Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 21, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
7
ADHESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
ítád Palacký í 1 ZČBJ
odbývá avá pravidelná uchftí-kaídou čtvrtou
' neděli v inrkfci o 2 h odp vainl p Klepeiky
na 13 a Wli nm ul I'h!d- V Herka taj vo
aabek 14(17 K 4lh 8t a£etnik Airaon ltoku-
" Mk ibis wiilliitim uipoki rr Macn
Tři jed Sokol t Omaha —
nrihvvá av nmvldelná achfiZ" kn{d# drnhf
ítvrtek v tiifcrfti velvr ve rve ml-tno-tl tSU
Bt tajniuiifk II W liartoi 1418 reiir Poppleion
Bo IHtb St ťřeia Kurt Ilav-lka UV7 So Mtb
are íc tnu ř r J riaia his roppietou ave
ťoklauulk Ant Jtmeut iB4 bo iuiu oir
Podp Sokol Tyrš ž 1
odbývá svá achAze dvakrát mřulínS každou
1 neum a A poulím v iuun l t aini mrizove
UelornCnl achO oauyva ae i maeii v rijnu
nMI tni I ne lili v dubnu a i! vnltlri
▼ lomu a i-rpnu Kh'(1mun Fr Bvoju-k mi
liutijli UVtá ul učeintk íimr KHpar 142" Jli
U ul ťoKldiilK V F Kunci 1SW ri 13 Btr
tnurH-iaeda Kr Nvoboila taj Jnhn i fileborád
vtbor majetku Jito němec praporecuia Jo
uerz dozorce rr v oj tec n
Jan Hus Lože ě & Ryt Pythla
dhývá ach&ze katdou pivní a ifmlrtředu v
mřsiri v Nr dni híiiI nn 13 a Wllllaro ul Ve
lící kancléř Bi Itek-h lo 13tn Htr ftrážue
archivu a pčott r Vodička i n lom mt
Strážce tínánu! Vá- PUhyl 1211 Ji 13 ul Po
kladník Job Nuvik 13IV Jli 13 ul
Bohemia Lože l 814 AOUW
odbývá ave pravidelná achnza v Národní s'nl
každou? a4 aihiu veí-r Frant Svojtek
%m u IU Ih V4 lUW tli tO Um
J V Vaci k aíemík I0 So 14 Sir O Boee-
water apol lékař &t Bee uuimiug
Tábor Columbns í 69 WOfT
rodní híiiI v b víer Prediteda Kr Svoboda
ttulil in l M(tjtiř Hwdn Kr Hlinití Tul
FJ Fillu 211 Hhťely Hlock Omaha Nehr
Poklndmk V J Np podal 134 JU 14 ul ťrň
vodil Aitoo Novák
Tibor Xcbraska l 4771 MWA
odbf vá nv pruvldclné achftze knidou prrou a
třetí utředu v mínící v urtm lnxllu v-íer
T síni Dana inna Hroch Konnul P W
Rmiknl i-zH II 14 ul: návod'! Jan Brázd
bankéř Jan 1'nnnika t W Ji lr ul klerk
J F l'HIy 810 lili kory i pr4vod6í V Dnleii
vnitřní stráž Jiiwf Hrulý venkovu) atrái
Bart Maiť uer: vlmr malethu JanrCblebo
rád Mlke Votava narei smraovaKy a r j
Hanzelin
Sbor VIaatilara l 99 JČI)
odbfvl rh5e kaidou 1 nedřll v mř8'cl v Ná
rodní inl o S'4 hod odp Před' dkyní Kat
BurUii lalimnic M Ftui-hánek 13 a Hlerce
ol„ úevinlre Mario Mlcbal pokladuice Kroll
na Herinek
' Sbor Bolcalara t 00 JČD
odbývá sob &re kaitdou i nedíll r hiímícI r Ná
rodní mul o s n oup 1-runeona aiii nrnuni
1227 JH Ih ulice tajemnice Frantíka Čapek
I3ii Murtha Bt ASetnlce Marie CHborHká rob
14 a Cateliaa 8u pokladnice Karolina Plbl-
gar vew jir ia ui
Sbor Hfřzda Nové Doby i 8(1 JČD
odbývá tvi chfizekadon S nedill v mřsicl ve
9 IIOU IKIU BIU DITA
Knefllhiilur taj Vllhulrn na ltarloiová lí)l
lHhot óAetnice Km Obluuorad uu so
16th(tr
Sbor Martha Urove i 10
nilhvvá tvi nravldnlná BClilií" vidy 4 neděli
v mesicl v Národní anl Pfedaeilkyne Nellle
Svobodu a)ÍHtopri'dNedkyni Anna Ďnulil ta
jemnice KoMe liavtd pokladnice M Houkalo
vá laoi— lt ul pravooayne ranuie reren
Sbor Čechle D of II i 161 AOUW
odbývá urav dělní Hchůte kaídý a 4 Čtvrtek
v ujíxi i ve uvé hod iKlpoledne v mUtniMtl
nana J Havli ka v Národui tiul PfledkH
Antonie HolTman tiijem Jole Vacek álí!
jiini 14 ul d{-mlce A Hvoju-k IVtT i iSSt
apolk I Kur v uoauwater d™ uuiiuiuh
Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřcrařek
dbývásvé pravidelná ach6ze vidy v ítvrtou
oeněll v mřxl I v mfatnuati p J Hrocha Před
ulkvn MrlH Jiráková VM II lo ul miltlo
predamlkyní- Jo Homolova tajfuinlce Marie
naincova isr jik ií ui piikium mi "hihhs
X3IHJI2 VJ ul pr6vodkyni Alolale Bártová
UlTJitui 1 Ulice
Podp sbor Sokolek Tyr5 Ž 1
Odbývá tvá Rcbftze dvakrát nitsiíné každou
druhou nediit a řlvrtá 4terý v méaicl v aiul
Mft)ví 1315 Jli 11 ul Ceiorcínl a Iifizo od
bývá tí drunou nedéll v řilnu p&llťtuí achQíe
druhou neduli v dubnu a ítvrlletni v leluu a
trpnu l'h:dM!ilk) ui Marin Morav- o ÍVM 14 a
Cantn ul tnintipřededkyoí Kr Knulký
V Boulovard ave tajouimce Hiuíle Bi-nák
ÍNID Již 14 ul Ďíoinioe Marie Bílek 30 a Cbar
lea ulice ____________
SOUTH Oj™C__-"__
Til Jed Sokol t So Omaha
odbývá avá arhnae kaídý I ítvrtek v méa c
v aínl KnuiHký Kroa rjtai0ita Jan Koutaký
10 a Q uliuc Uii-Vmtantaui i- M Toblál la a
V ul tajfiuuik Krantiáťk ltadi! 10 a t ul
dietní k Jan Voináíka 1 a Q ul pokladník
Frantld-k Hájek metl NiO ul naíeluik
Alult KruJÍ4k
Praha Loie l 828 AOCW
odbývá ave pravidelná artift 1 a S atredu
v niří(!Í v kIiiI o Koutxkýho Thomaa tvitec
Exmltr Fr Wellch Mltr Prá e K J FHIh
taj tt mezi O a PHtr Joa V áchal otetnfk-O
P ulice Poklad Bedr Dleualbler l a O ul
Tábor ŽlikT Dnb l 115 WOW
odbýváavá ach Cize kadnu IhilH neilell v tněaf
el l'roileda Dora Hlávka mitoprededa
Frank Hrabik tajvmnik Jamea Formám-lc 1AV
al musl N a M pokladník Antoa Plvollka
Drftr Prokop Telký l 8380 IOF
odbývá avá achoae kaldý první a treti ítvrtek
v niéflrl v ainl Kmlliinve v i Umaže P O K
John Kubát O K Joa Teanohlldtk V O B
Václav ttobola K H Jowph Brown Krt Bou
Irvard ave : P H Fr Vaiák 17 a B-rrv:
Treaunn~r J Halný e a r B W J Koala Z3
a WtnanJ W John Hána 10 Joe Stanek
17 a Q A U Alb Teanobiidek
Bád Palmoré Dřero í 7
Krnk Dřevarek v Ho Omaze odbývá acbtze
B'ř kaidé piMledni ponilrli v mlul v mit no
tu Br Kouukýcb Marie Vomáěa Dtxtojná
EwuCuk-e Kaile Vomiíka niitnphtdelka
atle V ocásek VSI Ho t titr Ulnronl
Frantllka Plvolka bankérka Framláka 8v
bodá anuaromnlce Barbora R-ik pravodtl
Joaepbln Boukal vnltřni atrat Anna Kretek
venkovní atrai
Chas Kaufmar
0 pojišťující jednatel n
0 a veřejný notář °
„otuooju 'VjlepU pnjllřnjlrl tmotefnnatt
pnulává kupuje mak-irk nciaviif vrilává
l'plavni liatky a Evropy do Lvropy atd
infDw vmiz na w movitý majetek
Plsarna SeT-záproli UaDqttfo ni
#
Na yamiaaiatlppake mezinárod
ni tavě t Otnaie obdrlel
▼ udbora pivním
ICr-agni— ' lt_—k
ťabinet Beer
ZLALOD MEDALIt
a zákla-1 Jeho P-t-ty a Jeho Oava
ajicich a puallkujicick vlaataoati
ObJedMjM al iMdaUk 09
Frd Krof Brewlsf Co
ÍOOT iTnoksmn tšt
TiuwoaaN
Pí ed plácejte na Knihovou Am
dea Pobxc lioo ročsl
Dr E HoloYtchinsr
český lékař
Office na rohu 13 a Howard til 8h
lj's BliM-k ř dveří £10
Telefon 1438
V plsurnfl k nalezen od 10 do lí hodin ráno
xl 9 1 J ml 1 I- „ I i 1 u _ — a
" nu a vu i ui u r
" Obydli ř &Me 1C19 Center ulice
Telelon 1674
H Gifford HD Gco Bícknell MD
_lr_5e__l lóJcati
ZRAKU SLUCHU
I404 FARNAM UL OMAHA NEB
dt33oil ~ i" Čialo telefonu 739
Or L H SIXTA
SCHUYiuER NEBR
PÍHárna t IlollmanoTě bločku
V druhem poaubodf
Study:
To'ruotlooi hr nmlt dapč U trwy 4MM Mfflhadt
oomp-tni aDatruemrs
Thk-a par (lm oolf
Thratt eour -— ťntptrftto-
Lan
AT
Home
rr du_ii— in emitfKf a
OrvporiOBltr to beiUf
prcw nvuimu ua
SrailaatM Ttrjhf-re
tiht 7riaf inecen
řnil ranlaalari PRKK
2)TWpkMM MIMtot VKTIUUTt -UCH
0 D Kiplitiger
tta rohu 13té a Farnam
mániJvřtM výbřr '
doutníků tabáku
a vfibec viech potřeb kuFáckých ve místi
ceeký právník
PiOrs t čísli 9Si 1 1 lift Sldft Oiú
Kdokoliv ootřebute nrávnlcM nomnnt ahls
dá v pana Berkuvl prá-n ka zkuťenrho kterj
diouholi tou zkuřenixtl bvoJí m6ze krajanftn
n mm aavaouv správné poamuziii at-tr
Frank Doležal
íoalťý prAvnilc
FREMONT - NEBRASKA
Vvriznift ve&keriS noiiHnl a nrhnl tiSIa
íiloetl tři vrcliDÍTi aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje dukladoe
znulorti priív nabfzf služeb svých ct
i 1 JL m
KrHjRuum ve vsuca oaucn siatu 44ti
FRCUBA
Český právník
VE SCHUYLER - - NEBR
Vede právní pře při všech lou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dam F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Shuyler Neb
rasa
w ia_n lai
TELEPHONE 431
I í7O0i©: I
1
lil FAUNÁM ST
Pruááíáme ty nejiti drotiy
tvrdého
I IliGACIIU Ulili
pro domácí potřeby a za ceoy
vidy nejlevněji!
Zarněujeme Vám poctivou plnou
váhu a bezodkladnou zásilau Zkuste
objednat! si uhlf u nás a jsme jiní-iI ie
jinde nebudete kuporatf než II o
Nebrasfra Fael Co
1414 FARNAM UH' K
8m9 aneb na Jarkson a 7 ulici
Mi s joio?l[o?fii vozy
DO TEXAS
mm (
Taperorj BnITetorfi ssaci T027 a role
pofloíiflf foxy na rsecH MVáX
MejlepU dráha do Vaecb tuUt
Kaasaa IadUnakém éieal Texasa
Mexik a aa ťaeiflckeai pareti
Jda pHmo do
Cllai lt Vorth EU-boro
íialten Taylor (hi-erri-i
locUiazt &aii4ta SulSarca
UCrzz Isstca Alrxnio
CJKX CilVZSTCI cOTW
no:":i
"Šibeniční črty africké"
Rakouský konsul Baumann v
Zanzibaru podal v č'ánku svém
ve vídeňském "Zeitu" skutečně
ohyzdné obrázky z hospodářství
německého ve Východní Africe za
čež dostal cd vlády rakouské dňt ku
jak bylo již v tomto listu zmíněno
Podáváme tuto výňatek z jeho
Slánku Připomenuv že dříve vě
šení v Africe nebývalo zvykem
pokračuje pak: "Soustavně bylo
věšení zaváděno teprve moderní
koloniální politikou Neobyčejně
příznivou příležitost ke studiu po
skytla tu v německé Vých Africe
doba povstání otroku Nejen že
přímých delikventův byl tu veliký
počet po ruce nýbrž také že tito
měli tak znamenitou kvalifikaci
pro šibenici že se s velkou chuti
a láskou k úkolu tomu přistupo
valo Vůdčím kruhům bylo děkc
vati že se brzy rozumělo věšení v
Africe lépe než v Evropě Z po
čátku bylo provedení ovšem jen
primitivní Jakmile nalezla £2 vhod
dá osobnost otrokář neb povstalec
a ostatní formálnosti jako vojen
ský soud a rozsudek smrti byly
odbyty použilo se jednoho krás
ného odpoledne k procházce do
sousedního lesíka Tam vyvolen
vhodný strom s vyčnívající větví
upevněna na této klička a pod ni
postaven jistý počet prázdných
lahví od piva jichž v německé
Vých Africe pivo si tak velice
oblíbivší nikdy nebylj nedostatek
Na to přiveden delikvent a musil
vstoupiti po bednách vzhůru Po
té nastoupilo vše mimo delikventa
vesele cestu domů aby tam rychle
vyprázdněny byly další bedny pro
příští případy Zjennění mravů
mělo ale vliv i na věšení V brzku
ptjítisttwvtyw a pni
Následující muži tvoří ltomll lei bude nápomocnou presidentovi v hiStřní proble"
nift a iiříCH marlnl olli Hun Prthi-ri P ITennpdv vp4#rífn 9 nitranské Vltlkv
y B-ilIťfoPlaine O Cbries W Watkina r Grand Ksplds Mich podplukovnlk
Curtis Guild z Buctouu jenž řloužil v hodnosti gcntnilníbo inpektora Kuby
juristé obtížení podáním evrop
ským - neshledávali 1 dosavádní
způsob věšení přiměřeným době
Vzpomínám si na jednoho úřad
níka státního v Kilvě jenž nemohl
naprosto nalézti žádné rubriky do
niž měl by zanésti 6 šibeničních
provazů jimiž právě šest ubožákův
bylo pověšeno Konečně zanesl
je do rubriky: "Vyčastování cizích
hostí"
Také i jinak nabývaly 'popravy
modernějšího rázu i fotografové i
amatéti dostavili se aby volali na
chlapíka ua Šibenici se klátícího
své obvyklé: "Prosím vlídněji se
tvářitil" Ubozí hříšníci měli ale
nyní pohodlnější šibenice úřadnč
zanesené a fotografie jimiž dbáno
o jich zvěčnění Jelikož byli za
nesení do rubriky "cizích hostův" '
cnieu oyu veseni 1 se vsím Kom
fortem nové doby to jest chtěli
mfti kata K dosažení účelu tcho
používali prostředku velice moder
ního to jest stávky: zdrahaliť se
houževnatě klásti si kličku kol
krku Byliť se zatím černoši až
příliš jasně uvědomili o trapaých
následcích takového protahování
hlavy kličkou Okolnost tato ja
kož i dlouhá vazba a líčení soudní
slavnostní rozsudek smrti a pom
pésnost soudu vyvolávali v od
souzených takovou nervosnost že
při nejlepší vůli nebyli to sami
se pověsiti "Jde to mizerně
musím se hodně zde cvičit i!" pra
vil jednou gardový jeden poručík
jenž vedl takou výpravu Šibeniční
Ale čím více bylo cvičení tím Špat
něji se dařilo a na konec nezbylo
neili táhnout! k zastaralé instituci
evropské a dávati lidi ty včšeti
atem Nynější způsob ve Výcho
dní Africe obvyklý překonává da
leko způsob evropský Společně
odsouzencem vystoupí tudantký
voják německého ochranného sbo-
ru na prkno a položí mu aniž se
těla jeho dotkne kličku kol krku
Prkno odtáhne se a kat í věšený
seskočí Rozdíl jest jen v tom že
jeden dostane se dole na pevnou
půdu kdežto druhý spadnuv as
as metr níže prkna pozoruie pře
kážku aneb vlastně nemá ani času
ji pozorovati poněvadž duše jeho
použije okamžiku toho by odlétla
ďo očistce"
Pisatel jenž tyto obrázky o ně
mecké správě Východní Afriky po
dává není to dlužno doložiti
ledajaký muž nýbrž osvědčený vý
zkumný cestovatel
ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ
Rakousko-Uhersko
Odrolením říšské rady dne iho
února vzbudila vláda rakouská u
pravice špatný dojem neboť tím
si ponechala příležitost aby moh
la říšskou radu opět v dosavad
ním složení svolat Byl to pouze
jen ústupek vlády před zuřivou
obstrukcí Vláda je buď proti ní
slabá aneb dokázala že nechce se
s ní rozkmotřiti a má s ní snad ji
né ještě zámysly Možná tež že
ještě čeká aby se mohla obstruk
ce ještě více proslavit neb něco
dokonalejšího provést což by se
mimo parlamentu nazvalo ulični
ctvím Obstrukce se odročení jen
směje ježto může očekávati opět
né svolání a nemusí se obávati vlá
dy paragrafu čtrnáctého Odro
čením není tedy na obstrukci vy
zráno aniž se může očekávati v
brzku ňáká změna Thun vládne
od iho února bez parlamentu ale
jak se věci utváří pro budoucnost'
jest kryto rouškou nevyzpytatel
ností poměrů rakouských
rv r i 1 x f irnMTSK
Vieslovanská matice Návrh ge
nerála Bogoljubova počíná buditi
živé přetřásání potřeb slovan
ských Na něj vztahuje se zají
mavý otevřený list v "Kieovskom
Slově" jehož pisatel praví o sobě
že byl deset let redaktorem v Ra
kousku a třicet let v Rusku n zná
tudíž dobře skutečné a neodklad
né potřeby Slovanstva Podle ně
ho netřeba se Rusku t j ruské
mu národu starati ani o Slovany
v Turecku ani v Itálii ani v Ně
mecku o prvé proto že jim odná
rodoění nehrozí o druhé a třetí
proto že je od národní smrti za
chrániti nelze Záchraňovací dílo
třeba podnikati nejprve tam kde
jest největŠÍ potřeba největší ne
bezpečí V Rakousko-Uhersku
lije 25 millionů Slovanů Na po
čet jest jich dost ale jsou rozme
taní a tím oslabeni Tyto Slovany
možno ještě spasili bude-li chtíti
Rusko vlastně ruská intelligence
Nejvíce ohroženi jsou Slovinci a
Čechové Kdyby Slovinci připad
li k Itálii a Čechové k Německu
byli by ztraceni jedni jako druzí
Zde jest Achillova pata Slovan
stva zde dlužno zahájiti zachra
fiova:í prácil Co jest museum?
Zavřený chrám dostupný leda u
čenci Učení lidé i bez musea do
vedou najiti čeho potřebují "če
ho že je třeba? Třeba jest aby ve
Vídni vycházely německé noviny
věnované otázkám slovanským
noviny bojovné dobře psané aby
měly hojně čtenářů denně volají
cí upozorňující na tužby a potře
by svých přátel a na křivdy ne
přátel noiny které by rakouské
Slovany stále poučovaly o Ruska
a obracely k němu jejich zraky
noviny nezávislé od rakouských
slovanských stran dnea zoufa
lých zítra před Němcem otrocky
plazících — neboť rab jest
temný a neupřímný Zajisté ta
kový list mohl by to vykonati a i
návrh kyjevský stojí za uváženou
Avšak slovanská myšlenka má ji
sté potřeby všude v Rusku jako'
v Rakousku v Petrohradě jako ve
Vídni Kyjevský navrhovatel sám
praví že osud západního a jihozá
padního Slovanstva závisí od to
ho bude-li ruská intelligence
chtít aby bylo zachráněno A
aby to ruská intelligence chtěla
aby to chtít mohla jest i ií třeba
slovanských podnětů jest ji třeba
pro Slovany zinteresovat otevřít
jí oči na slovavský svět a probu
dit v ní živou touhu Slovanstvo
poznat i přesvědčení že jest úko
lem a dějinným posláním Ruska
nedopustit aby jediná píď slovan
ské půdy byla odcizena Zdá se
že by zřízení Všeslovanské matice
mělo vyznám především pro ruské
Slovany a již i ruští Slované mu
sejí zas jednou něco pro sebe uči-
čit ve smyslu slovanském
Smýflenl srbského národa — Mezi
novoročními gratulacemi jež byly
z lůna srbského národa telegrafi
cky i listovně zaslány ruskému vy
slanci v Bělehradě 'panu Žadov
skému vyznačuje se zvláště ta již
poslalo občanstvo města Ložnice
Gratulace tato byla podepsána 130
nejváženějšími tamními občany a
zní takto: I my zde na hranici
naší bratrské Bosny prosíme Va
še Prevoschoditělstvo abyste před
vznešeným trůnem jeho impera
torského Veličenstva býli dnešní
ho dne tlumočníkem našeho u-
přímného cítění pro vznešeného
cara pro jeho jasný dům a vše
chen bratrský nái od ruský Srb
ský národ ani v nejtěžších dobách
nezoufal nad budoucností svou
věda že v J V caru Mikuláši ja
ko v jeho slavných předchůdcích
má vždycky svého vznešeného o-
chránce a mocného zástupce a
prosí ho aby i v budoucnosti bylo
tak v tom přesvědčení že jen tím
způsobem mohou všemu Srbstvu
zasvitnouti jednou noví lepší a
jasnější dnové S tou nadějí bla
hopřejeme J im V caru Mikulá
ši II k novému roku přejíce mu
v něm každého štěstí a nových ra
dostí jakož i aby jej de roka ce
lé Srbstvo osvobozené svorné a
sjednocené pozdravilo a na dů
kaz věčné vděčnosti své modlíme
se: Bože carja chránil
Srbská skupílina Srbská poli
cejní skupština odhlasovala liber
novou půjčku již po dlouhém ne
konečně dlouhém trapném a za
hanbujícím hledání podařilo se na
jiti v Rakousko-Uhersku Půjčka
jest uzavřena na sumu 50 mill
fr za něž bude dlužníkovy vy
placeno na hotovosti pouze 30
mill fr a na šest půjček Co
takové podmínky znamenají ne
třeba objasňovati Za zástavu
dány věřiteli srbské státní dráhy
jediný majetek srbského státu
dosud nezastavený Kromě toho
policejní skupština v posledních
dnech přijala nový berní zákon
jenž obsahuje drakonická ustano
vení o shánění daní Daně se
tedy nescházejí jinak by nebylo
třeba poplatníky mrskati drakoni
ckými prostředky aby klopili
Jedním z hlavních důvodů králů
proti radikálným vládám bývalo
že příliš hoví sedlákům aby si za
chovaly populárnost a málo je
nutí ku placení daní Naproti
tomu ovšem bylo vždycky číslice
mi dokázáno že právě za radikál-
ných vlád srbský lid nejochotněji
daně platíval- Radikálně vlády
byly svrhovány a užíváno ostrých
prostředků na poplatníky ale ne
pomáhalo to Nyní sáhnou již
k drakonickým prostředkům ale
nepomohou zas protože placení
daní v předluženém a špatně v
každé příčině spravovaném Srb
sku nezávisí už od dobré vůle
poplatnictva
Všitími lékárníci zaručují Cha v ber
laio'8 Coiigh Bemedy a každému vrátí
peníze kdo po využívání dvou třetin
láhvičky by shledal ie mu lék ten
nepomohl Jest nejlepsím lékem na
světe v pádu chřipky kašle nastuze
ní záškrtu aneb modrého kašle a jest
příjemným k užívání i bezpečným
Zamezí veškeré zlé následky 1 naatu
zení Jakož I zánět p ic d:37xl2
Taroky! Taroky!
Taroky prodáváme nyní za sní
žené ceny a sice jednotlivé hry i se
zásilkou za jeden dolar tři hry
zásilkou vyplacenou za % 2 50 a
půl tuctu zásilkou vyplacenou za
1450 Tyto ceoy jsou výminečné
a budou trvati pouze pokud záso
ba kterouž nyní máme stačí
Vjd Pokroku Západu
' Předplaťte se na největší český
hospodářský list v Americe ?! na
rok Adresa: Hospodář Omaha
Nebraska
ZAJÍMAVOSTI
Tragédie na moři Z Janova se
oznamuje: Na parníku "Orione"
jenž sem dne 23 ledna přibyl a
Ameriky nalézal se italsky dělník
Ferrarina se ženou t čtyřmi dítmi
Mezi plavbou na Středozemním
moři hodila žena svoje dvě nej
mladší dítky do moře a skočila za
nimi Všichni tři zahynuli ve
vlnách Brzy po lé skočil do moř
i její manžel a rovněž utonul
Vraiedný atentát v kláíieře Z
KeČkemetu se oznamuje Ve zdej
ším klášteře piaristů spáchala mla
dá dívka Elisa Szeleczká atentát
na mladého řeholníka střelivši na
něho několikráte z revolveru
Jedna ze střel vnikla řeholníku do
pravé tváře a roztříštila mu lícní
kost Po spáchaném činu uprchla
dívka do klášterního chrámu a
když ji chtěli zadržet vyběhla na
kazatelnu a vrhla se s výše něko
lika metrů na kamennou dlažbu
aniž se však zranila Teprve pak
mohla býti zatčena a odevzdána
soudu Stav mladého duchovního
jest povážlivý
Pokusy s nepotopitelnou lodi
Těchto dnů konány v přístavu la
Pallice blíže la Rochelle pokusy
lodí vynalezenou panem Henrym
kreslíčem společností vodních pra-'
cí v Rochefortu již nelze potopit
ani překotit Loď nazvaná podle
svého vynálezce "Henry" má
přibližně tvar a velikost ochranné
ho člunu Překocení zabraňuje
deska sahající 1 -40 m pod kýl a
obtížená na spodu litinovým bře
menem 340 kilogramů Ponoření
zabrání se rychlým vypuzováníra
vody otvorem po délce kýlu Nej-
prvé nakloněna loď v uhlu 90 st
načež ponechána sama soběihned
se vzpřímila Při druhém pokusu
obrácena loď kýlem vzhůru jak
mile však byla puštěna ihned se
překotila opět na kýl vzpřímila a
za okamžik vyprázdnila vodu ze
svého nitra Konečně učiněn po
kus s umělou vlnou převalivší se
přes loď což způsobeno desíti tu
nami vody spuštěnými s výše t
metrů Pod návalem vody Člua
sebou škubl zakymácel se poně
kud a samočinně se vyprázdnil
Pokusy zdařily se tudíž úplně
Pohyblivý chodník na svitové výsta
ví pařížské "Mezi četnými zvlášt
nostnými světové výstavy r 190O
bude nemálo zajímavý též pohyb
livý chodník Na pořízeaí jeho
byl před nedávnem vypsán kon
kurs a generální komisař výstavy
pan Picard učinil podmínku aby
uchazeči veřejně učinili pokus se
systémem jejž navrhují Nebyl
to nikterak požadavek nepatrný
neboť šlo o to věnovat několikrát
sto tisíc franků na pouhý vědecký
experiment aby získána byla kon
cese jejíž pozdější výtěžky ne
byly ani garantovány Panu de
Maucomble a jeho spolupracovní
ku se tento pokus podařil a expe
riment s pohyblivým chodníkem
netkal se s nejlepším úspěchem
Ku pokusu použito chodníku v
obvodu půl kilometru na lešení
zvýší as 'dva metry nad zemí
Pasažér vystoupiv nahoru po
schůdkách má před sebou dvě
dráhy z nichž jedna pohybuje se
zvolna druhá pak rychlostí dvoj
násobnou Při zkoušce blíže Saint
Ouenu byla rychlost rychlejší drá
hy devět kilometrů za hodina
a toliko čtyři a půl kilometru
pro dráhu pomalejší Poněvadl
pomalejší dráha má jedva rychlost
obyčejného kroku nezdrží se na
ní pasažér dlouho tím spíše ježto
má šířku jedva jednoho metra
Rychlejší dráha zšíří dvou metrů
pohybuje se vedle první a nalézá
poněkud výše tak že pasažér a
první dráhy může přestupovat na
druhou jako s ulice na chodník
Na kraji obou drah jsou v určitých
mezerách umístěny železné kůly
tak že třeba toliko chopiti se kůlu
aby se odstranilo všeliké nebezpe
čí pádu Avšak toto opatření při
mírné rychlosti obou plošin jest
zbytečné Plošiny netvoří souvislý
celek nýbrž jsou složeny z jednot
livých částí jež se pohybují jakd
řetěz Obě dráhy jež spočívají na
vnější straně lešení na kladkách
pohybujících se na dvou kolejích
Dvě jiné koleje každá pod jednoa
z obou plošin slouží pro kola
pohybovaná elektřinou Tento po
hyblivý chodník bude opraven ve
výši patra od ulice Fahertovy ples
Esplanadu Invalidů avenue de la
Muette Picquet avenue de la
Bourdoonaie a vrátí se přes ná
břeží ďOrsay ku svému východi
sku Celá trať bude míti délka
3300 metrů
NejlepSÍ romány vychází r aej
lacinější Knih Amer #1 ma nh