Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 24, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "Pokrok Západu
HOVIHKY Z ČECH
HfodDl lakMwtn od prnvodaj "Puk Káp'
V Praie dne 8 února
Kdo ten use4 roietneT Následky vypovídáni
Pru Jak tl dovedou Maďaři poručit
Cíle eevfcýcb Nimcft Velká ITaha Ně
mecká káeinl v Prase Drouoty Politika
UleUJWnlI O krta! vattrorakouski
KampaS itm sninii Sněm království
Českebo Svubodomvulaa strana v Cechách-
Htudentokjf rach v Prase Dro
boty: Kevulveruvidebatta Čell a Nim
el Pobodá
Kdo rotetne utelt Rakousko
uherské vyrovnání dle všeho se
protáhne novým provisoriem Ke
určitému projednání to s ním ne
jde a nepůjde dokud nezavládne
klid zbraní v cis i v trans Cis
počítá na výsledek v trans ale —
zmýlí se obě Němci v Cislajta
nii totiž kalkulují podaři li se
opposki v Translajtanii vyhrát
tož že musí vyhrát i oni neboť i
tam že je opposice jako všude
menšina Ale v Uhrách opposice
nevyhrála spíš couvla aby vyle
zla z nemilé kličky
Národy rozeštvané v Rakouské
Cislajtanii aesmífí dnes nic jen
pravá pevná nezdolná rovno
právnost a uznání starých práv
To však dnes můře učiniti pouze
— císař Vlády jeho jako kej
klífi budou sic i bez toho tančiti
mezi vejci dá! — budou ale také
padati A vír potrvá bude žiti
absolutismus národohospodářství
musí klesati - bez parlamentu a
parlament musí klesati bez kázůe
a mravu Je to bída Kým za
viněná f Starou tradicí Rakouska
Což nemohl už dávno být pokoj
základem uznání práv Čechů a
Slovana vůbec? K čemu to stálé
nadsazování a nadržování něme
cké menšině? Či nelze v osvíce
né (?) Evropě 2''t různým národ
nostem v nejosvícenějším Rakou
sku bez nadvlády jako v často tak
kaceřované Americe ? Ejhle jak
daleko daleko a zpět jsme
A mamy jsou pokusy a cesty
Naši poslanci tuto cestu dnes za
hájili ' doufali v nejlepŠÍ a dnes
jsou ve slepé uličce Pravda po
ctivě přiznáno vykonali kus prá
ce Neboť leccos věru se stalo
co stálo za jejich obětavost Ja
zyková nařízení pro Čechy rozší
řena byla tajnými výnosy i na
Moravu a částečně i Slezsko —
Náprava v obsazování ne j vyšších
míst u soudu policie atd je zřej-
má české soukromé školy se se
tátňují ba nověji -došlo i na dvě
velmi důležitá usnesení O jed
nom uznání to patentu z r 1848
jsme psali minule druhé je tajný
výnos ministerstva spravedlnosti
jímž zakazuje se státním zřízen
cům vměšování do národnostních
sporů a hlavně ochrana menšin u
nařízení obojjazyčných nápisů v
Liberci atd Leč to vše ač veli
ce opakujeme velice cenné po
kroky přece není nic Není to
jen skrovná náplasť na dlouho-
leté jařmení všeho českého a slo
vanského a není v tom systému
- ani spravedlnosti Proč se nevy
sloví otevřeně napřed princip —
zásada? Proč nezaujme vláda
určité stanovisko rovnoprávní?
Hodí sic tu i tam leccos ale při
tom Němce hladí chlácholí Tak
hle pokoj nebude Řez musí být
určitý Slovo muž Jinak bude
uzel pověstným uzlem gordickým
do té doby až najde se nějaký
Alexandr který jej rozetne
Následky vypovídáni t Prus Kdo
jinému jámu kopá sám do ní pa
dá praví staré přísloví Vypoví
dací politika pruská začíná jeviti
citelně hospodářské následky na
Prusku samém Polský poslanec
na německém říšském sněmu ma
jor Šmula chystá v té příčině do
taz ve kterém bude statisticky
dokázáno jak nesmyslná a škodná
je prušácká vypovídací politika
I dříve byl v pruských pohranič
ných okresech nedostatek dělni
etva Nyní ovšem je mnohokrát
větří Tak na příklad v biubči
ckém okresu nedostává se 504
služebných děvčat 513 čeledínů a
784 volných dělníků Podobně
jest v jiných okresech "Neisser
Zeitung" tvrdí že jen úplné upu
itění od vypovídací politiky a ote
vření hranic může zastaviti zlo
Ejhle — brzo Prušáci střízliví
Jak Maďaři dovedou i mm Moravl
si ýoruťtl Z Hodonína na mo
ravské Slováci VtSje lokální dráha
do Ober do čiatí slováckého mě
stečka Haliče Dráha tuto po
stavila severní dráha císaře Ferdi
nanda a provozuje na ní rovněž
vcibu Uherské ministerstvo Že
knic ačllllo severní dráze no
nvcii koncesi ku sUvbl dráhy
1113 iz3 s 10 podaínkoo když
vi:i"J rJůy a oxaiactí a pod
C "Cj cz tix'd lulsm sa-
místě německé českého oeb slo
venského nesmí na nich chola ni
čeho býti A následkem toho na
leznete na všech stanicích dráh —
i těch nejčeštějších — oznámení
této dráhy v oněch dvou řečích
Městečko Halič a celý tamnější
kraj na uherské straně jest úplně
slovenský Maďary jsou v Haliči
pouze úřadníci teďy lidé dosa
zení mocí vládní dočasně — A
my se pereme o českou tabulku v
Českých krajích Inu Maďaři
jsou kosové dovedou si i na Mo
ravě poručit
český dům ve Vídni potřebuje če
ské spolky Obyvatelstvo české
jež čítá do polovice obyvatelstva
vídeňského musí míti důstojnou
representační budovu Ta bude
novým důkazem o moci českého
živlu Toť důležitější moment
než mnohé pomníky Proto kdo
můžeš přispěj Redakce čes
listů vděčně kvitují zaslaný obnos
Podnes je sebráno na český dům
pouze — 8000 zl 1
Cllřeských Nlmců v Praze ozna
čil výmluvně ondy Wolíovec dr
Berger ve Vídni řka doslovně
na veřejné schůzi: „Boj nyněj
ší rozhodne se v Čechách My
nelekáme se budeme-li zváni ra
kouskými velezrádci jako nelekli
se toho jména Cueuzové holland
ští kteří přes ta zachránili vlast
Chceme německé Čechy protože
ty budou poutem mezi námi a —
Německem!" Nuže kdo
nevidí ještě jasně?
Velká Praha měla býti odvetou
na předešlé cíle Němců To pro
to že české veleměsto mezi Ber
línem a Vídní bude důkladnou
hrází proti všem pangermánským
choutkám Ale porozumění pro
Velkou Prahu není bcbužel velké
Staročeši z příčin dříve oznáme
ných spojení oddalují Proč ne
vzchopí se voličstvo konečně toť
důležitější dnes úkol než "staro
bylý ráz" Prahy — ať stane se
tedy Velká Praha skutkem 1
Nlmecká kázáni v Praie jsou
Praze ostudou Pro pár tisíc
Němců káže se tu nejméně v 16
kostelích německy Ve Vídni pro
statisíce Čechů nesmí být ani je
dno kázání Jsme my Češi
krátce už ne beránci ale — víc
víc — Dokud nás nekopne
dáme si líbit vše a mlčíme ký
div že pozvedneme-li někdy hla
su že hlas ten nemá zvuku síly
ozvěny
Socialisti zovou už obstrukci
"blbostí" Do nedávná ale tu
"blbost" konali sami
Politika v Cislajtanii teď stoji
Říšský sněm je odročen a snad
bude i uzavřen Nastává kampaS
zemských sněmů Tyto sejdou
se dřív než se očekávalo a to pro
to že říšská rada byla rovněž dřív
odročena než bylo stanoveno
Stalo se tak pro neplodnost parla
mentní K Čemu dopřávat řvou
nům času aby se vykřičeli a ještě
je platit? Není li vůle zlomit je
jich zuřivost tož není nebylo a
nebude jiné pomoci než — vzíti
jim příležitost k zuření A to se
stalo zavřením bran parlamentu
ť? vnitrorakouski krisi proběhlo
světem zpráv tiskem referátů a
voličstvem hesel nesmyslných i
pozoruhodných až hrůza Ra
kousko uzdravitilze uznáním práv
národů a smíru mezi Čechy a
Němci a docílí se až tito budou
střízlivě se na věc dívat a až do
nutí je poměry Dnes soudí tak i
mírné kruhy německé a to dnes
referuje i nejčeloější politik česko
německý bývalý vicepresident
sněmu království českého posl
Lippert který v berlínském listu
"Nation" píše doslova: "Jeden
z hlavních důvodů který dnes
smíru překáží jest neblahá okol
nost že Němci Čechy Špatně
znají Dnes máme před sebou
hmotně í kulturně mocného pro
tivníka který nesmí býti podce
ňován Mluviti o inferioritě vůči
Čechům nemůže proto nikdo kdo
poměry obou stran zná Z té
příčiny nelze též mluviti o zavede
ní německé státní řeči neboť to
znamenalo by při vyspělosti Če
chů vzdátí se na vždy dorozumění
s Čechy "Ba" končí Lippert
"Němec bude nucen spřáteliti se
s myšlenkou Že skutečně již po
zbyl výhod jichž se nadál od cen
tralismu a lze-li předvídati správ
ně Němec naučí se překonáváti
hrůza před rozšířením zemské sa
mosprávy a bude nucen uvyk
nouti i torno že se bode mu spo
kojit! a trvalou menšinou na če
ském sněmu se zmoderisovaným
volebním řádem
Kamýaě srnmi utíná Nejprve
asi 20 února začne sněm halič
ský potom ostatní ' Sněm kríL
cesktíto ýtI3 astaaovea není V
aeIi ncV -1 a Tkaná ve Vídni
maršálek Lobkovic a s ním zá
stupci šlechty Bedř Schwarze n
berg a hrabě Pálfy dnes 8 ino
ra konferují s Thunem čeští posl
Engel Pacák a Krámář Jedná
se o programu sněmovním o jeho
délce a též ač se to' zapírá o po
měru stran Dosud neví se při-jdou-li
Němci Vláda by je tam
ráda dostala a není vyloučeno
že přijdou Nechtějí-li totiž býti
zbaveni mandátů musí A tu ti
kterým se do voleb nechce při
jdou všichni
Tentokráte má sněm vyříditi
všecky staré resty Bude prý za
sedat déle než jindy celý březen
a duben i
Svobodomyslná strana schválila
kroky nynější české delegace Vě
děli jsme to Ale vyžádali si čle
nové výkonného výboru i strany
aby se representace mladočeská
obrátila k celé svobodomyslné
straně české veřejným prohláše
ním v němž by schválené kroky
i příčiny k schválení byly uvede
ny To se také stane Tříštění
strany svobodomyslné dle zájmů
o němž se pokusy kcnaly tříštění
tomu už MladočeŠi čelí Ozývají
se už porůzně výstražné hlasy
proti všemu tříštění a drobení sil
— a jsou to hlasy včasné Kéž
dojdou sluchu Však bylo by
straně svobodomyslné na čase
učiniti ještě i kroky jiné Nestačí
jsk dosud vyzvati jednotlivce ku
fedrování strany — ty doby sic v
Čechách už minuly aby se dal lid
ovládat jednotlivci — ale výkon
ný výbor měl by k životu z
mrtvých vzkřísili zapadlé kluby
svobodomyslné měl by tam kde
se kluby rozpoltily z osobních
příčin způsobiti smír a konečně
měl by ty své předáky z nichž
někteří soudí že jsou bohorovní
zase usaditi v lidskou posici
Slovo toto je upřímné K práci
této pak dojde protože musí ač
nechtí-li Mladočeši jiti za Staro
českými kollegy
Studentský rueh v Praxe Provo
lání "Slavie" aby němečtí stu
denti vešli ve smír s českými do
znalo všeobecného fiaska Čeští
studenti je odsoudili že Češi ne
mají důvodu nabízeti rukou k smí
ru protože jsou napadáni Ně
mečtí studenti pak se provolání
smějí Jen sociálně demokratičtí
studenti počtem několika osob
prohlášení schválili VýznamnáJ
a výmluvné to svědectví
Svého času referovali jsme o bou
řích na české technice proti prof
Vávrovi Týž pán jak se nyní
oznamuje podal na české studen
ty žalobu pro bouře k minister
stvu a to žalcbu německou A na
základě této Žaloby co buřič je
nyní soudně stínán posluchač
Djordjev O výsledku líčení při
neseme zprávu Ejhle Český pro
fesor a Český student ! — Vrah
studenta Linhardta buršák Bie
berle jenž byl odsouzen na 3 mě
síce do těžkého žaláře podal od
volání a — ujel do Itálie
Droboty Revolverová debatta
byla v Praze na radnici Poslanec
Březnovský referoval tam že ně
mečtí studenti mají od policie po
volení nositi revolvery_a že toho
také plně užívají a po Češích bez
příčiny střílejí A navrhoval buď
aby se jim povolení vzalo v zá
jmu veřejné bezpečnosti anebo
aby bylo povolení to z téhož dů
vodu uloženo všem Pražanům
Rada má o tom uvažovati
Ceii v Nlmti U Ústí nad L
je obec Krásné Březno Tam ro
ste 'živel český tak že se Němci
bojí aby se Březno nepočeštilo
I co učinili? Bez otálení odhla
sovali aby se Březno připojilo
k Ústí
Pohoda Předevčírem mysleli
jsme Že v Praze zamrzneme
Mrzlo jen pralilo Pak spadl
sníh a dnes při 6 st Celsia jest
obleva A z nestálosti pohody
je plno nemocí: u dětí vyrážky n
velkých chřipky i tyfus Pozdrav
— i ca
Pro nemluvňátka
není Ivpiíbo léku nad Chaaiberlain's
Cough Uemedjr Lahodná chuC a lé
čivá moc élnf lék tento oblíbeným jak
natkám taki I dítkám Bychle zbojí
kaše! a tak zamezí ěaato táoel plie a
jiné podobné náoledky Vs statisíci
případech lék tento ožíván prM lá
ikrtu a neslyšeli jn ani v jjdiiom
ie by se nebyl osvědčil Nejen i zá
škrt vyléčí alébri když v čas počát
efeb nesMieoéma podia ziikrt zcela
tamní V případech modrého kaile
bapomahá rozpasUti ilemy v prodli
nief asafeaé a emoffloje anaiii edka
ilinf smírfioje dráidlvost bojí bliny
a tak mírní boloaUiý kaielai tooeéoS
tbojf na dobro 3a prodej a všech
lékárníka
PřtiřLLrejt irn p řitě 1 In
CIO rtízX
PRÉMIE
Každému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak
jako po minulých 21 roků cenné prémie sice máme le
tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve
sfta odběratelům zvláštní výhody!
PRÉMIE
DVA
Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame
rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto
val Loni mohli jsme poskytnouti J3T7"A kalen
dáře za jednu prémii a tím zavděčili jsme se naším
KALENDÁŘE
čtenářům tou měrou že větší počet než kdy pred tím z odběratelů
našich volili tuto prémii Proto letos opětně rozhodli jsme se nabí
zeti dva kalendáře a sice jsou to:__Mamaaa
Vlat' prostonárodní kalendář na r
1899 obsahující 15 povídek a bumore
ek nepočítaje kratií i (lelSl články po
učné 3i vyobrazeními částečně celo
stránkovými a Matečně v teztu a
velkým titulním obrazem Čeští vystě
bovalci po bitvě bělohorské" repro
dukce to obrazu akademického mulite
H O HeteSe Ceua tohoto kalend íře
Jest 85 centů
Oba tyto icstlendate davůms smi Jednu p re mil-
IIPÍ1VÍ M Ká Těm mnohým tisícům
— — velezajímavou výstavu zamississippskou přijdeme do-
jista vhod tím že
upomínku Ovšem upomínka tato nemůže být v řeči
naší poněvadž mimo slavnostního čísla Pokroku Zá
padu nic jiného v češtině vydáno nebylo To ovšem
VÝSTAVU
nic nemění na vyobrazeních ' kteráž mluví k oku srozumitelně Na
bízíme za jednu prémii tři různá díla a sice:
1 Právodee po týitati (Guide Book
knihu obsahující 190 stran s vyobraze
ními všech budov výstavních dle plánů
některých pohledů na budovy na Midway
a řady pohledů na hlavní budovy města
Otuxby Spisu přiložena jest mapa
Omaby a vyznačením místa kde se vý
stava odbývala Celkem čítá spis tento
61 celostránkových vyobuzenl
2 Fotografická intmky pohledů na vý
itaviill Sešit tento obeabnje mimo vy
obrazení výstavních a státních budov
následující vyobrazení die fotografií t Ná
čelník Santa Clara Indiánů Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charley ml
seženou Náčelník Apačů Skupina San
ta Clara Indiánů s dvěmi dětmi bílými
Pohled na ulici všech národů Pohled na
východní Midway Pohled na prostran
ství výstavní při osvětlení Pohled na
obrovskou houpačku Čínská vesnice
Ptačí perspektiva hlavního výstavního
prostranství pohled na most spojující
výstavní prostranství n Midway pobled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní jeviště s námořní
kapelou Pobled na lagunu s gondolou a
gondolierem Pobled na lagunu s loďkou
labutí Pohled k východu z viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahradnické
Každý z těchto seiiítu stoji 25c předplatitelům dáváme všechny tři za jednu prémii
Wovým předplatitelům ffilg0' Pokroku
BAiiíaifi a iiuvpu CDiefl nabízíme všem celoročním předplati
ROMANU A J1NTUI SN&U tplflm na yýbgr deQ z následujfcích
Moderni otroci Veli-poauiý rumiu l
B V HtckUudera Obttbaje 1120 i-trun pí kni
ho formám Cena 75c
Za Čest otoOVO Romin s frncoukťho
oi Jeďrooo s oejliiicb kriminálních ronano
pltca iraneaazftkýcb XTln de Monteptoe 1)62
trsn Cen 75c
Mezi proudr hintorlckf romin a dfjin tn-
kjch i eice i dobr pfrdcháxejld vilky boeittki
a líčící poměry tehdrjif a kráceni v lida pana
JlcI Ji4 Tdlokontuě ki viice od Al Jlrieka
CcnaSOc
Život bel lásky roman maky sepea] kne
F M Galletn pNIoill Karel Lad Kakla liti
S20 atraa Cena 6 C
Zločin a láska U Crlme de Jean Mallory)
Román ol tru Dmdeta preU i BororJ řiti
stran Ceua SOc
Besedy slovanské Dii l o i atr obaa
ha w GogoluTB biator kozirkea pwěaf Taras
Bol na cens SOc Dii Zl o 161 sir obeuole hlL
portilky s r 161S:- Kijeidy od Marllrakljho a
pmídka HámoHIk Niklttn od tibol apltuvatele
Cena díla IL Oba díly S tnha vUand dohro
mady ca jedna premlť
Chrám nátky Boži v Pařili tlil Kame-
ralda epanlli derte cikánské Roman viio
raimfao aploratele VlkL Hne Čiti 63S rtr
ceaa 60c Tajemný hrad v Karpatech
VeleponUTý romin od poTiatniho fomaaopleos
francoaukéBo Jalea Vemo-a 19 stran Cena
I6e Oba tyto rominr sa Jedna prémii
F malnoeL VelepoaUTf mnia ve tťcb
dílecb oi Vic VUka 170 ealkch stran Caaa
Oeeali
Dědictví Axtikftv roaia se BroU aa d le
kám aipadl amerfckia ve I dílech sepsal
ř Dopleeale: 17 eelkycb etran Cenaie
Elba a Waterloo historicky rossia d r
Stolí Cena SOc
Sový lonte Kristo Kaplaaef román a di
jta po rátáni v thrich od Jstoe Věrna VI
(Uaa Cena Ac
i iPllftC Výbcrné knihy vycházející nákladem Libule poskytujeme
IBUSt' tím kdož na celý rok 1899 se předplatí ZDARMA Též
prodáváme je a aice odběratelům po 50c neodběratelům po 75c
Máme na akladé následující ročníky:
Karlík 1 — Dvi šatky ramin oi Hi
iearcoei — Vyniká Jld t-y 1 kreh rodlnay
d Led ilaickovi - Rodina JeJ staroetl a m
oU d fVrd arenaetové— Jokana a Rodmltila
asanielka Jlřiho B Podtteed ad Ulki- — M
hra scH rraikl e Ui stramáca
BsCBÍk 4 — Ta pvavf naaia ed ML tode
Irareovd dír— ►kjnieky aor roaia 4 K
riyfará KaricMfi i dlif Celkess avaaka
hnbajid 1 JM etran
BaCBÍk 7- ftwc wefiaoef roeaaa ed Vic
TUka Ifd vydiat knih SS4 etraa
Kotaík O ativt hmrka reeaie d J J
UlkOTSkeko t díly — Aaika reayshsv bl
HOTteky reeO ed tot Pedliki t díly— Síav
mf dem htaSorícSy ed AL Jirika— Pevíd
kT ( autéh taMa od V VmŠKkÁ ntlkeaa
Sevsafck ibsakajtctta VMftnm
Mka d VI Mafcesoac TWcheeay řW T
B BiavalaaaJleleii M4 str)
Coi£k 11- Jel- Ínrk aiet1ch#
ed it řjaipaH eeeeky— Vy f
Maada d V LeaBcfcd t my : eeBaeni I avMka
gm 1899
ZDAHMA
0-bčaJ3lC3- 3aalexxddtl koruny
svatováclavské na rok iwv Itteryz od
sabuje třináct (lei Meh pnvldek mimo
mnofotví kraiftWi částečně poučných
a čaatečne humorutickycn člankQ a
ělánečkft Túl tento kalecdář mi vy
obrazeni a aice sni "ek velkého obrau
P GretBcbeova "Legenda tvatnvic
lavská" adaUlch 84 oraz& v teztu
Prodává se též po 83 centech
naších rodáků kteříž navštívili
postarali jsme se o pěknou na ní
budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a pnpooiy kmene Ute tři bojo
vnici bíoux&ií Bucksin Cbarlie se ženou
indiánské déti a j V
8 Druhý neiit pohledů na rfiitivu ta
mi tůsippikou obsahuje též pohledy na
budovy výstavní dle fotografií v&ak zce
la rozdílné od oněch prvnějsicb mimo
nich má vyobrazení následujlcd Ptačí
pohled na hlavní vystanl prostranství
Pohled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy umění
mosiy přes lagunu abrána stát 6 východ
ní Midway' severní Hidway nemenší
železnice na světě obrovská houpačka
Midway jižně od brány administrační
východní polovice prostranství vvstavnl
ho za osvětlení vládni budova a fontána
Íiři osvětlení uvnitř čínaké vesnice při -ímací
pokoj v budově hornické dvĎr
pojící budovy pro umění severně od
adminietračni brány pohled na blavní
prostranství při osvětlení pohled uvnitř
budovy promysl ivé pohled uvnitř budo
vy hospodářské hlavní vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severní Hidway sní
mek jednoho z pěkných obraz ň tu vysta
vených "Němé rozloučení" Mimo tobo
loti tu ji ítě rfizné pohledy na některé
I čisti budov výstavních
ýběr jeden z následujících:
Nebezpečné tajemstrí mmán anři od
ch iwia: cena 40c Ta emstrí zločinu
na Porter Square romin angica9c
Oha tyto romány ta Jedna premlU
Osudnou Stopou veťpouUry romin od ob
libnábo romanciplec Rm Onhnrixn Obaahoje
m atr Cena Í5' V clzí_h službách po
vidlu s děiln C-akycb vyuravoje Alois Jlriek
neji-larnějll nil novodnhy novvliaU Čiti t&t
stran cena SOc Oba aplay u Jedna prémii
Děti kapllina Oranta jeden a aejriuicb
a nejpontavějilch romanň Jnlla Verne-a Zsojl
mi 71t str Cena 80c
Školní zákony v Rebrasee KejoovSti!
oprarmá a doplníná vydáni Zíelilljan Rosicky
Cena 69c
Památky českých emigranti Vypwui
oendi prvni-b pMatéhovalct s Čech do Ameriky
Ptvodnl apls p Tomate Čapka a porodními
vyobmeenlml Obaahoje Ht itrati Viz 76c
Rakoplsy kralodvorský a zelenohorský
se snímkem několika listů prvijilbo a pootavoa
ptednálkon o nich od i A Ollverlnaa Cena
tor Lesetínský kovář Maet Sratopl Čecaa
dle ptrodnibo v Rakooaka tkonfltkovaného vy
dáni Čiti M str Cena t6c Oba tyto apley aa
ledna pmnll
Bohemlaa Tolce aa eiati cuis a a it
rot I orf roíolk II S Clala rol III v tialeeb
Ucbto Jaoa podobUny Dr Kdw Oricra Žoft
Podlipaki Jana Herady Karla Ilavlicka Jana
Koláre Vojty 5áuretka Tr OudHfka konanla
i Karla Stal Čecha Karul Sríilá Jaroalava
Vrehllckibo Jana Baea Dra Vabtybo Dra
Herolda Robt H Vlrkerae a staplaa hlavních
ptaoUteli o ceakini dna v Cbfeafa aa Svitovi
vývtarl totll A DvoHka V Blavite K Jonile
1 U Královce pl B Pittovi a L W Kadlec
V Bobrsilan Vpic alolea Je vato kas dijla
Ceakch v Mi enfUrká a badoa pra vidy pobil
kad vfxnamnoa I pametnoa a pmto nil by al Je
ayni opatHU kaidy araomntiy Čecb kdo Jich
posad nemá Ceaa sniiesi ll 00
Boiaík 1 7 sad ah aialedaild : Dvl po
vtdkr od Pr HerřtaM 4 etraa — Z-auka bot
od AL Jlrá-ka ia atria — l opaiUaýrh mlt
enkrovanki ritky 4 MA iimiíka 1 stran
W4 polakd povídky a aorvlly pfelolil
Arwdt Achrab Polaeký 11 atraa — Z aUi aá
rodní spíMcaostt drobni trty od Tcreato Ho
vikovi etraa - seloaaeaa roaia od V La
Ikki SS4 atraa Celkea t tvaekl H)9 str
Botaík 18 - Hevolale povídka ed A Mae
Jlrieka l evaxsk — Cpoaiakv ed Karailay
Sectid - V Haacek nkrmnl povídka ed M
A aisaiíka I svasek - Kál draky (hor aaae
rietkki peridka ad Kliiky Kriaoberefcd —
lrad pwidky ad IVAeay KaaiUcad — Voaeli
pWkv ed O Koearbckáoo — Oikna avaaka
IMstrtn
aUéaík I — aeaehrady reeaia mi Vic
VUka I senaki — BratH amb od Bíaifka
I - Oalkea tvaahl IM4 atraa
sWaik St — rweUky ed V Herllaea —
I awjl fal~1 oWacka od V sVa teeaevefci
tawPriv lieky rnaio od 1 PedHpefcd-Chle
ay panowas ooraey arty s pivsatl srpeala V
Rojník 21 - oilll romin naprat M A
I micek - Kresby a triy oapaal Ti-rea Novi
knvl— Posemtky pMch novela ol Žn Poclllp
rki — aVil vyhnsncl blst povídka od Josefa
Branná — Kniha novel napást J M Hovorks
— Celkem 7 avaaka o 1124 atrnná h
Ročník 22 - "etnik Hnlnbarl mmia od
Vic Vlřka I eraiky- — Čím ardc íla Jul shře
lilo pntldka od J D Konráda— Kratiny a Seny
povídky V Lnilck - Kniha povidek od K V
Halas — VFeeovi vila povídka a hor 4 Vlnce
alavy Lullckl-tvlknm 7 svaskt o S tr
Ročník 23 - Černi Jewro romin mladiha
srdc od Vic Vlfks t avasky-Přemysl Otokar
II romin od Žíe Podllpakd I avaaky — !ov
povídky od Boleny Vlkovi KrnétlcM - Celkea
7 svarkft 11M stran
Ročník 24— Dvi povídky a malomSatakéb
llvoU napl F Unrltee — Selaké írty od T
Hvatovi — Dvi blatorickí potidky s lit posAsta
loetl Jos Branná — Slavín teaken lín podivi
Ter Nováková Dii I od neletaillch dub de
rnovnzrotonl niroda éeakébo I svsky — Ze
svita pro svit od R J Kroubunr Celkem T
svazka íítajictch 1141 stiso
Rocnlk 25 — Obashnje nďlednjlcl spisy:
Hermína od 8 B Hellera Na piac U p6 1 od
R Svobodovi gtari piaB od 8 Podlipaki
Unta Holden'aora přek ad a franronaakiho od
A B Smfa lerto i ixla od P X "robody V
Dvoa Kocoura od J D Konráda Krítlny s
feny od V Lullcki Celkem 7 svazkl o 1181
stranil b
Ročník 20 - Povídky RSieny Svobodovi
142 stran — Potitky n konce Nad pripaaii dvi
povídky od Stan Jarkovakiho 160 irn- Ze sU
ni a jaai ilti obrazy se ilvota lidí napaals
Vlasta Pittnerova ISO stran — Dvi novelly od
Soli Podlipaki 162 stran — Výchova rodinná pr
naie rodíte a vychovatel sepsal Vic Gabriel
8 stran — V bílém dvorci romin od Vence
slsvy Lnilcki 228 stran Celkem evsskft
1150 etraniuh
Ročník 27 — Jan Herndee -d J D Kon
rida II na od Solli Podlipaki Črty re apolei
noall od T-rery Svatovi Dcer prořenaorora a
Jiné povídky od Sianlalava Jarkovakiho TM
i aaki podobizny od Teres) Notikori Květiny
a feny od Vinceslsvy Lnlť-kd 'Kytice třetí) I
datranf od Orneamanovi-Brodki Celkem 7
rezko čítajících 1122 etran
Pro nové předplatitele ponze:
Noví předplatitelé mohou vyvolit! sobi
buď jednu t vý&e uvedených prémii
aneb jednu a následujících:
YeČný Žid velk romin o piaobenl Jesovltt
od vihlaaniho romanoplsc Bagen Bae 1218
stran Cena ll 00
T saloně a na (ralejích - vaiký romia s
flvoU paNinkibo od Poneon da Terrall ' Tyi
poz5iUv i a několika díla s nlrhl katňf Jest
sic siní o sobi samoetatnytn svlak dohromady
Jeden celek tvoM První díl nea nixev "Hvé
Tajiioatl Pufiiaki a liti stran II díl nayvi
ae "Klub srdcových klnki" a řiti 448 etran III
díl nneývi se "llrilni Tnrkyní" Kaidý nový
pMplatttel obdrii vL-cnny tři díly tohoto veli
kého romáun co premll sdarma-
Kvity Americké roČ II obsáhaje aa
) atronicb Jedeu dellí romin povídek a írt
80 biní 8 ilinki poučných 17 livotopisA cel
ných krajani amerických s Jejich podoblinaml
28 inenlich článko a 48 Jin vyobrazení tínali
Prémie za doplatek
Kdo ncpříl by si Žid nou t ví5e uvede
ných prémií zdarma má na vybřruěkte
rou z náaledujicích prémií za doplatek:
Obrázkové dČJIny naií války se SpanM
Skem ovJ-m le r ři-čl anglť-ki Dějiny tyto Jaoa
s pira cnamenltiho spisovatele Tram bol! Wbite-a
Tvoři velkou knihu vellkoatl stránek 8x10 pal
Počet stránek J-t akoro 80 a v nich skor 100
plnostrinkových vyobrsaenl MoU tento ebaubnje
vypráni ipantlrkibo úliaka na Koni Port Kles
a Filipínách ripaa knbinukýcD povstalci ira
bodn snlčení lodi Uslne prohlál-nl vilky a vy
přáni velkerýcb odiloatí válečných ObeahnJ
ryobrai-nl viech válečných lodí nalick b lamích
vilečnfcb lodi ipnnilakýcb mnohých výjevt
s vilky I a nnllch nových dři iv podobirny vlecb
nulkb vojevideft na moři I ranil Jako Dewey
Sampaon Bcbley Milen Sheftvr Bvana Waln
wrlght Bohaon Slgebee Kooeevelt Clarke
Philip a líných K lepilma laiwrulul Jnrt pH
loieoa mapa celiho sviU Tento kriauý velký
a taaovf spla kterfi bnd vidycky k ni lion ro
dinnoo Jeet pikni v plitni váný a to]i ts
My poekytajem týl nalím předplatlielia la
doplatek poose 75 rento Aneb v polonoieai
vuht oxdobnoa přední deekoa prodává e ta
1278 a my caallim Jej nalim předpUltelIm sa
doplatili 12M
Válečné album'?řJI"y"ri'k-
— IpanČIské války
V Obratech Joonce přadč nl le muoaý a
čienáři nallch přeje sl aachovati na památka vis
co vsUbaje e k památná vile směru ko-tpanil-aki
taopatřill Jam toto válečná albnm kteril
dcplflovatl bnd dljlny vilky Jel odberatella
co premll nabtximo Pox&ativi s 8 seiitu Jak
nialednje: I Seilt 8l(abeebo Malu a Jejf anl
tenl 1 ftilt Bif eyho první obili vilky 8 Se
lit Dewrybo boj Manile Selit Sampsonlv
dobýváni Saa Jaan a Morro pevnoati I Seltt
Hobaonův loď Merrimar a Její polopeat 8 nelit
admirála 8c Dle je aalceni Matva Orverova 7
Selit Bhafteriv ob ihá"l a dobyti Santiago a
Selit Mlleeuv a Mirlttov vileini oparac aa
Porto Bico a Pillpíoack- Všech tďhtooea aelitl
překraaniho tnnot viMnibo albna kal lý Mi
stranách velkosti llill pakicb obeebajicica
kaldý vyobruani vkcb hlavních předaiii ak
adaloaU aa kUrýi a vstahnje naoislae nailm
předplatlielia c premll ta nepatrný dopUtek
80 ceata Celkess obeabnjl tyto selily pře fr
kraanýeh vyobtaunl a ailea ejltilt kaidéh
I bte toeto premll co nejlipe nepokojen Kde
svolí al pr-mtl Jlnoa a pře chtil by lota vileini
albeaalU toeaa polka J a 81 osntA Jmk
Ječena 1100
Tm 8Ury of Bohenia by c Kdaa
Manrlce Ttejnovlí a arjleoit dl)iy ée-ki vy
dtá v řtčl anrlleká Kordrlr l-oa aa t kapl
tol aejdnMitijila dobám v diilniek viaoviaa
Jwt til aeJviíM posarnost a aetvte alata Jak
dubi vývtoa csekibo etata dobi rWeraac a
dobi Mlokoraai Jnt to dílo r)ea bUUrlcki
aýbrl airov-1 1 kritkki a a Babxel poUl býd
aiieae k aia spravedllvi ZsaJIssi 188 atraa
mi 4J vyobrumi aupa Cx s Moravo a op
tKaa Jeet ke kacl dlkladnýa reJatKkea d
nihol šando vyfcMu a kaldoa SMkej ka
ri J pojodnirino Ceaa epta pikal Tálnaiáka
li b aejek v akvoatad aaroferi vaxad Lfl
C premll pokya)ea JJ aulia dUralela ea
doplave 78 eell v vaxM byéahai a aa ll ve
raxM aurokevi
TaJ-artl mtHhké d w u
Iks "Vitaik lid- "hWinr "Vum
iky Prorokoviol eaada" a jlnýVb srtaaaV
aýckait Jaoa ! díly v dr Tacicb v
r v a eeí as vellki dil vaaaai i
peneví ee eaUkM Taah saaasSaJÍ mi
eavýaj n prante a doplaSek 7t
raJarkika Cíy dda
ebacfc aa Morav Sa koala i
v 6
1 kaiaáke Ceetav aojof snin dijáry ea
Ctyry alty
as