Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 17, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
NOVINKY Z ČECH
Povodní Informace od zpravodaj "Pok Zip
(Politik — Národnostní ruch v Praze —
D roboty)
V Praze 25 ledna 1899
Přinášíme tentokráte málo ka
pitol ale důkladných A nejsou
to novinářské směsi ale dle na
šeho zvyku je to přehled zvláště
pokud pražského ruchu se týče o
němž nyní i u vás hojně a klamně
se informuje — zvláště o tom ze
vrubné a — spolehlivé Je to už
náš zvyk že v době politicky
shnilé probíráme precisněji otáz
ky jiné
Politika Zpráv nemnoho o ní
a co je nestojí za nic Sic volá
se: víc světla ale tma je stále
dle našeho povědění že v Rakou
sku se nezmohou na něco určitého
nikdy tu obstrukce pracuje neru
šeně dále Nemá ani zapotřebí
zvláště se namáhati a vymýšleti
nové intriky aby nemožnou uči
nila parlamentní práci Sepisuje
dotazy a návrhy a dává je pod
kontrolou podavatelů předčítati
Pravice klidně na to se dívá a
vláda také Co by za to dala
levice kdyby z pravé strany po
dána byla obstrukci sebe menší
příčina k nějakému skandálu?!
Stačilo by jí energičtější odmítnu
tí obstrukční taktiky nebo hluč
nější veselost a odpověděla by
bouří a skandálem Však pravicé
zastane klidnou přes všechny pro
vokace i přes inteřpellace nesty
datější nežli jaké byly dosud
podány i ve příčině slezských na
řízení jazykových a stran známé
ho cirkuláře nejvyššího soudu o
nichž se tvrdí že je dělali Češi —
kteří ale v těch odborech vůbec
ani -— nezasedají Ať obstrukce
scepení a užere se nudou Jak
dlouho bude ale ještě fraška trva
ti? Snad čtrnáct dní Až stane
se konečně prý též rozhodnutí v
Ubrách Německé strany ovšem
staví se tak jako by byly v nejrů
žovější náladě a plny důvěry
avšak setkáte-li se s kterýmkoliv
jich členem v ústraní tam jest
pln nářků a bědování a při tom
nikoliv pln bojovnosti nýbrž
mnohem spíše — touhy po smíru
Tím dá se vysvětliti proč něme
cké listy bez přestání přetřásají
otázku dohody rozvaděných ná
rodností v zemích Českých Ne
hotovými poměry v tomto státě
najmě naprostou nejistotou oeko
nomickou trpí německý průmysl a
obchod a to tím více Čím mohut
nější jest nežli průmysl a obchod
náš a proto jim nynější stav jest
nesnesitelným Ale i jinak vládě
i stranám je už stav trvající pro
tivný A přece se nehýbe ani
prstem k rozluštění Jest jisto:
Prolomením principu majoritního
stala se budoucnost této říše na
skrz problematickou Neboť jest
nezvratným faktem že kdyby po
měry obrátily se ihned dnes zpět
na prospěch levice potomní men
šina nebude váhati užiti týchž
prostředků kterých užívá menši
na nynější aby činnost státního
stroje učinila nemožnou Za ta
kových okolností ovšem jest při
razeno Že zobecnělo přesvědčení
o nezbytném obratu a že i vážný
politik opakuje tu dnes heslo
které zde ve Vídni již tak tragicko
komickou má příchuť Teď přece
musí se něco státit Avšak vyjma
odročení parlamentu a kromě to
ho že dosazen bude k dočasnému
panování §14 nestane se proza
tím v tomto státě i teď naprosto
nic To je naše — inu echt ra
Jcouska politika! — Pověsti o smí
ru česko-německém jsou tedy jen
pověsti" K smíru nedojde neboť
není k němu nálady jak níže uká
žeme z pražského života A tak
marně se lámou péra i huby o po
litice naší A raději věnujeme
proto dnes řádky své ukázkám
jak se Němci k smíru po němž
samí volají chystají
Ruch národnostní v Prau Od
předlofiských bouří listopadových
je v Praze živo Podnět k životu
dávají buršáci kteří den co den
vyzývaví procházejí Příkopem i
Václavským náměstím vráží do
lidí džlají si z Čechů posměšky a
dottane-li buríik proto přes hubu
hned ta policie zatýkání a vyhla
zování nebezpečí Života pro ně
mexké obyvatelstvo v Praze Pří
ležitostí k zatýkání je dost Je
pohřeb je průvod schůze Z
tžci brně se lid vzroien Po
iilebek zhyzděného burláka je to
jiskrou do slámy x níž obeB plane
c±ain£it2 — V pondilí 16 ledna
v noci ubíral se domů český stu
tttX Linhart S ním dva tři jiní
z zicU jeden sUIoval si že jest
rrtxíi!tijvia barlikem Bieber
In čt!i vxtli pr oiiiledované
Lj v c:m Cm txtlZk mil
tolik drzosti že přistoupil k nim
a žádal je česky o oheB k zapálení
doutníku Žádaní vyhověli však
když k poznámce jejich že bur
šák umí česky tento drze odsekl
dostal holí naučenou Leč zbě
silec na to čekal Vytáhl revol
ver a vypálil tři rány Jednou
lehýnce zranil jakéhos hospodář
ského příručího druhou zabil
českého studenta Linharta To
stalo se na Vinohradech Lidé
slyšíce rány vybíhali z domu ale
o policii — ani slechu Teprve
druhý den vyslechnut byl před
skonem Linhart a Bieberle za
tčen Jak strannicky po
licie a úřady k Němcům se chova
jí vidno dále — Mrtvola Lin
hartova byla z pathologického
ústavu bez vědomí rodičů příbuz
ných i kollegů jako morem za
chvácená tajně dopravena na
dráhu a poslána rodičům Ale
studenti bděli Již před 1 hodí
nou odpolední dostavilo se ve
Čtvrtek do ulice u Karlova před
pathologický ústav as tisíc studu
jících z university a techniky aby
nešťastnému kollegovi vzdali po
slední poctu a chtěli rakev s tě
lesnými ostatky kollegy na rame
nou svých z kaple na nádraží
odnésti Dověděli se však Že
mrtvola byla již několik hodin
před tím odvezena V pochybno
stech co činiti nebylo dlouho
setrváno a jediný povel "ke stát
nímu nádraží!' stačil aby student
stvo v imposantním počtu dalo se
na pochod Ve vzorném pořádku
a v klidu ubírali se studenti Ječ
nou a Štěpánskou ulicí přes
Václavské náměstí do ulice
Jindřišské a přes Havlíčkovo ná
městí Hybernskou ulicí ku skladi
šti pro rychlozboží na nádraží
rakousko-uherských státních dráh
Dva policisté kteří u Grand hote
lu na hlídce stáli chtěli zástupu
zabránili vstup do prostranství
nádražního ale zástup dostal se
přece dovnitř V řadě nákladních
vagonů pátráno bylo po onom v
němž nalézala se rakev s mrtvo
lou zastřeleného studujícího Ze
zřízenců dráhy pokud byli pří
tomni žádný nechtěl a nesměl
dáti určitou zprávu "Přesvědčí
me se tedy sami!" zvolal kdosi a
v nej bližším okamžiku již otvírány
byly vagony Posunovací dvéře
u jednoho byly opatřeny olověnou
plombou Bez otálení provázek
plomby byl přeříznut posunovací
dvéře otevřeny a uvnitř nalezena
podlouhlá bedna z neohoblova
ných prken sbitá Na víku na
lézal se veliký palmový věnec se
slovanskou trikolorou který české
studentstvo věnovalo na rakev
nešťastného kollegy Jeden stu
dující vystoupil do vozu a pro
mluvil několik slov jež přítomní
smeknuvše vyslechli načež pro
volali památce zastřeleného troj
násobnou slávu Po té zapěny
písně "Hej Slované!" "Kde do
mov můj?" a "Spi Havlíčku"
Před nádražím v Hybernské ulici
shromáždilo se mezi tím veliké
množství obecenstva které s pi
etou vyslechlo posmrtnou tuto
oslavu — Ze státního nádraží
odebrali se studenti v úplném
klidu Hybernskou ulicí na Příkop
který byl policejními strážníky u
velikém množství obsazen (Zde
už byli při zastřelení ne) Aniž
klid a pokoj který zachováván z
piety k zesnulému kollegovi byl
porušen nepřehledný zástup stu
dujících ubíral se dále ulicí Ovoc
nou do třídy Ferdinandské načež
zabočil do ulice Spálené a pokra
čoval dále kolem budovy české
vysoké školy technické a ulicí
Resslovou na Palackého nábřeží
Ve všech třídách a ulicích jimiž
imposantní průvod studenstva se
ubíral seskupilo se veliké množ
ství obecenstva
Pohřeb Linhartův nešťastné
oběti buršácké sveřeposti vyko
nal se za dojemné a obrovské
účasti v rodišti zesnulého ve
Lhotě a České Třebové
Aféra je ve vyíetřovánt ale měla
zajímavé dozvuky Je-li sám
krvavý čin všeho odsouzení ho
den — nej vyšším odporem musí
naplSovati okolnosti jež měl v
zápětí Německý student spro
vodil se světa Českého — a byli
to němečtí poslanci kteří událost
tuto na říšské radí interpellovali!
Nepřipadá-liž tu maně podoben
ství o zloději kterýž stíhán a utí
kaje křičí: "Chyťte bo chyťte
ho! — aby odvrátil pozornost od
sebe? Stejným způsobem zacho
vali se němečtí poslanci Než
čeští zástupcové lida promluvili o
tragickém připadá a poukázali k
neudržitelnosti poměrů k okolno
sti že roze štvaná studující mládež
německá v bezbranném obecen
stva prochází se jenom s revolve
ry v Kapsách předstihli je poslan
ci němečtí Zcela dobře počítali
na effekt jejž interpellací svojí
vyvolají' Kdo dřív se ozve ten
patrně jest utiskován pronásle
dován ohrožován A následky
tohoto farizejství jeví se již v ně
mecké žurnalistice Kterýs list
přinesl již dokonce zprávu že v
Praze zastřelen byl student něme
cký! Zdali opraví list lživou
svoji zprávu zdali budou usilovati
o takovou opravu orgány státní
kterým přece také má záležeti na
tom aby případ vylíčen byl dle
pravdy kdož se o to stará? Lživá
zpráva bude dále kolovati A
zajde i k vám
Pak má býti v Praze ticho
Takhle nebude — zvláště když
jitří se studenstvo a tolik lidu je
v Praze nezaměstnáno Kdy
stane se náprava? 1
Kdy bude dána bur žákům dů
razná srozuměná? Nebude-li to
brzo snadno dojde k bouřím no
vým Od pondělka den co den proudí
Příkopy tisíce lidí Buršáci pro
vokují dál Co tu elektřiny!
Stisk a výbuch hotov Ale jedná
se o Němce těm vše dovoleno
češi bez zaměstnání zatýkáni jsou
denně
Droboty Zatím co v ulicích
pražských ruch a šum je živo i
na pražské radnici Staročeští
hrdinové chystají se k samostat
nému vystoupení zas bez kom
promissu a zahájili svou Činnost
už tím že hlasovali po vůli kněžf
proti pomníku Husovu na Staro
městském náměstí Druhý vla
stenecký čin bude jak jsme už
předem oznámili minule že budou
hlasovati proti Velké Praze
Chtějí mít napřed v Praze svůj
drahý Karlín a Smíchov — oba
staročeské aDy se posílili Ejhle
sobce a krutinožky protivné! K
těm má mít národ důvěru? A co
Praha vykopne ty Božidary?
O stěží Starý to kořen Ostatně
na to nemá teď Praha čas Co
teď s organisací teď jsou bály!!!
Čtěte naše denní listy a užas
nete co místa věnuje se rubrice
bálové Organisace pro volby je
tedy zatím odložena Až se vy
tančíme dáme se do práce a ne
cháme se překvapit Jsme chla
píci!
Tancujeme a do sálu v němž
plýtvá se tisíci výloh nahlíží
zvenčí tisícové hlado vících tan
cujeme a naše menšiny tonou v
příboji záhuby: tancujeme a naše
děti ukrádá Šulfrajn tancujeme a
zapomínáme na povinnosti k ná
rodu i k vlasti Pro tanec po
prosíme i Němku na tanec kou
píme ozdoby u žida i Němce a ti
nám za to svou mládeží na ulicích
mezitím co my se bavíme střílí
po našich synech To dovede
jen — Pražan
Novým presidentem zemského
soudu vrchního v Praze stal se
Čech Pally Zas kousek nápla
sti Ale co ran ještě nezalepeno!
Památku stých narozenin pěvce
"Růže stolisté" oslaví Čechové
7 března t r Nejprve ve Stra
konicích v rodišti oslavencově
potom po celých Čechách Bude
to slavnost poesie české ta osvěží
kéž i vzpruŽí!
Pohoda v Praze je jarní Sněží
s deštěm teploměr stoupl na
+ 1 stupoB C a bláta po kotníky
Na venkově ve vyšších polohách
sněhu dost Ale řeky jsou ledu
prosty Divné jsou to nyní zimy
Nebylo pořádné bodně sněživé a
dlouhé už od nepaměti
Vše se mění Čím dál tím ale
hůř s námi tady! Pozdrav!
— ica
Vapomiak didaekovT Pan John
Wolfe 1 MapletoD In sdéluje násled
ovní: "Četl Jsem velmi mtiobo v listu
Christian Oracle a Jiných časopisech o
vyléčeních Dra Petra llobokem p1
voděných Pamatuji se že Jiem slý
cbal mého děda a otce mluvili o veliké
zručnosti starého Dra Petra dědečka
Dra Petra Fahneye nynějšího maji
tele floboka Byl po léta jejich domá
cím lékařem v okresu Washington Md
Jmenovali se Hamiltonové Dědečkovo
jméno bylo George a otcuvo Frank
Lék nemůže přežiti století leda by
byl cenný Jest torna přes sto let co
Dra Petra Huboko starým Drem
Petrem Fabraeyem bylo objeveno
Jest to složenina bylin kořínku a listů
V éiitení krve otrědčiloae vždy skvěle
Nelze ho dostatl v lékárnách Prodává
se pouze od tvláltbfeb místních jed
natelů O další poučení dopiite na
Dra Petra Fabrneye 112 114 8
Hoyne Ave Chicago III
Kcílttcpcctvl Pokrckn Zípsdu
Mime na skladě velké tnnožklvt spi
mii zábavních a douč nich ave váech
loíných obora Divadelní spisy má
tne viechoy jes jsou k doataul v ras
arch sbírkách Pieta si o seznam a
obdrlíte jej zdarma Adresa jte jeJoo
J:e Pokrok Upadá]
P1EIEE mm 1899
Každému z našich předplatitelů ať starému či novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak
jako po minulých ai roků cenné prémie a sice máme le
tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve
Novvm odběratelům zvláštní výhody!
PRÉMIE ZDARMA
Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame
rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto-
DVA
KALENDÁŘE Va'" Loni mohli
udie za jcuuu jjicuiii a mih zavuctiii jsme se uasuu
čtenářům tou měrou že větší počet
našich volili tuto prémii Proto
zeti dva kalendáře a sice jsou to:
Vlast' prostonárodní kalendář na r
WM obsahující 13 povineš a numore
sek nepočítaje kratSÍ i delší Články po
učné 25 vyobrazeními částečně celo
stránkovými a částeíne v textu a t
velkým titulním obrazem 'ČeStí vystě
hovale! po bitvě bělohorské" repro
dukce to obrazu akademického malíře
H O Hetese Cena tohoto kalendáře
jest 85 centa
Oba tyto kalendáře dáváme ta Jednu premlt-
UPOMÍNKA Těm mnohým tisícům
velezajímavou výstavu zamississippsKou prijaeme ao
jista vhod tím žé postarali jsme se o pěknou na ní
upomínku Ovšem upomínka talo nemůže být v řeči
naší poněvadž mimo slavnostního Čísla Pokroku Zá
padu nic jiného v češtině vydáno nebylo To ovšem
NA_
VÝSTAVU
nic nemění na vyobrazeních kteráž mluví k oku srozumitelně Na
bízíme za jednu prémii tři různá díla a sice:
1 Průvodee po nvriatí (Guide Booki
knihu obsahující 190 stran s vyobraze
ními v&ech budov výstavních dle plánů
nčkterýcb pohledů na budovy na Midway
a řady pohledů nt hlavní budovy města
Omiihy Spisu přiložena Jest mapa
Omaby s vyznačením místa kde se vý
stava odbývala Celkem čitá spis tento
61 celostránkových vyobiazenl
5 Fotografické tnimkv pohledů na tó-
tíavtíti Sešit tento obsabnje mimo vy
obrazení výstavních a státních budov
následující vyobrazeni dle fotografií: Ná
čelník Santa Clara Indiánu Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Cbarley ml
se ženou Náčelník Apsčfi Skupina San
ta Llara indiánu s dvěmi dntmt bllvmi
Pohled na ulici v&och národa Pohled na
východní Midway Pohled na prostran
ství výstavní Dři osvětlení Pohled na
obrovskou houpačku čínská vesnice
i iaci perspeaiiva niavnino vysiavniuo
prostranství pohled na most spojující
výstavní prostranství Midway pohled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní Jeviště s námořní
kapelou Pohled na laitunn s gondolou a
gondolierem rohled na lagunu s loďkou
labutí Pohled k východu z viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahradnické
Každý z těchto seíitů stojí 35c předplatitelům dáváme všechny tři za jednu prémii
Novým předplatitelům íiSiS P°kr°ku
nnuiutt a naivou CDicft nabízíme všem celoročním předplati
nURIANU A Jl Ni on ariau £)Am „kXr r niciffk
Moderní Otroci Vel-pootavy roman od
B V Hacklaudera Obsahuje 1180 tren píkní
ho formátu Cena 7&e
Za Čest otťOTU Román l francouzského
ol jednoho z oejlepsícb kriminálních romano-
plcc6 franconukych Xavlrra dis Monliplna lifiS
atran Cena 75c
Mezi proudy nirtorlcky román a dftjln e-
rkých a nice z doby předcházejte! války huaitrká
a HCici poměry W'hdSi a kráceni v lidu panu
jící j! vedlo konině ki váice od AI Jlráaka
Cena (Oc
ŽiTOt bez lásky román rur-ky napůl kulte
F M Oallein prelolll Karel Lad Kukla Čítá
J20ftrn Ona % tc ' i
Zločin a láska Le Crlme de Jean Mallory)
Román oi trn Daadeta přel J Borový ti li
9 itran Cena SOc
Besedy slovanské Dli I o i tr otwa
hu e OogoloTU hletor kozárkea poreatf Taraa
Bolha rena 80c Dfl TI o 151 itr obaahnje hli-t
povídky i r 1618: Nájezdy od Marlinkljho a
povídku Hámohitk Nlkltin od tiboí aplaovatele
Cena dílu II SMC Oba díly a tuba vázaná dohro
mady za jedno prvmll
Chrám matky Boži v Paříži au Kme-
ralda roinili dévíe clkánaki Hornin avito-
známého aplovatelo Vlkt Hugo Čitá 538 atr
cena coc Tajemný hrad r Karpatech
Velepontary roman od povéatného f-eianoplac
franeouzakiho Jnlee Verno-a 18 atraa Cena
85c Oba tyto rominy aa Jedna premll
P DUlnoeL Velepontary román ve třech
dílech od Vác Vleka 470 velkých stran Cena
SU renta
Dědictví AltékAr román ze Hrou na dale
kém aápadt americkém ve t dílech Sepsal
P DapleMla 878 velkých atraa Cena ÍK
Elba a Waterloa hietorický romio od r
tttolie OnafiOc
Nvý Monte Krbta Napínavý romia a di
Hn poTHiul v t brach od Jalea Vernea (76
atran Cena 76c
I IQIt&r Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
LIBU5t' těm kdož na celý rok 1899 se předplatí ZDARMA Též
prodáváme je a sice odběratelům po 50c neodběratelům po 75c
Máme na skladě následující ročníky:
Botník 1 — Dt( matky román od M t
Švarcové — Vynikající ley mimo kruh rodinný
od Lad Šlmáckové — Budlaa Její etaroMi a ra
dosti od Bed Bnmerové — Johana a Hoimltila
manželka Jiřino a Poděbrad od Laiícké — Cel
kea et avazkt I2U auaaick
Bačaík 4 — Tea pravý roaáa od M Žofle
Šrarcové 4 díly-— HkJoUký hoch romia od E
Flyfaré KarKaové t- díly Celkem avaaka
obeeha Jíei 1 44 atraaw
Bačaík 7— Vinc vavhnový romia od Vác
Vítka tfed vydini knih 184 atraa
Bačaík — O elávt hem-ké romia d J J
glaBkovakého t díly — Aa-íka Přemyalova M
atorický romia od Íoa Podliprké f díly —Stav
aý éra ktetorlcký obraz od AI Jiránka- Povíd
ky miiébe máta od T Laáleha Celkem
avazk obpahajldch YMi etraa
Ročaík 10 - Tri KU mrou romia aaftk
kéba ad VI Vakepoaee Tbeckeraya PřeL V
B oarck avaaka aaahajkfek M04 ftraa
Bacali 1 1- JeraaW ilmhark hkHortekf
romia od toie Mlpeké 4 aky— Výl a výfc-
raeaaa ed V Ladlehd t maafty celkem frézka
VSiftr
jsme poskytnouti CTTA kalen-
než kdy před tím z odběratelů
letos opětně rozhodli jsme se nabí
_____amaaammmmBmw
Q~b&anric Ssalexieiáá koruny
svatováclavské na rok 1899 kterýž ob
sahuje třináct delších povídek mimo
množství kratftícb částečně poučných
a částečně humoristických článků a
článečků Též tento kalendář má vy
obrazení a sice sníťek velkého obrazu
F Gretscbe ova "Legenda svatovác
lavská" a dalSich 84 oiirazQ v textu
Prodává se též po 85 centech
naších rodáků kteříž navštívili
budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a papooay kmene Ute tři bojo
vníci siouxsif Bucksin Charlie se ženou
indiánské déti a j v
8 Druhý xešit pohledů na týntavu ta
mititsippskou obsnhuje též pohledy na
budovy výstavní dle fotografií vsak zce
la rozdílné od oněch prvnéišfch a mimo
nich má vyobrazení následující: Ptačí
pohled na hlavni vystani prostranství
Pohled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy umění
mosty přes lagunu a brána států východ
ní Midway severní Midway nájmensi
Železnice na světě obrovská houpačka
Midwav jižně od brány administrační
výchoefní polovice prostranství výstavní
ho za osvětlení vládní budova a fontána
při osvětleni uvnitř čínské vesnice při
jímací pokoj v budově hornické dvůr
pojící budovy pro umění severně od
adrainistiačni brány pohled na hlavní
Crostranstvi při osvětlení pohled uvnitř
udovy pr&mysljvé pohled uvnitř budo
vy hospodářské hlavní vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severní Midway sní
mek jednoho z pěknýcli obrazů tu vysta
vených "Němé rozloučení" Mimo toho
Jsou tu ještě r&zné pohledy na některé
části budov výstavních
Nebezpečné tajemství mmín intri od
ch n-ai: cen 40c Ta emstrí zločinu
na Porter Square román % angi eu oc
Oba tyto rotníny u Jedna prémii
Osndnon Stopou veI-pwiUv? román od ob
11 orného romniioplíc Km (Inhorlnn 'ibhnje
418 tr Cena - V clzLh službách po
vidlu % dřiln t-rkfcb vypravuje A lul i Jlrivek
Dejularnějl! nii novodobý novelliU Čiti tM
tren cena 20- Oba (pivy ca jedna premtt
Děti kapitána Granta j-dn nejviUicb
a nejponUveJlich romina Juliu Verne-a Zaují
má 711 (tr Cena 0e
Školní zákony v Nebrasee NejnovitK
opravrnd a doplniud vydinf Zíelilljao Kmíck
cena SOc
Památky českých emigranta Vypnáu
oaodt prvnich prirtěbovalcft t Čerh do Ameriky
Porodní ple p Tomaie Čapka parodniml
vyobrnaenfml Obaaboje ) atrao Viz 76c
Rukopisy kralodvorsky a zelenohorský
e iilinkem několika Ht6 prvéjího a pontavoa
pfednaikon o nich od 1 A itdlrerlma Cena
sse Leietinský kovář bi&n Sratopi čecka
dle ptvodoibo v Rakomka akonSfkovanebo vy
dání Čiti 88 tU Cena 26c Oba tyto rplay sa
iedno prémii
Bohemian Tolce so IM ťlu a 11
rot I o-ly roínlk II a t Clila roé III eírlecb
lécblo Joa podobizny Dr Ed Gregra Žule
Podllpk Jana Nerady Karla Havlieka Jana
Kolára Vojty Siorstka Fr OudKIka konaala
J Karla Svat Čecha Kifol griilé Jaroelave
Vrchlického Jaaa Hoaa Dra Vaiatyha Dra
Herolda Kobt II Vlckerae a □plna Mevnick
ptaoblielt o tetUm dna v Cbieafa na Světová
vyatave totll A Dvořáka V Hlaváče K Jonále
I M Královce pí B PiUorá iLW Kadlece
V Bohemian Vole aloien je valný1 kos díjla
teakycb v řeci angllrki a badoa pro gfdy pnbll
kaci vyanamnoa I pametooa a proto mil by ! }
nyní opatMtl kafdy aretomnelý Čech kdo jlck
poaad nemá Cena enUrvi tl 00
Kačaík 1 7 mi obh aá-ledo jSd : Dvi po
vldkv od Fr Ilerltcaa 164 atran— Zemanka por
od AI Jlrieka 184 atna - Z eeajteaýrh mlat
cakroTaraké oliriíiy o4 UK Bimitka 148 atraa
tiebrand polaké povidky a aovelly Fřeloiil
krwM Schrab Polaký ej atran — Z aaal ai
rodni aptwtaoeU drobné (rty od Těmto No
rák ord el atraa — Salomeaa romia od V La
tkrké 864 atraa Celkem svukl 1016 atr
BaČaík 18 - Nevolnic porUka od Alnlae
Jlráaka I araxek — Upomínky od Karoliny
Světlé — C řezaček eakmvaral poridke od M
A íimiéka eraaek - Nil érahý abor hamo
rlatlki psridka od Bliiky Krimohorehé —
Drobné aoetdky ad Boaaay KaaeUckd — Teeeté
aoeidkrada Koleckéoo— Oelkxa freska
1104 e lna
Batafk lt — Samohrady romia ad Vác
VTťka arazkl — BratK nore la ad llmiíka
I araarai Celkem 4 frézka 1104 atraa
Baěaft tt — pneidky ad F Berltaea —
l moji rW obrizka ad V B-eée iamavaU-ao-Práro
meky romia od L Podllaek4-Chra
y aoaorakd aaraty trty a pmHM aipaila V-
Labeni f frart-em aa homtt a
aefe aa pmlatal vilka laaaYe taimkea
6 kam
Bořník 21 — Řtíntl román napásl M A
Š máíek — Kreaby a (rty napaala Ti-rata Nová
ková— Poziimaký prach novela O l Žofte Podllp
aké — Mezi vybnancl blat povídka od Joaef
Brauna — Knlba novel napaal J M Hovorka
— Celkem 7 rvazkO o 1 184 atranách
Ročník 22 - Hetnlk Iliilubnrd romáa od
Vic Vleka svazky — Čím ardre lim Jal ihře
lilo potidka od J D Konráda — Kvetluy a seny
povídky V Luilcké — Kniha povídek od K V
Italaa — Vřenová vila povídka a hor od Vínce
tlavy Lužické— Celkem 7 avazk6 o 1306 atr
Ročník 23 — Černé Jezero román mladého
anlce od Vic Vlfka t avazky- Pfemyal Otokar
II román od Žofie Podllpaké 4 svazky — Nové
povídky od Boženy Vlkové-Knnetlcké — Celkem
7 avazkn 1484 atran
BoČník 24— Dvi povídky a matomietakého
ilvoU napaal F Herltea — Selxké {rty od T
Svatové — Dvi blatorlcké povídky % lit pozltata
loatl Joa Brauna — Slavín {ealtých £i'U podává
Ter Nováková Dii I od nejataiiich dob do
znovuzrozeni národa íor-kého i aranky — Ze
avéta pro avět od R J Kronbanr Celkem 7
vazkfi fitajicich 1144 altán
Rořnik 25 - Obaahnje náalednjici aplay:
Hermina od 8 B Hellera Na piaílté pťlA od
R Svobodové SUrá plfetl od S Podllpaké
Ifeta IIoldcnaova pfek ad a franeouzakiho od
A B 8mřa iertu I inla od F X Svobody TJ
Dvod Kocouři od J D Konráda Kvitluy a
ieny od V Lullcké Celkem 7 avazki o 1188
stranách
Rořnik 2G — Povídky RAZeny Svobodové
142 atran — Poíitky a konce Nad pripartlj dvi
povídky od Stan Jarkovekébn 160 tran— Ze iti
n& a jaai iltf obrazy ae ilvota lidi napaala
Vlasta Plttnerova 160 atran — Dvi novelly od
Soda Podllpaké 152 atran — Výchova rodinná pro
naie roJlfe a vychovatele eepeal Vác Gabriel
SIS atran — V bílém dvorci román od Viuce
alavy Lnžlcké 238 atran Celkem 6 avazki o
1150 atranách
Rořnik 27 — Jan Herodea M J D Kon
ráda Ilnae od 8ofl Podllpaké Črty ze apolej
noatl od Terezy Svatové Dcera profeaaorova a
Jiné povídky od Stanlalava Jarkovakérin TU
it-naké podobizny od Terez) Novákové Kvetluy
a ii-ny od Vincealavy Lnžkkó Kytice třetí) Z
ietranf od Oroaemannvé-Brodaké Celkem 7
tvazki Čítajících 1122 atran ~ '
JEVE PRÉMIE
Pro nové předplatitele pooze:
Noví předplatitelé mohou vyvolit! sohě
buď jednu z výše uvedených prémií
aneb jednu z následujících:
Véřný íld velký romáa o pAsnbent Jezovlli
od vehlaaného romanoplice Bogena Sue 1216
atran Cena ll (0 '
T saloně a na palejích — Velký román ze
ilvota paříiakého od Ponaoo du Terra II a Týl
poz&ativi z několika dílu a nlhí kaidý Juel
alce fám a eobt aamoetamým avik dohromady
jeden celek tvoH První dil neae název "Nové
Tajnoatl Pařízaké a čiti 808 atran II dil naýrá
m "Klnb ardcových klnká" a íílá 446 atran III
dil nazývá ae "mílná Torkyni" Kaidý nový
předplatitel obdrží vťchny tři díly tohoto veli
kého románu co premll zdarma
Květy Americké roě II obaahnje na
42) atranách jeden delii román ŠY novidek a rt
60 bármí 8 {lánku poučných 17 itvotopiau cel
ních krajana amerických t Jejich podobiznami
26 meuiích Iláuka a 46 Jln vyobrazeni Cenall
Prémie za doplatek
Kdo nepřál by si žádnou z výše uvede
ných prémii zdarma má na vbřr nřkte
rouz náaledujicich prémií za doplatek:
Obrázkové dějiny naSÍ války se Španěl
skem oviem i v Ml angll-ké Dějiny tto jaou
s péra znamenitého aplaovatele Trnmbnll Whlte-a
Tvoři velkou kniha vellkoati ttránek 8x10 pal
Počet atránek Jeat akoro 60 a v nich tkoro 100
plnoatránkovýcb vyobrazeni típla tento oknahuje
vypráni ipanilrkého útl-ku na KuM Porto Eleu
a Filipínách rápaa knbáuakých potauli 6 o ave
bodu zničení lodi Malne prohláteni války a vy
ptáni veikerých ndáloatt váleiných OneuhuJe
vyobrazeni viecb válených lodi natích a hlavních
vileenveh lodí Ipanilakýi-h mnohých výlevi
s vilky i nailch nových drť av podobizny vlech
nalicb vojevůdci na moři I aonil Jako Dewey
Sampaoo Schley Mllea Sharter Bvana Waln
wrlght Hobaon Slgabee Rooaevelt Clarke
Pbillp a Jiných K lepitmn anázorntni jeat přl
loiena mapa celého fvitt Tento kráaný velký
a caaovf apla kterýi bud vidycky kulhon ro
dinnou Jeat pikni v plátni vianý a rtojí 826U
My poakytajema týl niím předplatitelům za
doplatek ponz 71 centu Aneb v poliikoiené
vazbi a ozdobnou přední drakoo prodává ae aa
li 76 a my zaeílám Jej naiim předplatitelům ca
doplatek Í12&0
Válečné albumWiwjericko
Španělské války
V Obrazech Jeonce pK-avědCi-nl i mnohý a
(teniři nailch přej al zachovali na památka via
co vztahuj ae k památné vilce em-rii ko-4pní I ~
ké zaopatřili Jam toto válecoé albuat kterél
doplBovaU bud dijlay války Jei odďérateltm
co premll nabizimo Poziativi 8 aeiiti Jak
ntalednje: I Selit Slgabeeho Malne a jejf a ot
ření 1 Hi-ilt Bagíeyho první obiti vilky i Se
lit Deweyho boj v Manile 4 Selit Kampaoniv
dob'Táni Ban Juan a Morro pavaoati I Selit
Hobaoniv loď Merrimar a Jej! potopení 6 Selit
admirála Schleye aolcení loďatv Cerverova T'
Setít Shafterftv obléháni a dobyti Santiago 8
Selit Mllea&v a M-rrlttov válečné operace aa
Porto Sleo a Filipínách- Váech tirhtooam telttt
přefcráenéno tohoto válečného albam kai lý o Ifltt
atranách velkoetl llzlSH palcích obaahojicich
kaidý vyobrazení vlech hlavních přdawti nah
adaloati aa kUrýl M vauhnje nabízíme aallm
předplaUulim ca premll za be patrný doplatek
80 ceati Celkem obeakaji tyto eeiity pře M
krimých vyohtazaot a mtim ajMIU každého
I hade tooto prémií co aejlép a 'pokojen Kde
zvolí el premll Jlnoa a přec cbtil by toto válčeni
albam mid torna pollem J a S) oanti Jm k
Je cena $100
Ta Story oř Boheaila by c idmaad
Manric SejBovejll a nejlcpil dijloy ie-ké vy
dani v řa aar lleki Rozdileav l-oa aa H kapt- i
tel a aejdiwiiajlim dohim v ditlnáck viaováaa
Jeet til aejvitii pnaoronet a aelvle mláta Jak
dob! vývine ceakébo etáta aobt rerermac a
aobi Mloborki Jeet to dílo aejra Mehjrkki
aýbri airovra I kritické t &-a4 poiHmil býtl
miieae k aia epravedllvi faajlmá Ut atraa
mi 43 vyobrazeni mapa Cech Moravn a epa
tfea Jeet k k"acl dikledaým rejatrtkem dl
nehod eaadaa vyhledat! Ue kaidoa aauha kte
ré J pojedaivaao Cena fplea pikral vizaaéa
l ht aach v fkvoMai mamkové vaihé tlTa
Co premll peekytajam Jej Bafla adUratelám aa
doplatek Ti eeali ve vazbi obyčejné a la ll ve
vaaai aurakev
TaJawU tatOAé ad
vatele Vtoako wa- Salaavaadra DeU
ieky" "Proroketváal eeada" a Jfaých evtumai-'
mých dL Jeoa ta 4 díly v va avaackh v aW
hri vazbi a eeU U veliké dik viaaM e preaivi
p IlOS I ee zietlkM Vazk aua eteji aa ée4ar
aehvýla m premte aa foplatok Ue
Palaekémm ttylay eeakéa 6
chéch a Marav SpU teeta petřt aa hala
ay kaidéa 6echa aete eiiu éijimj r4 eréka
JeziHelaaaattiiiliai Ótvrv dilv Tetkák Um
atran Oa arami aabiaim aarna
dflr
LOS Tl
i
A