Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 14, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    _POKROK ZÁPADU
AbltESÁft
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký ě 1 ZČBJ
odhtvásvá pravidelná srbos každou ítvrtnu
nedáli v mtwici o 2 h ndp vaínl p Klepet ky
na I Wlillam ul HřeJ L Berku Uj Váu
Senek IM7 H 4th 8t ořetnlk ftlmon Boku
Mk 1610 Willlatns ul pokl Kr Mach
Til Jed Sokol t Omaha
odbývá avá pravidelná sobin- každý druhý
Hvrtak Ditslul v"ter ve svá mUtnostl řial
Ho I3(h Mt Přeos Kud Havelku IMBu I4th
Bt tajemník H W Hartoi 1418 rear ťoppleton
ve 6fi tuía ťr J rlaia 1418 Poppleum ave
Pokladník Ani Ktm-nt 1247 Ho Ifcth 8tr
Podp Sokol Tyrš 11
odbývá svá schůze dvakrát niMFní každou
1 nedřll a a poml II v měslrl v slnl Metrová
Oeloritcniachoze odbývá se I mdéll v říjnu
ptlletnl schftze I neiiíll v dubnu a Čtvrtletní
v lomu a srpnu Předseda Kr Svojti-k mí
stopředseda Kr Svoboda taj John Chleborád
mí Jit Iftti ul oceinlk JoHer Kašpar WM JH
18 ul ťoklHdnlk V P Kunci 13M tto 18 Htr
v 4 bor majetku Jo N6mc praporecnik Jo
Mers dosorce Kr Vojtécb
Jan lina Lože i 5 Ryt Pythla
odbývá echAze kabinu pivni a třetí středu v
mísící v Nii dni siní na 13 a Wllllarp ul Ve
licí kanclář Ed Reich 4016 Ho 13lh Htr Strážce
archivu a p-cotl P Vodička 104 N I6tb Sir
Strike nnaucl Vác PUliyl 1211 Již 13 ul Po
kladník Jo Novák 131UJU 13 ul
Bohemia Lože ě 814 AOUW
odbývá svá pravidelní ch5za v Národní s'nl
každou 3 a 4 siřenu veítr Kraat Bvojtek
M P K W Bandhain-r Zip IWOS Ho 13 Hir
J V Vacek ořemík ifiJIO So 14 Htr O Rose
water apol- lkař Kil bee Bulldlng
Tábor ColumbuH i 09 WOW
odbývá schoze každá 8 oterý v BiWcl v Ni
rodní slnl v a b vťřer Předseda Kr Svoboda
18(4 11 iř ul yixtouri dwlB Kr ftauiln Taj
V J Pltle 811 Hheely lilock Oinaba Ncbr
Pokladník V J Nepodal 14 JI 14 ul Při
vodil Aulou Novák „„ vi
Tábor Nebraska é 4771 MWA
odbývá ave pravidelné schflze každou prrou a
tretl středu v mfsícl v osm bodlu večer
v ttlnl pana Jana Hrocha Konaul F W
Boukalí i_í7Již l4uljnivodfllan Brázd-:
bankéř lan Piinuíka t 14M JIŽ 1S ul: klerk
1 V Pflliri Hlll lliikorv t Dril vodí i V boleli:
vnitřní stráž Josef Hrulý: venkovní atrii
Bart Maibi-uaer výbor majetku Jan (Jhlebo-
rád wlke Votava ivarei eniraovsay a r j
Hanielin
Sbor Vlastislava č 90 JCD
odbývá aebue každou 1 nedřll v ml-8'ci v Ní
vuinl lul n '2'i hiid -mIo Předdkvne Kat
Rurlol lalotnnic M Bm-liinek 13 a Plerce
ul úiftnloe Marie Michal pokladnice Kroll
na Berinek
Sbor Boleslava Í 60 JČD
odbývá sclifae každou 2 nedíll v mfsícl v Ni-
roanl nil o J n oap rreasenaa ani rvmom
1227 Jit 16 ulice tajemnice Frantíka Čauek
1314 Martha St díi-tnlre Marie PřílwrHU roh
14 a UaHWlIiaH Dl KJKIuuivq naiuinia k iui
Kar VM jli 18 ut
Sbor llezda Koié Doby i 86 JČD
odbývá ivé aclinze každou í nedí'1 v mísící ve
Z IiimI oap v aini MeiiYe ' rreuseuKjrue m
KnKHthHlur tal Vilhelm na Bartošová 1334
So b St úíetnlce Em Cbleooria HIV Ho
IStb Str
Sbor Martha Urore £ 10
odbývi tvé pravidelná scliAz vždy 4 nedSl'
v niřsíi-í v Národu! slnl předsedkyni Nellie
Nstlvula mtutntihdHtMlkvni A mia Brodil tn-
jemnica Kle Uavld pokladnice M Houkalo-
va ijwi— ui priivouHjuií r uuiD i
Sbor Čechle D of H Ž 161 A0CW
odbývá pravidelná uch lze každý 2 a 4 ttvrtek
v míní' I ve dva hod odpoledne v nittitoostl
Mna J Hiivll lii v Ni rod ni síni Pli-dnodku
Antonie lloltman uiUtopřcd-edka Antonie
Kuiunt ol)řadnl-e Anna llavlifek tajemníte
JohIa Vacek !KI2 Jižní 1 ul úíeuilce A
tivoJteK pokiaanice tnna Biunecsu prurm
kyne Frant Hil-k vnitrní siriž Marie Majer
venkovui tri Marie Cypra
Sbor Lilie č 0 Kruhu Dřerařek
dbývá sví pravidelná sch&ze ždy v řtvrtau
ntviell v méní-l v iniatnoatl p J Hrocha Před
sedkyni Murle Jiráková IÍ45 JI Id ul uiisio
přelsedkyné Jot Homolová tajemnice Marie
Samcovi KV JIŽ 13 ul poklad Kat Wolfovi
! I 11 1 1 1 A A lil ali IUlnvá
Podu sbor Sokolck Tyrí 2 1
odbývá svá scbAzo dvakrát mtsífnfl každou
druuoanediil a Čtvrtá úterý v ni6lol v síni
Sleizove laia Jl 10 ui ciurvtíiii w-
bývásedrunou nedeil v řlnu pftlletni sebaze
ll - 1 I ( u lul m
U rillIUU lieilt II ▼ UH"im himphii '
srpnu Před-edk) ni Mariu Morav o ltu 14 a
Cailv'n Ul IIItHliprvuwuKjuo rr h'piiwi
3MM Boulevard ave tajemnice Slarle lienik
1H1U již 14 ul účotulca Marie Bílek 85 a Cliur-
lea unce ___________
SOUTH o_i~:_aia:__
TM Jed Sokol t So Omaha
nilh4váivá_-h&u! každv 1 Čtvrtek v mése
v ainl Kouiský Hroa Statcta Jan Koutský
80 a (J ulice mi-UiHtarosu J M Toliláá 18 a
V ul tajetnuik František Kadí! 16 a S ul
Ocetnia Jan vomscaa i a v in poaiaonia
Frantiiek Milek mezi N a O ul naCeluik
Aluis Krujicck
- Praha Lože l 829 A0CW
odhtvá svá nravldelná arh& 1 a 3 středu
v mi-l v siul o Koutkýho Thomas tvnec
Eimlxtr Fr Wellch Mn-tr Prii e K J Fltle
tl 2 mrzl (la PStr Joa V áchal etnik 'JO
a P ulice Poklad liMlř Uleuslliler HiU ul
Tábor Žlžk Af Dub £ 1 15 WOW
n1hvvivá uch Aut každou tře tři nadill v míl
c( PřMlxeda llom Hlsvka niiatopřeď-eda
Frank Hnibik Utjeinxik James formsnelc Ha
ul mil m poklaunia Anmu rironaa
DTfir Prokop Yelký i 8380 I0F
odbý'á svá m hfíMt každý první a třetí Čtvrtek
v mésírl v síni FrnBsovi v Ho timate P 0 K
John Kutit 0 K Jo Tesnolillikk V U li
VSIV SoIhiI- K a Josroh Hniw i fM Bou
levanl ave : F S Fr VaiáK 17 a Berrv:
TrMnnrJ Ilalnf 10 a : S W J Koala 23
Wman J V hn tiártn I O JoaSUnea
17 IVAU AI0 reanonnues
Řid PaltuoTé IřřeTO i 7
Kruh Přavařek ▼ Mu Omaae odbývá sch&se
svá kad pmlednt ponořil v mtniul v místno
sti Hr Koulký-b Marie Vomáfa D&sUiJná
poruCuk-e Kailr Vomíka miatopředsedka
Katie Voriiiek 17 S 24 Sir talemnl e
Fntntiáka Pivofika bankérka FramUaa Sv -boda
wtuiinimMlce Barbora Kcek průrixlfl
Josepbln Boukal vnitřní atrii Aoua KřeCek
venauvoi strss
Chas Kaufttian
pojišťující jednatel f
0 a veřejný notář
7jiiu i_k 'řlleri'1 poJUfnJlrf tnoktCnn
prolétán kupuje mak-irk newvnv vvd
kepUvnl lislky f Evropy do Lvrupy aul
" bs nemovitý majetek
ři__iiaMroli i3aD0Dl2nl
Ka miasÍMippak meiioirod-
ni y stavě v Umaxe obdrtel
' v odboru pivním
__rugr_— Icž-Oe
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
aákladá jeho t-rt v a jeho osv
ajx-íca a sxaiiaujicfeb vlasto-ti
ObjadaejU si Dodávka od
Fred Knt{ Brewlac Co
1007 Jnolcsaota Ht
' TBUfORiM
PMplicejte na Knihovnu Ame
rickou Pouze ffoo roční
Dr E Holovtchiner
český lókař
Orlice na rohn 15 a lloward 11L Sb
Iy' Illmk i dveH 210
Telata- 1438
V nlasrná k naletěni od 10 do 19 hodin ránn
xl 3 do 4 odpoledne a od 7 do 8 veíer
Obydli r ÍíhIo 1610 Center ulice
Tlelou 1074
H Qifford HD Geo BictneJl MD
x_-oar_i íeicavn
ZRAKU " SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB
dt33mil Cfalo telefonu TÍ9
Or L H SIXTA
SCHUYLER NEBR
Písárna t HolImanoTfi bločku
V druhém posohodí
Studyi
Inrnjitfrni M malt kapitál Uttírfyw
[proTd hjr le_4llii Ou
Ofnpr_t iDStfUC UrT
Law
tuh par_ uros nir
4MrtaoltT to baibrff
rr buwuMs Milec Ad
MI - POU BUiWail aUMy
Home
Kl
isiiir'r iiwuj
srKKH s l oaRssnisas-cs w hooi ur lam
257XUfS_M HaiMisa bstuuit _h_
0 D KipHtiger
na rohu 13té a Farnam
tnimjvttií výbřr
doutníků tabáku
a vůbec víech potřeb kuřických ve mesti
TELEPH0NE 431
Hl FARNAM ST
ProdáTáme ty nejlepuí ímliy
tvrdého
mfttiihn uhlí
I UtCJVClIU Ulili
pro domácí potřeby a za ceny
vždy uejlevnřjšl
Zaručujeme Vám poctivou plnou
váhu a bezodkladnou zásilKu Zduste
objednat! si uhlí u náa a jsme jisti že
jinde nebudete kupovati než li u
Nebraska Fuel Co
1414 FAUNÁM TJX_I'-X3
8m6 aneb na Jackson a 7 ulici
I?ostnrejte no
o pbiKloiiciiost
h výcli rodin
přistoupením
k roxvitvenéuiu
řádu
jenž vyplácí pojistná
prúvvnft a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají ge jednutilé
k založení nových tihori Výhodná pod
minky Doplite o podrobnoatl {esky neb anKUoky
ua vrchuího velitele
J C ROOT
311 Bbeely Block OMAHA NEB
Dia s pÉítaři vozy
D0 TEXAS
Ta_rneroTy BQtTetOT6 spací vozy arolnč
DOQoríore rozj na rsacti mim
Ne J lep JI dr-ba do všecb mlat
Kanta Indiánském území Texasn
Mexika a na racuickein pobreu
Jde přímo do
'jnLan Steiman Gr6~vill
It Worth Eillsboro
V-z__scUeWaco Teapla
"dtea ' Tajlor OaiaesvUtó
lockhart Eiárietta 8a&Uarco6
„Orangei Dentcn Alrarado
1QUSTQ1 GIIYESTO HUSTI!
I SIN INTMIIL
Taroky! Taroky!
Taroky prodáváme nyní za sní
lené ceny a sice jednotlivé hry i se
zásilkou za jeden dolar tři hry
zásilkou vyplacenou za íi50 a
půl tuctu zásilkou vyplacenou za
#450 Tyto ceny jsou výminečné
budou trvati pouze pokud záso
ba kterouž nyní mime stačí
Vyj Pckrk Záfdu
HSS
WOODMAN ň ffOELD
Z ostrova Porto Rico
Laskavostí pana F Jelínka z
Crete dostalo se nám dopisu od
syna jeho nalézajícího se co ka
pelník při vojsku našem v San
Juan Porto Rico Dopis zní jak
následuje:
"Musil jsem se tomu usmát
jak mně litujete' Že musím louskat
ty suchary — a já ani nevím jak
vypadují proto že jsem je ještě
neviděl so tu jsem Co se týče
stravy nemohu jinak než si chvá
lit neboť máme výbornou a chut
ná mi jíst že jím jak se říká po
anglicku jako kůň Jsem připo-
en ku setnině C na stravu Každá
setnina má svou kychyň a kuchaře
proto též mají rozdílnou stravu
á měl na vybranou přidružit se
ku které setninČ mi bylo libo a
vybral jsem si tu nejlepší z celého
pluku a jsme živi pěkně Máme
čerstvé hovězí maso dvakrát den
ně k obědu a k večeři dobrý čer
stvý chleb kávu aneb čaj Mimo
toho máme čerstvou zeleninu sa
lát neb zelené fizule aneb hrách
brambory atd Také máme dva
krát týdně páj buďto jablkový
aneb broskvový někdy pudding
Každé ráno máme kaši z ovesné
krupice a někdy čerstvé ryby k
snídani Všeho dostane tolik co
si každý přeje Mléko si můžem
koupit při každém jídle neboť ho-
jej roznáší a dostáném ho co
chceme za dva neb tři cnty aneb
víc Myslím že je to kozí mléko
ale je dobré dost Já si chodím
pro jídlo do kuchyně a vezmu si
ho do své světnice Místo kávy
piju horkou vodu s cukrem a mlé
kem Všichni kdož jsou v vojska
mohou si koupit vše co je k jídlu
PLAVBA PARNÍKU
Transportní loď Grant nalézá se nyní na
i-' xr 1 iw
BucziKyiii prupiavem v ezse iouu niuu ueneraimHior nwinn je v ceie vý
pravy Brlgiidní generál Robert Hall velí vojsku a Charles McCarthy jest vý
koDnym důstojníkem Grantu
ve vládním skladišti vojenském za
kupní cenu tedy mám všechno
presorvované ovoce v plechovkách
jako hrušky jablka broskve a vů
bec co si přeju stále při ruce Co
jsem tu mám tak dobrou chuť k
jídlu že je mi to až k podivu a cí
tím se výborně Jsme pořád na
čerstvém vzduchu což já myslím
Že mi též prospívá UŽ po kolik
roků jsem se tak dobřé necítil ja
ko teď Z počátku asi dva dny
W _a
jsem mel zimnici ale to oaesio
Večer chodíme brzo spát a časně
ráno vstáváme což mi také svčd
Čí Tady v celém San Juan není
skleněné okno Okna jsou vesměs
nezasklená a mají jen okenice
Ani co jsou obchody aneb resi
dence nemají sklo v oknách a
proto jsme stále na čerstvém vzdu
chu Tento týden sem také přije
la ta "Kickapoo Medicine Co"
která cestovala jednou po Nebra
sce s těma Indiány co prodávali ty
medicíny "Sagwa1' atd Dávali
zde představení zadarmo však ale
místo Indiánů měli pouze za In
diány přestrojené Irčany Lidu
tam ale jde na tisíce a tisíce pro
tože zde něco takového ještě snad
neviděli Včeia večer jsme hráli
na výletní lodi milionáře Armoura
z Chicaga totiž na jeho soukromé
jachti kterou si drží pro svou zá
bavu a sem přijela Je tu též Gen
Grant syn bývalého generála U
S Granta Hráli jsme tam asi
hodinu a půl a počastovali hude
bníky tím si kdo přil Já iocela
nic nepiji co jsem tu tedy nevím
jaké to bylo ale ostatní hudební
ci si to moc chválili že bylo vše
výborné Když jsem šel z lodě
tedy mi jeden z lodníků dal něco
do ruky zabalené v novinách že
to slíbil jednomu z našich hochů
Nevěděl jsem co by to bylo ale
vzal jsem to Když jsme vystou
pili z loďky co nás přivezla tedy
jeden hudebník si mi stěžoval Ze
byla Škoda že jsme se tam nemo
hli zdržet že by byl od jednoho z
lodníků (byl to snad kuchař) do
stal dvě kuřata Já měl sice balík
v ruce ale nevěděl jsem co je v
něm až když ten mi tak stěžoval
hnedle jsem uhod Neříkal jsem
zprvu nic a ten pořád bědoval že
musel kuřata opustit Konečně
jsem mu pravil aby už se nestaral
že já kuřata mám a to jste měli
vidět jak na mne vyvalil oči a di
vil se kterak ja mohl k nim přijít
Když jsme přišli do kasáren usma
žili jsme si jedno my dva spolu a
také je ovšem v báni boží snědli
ještě večer To druhé jsríje měli
dnes k obědu a jak náleží jsme si
na nich pochutnali Zde je ná
ramně vlhko Co mám šaty ty
mi snad shnijí Co je vlněné to
tu všechno sežerou moli As před
dvěmi neb třemi dny jsem musel
čistit šaty kartáčem a byly jako
splesnivělé Když se ráno oblé
kám tedy spodní prádlo co leželo
na židli vedle postele přes noc je
skoro mokré Při hudbě je nás
teď 22 a už pěkně hrajem á při
koncertech nehraji docela nic jen
řídím tedy se tak mnoho nenadřu
Mám se dobře Žádný si mne ani
nevšimne dělám si co chci jako
bych ani nebyl při vojsku Pro
hlídka ani do mého bytu nepřijde
a když prohlížejí ostatním hude
bníkům nástroje atd na mne se
ani nepodívají Mimo co máme
na práci každodenně jsem jak se
říká svým pánem Hudebníci
mně musí poslouchat jako hodiny
ale jsem k nim hodný tak všichni
jsou spokojeni a mají z toho ra
dost že tak pěkně začínáme hrát
co už já jsem tady Posílám vám
program co jsme hráli vlera při
GRANT DO MANILY
cestS do Manily mořem Středozemskýma
a 1 t
koncertu na "plaze": Jest násle
dující: 1 Fackeltanz Meyerbeer
2 Overture 'The Brigádě' Beyer
3 Waltz "Dolores" Waldteufel
4 Selection "II Trovatore" Ver-
di 5 Cornet solo "Cornet Pol
ka" [Stephen Jelínek] Short 6
"Johnson's Chiďen Brigádě"
Johnson 7 March "Gilmore's
Triumpbal" Brook "Star Span
giea uanner jak vidíte z pro
gramu hrál jsem solo jež se mi
dobře vyvedlo Když jsem pře
hrál bylo potlesku až příliš moc
a trval dlouho ale já jsem neopa
koval Když jsme přehráli číslo
šesté tedy ke mne přišel důstoj
nik a požidal mne jestli bych
mohl solo opakovat Že si toho o
becenstvo přeje a proto jsem um
ho ještě jednou sehrál Ač se mi
to tu dost líbí co se týče mého
zaměstnání a jak se ke mně všich
ni chovají přece se mi stýská a
cítím se osamělým Svátky jsem
prezil ani nevím jak bpis se mi
to zdálo jako čtvrtý červenec pro
to že ještě nikdy jsem neměl tak
teplý "krismus" — jako v letě
V Saa Juan jsou ulice velmi úzké
vždy když jdu do města zdá se mi
jak bych Šel nějakou "alley" Mi
mo vládních vozů s mezky ta
dy není skoro Žádný povoz čtyř
kolový Vše se vozí na dvoukol
kách a v nich mají zapřažené vo
ly jež tahají za hlavy a co mají
lehké dvoukolové kárky mají
nich zapřažené takového mizerné
ho maličkého pony který váží asi
400 liber a je každý hubený že
sotva chodí Koně a voly tažné
nemají zde čím krmit proto že tu
pořád prší tak nemají sena
všechno jim shnije Proto když
se jde ulicí jde se obyčejně pro
středkem jelikož není povozů
jímž by se musel vyhýbat a chod
niky po straně jsou jen as tři stře
více široké Vypadá to tak zde
jako co Jste byli v ulici Kahýrské
ve světové výstave v Chicagu
Ne snad zrovna tak ale na tako
vý sposob Jedna věc je tu ku
podivu a to jest hráz postavená
okolo celého města Je asi dva
cet střevíců Široká a místy kde
dochází až k vodě až 60 střevíců
vysoká Ještě prý nikdy toto
město nebylo vojskem dobyto
Ani Sampson jim nic neuškodil
když je bombardoval Morro
Castle není ani dotknutý a přece
proti němu vystřelili mnoho ran
městě je vidět že bylo stříleno
kasárna jsou taktéž porouchaná
jakož i blízký kostel ale jinak jim
neudělali nic
opis pozemků a české osady
kolem mlst Cadott Drywood a Boyd
v Chtypewa Cot Wis
Krajina kolem naznačených
měst jest jedna z neiúrodnějších
ve státu Wisconsin Pozemky
sou většinou porostlé vysokým
vrdým stromovím místy jsou
ouky a mýtiny Půda nemůže
být nikde lepší neb úrodnější
nežli jest v kraji naznačeném a
aké musí každý sám uznat kdo
jede dráhou Wisconsin Central
krze krajinu že jest to nejlepší
kraj mezi Chicagem a St Paul
Vše se zde dobře daří co jen rol-
ík zaseje neb zasází Pšenice
žito oves ječmen hrách čočka
len kukuřice brambory tabák
hlavatice všelijaké jahody atd
Timothy a jetele rostou v kraji až
ku podivu vysoké a dobré jakosti
Kraj ten protékají pramenité vo
dy skoro Kazdy rolník ma vodu
pramenitou Jsou v krajině této
též jezera kde jest na tisíce ryb a
jest každému volno ryby lovit
est zde také dosti zvěře ku stří
lení Dobré cesty jsou na vše
strany Školy mlékárny vše je
kraji tomto zařízeno Trhy
jsou zde pro rolnické vyronky
lepší nežli v samém Chicagu
neboť zdejší rolník nemusí nic
zasílat po železnici on může vše
speněžit doma Jsou v okolí ve-
iká města která vše spotřebují
Město Ji-au Uaire čita 22000
obyvatel město Chippewa Falls
12000 město Cadott 1000 Boyd
800 a Standley 1500 obyvatel
Všechna tato naznačená města
vynikají velikými továrnami a
největšími parními pilami ve státu
Wisconsin Tisíce dělníků jest
zaměstnáno v naznačených mě
stech po celý rok a veliké množ
ství dělníků v okolních lesích
Tu může každý sám uznat jaké
obdrží zdejší rolník ceny za jeho
výrobky když jest takovými prů
myslovými městy obklopen Nej-
vzdálenější město od pozemku
jest Eau Claire a sice 25 mil
Mnohý rolník kouká jen po láci
pozemku ať už jest to kdekoli
jen když obdrží pozemek po $200
neb I300 akr ale nevezme to
dlouho a už toho lituje a řekne
že měl přidat a koupit pozemek v
kraji kde jsou dobré trhy na rol
nické výrobky Byl by zajisté
mnohem lépe udělal kdyby byl
vlastnil v zdejším kraji 40 akrů
nežli v končině daleko na severu
někde při městečku asi se třemi
domky 160 akrů V takovém
místě rolník nemá trh žádný a jest
velmi těžký začátek pro každého
neboť co vypěstuje aby vyměnil
ve štoru za potřeby domácí Sám
za svou těžkou práci nevidí dollar
za celý rok Jest to veliký rozdíl
zde ve Wisconsinu v krajinách
Zdejší krajina jest rovná místy
málo vlnitá a mnohý krajan se
vyslovil že kdyby byla bývala
dříve Cechům krajina kolem na
značených měst ohlašována že
by zde již ani akr ku koupi nebyl
Jest zde ještě tisíce tisíců akrů
pozemků na prodej ve velmi níz
ké ceně tak že ještě nemusí Žád
ný krajn hledat domov v konči
nách kde lišky dávají již dobrou
noc Jest velice divné že většina
krajanů uvěří některé společnosti
která zasílá několik liber popsa
ného a pomalovaného papíru ve
likvmi obrazy farem Všechno
chválí šmahem by jen Čechy k
sobě přitáhla Jak se ale zkla
mou krajané když jest potom vše
opačnél Ptají se českého jedna
tele u společnosti jiného pronáro
du proč jste nám také psal zde
to není 'také jak jste sliboval
Jednatel řekne já musím mám
nařízeno od společnosti a tak to
le s témi kraiany jednateli sta
krajanů slyšíte naříkat že je ten
a ten agent do nesnází přivedL
Takový nesvědomitý krajan zrov
na prodává naši národnost bohá
čům jiné národnosti za svůj mi
zerný peníz který od společnosti
obdrž! ' On si ale nic t toho ne
děli kdyl jest jen jeho plat taji
Itěa Dávám zde příklad Uftie
jeden vyjet dráhou St Paul &
Duluth tedy od St Paul až do
Dúluth nevidí farmu která by se
podobala jen farmě zdejší Jsou
tam místy staří osadníci s malými
chatrčemi okny ucpanými hadry
dobytek skoro žádný slámu ne
vidět nikde lesy jsou vyhořelé a
pařezů jest dost Půda podél té
dráhy jest lehká a se šutrem smí
šená Taková krajina by se přece
neměla Čechům nabízet a krajany
okrádat o jejich těžce vydělaný
dollar V zdejším kraji se usadi
li následující rolníci minulý rok:
Jméno:
Václav Taylor
Tomáš Taylor
Jan Kyselka
Josef Dancl
Ze státu: 1 akrá:
Iowa 200
" 120
" 80
" 120
" 80
" 80
" 80
Ohio 80
" '120
' 160
" 80
" 80
Illinois 80
joset &vec
Josef Ch melik
Jan Marčík
Venzl Čapek1
Karel Čapek
A Obdržálek
Anton Černý
J Kosař
T Burian
Jos Češák
Chicago 80 '
" 80
Nebr 40
" 640-
S Dak 320 '
80
Vác Roubík
Anton Hlava
W Kliment
Jan Forman
Jan Zík
Jan Krejčí
Minn 400 1
" 160
" 160-
Anton Hirmer
Josef Lorenc
Anton Lorenc " 220'
J F Oliverius Kansas 160
Jan Černík Wisconsin 40
Karel Paulů Texas 80
Mimo tyto jest zde mnoho kraja
nů už dříve usazených Jest jisto
že zde bude veliká česká osada v
krátkém Čase a také jedna z nej-'
krásnějších v Americe' neboť
dobrá budoucnost jest zde zaji
štěna Jest zde též mnoho vzdě
laných farem na prodej od jino
národoveft kteří se Čechům uhýi
bají v cenách od $1000 do
ji 10000 Tedy krajané kteří
domov hledáte prohledněte si
tuto krajinu než někde jinde
koupíte podél dráhy Wisconsin
Central při městech Cadott Boyd
Drywood a Stanley Jest to jen
k vašemu vlastnímu dobru Zde
si může každý chudý člověk po
moci ku svému vlastnímu majetku
velmi rychle Pozemek obdrží
na splátky na několik roků Dříví
má dobrou cenu tak že když V
krajinách prérijních lidé zahálí v
zimě zde udělá 50 neb 100 kartů
dříví a obdrží hotové peníze od
$250 do $400 kart Dříví mož
no prodat zrovna na místě v lese
za hotové Podaebí jest zde že
lepšího nestává Žádné velké
větry žádná sucha v letě neb
blizzardy v zimě krupobití jest
zde věcí neznámou úroda každý
rok dobrá Jsou zde staří osad
níci ale žádný nepamatuje aby
zde byla neúroda Pšenice prů
měrná vydá od 30 do 40 bušlů po
akru žito stejně oves od 60 do
80 bušlů ječmen od 30 do 40
bušlů Brambory vydají až ku
400 bušlůtn po akru seno až tři
tuny po akru a tak jest to se vším
ťozemky se proaavaji 00 4 00
do $800 akr nevzdělané a vzdě
lané od $1500 do $4000 akr
totiž dle výstavnosti a hodnoty
Jedna Čtvrtina obnosu se má spla
tit a ostatní na splátky pěti roků
s úroky 6procentními Na zdejší
pozemky když jsou laciné mož
no obdržet půjčky v každé bance
3 díly pozemkové ceny na 7 pro
cent O další vysvětlení net
mapy pište na Českou pozemko
vou společnost — The Bohemian
Land Co Eau Claire Wis
Wm Kliment předseda Adolf
Klofanda sekretář V Beneš
jednatel Všechny listiny se vy
hotovují ohledně pozemků správ
ně na radnici v Eau Claire neb v
Chippewa Falls a zároveň se vše
rekorduje by každý měl vše v
pořádku
Život redaktora rachráněn užívá
ním Cbamberlain' Cough Kemedy
Počátkem října 1898 Jsem nastydnul a
trpěl plicním neduhem Stale Jsem
kaálal snažíce se odka&lati % průda
inicě cosi však nemohl jsem a obává
Je se ř mohly by e t toh vyvinout
souchotě radil Jsem ae s domácím
lékařem Na to pak koupil jsem sl
libev Chamberlaiiťs Cough Bemcdy a
pnsoal jsem okamžité úlevy Než vy
ožíval jsem celé tři celé labvs plic
mé byly zhojeny a poídraveny— B 8
Edwards vydavatel "The Beview"
Wyant Ul— Na prodej o všech lék Ar
nlkfl
Onalta 9m Bspií 17cí_v
1_7 Dtaglas alles
mají na skladě všechny drahý
spraven ku kamnom vařícím 1 to
pícím nechť jsou jakébek£iv
jnfcéaa neb výroby