Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 21, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
ZÁPADU
-H
Založen 1871--Itočník XXVIII
OMAHA NEBIt Y llTERÍ ME 21 ÚNORA 1899
Dyojtdenníku: Ročník VII číslo 46
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
Tento týden bude nepochybně
pilným v kongresu £šýváť již
jen dvanáct pracovních dna do
jeho odročeuf a musí se spěchati
s prácí jestliže mají nejnutnější
předlohy rozpočetní býti projed
nány Jest velmi pochybné že
projdou mnohé z jiných předloh
nežli rozpočetních Pravdě po
dobným jest že přijata bude před
loha čelící k reorganisaci důstoj
aictva ve vojsku jakož i předloha
vztahující se na budoucí census
Kdyby neměl projiti zákon povo
lující rozmnožení vojska bude na
jisto svolán kongres ku zvláštní
mu zasedání V senátu se jeví
značně odporu proti němu Jak
známo povoluje se ním rozmno
žení armády na neméně než 60
000 až do 100000 mužů podle
dobrozdání presidenta To setká
vá se s odporem avšak všeobecně
uznává se že jestli senát nynější
odmítne zákon schválili bude týž
dojista schválen ve zvláštním za
sedání příštím senátem v němž
republikáné budou mít i velkou
většinu Rozpočetní výbor sená
tu usnesl se připoj i ti ku rozpočtu
pro úpradu kanálu a řek předlohu
ku zřízení nicaraguanského pro
plavu a jest otázkou zdali senát í
sněmovna k tomu svolí Dost
možno že následkem toho nedo
jde tato rozpočetní předloha
schválení však k vůli tomu nemu
selo by svoláno býti zvláštní zase
dání V sněmovně poslanecké
mají projednány býti ještě tři
předlohy a sice pro potřeby vá
lečné pro opevnění a všeobecnou
předlohu pro schodky O předlo
ze pro záležitosti námořní se prá
vě jedná Podle pravidel sněmov
ních v posledních šesti dnech za
sedání může požadováno býti
hlasování o kterékoliv předloze s
obmezéním debaty na 20 minut a
té příležitosti nepochybně použito
bude k prosazení povolení $20
000000 náhrady Španělsku a
předsevzetí hlasování o razných
návrzích čelících k prohlášení ú
myslů jakéž kongres vůči zabra
ným osadám chová
- V pátek přijato bylo v senátu
usnesení nařizující předsedovi
(náměstku presidenta) aby vyslo
vil vládě francouzské a jejímu lidu
sympathie senátu v zármutku
který postihl je úmrtím presiden
ta Předloha čelící k zreorgani
zovánf důstojnictva v armádě po
delší debatě konečně prošla Val
ně času věnováno jednání o jed
notlivých pensijních zákonech a
prošlo takových 74 Den zakon
čen čtením návrhu trestního zá
konníku pro Alasku — V senátu
v sobotu jednáno bylo o předloze
pro poStovní potřeby Senátor
Cullom z Illinois navrhoval povo
lení potřebných prostředku ku
zřízení v Chicagu spojení mezi
různými odvětvími poštovními
trubicemi k dopravě zásylek stla
čeným vzduchem však nepodařilo
se mu toho dpcíliti Několik
předloh menší důležitosti bylo v
ten den přijato mezi nimiž i před
loha povolující prodej pozemků
zbývajících po podělení rudochů
na Pottawatomie a Kickapoo re
servacích v Kansasu Včera po
šest hodin jednáno bylo o předlo
ze pro výpočet poštovní Pak
předsevzata předloha na reorgani
zaci armády
Ve sněmovně poslanecké v pá
tek dokončeno bylo jednání o
předloze pro různé potřeby a
předsevzata předloha pro potřeby
námořní Předlohou touto se navr
huje povolení 144000000 což je
o 8oooooo více než v kterém
koliv roce před tím Ve večer
ním zasedání prošlo 57 pensijních
předloh V sobotu po dvě hodiny
pokračováno v jednání o rozpočtu
pro námořnictvo a zbytek dne ztrá
ven cbvalořečmi o zemřelém po
slanci Northway-ovi z Ohio Včera
prošla zvláštní předloha povolují
cí výplata 120000000 bpanělsku
po delší debatě a po nezdařených
pokusech připojili k ní dodatek
prohlašující politiku nati vůči
osadám Pro předloho hlasovalo
313 kdelto proti ní 34 členů
vesměs demokratů a populistů
Tél rtijata předloha aby nahra
faoa kýla st£±a výloia ktcroa
měly s výpravou milicie a dobro
volníků do vojska
Z Washingtonu
í PříruČÍ sekretář války Meikle
john uveřejnil následující výkaz o
celních příjmech v přístavu ha
vanském za Čtyři týdny skončivší
28 ledna: Z dovozu $631729
z vývozu (63937 daň z nákla
du 117524 z pokut $i celkem
{703183 celkem vybráno bylo za
měsíc leden (743 538 19
% V neděli večer přijel do Wash
ington Ethan Allen Hitchcock
jenž z Petrohradu kde byl diplo
matickým zástupcem naší vlády
povolán byl na křeslo ministerstva
vuitra uprázdněné Bli&sem Pra
ví že ruský car svým návrhem
neobmýšlí všeobecné odzbrojení
nýbrž zastavení zbrojení dalšího
Včera složil Hitchcock úřadní
přísahu a ujal se povinnosti se
kretáře vnitra
X President vrátil se v 7 hodin
v sobotu ráno ze své návštěvy v
Bostonu kdež byl nadšeně oby
vatelstvem oslavován Dobrý do
jem zkazil jedině sekretář Alger
na něhož davy na ulicích pokřiko
valy výsměšně: 'Hovězina' "Bal-
sámované maso" " "'Kontraty" a
pod Na jednom robu shromáž
dili se u velikém počtu miliční vo
jáci a když míjel kočár Algerův
provolali třikráte slávu generálu
Milesovi Alger rudnul blednnl
ošíval se a vůbec jevil 3 načnou
duševní trýzeň
Nová politická strana ?
R A Thompson předseda re
formní strany ze státu Ohio me
škal v těchto dnech v Cincinnati
aby tam vykonal přípravy pro
sjezd kterýž organizace tato bude
tam konati ve dnech 1 a 2 břez
na Praví že téměř 2000 delegá
tů očekává se z patnácti států
Populisté z Kentucky oznámili
Mr Tbompsonovi že nejspíše
odročí sjezd svůj v Louisville 27
února a sejdou se též v Cincinna
ti Associace reformního tisku ze
státu Texas % učiní podobně
Thompson praví Že utvořena
bude nová národní strana s tou
zásadou že lid sám sobě bude
vládnouti přímým zákonodár
stvím
Prémie na pěstování cukrovky
V poslanecké sněmovně minne-
sotské přijata byla přes veto gu
vernérovo předloha jež povoluje
peníze na vyplacení prémií pěsti
telům cukrovky v souhlase se zá
konem dříve přijatým Hlasovali
pro ni i mnozí demokraté kteřf až
dosud vždycky pfi guvernérovi
stáli
Dosud vlrnl stříbra
Senátor Jones předseda národ
ního demokratického výboru v-
jádřil se že příští demokratická
národní konvence schválí platfor
mu z roku 1896 pokud finanční
otázky se týče Kdo prýčeká něco
jiného ví že nemluví pravdu
třeba by to byl i sám "boss"
Crocker z New Yotku
ZPRÁVY Z ARMÁDY
V neděli odpoledne vyplul z
Brooklyna parník Sheridan do
Manily Veze 1158 vojáků a
důstojníků a devadesát členů
rodin důstojnických Výpravě
této velf podplukovník Jacob
Smith z dvanáctého pluku pěcho
ty kterýž celý na lodi se nalézá
Mimo to jedou do Manily též
čtyři setniny 17 pěšího pluku a
asi 25 vojáků kteří zbyli v Brook
lyně z výpravy předešlé Neudá-li
se žádná nehoda bheridan dorazí
do Manily ▼ padesáti dnech Při
odjezdu měl všecky praporce vzty
čeny a provázen byl blahopřejným
voláním nepřehledných zástupů
jež na břehu se shromáždily
Z PORTO RICA
Mayor a většina městské rady
v San Juan te poděkovali Pů
vodní příčinou nedorozumění byl
spor povstalý ohledně rozkazu o
zabíjení dobytka pro městskou
spotřebu Odstouplí úřadníci si
stěžují že byli gen Henrym hru
bě uraženi Týž praví opět že
záležitosti veřejné budou lépe ří
zeny novými úřsdníky od nichž
očekivati lze Ze spíše smíří e
americkými metbodami a pojmy
o správě městské
Úplný seznam knih v knihka
pectví Pokroku Západu dostanete
áplml zdarma
KRONIKA UDÁLOSTI
Muž meče a muž péra
Sensační scéna udála se na ulici
v Maryville Mo ve čtvrtek večer
Před několika měsíci Maryville
Republican jehož Dr H C Ro
binson jest redaktorem uveřejnil
několik dopisů od Členů setniny
E ze čtvrtého pluku missourských
dobrovolníků v nichž útočeno
bylo bezohledně proti kapitánu V
McMillanovi Byl obviflován z
hrubého zacházení s vojáky z ne
poctivosti a ještě z horších věcf
Kapitán McMillan po svém ná
vratu minulý týden prohlásil že
účet svůj vyrovná s redaktorem
jakmile prvně se s ním na ulici se
jde Ve čtvrtek večer setkali se
oba muži tváří v tvář a kapitán
beze slova několikráte udeřil re
daktora do obličeje Týž nekladl
žádného odporu Hodlá si získá
ti zadostučiněnf v soudech a mimo
to může na protivníka ještě zuři
věji útočiti ve svém časopise
Ovocné stromy poškozeny
Zkušení ovocnáři praví že ne
bude žádné úrody broskvi a hroz
nů v severním Missouri a že mno
hé stromy zhynou následkem stu
deného počasí letošního ' Též
hrušky jabloně a Švestky pocítily
značně mrazivé dotknutí zimy
Jisto je že letošní úroda ovoce v
Missouri bude mnohem menší
nežli v létech minulých
Tlakima IFolcrslsii Zi?adu
Pokroíilé město
Městská rada v Aberdeen So
Dakota podala nabídku na plynár
ny a strojírny pro elektrické o
světlování kterou majitel M
Bartholomew přijal Očekává se
sice opposice proti transakci této
ale dle všech známek bude usku
tečněna Město převezme za $35
000 dluhopisů a {3500 vyplatí
hotově
Zpronevěřil $40000
Frank Parker bývalý okresní
pokladník z Vernon County Mo
zatčen byl ve čtvrtek v Nevada na
obvinění že zpronevěřil 140000
Byl předveden soudci Coilovi a
záruka jeho určena na $20000
Dosud nebyla složena Parker
praví že vyrovná se úplně do iho
března
Uhořel 1 zmrzl
Během studeného počasí minu
lý týden William Garver jenž
bydlel sám v bídné chatrči v mě
stečku Napoleon O- padl na roz
žhavená kamna a spálil si údy na
škvarek Vy vrávoral ven a násle
dujícího jitra nalezeno bylo tělo
jeho částečně zmrzlé V pátek
ráno Garverovi na důtklivou žá
dost jeho ukázány byly ohořelé a
omrzlé Části těla a tu stařec vyra
zil ze sebe hrozný výkřik a klesl
na lůžko mrtev j
Spojeni t Filipínami
Čtyři parníky vyplují ze San
Franciska do Manily během pří
štích dvou týdnů Connemaugh
poveze výhradně 300 mezků a 2
500 tun nákladu pozůstávajícího
vesměs z obroku Valencia byla
opětně zjednána a poveze 1700
tun nákladu a 128 cestujících prvé
třídy Bude hotova k vyplutí asi
v deseti neb dvanácti dnech
Portland tél byl najat- Poveze
1300 tua nákladu a 100 pasažérů
Fcvé třviy Roaaoke bode míli
2500 tun nákladu Též asi 200
rekrutů pro pluky ba Filipínách
odjede do Manily
Studovaný lupič
Albert Jennings jenž vystudo
val na právnické Škole university
Západní Virginie a býval veřej
ným žalobcem v okresu Canadian
v Oklahomě usvědčen byl z že
lezniční loupeže před spolkovým
soudem v Oklahoma City a poslán
na doživotí do spolkové trestnice j
v Columbus O Jennings podí
lel se na oloupení expressního
vlaku dráhy Rock Island blíže
Chickasha v Indiánském území
Smělý čin spáchán byl za bílého
dne a jeden ze zřízenců železnič
ních smrtelně zraněn byl lupiči
Tlupa kteréž Jennings byl vůd
cem provedla mnohé loupeže
Mrtvola témlř rok v bedni
Jednatel expressní společnosti
Adams v Baldwin O na rozkaz
z hlavní kanceláře otevřel velkou
bednu jež ležela ve skladišti 1 1
měsíců a ku svému zděšení našel
tam lidské tělo Bedna adreso
vána byla Dru Emerickovi jenž
odstěhoval se z Baldwin asi před
dvanácti léty a jehož přítomné by
dliště známo není Koroner byl
uvědoměn a vyšetřování bude za
vedeno s malou ovšem nadějí na
ztotožnění pozůstatků Baldwin
je vesnička na Cincinnati Ports
mouth & Virginia dráze dvacet
mil od Cincinnati
Nikdo není zodpověděn
Porota koronerova jež vyše
třovala požár ve státním blázinci
v Yankton So Dakota při čemž
17 osob zahynulo učinila násle
dující nález: "Shledáváme že
zmíněná budova postavena byla
pro prádelnu a nikoli s úmyslem
aby sloužila za noclehárnu cho
vancům ústavu avšak bylo jí po
užíváno k účelu tomu následkem
přeplnění hlavní budovy a z nedo
statku jiného rrísta Dále shle
dáváme že z ohledu na nedosta
tečný íond pro služné Žádný noč
ní hlídač nebyl zaměstnáván na
pozemcích ústavu po minulé čtyři
roky a nesdílíme náhled že někdo
trestně byl zodpověděn za smrt
zmíněných chovanců"
Srážka vlaku s pouliční károu
V Eau Claire Wis vlak na ko
lejích dráhy Chicago Milwaukee
& St Paul zacouval v pátek do
tralleyové káry zrovna když pře
jížděla křižovatku Mill ulice Man
želka aldermana Hugh Elliotta
skočila s platíormy káry a dopadla
na koleje kdež pravá ruka byla jí
u samého ramene koly parostroje
odříznuta Lékaři vzdali se nadě
je že na Živu ji udrží VV H
Tyler novinář a Allen Cameron
milionář nalézali na vlaku
ale odnesli nehodu pouhým lek
nutím Spojeni tavlrei
J B Grant místopředseda
Omaha & Grant Smelting Co m pa
ny přiznal se v Denveru že jed
ná se o konsolidaci různých taví
ren v zemi ale do podrobností se
pouštěli nechtěl Wall Street
Journal praví že do trustu vstoupí
všecky tavírny výjimkou závodů
Guggenheimerových jel nalézají
se v Mexiku Perth Amboy N j
a Pueblo Colo Kapitál nové
společností obnáieti bude asi
$50000000 (Onaká k Graat
Hejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd
Nejlepftí Illinoiské v kusech $550 drobné $5 35 Cherokee drobné za
S425 nejlepší uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí $3 50
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
k leienm van
I
EJD EXJ3STSHAW fc CO
stavební dríí seno a krmivo
V SOUTH OMAHA NEBRASKA
Písárna a sklady: 27 a L ulice Telefon 285
Ct české obecenstvo upozorňujeme že založili isme závod a skladišti dříví
stavebního jakož i všeho druau krmiva a ochotně a lacino české rodáky se vším
podobným obsloužíme Vše jest čerstvé a nejlepšf jakosti Navštivte nás nei
podniknete stavbu a poznáte že míníme získali a zachovali si vaií přízně Neza
pomeňte místo jest to no východním konci viaduktu na L ul (dUSml
Smelting Works je známá omaž
ská "šmelcovna" kde mnoho kra
janů je zaměstnáno)
Američan "přiruíím" králem j
Kapitán americké bárky Gerard
C Tobey kotvící nyní v přístavu
tacomském vypravuje podivnou
historku o jednom zpravodaji bo
stonského Journalu jenž' byl ypa
šován na loď jeho v New Yorku
opilý na mol V Šanghaji utekl
ale po příjezdu do Hong Kongu
kapitán byl nemálo překvapen
když chlapíka tam nalezl Král
0'Keeíe absolutní vládce několi
ka ostrevů ve skupině Karolinské
pojal k němu zálibu á udělal bo
stonského žurnalistu příručím krá
lem druhého nejdůležitějšího o
strova Když kapitán odjížděl
novinář jenž znám byl jako
"Charley" mezi svými námořni
ckými soudruhy kraloval svým
poddaným majestátně jako sku
tečný vladař "z milosti boží"
Boj v Ohio proti trustům
Generální návladníohioský po
dal k nejvyššímu soudu Žádost
aby zrušena byla výsadní listina
Argand Refining Co z Marietta
O poněvadž společnost ta zavá
zala se Standard Oil Co že za
náhradu $1000 každoročně nebu
de po deset let žádného petroleje
vyráběti Zákon stanoví že 'char
ter' když se výhod jeho nepouží
vá stává se neplatným Též žádá
generální návladní aby zrušen byl
"charter" Continental Tobacco
Co ježto společnost ta je tru
stem a proto uemá práva ku pro
vozování obchodu ve státě Ohio
Ohromná lavina
Obrovská lavina sřítila se s ú-
bočí Žluté hory asi čtvrt míle pod
městem Ophir Colo v neděli od
poledne a usmrtila jednoho muže
a zničila tavírny Caribou Lavinu
bylo zřetelně viděti z městečka
Ophir a obyvatelé tamní říkají že
nikdy nespatřili větší Byla asi
100 stop hluboká a více než čtvrt
míle široká J C Vardel dílo
vedoucí tavírny byl usmrcen Tě
lo jeho ples úsilovné hledání ne
bylo dosud nalezeno V neděli
slunko hřálo jako na jaře a tu na
mnohých místech sníh začal se tr
hati s úbočí horských
Družina Castnerova v bezpečí
Do Seattle Wash došly zprá
vy že poručík Castner ze čtvrtého
pluku pravidelné pěchoty jenž té
měř před rokem vypravil se z jižní
části Alasky do vnitrozemí aby
pátral po americké stezce k Yuko
nu přijel do Dawson City Shle
dav Že stezka o jejíž existenci
byl přesvědčen je neschůdna po
ručík Castner a dva soudruzi jeho
nastoupili zpáteční cestu Naloži
li své potraviny ručnice a pod
na prám a spustili se po řece Ta
nana Loďka jejich roztříštila
se však druhého dne a mimo vlast
ní životy zachránili pouze závitek
provazu Pomocí tohoto zřídili
si novou pramici a po šest dnů
plavili se po řece živíce se jaho
dami a šípkem Neměli střevíců
ani moccasinů a tu nohy obvázali
si hadry Zrovna když zouíalství
se jich už zmocňovalo proud za
nesl je do tábora Tananských In
diánů Zde byli pohostinně přijati
a Živeni a po blahodárném odpo
činku dovedeni do tábora bělocha
asi 100 mil proti proudu Tam
zdrželi se až přijela loď a zavezla
je na řeku Yakon a po této do
Dawson City Poručík Castner
praví že dobrá stezka neb i že
leznic BoUa by býti zbudováaa
Sklad 1 7 a Mason Písárna 1 402 Farnam St
od pobřeží k iistému borTn noii
- # ~ g —
CircleCity ale nedostatek potra
vin nedovolil prý mu načrtnout!
potřebné nákresy
Náš nynější domov
Jak jsme již dříve sdělili pře
sídlili jsme se koncem minulého
roku z dřívější budovy na třinácté
ulici do mnohem prostrannější a
rozsáhlejší budovy na ulici dva
nácté kteráž šířícímu se závodu
našemu nyní dostatek místa po
skytuje Přinášíme na této straně vy
obrazení budovy kterouž Národní
Tiskárna zaujímá Jest to budova
44 střevíců šířky při 66 délky
o třech poschodích s vysokým
přízemkem V přízemku se nalézá
tiskárna a strojovna V tiskárně
jsou umístěny dva velké a tři
menší lisy tiskací 6troje skládací
řezací drát ovací atd V prvním po
schodí nalézá se obchodní místnost
od předu a akcídenční neboli jobo- -vá
tiskárna vzadní části jakož! i
místnost expediční Druhé poscho
dí slouží částečně za skladiště a
částečně za místnost ku ručnímu
skládání tiskopisů Ve třetím po
schodí nalézá se sazárna a redak
ční místnosti naších časopisů
Celá budova jest vytápěna parou
opatřena elevatorem ohnivzdor
ným sklepením v přízemí a prvním
poschodí jakož 1 zvláštní zdviží
ku spouštění a zvedání íorem ze
sazáren do tiskárny Hybnou sílu
pro stroje a elevator poskytuje
jednak pára a jednak síla elektri
cká podle potřeby a příhodnosti
Závod náš jest nyní blíže ob
chodního středu města a pro ty
kdož Omahu navŠtivf snadno k
nalezení Přijíždí-li kdo z výcho
du aneb po dráhách U P B 4
M neb Rock Island ze západu
na kterékoliv z obou nádraží na
desáté ulici nalezne náš závod
pouze jen pět bločků od nádraží
Když ubírati se bude po viaduktu
"dolu k městu" a ořijde na konec
viaduktu na roh Jackson ulice a
ohlédne se na levo po vysokých
budovách padne mu rázem do
oka velký nápis na zadní části
budovy a po její strmě "National
Printing Company" "Národní
Tiskárna" "Pokrok Západu"
Kdo by přijel po Missouri Pacific
aneb Northwestern na nádraží na
Webster ulici doveze se po káře
za pět centů až na block od naší
písároy Musí ovšem vžiti káru
kteráž jede po Webster na východ
a pak po třinácté a vystoupit! na
Howard a jiti jeden block na dva
náctou V této nové naší místnosti
jsouce nyní pohodlněji zařízeni
bude nám lze lépe a rychleji po
sloužili odběratelům naším než
druhy
Národní Tiskán
vydavatelé Pokroku Západu
Hospodáře 0 Knih Amrr
Jest parní stroj věcí minulosti!
Znale! prftnjttotbo pokroka pMporídajf la
bibtm prii li o draSUleit arroatroja aatei a ia
o hen ho poaiÍTinl a aahrairaj kadoa (lektrtc
fm autory Oal fiáte IrtŮÍ U vtekl htm fcra
taaftei kttáar kado po vikcféai ini prt
arfraM rjrcfckvtf 10 ail n bodiaa- Ta aici kafe
rftaafa prs rirchnj Udoě v fycatoatf iatui m
cMI t Haofc ataa m erafca Vtak acai pfr
vrat taký ritaat jata eaftajicfaa teka Jaat malý
áTrat ainvt aaaocaaaa háji paial aiinti
laMtn StaaMck Bltktr Iluteimun horka
ythte JW& MteaakustejH arlpaaj j
vsMckaf kJUUa atiKaa i
v— atJrttafrfcaa afáata IknUja JaéM
- T- -r i -t i nifta il afikTiriuJ