Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 17, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
POM(l) ZÁPADU
nalézá se ve známé
lékárně Jím permáka
v tisle t2ÓÓ již ij
bUH Willianu
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
mUiíwtí 609-511 již 12 ul
Z NAŠEHO MĚSTA
— Soudce Gordon odkázal ve
-středu odpoledne Otto Heinka k
distriktnímu soudu pro prodávání
lihovin bez license v jeho místno
sti na 3 a Hickory ul
— André w Anderson a Reed
Yates byli odkázáni policejním
soudcem Gordonem k distriktní
ma soudu pod zárukou $700 kaž
dý pro vyloupení krejčovského
sávodu A Kodyma
— Hit na fiat Zvneíkava mou
ka jest fřete jen se vieck nejlepíí
Tento úsudek prořidlí kaídá hospo
dyni a proto jest i dostáni vfude tf
— - George Lang a Šestnáct ji
ných mužů kteří byli s ním zatče
ni a obviněni z karbanu v £1711
St Mary 's ave byli propuštěni
um záruku v úterý odpoledne
Učení urCeno je na 3 hodinu od
poledne 22 února
— Místní lékaíi rozhoduě po
stavili se proti předloze nalézající
se nyní před legislaturou jejíž
účelem jest postaviti "vědu" ko
stiznaleckou na úroveS s pravidel
nou vědou lékařskou jak učena
jest v kollejích zákonem uznaných
-a k udílení diplomů oprávněných
— Okresní soudce Baxter roz
hodl ve středu že komisař Con
nolly správně zvolen byl do úřadu
svého a odmrštil námitky Kier
steadtovy Prohlásil sice že ob-
jevení se jména Connollyho ' na
volebním lístku třikráte totiž ve
sloupci každé strany od které byl
nominován nebylo právě v sou
hlasu se zákonem jak vyložen byl'
nejvyšším soudcem avšak protest
mil býti podán dříve než k volbě
došlo jak nařizuje odstavec 137
kapitoly 26 nynějšího volebního
zákona Co týče se lístků kde
' lilaafttr jn4 Kuta rů& rArtuKI líré w elr A
tiketa a křížek udělán byl pouze
před jménem Connollyho ty byly
scela správné neboť ?ákon zna
MMnf valrwát vetnvnJÍ An%mtiii
Volič má právo vybrati si kandi
dity Ježto v žádosti Kierstead
' tovi nebylo ničeho obsaženo o ně
jakém podvodu na druhé straně
soudce potvrdil Connollyho 1
4fadě
Originál Budweiser — pravé Bu
dejovické — stále čerstvé na čepu
Národní Síni Zktste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
nakladěv 4fcd$4irf
— Komisař ne j vyššího soudu
Ragan zrušil rozhodnutí distrikt
nfbo soudu v tomto okresu v pří
padě zločinného útoku proti Geo
'Baileymu a nařídil jeho propuště
ní Žalujícím svědkem proti Bai-
'leymo byla jistá dívka dle udání
téletá Obhajobou obžalovaného
Dylo ze on uz v íowé udržoval s
ni důvěrné styky a že dívka neby
la zachovalou dle znění zákona
Porota shledala jej však vinným a
odsoudila do trestnice Dle ná
hledu Raganova usvědčení t pro
aiočinný' útok je možné jedině
teakráte když obžalovaný prohře
lil se proti písmeně zákona kdež-
- to svědkové Baileyho dokázali
nade všecku pochybnost Že divila
nebyla už dříve zachovalou
— Dnes vydá soudce Scott roz-
hodnotí v případě hostinské firmy
Walter Moise & Co proti policej-
komisař&m
— Ve středu započato bylo s
-čistěním křižovatek v obchodním
sďeda města jež následkem oble
vy nalézají se v bídném stavu Ve
- fanda aa Čistění ulic zbývl vlak
vlč&o vludy #300 a jakmile peni
se ty budou spotřebovány pone
cil se dělání pořádku třeba pánu
tsi ' 7- 't:í":
— ílová vládní budova hotova
Cíl k obývání aa I března
X ~:rn v déa určený pokladnič-
(' 1 c tlrretx Je tixa t£ jeiil
-1
o !-l tí t-7 Cz3 ta
tovi byli Nábyték bude nastěho
ván do nové budovy v posledních
dnech v únoru a všecky odbory
započnou s prací 1 března ráno
— Bývalý kapitán Mostyn jen
s jinými propuštěn byl ze služby
loni v listopadu ale neobrátil se
k distriktnímu soudu o znovudo
sazení zaslal do schůze policejn
komise dopis v němž vyjadřuje
naději Že s ním bude naložen
jako s policisty kteří se soudili
Ochoten je eby resignace jeh
vešla v platnost 23 ledna ale žá
dá plat od listopadu 1898 až do
udaného dne Záležitost ta od
kázána byla finančnímu výboru
— Odešelť a není ho tu více!
Tak lká hlouček bratrů z mokré
čtvrti tam na šesté a Pacific kteří
si tak vážili hostinského jich
druhdy souseda Antona Křečka
Však ejhle! Vstalf jest opět
vztýčil znak svůj na rohu 13té a
Howard ulice a každý z rodáků
může být ujištěn že Křeček si
dovede hostů vážit a vždy poctí je
vším nejlepŠím po královsku Pivo
jako malvaz víno z nektaru a ro-
soličky všeho druhu ba i doutnf
ky přímo z republ Kuby 133tí
—Dva cizinci navštívivší Oma
hu nejsou spokojeni s přijetím
jakého se jim zde dostalo Char
les Seaton z Malloy la spřátelí
se s Jasper Fricem Bud Given
sem a Fred Gravesem kteří olou
pili jej o I15 Všichni tři byl
zatčeni' Ole Johnson z Hera
ingford Neb ujal se jistého chu
dáka jenž vzbudil jeho útrpnost
bídným oblekem a střevícemi
nichž prsty zvědavě do světa vy
hlížely Nyní toho lituje Chla
pík pil s ním ukazoval mu město
a když se rozešli shledal M
Johason že mu schází $50 a bed
na s tesařskými nástroji které si
zde koupil Postěžoval si na ne
vděčnost tu příručímu okresnímu
návladhímu Hesleytnu
—Naše Jupiter Lamp uhlí
$550 jest nejlepším pro ra
ření i topení Telefon 1238
aiiu ol mcv uuo o 10 sw ism
— V plenární schůzi městské
rady v pondělí odpoledne opětně
jednáno bylo o soudci Gordonovi
Po dlouhé debatě bylo na návrh
předsedy Binghama usneseno po
žádati městského právníka Con
nella za dobrozdání zda-li možno
nějaké kroky proti Gordonovi
podniknouti Hlavní stížností
proti policejnímu soudci jest že
ukládá málo pokut Čímž značně
zkracovány jsou příjmy školní ra
dy Tak na příklad za měsíc le
den pokuty vynesly pouze $45
Do schůze dostavil se též katoli
cký kněz Williams se žádostí aby
něco učiněno bylo pro nezaměst
nané dělnictvo ale dostalo se mu
za odpověď že není peněz na či
stění ulic Inženýrský odbor po
žádán byl za odhad co by stálo
srovnání a znovuvydláždění křižo
watky 32tá ulice a Woolworth
avenue
t5F"Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé i m porto
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť!' Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopome&te zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma
-— V pravidelné schůzi městské
rady v úterý večer přijata byla
ordinance určující rozvrh daní pro
příští rok na 25 mills přes veto
mayorovo Pro zavržení veta hla
sovali radní: Burkley Lobeck
Mount Mercer Stuht Bingham
— 6 Proti Burmester a Karr
Mayor Moores zaslal radě dlouhý
dopis v němž dovozuje že při
navrhovaném rozvrhu daní nelze
s úspěchem řídili záležitosti měst
ské a že ke konci roku objeví se
nevyhnutelný schodek nejméně
1 100 000 Je pravda že loňský
rozvrh byl menší ale tu na počát
ku roku nalézal se v pokladně
slušný přebytek kdežto letos dle
přítomných známek začne se pra
covat! hned s deficitem Mnozí
radní souhlasili sice s důvody ma
yorovými ale proto přece falaso
vali pro zavržení veta a schválení
původní ordinance Rozhodují
cím byl hlas předsedy Binghama
jenž pravil: "Vím že tento roz
vrh je nedostatečný ale zodpo
vědnost spočívá na finančním vý
boru a proto hlasuji proti návrhu
na schválení veta" Když hlasem
Biaghamovým stala se ordinance
o 25 mills zákonem mnozí z po
platníků přítomných tleskali Ma
yor zaslal tec radí sve výroční
poselství v němí o rozkvětu mě-
£s praví mezi jiným: "Každý
všeobecné prosperity Naše ban
kovní výměna dosáhla $330000
000 během roku tak že postaveni
byli jsme na roven s Detroitem
předčili Milwankee Minneapolis
St Paul a Buííalo Naši veUo
ODcnodmci prodali 014 procent
více zboží nežli roku 1897 a ob
cnoa továren jeví přírůstek 35
procent V jatkách zabito byl
o 1000000 kusů dobytka více
nežli v roce předešlém a majitelé
vynaložili $1500000 na nové
stavby a všeobecné zlepšení No
vé železnice přišly do Omahy
jme jako Illinois Central posta
veny budou letos Dráha Burl
ingronsKa postavila naarazi za
$300000 Union Pacific vynalož!
asi obnos podobný na své nádra
ží nová obydlí stavěna byla ve
všech částech města a vůbec vŠu
ds jevil se čilý ruch Ačkoli mno
ho mluví se o vysokých daních
Omaha má pravidelné daně men
Ší než St Paul Minneapolis
Kansas City Denver Indiána
poliš Rocheter Cambridge
Aiicgneny uver města je zna
menitý Za $300000 čtyřpro
centových dluhopisů rozprodáno
bylo ihned s prémií $3350 Ně
čím podobným nemůže se pochlu
biti žádné západní město' O
změnách v policii praví mayor
"Bylo shledáno nevyhnutelným
pro dobro služby propustiti něko
lik wardnich politikářů a lidí kte
ří vždycky byli rušícími Živly 1
nemohli se smířiti s nestrannými
pravidly nové policejní komise'
Mezi důležitějšími usneseními
městské rady je ordinance přijatá
v třetím čtení na postavení mostu
přes železniční koleje na 34 ulici
Městskému inženýru bylo naříze
no vypracování plánu ale viadukt
musí ovšem postaviti dráhy Těm
bylo také ihned nařízeno aby
nežli viadukt hotov bude otevře
ly 24 ulici odstraněním plotů a
zřídily tam světla a udržovaly hlí
dače k vůli bezpečnosti obecen
stva "
" — Od stledy máme půst Vět
šina lidí nedělá si ovšem k vůli
tomu zuačných starostí ale ti
kdož zdržovati se hodlají pokrmů
masitých nemile dotknuti budou
zprávou že ryby a ústřice budou
letos hodně drahé '
— George W Mitchel žaluj
Interstate Casúaltý Company na
$999 pojistného ' V červenci
1897 dal se pojistiti pro případ
úrazu u jmenované společnosti a
v prosinci téhož roku při srážce
vlaků byla mu rozdrcena levá no?
ha Dle znění pojistky je prý
právněn k určitému obnosu za
každý z 26 týdnů co upoután byl
na lůžko
— Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1403 Farnam tel 1561
— Kruh Dřevařek Lily Grove
Číslo o činí přípravy k výročnímu
plesu který bude uspořádán ' v
sobotu dne 8 dubna v síni Metz-
ově ' " ' -V ': ' '
— Dobrodružným chlapíkem
musí bytí loletý rreddie Lynn je-
noz rocnce pydíi v cisie 3433
Mason uhce V úterý něco pro
vedl a poněvadž byl mu slíben vý
prask až ze Školy přijde nevrátil
se více Policie byla ihned alar
mována a pátrá pilně po uprchlí
kovi Toto není první "hrdin
ství" Freddovo Utekl už jednou
domova a trucoval tenkráte dva
dny '
— Městští úřadníci nemluví o
ničem jiném nežli o nedostateč
ném rozvrhu daní jak uzavřeo
byl městskou radou Nejhůře v
tom budou ulice iž ke kooci
loňského roku stěžováno bylo na
nečistotu a jak teprve bude letos
kdy pouze $16000 vyhraženo je
na metení ulic Městský inženýr
Rosewater odhaduje že $10000
bylo by třeba na vyčistění ulic ny
ní a kde potom vzali by se peníze
na udržování jich v čistotě po ce-
ou sézonu Policejní odbor také
těžce pocítí šetrnost městské rady
Průměrný počet policistů loni byl
01 v měsíci Nyní jest jich pou
ze osmdesát a aby policejní rada
yšla s obnosem povoleným musí
propustiti asi patnáct a možná že
25 policistů Městský lékař Spald
ing praví že peníze jemu výměře-
né nestačí ani na běžné výlohy
Školní rada odhaduje že dluh její
vzroste o $35000
- Příručí okresní návladní
Helslcy nechal padnou ti případ
proti Josefu Nacbtneblovi a D '
Buckovičovi poněvadž seznal že
nemohl by je usvědčili s útoku na
policista Jorgeoseaa s úmyslem
působení tllkéao tělesného zra
nění 12 prosince auaní4ho roka
PTÍad proti Caars tta&Uaelvi
ponechán byl v záznamech ježto
obžalovaný nebyl přítomen
soudní sfai Mimo to Nachtnebel
je dosud pod obžalobou v distrikt
ním soudu pro tentýž přečin
— Andrew Reed 5letý černoš
ský chlapec přejet byl elektrickou
károu na robu 16té a Dorcas ul
ve středu a zraněn tak nebezpeč
ně že sotva bude zachován při ži
votě Hrál si ještě s jedním ho
chem "ná chytačkú" a vběhl zrov
na před elektrický motor jehož
koly vlečen byl plných 100 stop
Městský lékař Ralph ošetřil raně
ného chlapce
-— Pěknou zábavu pro své přá
telé a známe chystá zdejší Tábor
Martha Grove číslo 10 Kruhu
Dřevařek na den Sdubna Zábava
Dude orunu upine souuromeno a
odbývati se bude v Národní síni
Jak se podobá nabývají soukromé
zábavy mezi naším obecenstvem
čím dále tím větší obliby
NejlepSí jaříiení ku důklad
ným a spolehlivým správkám
hodin hodinek a klenotnic kých
prací v Omaha naleznete ni
B Haberman-a na 13 a Doug-
las al Pro hodiny dojdeme
spravíme a přineseme Táni zpět
když nám zašlete jméno a adre
sa na poštovní kartě
- Není tak mnohému z našich
Omažských a South-omažských
rodáků známo Že na William a
třetí ulici má nአ( pan J Vopálka
dobře zařízený řeznický a uzenář
ský závod Pan J Vopálka jest
schopný a znalý řezník a uzenář a
uzenky jaternice a klobásy jež
on sám vlastnoručně z čerstvého
a nejlepšího masa vyrábí nemo
hou co do chuti a lahodnosH být
překonány žádnými v celém
městě To hlásá každý kdo jicb
jednou okusil a nelení si k němu
opět pro ne zajít [139tí
— Jistá mladá ženština přines
la tříměsíční dítko paní Marinové i
335 jižní 33 ulice a Žádala aby
ho tam mohla ponecbati ježto
musí někam na chvilku odběh
noutt Nevrátila se však více a
paní Marinová podala o nenadá
lém "prezentu" zprávu policii
- Zatčením Franka Sharpa
Charlese Sharpa Harry Vincenta
Jacka Vincenta a chlapíka jenž
znám jest pouze pod názvem
"šťastný Jack" povedl se policii
výtečný lov Čistá společnost ta
to po dloubou dobu zabývala se
vylupováním nákladních vozů me
zi Omahou a Lincolnem na Burl
ington a Rock Island železnicích
V noci 3' listopadu tři káry stojící
aa tratích Rock Island dráhy byly
otevřeny a asi za $700 boží z
nich vykradeno Tajný Malone
praví Že má důkazy že Charles
Sharp odvezl lup ve svém povoze
Zboží bylo také nedávno nalezeno
ve sklepě Sharpově a zabaveno
To byla první loupež v níž pacha
telé se prozradili ' Poslední krá
dež spáchána byla na úterek v no
ci kdy - za 1125 grocernino zdozi
ukradeno bylo z tratí Burlington-
ské dráhy v South Omaze Policie
přesvědčena je že tlupa tato spá
chala celou řadu loupeží '
Zkaste tnnn našeho uhlí
Washed Nnt je za $350 Hald
U Bice 506 Ho 16 Str Telefon
1238--- - - 4m
-tvZ Chicaga došla sem zprá
va ze na scnuzi zástupců všech
železnic obstarávajících osobní
dopravu mezi městem tím a Oma-
hou usoeseno bylo přestati s vy
pravováním všech i2hodinnýcb
vlaků mezi oběma body Rychlé
vlakyprý se nevyplácely a proto
rozhodly se společnosti vrátiti se
opět k jízdě i4hodinné
— Během studeného počasí ra
týden značná potíž byla se záso
bováním škol uhlím Škola Co-
menius musela býti zavřena minu
lý pátek a jinde také už byl pová
žlivý nedostatek paliva V jed
notlivých školních budovách se
spálily dvě až čtyři tuny uhlí
aké mnoho parních rour popra
skalo'
- Milovníky divadla upozor
ňujeme že již od neděle za týden
sehrád bude v Národní Síni pře
krásný obraz ze života Bratr Ho
nák Úlohy svěřeny vesměs sna-
ivým a schopným ochotníkům
tsk Ze můžeme očekávati skvostný
požitek Kdo chce si dcpřátí v
pravdě ušlechtilé zábavy ať ne
opomene se dostavili
- Konečně očištěna jest prý
Omaha od nákazy neŠtovičoL S
výjimkou deseti všech 35 osob
nemocí původně postižených je
ni zdrávo a propuštěno z karaa-!
:éay % těch deseti lest se pozdra
vuje a čtyři nalézají se-aa nejlepií
ee=ď k usďraveaí Ve středu pro-'
Podstatná pravda
Abyste dodělali se věrohodné prav
dy iiovftfmnřte sl btfíe snahy a půso
beni DiiSeho ZHvmlu věnujin zejména
zvláštního zřetele na oslňující nás
obuvní závod
Jenž tŽSÍ se lepiihn obchodu a přízně
oneccnsiva Kuuym duem Vždy sna
žili jsme ve prospěch našich příznivců vví
pan všechny dosažiielní úspěchy
tomné trži'tě skytíBidílťti s nimi sujnčho íjmii
Kyrií právě podařilo se niStn zisknti nejlepSI druh
muzíycn sirevieu i a50 Naie Goodyear wlt
rtMc za 2 60 (sou bez odporu ty neJlepAÍ druhy
Jl?XCh lrb en k tatJ m6že- P rrtr Pouívad íávod
MSBIUSKA" ruři za každý prir Pak-li vřak ne
dbfite platili za střevíce více než l75 1 tu mftíeme
Vám vyhověli s prfrem dobrých 1 trvanlivých střevíců
Tento zvláštní druh zpracován re aatlnové telotinky
s dongola svršky s "bulldogy ale" — jakož i globe
°}mauii — tuucc urun střevíců iccnto Jest Indy
prvé vyráběné se řyiáStním zřetelem by vzdorovaly vlhku a zimě lěpe než
mnohá obuv jiné výroby Kdo Jtst tak šťasten že může nositi obor IMot
máme asi padesát skvostných párů jež můžete míti za 75c pár Kdby bily
věsí dali byste za ně 1175 Pravé kangaroo střevíce z kůže vaíicových
telat je prodáváme po 175 maji zvláfiiě silné podešve a chcete-li suchou
nohou projiti blátem neb sněhem to jsou střevíce pro Váa
aa " — — — ar as as annvai hvsubi aa m jm mm bbf bb m j avn nn ai n n na nu
TTrxdé "O-lili nejlepéi za $350
Bock Sprlngi aneb Ohio uhlí v kusech 1700 IUlnoIs aneb Trenton v kusech SIS)
Hanna nut 1650 Wainut Block SIZ5 Cherokee nnt 1425 Whlte Breaat nut S0 Jln
druhy ublí-Tie mim nejlepti jakoali TaktM lactni prodirira dNrt PřeTdft w
dotf I LEVÍ 715 jižní 13 ulice
puštěni byli z nemocnice blíže
Miller parku členové rodiny Lin-
tonovy z jižní 13 ulice a Mc
Cauleyovy z čísla 71 jižní 1 6tá
ulice počtem osm Karanténa
hotelu Vendome zrušena bude v
pondělí
— Před soudcem Bakerem za
počato bylo včera přelíčení s
Andrew Dupontem jenž 17 října
lolského roku v pěstním zápase v
ooum w 111 a ze soupere sveno w 111
Watkera prudkou ranou do brady
zabil V soudní síni nalézá se též
žena Dupontova s malým dítkem
o jehož chování s obžalovaným se
střídá Během odpoledne vybrá
na byla porota na níž nikdo ze
South Omahy nepřipuštěn a po ú-
s výslechem svědků Žalobu vede
příručí okresní návladní Elmer E
Thomas obhajobu
advokát Mc
Farland
— Následující dopisy se zdán
livě českými jmény se nalézají na
poště — Mužské: M J Sedlá
ček F Traxler — Ženské: B
Dounal M Hass M Junk E A
Kadish
— Na jiném místě tohoto čísla
naleznete oznárnku U S National
Bank v č světnic 36 a 37 v Oma
ha který na mírné úroky půjčuje
peníze na dobré hypotéky a kdo
by si přál peníze půjčiti nechť se
lam obrátí
Trhlina ve dveřích spňsobující
průvan do teplé světnice Často
umrtví údy natřeme-li i je však se
st Jacob Oil stanou se opět
ohebnými
Ctéoérau obecenstvu omaiskémo
S potěšením ohlašujeme veške
rým krajanům OmaŽským a South
Omažským že nyní mají všichni
příležitost zkusiti naši znamenitou
vyhlášenou mouku My zřídili
svůj mlýn opatřivše jej nejdokona-
lejšímt a nejnovějšími stroji hoto
víme mouku nevyrovnatelné do
broty U následujících všeobecně
známých obchodníků Českých bude
naše mouka od nynějška k dostání:
John Svoboda 1263 — - 16 uL
J F KněžáČek 14 a William ul
V F Bartoš 1230 — 13 uL
Petr Svačina 1238" — 13 uL
Joseí Vopálka 3 a William ul
Následující pekaři kteří pečují
vidy o prospěch svých odběratelA
slouží jim jak známo vždy nej
lepŠím pečivem jaké lze pouze
jen z nejlepti mouky upéci jsos
zásobeni nalí moukou:
Adolf Svoboda 1403 — 16 al
Anton Vašák 1234 — 13 aL
Jos Michálek 13 ul blíže Lin
coln ave (Centre St)
Odporučujíce tyto pokročilé a
podnikavé obchodníky přízní ct
obecenstva znamenáme se v úctě
Clarksonská mlynářská spol
Půjčuji pcnlzpf-
ba fartaár
ské~ majetky
dobrtea o-
rcech la-
kui i aa tak utaj v oaaace sebHo
Omw Slet splátky dle pfáni kapa Jlrlrfi
aa tatka 4im a Htc aaw aa viti if
L TKwABrr nasasT
mm
C S Mat
sut mg uawaa na
Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroku 1
Ztrátu '
Pokrok Foto IT m
i
t
Jakých pří
Zména obchodu
Laskavému obecenstvu uvádíme
tímto v známost že já Jakub Sva
čina vystoupil jsem z obchodu
Svačina Bro's a bratr moj Petr
Svačina bude na dále obchod u
držovati pod svojí vlastni správou
Kdokoliv co dosavádní firmě dlu
huje jest uctivě zván by bez odkla
du hleděl své dluhv WDořádati
tak aby dosávádní správa obchodní
mohla býi uzavřena V naději že
! veškeří ti dkhující nám příznivci
nenechají to ku soudnímu zakro
čení dojiti znamenáme se v úctě
vaší vděční Petr a Jakub Svačina
Záchvaty trvale Triťíenv
7áchir a ner-
vimnunt tmiíl po jertnodeonlm ulání Dr
Hto láhev n íkoiku
iviido urem nire ltenlorvr níli-te sl Drn
OlKlríit" 11 sdari a
yr b mine UťL 031 Arch Ht ťhi
blndel lihla
bdi krs
M' SC slllŽkll RSWnpír
DourI ui
ineii lkKlve
ůtAbxt
Dobrý řezník a uzenář tfjk
teti dokonale ínalf nalezne stálou priol e
mtduu H0UU mřslíri H lu-te ne hnpdl 4 x
22 T- M- MAKEK Veruiilllon B I)
lidé Íť i1- Kphoot Hauircn Wlsconslnt
Tamní _píi nim oinamuje se
seodsUhoval antt by odal ivi aovadrsy
Kaol)y oníiu védřl nel im nim tiochmiin
laitkavi otoámi abychom viMl kam nadále
mu eoaopls tailiat!
Kde Je
Josef VendolkJ a Jim rámova
na Mnrvř Krtn hr n nim wim
nerhf xpravi Jeho trtr n Juura pil'
aoukromaika v JlturamovC orb Jeho krajana
E Čtrmika lékárníka v Omane Neb
Nft nrAlAÍ boatlnfr obchod smiieaf a
nu pruuei kováhikoo dimn vše uu5
aa aať za oa 4 lutecb ve sťrdu oiita l'tn
burg V Aneb pnxlim doliře ulin-nou far
mu o IM akreh Jen Si4 mile od mma ťetora
rA Vittvnotj lnou tu a větilny nové
Vsdělino leH W akrů ostatní jhou pastviny
)i£Žf ' Ullfci iprévy pliie majiteli í
PMbyl North Ave ťatersbura- Va (dláŇ-a
Kovářský délník ''iS
klerf JI vCecbirb tas femmlo provoiovaL
nalvioe n mne stálo préd sluínf pt stra
vu I prádlo Jen rádnf ar se hláí — V řix hách
vy ufenemu dám ptadnwit J )H HÁJE K
tM" Clarkaon Neb
Pák li a farma ' V101 iot io
1Iilrtt akr W akr 6 vidělá-
?toí0 ÍÍ!rí l?ul"r' KnM 4 ""le 0 Čita
JIcfho lMJO oby vatelá íriií souwdá I telil ob
cbodnirl v Difsi tr dá M vblmi itfiao aneb
vymíol sa mUikf Bia-t-k Humla aa a
V i KAŠPAR nt
_2 14 h U bt Oaaa Ssbh
DENXÉ
a víra stálého vyttiko aara
tujewa kaidéma kdo pe
wn JwInaleiiMvl nmíleh
Bábun-lf-h viak-nn-kfpb
a pd obrat NenJl ád
n obavy snad pfed atrátou
O SMLBEHMANJI
Pfi St Paul Mlaaaiwu
Nabídnutí k Kíiatku
Pojmu Češku za manželku kte
rá jest zachovalé pověsti buď
svobodna aneb vdova bez dítek
ve stáří od 20 do 35 let Veřejné
toto oznámení činím jelikož oráči
domácí sám zastávat nemoha Ct
krajanka která přála by si mně
dopsati nechť adresuje takto:
STEPHEN OSVALDIK
Carroll Wayne Co Neb
Kdjl nikdo a VUI pHtooDOsil probodl:
- 0PrJe levářfftf!
ha4 avádi vam to myU to oMt Ula
la Tmu f ra uiMMta ťi _
Íí'řř ? prk"" "l" oéjak budka
aBkollkakayado létu pak va b4s as
""'I fotnaraBckfea "luiaráiť- U bav4
mmtr kVrtnvHi Dodnbv imiM rZS
aoVtl doVMtiHI Ira mrknm-Á ll-í L'
b vli mhjntfm ovM ni a ak phtóm
V™" l 'ovSc k dilaa Balila
aajMfa) kaldéiMk to saa t mntiM podoby
rumtsbvoalaiéaa cm
Sí?n" lrSaty )m v
pHtmM: Ka allvaya ta rbmntl E a tmimá
USdylpidkaVP sos
CIS-Sli-tl7
I!