Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 17, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
I
la - -
Založen 1871-Bo j
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 17 ÚNORA 1899
Dvoj týdenníku: Ročník VII číslo 45
l dějiště válečného
Obsazeni Iloilo
O vzetí Iloilo došly následující
podrobné zprávy:
V pátek due io února gen
Miller odeslal veliteli rebelů ulti
matum oznamujíc mu že hodlá
zmocniti se Iloilo i násilím bude
li toho zapotřeby Obyvatelstvu
boje neschopnému a cizincům dá
na byla výstraha aby opustili
město do a+ hodin Rebelům též
dána výstraha že nesmí činiti
Žádné přípravy válečné Dělová
lodice Petrel zaujala pak stanovi
sko blíže břehu a blíže pevnosti
rebelské kdežto křižák Boston
zaujal stanovisko na drnhém konci
města Pátek prošel klidně Bě
hem dne mnozí uprchlíci opustili
mě3to a většina z nich přijata byla
na paluby cizích lodí v přístavu
Elektrická pátrací světla vrhána
byla z lodí Spojených =atcr P°
celou noc osvětlujíce město i jeho
opevnění Rebelové tak dalece
jak hlídky mohly zjistiti zastáva
li klidni po celou noc O třetí
hodině v sobotu ráno dne n úno
ra dala dělová lodice Petrel zna
mení křižáku Boston že rebelové
pracují v zákopech a obdržela roz
kaz dáti varovné výstřely ze
svfch trojliberek To se stalo a
rebelové odpověděli neškodnou
střelbou Boston i Petrel bom
bardovnli rebelské zákouy a vy
pudili v malé chvíli lidi z nich
Brzy po započetí bombardování
vypukly plameny soudobně v růz
ných Částích města načež 48 ná
mořníků pisobících co pěchota i
dělostřelci vysazeni na Dřen z
křižáku Boston a jedna setnina
vyslána z dělové lodice Petrel
Tato oddělení ubírala se přímo do
města Iloilo a na opevnění vztýči
la vlajka hvězdnatou zabéřouc
město jménem Spojených Států
Palt nfikročeno ku hájení ameri-
ckého áňgfického a" flětnetkérftj
konsulátu před ohněai kterýž řá
dil mezi chatrnými a snadno zá
palnými stavbami Švýcarský
konsulát nalézající se v téže řa
dě shořel Celá část obývaná
Číňany a domorodci byla zniče
na avšak část v níž jsou nejvíce
obchody cizozemců utrpěla jen
nepatrně Povstalci stříleli jed
notlivě na pokraji města avšak
ani jeden Američan nebyl raněn
V neděli odpoledne nandu gen
Miller vyšetření posic nepřátel
ských Prapor tennessetského
pluku postoupil až za Molo aniž
by naUzl nějakého nepřítele Pra
por 18 pluku řadové pěchoty se
dvěmi Hotchkissovými děly a jed
ním Gatlingovým postoupil ku
Jaro Uprostřed ctsty mezi Iloilo
a Jaro nalezen byl nepřítel v znač
ném počtu po obou stranách ce
sty kterýž postavil se vstříc voj
sku americkému čiloú a dobře
mířenou palbou Vojínové ame
ričtí dali několik výstřelů v odpo
věď a za střelby z Hotchk:ssovek
a Gatlingovky hnali nepřítele
před sebou zatlačivše jej až za
Jaro Město Jaro shledáno bylo
opuštěným a vešicerý movitý maje
tek odneŠen Když Američané
přišli na místo nalezli tu jen ně
kolik Číňanů Poručík Bowles
byl při tom postřelen do noby
Jeden jiný vojín byl těžce a dva
lehce ranění Ztráta rebelů byla
značná V pondělí panoval v
Iloilo klid
Srdlk m Pattros
čtyři sřtniny dobrovolníků vy
klízely krajinu v okolí Patero de
set mil jihovýchodně od Manily a
když se vraceli znepokojováni
byli nepřítelem Když dostihli
San Pedro Maclati zastavili se
Američané blíže hřbitova a donu
tili nepřítele k útěku Kaliforfia
né opět postoupili a zaujímají ny
ní ty samé výšiny z nichž lze o
vládati údolí i řeku kteréž drželi
před tím Ve středu stříleno bylo
~ mm _ ra __i_SV
na americké pfedstraze z priDyiau
domorodců na nichž vlál bílý
prapor Tři setniny kalifornské
ho pluku vyslány proti nepříteli
kteříž střílel oa ně t houštin a
několik šarvátek bylo svedeno v
nichž devět Kaliforfiaoů bylo leh
ce zraněno Ve čtvrtek vzata ku
pomocí rychlopalní děla a celý
pluk kalifornský mimo dvou set
aia čtyry aataiar wsshiojtonské
a dvě idahoská Daterit lestiho
hnádtvaž k jezeru Laguna de
Baýo
Nas~e vojsko bylo ohroleno
New Yorský Herald má od své
ho zpravodaje z Manily zprávu o
rozmluvě kterou měl prý s gener
Otisem Týž prý pravil: "Naše
postavení jest nyní výborné Před
několika dny Fihpíňané pod velí
telstvím Caponana a Dolumena
přišli dolů po řece u veliké síle do
Tondo distriktu v týl divisi gen
McArthura Tou dobou byla si
tuace hrozivou Nařídil jsem itok
na Caloocan což mělo za účel
zbaviti se nepřítele aspoň v Čele
tak abychom nepřišli mezi neptá
tele z obou stran Aguinaldo nyní
sbírá sil svých někde blíže rolo
Jeho nynější síla odhaduje se na
10000 Mnoho-li více ještě sebe
ře jest nemožno určití může být
že až do 12000 Cím větší množ
ství shromáždí tím nám to bude
milejší neboť raději podnikneme
na něho útok než kdybychom jej
museli hledati"
Generál Anderion kterýž velí
první divisi prý právu zpravoda
it: "Uenerai utis Kayz graiuio
val mi v zájmu první divise pra
vil že proti nám stálo 6000 ťili
pífianů a Že jsme jich vyklidili
3000 Myslím Že jim musíme dát
leště leden dobrý výprask'
Generál McArthur prý pravil
"Vojenská situace jest výbornou
v okolí Manily Nabyli jsme roz
hodných strategických výhod
Isou Však ale jisté následky kte
réŽ vznikají Z rozdílnosti řeči a
předcházející politické změny na
ostrovech činí diplomacii vzhle
dem k situaci nanejvýš důležitou
Až dosud byly naše snahy značně
ztěžovány dlouhým zdržováním u
docílení výsledků Když nyní
smlouva nabyla platnosti blížíme
se k závěrce že řízeni záležitosti
bude snadnějším a soudí se že
válka bude skončena čestně pro
Spojené Státy a k trvalému pro
s1B?čira~dbmtelstva ostrova
NejČelnější angličtí obchodníci
v Manile prý se vyjadřují že Fili-
DÍHané obdrželi pořádné naučeni
Kdyby prý nebylo toho že vůdco
vé ieiich ví že by ztratili veške
ren vliv jakmile by válčení pře
stalo a udržují prý proto vojloy v
domněnce že srážkami dosavad
ními nabyli výhod nebylo by prý
těžko příměti vládu filipínskou k
podrobení se
bvl zvláštním zákonem připuštěn
pro chrabrost při tom projevenou
za kadeta do vojenské akademie
Slečně Heleně Gouldové vzdány
díky za vlastenecké služby během
války prokázané Pak předsevzat
rozpočet pro potřeby postovn'
Včera přijat byl v senátu rozpo
čet pro vojenskou akademii Mi
mo to jednáno o rozpočtu pro po
třeby poštovní a o předloze čelící
k reorgamsovánl armády
V sněmovně poslanecké jednáno
dále v plenárním sezení o rozpo
čtu pro různé civilní potřeby a
Hepburn z Iowy dle dřívějšího
oznámení navrhl předlohu nicara
guanskou co opravu neboli doda
tek Předseda ví boru finančního
činil námitky proti připuštění této
opravy o čemž rozvinula se deba
ta trvající mnoho hodin Ve stře
du v této debatě pokračováno a
předseda plena Hopkins po další
debatě rozhodnul Že oprava jest
nepřipustiteloou L jeho rozhod
nutí Hepburn se odvolal avšak
sněmovna stála při předsedovi
Pokračováno dále v jednání o roz
počtu pro různé civilní záležitosti
Včera pokračováno opět v jednání
o rozpočtu pro různé potřeby a
a stalo se neočekávané Na návrh
Wheelera z Kentucky vypuštěna
z předlohy položka povolující 20
milionů jež mají Spanělům vypla
ceny býti za postoupení ostrovů
Filinínsktfch Wheeler totiž na
mítal že pokud Španělský snem
neschválil smlouvu míru jest po
volení onoho vydání neoprávně
ným a proto nemístným v rozpo
čtu Předseda plena Hopkins
uznal důvody podstatnými a sně
movna jeho jednání schválila 149
proti 56 hlasům Když skončeno
hvlo nroiednávání oředlohv rozDO
j — j —
četní navrhnul Hepburn aby od
kázána byla zpět výboru za oce
lem vtělení do téže předlohy Nica-
raguanské a než došlo ku konec
nému hlasování o návrhu sně
movna se odročila:' -K'
IWVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
i 1 i—
POLITICKÉ
Z Washingtonu
1 Sekretář námořnictva Long
vydal rozkaz jímž zrušují se kan-
tiny na bitevních lodích Hostince
tyto nalézaly se pouze na křižáku
New York a bitevní lodi Indiána
ale i tam prodej piva a ostatních
lihovin musí přestátí Též vydá
vání piva námořníkům po láhvi
denně jak dosud se dělo bylo
zakázáno Též v loděnicích ná-
mořských stanicích neb kasár
nách nebudou nadále žádné liho
viny vydávány aniž prodávány Z
rozkazu tohoto vyjmut jest jedině
odbor lékařský a páni důstojníci
pravil že podřídí se vůli svých
stoupenců V Pennsýlvanii v Ca
lifornii a Delaware dosud bezúčel
né se klasuje o spolkové senátory
KRONIKA UDÁLOSTI
Texasská pšenice nepoškozena
' Zprávy došlé do Waco Tex
sdělují že v okolní pšeničné
krajině v rozloze 4000 Čtvereč
ních mil nebyla pšenice poškoze
ná nebývalou zimou minulých dnů
Škoda způsobená na ovse nepře
výší 25 procent Letos bylo ne
obyčejně mnoho polí oseto pšenicí
a tu panovaly značné obavy o
obilí V úterv vykazoval už te
ploměr 42 stupně nad nulou
Železniční neštěstí
Osobní vlak na Pittsburg &
Láke Erie dráze kterýž vyjel z
Člevelandu o půl deváté v pondělí
rino vyšinul se z kolejí téhož dne
odpoledne ve Fleming Park Pa
Tooič W A Campbell zranil se
ták nebezpečně že zemřel dříve
než pomoc lékařská přišla a sedm
náct cestujících bylo více méně
obráněno: -— V Gállagherville
tři míle od Downington Pa sra
zily se dva osobní vlaky v pondělí
odpoledne Stroiřídič los bmith
a topič Carson byli usmrceni a
značný počet cestujících zraněn
Osobní vlak dráhy Delaware &
Hudson kterýž Vyiel z Montreal
Can v pondělí ráno vyšinul se z
kolejí blíže Cnmmmgs Station
N Y téhož dne odpoledne
Strojřídič W S Combs a jeho 10
letý synáček byli usmrceni —
Stavební parostroj na dráze South
Carolina & Georgia vyšinul se z
kolejí jedenáct mil od Charlestou
S C a dva muži byli usmrceni a
osm zraněno Byli to vesměs zří
zenci železniční — Pracovní vlak
sestávající ze tří parostroj ů a osob
ního vagonu vyjel z kelejí při od
klízení sněhu na tratích dráhy
ítfludťipbia & Reading ' "blíže
Wissahickon Pa Topič Nuttal
byl usmrcen a tři jiní zřízenci po
vážlivě zraněni
Bryan hostem snřmovny
W J Bryan jenž účastnil se v
St Paul Minn demokratického
banketu navštívil v úterý státní
kapitol a byl pozván poslaneckou
sněmovnou v níž ze 119 Členů 90
je republikánů aby pronesl tam
řeč Za zvláštní zdvořilost tuto
Bryan srdečně poděkoval ale ne
dotkl se politiky ani slovem Po
té sněmovna se odročila aby čle
nové osobně Seznámili se s hostem
z Nebrasky
ITejlepší TVRDÉ aMĚKÉ UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block átd
Neilep&f lllinoiské ▼ kusech $550 drobné 5 25 Cherokee drobná za
S425 nejlepšf uhlí na vařeni NaSe Beacon Nut uhlí $3 50
jest velké Čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 SUlad 17 a Mason ' Píttárna 1402 Farnam St
nest čítá cent za libru nákladu
kteréhož na saně tažené deseti
psy vejde se 2000 liber — Hostin
ská živnost musí se v Klondiku
dobře vypláceti Výčepní popla
tek ve městech Dawson Forks a
Gold Hill zvýšen byl na $2500
ale každý hostinský obnos ten
ochotně vyklopil
Netvor v lidské podobí
Carl Norcross zámožný mladý
muž z Uniontown Pa nalézá se
ve vězení na obžalobu že zjednal
si dva chlapy na zavraždění svého
xoletého bratra Allena Několik
hodin po zatčení požil Norcross
silnou dávku jedu a ježto dosud
nalézá se v bezvědomí není mno
ho naděje že bude zachován při
životě Norcross' a bratr jeho
zdědili 125000 a prvnější větší
část svého jmění promarnil K za
tčení staršího bratra vedlo přizná
ní Johna Devliná a Sylvestra Hat
termana kteří udali policii že na
jati byli Norcrossem aby podali
chlapci otrávené cukrovinky Za
i práci tu měli slíbeno $500
Smrt v plamenech
Zvláštní depeše ku st-louisské-
mu Globe-Democrat z Pine Bluff
Ark sděluje: Silas Jones a šest
jeho dětí uhořelo na Richardson
& May plantáži v Corner Stone
Dům a celý obsah jeho byl zničen
a nikdo z rodiny se nezachránil
Oheíi patrně vznikl když všichni
spali Žena Jonesova meškala
mimo domov toho večera a tak je
dině unikla hroznému osudu
Z kongresu
V senátu bylo v úterý na den
ním pořádku navržené usnesení
senátora McEneryho o kterémž
oa redakční stránce pojednáváme
rtK trvali tři a nfll hodinv
mi — r — ' J
Senátor SteVart mluvil proti usne
sení a dovozoval že není naší po
vinností abychom kde jakou vládu
zřizovali že máme ostrovy ty pri
pojiti abychom měli tropické
Dlodinv vlastní Lindsey odpo
roval přijetí poněvadž prý není
doba příhodná Bacon odporoval
Dfiietf poněvadž předloha nic ne-
znamenánení dosti určitou Hoar
odporoval též přijetí poněvadž
předloha nedává FilipíBanům na
ději na samosprávu ani na občan
ství Spojených Států Hale též
odporoval přijetí a měl za to že
jakékoliv usnesení jest marným a
zbytečným Kongres se odročí
avšak ve válce bude pokračováno
Admirál Dewey a Gen Merritt
prý pravili že 5000 mužů tam do
stačí avšak teď jest tam 20000
dalších 7000 na cestě a ještě není
dost Více FihpíSanů bylo po
stříleno naším vojskem nežli bylo
vlastenců pobito % šestí bitvách
revoluční války Vražděni lidi
ktrřfž nám nikterak rovni nejsou
kteříž proti nám bojují luky a Šípy
a zalézají do houštin po stech aby
Um zemřeli přímo ohromilo mysl
americkou Mason odsuzoval jed
nání oa Filipínách avšak vyslovil
naděii že Spojené Státy budou
oro svobodu lidskou na Filipínách
í tak iako zde Po přijmutí usne
sení oJbýváno zasedání tajné —
Ve středu senátor Mcbnery pro
hlásil fe usnesení jím podané a
v předěliv den přijaté nebylo
dle žádosti přání cukrovarníka
Jeden ze smělých námořníků kte
rýž provázel Hobsoon nn tiem-
Oacar VT Dcaaa iowy
t ndqor války obdtžel násle
dující depeši od gen Otise ze dne
14 února: "180 důstojníků a
1800 mužů španělských váleč
ných zajatců odjelo z Manily 12
a n února na parnících Reina
Christina a Uruguay do Španěl
ska"
í Z výkazu auditora odboru
námořnictva vysvítá Že nároky
vyplynuvší z katastrofy na bitevní
lodi Maine činí celkem {123142
V 92 případech žádají za náhradu
pozůstalí námořníci celkem £35
636 v 204 případech hlásí se o
podporu nejbhžší příbuzní nešťa
stných plavců Nároky tyto ob
nášeií í877o6 V dob výbuchu
bylo na Matneu 355 osob z nichž
261 zahynulo
t Odbor války nařídil aby de
vátý pěší pluk pravidelné armády
nvní v kasárnách v Madison
New Yorku nastoupil cestu ko
San Franciska kdež očekávati má
dopravu do Manily
Schválili pUtforan
Demokratický státní výbor min
nesotský sešel se ve středu v St
Paulu a ořiial následuiícf resoluci:
"Ze demokratický ústřední výbor
tímto znova stvrzuje a schvaluje
národní demokratickou platformu
přijatou na konvenci v Chicagu r
1896 a zásady demokratické stra
ny jak jsou tam ohlášeny
Volty senátorské
Aby udělali konec bezúčelnému
hlasování o spolkového senátora
v Utah soudce Powers a koneres-
ník King uvolili se ustoupiti z
pole uiaí-h též podobně McCune
a dá tak demokratům příležitost
abv mohli st vyhlídnout! kandidá
ta který by obdržel podpora celé
straav IfcCaae osobni nechtěl
fllr-r &ko4aatJ ale
Tajemná vražda
lacob Geberand noční topič
v Hunt Stamping Works v Čleve
landu nalezen byl mrtev v kotelně
závodu v pondělí časně ráno s
bodnou ránou v srdci Celý pří
pad zahalen je v tajemství Po
hnutkou zločinu nebyla patrně
loupež neboť peníze i hodinky
Geberandovy nalezeny byly ne
tknuté na mrtvole Kolem všecko
poukazovalo že zavražděný muž
zoufale se bránil Jediné co by
mohlo vésti na stopu pachatele
jest lehký šátek ženský na hlavu
nalezenv v kotelně Domněnkou
policie jest že Geberand udržoval
tajné schůzky s nějakou ženštinou
a že buď milenec neb manžel této
je dopadl a topiče zabil Gebe
rand čítal asi 40 roků věku a měl
Ženu a dítky
Dýmka zavinila výbuch '
Jeden muž byl na místě zabit a
pět jiných nebezpečně zraněno při
výbuchu prachu v Moss Grove
na Bufíalo Rochester & Pittsburg
dráze Nešťastní dělníci jsou ve
směs Italové Pracovali na trati
zmíněné železnice a blíže Moss
Grove museli stříleti skály Nej
spíše některému jiskra z dýmky
vlétla do sudu s prachem a osud
ný výbuch zavinila Z poraně
ných jeden jistě zemře
Zvláštní užitečnost kukuřicových
stonkB
Ve velikých prach árnách na
Duponťs a Carney's Point v New
Jersey zajímavé pokusy u výrobě
bezdýmného prachu konány jsou
I vládními znalci ledna z nesnází
jež stěžovala výrobu až dosud
jest že prach není úplně bezdým
ný a že ztrácí na síle leží-li déle
ve skladišti Zkouškami se uká
zalo že bavlna nemůže býti se-
mleta dosti jemně a že stonky ku
kuřičnými rozemletými na prá
šek dají se docíliti mnohem lepší
výsledky Dosud nejsou ještě
zkoušky u konce ale osvědčí-li se
stonky kukuřičné v této nové úlo
ze bude to velká výhoda pro far
máře
službě a doufáme že brzy budeme
míti armádu jaká přísluší tomuto
mohutnému národu tak abychom
mohli nahraditi naše dobrovolníky
lidmi kteří ochotni jsou Bloužiti
jako vojáci Bude li nám to ode
přeno tu slibuji vám že' vojáci
v poli třeba by lhůta jejich vypr
šela nebudou nikdy propuštěni"
Parník stroskotán
Parník William Lawrence od
Mercbants & Miners linie kterýž
vyplul s nákladem z Baltimore ďo
Savannah Ga minulou středu ve
čer leží rozbitý na mělnině proti
Port Royal Již Kar V sobotu
zachvácen byl děsnou bouří stro
je se polámaly a plavci vidouce
záhubu před sebou uchýlili se do
čtyř člunů Jeden z těchto s pří
ručím strojřídičem A J Morris
sellem a pěti námořníky dorazil
šťastně do Port Royal a ostatní
námořníci zachráněni byli vlečným
parníčkem Cambria kterýž ve
středu do Savannah Ga přijel
Nový Maine
Ve výroční den vyhození Mai
neu v přístavu havanském zapo
čato bylo ve Filadelfii s prací na
nové bitevní lodi kteráž totéž
jméno ponese Nebylo sice žád
ných formálních obřadů avšak
Crampovy loděnice otevřeny byly
obecenstvu a když dělníci umístili
první ocelový kus trupu ozval se
v zástupu nadšený jásot Stavitelé
praví že nová loď hotova bude ke
spuštění na vodu 1 5 února příští
ho roku a úplně připravena ke
službě v třetí yýrocoici katastrofy
Soudce odsouzel
Obvodní soud v Člevelandu
uznal v pondělí odpoledne soudce
Dellenbaugha vinným z přijímání
úplatků v úřadní hodnosti Vý
tečník ten byl totiž v jednom pří
padě soudcem zárovett "tichým"
zástuocem iedné ze stran Plné
a _
rozhodnutí nebude ohlášeno až
po přelíčení se státním senátorem
Burkem jež započne v několika
dnech Dellenbaugh nebyl příto
men při čtení nálezu ježto zasedal
jako soudce v jiné světnici "chrá
mu spravedlnosti"
Fsi dráte v Kloadlka
Zprávy došlé z Klondiku do Ta
comy Wasb sdělují že první psí
dráha zahájila tam svoji činnost
Běžf z Dawson City k ramenům
Eldorado a Bonaoza potoků a
dále do Bonanzy celková to vzdá
lenost téměř dvaceti miL Třicet
tisfc dollarů bvlo vynaloženo na
zbudování dráhy a postavení mo
tn rea potok Bonaaza Spcleč-
Vraida v hostinci
V Člevelandu zastřelen byl Slo
vák John Visocký v hostinci na
Cross a Hill ulici majitelem míst
nosti Johnem Skintickem v pon
dělí večer Vražda byla výsled
kem hádky kterou oba muži měli
ohledně jistého dluhu za lihoviny
Skintick zmizel dříve než policie
se dostavila byl však chycen v
úterý časně ráno
Zemi třesení
Ve východním Tennessee pocí
těno bylo zemětřesení v pondělí
ráno Záchvěvy země byly zře
telné ale škoda nebyla způsobena
žádná Také kolem Chillicothe
O třásla se země Obyvatelstvo
vyburcováno bylo ze spánku o
půl čtvrté ráno ale chvění země
trvalo pouze několik minut
loapá výhraika Algerova
Ve tvé řeči před Brooklyn Uni
on League Club v den Lincolno
vých narozenin sekretář války
Alger pravil mezi jinými: "Z
250000 mužů kteří přihlásili se
v května a v červnu 1 50000 vrá
tilo se do svých domovů a nyní
hledí at Dokoiaých povolání život
ních ta 5000 nalézá ae v tiané
v přístavu : havanském Nový
Maine bude míti rychlost 18 uzlů '
a snosnost 12500 tun Ve hlavní -baterii
budou čtyři 12 palcová děla
a dvanáct ópalcových děl V pod
řízené baterii bude dvanáct šesti
liberních a několik samočinných
Coltových a liberních děl
Cestující z parníku Bulgaria
Německý konsul v Ponta Dei
gado na Aznrských ostrovech
kamž v neděli přijel americký
parník Weebawken s 25 ženami a
dětmi z parníku Bulgaria telegra
foval do New Yorku že násled
kem prudké bouře zachránění ce
stující aniž mužstvo z Weehawke
nu nemohli se dostati na břeh
Konsul sděluje též že dle náhledu
zkušených námořníků Bulgaria se
nepotopila Nehoda způsobena
byla tím že během bouře náklad
posunul se na jednu stranu Dle
sdělení jednatelů Uoydových za
hrozné vichřice 107 koní zahynulo
a člun s pěti muži zachvácen byl
vlnami Jedno z jedenácti oddě
lení na Bulgarii naplnilo se vodou
a proto kapitán Schmidt ačkoli
žádné bezprostřední nebezpečí ne
hrozilo uznal za dobré přeplaviti
cestující na jiné parníky Není
dosud známo zdali se mu to úplně
podařilo
Jediný českýc&
0 závod olovnický strojnický
u á zámečnický v Oraazc
TlMtnv'
Leo Barooh
503 Ho 13 tli Street
Telefon 1M7
Zaváděni vod) plynu a kantlitsM pro
vádí se levni a dobře ttótf
Státní JFflMttlstTÍ pra Jedině amMef
_ 1 4iDiYitiiir a na — 1 7 _
M -'MM fHTtlI pisipj
Dito CiííTs
jtluraiy mib W
Vwt nmatnnnr III 1 I 11 11 - J
tni od Je
am mamo
pNwvMiill o
nkwtla td Ukfi-ň Jmrtpí h OHM J
MMat emmmfrAm pout UNlOS PACIFIC'
drkrrlca rrrmlk
"Th - Ovarlaad - Idmltad"
I Maa aoe do Otab
"" f Dr oct d
MalaL lafcaairtTaataa UaMaa) HWMtml
KaUturala
IJOi Firmm mí CsnJts
f
M V
i i
H
W
Rssciavf tyli is