Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 21, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 1
1 r
Pokrok íZApadu
2
Jiří Washington
Není snad ani jediného dne v
roce jenž by nás pepřipomínal na
nějakou pamětihodnou událost z
doby minclé aneb narozeniny ně
jakého člověka lidumila jenž lid
stvo Šťastnějším a uvědomělejším
učiniti se snažil Tak dnes s
vděčností a láskou připomínáme
obé narozeniny největšího Ame
rikána Jiřího Washiogiona
V dějinách shledáváme že kaž
dé umělé neb násilně vyvolané
bezpráví at ve směru nábožen
ském neb politickém došlo kriti
ckého okamžiku v němž proraže
ny hráze pověry a zlomena pouta
těžce trpícího člověčenstva Tak
prostopášnou a panovačnou mocí
Říma vyvoláno bylo veliké hnutí
reformatorské Tak na trůně an
glickém bylo třeba tvrdohlavého
tyrana jakým byl Jiří III aby si
americké kolonie mohly vybojo
vati svobodu
Není snad národa jenž by byl
neprošel zkouŠVu ohněm jenž by
byl nebyl nucen dobou času odvá
žiti se k odboji na život neb smrt
nechtěl-li pozbýú svou nejsvětější
moc — právo sebeurčování
Trpké bylo zklamání prvních o
sadníků amerických kteří základ
k prvním třinácti koloniím polo
žili To nebyla svoboda náboženská
ani politická Tak odí si svobodu
nepředstavovali když k vůli ní
břehy Evropy opouštěli Trudné
jsou vzpomínky na nerovný ten
boj pro svou novou vlast' sice
nadšených však v umění váleč
ném nevycvičených bojovníků
jimž náš hrdina za vrchního veli-
tele prohlášen byl Míra útrap
jejich byla tak vrchovatá že srdce
každého lidumila to žalem naplni
ti musí a smutně jímá nás vědo
mí že právě za nezadatelná práva
— Život svobodu a vyhledávání
blaha nejvíce krve lidské prolito
VŠak nejen Washingtona dnes s
vděčností vzpomínáme ale i všech
těch kttří pochodeň svobody v
záři ohně a za řinkotu zbraní k ví
tězství nesli Jemu však nejvíce
platí náš vděk Bylť on duchem
celého hnutí jenž přes všechno
osočování a podezřívání nepřátel
neztrácel ducha a odvahy nýbrž
poznav cestu a vhodné prostřed
ky energicky spěl za cílem
Bude tomu letos sto let co hr
dina náš dřímá svůj sladký sen v
zemi jemu nad jiné milé a jíž celý
svůj život obětoval a vším právem
"otcem vlasti" od svých krajanů
nazván byl
Nuže krajané připomeňme si
£e naše země začíná opět sovou
epochu svých dějin při čemž i my
brajeme svou úlohu Neboť jak
známo národ náš spočívá Žije a
trvá na té zásadě že vůle lidu jest
nejvyšší Stůjme proti všem ne
bezpečím jež ohrožují nábožen
skou i politickou svobodu Hajme
zděděná naše práva a pilně sle
dujme cíl pravých zásad svých
Pak bobda zora lepších dnů nám
vzplane F B Matlach
Clarkson Neb
0 tnterkulose
V březnovém čísle North Ame
rican Review Dr S A Knopf v
důkladném článku pojednává o
tuberhulose a trestuhodné zrovna
lhostejnosti jakou osvědčuje lid
stvo vůči nebezpečné nemoci této
Rozpravu svou začíná Doktor
Knopf rčením Pasteurovým že
"jest to v moci lidské aby všecky
cízopásné choroby vymizely ze
věta" Ačkoli výpověď tato je
snad poněkud saoquioická ve
zmeme li v úvahu povahu lidskou
není pochybnosti že pokud tuber
kulózy difterie tyfu a několika
jiných nemocí se týče je dosti
blízko pravdě jak dokazuje řídké
objevení a rycblé potlačení nešto
vic v každé civilizované obcí na
severní polokouli A přece pří
nejhorším nejsou neštovice tak
smrtící jako tuberkulosa neb dif
terie Všeobecný strach před prv
nějlímí u porovnání téměř se vše
obecnou lhostejností pokud po
slednějších se týče nemají žádné
ho podkladu ve skutečnosti Dr
Knopf poukazuje ie každá šesti
bytost lidská je tuberkulosní a že
sedrcina vlecb úmrtí v této zemi
caviněna jest souchotinami čili
ttiberkulosou dýchacího ústrojí
ctjtwodatjU a nejcaslějií ze všech
rciata mikro-orgsDÍsmii ta
f :-'zty ctjeiia Kochem hned
C 3 ií:v tpttsh jakým aik-
?r
krmu neb pitím mléka z tuberku
losních živočichů neb dýcháním
prašného vzduchu prosyceného
bacilly ze suchých chrchlů soucho
tinářů Ježto tuberkulosa není
dědičnou aniž nakažlivou a pře
náší se pouze jedním z těchto
dvou způsobů aneb poměrně říd
kou infekcí otevřené rány je zřej
mo Že prostředky ku vyhlazení
této nemoci spočívají v odstraně
ní všeho tuberkulosního dobytka
dříve než do jatek vejde a všech
tuberkulosuích dojných krav a za
druhé v ponaučení těch kdož ne
mocí trpí a obecenstva vůbec aby
prvnější odstrarovali chrchle tím
způsobem aby nemohly se státi
zdrojem nákazy jiným neb opětné
infekce pro ně samé Kdyby všem
souchotinářům mohlo býti vštípe
no domysli že nedbalosť v tomto
ohledu je nejenom zdrojem smrti a
nemoci pro mnché z těch s nimiž
se nejčastěji stýkají nýbrž že stě
žujíi vlastní své případyje možno
že veliké procento z nich následo
vali by časté pokyny lékařů a ča
sopisů o náležitém odstraňování
chrchlů Zde podotýká Doktor
Knopf že chrchlání do lahviček
ačkoli je nejbezpečnější cestou k
zabránění další infekce není pří
jemno těm kdož nepřejí si upo
zornovati na slabost svoji Kdo
chce pouŽívati šátků' měl by je
spáliti hned po upotřebení neboť
šátky zašpiněné nejspíše roznáší
nákazu v kapsách v prádle a na
ruce Tento pokyn jest ovšem
dosti dobrý pro třídu inteligentní
a zámožnější avšak v případě
chudých souchotinářů měl by stát
zakročiti aby nákazu dále nerozšiřovali
Řádění tuberkulosy dá sezame
ziti jedině stálým poučováním a
vzděláváním mass lidu což ovšem
je práce zdlouhavá avšak prvotní
příčiny infekce tuberkulosní po
krmy a mléko mohly by býti
snadněji a v čase poměrně krát
kém odstraněny Zákony o pro
hlídce masa a mléka jimiž dosta
lo by se plné moci spolkovým
státním a místním zdravotním ú-
řadníkům a zároveři náhrady maji
telům nezdravých zvířat měly by
býti přijaty a prováděny
V každém roce na tuberkulosu
zemře asi dvakráte tolik lidí jako
na kteroukoli iinou nemoc To
jest zcela zbytečno ježto tuberku
losa jest nejenom snadno zhojitel-
na když zakročí se proti ní v Čas
ale může býti vykořeněna bez ka
ranténních opatření jakmile ve
řejnost odhodlá se bojovati proti
ní
Nápady mého strýčka
Bdřluje Jan šotek
Můj strýček je takto jen oby
čejný člověk ale mívá někdy zna
menité nápady Ten aby byl ho
něným v péře mohl být jistě vý
borným spisovatelem aneb uspoří
česko-americkým novinářem A
což potom kdyby to chodilo teď
jako v starověkém Kecku a jen
tak hubou se filosofovalo stal by
se snad dokonce druhým Sokra
tem Ale to jsou ty věčně osudné
"kdyby" Těch nebýt vypadal
by svět už dneska docela jinak
jenom to můj strýček neví zda-li
lépe neb hůře á zas mám péro
hezky v moci ale schází mi nápa
dy On ví a neumí já umím i
nevím Zrovna jak se ten svět
točí I napadlo mi tedy (tohle
byl přeci můj nápad) abychom se
podle nové doby "ztrustovuh"
dokázali společně co nedovedeme
jednotlivě On totiž bude myslit
a iá budu psát Mně beztoho už
bylo dávno líto těch jeho nápadů
Že tak bez ozvěny a užitku zani
kaly nepobavíce a nepoučíce ni
koho vyjímaje mé pusté nitro a
ubohou hlavu pole to hrozně
neúrodná Už podle svat písma
"mnoho zrní padne na skála
proto kdo chce mít jistější úro
du musí míti více polí t í širší
pole kde se trefí též na žírnou
zem A to chci zjednat nápadům
mého strýčka Ať je slyší zástu
pové neb pak snad přeci r někte
rých těch srdcích se ujmou vyklí
čí vzrostou a vydají sladké ovoce
Co mne se týče mám vůli dobrou
a odhodlání pevné leč nevím ne
vím jak to dovedu Avšak stateč
němu nálŽÍ svět A s kuráží do
tobo půl bude hotovo Jen chci
ještě pfipodotknout že jestli strý
čkovy nápady nebudou se vždy
hladce cist lebce zažívat nebu
de to jeho vinou ale spíše mé ne-
obratností v jich podávání I také
nedi se vždy vyslovili mrtvou li
terou co živl slova tak případně
pronesou leť písmo více neb
misi poutem myUinek a dvorní
r rvy Co así C9 far
Můj strýček je horlivý čtenář a
vzdor svému už hezkému věku a
mnohým trampotám a zkušeno
stem zajímá se o ten svět s celou
uší Jak říkám že je živým ba
rometrem duchovní povétrnosti
světové Zastihnuli ho odpoledne
(pošta k nám chodí v poledne) s
váří vyjasněnou to už nemusím
se ani ptát a vím že poslední no
viny jsou dobru příznivé mračí-li
se však a čelo kaboní vím že zas
zlaboh ve světě vládnul a darebá
ctví slavilo svůj kvas Neb jsa
Člověkem z lidu nedovede city
své zakrývat jako to dovedou pá
ni: smát se když srdce krvácí a
plakat když plesá On je živá
pravda Struny duše jeho zazvu-
čí podle toho jak se jich dotkne
a každý může je slyšet Však u
slyšíte! Svět není nikdy prost
interesu ale poslední rok byl ho
obzvláště pln Někdy říkal strý-
ek Že už ho to všechno na smrt
unavuje a mrzuté praštil s novi
nami jako by je nikdy více do ru
ky už vzíti nechtěl Leč druhý
den četl zase a jako by se omlou
val podotknul: "co mám dělat
když už to přijde tak musím to
prohlídnout" A prohlíží dosud
každodenně Tahle španělská
válka a vše co s ní souviselo spú
sobila mu mnoho mrzutých a bol-
ných chvil Však nikdy neshle
dal jsem ho v takové rozčilenosti
jako onehdy po té řežbě u Mani
ly "Tohle je hanebnost" pra
vil "a věčná skvrna na našem
americkém jménu Oni tam chtějí
svobodu samostatnost svévládti
my yychloubační představitelé
všech těchto lidských pokladů a
jich vykřičení bojovníci my svo
bodní a svobodymilovní Američa
né odpovídáme jim smrtonosný
mi výstřely a vraždíme je po tisí
cích: muže ženy i děti Či není
to hanebnost? Nemusí se každý
poctivý Američan a my všichni
vždyť jsme také skutkem a citem
Američany zastydět až do těch
hlubin své duše nad tímto tak
hrozným tak nešťastným skut
kem? Musí a musí! Oni prý za
čali se namítá Ať začal kdo za
čal já pravím: my tafali My
spůsobili to děsné krveprolití me
zi nimi a zabili celou řadu svých
dobrých a statečných dětí svým
velkopanským a panovačným vy
stupováním vůči těm po celé dlou
hé věky ubohým a přece nyní tak
chrabrým Filipíncům Oni Šli
nám přátelsky v ústrety oni po
máhali nám a pomáhali vydatně v
boji se Spaněly oni očekávali od
nás příznivé rozhodnutí o jejich
budoucím osudu a v traplivé ne
jistotě své v níž udržováni byli
po dlouhé měsíce žádali ba pro
sili nás abychom dali jim na je
vo co vlastně s nimi učiniti chce
me a my my odkopli je hůře než
samí kdysi odkopnuti jsme byli
od anglického trůnu my ani sle
chu nedopřáli pověřenému vyslán
ci jejich Agoncilovi my v jeho
osobě uráželi je bezpříkladně ha
nebně my zacházeli s nimi jako f
rebely s rebely ptott naši autori
tě ač jim do rukou vtiskla zbraf
touha po svobodě a setřesení se
sebe iha španělského což své do
bv všichni jsme schvalovali Oni
stojí proti americkému národu
jeho právoplatné vládě ve zbrani
co rebelové ale jako bojovníci za
samostatnost a samosprávu jež
jim po právu mravném i právu ví
tězů náleží Oni chtějí což jejich
jest abycb tak řekl pfed bonem i
lidmi a my nemáme žádné právo
jim to upírat Oni bojovali za
tento statek mnohá a mnohá leta
což dokazuje že rozumí svobodě a
váží si jí a my nemáme žádného
práva státi jim v cestě a brániti
dosažení cíle žádoucího Uzná-
váme-li právo Kubánců na samo
statnost o co menší je ono Fih
pinčů? U nic naprosto o nic
Blábolení o jejich neschopnosti
ku samosprávě je drzá domýšlivá
mluva hodna uchvatitelů a tyra
nů ale nikoli členů národa pokro
čilého a lidovládného Kdo má
pro bůh pod sluncem právo roz
hodovali o tom který národ je
schopným samosprávy a který ne?
Každý je schopen samosprávy dle
svého spůsobu a kdykoli ujal se
jiný národ vlády nad ním s úmy
slem dáti mu vládu lepší než on
sám st dáti dovede zotročil jej
ODakuii hochu zotročil jet Nu
a je fajnové otroctví lepší ne! hru
bá samospráva? Já pochybuji!
Tímtéž právem mohli by si osobo
vat! rodiny nadvládu nad jinými
rodinami Jsou rod my výt orně
dobře spatně a mizerné spravova
né Proč neměly by ty lepší vzí
ti vrchní správo nad těmi horší
mi? A soad dalo by se toto za
sahání do práv jiných Udí spíše a
Uv omluvit bcI otročení národa
ty kdo medle dal nám neklamné
vysvědčení že my dovedeme řili-
pinčům lépe vládnout než oni
sami sobě neb než toho dovedli
Španělé? Co víme my o jejich
národních tužbách a jejich přá
ních? O jejich ideálech neb zase
hmotných potřebách? Nic doce
la nic lak tedy můžeme uspo-
kojiti je lépe než oni sami když
šechno to znají? Darebnost sa
má darebnost My měli říci jim
co řekli jsme Kubáncům: "buďte
spokojem a bez starosti až se vše
srovná a do pořádku uvede dáme
Vám vaši vytouženou a vybojova
nou samosprávu" Tím mohli jsme
předejít všemu rozčilování a krev
už nemusela téci žádná Pro u
kojení své sobeckosti mohli jsme
si vyhradit některé tam výhodya
aby nikdo nemohl nám z té stra
ny škodit tož držet nad nimi svou
nyní už věru mocnou ruku A to
bysme se byli zachovalí jako Ame
rikáni a udrželi si svou pověst
jako národa svoDoaneno a svodo
dymilovnébo Ale krveprolití z
neděle dne 5(10 února 1899 tu do
brou krásnou pověst poskvrnilo
Vystoupili jsme tu ne co osvobo
ditelově ale co podmanitelové
Obávám se milý hochu že od o
sudného toho dne datovati se bu
de úpadek naší republiky a byl
bych velmi rád kdybych se kla
mal A klamat se mohu neb já
dro lidu ba jistě veliká _ většina
jeho nesouhlasí s tou prokletou
politikou podmanitelskou jíž faj
nověji zovou politikou rozpínavost
ač by spíše vyplnavostt zvána býti
měla Podaří-h se tedy lidu zlo
miti ještě v čas panskou moc a u-
vésti zase k plnému uznání zásady
ídové vše se může zase na dobré
obrátiti ale jestli to se nestane a
dost záhy nestane bude zle Bu
deme mít zámořské osady obrně
ná pobřeží sílu válečných lodí
sto tisíc a více vojska hromadu
generálů a admirálů časté Skan
dály občasné půtky a vojny stále
větší národní dluh a neustálé vá-
ečné daně z toho rostoucí chudo
bu klesání mzdy hojné a bezvý
sledné stávky a nadevším roztomi
lou vládu ve znamení bodáku a
dollatu od níž není vykoupení
než jen jejívlastuí smrtí A smrt
vlád umírajících jen hnilobou a
zkažeností vlastní je po čertech
zdlouhavá Špatná vyhlídka špat
ná ale doufejme ještě že ji dobří
idé od země této odvrátí a dvě
neb tři prospívající republiky Ku
ba Filipíny a Porto Rico září
štěstí svého svítiti jí budou na
dalším postupu ku svobodě a bla
hobytu všech doma jako venku"
Tak skončil můj strýček a já nad
šeně zvolal: amen to jest staniž
se
Vtpomlnkr didefilovy Fan John
Wolfe i Mapleton I adéluje násled
ovní: "Četl jsem velmi mnoho v listu
Chriatian Oracle a jiných časopisech o
vylíčeních Dra Petra Hobokero p I
voděných Pamatuji se že J-m slý
cbal nuého děda a otce mluvili o veliké
zručnosti starého Dra Petra dědečka
Dra Petra Fahneye nynějšího maji
tele Iloboka Byl po léta jejich domá
cím létařem v okresu Washington Md
Jmenovali se Hamiltonové Dde£kovo
jméno bylo George a otcovo Frank
Lék nemůže přežiti století leda by
byl cenný Jest tomu přes sto let co
Dra Petra HMboko starým Drem
Petrem Fahrieyem - bylo objeveno
Jest to složenina bylin kořínku lišta
V čiítění krve osvědčilo se vidy skvěle
Nelze bo dostatl v lékárnách Prodává
se pouze od Mláitních místních jed
natelů O další poučení dopíite na
Dra Petra Fahrney 112 114 8
Hov ne Ave Chicago lil
Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního je North Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v
6:ío ráno a ořiiíždí v 8:i 5 večer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nyníjSÍ a jest
u cestujícího obecenstva omažské
ho nejoblíbenžjším Jiné rychto
vlaky vyjíždí každodenně ao Chi
caeo v a v 6:55 večer Ce
stovní lístky můžete obdržeti na
Farnam ulici v tísle iioi v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE
Cechové a jejich zipas
o samospráva
názvem kterem připravil p I J PaW
da pro literární kiuo AoroTy maiaor
ttf v New Yorku a upravil pak pro mé
sáník Midland Moothly Tentořeaký
překlad pfedaiiky tvoH broiúrka 40
t _ - - - u - :t~f nfc#Mf lana
Masa Jaaa žilky Jana Abmm i Ko
menského a Josefa Jontrmana Cena
poaze Gctfeh v kolkách Dva aeiity
měMuSkm Midland Mtmthly c běha
jící tatet pteasa&kB v asKoiie
iScti Pokrok Z pad
(Haskii
Úplný seznam knih k dostán
zdarma v ksihkaptkctví Pokroka
Užitečný a laciný dar -so
mete dokonalý šicí stroj?
M džeme prívem ř'cl že IM stroje "Pokrok ZiSpadu" které jsme po minuly1 ch
6 neb 7 roků naMm oiliěrielřm nabízeli Jbou dokonalejšími nežil stroj nabí
zené kterémkoliv lim m Časopisem -eskvm Ka7dý rok utvrzuje rifs V to "to p:e
svřilčcnf neboř sřkoliv str J ?jkrok Zipadu nnliíislme na zkou&ku na 80 dn i a
komu by So nelíbil v Jakém o: v oblnda tomu vrátíme peníze pčt a přijmeme
iirl od nřbo po zkoni e ♦akové přere r ud nepřihlásil se nlklo Jeni by byl
chtěl stroj vrátit! To jest dostatečným dftknzm ic Sici rc- "Pokrok Západu"
jsou ncjdokonulcWmi tnk dokonalými Jak vftbec které stroje 3 ':ti mílie
Až posud prodávidl Jsme prodáváme a ovíera prodávntl bi do 1 e stroje s obv
6envm zařízen m pil kt nímž svri-k toliž řást nhsabujfel hlavul pracující část
nlnSn atnlkti nnhvhuX Vinic móda vvŽádula si těl tmi nu
ve stavbě Sirfrh strojů V ne!epWeh domácnostech ebtíjí míli nyní stroje pH
kterýchž svršek čilí část obsahujte! celé pracující ústrojí stroje řpouRli se pod
plocbu 8tolkuicfhoanam'itSoivře]nó bedničky kterouž se pracující část prl
obyčelnVch strojích přikrývá přiklopí e stroj pouze deskou na pantech Mvče-
POlt talt ze tvoři SICI Stroj Když Jl po
eat na stroji tuto vyobrazeném Tento
Drop-Head
DROP I1KAD
Jelikož Dečnleme vždy o 1o aby
MiniuiiAniUn!nntM:( nroto a
(Oř
tření takové abychom mohli šicí stroje tohoto druhu nnsím odběratelům posky
tovali a aice sa cenu a£ úžasné nízkou vzhludem ku obyčejné cené krámské
Drop head c binet stroje prodávaný
n anUtkn Mv rihstarfíme naft m nředn
Západu se zaručením úplné spokojenosti
by se neliDii jas nasieuuje:
Stroj Drop-head Cafcinet Pokrok
SUpiiKy po Kazae sírane a
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak videu jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním oprostred
Ovsem f e mimo "drop-head cabinet"
strojo obyčejné soustavy Jakéž jsmo po
úplné spokojeno-ti obstarávali a ice
vyobrazení náakdujícím prodáváme za
ifíM-W-'-"--sw-
Sld stroj "Pokrok Zipalu" íl i
' ? mfZr- V?-e sS-3
V cené kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto jest již
i preopiaxne na
Kilif stroj opatřen jest íeským 1
TSwhnv tvto stroie shotovrny
lannio Deldbkladněit rruřn mi tu
nmlniky z nejlepfhoxniateriálu a
jsou elf-Rantni úpray Clunřk jest
nejnovřjSího a nejJednoduSšího za-
rlaeal tali zvaný sanionaicían
za kooeo nitě jcstčluork navlečen
Cívka
Jfbla
pravím spfisobein do ihíbku ledy osadí se bes Jakákoliv zvláítnf pozornoaii pou
hým zastrč~ním sama do pravé ploby Knfdf slroj má tei samočinný naviják a
vsethay potřebné pHttroJe jsko obrnbovákv zapoéiváky sberáky atd úplnou
sbírka v úh edné skřínce ktertl obdrží se zdarma
Karcdrm ohcbM v Pa-iih tmjleh a rpnxliáni ) k T&H rf dílko Aall joa (tnK ktartf
Bablrla IfmtnUh pmto fra U iaclDéjU
ttenáfi cp tfo eroa tylo tro) í!íbm ti4riy
plci a t tfatlnr ílky kťrU by pl) Dala ta yJie ao aapea aiauara Huitii nuuuca
podumalrk )liil lk ktrH tllchul rh I a naai 1U (irl a Bul proto tydílitaiU
Otukaaaie co Jam xreba pnrlll:
Zarncnjem áplnaa spokojeaeat a nabízíme vlem kdož stroje od nás koapí Jest
liže by shledali do SO dua ie by v jakémkallr ohledá ďbt v aokoaaiosu
áhlednoatl práci neb v čemkoliv Jlaéai afTjroTnal se nejlepiím stroj 4m
áie Jej do té doby kdjkoll vrátili a obdrží své peníze nazpět
Bidř a Ucbto atra k aarafea kat Pí t rka ale aarEa!o a ta Wt B]amljH aooaUry
dokfa ikrrtn i wjauflKmf adukunatraiail
a ktnikoUHUi UA by M oaMU VMlnoa } kýaikoUriK apdo&eaa poikaai aa baOa aaanaaaa
Zirnka axtabaj aa aa pKrtroK aal a Jrbly atd
Rodina
unétýri
miri a pruu JH pkíkad pToíjll a atkoli pro trtkama iométi prid po ía(e i4r4 a kt
Jí d"kmal' pra prtkl krr n bychoa )aj odparaboaU aohll trJ len 10 jet ravnU llca
}tdala k4 a proto trnuli' 4 mUTj optfaa W-t lil moMrerl ckl4j a M íliinJ Bat-
jikem s4ohMlaifail Hn)l tk-kotnJ rokn k Ztraaa a aoraeaa t aa pet rok Tyt
prwi aa a y m al(oi aibtnwlbm ta t Í-W al ian k4 ny:
Ci k% t a taplíky 1 1 Čís 4 S iaplíky 117 Čís i se 7 iapl $18
V Uui n4 ukr aw )m artrm Ul jll pfc4Uta na mk Ka Pokrok Zipaaa aok Baapu41l
K tlaito atrajlai eU aktody aeaiaaM Adr -aajta JcoWai-:
Pokrok Západu Omaha Neb
Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
Ktetaril tisaiOi Hatkr Utki vyUé aikUdesl Pokraka ZiaUa
K nim pTipojen jeat fotolitofrrafický snímek řtyř atrao pfivodakli mkoaj
o rrováxl jo vyvtlivky o půvudn nkleiu a sporo o jich pravoat a důkladná
ÍFednáika o jích koltiirním vjtsana frterva mil dno 2S kvřtna 90 valní
řl Jed Sokol r Chicapn p J A OUreriaa Kakopiay zahraaji Báotednjkl
Zpévy sVdiaaki miioatné o domky :
Rukopis Králodvorský:
ti jcj a Slavoj (v povodním tntaí aUroíeakém)— Ctlmír a VTaalav— Jara
aafr a BeUv-Boeá Hefmaoo— Jaroalav— LiduSe a Lobo — ZUhosV-'
fcieav— K ytioe— OpokUni- Bár i— Žthalice-Skřiánk-Jahody
Kakepls Ztleockorský:
Báaefl "OJbakia aood a tlomek báaoi ~%Lm'-
Cm c:3 25c Adrtmijtei rcirci lizzlx Czs H:!
který můžete věnovat svým
manželkám i dcerám
p ne 1 umavieny r"_vnY dluick jniv thh-u
novy drun sousuvy sicicn siroja nazyva
Cabinet
CABINET ČÍS 4
nsiím řtonářlim a odběratelům dostalo se
notMenfm siR-lu leme ze lama učinili opa
jxou jeansteu za soo noiove aneo u
atite run "droo ntaa cabinel ' stroi roaroK
a vrácením penéz do třiceti dn6 když
Západu čís 5 střetni
jcamni upi tmicu uuv
po každé straní a jedním
vyoDrazeni v&w
šuplíkem na každé straní
Z4uu
prodávatl budeme též nadále jake dosnd
minul leta odoerateicm našim K jejicn
stroj "Pokrok Západu" Jak vldcti Jeat na
následující ceny:
Stroj "Pokrok Západu" čía 8
s 8 šuplíky po každá strané
a jedním uprostřed $2400
Tentýž stroj Čís 4 s 2 Supli
ky po kaídó strané a jed
ním dlouhým uprostřed jak
vldétl na vedlejším vyobra-
zení
$2300
Tentýž stroj čís 8 s jedním
Šuplíkem po každá straně
a jedním uprostřed $2200
Všechny tyto stroje Jsou téže sou
stavy a téhož dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně člnl
pouze a jedině jen počet šup
líků Stroje dodáváme buď t
dfeva ořechového — tríiaví aneb-
r riiilmvtfho nvřtlrf dlfl Iifánf
v
časopis na tok
anglickým návodem k zacházeni a BÍn
vloží se ti ciuuku a p uuym xatábnutím
Jest samousazovaci totiž vložíme li JI
Jduajle pa )r pro-ptrba a imo nUlrfc
kU a ra cmj tnTirul a nHřima Um UK
ta JK tk tik a labca Jk Jra ktary "troj JtU ala
M!ao rtrojk aanifrh abilma odbtralalkm "Km Ml
ftmj heiajal Jakyl obyCajai ta pl-y ftt4 nfm oH4rH6ai
ptfail Jrt to atp) "R"U~ stroj in t IMi m o4 tyla
tím la arca fair ym to šoakaat pm prsa