirála Na
druhé straně jest pěkná kresba
křižáku Brooklyna v reliéfu Cel
kem í20 démantů nalézá se v me
dailonu a práce- na něm trvala dva
měsíce
Vichříce v Indianě
Okolí města Evansville Ind
navštíveno bylo v neděli divokým
cyklonem který mnoho škody na
tropil Dílny Evansville Brick
Company byly úplně zničeny se
škodou $10000 Rovněž budova
Diamond Coal Company podlehla
zkáze S mnohých soukromých
domů strhány byly střechy a obyd
lí paní Susan Robertsové bylo
rozbořeno větrem Celková ško
da bude veliká
DROBNÉ ZPRÁVY
Ve Vail la objevila se černá
diíterie což v celém městě způ
sobilo hotové zděšení
Arcibiskup Villate z církevní
organisace známé jako "staří ka
tolíci v Americe" vystoupil z těle
sa toho a podrobil se opět vrchno
sti církve římsko-katolické
Na Central Pacific dráze blí
že Hot Springs Nev srazil se
osobní vlak s pomocným parostro
jem v úterý pozdě večer Dva
topiči a jeden strojřídič byli usmr
ceni a jeden strojvedoucí těžce
poraněn
Albert Becker chicagský ře
zník jenž vězněn byl po delší
dobu na podezření že manželku
svoji zavraždil přiznal se konečně
ve středu že shodil ji do jezera
když 27 ledna kráčeli spolu po
viaduktu Randolph ul Chlap
oženil se hned potom se pletou
holkou Edou Sutterlinovou Tělo
zavražděné ženštiny nebylo dosud
nalezeno
Ve Walton blíže Logansport
Ind příbytek Daniela Ecktona
roztříštěn byl v neděli výbuchem
přírodního plynu zrovna když
rodina Coblentzova dlela tam ná
vštěvou Paní Ecktonová a paní
Jesse Coblentzová zraněny byly
smrtelně a bez nějakého pohmož
dění nikdo nevyváži
Zprávy spolkové
Fodp Sokol Tjrí 1
odbývá svou schůzi příští neděli
5 března ve 2 hod odp v síni
spolkové Jelikož se budou číst
stanovy po třetí jsou všichni
bratři nuceni do schůze se dosta
viti neb podléhají pokutě 25c
Jan Chleborád taj
Tábor Colsmbas Ífle 69 WOW
odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 7 března 1899 a poněvadž
jest to čtvrtletní jsou bratři Žádá
ni by se do této schůze četaS do
stavili Frank J Fitle clerk
Česko-Xár Hraiteraí Spolek
Schůze výboru odbývá se v ne
děli 5 března v 8 hodin večer v
spolkové místnosti
Fr Svoboda taj
Zaíhraií aítkj
Chamberlaia' Coogti Bessedy aa
ebraaila Usfea dítek siskrtom trpících
LCk toato nessá sobi řevného v tffpa
drobné $5 25 Cherokee drobné za
Físénia 1402 Farnam St
3E
dříví seno a krmivo
Telefon 285
že založili isme závod a skladiště dřiví
AMENDED ARTICLES OF IN CORPORATION
Changing the Name of Pokrok Zapadá
Printincr Company to "The NaMonál
ťrinting Company"
Rkow Ait Men by Thesb Pkkttot8 that
ata speciál meeting of the Stockholders of
the Pokrok Západu Prtnting Uompauy a cor
poration orgauized and existing under and by
virtue of the laws of the State of Nebraska
held at the ottice of said company in Omaha
Doaglas County on Maturday the 14th dar
of January ! under and pursuant to acafl
for such meeting duly passed by the Board
of Directors of said company and published
in the Pokrok Západu conforming in all řes
pects to the prQvisione of the originál artlclee
of the eaid company the said Articleg of In
corporation were amended so as to read cm
follows:
Articleg of IncorporatlOQ of Thb Naíiomal
Printino Company:
We the undereigned do bereby associat
ourselves into a body politic and eorporate
under the name of National Pkintinb
Coupahv and do adoptthe foUowlng article
of iucorporation:
Ahticlk 1 The name of this eorporaiion
shall be Thb National Printino Company
Art 2 The principál pláce for the transac
tion of the business of said Corporation shall
be in the City of Omaha County of Doaglas
and State of Nebraska
Art 8 Tbe generál natureof the business
to be transacted by this Corporation sbalí ba
toprintand publish monthly semi-monthly
weekly semi-weekly tri-weekly and daily
newspapers and do generál Job printing
book biuding líthographing and engraving
Art 4 The authorized Capital Stock of
sald Corporation shall be Twenty-Plve Tbou
sand Dollars divided into Two Hundred and
ťlfty Hhares of One Hundred Dollars each
which shall be transferable in such a manner
as tnay be provided in the By-Laws and may
be IsHuod frotii tlme to tlme bv a ote of a
majority nf stock issuert and tbe nmber of
payments slinil De as oruerea by tne Board of
Directors but no share shall be sold for Xetm
than One Hundred Dollars each
Akt 6 The tirae of eommencement of sald
Corporation slinil be the Twenty-flrst day of
uctooer inmm ana tne ume 01 termination 01
thft HMinft shull lín thn TwfinrwHrsifc ňňv nf On-
tober 1H14 unless renewed or dissolved sooner
byavoteof two-thlrds of the Cupital Stock
theroof
Art 6 The hlsrhest amount of lndebted-
ness oř liabilities to which said CorponttiOB
can at auy time suhject itself shall not ex-
ceeci tne sum or f Ivo Thousana uoiiart
Ki110Oun1 except for itrounds and buildinirs of
such business Iř it shall be deeided to buy
Hnu Dunu sucnana no otner nonueu or mort-
caged inuebtedness shall ever be coutracted
iy said Corporation
Akt 7 The business and affairs of said
Corporation shall be conducted by a Board of
mrectors tlve in number wno shall De cnosea
bv the Stockholders at their anuual meeting
each share of stock having one vote whick
election shall le held on the Hrst Satarday of
Apríl or eaeii year and they snail noiu ouice
for one year or until their successors Ure
elocted andqualified A majority of the Board
of llirectorsshall form a quorum forthe trans
aelion of business They shall adopt the
necessary rules and By-Laws for the trausac
tlon of business and shall receive a coinpen-
sation of not more than Ten Dollars a year
ror thelr services vacanclcs on tne Koara
shall be ti II cd by the retnaining Directors foi
the balance of the unexpired term
Aht b The offlcers of sald Corporation
shall be a President who ghaii aiso be a man
aaing editor a Trsasurer and Secretary who
shall bechosen by the lloard of Directors la
such manner and nurform sucb dutles
as the Hy-Lawsof said Corporation may pře
senoe
Akt V WheneverOne Hundred and Tweiiry
Shares or more of stock shall have been sub
scrlbed for the asoclation shall be deemed
organized as a Corporation and thereupoa
atiy Biibscriber or suhscrihers for over Eighty
Miares may cau a meeting or tne suoscriuers
at some sultable pláce in the city of Omaha
for the election of ofticers by givlng aotica
theroof for not less than one week m th
Pokrok Zapndu newspmier
Akt 10 Hv-Imws mav be made by the Cor
poration not inconsistent witu tbe law or
tnese art iclcs
Art II These artlcles of Incorpnratloa
mav be amended bv a vote of two-thlrds of
the stock upon noticn by lbe Board of Direct
ors to the Stockholders of not less thaa two
weeks Dutilisned in the Pokrok Závadu or
sent by mail
in wit nesa wnerenr Jolin KOMCKypmiaentw
and John Krechler seciWarv resDeatlvely
of said company have herennto signad thelr
numes tne secona aay or reoruary a u i
JOHN ROSICKÝ Prest
In pnneiee of: JOHN KRBCHLBB Saev
Fred Wallwey
V A íkiubrada
Ptatb or Nrbraska I m
CorsTYorDoťQLAs i
John Roalckf president and Joha Kreahler
ocretary reapre-tively of the NaMonal Priav
Ing Company being Hrst duly swora eat a
severally dopnaea and saya that tbe facta
stated in the foreroing Instrument are true
that sald speciál meeting of stnckboldera was
duly ealled by tne Board of IMnvtors of taa
Pokrok Zipadu Printing Oonrpany that
noticeof said meeting was doly published la
the Pokrok Západu and all the prureedínga
provlded In the originál Artlcles of locorpor
atton of the Pokmk Západu Printing Co for
amending sald Artlcles of IncorporatkM wera
eomplled witta In all iwpecta that USB of Mork
were repreaentcd at said meeting that aald
Artlcles were amended aa above stated la
due form by a vote of 147 for and M agala
said amendmenC And furtber aAaatasartb
not
john rosický jonw KRBCHlia
President Seeretary
Sabacrlhed fn my prewwee and awnra tp ka
fora me tbe Sod day of Febraary IM
rSARK W BAHDHAOBB
i aoTARiAL I Kotáry PabUe
snAi f
OctotcíkCm a rrovtílCa
V knihkupectví Pok Zip jaoa k oa
tint Tiechn v divadelní apiiy Jel vy
li T tlakem v Cechách a nejsem rosebrsV
r Úplný wioiffl vtech spise nlst
se vlem na poiadiaí sdarma ▼ !
ma jaoa nvedenv všechny kasy dte
svých rásvt a pH fcmldéss je evceeeav
jaký kaa je kolik jednání a k:k aswk
vytanaje ťS3 nes—
si'
i
H
í
— _'v„ — — —-
I- nsctaztsAa ano ssoára ť x