Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 21, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
MU ZÁPADU
I A Kervao z čísla 433 jižní 15 záchrance aoy no necnali le
w I W a V # (#
ulice oznámil policii ze pyly mu mnti uoozaic prea nedávnem
ukradeny tři vzorky obleku z jeho [onemocněl na neštovice později
krejčovské dílny někdy ve čtvrtek žena jeho podlehla nákaze a toto
odooledne Charles Williams druhé neštěstí dle vSeho rozum
nalézá m taímv
lékárně ffin fiermáka
v tisle 1266 jii ij
Míle Willianu
Henry a C F Parisové zatčeni
byli na podezření že krádež tu
provedli Paní G S Powellové
z čísla 924 jižní 31 ulice nějaký
kapsář vypálil tobolku s í 1150
při odpoledním představení v jeď
nom z místních divadel ve středu
Neliji Shannonové z č 922 Capi
tol ave ukraden byl ve čtvrtek
astrachanovÝ kabát z její bytu V
Council Bluffs ukradli nějací niče
mové 500 liber měděného isolova
XUm ArAtu fanJl tle tě rávAttl
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU Manawa Motor Co O krádeži
Dodána bvla zorává do Omahy a
11 m
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovat!
aaléia ostČ 509-511 jli 12 nl
Z NAŠEHO MĚSTA
Iv pátek nalezen byl drát blíže 45
Chicago ul Za nepřítomnosti
rodiny vloupali se neznámí lupiči
do obydlí rev T V Moore-a v č
828 užni 2Q ul v sobotu večer a
ukradli dva zlaté prsteny jeden
mletý Freddie Lynn jenž
- evíhn dnmnva v čísle
-w — _ ----- u~A:~i4m
45 Mason ul ze strachu před "-"í — — '
Woraskem nalezen byl už policií u"u"c j
nilr nu hAHmtr IsnnHÍIrv Ir min
$jm 9 tří tohnlkv obsahující
— Albert Dewey vozka by- - _ Gtace Bartsen z Čísla
tliícfvČ 1520 sev 15 ave za- Douelas ul stěžuie si že ií
_ _ m a v 41 t
tteobylve čtvrte večer pro iy- nžkdo ukradl krásné zUcené ho
riflí rodiny ťHSei domu opiiy a d- _ K WL Fisherovi z Čísla
vyhoditi chtěl ženu i děti ze dve
ff Soudce Gordon diktoval mu
jo dni v robotárně
Nic na plat Zvonečktva mou-
tm Jest přece jen te ríeck nejlepsl
Tnto úsudek prondf i kaidi hos po
štami m ťtoto test k dost dut víude tf
— Wilham Burns dělník ze
Ineicovny nalezen byl ve čtvrtek
večer na ulici šílený Trpí utkvč
Ira představou že ženština naja
ti k jeho zavražděni neustále jej
pronásleduje Prosil k policisty
by ho před ní chránili
— -Ve čtvrtek večer projel Oma-
Ihm lord Charles Beresíord admi
ril kritického loďstva a člen par
lamentu ienž vrací se z Číny do
JLondýna Na cestách svých po
iítíme-li ieště vzdálenost do An
gtie urazil plných 33000 mil
-— Detektivové Havey a Jor
masen měli tuhoa patálii pod
viaduktem 10 ulice ve čtvrtek ve
fier s dvěma zloději kteří se na
ul vrhli" aby je obrali Náleži
tým používáním klacku dobyli
slavného vítězství ale když přišli
na policejní stanici se svými věz
ni jevili tolik známek zápasu ja
fco chlapíci které zatkli Tito
ndali iména Charles Galvin a
Frank Lewis
Originál Budwciser — pravé Bu
dějovické — stále čerstvé na čepu
w Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
a skladě dtiití
— Soudce Scott setrval na
krém přívodním rozkazu že rada
polárních a policejních komisařů
vrdati musí výčepní povolení fir
ani Walter Moise & Co O při
padá tomto několikráte jsme se
iil zmínili Ve svém obšírném
rozhodnutí soudce čte' levity poli
iaí komisi že prý liceisi ode-
nh-ta z Douhé msty a že nedbala
mr pomátlo Při svém skoku
utrpěl poranění tak těžká že
sotva vydrží
— - Ed Stalrei bydlící na 13
a i_ass ul zatčen Dyi v neaeii
večer jako podezřelá osoba Chla
pík ten toulal se za obydlím Vác
Kenvalína v č 706 Castellar ul i
poněvadž nemohl uspokojivě vy
světliti co tam chce odevzdán
byl policii
-— Richard Pravé dílovedoucí
u kontraktora troiaie x son
kteří staví veliký elevátor
Council Bluffs stíŽen byl těžkou
nehodou v neděli ráno Dohlíže
na zdvihání velikého balvanu ně
kolik tun vážícího když tu náhle
háky jeřábu povolily a kámen
spadl mu na pravou nobu kte
rou rozdrtil
— Je dosti možno že na příští
výstavě v našem městě tude
opětně uspořádán kongres Indi
ánů Bili Liddiard známý jako
"chřestýši Pete" vrátil se z cesty
po razných reservacích a praví
že rudoši co nejochotněji opětně
15 154 Farnam ul dva černoši by do Omahy přišli Obmýšlí se
přišli si koupit cigarety v obotu pozvati pouze Indiány kteří nosí
večer a při té příležitosti ukradli svůj povodní kroj Takovým
mu tři bedničky doutníku vláda vydává dosuď potraviny a
George Sabins nádenník z tu vyživování jejich nepřišlo by
Bóscobel Wis Šel v pátek odpo- °Viem 8P"yc
ledne přes zamrzlou řeku Missou- — Zkuste tunu našeho uhlí
ri Na jednom místě pod mostem Wftshed Nut je za $350 Hald
kde řeka jest 30 stop hluboká
natrefil tenký led a probořil e
Na štěstí bylo několik raužo na
blízku a ti jej vytáhli Odebral
se do boudy železničního výhyb
káře osušil se poněkud a nastou
pil opět cestu po ledě jako by se
nic nebylo stalo
— Kdo chce mít zuby bez bo
lešti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 156 1
— - Central Labor Union přijala
resoluci v níž žádá senátora M
A Hannu aby působil v zájmu
přijeti předlohy o
době pracovní jež se nalézá nyní
před výborem na vzdělání a práci
jehož Hanna jest předsedou
— Když policista Inda vysko
C111 cntel v patek odpoledne na
káru Sherman ave uklouzl a vle
čen byl značnou vzdálenost Utr
pěl bolestná poranění
— Od čtvrtka odpoledne až do
ftHice 506 80 16 8tr Telefon
1238 (Mm
— Mayor Moores i městský
právník Connell souhlasí s ná
vrhem aby školní rada vydáním
dluhopisu za 1150000 zaplatila
dluh který ve Školním fondu exi
stuje Z výnosu daní toho docí-
liti nelze a příští pokolení snáze
prý dluh zaplatí nežli my nyní
— V nepříjemné situaci nalézá se
policejní komise Následkem ne
dostatečného obnosu peněz jaký
byl jí vyměřen nemůže podržeti
všecky policisty a propusti li ně-
nmihodinní J""-' "J" J— — — — -
soud nařidi jejich znovudosazeni
s plným platem jako minule se
stalo Ponechá-li mužstvo jak
aynf jest bude do konce rokli
dlužna asi $ 12000 a poněvadž
"charter" nedovoluje jí dluhy
dělati bude za obnos ten sama
zodpovědná Toto jest rozhodně
tvrdý oříšek k rozlousknutí
— Ctěné obecenstvo tímto upo-
pátku ráno Adolf Nebel starý ně- zorauji že Jakub Svačina mladší
medy novar ie na nuueue po- 1 u tr- mého iakuba) necí 0
dlaze své bídné chatrči blíže ro
hu 10 a Nicholas ulic ve stavu
částečného bezvědomí Sousedé
kteří ubožáka našli uvědomili
policii a žádali aby lékař byl
k němu povolán Policie ozná
míla případ městskému lékaři a
týž svěřil jej svému příručímu
Úřadník tento dospěl však k ná
hledu že je to okresní případ a
proto telefonoval podrobnosti jak
věděl okresnímu lékaři V kan
celáři poslednějšího úřadnika ne
bvla však záležitost opět náležitě
protesto t jiných případech když Hzena a Nebel ponechán bez
nebyly podány ve lhůtě zákonem pomoci Ubožák čítá 68 roků je
předepsané je-11 miítnum vvai
ter Moise & Co Spatná tu prý je
'nňviňností Dolicie aby proti ní
nakročila cestou zákona Soudce
odepřel vydati t zv supersedeas
totiž odklad aby pře mohla býti
předložena nej vyššímu soudu
Louis Larsen dělník v jed
máx místních továren žaluje spo
"letnost pouličních dráh na JI1500 kjáno
mAlVoánáho za osobni zraněni
Praví Že když 12 listopadu lo3
akéhoroku sestupoval s káry na
celý zmrzačen) od reumatismu a
marně hleděl se zahřátí na bíd
ném lůžku z hadrů Během po
sledních krutých mrazů topil
malých kamínkách pouze kousky
dříví které malí hoši z okolí mu
nanesli
— "Strávníci" v městském vě
zení stěžují si že jest jim před-
špatné maso Stížnost
právněa pro mne níŽepsaného při-
iímati nějakých objednávek na
grocerie aniž nějakých peněz
V úctě Ketr Svačina majitel
závodu druhdy Svačina Bro's
— S novými hodinami na věži
poštovní budovy je neustálá po
tíž Nyní nelze z ulice roze-
znati kolik ukazují a nutné zrně
ny stály by dle dozorce Latense-
na asi ?6oo což zdá se odboru
pokladním i mnoho Hodiny tyto
seřídil krajan Barborka z Iowa
City ale jak se praví na místě
výdělku ještě na kontraktu utratil
Andrew Dupont jenž v pěst
ním zápasu v South Omaze zabil
svého soupeře Williama Walkera
uznán byl v sobotu porotou před
soudcem Bakerem za nevinna
Dráha Burlingtonská docíli
la až dosud nejrychlejší jízdy mezi
Chicagem a Omahou Poštovní
vlak který v t pátek večer vyjel
z Chicaga urazil vzdálenost tu za
devět hodin a čtrnáct minut počí
táme-li všechny zastávky Nečita
svoji podali kapitánu Ilerovi ten-
Whiteovi týž opět policejní ko Joí i c "stávky trvala jízda pouze
misi tato měitské radě a tak pů-
vw t ' ' 10 1 j:_ _
Cherman ave tato se preocasne tato mřtské radě a tak pů- 0 noum
roxiela a on utrpěl poranění jež iá v5ecko dobře snad do kon- — Zdá se že radost nad vypu
mtkolik týdnů na ložko jej pou- tohoto století bude stížnost zením nákazy neštoviční byla
tála trestanců vyšetřena předčasná- V Hotelu VenJoroe
— Výkonný výbor hditelstva _ Ze 2akup0vaní pozemků v ro?"ra°h opětně jedea ho-
vfstavy "větSI Amerwy ma J" okoif viadukta 16 ulice soudí se {"7 '
-i-4 rre orice Většinu pozem- „ mu„u zch nnttJ„nn bude lňnea aopraven oyi ao nemocnice
f" _ _ 1 I Mitr PsrVn kirinUm lift
společné nákladní nádraží želez- "
iinH rhj telu bude udržována do doby ne
o-r 1 1 a jři _ia
1 1 c D-1 „ tii:_: lurcue ici muc uiuu uiuciu
r ! nAna nrf KnH 9b riB8iiw jívm wjwu
' ki kde lonski výstava se nalézá
v ta íil opětně pronajal a pouze s
_2Wviir menšími majetniky ne-
BftCie přijití k dohodnutí Výstav
rkOVB
k koncesionářské přihlaSo- velikáf jako nadrait Union Paci- tel" Vendome objevilo
istiny nalézají se už v rukou fi mQObem moderněji zaří- neštovic
—Naie Jasiter Lamp uhlí!
iui listiny
" tTtft ' budou hotovy v těchto I KB£ — Ve schůzi South Side Im
h Neisou Uk spletité jako I „ w I provement klubu konané v míst
ZT to všecka pravidla jsou "r7' nosti na 10 a Hickory důkladně
podána Tajemník Smith S hd-káno bylo městské radě
tí Vrinniffim upomínky o
— -rní dalších a procent upsa
si Ustky Splátka tato nařízena
- ř~!L v poslední schůzi sboru řidi-
r-t vlasteacl kteH ta pfisrtte-
lillBV ww—
feif 1 topeau itmou zvláště přítomnému členu tělesa
Hali & Elee 509 S 16 tL toho Stubtovi pro nízký rozvrh
7nf oA rozčilení zavládlo daní Všichni řečníci shodovali
▼ naši Praze pátek odpoledne se v tom le tím zdánlivým schri
Wílliam A Linton ž t i$t jižní něním poplatníkův ve skutečnosti
it nl odebral se do čísla 131 2 1 trpí zájmy veřejoé i soukromé Ve
téže ulice a skočil do
studně pa-
Náhodou
_Am na KBbé I J - — kffn1r4
— — DIB ' 1 UCMl IlUV mm
r~tI-ia ta i Fiapinkcn "c-jsoasedé níitUt byli svědky zou
ř JI"' rzi cllUtů Ifalho skoku přinesli boaem pro-
všech jiných městech velikosti
lidnatostí Omahy vynakládá prý
se od f 100000 do 1150000 aa
zvelebování a okrajování carlA
„1— I varv a vytlili kaadiiita sebe vra- kčzlto ala vtíejxi sady putaoa
Z'j L£: t '- 'J vra a plUfx ct~l3 nzZZt Ciw ♦
3
view park nebude lze docíliti leč
by občanstvo zjižní strany města
samo pozemek koupilo Pouka
zovalo se též jak nečisté ulice a
špatně opatřené stoky ohrožují
zdraví lidské a že nízkými daněmi
letošními hlavně utrpí dělnictvo
jež na prácích veřejných výživy
nalézalo
— V případě hostinského Johna
Longa jenž zatčen byl pro prodej
lihovin v neděli 29 ledna policisty
Cunninghamem a Wilsonern jimž
prodal pivo obhájce obžalované
ho vyvolal zajímavou právnickou
otázku Po vyslechnutí svědků
požádal soud za odmrštění žaloby
ježto povinností policistů jest prý
bránili páchání zločinů a nikoli
zločin podněcovati Na důkaz
svého tvrzení přečetl rozhodnutí
mnohých vyšších soudů kde žřej
mě se praví že policista kterýž
by k zločinu podněcoval stává se
účastníkem porušení zákona spi
klencem a měl by býti též obžalo
ván Městský žalobce byl
tímto vystoupením právníkovým
úplně překvapen a proto vyžádal
si lhůtu do 27 února ku sestavení
své odpovědi Žaloba proti H
Schroederovi ze 24 a Cuming ul
pro prodej lihovin v neděli byla
odmrštěna pro nedostatekdůkazů
— Na zítřek připadají naroze
iny Jiřího Washingtona Den
ten je v Nebrasce jakož 1 téměř
ve všech státech Unie zákonitým
vátkem
— Policejní komise požádala
náčelníka Whitea aby udal jí jmé
na třiceti nejslabších a nej nespo
lehlivějších strážníků Komise z
ohledu na malý obnos jí vyměře
ný nucena je zmenšili policejní
hotovost a tu chce propustiti
trážníky jichž služeb město
nadno postrádati bude — V pon
dělní schůzi bylo též rozhodnuto
prováděti co nejpřísněji Slocumův
zákon Hostinským kteří v ne
děli odváží se prodávati budou
prý license vzaty a místnosti za
vřeny
— V pondělí prodáno bylo za
(250000 dluhopisů vyšší Školy a
sice přiřčeny firmě Lambrecht
Bros z Clevelandu jež nabídla
prémii $2 1275-— Ve schůzi škol
ní rady usneseno bylo zakoupiti
40 ručnic pro kadety z vyšší školy
Cena nemá převyšovati f 9 za kus
Ručnic použito bylo na vyzbrojení
nebrasských dobrovolníků a od té
doby panáčkům z vyšší školy
hrozně stýskalo se po "kvérech
— Dvě přepadení udála se na
jizni straně v neděli večer jonn
C Carrington místní řiditel spo-
ečnosti Červeného kříže vracel
se do svého domova když tu na
13 ulici mezi Frederick a Spring
zastavili jej dva muži a poručili
mu aby zdvihl ruce On upo
slechl a chlapi prohledali mu kap
sy ukořistivše pouze něco drob
ných peněz James Brawley z č
17 10 jižní 17 ulice přepaden byl
na tbte ulici mezi wuiiams
Hickory patrně těmitéž ničemy
a přispěl jim 40 centy Na pode
zření ze spáchání těchto loupeži
zatčeni byli dva muži ale Carr
ington ani Brawley nemohu je
ztotožniti
— Dnes v 9:45 večer odjedou
do Kansas City městští radní
někteří úřadníci s mayorem Moo-
resem v čele aby se tam podíleli
na slavnostním otevření nového
auditoria Pojede jich asi dvacet
— Včera pozatýkáno bylo zří
zenci z kanceláře spolkového mar
šála asi šedesát Číňanů a přivede
no do místnosti soudu Spojených
Států Tam však shledáno že
pouze dva neměli přiobčovací
listy Ti posláni budou zpět do
nebeské říše
— Asi tucet výstřelů vypáleno
bylo včera o půl jedenácté večer
na 29té Duze rarnam unce mei
policisty Giesekem a Cunningha
mem a dvěma podezřelými chlapi
ky Krve na Štěstí vyteklo málo
Jmenovaní strážníci pozorovali
podezřelé chováni dvou mužů a
proto ze vzdálenosti několika set
stop zavolali na ně' aby posečkali
Na místě odpovědi obrátil se je
den a vystřelil po policistech z re
volveru Tito odpověděli podobně
a v okamžiku byla střelba vše
obecná Chlapi utíkali ale stále
po pronásledovatelích stříleli Koj
nečně zmizeli v tmavé uličce Dle
tvrzení policistů jeden pokulhával
a tu snad přece nějaká kule za
bloudila do aohy jeho '
Pokrok Feb ti 'M
Jarní svrchňíky
Nechť jste jakkoliv opatrní u výběru — ba nechť jste se
be podivínštější co do úpravy a dobrého střihu — my slibuje
me vám Že můžeme požadavkům vaším lépe vyhovčti a se vám
zavděčiti nežli kterýkoliv závod jiný Obdrželi jsme právě zá
silku jarních svrchníků jaké byly by chloubou každého šatního
závodu v Americe Mnoholetou zkušeností nabyli jsme pře
svědčení Že když poskytli jsme příznivcům svým svrchňíky
zvláštní dobroty za ceny mimořádně nízké vždy nám to více
prospělo než kdybychom byli prodávali s lepším výdělkem
Též přesvědčili jsme se le zboží naše vždy musí být s obezřet
ností vybíárno že musí být co nejlepší jakasti látky a střihu a
s hrdostí dnes poukazujeme na novou naší objednávku jarních
svrchníků Za {650 můžeme vám dnes prodati jarní svrchník
s dobrou podšívkou a satinem prošívané Máme též svrchňíky
za $1050 jež překvapí ony dvojnásobně drahé zakázkové ne
boť jsou přímo skvostné veskrz hedvábím podšívané se same
tovými límci a vůbec tak krásného střihu a úpravy Že jsou
pravým magnetem i pro ty nejvybíravější Každý jest vítán ku
prohlédnutí si jich a koupiti pakli spokojen To jest zajisté
přístupná nabídka?
Tvrd-ó -valili nezlepši za $35©
Rock BorloM aneb Obio obli v kusech 1700 Illloolt aneb Treoton v kunech SSJD
Hano nut HS0 Wainut Block M Cberokee nut M 25 Wblte Breaiit not WSO a Jini I
drubr ubli — mim nejlepll lakoitl Taktf i Uclni prodivim dHri PfoavMCM
imM I LEVÍ 715 jižní 13 ulice
JOSEF KAVAN
Má na prodej
laciné lotr ve vfiech částech Omahy a
8c Omaby Též pozemky 5 a 10 akro
vé Aoj a Omaby a pozemky vzdálenéj-
U za mírné ceny a na vy bodné (plátky
Kolektoje renty rojliťojc
v nejfipolehlivejSích společnostech
proti Škodám ohněm
Nyní je cm kupovat majetek Nikdy po
nilnniycn zu tuku neoyiy majemy ia
levné (hUo nyní Přesvédčte e
Mám téijednatelstTi ť t t
: Ji pro vyiany s anin
Hlaste ne v čísle
1734 So 13lh St Omaha Neb
Zména obchodu
Laskavému obecenstvu uvádíme
tímto v známost že já Jakub Sva
čina vystoupil jsem z obchodu
Svačina Bro's a bratr můj Petr
Svačina bude na dále obchod u
držovati pod svojí vlastni správou
Kdokoliv co dosavádní firmě dlu
huje jest úctivě zván by bez odkla
du hleděl své dluhy vypořádati
tak aby dosávád ní správa obchodní
mohla býM uzavřena V naději Že
veškeří ti dluhující nám příznivci
nenechají to ku soudnímu zakro
čení dojiti znamenáme se v úctě
vaši vděčni Petr a Jakub Svačina
Předplácejte na "Hospodáře"
i
Tento týden můžete
pH naší rozsáhlé pro
dej! obuvi koupiti ná
sledovné lacino:
Žentk4 WS0 koalnkové Inřrorael
ttovicet látko Jmi avrikyxat3e8
ŽenW WSO vjraok kozlnkov Ině
rotaci ithartoe Dpodeirem ta 1250
Ženk4 KM 1300 ai 13 SO taptnuci
ttavíoe r jedni brumadě pirittS
Divil IM koilnkoTÍ xaptnact ikol
nistrerice aa 1100
l)tuk II SO Doll Dontola tílo 8 ai
líia II
Kulak 1176 Kaog tel
Congrea
1110
Hubka HS0 (trevice i nepromnka
ri Me a tubami iptíkaml tni
rovaci u 1188
Wm N Whitney
107 již 16 ul
Krajan A Bilek Va ochoto obakrall
Záchvaty trvale vvléienv
viiHnoHt umlzí po Jeilncxlonnim
7áchvatv a ner-
utívánl l)r
Kllne' Oreat Nerve Kenlonr ailnteal pro
tiJH láhev na ikonku 0árlUt Ji rilar ia
I)r K Klloe Lid 031 Arcb St Pbl acle líh a
Pa hdtkft
Vía la Framllirk Kainar i Bazlle MIH
AUC IV NebV TamDji ooi nám oioa-
diuJb ie wlMtéhoval amt by udal a nová
adrnny Kdo by o nim vtdčl neb on aám ať
oám iakavt oznámí
Kovářský dělník £&!£?BS
ktoryjll vCecbárb iaa řemmlu vrovosoval
nalvzno u mneaiálou priil ilutný pln' htra
vu I prádlo Jen řádný ať e hlM— V fcebách
uCnému dám př9dooiit Jim KAJEK
vy
Dt44x3
Clarkaon Neb
Dobrý řezník a nzenář
feťl dokonale znalí nalezne íiálou práci e
mzdou $4000 mřsícni HlaU!e hnJ 4'x
T M MAHEK Verwllllon 8 1)
v Jlfnl Dakute 180
akrů IM akrá vzdělá
no iu akro louky ponze 4 mne ort niia eita
JI ího 1SO0 obyvatelů éeiil aouaedá I teáii ob
chodníci v mtHtc prrdá ae vklhi lacino aneb
vjniínl za mtituky majetek Hlaate ae
F J KAéPAR (tf
14VSM BO 18 til 0MAH4 NlBH
Pékná fairnia
1
vite itáláhn vjítiku aaru
tujeme kaldéron kdo pře
vezme Jednateiaivi natích
Dábotenlých vlasteneckých
a pod obraiS Nemějte lad
né obavy anad pred ztrátou
O A 8PILBEHMANN
P žl St PbuL Mlnneota
Kdyl nikdo o Vaii pritomnoail probodl:
On pouhým jen kováHkf ml
bned nvád) vám to na myitl ie oaubnoxt ta Je
aul Jen touhám budlarem volxíru aváho ře
mesla Takých nalétnete mezi tntoKraOaly a
mulin helia Taký domntlř "uniěleo" nivulí
le kdyl z nico prken zbouchne nijakou budku
a několika okny a do této pak nee neuo ala
ruhylých fotnwram-kýcb "aiMrátA" le hned
n6te hotovili podoby rovnajli-i t-e oněm Jez
notoviti dovedou Jen arhopni nmělcl Zhoto
neni věrná podoby vyiduje neien atmj nej
evvějil a nejdokonaleji! alehrx l miHtmmt
ob7váité zaKjeným mvětentmapk přede
viim vyaduje toui-niH(-ká dílna malíře umě
lé a arbopná FoUHfrHta Ht) n ive kaidého
aby l jeho fnloa-mflcká aankturo prohlédl
a ujllťu je kaidého te mn ry hotovi podoby
pfimoikvoatná za ceny báječně tiíiké Vidy
nechte ae vypodobnit a fuf grafluty Jenl v
oboru avém Jeat umělcem Jom-e pamětllvl
pHitlovl: Het allwaya the chrapekt A tuho
wm aoaviaie auyi pujueie an
FtTOGRAFISTOTI
tlt31SSK
J 15 ! Omaha
Kousek ipatoébo cbleba velmi
Často tpasobuje oeziiivnost a ne
snáze laludko V kaldém podob-
ném "pKpadě niijte Dr Aug Koe
rtij't liasabarper Tropíen a v
krli dobl nescáxe ialudečol
Jí
01 llfarla ifíM
Ti
S320 I
1
ťijry kvarty
I se láiltkoa
uapoNU tlm rýdéllc preteupnlk
mumIpj možnému latléovanl
dula wviaflfV
PodobaSOtáholrváaiU{e cávod nál dobrá pověsti
Likéry prodáváme pHmo Dotrebnvatell tak leodaáanb
drliie ldy ÍIU dobrá a nenadělaná Jeet akoro "emotaá
oa precapinaa aoapiii aoraiky taaove itkazea toho Jevt
rca oaoo jel oy jinde likéry
to máme urea deset tisíc stálfch osuh tri bv llntU UÍ4r
nekoupili Cbcvme jeéti fikaU příznivci daleko více a
JÍ
Mrv-1?
Zatleme kaidéme vel kon ákvartnvo ktbevna
platí
V 1 1 lutn' '
Tmkialaroa dvojnásob deeillovanon ťtnoti za 13 zo a xa-
i dotírá
wa PooMrieni
Zadliáme v kednMkách iiHiiiU-kj
kdl iltné této okosíte a iMhlMiL a
by byla té dobroty Jako zaraéujeaie máiete na aaáe Straty
xtám jl zpět zastat! a vrátíme vám 1 3 Kotalka jak tato
toato druha jeni prodává pfimo sputrebovatellxi
Hayncr Distilling Co
ku f 5ti íi cajtri csi
ODPoarCRXt: Třetí Národa! Baaka táák
dtm v IMrtoa aash kaU jaatelaa
Uhaldý
InkfriaL
obchod ni
t S — Objednávky t A Hrony Colorada CeHfnrala Ida ho
Mootonxw Nevada New Mníce oracoa Ctaa Wxlaur
toxi a Wyov xhxxai aait aa V h v dotVava Mltr—
14
i-