Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 28, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %£)K]ROK
ZÁPADU
Založen 1871 --Ročník XXVIII vv
OMAHA NEBIL Y tfTERf DNE 28 IÍNORA 1899
Dvojte ďenníkn: Ročník TIL číslo 48
nOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
' V sněmovně poslanecké roko
váno v pátek o rozpočtu pro odbor
válečný při čemž záhy zaběhnuto
do různých otázek politických
hlavně pak do otázky rozpínavosti
pokud Filipín se to týče Hlavním
řečníkem byl republikán Johnson
z Indiány kterýž ostře útočil na
presidenta a na sekretáře války
Algera kteří prý holdují imperia
lismu bez ohledu oa to Že tím
hmotné i mravní zájmy naší země
poškozují Debata potrvala do 552
kdy odročeno zasedání na 8 hod
Zasedání večerní ztráveno projed
náváním soukromých předloh pen
sijních jichž celkem 77 přijato
V sobotu pokračováno v projed
návání rozpočtu armádního a zby
tek zasedání stráven chvalořečmi
o zemřelém senátoru Walthallovi
a poslanci Love-ovi obou z Mis
sissippi Včera veden byl velký
zápas o to zda li rozmnožení ar
mády má býti obmezeno a po de
batě skoro celý den trvající usne
seno přidati k dotýčné předloze
dodatek že rozmnožení armády
má trvati pouze do x července
1901 Pak jednáno o rozpočtu
pro rozmanité potřeby
V senátu rokováno v pátek o
předloze na reorganisaci naší armá
dy a po delším jednání došlo k
dohodnutí dle kteréhož táž s ji
stými opravami as přijata bude
Opravy tyto spočívají v tom že
síla armády ustanovována by byla
nanejvýše na 65000 mužů při
čemž presidentovi dáváno bylo by
právo v pádu potřeby svolati
armádu dobrovolnirkou s obme
zením počtu nanejvýše na 35000
Pokud týče se dobrovolníka ti
podržáoi býti by směli ve službě
nanejvýše do prvního -července
1901 V dalším projednáván roz
počet na úpravu toku řeic a přísta
vů a týž před samým odročením
50 proti 3 hlas přijat Zasedání od
ročeno v 640 V sobotu pokračo
váno v projed předlohy na reorga
nizaci armády a tu ukázalo se že
odpor proti rozmnožení téže do
sud zlomen není a že bude to as
těžkou prací tuto prosadili Hla
vním kamenem úrazu jest ustano
vení dle něhož bylo by rozmno
žení armády trvalým proti čemuž
ilně se protestuje a proto také
pc-Háa návrh by rozmnožení ono
v platnosti zůstalo pouze do 1
července 1901 Z dalšího jednání
dlužnu uvésti že povoleno $250
000 na zakoupení místa pro kni
hovnu kterouž ve Washingtonu
Carnegie postaviti zamýšlí a Že
přijata resoluce vyslovující se ve
prospěch výstavy větší Ameriky v
Omaze a pro obeslání téže výstav
kami z Kuby Porto Rica Hawaii
a Filipín beze všech však výloh
pro pokladnu spolkovou Po při
jetí 47 soukromých předloh pen
ijních zasedání v 3:35 na pondělí
odročeno V sněmovně poslané
cké prošly dvě předlohy rozpočet
ní 1 sice pro armádu a pro opev
nění Též přijata konečná zpráva
konferenční komise rozpočtu pro
Indiány
Z WíSBlnřtooo
X Sekretářem války Algerem
popřena v pátek co nejrozhodněji
pravdivost zprávy Že z úřadu
vého poděkovat! se zamýšlí Vy
jádřil se o tom následovně: Za
okolností nynějších nemohl bych
nikdy z kabinetu odstoupili Jsem
úplně spokojen a tím aby veškeré
úřad ní jednání mé v době války se
Španělskem vyšetřujíc! komisi co
nejdůkladněji vyšetřeno ' bylo a
výsledku nikterak se neobávám
Nevzdám se nikdy úřadu svého
pokud veškery stížnosti proti sprá
vě mé vznešené vyšetřeny nebudou
Klplllf tile Itlfrl
V New Yorku leží smrtelně ne
mocen Rudyard Kiplíof známý
básník a spisovatel anglický Při
jel do této zemi minulý týden m
voji manželkou rozenou Ameri
čankou a sotva la f lodi vystoupil
roznemohl te aa prvdkf sápal
tiic V nedlli ae si mrsklo i
kotec aadejia ala Ufean vlenj-
KRONIKA UDÁLOSTI
Tajemný výbuch
Následkem nevysvětlitelného vý
buchu kterýž následoval oheíl vy
puknuvši v oudove Dickově v
Hartford City Ind ve Čtvrtek
čtyři osoby přišly o Život a tři
byly zraněny Výbuchem vyzdvi
ženo bylo celé třetí poschodí a
kleslo na poschodí druhé Plame
ny rozšířily se na dvě stavení sou
sední Čtyři ohořelá těla vytažena
byla ze zřícenin a stotožněna jak
následuje: Lewis Lafarge a man
želka jeho James Bone a William
Lewis Ranění jsou: John Bal
lard Nathaniel Pinker a Joseph
Yountz
Maso "ctihodného stáří"
Pobočník Schaber z osmého
dobrovolaického pluku ohioského
jenž během války Španělsko-ame-rické
zásoboval mužstvo konser
vovaným masem praví že všecky
krabice opatřeny byly štítky s
číslicemi 1898 na nich vytištěný
mi Když však se krabice namo
čily tu Štítky spadly a pod nimi
objevil se původní obal s číslicemi
1888 neb nějakým jiným datem
stejně starodávným
Novinářský závod vyhořel
Pětipatrová budova na 4 ulici
blíže 1 ave v Minneapolis vlast
něná Tribune Publishing Co
byla úplně zničena požárem v pá
tek v noci První poplašné zna
mení dáno bylo v 10:40 ale dříve
uež stříkačky přijely plameny
prorazily střechou a šlehaly do
ohromné výše Ohefi povstal v
akcidenční sazárně na druhém po
schodí a hořel patrně od 6 hodin
neboť v tu hodinu byla místnost
uzamčena Zachráněno nebylo nic
adresy knihy lisy sazečské stro
je všecko podlehlo zkáze Celá
západní stěna budovy vodou pro
sáklá sřítila se asi za hodinu po
spozorování požáru c Štěstí však
žádný život lidský nebyl zmařen
Kolegiátní výpomocí časopisu
"Times and Journal" mohla býti
Tribune hned v pátek vydána Též
sousední budova kde firma George
Benz & Sons míla velkoobchod
byla téměř úplně zničena Vyda
vatelská společnost Tribune páčí
si škody na $ 108 000 s pojištěním
{85000 kdežto ostatní firmy v
téže budově neb vedle se nalézají
cí odhadují si ztrátu na {45000
Pobloudilý sluha boií
Rev Millian N Coffey z Des
Moines la zatčený pro krádež
{500 své domácí pí Margartové
předveden byl v sobotu před di
striktní soud Neměl žádného
právuíka a když případ byl vyvo
lán povstal jednoduše a pravil:
"Jsem vinen vaše ctihodnosti"
Rozsudek bude nad pím vynesen
zítra Mladý muž zdá se býti
opuštěn od všech bývalých přátel
a hříbuzných
Kofalecai trust mohutní
Kořaleční trust kentucký pohltí
tento týden opět několik dalších
lihovarů Podílnici na vyzvání
řiditelstva složili včera $ 12000 -
000 kterýžto obnos rozdčlea bu
de mezi mstitele kteří do kombi
nace přistoupili Z toho připad
ue na turíny cincinnatske asi
1 1000000
Ambulance bez koní
První samohybná ambulince
svého druhu věnována byla ne
mocnici Michaela Reesea v Chica
gu Byla zbudována v tomtéž
městě a jest darem pěti vynikají'
cích obchodníků kteří nechtějí
udatí svých jmen Ambulance
váží 1 600 liber a uraziti může 16
mil za hodinu Těleso vozové jest
na zvláštních pérách tak že ne
mocný aneb raněný pocítí co nej
méně drkotáni po dlažbě
Vyietřovánl obvlalil Mllesovýck
V pátek vypovídal opětně před
druhou vyšetřovací gen Charles
P Eagan dřívější generální stra
ovateL Pravil že snad za zka
žené maso bylo sraženo něco
účtu dodavatelů ale jist neví
zda se tk dělo Svého času osná
mil mu plukovník Oseood že
často odmrštěno bylo vojenskými
veliteli maso úplně zachovalé
dobré— "Byla někdy aéjakft po
trava poaláaa vojska jako eiperi-
raeat?" tázal se plakovafk Davu
— "Pit tisk liber koaaervovaaéko
kovlo masa" ©i pořídil Eaa
Maso prochlazené bylo do jisté
míry také pokusem ale to jak
každý doznává osvědčilo se zna
menitě Bylo prý sice nabízeno
stravovatelskému odboru několik
chemických látek ku konservování
masa ale ty byly všecky na jeho
(Eaganovo) zakročení odmrštěny
On žádal od dodavatelů výslovně
prochlazené maso odporučované
armádními lékaři Co týče se
masa v krabicích to bylo prý též
zdravé ale působením tropického
podnebí stal se vzhled jeho odpor
ným Dle náhledu majora A H
Bowmana z druhého pěšího pluku
maso v krabicích chutnalo jako
by bylo převařené a zbaveno živ
ných látek Též zdálo se býti
staré dlouho naložené
Úroda oraniů v Kalifornii
Edwin TEarl ze San Franciska
jenž dobře jest obeznámen s ovoc
nářstvím v Kalifornii praví: "Skli
zen' oranžů v jižní části státu za
tuto sézonu lest asi í 000000
beden Z toho počtu asi čtyři
pětiny zasílány jsou do východ
ních měst Finanční příjem ovoc
nářů bude mezi $3000000 a
$4000000 Florida úplně vytla
čena byla z konkurence s Kalifor
nií pokud pěstování oranžů se
týče"
Upláceni poroty
Ed Burke chlapík pochybného
charakteru a Frank Kosák pekař
byli zatčeni v Sioux City la na
obžalobu dosti sensačního rázu
První je obviněn že uplácel po
rotce a druhý že úplatek přijal
Stalo se to v případě státu Iowa
proti lupiči James Bellovi v di
striktním soudě před dvěma tý
dny Porota po 24 hodinném u
važování uznala obžalovaného ne
vinným což při silném svědectví
proti němu vzbudilo překvapení
Zavedeno bylo vyŠetřpvání a zat
čení následovalo Ostatně již po
delší dobil rijěl státní náviadní po
dezření že poroty přijímají ú-
plátky - -
Bulgarla v bezpečí
Z Ponta Delgada na ostrovech
Azorských se sděluje že parník
Bulgaria od Harnbursko-Americké
společnosti všeobecně za ztrace
ný pokládaný veplul do tamního
přístavu v pátek s cestujícími i
lodním mužstvem při dobrém
zdraví Z ohroženého parníku
nezahynul tedy nikdo neboť dří
ve již 25 žen a dětf bylo phveze-
zeno lodi weenawken do ťonta
Delgada a plavci kteří odneseni
byli ve člunu zachráněni byli par
níkem Vitoria Vypravování ce
stujících o prožitých zkušenostech
je rázu sensačního Dnem ani
nocí oka nezamhouřili a neustáfe
tonuli ve strachu že loď se poto
pí Malomyslnost mezi mužstvem
dosáhla již takového stupně že
vrchní strojfídič vyhrožoval za
střelením každému kdo by se vy-
řýbal nějaké práci neb nechtěl
konali svoji povinnost
Neštovice v Texasu
Zvláštní depeše do St Louisů
Dallas Tex sděluje: Obavy
před šířící se nákazou neštovičoí
dostoupily takového stupně Že
distriktni soudy byly zavřeny a
poroty rozpuštěny Také na za
vření veřejných škol se pomýšlí
Až posud událo se pět úmrtí v
nemocnici pro účel ten zřízené na
lézá se deset pacientů ale mnoho
případů léčeno jest v domácno
stech jež podrobují se karantén
ním opatřením Zprávy z Cleburn
Weatherford San Diego Corpus
Christi a jiných texasských měst
zvěstují že se nákaza Čím dále
tím hrozněji Šíří
Nouze e vejce všeobecná
V Clevelandu prodávají se vejce
po 50 centech za tucet a mnozí
groceristé ani za tuto cenu nemo
hlt obsloužiti své zákazníky V
restauracích byly vejce vynechány
z jídelních lístků Podobně jest
v Pittsburgu a jiných větších mě
stech Zkušení komisionáři před
povídají že přítomný nedostatek
vajec potrvá týden neb nanejvýš
deset dní
Zaearáaí lltlj
Ckaaabrrtaiaa Coacfc
taria la ttfca 'tek tiruan tryfcfc
LCz tasta aaesa mzi rmížm v aílpa
Z dějiště válečného
Dle zpráv z Manily docházejí
cích zůstává situace tam dosud
nezměněnou a patrně není naděje
že by v dnech nejbližších moc po
vstaleckou úplně potlačiti se po
dařilo Dle zprávy páteční udr
žována šarvátka hlavně v okolí
Caloocan téměř po celý den při
šemž patrným bylo že střelba po
vstalců značnou měrou se zlepši
la tak že na straně naší počet
zraněných značnou měrou ziostl
Téhož dne dospěl tam dopravní
parník Scandia s 20tým plukem
pěchoty kterýž ihned na břeh vy
sazen tak aby v boj Činně zasáh
nout! mohl Co týče se města
samého tu zavládl po městě po
řádek lepší a počet zatčení znač
nou měrou se zmenšil což obé
přičítáno jest rozkazu gen Otise
jež obyvatelstvu domurodému
zdržování se v ulicích a na mí
stech veřejných po sedmé hodině
večerní zakázán
Od admirála Deweybo došel v
pátek odboru námořnímu tele
gram v němž žádá z příčin poli
tických o bezodkladné vyslání vá
lečného parníku Oregon kterýž
přítomně v Honolulu kotvil Te
legramem tímto spůsobeno bylo
značné překvapení v kruzích ú
řadních a stal se předmětem jed
nání zvláštního zasedání kabinetu
presidentova Uvažováno hlavně
o tom jakého významu dlužno
přikládati slovům z "příčin politi
ckých" a dospěno konečně jest
k závěrce že náš admirál De
wey obává se nejspíše vmíšení se
do záležitostí tamních některých
velmocí evropských a že tudíž se
sílením loďstva svého pro všechny
případy náležitě připraven býti
chce Výsledek porady byl že
žádosti jeho vyhověno a Oregon
v dnech nejbližší cestu na Filipí
ny 'nastoupí- " : ?::' -V '""
V neděli došly válečnému odbo
ru zprávy z Manilydle nichž vzty
čena byla vlajka naše kapitánem
dělové -lodice Petrel na ostrově
Cebbu dne 22 února od kte
réžto doby klid a pořádek tam
panuje Z Manily samé o stavu
věcí nedošly žádné bližší zprávy a
z toho soudi se ze gen utisovi
podařilo se povstalce zatlačiti a
pomocí zbraně domorodce na
uzdě držeti Za to však z Ma
dridu rozhlašovány zprávy právé
opáčné a prohlašováno že prý si
tuace v Manile jest kritickou a že
poměry zhoršily se tou měrou že
velitelé evropských lodí válečných
za nutno uznali k ochraně přísluš
níků států svých mužstvo na břeh
vysaditi Pravdivost zprávy této
iest ve Washingtonu rozhodně
popírána a uváděno jest že krok
podobný ze strany velmocí evrop
ských zajistě býval by admirálem
Deweyem neb generálem Otisem
příslušným odborům bezodkladně
oznámen
Z KUBY
V provincii Matanzas začali re
ukazovati bandité ale bylo s nimi
zkrátka zatočena Kubánští vo
jáci pod majorem Arguellesem
pustili se za tlupou sedmičlennou
jež několik zločinů spáchala do-
donili ji blíže vesničky Carthage-
na a v nastalé půtce dva bandity
zastřelili a dva chlapy poranili
Sami měli jednoho soudruha zabi
tého a dva raněné V pronásledo
váni se pokračovalo
Gen Maximo Gomez na své
cestě do- Havany zastavil se též
ve městě Matanzas a súčastnil se
velkolepého plesu uspořádaného
ve výroční den narozenin Wasb
mgtonový:h Starý hrdina a gen
Wilson těšili se největší pozorno
sti přítomného obecenstva Go
mez zatančil si také čtverylku
tři níž manželka fen Wilsona
byla mu "protějškem"
Z Matanzas odejtl Gomez do
Guines v provincii havanské kdež
uvítán byl veškerým obyvatel
tvém a tél několika setnioami
amerického vojska Dívky a ženy
bíle oblečené sypaly kvítí před
staFičkého vojevůdce a moobé
nadšení jej objímaly a líbaly Ve
čer aspořádáa byl na počest Go-
mezovi banket v radnici kterého
účastnilo aa přea 100 osob Téhol
avfUai dostalo aa Goaaeaovi t
tlaxizao Ciaazca FU 1 Gran -
Hejlepší TVRDÉ
Rock Springs Ohio Hanna VYalnut Block atd
Nejlepňf Illlnoiskd v kusech $550 drobné 5 25 Cherokee drobné Z
$425 neJlepSÍ ublť na vaření Naše Beanon Nut uhlí $350
Jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 gltladl7a Mason Pfaárna 1402 Furnam St
'1
ED MUISTSH-A-W & CO
stavební
V SOUTH OMAHA NEBRASKA
Písárna a sklady: 27 a Z ulité Tkleidm 285
Ct české obecenstvo upozorňujeme
stavebního Jakož i všeho druhu krmiva a
podobuym obslouJme : vsejeguerítvě
Dodniknete stavím a poznáte že míníme
pomeňte mfsto Jett to no východním konci
místě pozdaven byl Gomez gen
Lee
Vjezd skutečného osvoboditele
kubánského do Havany v pátek
b1 triumfální Gomez vjel do
města dřívější nepřístupné bašty
španělské v čele 1000 jízdních 1
pěších vojínů kubánských prová
zen generálmajorem Ludlowf m a
jeho štábem a škadronou L sed
mého jízdního pluku Spojených
Států Obyvatelstvo počínalo si
nadšením jako bez rozumu Mno
hé ženy vrhaly se před koně Go
mezova a sypaly kvítí na cestu
jeho Generál přehlížel vojsko z
paláce Až k mřstu vyprovoděn
byl kapelou druhého pluku 1II1-
noisského a třemi prapory pěcho
ty jež vrátily se do tábora a ne
vešly do města V pátek slaveno
bylo rovněž čtvrté výročí vypuk
nutí poslední revoluce Celé mě
sto bylo ozdobeno a v ulicicn
proudilo asi dvakrát tolik lidu ja
ko o pohřbu Garciově
V sobotu vystrojen byl na po
čest Garciovu skvělý banket v di
vadle Tacon kdež mnozí vynika
jící Američané a Kubánci do přá
telských styků přišli Prostřeno
bylo pro 200 hostí ale galerie
přeplněny byly divákykteří v této
schůzce spatřovali lepší poroz
umění v budoucnosti mezi živlem
domorodým a spojenci americký-
ni Z Američanů řečnili generá
lové Brooke a Lee za Kubánce
odpovídali Pedro Lorento plu
kovník Garcia a Cualbrto Gomez
Gen Maximo Gomez neřečnil
poněvadž následkem nastuzení po
někud ochraptěl
- V táboře druhé divise jíž
jeli gen Lee vypukla hlavnička
fficet případů ošetřováno jest 1
nemocnici a jsou obavy před dal
ším šířením se nebezpečné cho
roby
V těchto dnech vrátí se z Kuby
23 kansasky a osmy uiinoisstcy
pluk
Z HAWA1E
Do San Franciska přijel v těchto
dnech z východu parník City of
Peking kterýž zastavil se též
Honolulu a odtamtud různé no
vinky přivezl Na parníku Senátor
kterýž vyplul ze San Franciska do
Manily a vojenskou posilou pro
gen Otise událo se neštěstí 1
února V 8 hodin večer desátník
Abbott z 20 pluku kansasského
jenž trpěl zle mořskou nemocí
soadl s paluby do moře a zmizel
ve hlubinách Narodil se v Ken
tučky KampaS kubánskou celou
se ctí prodělal V Buena Vista na
ostrovech Hawaiských zemřel na
tyfus Charles Nelson rovnČŽ a dva
cátého pluku kansasského jenž
byl zanechán ▼ nemocnici parnf
kem Scandia — Americká strana
unionistů nominovala Theodra
F Lansinga na místo uprázdněné
v hawajském senátu Volba byl
konina 34 února a ježto neměl
Lansing Žádného silnějšího pro
tivníka není pochybnosti že by
zvolen
TáawMraaka cisto 47H!HWa
odbývá svou schfizi ve středa dne
t března v afnt 1 W Hrocha
Sousedé jsoa Ládáni by se všicb-
i dostavili J F Pfibyl klera
Úplný
kaia k daatání
1 zica v
3n
a MĚKEUHLÍ
dříví seno a krmivo
že založili Isme závod a aktadiStě dMví
ochotné a lacino české rortiíky to vítat
a nejlepsí Jakosti Navniívie nás nes
zlskati a znebovati si va&i mízné Neza
viaduktu uaL ul tJttfml
AMENDED ARTICLES OF INCORPORATIOR
Cdanitlni tha Nam at Pokrok Sapata
FrintfuíM ompany to "Tlio National
PrintiuK fcoiupany"
KNOW AlL KUN BY ThESK PkE8BNTSl that
at a spadal meeting of the Stoekboldera of
tne ťokrok spadu ťrinnnif uompany a cor
poratlonorginized nd exiHtlng nnderand by
virtue of tbu laws of tha State ol N bmeka
DouglasCouuiy on Satunlav tha I4tb dav
f d at the omce of sald aimmnv in Omaha
of Janunry underand purmianlto acafl
for Muota meeting duly paiued by the B ani
of Dlrectont of said compaiiy ho I pubUaliad
lu the Pokrok Zápa u oonformfng iu all rea
nects to the nrovUlonH of the oriirlmtl arilela
of tbe sald company tbe nalil Arilclea of Ia
eorporation were auiended 80 aa to read aa
toiiow-:
Articieti of Iiicorporatlon of Thb Nasiovai
ťiilVTINO uomhanv:
Wi the a n lerslirned do berenv aemelata
oiirselves Into a body politlt: and eorporate
nnder the nmne of NatiOnai PkintimO
Comp un do adoptthe foUowUia aructai
of iiivoiporatton:
amtkiik i rne name 01 tnia corporauoo
nall be Th National Pkimtiko Compamt
Akt 2 The tirluelpal Dlace lor tne tranitao-
tlon of the tmainessuf M i) Corporation sbalí
be In IhuUitvof Omaha Countv of Douclaa
and Hiáte of Neliracka
art 8 The trenéra mitureor tbe DiwltieM
to lie transacted by ihl curporal ion ahall ba
toprintand l ubllsh monthly semi-moni bly
wwkiy neini-weeK y tn-weeKiy anu aaiiy
newsppeis and do generál Job prlntmg
buok liiiiding tithoKraiihing and engraving
Aht 4 The autlionr-i-d Ounitil Suxk of
siild Corporation sbalí be Twenty-Klve Tboa-
d Do laia divli ed Into Two Hnndred and
Kifty Bliarcs of one Uundred Dollora eacb
hleli Kball le tranMferatiie In soch a uianner
as uiay be provided In the Uy-Lawa md may
be isHue l froni titue tu tinio by a vote of a
majority of atock iraued aud tne namtiarol
DaymeniBMhail be as ordered by the Koardot
ulreciori- but no Hliaroauall beauld for leaa
thau One Hundred Dollare eacb '
Akt SThe Ume of uiimmt-neement of nll
iirnrirntfjin rthall hA thn TwHitiv-flmt dur ol
Octolier 1H8U and the timeof terminatlon oi
he 8nie xhall ne the Tenty flrst dav of uo
)ber 1H14 unlesi renewed or dlnolvedaoonet
fv a vote of two-thirds of tbe (Japiial Btuoh
thereof
Art The hlghest atnonnt of IndebteO-
neiw or liahiiiilt-a to which -ald Corooralioa
can at any time sohlect ltxelf ab ill not e-
ceea tne mini or ťive inouKana uoiar
Pii000u except fr erounila andboildluinof
un DiiHinťtHt ti it giiail ne aw iueo t uuy
nd bultd B'ich: and no otlmr bonded or mort-
zaged indebiedneaa shall ever becontraoted
uy a a uorporation
Art 7 Tne iiulnes and affalra of aW
Co poratton rhall beuonducted iiy a lloard of
trecun tive in numner wnu anaii ne enonea
bv iheHtoL-kholdera at thelr annaal meeliaa
Meh ahare of stock havlnc one vote wbiok
electlon shall be held on the flrut Batorday of
Aprtior eacb year and ibeyanall nold uomw
fo' oueyvar or nntd thelr aucet-aaors ara
alected and qnaliflťd A majority of the Board
of Directornshail formaquorum foriheiraas-
iciion ot Dnsineun xney snaii Haopt uiv
ecetwarT rules and Bv-Lawi for the transaa
tlon of biiHlness and ohali receive a ooiapea-
ttlon of not more lhan Ten Uoiiara a year
řor tht-ir HervicM Vai-an ion on tbe Boara
ihHlI be SI led by the remaining Uireutora fot
tne oaiaoce oi tn unexpireu term
Aht H Tbe olflctrn of said uoronratma
liall be a President wbo shall aian be a maor
aging editor a I rinnurt-r and Pet-retary wna
hall M chmen by lbe B -ard of Directors la
sueh tnanner and perfortn aneb datle
as the By-Lawsof said Uorporatloa aaay pra
aerllie
Aht V WheneverOne Hnndred and Tweary
-ďares or more of stoik sbalí ha ve Imm-h aab
wrilted for the as-oviatlon annll be deenrd
organlxed hs a Corporation and (nt-reapoa
nny subseriber or sulisrrihers for ovc r Eiícniy
áhares tny call a meeting of the BobHoribera
at some hu table plare In the city of Omaha
rnr tne eiection of omoera by gtving aouee
thereof for not Ira than oaa treea la ta
Pokrok Zánsdii newDiner
tbe Oor-
po ation not lncoimlttent atith
aht jo uy-jxws may ne mane oy i
UM
kt or
toexe articun
may be auiended by a vote of two-thirds of
the stork tipon notioe by tne Board ot Direct
orstothe Stot holdem of not leaa thaa tw
Aht 11 These artlelea or IBOornoraiioa
week1 D H'lbed la tne ťokrok auaaaew
em by mail
In wltnesa wh"reof Joha RoaiekyDraaldeaV
and John Kreuhler BrraLarv roHBcetlvall
of sald oompany have herranto sigiiad theu
aamea la secona aay oi noraary a xa ionk
JOHM ROSICKÝ PraaS
In prraenee nf : JOHN KRUTU R Ssey
rrei waiiey
V A Houhrada
arin nv Nkbrase I _
OoDBTT ov DoDOLa {
John Boalekf Dresldent and Joha rank la
neeretary rvcpectlveiy ot tbe NaMoaal Prtat
Inc loM Dtnv belnr Brat daly awora eaek
everaily deppaos and aaya that taa faeta
taiea in tne loreaoing instraw ni are irve
tbat sald spnclal meeting of tuckkolilava as
doly called by the Hoarl ot Dtrartom ( tha
rosroa 6paaa rnnwng lAWřani ™
iKUimot aaid mee Inawaa dni DubliBad la
the Pokrok Zapadá and all the prorwdlaga
providea ta m orijrinal Art-ku oi larorpor
aikMi of tha P krok U ada PrlnU- g fo
nwtnrllnr aalrl ArtlrlMuf InmmirltiM VCPa
eompltrd n b In all reapeeta ahal MS of Stork
were reprearatat at mra aseetinr uw wmtm
Artlelea were amended aa abuva otatrd la
dne form by a vote of 1T? for and li agalajat
aatd aateadmeat And fartker aAtaataaayak
Bfl
JOHt ItOHICKt JOHN ERKCHLCB
President Serretary
Sahaertbed la bv aru ne and ramra a Ba-
fore bm M Sod day of Pabraary M4L
VEAHK W BANDHAVKB
SOTARIAI I Natary Pablaa
bai f
OClaO I ! í m 3 a laaawTaaia3
CivzSi
V Mkknpectvf Pok Zip jaaa fe
ttiai vaecltay diradelal apiay Jel vr
aty tiajieai v Cechich a seteoa rtMcbrir
av Úplaf setMai vtec a ariai aaUa
e Htmmi fUUUÍ aaanaw ▼ aw-a-a
jBoa aiadny vfccaiaT kary -
vyck riart a v í ttUa fi ar~r
rký kM s o k tiZUi a tz lr-
ryústzz I 'í
3E
IřJ