Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 24, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
i
POKROK ZÁPADU
' ' i - -—
Založen 1871-BoénC:
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 24 ÚNORA 1899
Dyojtfdenníku: Ročník VII číslo 47
r
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V senátu zahájeno v úterý for
mální projednáváni Hullovy před
lohy na reorganizací armády a
hlavními řečníky dne byli republi
káni Hawley a Warren kteří
předlohy se zastávali a demokraté
Mitchell a Cockrell kteří proti
přiletí předlohy ' mluvili Z řečí
senátora demokratických patrným
bylo že vůči předloze oné zaujali
stanovisko rozhodné a - že odhod
láni jsou nasadili veškery páky
aby přijetí téže v zasedání nyněj
Mm zamezeno bylo ZároveS pro
hlásili při tom že volnými jsou
povolití presidentu jakýkoliv ob
nos peněžní a jakýkoliv počet do
brovolníkfl jehož zapotřebí by
bvlo že vSak nepřipustí aby v
zemi naší zřízena byla velká a stá
lá armáda aniž by ' potřeba toho
důkladným a podrobným projed
náním náležitě zjištěna byla Z
jednání dalšího dlužno uvésti ž
přijat byl rozpočet poštovní a že
čtena byla resoluce zákonodárstva
south-dakotského kterouž senáto
ru ze státu onoho na' srdce klade
no jest by pro schválení smlouvy
míru hlasoval Po přečtení před
lohy této prohlásil senátor Petti
grew že upírá sněmu jakéhokoliv
práva k naznačování mu jakým způ
sobem v té které otázce hlasovali
má Ve -4:30 zahájena schůze vý
konná a zasedání v 6:0a odročeno
Ve čtvrtek pokračováno v projed
návání rozpočtu na úpravu toku
řek a přístavů a celkem 88 stránek
téhož projednáno V 5:50 zahá
jena krátká schůze výkonná po
jejímž skončení rokováno až do
7:38 o zákonníku trestním pro
Alasku
V sněmovně poslanecké pokra
čováno v úterý v projednávání
rozpočtu pro odbor námořní a
nejvíce Času vyžádala si položka
kterouž cena pancéřových plátů
pro lodě válečné na $545 za tunu
stanovena jest V dalším pcdína
byla zpráva výboru právního je
muž k rozřešení svěřena byla otá
zka zda poslanci Wheeler z Ala
baroy Robins z Pennsylvanie
Colson z Kentucky a Kendall z
Illinois kteří v době zasedání
kongresu důtojnickou hodnost v
armádě přijmuli a činné služby se
zúčastnili práva svého na místo
ve sněmovně tím neztratili Vý
borem rozhodnuto že práva ono
ho skutečně pozbyli při čemž zá
roveň podána zpráva menšiny
podepsaná demokratem DeArmon
dem z Missouri a Parkerern re
publikánem zNewJersey kterouž
prohlašováno jest že krokem tím
práva svého na místo poslanecké
nepozbyli Ve středu hned po
zahájení podán byl návrh by na
uctění památky Washingtonovy
čteno bylo odstupní poselství té
hož a jelikož proti torna žádných
námitek nebylo žídosti této vy
hověno Návštěva ve sněmovně
byla velice slabou a zbytek zase
dání stráven projednáváním roz
počtu pro odbor námořof ve schů
zi plenární Ve Čtvrtek skončeno
bylo projednávání rozpočtu pro
odbor námořní a týž konečně při
jat s tou změnou že Škrtnut člá
nek jímž povolováno býti mělo
1500000 na přístavbu námořní
akademie v Annapolis a článku
jímž cena ocelových pancéřů lod
ních ze #400 na Í545 zvýšována
býti měla
Z WMkliftoai
I V sněmovně poslanecké
podán byl v pondělí návrh
na opravu ústavy spolkové který
sněmům jednotlivých států ku
odhlasování předložen býti má
Dodatek tento za účel míli má za
mezeuf moohoženstvf jakož i za
mezení toho aby mnohoženec do
sněmovny ntb senátu volitelným
býti nemohl Dodatek tento byl
by článkem šestnáctým ústavy
spolkové a měl by dle návrhu dva
odstavce a sice prvým prohlašo
váno bylo by že muohoŽenstvť
po Spojených Státech a v zemích
pod správou Spoj Států existo
vat! nesmí a druhým prohlašová
no by bylo že kongres právo má
přijfmati veškery zákony za úče
lem dosaženi potlačení soaobožen
stvf a e£íx£o potrestáni pfa-
Daní na expressnf společnosti
Obě sněmovny v Západní Vir
ginii přijaly předlohu jež ukládá
daně veškerým expressním spo
lečnostem provozujícím obchod
ve státě tom Z každé zásilky
musejí platit po 2 centech 2 pro
centa z hrubého příjmu a $200 na
každého jednatele Předloha byla
odeslána guvernérovi ku schvá
lení
Snem utahský
zabývá se doposud vyšetřováním
co pravdy jest na tvrzení Že kan
didát senátorství spolkového Mc
Cunek dosažení zvolení peněz po
užíval a Že poslancům úplatky na
bízel Jeden z pánů poslanců
svědčil že nabízeno bylo mu za
hlas $20000 a věru téměř neuvě
řitelným se býti zdá že by byl
pakatýlek tento nepřijal
Mlstské volby
odbývány byly v úterý v Penn
sylvanii a po( velké většině zvoleni
kandidáti republikánští Pokud
známo vyhrál lístek demokrati
cký pouze jen v Harrisburgu a v
Altoona
Guvernér opit přehlasován
Také senát minnesotský přehla
soval veto guvernéři kterýmž za
mítl předlohu povolující $20000
na vyplacení prémií na pěstování
cukrovky Čtyři demokraté hla
sovali s republikánskou většinou
Předloha stala se nyní zákonem
bez schválení guvernérova
Proti zneuctí vání vlajky
V senátu státu New Yorku při
jata byla předloha jež prohlašuje
používání národní vlajky k úče
lům oznámkovvm za přestupek
Agitace ve směru tomto vznikla
hned r 1806 kdy různé politické
strany hyzdily vlajku podobami
svých kandidátů
Hannova strana prohrála
Po jedné z nejvášnivějších
místních kampaní clevelandský
tuayor Robert C McKisson opět
ně nominován byl pro úřad ten
při republikánských předvolbách
ve středu večer Nad protivní
kem svým Carlosem Stonem zví
tězil většinou asi 7000 hlasů Zá
pas veden byl mezi stoupenci Mc
Kissonovými a Hannovými Mc
Kisson vysloužil dvě lhůty jako
mayor a nyní nominován byl po
třetí
KRONIKA UDÁLOSTI
Odjel Afonclllo?
Z té okolnosti že jméno Agon-
cillo objevuje se na seznamu ka-
jutních cestujících parníku Labra
dor kterýž vyplul v úterý ráno z
Hahfaxu do Liverpoolu soudí se
že vyslanec filipínský odebral se
do Evropy Ježto cestující prvé
třídy přijeli s nočním vlakem a
ihned na loď odešli nebylo lze
zjistili totožnost onoho Agoncilla
Filipínský vyslanec patrně chtěl
zmýliti úřady americké Prohlásil
totiž že vyjede se svým sekretá
řem Martim z New Ycrku a zatím
Marti sám viděn byl posledně v
Albany N Y a pak se ztratil
jako by do vody zapadl
Hoteliér zodpověděn za zřízence
Před nedávnem C D Morgan
Rowland bohatý mladý muž z
New Yorku obědval v chicag
ském Grand Pacific Hotelu a jež
to neměl drobných peněz doručil
číšníkovi 5oodolIarovou bankov
ku Chlapík zmizel i s penězi a
majitel hotelu zdráhal se ztrátu
nahradití Rowland obrátil se
k soudům kdež rozhodnuto že
správa hotelu zodpovědná je za
zřízence a Že musí Rowlanda od
škodnit! Zatvrzelý sebevrah
Po hrozném zápase na dvorku
se svojí nejstarší dcerou jež jest
hluchoněmá William Cory pensi
onovaný veterán z YpsilantiMich
spáchal sebevraždu v pondčlí pod
řezáním krku Dívka vyrvala otci
břitvu a odhodila ji co nejdále
mohla avšak on se jí zmocnil a
než tomu zabrániti mohla zasadil
si smrtelnou ránu Chatrné zdraví
dohnalo Coryho k sebevraždě
Dráha v Alasce
Veliký úkol zbudování dráhy
podél aráznébo úbočí kaBonu ze
Skagway na vrchol Bílého prů
smyko do výše téměř 3000 stop
byl šťastně proveden První ná
iízi tle Ira tyl v pr&smyka v poa
dělí Událost' ta byla hotovou
slavností pro železniční i kanad
ské úřadníky Další práce bude
porrěrně snadnou a koleje polo
ženy budou v několika týdnech
v Vojna mezi Číňany
Policie v San Francisku pilně
připravuje se ku potlačení očeká
vaného boje mezi různými strana
mi synů nebeské říše v čínské
Čtvrti V sobotu dva Číňané za
biti bvli v Marysville a v úterý
večer Číůanka jedna zemřela ná
sledkem sbití od členů jistého
tajného spolku Nepřátelské or
ganisace pripravjuf se It výpadu a
zbraně' které byly zastavovány
před novým rokem jsou kvapem
vyplaceny ťoliceinf hlídka v
"čínském městě'' byla značně se
sílena - '
Auditorium v KansasCtty
Za případných slavnostních ob
řadů a" ipoluúčinkování Soušový
kapely odevzdáno bylo ve středu
svému účelu nové veřejné audito
rium v Kansas City Budova na
lézá se na rohu 13 a Central ul
a zaujímá rozlohu 314x200 sto
pách Je pod dvě poschodí vy
soká a stavěna z domácího kame
ne žlutých cihel a terrakoty Do
síně může usednouti 15000 osob
a s místem pro stání vejde se tam
20000 lidí Systém východů je
tak dokonalý _ že budova může
býti vyprázdněna ve třech minu
tách Stála $225000 kterýžto
obnos sebrán byl vydáním akcií
Hosté z Omahy kteří se slavnosti
súčatnili těšili se všeobecné po
zornosti Dobrovolné zvýšení mzdy
Ve všech závodech Tomas
Iron Company v Allentown Pa
nalepeny byly vyhlášky v nichž
se oznamme dělníkům ze mzdy
jejich zvýšeny byly o deset pro
cent Je to poprvé v mnoha le
tech Že mzdy dobrovolně byly
zvýšeny v údolí Lehigh
Železniční neštístí --
Poštovní rychlík Union Pacific
dráhy uhánějící velikou rychlostí
na východ vyšinul se v 8 hodin
ve středu večer z koleji 35 mil
východně od Rawlins Wyo Ne
hoda zaviněna byla prasknutím
kolejnice Parostroj a čtyři káry
přejely šťastně avšak jídelní a
spací vozy vymrštěny byly mimo
trať a svalily se do strouhy Je
den muž byl usmrcen a sedm osob
zraněno Dva jsou železniční zří
zenci a ostatní cestující — Vý
chodně jedoucí rychlík na dráze
Great Northern vyšinul se z ko
iejí meziSpokane a Wilson Creek
Wash v neděli časně ráno Stroj
řidič Sam Works topič Harry
Jones a expressní poslíček Kline
feller byli zraněni
Kazatel zlodějem
Reverend W N Coffey studu
jící na Drakeově universitě jenž
kázával ve dvou kostelích v Des
Moines la zatčen byl ve středu
večer pro krádež Paní H Ma
gartová stará žena u níž se stra
voval viní jej že ukradl jí $500
jež ve slam niku uschovány měla
Cofíey kterýž čítá teprve 23 roky
je velmi pěkného vzezření a až do
sud se všeobecné vážnosti a důvě
ře těšil Před policejním soudcem
se přiznal že peníze ukradl Nyní
teprve vyšlo na jevo že pokryte
cký chlap ten zasnouben byl s tře
mi děvčaty najednou
Bnlrarla nejspíše ztracena
Parník Vittoria pod velením
kapitána Wetherrella přijel ve
středu z Hullu do Baltimore a
přivezl čtyři plavce z nešťastného
parníku bulgaria Jsou to: O
Scbarges druhý důstojník Caři
Ludkte a John Schul tz ubytovate-
telé a Will Starke námořník Vy
svobozeni byli parníkem Vittoria
z otevřeného člunu na kterýž se
spustili s tonoucí Bulgarie a
nímž daleko zaneseni byli O o
státních cestujících a mužstvu s
výjimkou 25 žen a dětí jež přive
zeny byly britickou lodí Weehaw
ken do Pouta Delgada není niče
ho známo Dle náhledu zachrá
něných námořníků všichni asi
počtem 101 zahynuli Líčení
zkušeností na parníku pozvolna
klesajícím je plno hrozné zajíma
vosti Vlny válely se přes palu
bu loď praskala a aby zděšení ce
stujících bylo dovršeno koně
jiebi 107 se nalézalo na hořejší
přední palubě s splašili a kopali
bili do sebe Počínali si tak
divoce že s výjimkou dvaceti u-
tloukli se vzájemně Tu řezník
lodní s několika plavci odvážil se
do stáje aby zbylá zvířata upoko
jil avšak nepodařilo se mu to
Byl nucen pobiti všecky Při prá
ci té byly mu obě nohy přeraženy
a jeden z plavců byl nebezpečně
zraněn Konečně náklad se poši-
riul a čtyři ze sedmi oddělení lod
ních naplnila se vodou Ke vše
mu jedna ohromná vlna odnesla
osm záchranných člunů čímž zmi
zela poslední naděje cestujících i
mužstva Když Scharges se svý
mi soudruhy opouštěl Bulgarii
voaa uz dostala se do strojíren a
kapitán očekával brzký konec
s Ohefl v strávním domě
? Ve strávním domě v čísle 330
Michigan ave v Chicagu vypukl
v úterý oheH a obyvatelé přinuce
ni byli vyskákati s oken Tereza
Boyleová vdova zlomila si obě
qohy a utrpěla smrtelná vnitřní
pVanění : Josefioa Wrightová
také asi zemře následkem osud
ného skoku a Grace Rockwell a
Cecil L Garrett vyneseny byly v
bezvědomí Strávníci v dolejších
poschodích též museli voliti ne
bezpečnou cestu oknem ale vy
vázli vesměs pouhými menšími
pohmožděninami
Dítě pomýšlelo na vtaždu
Marie Andersonova idietá při
jatá dcera dra a paní A Ander-
souové poslána byla v úterý do
polepŠovny soudem v Des Moines
la Toto jest poslední kapitola
podivuhodného případu Děvče
přiznalo se v pondělí pozdě večer
že v úmyslu sprovodit! se světa
své dobrodince namíchalo otruší
ku do jejich kávy Paní Ander
sonová dosud není mimo nebez-j
peČÍ ale dr Anderson se už po
zdravil Zločin spáchán s rozva
hou neboť děvče přemýšlelo o
oěra plných Šest měsíců Mary
sdělila policii že chtěla zavražditi
nevlastní rodiče poněvadž se s ní
fjTaní Andersooová vadila
Bratro vrazi
Thomas O Neill řezník za
městnaný ve Swiítově nakládárně
v South St Joseph Mo byl do
slovně rozbodán bratry svými Ed
a Jackem Thomas byl že
nat a druzí dva bratří bydleli u
něho Dostali se do hádky ohled
ně nějakých peněžních záležito
stí když tu Edward a Jack vrhli
se na Thomase řeznickými noži
Zavražděný muž byl dvakráte bod
nut do srdce a na hlavě a na ce
lém těle shledáno nesčetných ran
Edward bodnut byl do hlavy
Jack 0'Neill je jednonohý a ne
má žádných prstů na jedné luce
Praví že jednal v sebeobraně
Oba bratří byli zatčeni
čtyři deti uhořely
Čtyři dítky manželů Carsono-
vých z Mix Run blíže Franklin j
Pa uhořely v pondělí časně ráno
Z neznámých příčin povstal v
příbytku ohefi a paní Carsonová
jez byla samotná doma s dětmi
sotva měla čas vyskočiti z okna s
nemluvnětem v náručí Sousedé
byli vyburcováni ae všecka sna
ha jejich' zachrániti dítky z hoří
cího stavení zůstala bez výsledku
Vyšetřování -obvinění Mitesových
Komise jež jmenována byla
presidentem McKinleym ku vyše
tření obvinění vznesených proti
stravovatelskému odboru generá
lem Milesem započala svoji práci
v pondělí Prvním svědkem byl
sám gen Miles jenž na kladené
mu otázky odpovídal že některé
novinářské interviewy s ním nebyly
úplně správné ale nechtěl do
znali že neměly by podkladu ve
skutečnosti Svědkové shodovali
se všichni v tom Že maso v kra
bicích nebylo k jídlu a že vojáci
všeobecně si na ně stěžovali
Maso z chladíren bylo dosti do
bré dokud nepodlehlo účinkům
tropického podnebí na ostrovech'
Také vyšlo na jevo Že skutečně
poslány byly armádě Čtvrti masa
přitravovaného chemickým proce
sem jako "experiment" ale ty
shnily hned na lodích a byly na
házeny do moře Komise posky
tne příležitost k obhajobě také
kontraktorúm kteří armádu záso
bovali — Včera bývalý generální
stravovatel Eagan popíral rozhod
ni !e vláda měla jakéhokoliv úča
stenství na pokusech a masem
připravovaným chemickým prece-
XI bor jeho dovolil prý
Hejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ I
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd
Nejlepftl Illiooieké v kusech $550 drobné (5 25 Cherokee drobné Za
1425 nejlepší uhlí na vaření NaSe Beacon Nut uhlí $350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTAIMT & SQU I RES
Telefon 30 Sklad 17 a Mason Títárna UOg Farnam St
BD MXJ2STSK-AW fe CO
stavební dříví seno a krmivo
V SOUTH OMAHA NEBRASKA
Písárna a sklady: 27 a L ulice Telefon 28j
Ct
české obecenstvo upozorňujeme
stavebnino Jakož 1 vseno druhu krmiva a
podobným obsloužíme V se jest čerstvé a nejlepší jakosti Navštivte nás než
podniknete stavbu a poznáte že míníme získat! a zachovat! si vaší příine Ňeia
pomeňte mfoto jest to no východním konci viaduktu na L nl ' Idtitml
pouze zástupcům Armourovy spo
lečnosti naložiti šest takových
čtvrtí na loď jež na Porto Rico
odjížděla Komise navštíví také
některé nakládároy a jak se sdě
luje z Chicaga pojede přímo do
Omahy
Z dějiště yálečného
Zprávy v posledních dnech z
Manily docházející dokazují jasně
že vojsko naše nebude míti s po
vstalci filipínskými práci tak
lehkou jak zprvu očekáváno neboť
nemine téměř dne aby k novým
srážkám a potyčkám nedošlo V
úterý obdržena zpráva od generála
Otise dle kteréž gen Millerovi
podařilo se vztýčiti vlajku ameri
ckou na ostrově Negros a dle kte
réž i na ostrově Cebbu situace
značně se zlepšila Za to však z
Manily samé nedochází zprávy
tak příznivé a patrným jest že
povstalci vzdorovati tam chtí mo
ci naší do posledního snad de
chu ZároveS oznámeno odboru
válečnému znění proklamace kte
ráž povstaleckou vládou vydána a
v noci na 15 února po celém
městě a okol nich osadách nalepena
byla Proklamaci touto nařizováno
bylo domorodcům hromadné vraž
dění všech cizozemců a hlavně
ovšem Amerikánů jichž nadvláda
prý za žádnou cenu trpěna býti
nesmí Proklamace končila slovy:
"Buď neodvislost anebo smrti"
Ve středu a ve čtvrtek došlo u
Manily k novým potyčkám při
nichž značná řada vojínů naších
raněna Včera podporováni byli
povstalci v útoku svém žhářikteří
v Manile na několika místech sou
časně ohefi založili a tím nemalý
zmatek vyvolali Ohefi podporo
ván silným větrem šířil se úžas
nou rychlostí a veškery pokusy ha
potlačení jeho byly marnými
Počet zničených požárem budov
odhadován jest na 600 a počet
těch kdož o přístřeší připraveni
byli páčí se na tisíce V hašení
činěny byly sboru hasičskému a
vojsku naštmu všemožné překáž
ky a v nesčetných případech byly
hadice přeřezány
ZPRÁVY Z ARMÁDY
Mimo dobrovolnické pluky jež
poslány budou domů z Kuby roz
puštěny budou ještě následující:
třetí alabamský třetí z Connecti
eut pátý' z Massachusetts 35
michiganský 15 minnesotský 4
z New Jersey 201 new-yorský
203 new-yorský 10 ohioský
první z Rhode Island a druhý ze
Západní Virginie Rozkazem tím
to rozpuštěni jsou všichni dobro
volníci ve Spojených Státech se
nalézající
Z KUBY
Do Havany došel rozkaz Že
mají býti poslány do Spojených
Států následující pluky: 202 new
yorský třetí georgijský a první
pluk ďělostřelectva z Maine Plu
ky tyto odjedou jakmile dokon
čeny budou přípravy k jich pře
vozu Ve středu vypáleny byly po
zdravy z baterií i z lodí na oslavu
narozenin Washingtonových Ge
nerálově Ludlow a Brooke konali
vojenskou přehlídku a v Buena
Vista generál Lee dával veřejnou
audienci V Quemado třetí pluk
avbraaakých dobrovolníků nspo
fádal ples pro 40 amerických dí
vek jejich matky a ffSMttaá
31 _l
že založili Isme sAVod
a skladlStá liMwi
ochotné
a lacino foake nwtAkir aa vtlm
Pro vojsko jež zůstane na Ku
bě v letě postaveny budou dřevě
né kasárny vždycky jedna budo
va pro každou setninu Náklad
na takové stavení rozpočten jest
na I5000 Něco vojska ovšem
bude ubytováno ve starých špa
nělských kasárnách
Co tonm říkáte?
Í7níbírf?e Jno "to dolarft odmCa aa
tutat Dhoart kutám Irrar nmKI kifmm
Itten lékem Hall'8 Oatarrh Onre
F J Chenev a Oo majiteli Toledo O —
My nlžepBam jsme snall p V 3 Chenev po li
ruka a uznáváme Jej za pocti í ho a apo( hll
véno ye vlecb Jeho obchodních iraoaakcicha
finančně schopného k provedeni jakéhokoliv
obchodního závazku jes firma nelni
„ _ „ WE8T k TRAUX
velkoobchodní lékárnici Toledo: O
WALDINO KINAN M ARVIN
velkoobch lékirntoi Toledo O
HalťB Uatarrh Oure aa nzfva vnitřní ířla
kujfc přímo na krev a slizni blány Doavéd
eeni zaslána zdarma Na prodej u víech lé~
kárnikA Cena7ác láhev
Halla Family Pilníky json nejlepii
TRŽNÍ ZPRÁVY
ChVago 88 anora I8M
Trh oblhii Jest po vetBinf nezměněný Jemtl
nf který den se objerl ceny peiníjM oeaabaoa
opít y zápětí iTiak ne n éloaho a ap-vnf m
v králko ti ČWvoná ozfmka lír a prndávi
ee nyni za7?H@73!4 pro kěten JSJt proeaivanw
71K Jarka {ilo 9 mt za tS&lt a tvrdá Cit S
87@7K
Koknříce Jeet ceny pevnejli a vyaH íUln S
za 85@%prokvtten X% a pro ierrenee MM
Noráííí 8 S1XQ32
Oves též poniknd v eeni ze zlcpIH ftzlo t jt
za 27X@27 bily S:i4@30
Žito prodává ze akoro bez směny m 10
Ječmen jest ceny niUi 42&13
Lnéné semeno má téi cena ochablejší Sllt
západní M9K
Semeno bojinkové 'timolhy) jest sa 81Í7H
jetelové fl S5
Ilovězf dobytek jest nyni ceny ochablejší a
niUi Zviálmi nejlepti v)brnni (obil voli ja
teční prodávají se po t5BO0V8} Obyčejní
pěkní po 15 2S®S t prostřední U £ € a ne
dokrmeni S%7B@450 Krávy a jalovice jsoa po
II 7S@475 a voli k iirn SS5 (pt70
Vepřový dobytek téi v cent poklemaU Píkný
tííký prodává se po $3 7©182K lehký tU60
370
Omsba O aoora I8W
PKvos dobytka vieho droba byl v minulém
týdni pontkod hojnéjií nei po kolik předcházejí
cích jak vidí ti z nái-ledaifeí Ubalky:
Hov Vepř Bkop
Celkem tento týden 12SM MMB S00H
Týden koní II énora lOnftt V479 I72III
T(len koní 4 února I lt SÍD7M 1777
Týden koní SH ledna I0m n03t Stflt
8 nsatalým postem a vrátíviím se opit chlad
ným pocarim klerly erny vlrha dobytka a nepo
mohlo ani to ze téměř íáiiný do trhá přiválen
nebyl Cena z&rtává po celý týden ochabloa a
klesla o @35 centů na jatečních rolích a
eentt na kravách a jalovicích Vyhlídky pro
dny nejlIUf aejsoa práv lákavými Nejlepii
docílená cena byla ti 90 Krávy a jalovice prodá
vány po tt-t&as a voli k Sire po tt diSt
Vepřový dobytek téi v eené pantkad se slep
ili a prodává se po tl &!
Vajec přiválí se velice pořidka a proto také
cena Jejich rychle stoapá a dorábla jli výsky ne
bývslé ' Dnes jsoa za n caata
Máslo se v eenS lenit: obvčelné domini
v nrnoacn u as ic nejiepsi stolní M i
I al Mc
z maiilovea je ceny vrut I a tOc
urooei jest nyni on
t nyni opět ceny pevněji! m vyšM
í prodávají se sa íc zabité t a Hc
usy ilvé 7H aabits O krocaai alvt
eiepice aive pra
kachnv a buav i
7 a M zahltí 10 a II
Brambory pékoé trocha atoanly HejlepaK
v pytlích Jsoa pa Si al ftJe ooy wjoé JalK
Jablka setrvávají drahá KOO al UM sad
Med píkný bilý Je aa M a IStie
Seno dobré prndávi sa aa BVM al TM tana
Oeny kal! udává nám Nebraeka HWe
Leatber Oo a Nebraeka City Jak a shledaje:
(HÍ 6WS
Bolené vylezew kaldé váhy 11b t
" a vypáleným zstata 1!á
oyei no Tj%
- - aoasaa veiae ausazi as mjm
' - - mam WcS al 1J
Částečně vyMeM % eeatn levněji ael vyle
lelé Syrové 1 oeot levněji aeě vylaaelé
St Loels a
Pšenice Božcem týdne swněkadschabhvesaě
avisk daee Jeet snová pevně si Prodávala a
tis Z za re pro kvěua TtíaH a ptaliwsaaa
70 Tvrdá C1C
KskaHre tál crtě ed poele4l I spvávy teepět
lepK Askt t- y za O pro kvělea St pe esv
vecS4K
řte Ortiess SB éaava
Rsvlaa b €mf svaé a Utdse Piaitlilsl
aa cest
KDfítkcpctYi Pcircia liiiu
Mine aa akiadi velké ssaolatvt si
ů aá berných a postíných ae vércfc
moinch oboré tfivadelaf spisy ani
tae viechay Jd jaosi k rátv
ck abirkaciz PQt sititaw