Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 14, 1899, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Z českých mlýnů
Napsal Karel Tunu
Kdo dřív přijde dříve mele
''Tedy uf — uf — u — ujednáno
sakramentské cigáro ode dneška
aa týden!" volal zapaluje si svůj
zatvrzelý nóbl doutník pan sprá
vec Šilhauer z Červených dvora
či vlastně ze žlutého kočárku za
panem otcem Korbelíkem z Ostrov
ce kterého byl právě až semhle
na rozcestí k topolům svezl z Pří
brami
"Slovo s Jo!" obrátil se vesele
pan otec "ale na to vědýrkb
plzeňského nezapomenoutto tvrdí
muziku!" Sprá vec ještě jednou
kývnul se smíchem kloboukem
fičel dále
Náš pan otec ale zastaviv se
chvilku nějak v myšlenkách po
blížel za prášícím se kočárem pak
za vrtěl hlavou pře šťáral si do
pomerančová nakouřenou meršán-
ku cvaknul rázně stříbrným jejím
víčkem a zabočil od silnice dolů
' do rozkošného lesnatého oudolíč-
ka kde uprostřed brČálových luk
rachotil vesele dosti pěkný mlýnek
obklopený narovnanými prkny
kvetoucími slunečnicemi na bidle
do kyprá se vyvětrávajícímt stra-
Kaiymi peřinami KiaaamiuruDezi
dětmi Čufiaty starými běhouny a
podobným harampátím
Za deset minut byl zpropocený
paa otec Korbelík uprostřed toho
barampátí — doma
"Co nového tatínku v Příbra
mit" vítala ho na zápraží roztomi
lí čtveračivá a právě tak nejlíp
rozviti růžinka s bílou zástěrkou
rozkošnou bradavičkou na pravé
tvářince a trochu pomoučenou
"ofinkou" nad šotkovskými brva
vami i vtiskla mu bez mučení ma
linovými rtíky na ty jeho zastřiže
né štětiny pod nosem takovou
upřímnou hubinku ach takovou
ie vám jí bylo hoši věčná škoda!
"V Příbrami zrovna nic ale
cestou Emičko cestou počkej to
budeš koukat jako sýkorka na
loj!" odtušil tak nějak prapodivně
pan otec že si Eniička z toho ne
mohla vybrat je-li to špás nebo
něco vážného f
"Ale jdi cestou ?" podivila se
"A co to tatínku?"
Rozumí se samo sebou že byla
Emička skokem pro maminku v
kuchyni a že ji přivedla tak jak
byla a válkem v jedné ruce s
těstem na všech pěti prstech dru
hé a se slupkou okurkovou na
čele což prý je moc dobrý pro
středek všech hospodyněk — proti
bolení hlavy od plotny
"Prý se ti něco přihodilo ce
stou?" bylo první slovo paní ma
minky zatím co se pan otec
klopotně táhal se zouvákem o svou
závažnou botu koukaje při tom
starostlivě vůkol kde má svou
druhou trepku
"Ale — čerchmana co pak by
—se mi bylo přihodilo — zatrapená
l&bfa — vždyť jsem se svez' a pa
nem správcem avšak tuhle Emič
ka — kam pak jste mi zas zavlékly
druhý pantofel? — ta se podiví že
mí Šilhauer říkal o ni — pro svého
syna!"
Panímámě vypadl válek a Emič
ka uskočila jakoby byla stoupla
aa žábu: "Toho buršáka?" vy
křikla zděšeně
"No toho dlouhého Alfréda s
nímž jsi tančila tenkrát v Příbrami
US vyprakticíroval teď dostane
flkné místo to víš starý Šilhauer
ul mu to dovede vyšlapat a bude
pánem padla's mu do oka a sta
rému se také líbíš-"
"Nu a co's mu na to řekl ta
tínku?" vyhrkla celá bez dechu
Esaía
"Co bych mu na to řek'? Zdvo
lidi zase zdvořilost Že je
£ pro mne velkou cti že je panu
tjzu msj dům otevřený!"
"Ale moje srdce na petlici a na
" i západy!" odseklo dopálené
2 ul bonem nabírala tetelící
i ixlkoa zástěrka k očím
"V o no s plašená lidné cavy
ít ú ul na dvacátý" — durdi
i ij panímaminka "pan Alfréd
i Ulaf zlý člověk A jak mi
:? plknou službu budou se
' j o ftlj jen drát"
"A tijfcy míl sám celé panství
crtici nechci! dupala
t"s£oara Ubo
rovic na Zvíkov Ale maminka
byla houževnatější: Co prý by to
bylo za rozum odhánět si štěstí
teď že pane takovíhle ženiši ne
visí na hřebíku A že je zrzavý?
No to jsou rányt Každý takový
jak ho pán Bůh stvořil Ať si jen
všimne v kostele křížové cesty
tam je sám Pán Ježíš malovaný
zrzavý Tak tedy! A že rád mluví
německy? To páni všickni Tím
se rozeznávají od sprostých Kníže
pán taky radš po německu než
po česku —
kem a běželi rovnou do světnice
na nezdárnoů dceru Tato bubnu
nuje si na okno "Tak panenka
tak? Spád v s mládkem?" sDustila
panímáma až se chudák Emča
lekla Avšak hned se vzpamato
vala pohodila vzdorovitě tou ku
čeravou hlavičkou: "A ca víc? Je
to aspoH hodný poctivý Člověk
vyrostla jsem s ním od maličkosti
a znám ho proti buršáku Šilhau
rovi zlato!" a bubnovala si dál
"Ale Emo! Nezdárné dítě!"
chtěl pan otec spustit nějaké ká-
Etuča ale místo vší hádky vrhla záníčko když tu zase kuión mlá-
se mamince kolem krku a štkala z dek ve dveřích: "Pane otče já
hlubokosti své šněrovačky jako by jsem zapomněl potřebujeme Báké
jí šlo o krk: "Ne ne maminko — šindelákv!'
"Aby tě čert i se
rozlítil se pan otec "
sluboval!"
šindelákyl"
hůl byste za
Silhaura si nevezmu to radši
skočím po hlavě se splavu" až
byl pan otec celý z klihu O
jedné botě a jedoum pantofli (dru
hého ne a ne najít!) utekl raději
před tím ženským brekem ze svět
nice na zápraží a foukal tu do
dýmky jakoby byl fofrem Tohle
je pane ale taky pro chudáka
Báká Šlamastika! Kde pak se toho
mohu nadít že holka tak zjanko
vatí? Jak se teď vymotat z koude
le když dal už tak skoro Šilhau
rovi slovo? Zejtra pozejtří může
ten Alfréd přiklusat ona mu dá
košem a kafika hotova: hněv na
dosmrti a Šilhauer má ruce které mluvíme s mladým panem Šilhau
sahají sakulentsky daleko Irem!
An se takovýmito trmiimi vpovaz se na noainu mi
otcovskými a ucpanou dýmkou
moř 1 vvide za ním nanfmaminka lreDa n minutu ale s tím
od dcery a: — "Už to mám oroč zrzavrm klukem se vypořádám
ho nechce!" šeptala důtklivě
"A zač?" mládek povedně jako
by nic: což pak nejsem v právu?
Nebyl jsem svědkem jak jste
pane otče povídal: Kdo dřív
přijde dříve mele?"
Pan otec onměl: "To jsem sice
řek'" vypravil teprve po hezké
chvilce pracně ze sebe "Ale to
— platí jen pro cizí mléče a ne pro
domácí chasu"
"A tak!" zamumlal zlostně mlá
dek "No o tom si ieště pro
Považ si: ona má jiného!"
Teď by byla zase málem panu
otci Korbelíkovi meršánka z huby
vypadla jako dříve panímámě
válek
"A koho?" vypravil konečně
ze sebe
pojdeš!"
A třeba
_ 0 a a
ze Duae na to do smrti pamato
vat!" zuřil mládek bouch' dveřmi
a tentam —
Kumrejcn hotový Pan otec
lamentýruje Čeho se dočkal na
svém vlastním dítětipaňmáma hu-
"A co tatínku?'
"Že máš takové gusto I Přece
taková čupr "
"A ty máš lepší tatínku když
jsi pro mne vyhlíď toho noháče
zrzavého?" ona štiplavě
"No ale ten má přece Báké po
stavení kdežto mládek? Maminka
myslila Že ti snad padl do oka
Čeněk Strnadů"
Emča se zapálila až přes uši
koukala do punčoch)'
"No to bych řek přece aspoB
gusto proč ne fešácký človíček
taky to snad jednou někam přivé
de nu neŠť si! Ale pilka!"
Teď Ema pozvedla ty své velké
trnkové oči a upřela je tak rozto
mile inu tak rostomile důvěrně
čtveračivě na dobrého papínka -
ale neřekla nic nežli: "To teď tak
mluvíš nešťsi ale kdybych byla
řekla: já chci CeSka zas byste mi
ho byli zhanili že mám špatné
gusto poněvadž mi chcete vnutit
zrzavého!
"A já ti povídám že ne" durdi
se pan otec "ale kdo dřív přijde
dříve mele kdybys mi byla přišla
s CeSkem řek bych ti jednoduše
Ten buď o tebe milá holka ne
stojí anebo je taková buchta že
se neumí domluvit ve světě anebo
nestojí za nic!"
10 mas pravdu tatínku! i vy
hrkla na to s pláčem i smíchem
cnuainka £mca popadla pana
otce kolem krku a štkala mu na té
jeho umoučněné plandě: "Čeněk
mě má rád k zbláznění já to víra
ale on je taková skromná buchta
že si netroufá za sebe slovo pro
mluvit!' i
Teď šla hlava panu otci kolem
buje to-li už nevěděla si Žádného Jak0 běhoun Myslil že se pod
hezčího vybrat než takovéhohle ním lavice propadá že zdřevění a
hlavatého medvěda kterv iim vv-bude lavicí sám Tak ona ma
Bůh sám nebeský ví nechce vede ieště Bákou světitou hanbu! minka přec jen měla dobrý nos
říci dokud prý se on neprojeví Ano o ostudu běží o tu ostudu "Inu ale je to trumpeta Člověk!"
sám Ale to prý jest ten jediný kdyby takhle zítra pozejří pas ulevil si konečně "celé prázniny
mužsky na světé za kterého by Alfréd ořiiel na námluvv a tenhle se tu ometá v Miroticícb v Pří
šla" Uhlá A I brami s námi a ani necekne!
"Ale kdo by to byl?" divil se vyhnat blázna bláznivého z domů? "Když neměl ještě místor
pan otec ' Teprv zle! Teď je ta mladá chasa omlouvala jej Emča držíc polád
"VX _: isamv revnlvpr nřkria si na Alfrilmm n Lnlum Lln
V-fc 111 1 AOUUV JlUy UCó ICU I J — — — — w H uv i tu nMW
úřadníček z Příbrami v té PoCílá teprv ho zpošmodrchuie
"Tak jim pište Šilbaurovúm
ať se nechá mladý pán doma a má
po ouraze" prohodila od okna
Emča ani se neobrátíc
mladý
hornické kamizole jak tu byl loni
se študentem Kazdovic na prázd
ninách Hrála s ním v Miroticích
divadlo tančila s ním pořád v
Příbrami!" vzpomínala si paní
maminka
"No Čeněk Strnad Bože vždyť
ho znám— příjemný hoch" dolo
žil pan otec "ale nic mvslím
j r
' To se ti jen tak řekne: pište
pište! Co pak mu mám napsat?
Ze se mi dcera zamilovala do ra-
A teď už má?"
'Na osm set"
'Hm a tohle's mi nemohla jako
rozumná holka a upřímná dcera
všechno říci v časf Tohle jsem
! měl vědět před týdnem a mohlo
ještě nemá!" merŠánkou
'I kde pak může holka na I "To nemusíte psát ale napište
koho čekat? A kdo oak ví mí- 110 u jednoduše že jsem nemocna
ní-li on to s ní doopravdy ?Zkrátka2e mne bolí ZUDVi že mám zpuch-
a dobře tv íakn ntt-r mncíí if „ Iou tvář
-_ —
být dobře t Teď ie ale malér bo
tový: Šilhaurovic Dřiiedoii na vý
biáta mládka?' hněval se pan otec let mají mé slovo — objednali pi
přecházeje po pokoji s vyhaslou vo"'
zii cl o
c lit:
pravit hlavu Ať si má ráda koho
chce ale tu se hlásí opravdový
Ženich a tu přestává všecko: Kdo
dřív přijde ten dřív mele!"
Panu otci jako by při těchto
slovech náble byl se srdce kámen
spad'
"To máš pravdu! Tohle je3t
stará mlynářská regule a té se
držme! Tak to chce pořádek svě
ta Kdo dřív přijde dříve mele a
bašta I" přisvědčil důrazně cvak
nuv na doklad zase víčkem u své
meršánky
A ji jsem svědkem" vytasil te
v tom z pootevřených dveří mlej
nice ramenatý chlapina mlynářský
s hlavou jak věrtel a dlaněmi jako
voršovy čepici v jedné ulmačku
v druhé ruce
"Vy jste nás poslouchal za
dveřmi mládku?" pohrozil mu
překvapený pan otec
"Nic za zle všecko řízení bozi
pane otce smál se mládek
"Nedělej si žádné muky tatín
ku však já už nějak ten koš Šil
haurovi oŠroajcbluju že bude rád
že ho dostal!" smála se Emča a
Ale ode dneška za týden máme x i-u i x
„ ' " ' až jí slíbil že mamince zatím m-
výlet na Zvíkov a ten se nedá od
ložit plzeňské se nemůže nechat
zkysat!"
"Já nemluvím o výletu jen když
meri týdnem Šilhauer nepřijde
podotkla t-mča mírněti až to
panem otcem radostí škublo
uo neaeie aoutás dostat roz
um?" škádlil ii už také mírněn
"Snad!"
"No tak neŠť! tak tedy Šilhau
rovi píšu že jsi opuchlá ale do
neděle ať jsi mi jako rybka a jako
dobrá hodina to ti povídám! Pošlu
s tím práška do Dvorů ještě
dnes"
Emča se usmála kývla ofinkou
a u tekla ze světnicenásledkem toho
nezbývalo než aby oba ulekaní a
Čeho nepoví a na "toho blázna'
mládka ie bude zase dobrý
Příštího dne byl mládek kde se
vzal tu se vzal zase ve zdrávi do
ma Karamádům namluvil že si
odskočil k nemocné tetě do Pří
brami aby na něj nezapomněla
testamentu ale Emičce doručil —
voňavé psaníčko které ona po
ťouchle zulíbala celé v nevyslov
radosti i a tou fotografu! jež z
něho vypadla Ale jak se taky
nezaradovat když jí její Čeněk
její jediný Ceaěček sděluje že — v
děli z rána je zde jako na koni
aby udělal v Životě svém svůj nej
rozhodnější— "klek"! Emča okřá
la jako lučina po vlažičce Za to
chudák pan otec Čím blížé nad-
jí t veselou tváří podává list sta'
rého Silhaura Dychtivěji co živai
nečtla Ema žádnou čmáraoici ru
ky lidské' I čte:
"Milý příteli!
NáS výlet a vůbec náš záměr
zamok'! Co jste nám to sem po
slali za rabiátského blázna s tím
psaním? Sotva se ho Alfréd za
čal vyptávat na Vaši slečnu dceru
ten divný pavouk začal divoce
koulet očima a křičet jako Indián:
k té Že prý vede cesta jen přes
jeho mrtvolu! Jestli ji nedostane
sám pak Že si udělá smrt a vše
cko pobije Můžete si pomyslit
jak byl Alfréd překvapen tímto
výjevem Ale což teprv když
včera dostane list od jakéhosi
pana Čeňka Strnada horního
úřadníka z Příbrami kde jej tento
jakožto prý dávný zbožBovatel
Vaší slečny dcery zve na zítří na
Zvíkov na — souboj — Lituju
že jste mi to všechno otevřeně ne
pověděl — anebo jste snad sám 6
tom nevěděl? — Ale nahlédnete
že za těch okolností musím Vás
jakožto starostlivý otec požádat
abychom se navzájem sprostili
daného sobě slova což zaiisté
r g
učiníte svému starému příteli
jakým zůstává Váš
Max Šilhauer
správce"
Ještě nemohla Ema blahostí
popadnout dechu když jí přilít
na krk její Čeněk zatím co se ve
dveřích objevila chechtající se tvář
mládkova: "Já jsem svědkem: —
kdo dřív přijde dříve mele!" vo
lal nedbaje že ho pan otec cbytii
za ucho a rovněž vesele ho třepal
"Ty darebo komediantská ale se
svou komedií jsi nás připravil
včdýrko plzeňského!"
I nepřipravil!" obrátil se bia
žený Čeněk na pana otce "při
vezu jsme st ho sami s sebou'
'Viktoria to je jiná!" liboval
si mile překvapený pan otec
Tak vy jste čtveráci pamatovali
na všecko? No to si dám líbit
teď teprv platí: kdo dřív přijde
ten dřív mele! Maminko pojď
ty své povedené dětičky požehnat
— Dávno už neviděl starý Zvíkov
takových veselých výletníků jako
téhle neděle Pan otec Korbelík
— u vujiina 11111
první
Kdokoli Dotknula nrlvnlnk4 luimial kl
2i P?n Rcrl"Mr právníka kueoho který
( l ítoji mace crejanani
a -iin uvonv brvn Dtulouílti Xi-tf
Frank Doležal
Aeaký pr&vnilc
FREMONT - NEBRASKA
VvHzille veSkeré íondnf a nrffvnf xiiln
žitosti pří vrchním aneb kra jakém aoud
v kterémkoliv okresu Male dftkladne
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanftm ve všech řitích státu 44if
FRCUBA
ČESKÝ PRÁVNÍK
VE SCHUYLER - - NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Shuyler Neb
utrápeni pani rodíce vyvadili se cházela doba umluveného vvietu
spolu sami Pan otec vyčítal pa L Zvíkov tím bvl roztržitěiŠÍ a
nímámě kam jen dala oči že celý hlavu oořád "iako koš" Stovku
čas nic nezmerčila co se mezi by za to dal kdyby věděl kudy z
mládkem děje — paní maminka konooí Srdce už bvlo oři Čeň-
Pilka přešlapuje Že vypadal jako "9 dok"°vala' ím vSíra ie Ís kovi— ale slovo u Silhaura Polad
bílý medvěd "Šťastná moje chví- V c" ť 'csl " Jn shledával ze pude nejHp
Ie sic bvch bvl utřel hubu ii cn"su n roa10 aDal Jen P0™ držet se mlynářské regule "kdo
—ji jsem pane otče a paníma- ' n?poae' DUni D m dH PřiÍde ať ' mele"
mínko do vaší drahé slečny Emin- ' " " T? Konečně vyzáří slunko osudné
ky celý blázen!" rok "í" ?mch mladíků aedae: Matěj cídí u„itu V0Í
panímaminka pletete Emě
oči a oba skoro zavrávorali jako
by jim nohy Podrazil: "Vy?"
Mládek ale jiskře očima po
kračoval: "Buď jí anebo Žádnou!
Ano to jsem si přísahal jestliže
mi ji nedáte ta ji taky nesmí
l&Anů ilné Anmtmt nm atrXtl m LJ-
by to byl nevím kdo! Na to jsem B!?p?ir T41' °eb°ř P!" otec Šilhauer nýbrl pěkný černý horní
odhodlán ať se děje se mnou co "K ™ona' iese ůřaduíček s flekem jako komioí
paní
brami i na plesu načel
matka: "To je toho!" atd
Minuly dvatři dni — Po bouřce
sice ale pořád jesté dusno jako
pod mrakem Mládek se někam
poděl nikdo se ví kam a nikdo se
chyni kypí smetana — v tom zahrčí
a zastaví před mlýnem kočár v
Emě to brkne zapomene Že ji
maminka drží za cop chvátá k
okno a: "Jejej už ie tu!" A sku
tečně je tu ale ne nohatý zrcouo
děje!" A zdvih tu pravou lopat
jako k facce nebo k přísaze Uak
ví al z něho lei strach
"Ale člověče!" nabyla první
ducha panímaminka "pominul
jste se s rozumem? Vždyť by se
vám Ema vysmála na vrch bia vy!"
"I ta nevysmála" ušklíbl ae
txbevwOtni mládek "právě jda
cJ ti vlečko mí řekla a ncvfdi
i: t_u tovo zrzavý Silboa-
nikdy jiody a také panímáma se
utrhla: "Eb co pak se o néhol
starám?!"
ček v zadu a ještě tři rovněž mla
dí a feině oflekatělí kamarádi s
ním Nežli se maminka vzpama-
A té která věděla té se nikdo tovala byla už Emča v komoře a
na to neptaL Jakživi nechodili hází tam iuttící sukenky na sebe
ještě Korbelovic jeden vedle dra- jakoby jí nad hlavou hořelo Žád
ného tak zabroukaní a nemluvní I ný voják nedoveď by se rychleji
jako tyble dny Konečně pod večer ustrojit V tom k ní po chvíli
třetího al to nemoh' pan otec dál I donikne ze světnice hlučnf do-
vydržet Přišed si k Emči na lávko I tlesk smích i volání "Slávy:" a
před mlýnem koukal se na ni I hned na to bulí jí tatínek na
cfcvCi jak f leda pančocho a pak I dveře "No kde pak vězil lot
( V New Yorku žaloval Charles
A Hess republikánský vůdce z
35 distriktu tamní časopis Press
za to že napsal o něm: "Hess je
relým přítelem a společníkem
vrahovým" Chtěl řsoooo ale
porota uštědřila mu pouze f 7o
Jeden z dělníků zaměstna-
iých kopáním stoky v Sranton
a udeřil ve čtvrtek motykou do
dynamitové patrony jež byla tam
pomenuta Nastal hrozný vý
buch jenž vyžádal si život Italů
Francisco Griffa a Luiři Seara
nibo
'Pro nemlurBátlta
není lpiibo léku nad Cbamberlain'
Coagíi Kemedy Lahodná chuř a lé
čivá moc éinl lák tento oblíbeným jak
matkám Uki i dítkám Rychle zfaojí
knšel a tak zamezí Často zánět plio
jtně podobná následky Ve sUttuíci
případech lék tento uiíváo proti zá-
ikrtu a neslyšeli jsme ani v jednom
áe by se nebyl osvědčil Nejen ib tá~
krt vyléčí alébrž když v £m počát
eieb nemocnému podán zaskrt zoi1h
tamezl V případech modrého kašle
raporoabá ropnstitl šlemy v průďié
mel usarené a umožňuje snaií odk-
slaní zmírňuje dráždi vost bojí blány
a tak mírni bolestný kašel až konečuě
zhojí na dohro Na prodej u všech
lékárníků
Kíždý čtský farcář 1Íl Smi
sntdno mfiže skKžtt si
100 buSlů kukuřice
kdyi zaseje EABLI TTOX0W
ROSE aneb 8N0W FLAKE WHITI
SEMENA NA PKODEJ JEMNÍ U
JBAB1STB0KI
OKNA pro 18: 1100
I buN P)tl M ÍOc
Kdo koupi S hulit
duttane pytle pMdv
kem Zdliete 5o v
olkich odelln vm
obil ku plnou wmene
koku Hro Plit angl
něm nb éekr
klál kukořlcs
U
VYHAZUJETE
řtk 11 kupujete uhradal
eře ktromky ubvyk
IfmMaryaiip&aobem Za
ruíujem vám polovici
oapory kdyi objediiáut
pHmood ok tbatml
("lirPMC a tnHentm) Vám ten nejpoul-
VACE kter yáa iuíí Juké trvalé
v ayC a dobr keře a atroiuky ollU
IMF NA Jak ti"'1- "Okovat a ošetřovat
inicnv vlechoy éruaj atromt a keř
PřstuJome v rouáhUirh
troiMky kťř r&ie aonfaiba airoinovl rUU
chceme prodivatl ve primo kupujícím Pllte
ti o nU katalof kverf tasí Ume tpoe-adarma
Síoui Ciíy S88d & Horsery Co
U3C City lav
SI:
Uspesnó rolničení
závisí rjtnioé od druhu
semena jakí zasejeme
Semena naie Je? kupujícím mí
jíme Jsou viny dobře zkoiiAena a
ručujeme je co pravd dle Jména adie
nejlepší klíčivostí
yÝflfcB KDKOÍUCB SAZEÍKT:
Prldc ef the Itartk na ii m hn ?
vioe buU po ÍSc bul-lra io doech
Yítlow Dcet I rtwámt il bol s neb vra
buíli poll uu buM-amJe ul v 100 dnech
LcmI Ttmáear f IfntAt 7M l i ~
diujcti
Semena naie ntknÁnK
DOdneb! ořlSnlvo ku driiunuUmu
duxráoí tUmotapkfi dákindně le pH
CMťuJemea pKbélvnw tuk te iiĎime kaid
mu aa kiflvotadi4rota wmen riítti
iwiirm Mmiinak jaao jetele bollqiu luCniho
Iinothyi viJUÍy třtiny rrkrnvé prou
illlel) aul luipJcfae v kalM dnbé
Máme na skladě obmezenou rtuiK
ranných na severu přstovanvch OhU
Jediná dráha d Chicag
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
světla denního jc Nortb Western
dráha Vlak vyjíldí z Omahy v
6:40 ráno a přijíždí v 8:1 j veier
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omaiské
ho nejoblíbenějším Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenně do Chi
cago v 4:55 a 6:55 večer Ce
stovní lístky mažete obdržet! na
Farnam ulici v čísle 1401 v měst
ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"
Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U
J J HeivoUcy
i Cnicasa do - a—
Bodeobachu Čáklavi Chru
dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu
ku Pardubic Planě Písku
Prahy Tábora Domažlic
Teplíc atd
bramboró Jí prodáváme ca 1300 bečko
dvojnásobnou sklizen a
Druh tento
Jest rnnnílM
Piíte nám v řeci
německé
české
Ih31m3
anglické neb-
Shugart & OureiL
COUWCIL BLUFFS IA
I
1
60 vystřižfeů
2 oTd&Iů
Gfflla iU
Božena a
1É ÍEáí [Dl)
jednotlivě aaeb smííeai
a 50 centů—
kdo nám taile obdrfí od mU
světlený kreslený ob ras ksidé
podobizny dle lioosU aám mm
lné jekoi krámská eeaa rov
á se obnosu sS 00
Tt] KlECflUill CO
čeJtí mydláři
1082 W I2tt St Boalcvari
ClřCACO lit
Vm:Stmi U Val ebrbodaík a%Sa
mf dU aa aklad ad4lw aa kuarS
aMadr
I
Krá
htetl
llum
mi
Cráaé dva litomfovaoé ob-ait
t)tavjic( eeaJréT velikáer Haaa a
ku boďkf ae ora aaalkwi m~t~ě-x
'""ii lakot I i
veřeié
' swbsM
Adresujte: J I HAVELKAr
r™ rMtsr
'-TF-— - " I M m I - 11 - - ~
- 1 1 _„1 i I 1_