Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 14, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Rakouské záznamy trestního
íení vykazují o jednu justičn
vraždu vfce Dělník Fr Vondrá
ček jenž v okolí Korňeuburgu
Dolních Kakoustch živu se py
tláctvím byl před několika roky
popraven poněvač uznán byl vin
nym vraZdy Nyní vyšlo na jevo
že utracen byl život nevinného
Otec malé Kateřiny Pam páriové se
nyní přiznal na smrtelné posteli
že zavraždil služku Vokurkovou
kterou před tím svedl načež zabil
své vlastní dítě poněvadž toto
bylo jediným svědkem vraždy
Z Vidné se sděluje Že tři pražští
novináři podali prý žádost k caru
Mikuláši aby povolil na odzbro
jovacím kongresu zastoupení ra
kouským národnostem poněvadž
národnostní otázka má veliký vliv
na udržení světového míru Zprávu
o tom uveřejňuje jeden italský list
v Terstu
Cheb ski časopisy tvrdí že vláda
má v uzavřeném území zvědyjichž
úkolem jest přesvědčit! se zdali
jazyková nařízení se provádí
Vídeňský dopisovatel londýnské
ho Standardu sděluje že časopisy
rakouskézmiňujíce se o událostech
na Filipinácb Činí tak tónem Sp
Státům nepřátelským Týž dopi
sovatelpodávaje zprávu o možném
dorozumění španělsko-francouz
6kém vzpomíná) že roku 1891
Rakousko učinilo návrh by Anglie
a Španělsko k trojspolku se při
daly a jak Německo tak i Itálie s
návrhem souhlasily Salisbury
však praví dopisovatel podobný
návrh zamítl a tak jen tehdejšímu
stanovisku anglického premiéra
lze přičísli že Španělsko k troj
spoiKu nepřistoupilo a ze snad
průběh nedávných událostí zcela
jiný směr nevzal
Z Vidní dochází zpráva o hroz
nycn poměrech v blázinci ve
Štýrském Hradci Pro 8o cho
vanců jest tam pouze 450 cel V
těchto dnech jedna ze šílených za
rdousila svou družku v téže cele
' se nalézající vzdor tomu Že obč
měly svěrací kazajku Všecky žá
dosti řiditele ústavu zemskému
sněmu podané v zájmu oprav zů
staly až dosud nepovšimnuty '
francouzště vojenské úřady ne
málo zajímají se o Threaudův
kulovzdorný kyrys kterýž podro
ben byl tuhým zkouškám a všecky
vydržel Hlavní součástí kyrysu
je kovová deska pokrytá na obou
stranách jakousi látkou jejíž
složeDÍzrovna jako kovové desky
je tajemstvím vynálezcovým Váha
kyrysu je -pouze asi osm liter
Vynález je dokonalým úspěchem
neboť kule vypálená z Mauserovky
ze vzdálenosti 70 yardů se odra
žila způsobivši pouze nepatrnou
ffýhu v kovové desce Vrchní po
krývka byla proražena ale spodní
nebyla vůbec tknuta Threaud
nabídne nejprvé vynález svůj v(lá
dě francouzské kekoupeníkdyž by
však byl odmrštěn zaklepá jinde
V Anglii zatím co Američané
trpí nebývalou zimou mají jako v
letě V pátek vykazoval teploměr
v Londýně 67 stupňů nad nulou
ve stínu
LonJýský Daily Telegraph přináší
následující depeši od svého berlin
kého dopisovatele: Rozhorlení
německého tisku je zcela zbytečné
neboť není důkazu že by se byl
kapitán Sturdee z britické bitevní
lodi Porpoise osopil na důstojníka
z německého křižáku Falke: "Re
kněte tvému kapitánovi ať jde
vámi i celou lodí do pekla
Angličan nikdy neřekne něco co
by nemínil" Ji jsem ujištěn dle
posledních úřadních zpráv Ze sty
ky mezi britickým a německým
velitelem v Apií byly úplnS přátel
ské a zdvořilé Ie pravda le
Porpoise dvakráte vyklizena byla
k bojí ale to bylo proti Samoan
cflm a nikoli proti Falke neb
Němcům
V anglické sněmovně parlament
ní sekretář zahraoičného úřidu
John Broderick na dotyčný dotaz
odpověděl že vláda čeká na kon
sulární zprávu ze Samoa neili
pronese své mínění o uznání Ma
taafy králem samoanským
' Z Madridu se zvěstuje Že nrj
vyllí vojenský soud kterýž vyše
třoval ztrátu španělské eskádry u
Santiago de Cuba % července mi
nulého roku rozhodl se pohnali k
zodpovědnosti admirála Červeni a
velitele Emilio Diaze de Moreu
bývalého kapitána zničeného kfi
liku Cnstobel Coloa
ts po-
—
Z Oneido ve Španělsku se zvě
stuje že v horách severozápadně
od města toho vznikl požár a roz
sířil se na vesnice Villar Murias
Lancases a Canasvide kteréž úpl
ně zničil Mnohá stáda dobytka
zahynula a jiné vesnice jsou ohro
žovány Všecko úsilí uhasiti onen"
bylo bezvýsledné Není známo
zda nějaké životy lidské vyžádal
si rozpoutaný živel avšak venkov
sne ODyvateistvo jest poděšeno a
prchá o překot v bezpečí
Konference míru svolaná ruským
carem konána bude v Haagu
Holandsku
Z Krasnovarsku v Sibiři dochází
zpráva že majitel jistého zlatého
dolu jménem Monastyršin obdr
žel dopis se sdělením že kmen
Turguzú obývající Timurský po
loostrov v severní Sibiři nedávno
uvědomil ruského policejního ná
celníka distriktu toho že 7 ledna
mezi Komo a Pit v provincii
Jemsejské našli kajutu zbudova
nou ze sukna a provazů patrně k
nějakému balonu náležející Vedle
ležela těla tří mužů z nichž jeden
měl hlavu roztříštěnou Kolem
roztroušeny byly různé nástroje
jichž používání Turguzové neroz
uměli Policejní náčelník vypra
vil se hned na ono místo vyšetřo
vat ježto panuje domnění že jsou
to těla věttoplavce Andréa a jeho
soudruhů Balon Eagle jak zná
mo s prof Andréem a jeho dvě
ma společníky Strinderbergem a
Frankelem vyletěl z' Dánských
ostrovů ve skupině Spitzbergů 1 1
července 1897 hledat severní toč
nu Od větroplavců nebylo obdr
ženo žádných určitých zpráv g
výjimkou depeše kterou poštovní
holub zanesl na velrybářskou loď
Falke a jež přivezena byla do Ko
daně 2 září 1898 Depeše ta
zněla: "13 července 12:10 od
poledne 8202 severní šířky 125
východní délky Dobrá plavba
východu Všichni zdrávi" —
Polární cestovatelé Nansen a
Nordenskield nevěří že těla na
lezená v Sibiři jsou pozůstatky
po Andréovi a jeho společnících
Z Lima Peru se zvěstuje že
president bolivský Alonza př
obléhání La Plaz nomineloího
kapitolu zastřelil pět vynikajících
povstalců Při svém návratu do
Oruro jižně od La Plaz kde pro
uievai DÉhem války mel pouze
1500 vojáků ani polovičku počtu
s nímž do pole vytáhl Mnozí jeho
stoupenci přestoupili totiž do tá-
oru revolucionářů Zaručené
zprávy došly o hrozném řáděn
ndiánů v krajině mezi Corocoro
severně od Euro a též v městě
tomto Nedávno asi looorudochů
obklíčilo doly v Corocoro které
jsou majetkem chilských občanů a
vyplenili všecky domy Riditel
dolů jeho žena a jeden úřadník
pokusili se o útěk Když pak byli
chyceni a Indiáni odepřeli přijati
13000 za ušetření životů [jejich
řiditel zastřelil ženu svoji a onoho
úřadníka a po té spáchal sebe
vraždu
Z Cayenne hlavního města fran
couzské Guyany přináší londvn
ký Daily Telegraph následující
depeši: "Soudní zřízenec jenž
právě vrátil se sem z Ďáblova
ostrova z návštěvy u Dreyfuse
přináší zprávu že vězeS je při do
brém zdraví avšak odpírá odpoví
dati na psané otázky kasačního
soudu Jako příčinu udává že
prý odpovědi jeho jsou vždycky
zkomoleny
V Canton O zahájeao bylo
ž přelíčení s paní A Georgeovou
domnělou vražednicí George D
Saxtona bratra paní McKinleyo-
vé avšak technickými námitkám
se strany obhajoby je neustále
zdržováno
V neděli mezi 1 a 2 hodinou
ranní oloupena byla pošta v Alta
neznámými lupiči kteří ukoři
stili J150
na hotovosti a I55 v
kolkách
Co tona řikite?
Ur aábfzfm Volno stodolari odměav aa
mwtj přítmu iwrs iwy BprnuM ujt v
Ma 1 lekem Hall's Oaiarrh Cara
rJ CheiwyaCo majitele T ledo O —
My nilcMan )aae sňali p K J Cbenry po l&
im a ainevame ej ta founi Term a cpal H
ébo va v )-ho -hctxlnt'h irarmmeirha
InanfnearbniMiéhtfk rvdiml lakbokohv
oocnoaniDosevaMa jes tiraia acinu
WEfaTACX
velkoobchodní rfaáraicL Tolt O
WALDI50 KISAS M 4RVIK
velkoobch Mkáralef Toledo O
HirnaurraCaraaHra vnitřně i'l
ulic DrÍMMi aa krav a slítal blánv ItotvM-
éeni zaslána sdsraa Ka prodej Tiaca le
kárai kt OaaT-c liber
HalIs řasnily Pilníky Jeoa-aeJtepM
Vcrcjno_odyolávám
tímto vše cokoliv jsem v rozčileni
ekl panu Josefa Holubovi v tit
áni páni Sinkulovl v Clarksoa
:t v ftbcía dne 6 t ta
Z KUBY
Tělesné pozůstatky gen Cali
cto Garcii v zemi za niž on vše
cko obětoval přijaty byly s po
svátnou úctou od Kubánců i
nichž nino?í pod hrdinským vůd
cem bojovali Do havanského
přístavu přivezeny byly americkou
dělovou lodicí Nashville Jakmi
le se objevila začala hřmíti děla
na amerických bitevních lodích
na Morro Castle Vlajky na lodích
obchodních spuštěny byly do půl
stěžně a namnoze ozdobeny srnu
tecnlmi tábory Na břehu mezi
vynikajícími Kubánci nalézal se
také komodor B J Cromwell ge
nerálmajor Ludlow guvernér de'
partmentu havanského a více ná
mořnických a řadových důstojní
ků Rakev přijata byla členy
junty a dvě setniny osmého pěšího
pluku tvořily Čestnou stráž Hud
ba téhož pluku zahrála smuteční
pochod Rakev odvezena byla v
umrlčím voze k paláci a tam vy
stavena v zasedací síni městské
rady Tisíce nadšených ctitelů
Gardových přišli se rozloučit s
mrtvým velikánem Pohřeb ko
nán byl v sobotu V čele průvo
du jely čtyři Škadrony sedmého
jízdního pluku bpojených btáta a
za nim kráčely nesčetné davy lidu
a 500 ozbroiených kubánských
vojáků Gen Brooke Geu Lud
low členové jeho štábu a jiní ho
dnostáři súčastnili se pohřbu v
kočárech Na hřbitově vypálena
byla smuteční salva (-
2 PORTO RICA
Gen Henry ustanovil Francis-
co Acunu neod vislého liberála
sekretářem státu Dr Coll libe-
rál jmenován byl sekretářem fi
nancí a Frederico Degaton ' radi
kál bude nadále sekretářem vni
tra Liberálové nejsou spokojeni
se změnou směru gen Henryho
Munoz Riviera ohlašuje že půjde
do Washingtonu aby tam "hledal
úlevy od sveřepého militarismu"
kterýž prý "odcizí Portoričany
Spojeným Státům"
ZPRÁVY Z ARMÁDY
"PříruČÍ generální ubytovatel
Kimball vyjádřil se Ze dvanáctý
pěší pluk a zbytek 17 pluku pě
choty vyplují z New Yorku do Ma
nily 14 února — Z vojenské aka-
demié ve West Point vyloučen byl
kadet Charles L Baendtr z Mo-
berly Mo a F G Lane z Keo-
saugua la Jako příčina udáno
je nepořádné chování ale čeho se
dopustili zachovává se v tajnosti
— Z kasáren Jeffersonových blíže
St Louisů nastoupil v neděli dva
náctý pěší pluk dalekou pouť do
Manily — Ve všeobecné nemocnici
v Presidio Cal činěny jsou pří
pravy ku přijímání nemocných
raněných vojáků z Filipin
Dohra k Uttimerské tragédii
Žádost vlády rakousko-uherské
aby Soustátí zaplatilo náhradu po
zůstalým po rak příslušnících
padlých r a 897 při dělnických
nepokojích v Lattimer Pa zavr
žena byla státním odborem z těch
důvodu ze stávkující dělnici pro
hřešili se proti zdejším zákouům
tak že musel být na ně šerif Martin
vyslán a když se protivili bylo do
nich vypáleno Martin hájil prý
zákon kaeito dotčení cizinci se
mu protivili a proto o náhradě ne
může být ant řeči U Lattimer
padlo tenkráte nejvíce Slováků
Poláků z Rakouska -
Zpráva vyšetřovací komise
Zpráva vojenské vyšetřovací ko
mise jež svoji práci zahájila 26
září minulého roku a dokončila
teprve v těchto dnech dána byla
veřejnosti Je to "obílení" všech
hodnostářů vojenských zvláště
pak sekretáře války Algera Praví
se tam na jednom místě: "Může
býti řečeno nyní bned na počátku
této zprávy že nebylo Žádného
svědectví před námi že by byl
kdokoli z odboru války neb spo
jený s ním přijal jediný dollar
€ počest ně" Aby omluvila chjby
je£ se děly komise vypočítává
jaká byla to ohromná práce utvo
řiti armádu 263609 mužů téměř z
ničeho a poukazuje na veliké vý
sledky docílené v době tak krátké
Důtky dostalo se jedině generálu
Milesovi kterémuž bylo prý naří
zeno sekretářem války aby vyko
nal prohlídku různých táborů on
však neuposlechl a odpověděl le
to přináleží jemu prohlídku tako
vou vnaříditl Tábor Thomasův
na kterýž nejvíce stížností dollo
prohlášen byl za úplně nevhodný
pro shromáždění většího počtu
vojska
Ztitřesii v MlMti
Depeše došlé z okresu Porte r do
Iadianapolis sdllojí ie prudké
tyla tan pocftlao v
škozeno v Chesterton' vesničce
blíže Valparaiso Na mnohých
místech způsobeny byly v zemi
trhliny dva až tři palce široké
Porouchaný' parník
Z Ponta del Gada na Azor
ských ostrovech se zvěstuje že
britický parník Weehawken přive
zl tam 25 cestujících z parníku
Bulgaria kterýž vyplul 25 ledna
z New Yorku do Hamburku
Weehawken přinesl zprávu že
Bulgaria potácí se bez vlády na
vlnách asi Soo mil od Azorských
ostrovů O osudu ostatních cestu
jících není ničeho známo Když
výše uvedená depeše byla ukázána
hlavnímu jednateli Hambursko
Americké společnosti v New Yorku
Boasovi pravil týž Že na parní
ku kterýž nemá žádných kajut
nalézalo se 47 mezipalubních ce
stujících většinou Němců z rů
zných částí Spoj Států a 75 plav
ců pod velením kapitána Schmidta
Dále vezla loď 155000 tun nákla
du a 107 koní
Smutný osud brusliíS
Krutými mrazy posledních dnů
utvořil se kolem břehů jezera
Michigan tak silný led že mnozí
brusliči odvážili se na jeho hladký
povrch V neděli také bylo na
ledě blíže chicagských předměstí
Rogers Park a Lake Forest Živo
V tom však ozval se hrozný pra
skot a ohromné kusy ledu začaly
se trhati a plouti dále do jezera
Ti kdož byli blíže pevniny vy
skočili na břeh avšak Šestnáct
brusličů unášeno bylo s velikou
rychlostí od břeha Přivolána byla
policie ale ta nemohla ničeho pro
ubožáky učinitižponěvad plovoucí
kusy ledu překážely plavbě Člunů
Konečně podána zpráva do Fort
Sheridan kde nalézá se třetí pluk
pravidelné jízdy a vojákům také
pomocí záchranných člunů poda
řilo se vysvoboditi deset brusličů
většinou studujících z university
Lake Forest Ohromná kra ledo
vá se patrně roztrhla a šest členů
neblahé družiny zaneseno na ne
zamrzlou hladiuu jezera Michigan
Jsou to: Právník Elmer D
Brothers I7letá neť jeho slečna
Manneyova Chauncey Manney
synovec lirothersov a ueorge
Mallory Guy Carron a Artiiur
Fletcher studující z Lake Forest
university
TRŽNÍ ZPRÁVY
UbicaKo dne IS února
Dne avětl ra narozsni Lincolnu Ulnwl nři
padalo na v6'rejnk proto Jeolillui burs la
vrna Viruíen!itiil Koncem ledna vmlklo v
omniím irnu unicHKiKeni piminulu v králko
sil a ceny vtech plodin opec viee méné ouímb
Iv Nelvětii ocbHlilont Ihví viak dírmIi-h
'bo£i hiuové klorái u iklenla skoro na rnn
drivějií Lépe se drieia cena pro budouc
nost nym se opět eeiiy trocnu upevnily a
to hlavni i príčniv Iři skutích mrata Jeí v
poalediiMjh dnei-h paaovaly takměř p o lé
zt-ml Jťllknz na n o) sněnu hvlo máio a se-
Jména v krajinion k ie se ozlmka nnJHo)-ieJI
peHtuje sem Dyaakoro noia poiiěvaat v led
nové oblev snih roxtil panuif obavy t-
oumkii jHt znacne uirasy poakoiena a proto
Devnei! Jhií cena
V solHitu prodiv ila se Červeni í í opřt ra
íuhvsií' Biuicuvy pro Kveten niavinjl se po
7Sa proiervenecíl! Jarka ííslo t Jestia
no az 4 1 ti a tvrua of
Kukuřice která! rovníi voení ochabla je
toho se skrovný privoz svěilti o rkrovné skli
nyní saae pevuejti a sn niavne následkem
divá se nyní za 3 H&iH pro k včten 37 ai 37tf
sni roku minuieno atiozi notové eism i u
uieno 1
za 3 Vít
a pro terveure iiHt
Uves mi pro spotřebu Minou odbyt velmi
dobrý a protočena ťihoi xumpi ťrodivi e
íixlo za al ZSH bily n ai í '
Zito trochu v cení pokleslo vlak nyní Jest
upec ustaienm prouavaae ca ao7fe
Ječmen nejovi valné zrniny a prodá ri
nyní za 43 ai i! dle JakosiL
Lněné semeno tni retin dobrou a pevnou
C I prodává se za ILI6 se severoiápadu lllv
Semeno h ijinkové (timotby) jest za 2349 a
jeu-iove sojw
Hovězí dobvtek bvtvtfdnl minulém cen
ochablejii a noklesiejií a st ponikud se znovu
upevnil prodává se levněji nes poáikeia mě
síce HHvoz Jmt náoedkem silořeb tnrasi
orbablým ale zánivei odbvt t té samé priíiny
Jeel saliélm eJlepl vyiwaaé tuí é volila
tělní proúávaji se dnex po 0 íiHIS pikoé
f i sM4i w pnctreani hwuiiv a neic
rtne -é 4 li ai 4V Voli k iira UMttiM
západní krmené voli UJ! ai kM a teiassk
tLW ai áOO
Vepřový dohytrk byl počátkem min týdne
ceny ot-naiejs
viak ku fkioaka zse stonu
a nrodává
ny ni nnrejny po KTIKM w
a pékný ai aejlepií
O utahá IX inora
PHvna dobytka setrvávi orhab'ýtn násled
kem velké zimy Také trb sdrjái pocítil tro
cha ocbabloat týUul mlouléui véak netoa
nitrou jak trh východní Krui ných vo i po
ema poměrné nyní iro nu více pr vazrti
viak málo lest Ukových Jel by byly vvkrm-
ay do! aoy přinesly mnohi pK ! nýbri
veisinapnxiaasezassswx jatec i krary
a Jalovic platí doli obalojni til4uu
Vol k lira lou cenv ochab lé ív áité Dlaou-ll
pékuýml Nejlépe s plail pékué a mladé ol-
ky frodáva w iM w rnvoai
lém lídnl bfllak následuje:
Hov Veof nrm
lvíkem za tento tyieni"vn wi 17114
Týdea Hontíci inora I1M M7at rflftj
" xa leona imivi snH Z471
" - tl ledna I" 4SIM1 I7U
Větrovy dtbviek prodává as vfin-Ti po
isMumsifiyu penny (Mail mbim sjtiH
Vetra aáletiuiia sliuvrb mraii slHinall
v peue a pnaiavaji se aym jis pnws:ir tuc
Manin prodává sa tavn: ohyéelne domácí
bradách ts ai I le aejlepií stolní U ai lác
S mávlovca 14 ai Wc
Dribei leat erni opět ctti Devaěltt a vri
lep cr il vé prodit aji set ta c ablU s a %r
kacbny a busy iivé 7 aabiti (L krucasM živí
T al S aaidti M ai II
BramKory pikae trorka stouoly řlellrad
pyt k-h jwa pu 40 ai kav oy eVjoé ai 4ac
Jablka svarvávaj drahá 4 SO ai M M rad
irftn bil le sa I ai ls
Heno d rtré pr alsvi ae aa CUM at T91 tona
Uathuř Oo Z Kebraska City Ja aá4edi:
urnv aaza aasra aam neoraaaa nrae a
Cs1 CVt
loleaé vylnle kaMé váhy lib I
OJCIIID Il
"evvpálmýmtaaaa t
kotké velké kam Mm ai IX
- Mata ai isi ! 11
testera eyleMé H svat WVaéJI mH vyks-
aa eyrova 1 saas itrsen aa ryaacia
tM LoalaUéeora
fen Ira mdlvi w srval amH íeááe £r
atta a a4a4t)aesraná avTIHainH f0
k veteši 7a% ar est vsaet 1 nmttw
RakatVe MfeM Maatek tHsastf tsai
nsjHsmalila: vsotxxa avnsMvaist aeěiaasa
sa-esaorasH-pra a vnra ax a
aarOilim aásaara
-~ Jh mm$ faesw BMaacaM p-
-SI i
Mimoraaov íiojitoi
Chřipku zase víeobecně ee jevf a stala se
epidemickou Každý lékař ví že pí ichiizí
nísledkera silného nag' uzeni se Chřipka
vžily zachvátí Dej'nbií čiísté ústrojí tě
lesného a v tom pnívě spočívá to velké
nebezpečí nemoci této
13
dodělal se v nemoci té takých skvělých hojivých dspěchft že 1 lékaři
poznali velikou jeho cenu a často je svým pacientům předpisují
Ono zahřívá krev utiší nervy zmírní bolesti posilní ústrojí tak
odstraní chiipku v krátkém čase
Upozornění! Prodává se v povodním obalu a to pravé má podpis Dr Ang
Eoeniga na obalu Není nikde v obchodě jinak než v p&v obalu k dostání
S[ĎH liQlpyěJhlčirliiil SfóllčinIčliSJSní PlISInllSrBlISSčUSJ SI@Jňl@l@lSI nplItOípiJSlS1]!! čTÍEUSIčlIĎTIčlIgaS
SOUTH OMAHA
— Na rohu 26 a Q ulic povo
lila v pátek ráno záklopka na hy
drantu a voda zaplavila ulici skle
py a vůbec důkladně "dohřála '
okolní občany kteří beztoho ná
sledkem neustálé zimy nalézali se
ve Špatné náladě
— Pomýšlí se zde na založení
stálého nemocničního spolku a po
stavení samostatné budovy Zdali
byl by to moudrý krok ovšem ne
lze říci neboť často na vydržování
přítomné nemocnice z níž město
nájem platí peněz se nedostává
Dnes večer konána bude schůze
občanů v kanceláři Dr C M
Schindela kdež o předmětu tom
bude rokováno Náklad na stavbu
vypočten je na I5000
— Prostý vojín Ralph W Kells
zabitý v první srážce Američanů s
domorodci na Filipinácbbyl dobře
znám v South Omaze Náležel k
místnímu táboru Synů veteránů
kterýžto spolek v poslední schůzi
přijal soustrastnou resoluci nad
předčasnou smrtí jeho Tělesné
pozůstatky Kellsovy budou sem
přivezeny k pohřbení
— Jack Leonard starý "lékař"
kuřích ok vzat byl v sobotu od
poledne na policejní stanici v běd
ném stavu Byl opilý na mol a uši
i prsty měl omrzlé Ve čtvrtek od
poledne Leonardova bouda v uličce
blíže Delmonico hotelu shořela a
ježto ubožák neměl kam jiti pře
spal noc ve zříceninách V sobotu
mohl se sice pohybovati vypil
nějakou "pro zahřátí" avšak uši
ruce i nohy měl tak omrzlé ie na
něho byla upozorněna policie Na
lézá se dosud v městském vězení
bude však učiněn pokus dostati
jej do okresní nemocnice neb do
chudobiace
— Táboru Žižkův Dub č 115
VVoodman of tne World v South
Omaze bylo povoleno Hlavním
Řádem přijímati nové členy za
částku řioo vstupného Lhůta
povolená do 3 března 1899 Kdo
by si přál přistoupili ku táboru
našemu nechť neopomene příležitosti-
této použiti Přihlášky nechť
se dějí do času toho u kteréhoko
liv člena aneb tajemníka táboru:
James W Formánka 418 se v
35 ulice
— Do jatek přiváženo je nyní
více pošlých vepřů nežli za hor
kých dnů letních Jako příčinu
udávají kotnisionáři že vepři k vůli
zahřátí nalezou na sebe a ti spod
ní jsou buď zadušeni neb uma-čkáni
BOSTON f STORE
na 1© a ZDouigaas uJL
nyní nabízí jedinou a poslední příležitost v roce
koupití —
LACINÉ
Celý náš sklad šatní rozdělen nyní jedině na 2 díly a z
obou těchto oddělení máte neobmezený výběr za
následující dvě stejné ceny totiž:
Mužské #18 I20 a I25 obleky
a mužské f 18 $20 a J25 zimníky a
Máme neobmezený výbčr mužských #10 t 2 a $15 1
obleků a muž #10 $12 a líc svrchníků kalmuků I
Vvbefte si dle Hbovftle ve-
skerten naskyt n ia
doiz) olileka nebl
viecb trr-b inu?tkťcli
♦I8a$i5 timolká
zahrnujících neJlepM vlněné
ksinirové oblekv: neiietnnfiM
obleky a vlněné pHae tkané
obleky hedvábím I satinem
HKtMvaaC obleky otdohné
kottké obleky obOky a clay
rorsied Jitek a Prlaí Albert
olileky Jakoi i viecbay S18
a wn tímDlkv a kalaiaky
bicU ai a aicb v j brati ta
0990
Stojf ad 11100 do sSS OOJedcB
m nn í
kalmukb li tW
mm
WHSJSIBgyRSraiB
a ' f
cnripKy
— Mike King mešká na bytu í
stravě ve vězení pro útok s úmy
slem těžkého tělesného zranění
Popíjel s Jamesem Fraleym v ne
děli až do pozdních hodin ranních
v jednom hostinci na O ulici kdvž
- - -# j —
tu dostali se z ničehož nic do hád
ky a Mr King povážlivě polehtal
Mí Fraleyho kapesním nožem
Zprávy osobni
- Pan Sinkula oblíbený ho
stinský a Hcitant z Clarkson jest
dnesv Omaze a navštívil nás dnes '
ráuo Sdělil nám že poměry a'
obchody na venkově jsou dobré
Za příklad uvedl že při veřej-
né dražbě na farmě pana
Cibulky ve kteréž za
více než £2000 ztrženo bylo až
na jednu prodej bylo vše hotově
Nový parní mlýn Clarksoaský
každým týdnem nabývá větší obli
by a jelikož platí dobrou cenu za
pšenici dojíždí nyní do Clarkson
osadníci z mnohem větší vzdále-
nosti než dosud
Majitelé bostonské dvoustěž
fiové lodi Mary Gibbs jež před
150 dny odplula do Para Brazí
lie vzdali se iiž narlřip ¥i i! Irrlv
uhlídají Není pochybnosti že
se stroskotala a plavci počteni
osm zahynuli
Spolkovým soudem v
Deadwood Již Dak pokutován ?
byl Albert Fisher $ 100 a poslán
na šedesát dní do vězení pro pro
dej kořalky hochům v indiánské
škole v Pierre
William Thompson zámož
ný farmář bydlevší 1 5 mil sever-
řezal se v úterý Zanechává
manželku a dítky Příčina sebe
vraždy známa není
ui p ei nauč i rn
II Úl OLUnilL u vv
obchodničíš
ittrKn nádobím roitr
v čísle 407 409 411 sev 85 ulloe
South Omaha
JB3aBBsaB_ Teleřoa SU '
Zboží
se prodává dle libosti buď za hotovi
neb na splátky
41tf
G H BREWEU CO
pohrobníci a pojcovatelé koni
430-41 se v 25 ol So Omaha Neb
-tř jÉBtaaBtaaa-Tetefeii cílsoM-
OBLEKY
uky [
S990
$490
kalmuky
za
za
Vyberte si dle libovfile a ve-
řkerch 10 $12 a 115
ohlekft aneb mnakf rbj
110 112 113 Eimnikb
a kzlmukfi aahrnujícf veškeré
malaké celovlořné obleky ck
viotovi BJufzké obleky a tweetl
lítek obleky ca ankea dotaa
tkanch jakoi i ylasenkovek
kažmírt — aneb veikeré aial
Ai fciz9DÍky a kalmuky ai p9
rad prodivané aa $10 ai $! '
B7BÍ mfiiete ai a aich vybrat] t
buij $ioic9 a $150 j :
a ? v