Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 14, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Pokrok Západ
8Ml-Weckly Edltkttt
PablUhed by National Printín? Co
509-11 So 12th St — Tel 1008
Subscrtptloi ty maH
$250 per year
Vychází každé Her a pátek
Yydává - - - Národní Tiskárna
509-511 Jlžaí 12 BiJci-Tekfoe 1008
Řídící redaktor J Rosický
Předplatné i
V místí dodávkou do doma bez přílohy S300
8 přílohou — 3
Poiton pro Spojení Štíty a Kanadu bez
Knihovny Americké 4-M
8 Knihovnou Air 'říčkou
Do Čech bez pKloby - 30°
S přílohou
KaZdy předplatitel oprávnin Je k prémii
Ohlášky
Drobní a r&zní oblálky uvereJBujeni pouzo
u kdyl peníze k objednívce pHIoieuy Jsou
Amniml hláv olivéťlné velkosti neore-
aahuji i pulec čítáme 7ftcentn tu třikrát Za
razná ooiaaem oianujiraui umru jm- -
me 1100 ' tři pulce za kaide uveřejněni
vwhi L 'í nrnii nřiloži onlednávcn tolik
peněz Jak elko ohlaiku míilai přeje Ceny
ohiáiek na delii dobu oznam! ae ochotni na
požádaní
- Zásilky peněz
Jsou nejoezpecnfjii kdyl se koupi na poeti
neb expressu "Money Order" a týž um ae
aaále Té v registrovaném dopise aneb po
ni:iLiui hanknvní lest zásilka jista Kdo
chce platltl "checkem" na bank necbf zalle
o 35 centů vice proto ie tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omahu Chicago neb New York Na
aniste drobných peněz přijmeme té 1 I- a
centové kolky Víecbny zásilky nechř Jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Nebi 14 února 1899
NEJPODAŘENÍrŠfM "VALENTAJNEM"
překvapili strýčka Sama domorod
ci filipínští
Mc-OVÉ DRŽÍ POHROMADĚ KDYBY
nebylo McEneryho a McLaurina
tedy by se nebylo splnilo toužebné
přání McKinleyho a nebyla by
smlouva míru došla potvrzení se
nátu
Sen nebožtíka Blainea se ko
nečně spinu Jiho-americká re
publika Chili konečně vstoupila
do mezinárodního svazku ameri
ckých republik tak že všechny
isou nyní' ve svazku tom zastou
peny
Žijeme již nyní úplní ve znamení
trustu od kolébky až k hrobu
Máme trusty na výrobu kolíbek
na výrobu cukrovinek na výrobu
gumy k žvýkání na výrobu opoj
ných nápojů na výrobu šněrova
Čěk i na výrobu rakví
Odsuzovati pournu presidenta
a velebiti Bryana za to že tu po
litiku podporuje to může jen bez
zásadní chameleón který nechce
jednou vedle katolíka ani bydlet
ale podruhé slouží velebníkúm ze
vší duše své ze vší síly své i ze vší
mysli své
V MISSOURSKÉ SNĚMOVNĚ NAVRHUJE
jeden státník uzákonění pěstních
zápasů a jiný filosof žádá sněmo
vnu illinoisskou aby zbudovala
pomník zesnulé temperenční apo
Stolce' Frances Willardové A
potom ať někdo řekne že se záko
nodárci nestarají o zájmy lidu
WlUMM PWTCHARD MORGAN JENŽ
získal nesmírní cenné Výsady pro
jistý anglo-americký syndikát od
Čínské a koreáoské vlády praví
Ze "lze tam dostati práci (dělníky)
po 12 centech denně" Zdejevča
no připomenout! Že co nejdříve
t touto "prácí" bude nuceno sou
těžit! americké dělnictvo i
V jižní Dakot jak známo odhla
sovali si voličové nepatrnou větši
nou zařizování a vydržování sa
loonů státem po spúsobu Jižní
Karoliny Jelikož kdo řekne a
musí také i říci navržen jest tam
ve státním sněmu nyní dodatek k
ústavě kterým by umožněno bylo
stitn dělati více dluhů aby mohl
putyky zřizovati f
Sděluje se že poručíc Hobson
přijel do Kubě ▼ Japanska kdež
bvl uvítán s velikou slávou Zprá
va tato potřebuje ještě potvrzení a
sice s dvou příčin Předně ne
aďUaje telegram e by jej byly
hezké Japanky koupaly jak podle
iedaoho světoznámého cestovatele
každému hosta činí a za drahé
nepraví telegram také nic o hu
tUkoviol a to přece jest e jmé
nem Hobsona nerozlučně slou
čí o
S rtm utácaá rtSto vplatwost
nová t'l tsiretiJ poUd y
i-~rf-I te ceunovuje C adaa
rr i ~
í 'A ttí ta t=í -— 7
) — r-V : =f ?
odbor válečný zavádí militérismus
v zemi proč on by nemohl zavá
dět všeliké chikaneriejimiž trápeni
jsou podán ní evropští
A posud ještě nedošel potrestá-
ní Capt Oberlin M Carter o
němž vyšlo na jevo hned v roce
1897 že spolu s kontraktory při
práci v přistavě v Savannah Geo
ckradl zem o dva miliony dolarů a
kterýž odsouzen byl po zevrubném
vyšetření vojenským soudem pro
podvod a spiknutí k nečestnému
propuštění z armády pokutě $5000
desítileté káznici Sekretář vál
ky Alger drží na něm ochrannou
svou ruku a chce jej buď jak buď
před potupou touto zachránit
Nejen že rozsudek posud presi
dentu nepředložil nýbrž zjednal
advokáta bývalého sen Edmund-
se aby někde nějaký háček vyhle
dal na jehož základě by se mohl
rozsudek zvrátit a chtěl vyplatiti
jej z peněz jež byly povoleny na
přípravy ku válce se Španělskem
Však kontrolér Tracewell odepřel
poukázku potvrditi To vše svědčí
pouze jenom o nezměrné špinavo
sti sekretáře války Algera
Do San Franciska přijel z Číny
na parníku America Maru lord
Charles Beresford admirál britic
kého loďstva Do Spojených
Států zavítal jako komisař sdruže
ných obchodních komor anglic
kých Beresford je horlivým od
poručovattlem tak zvaného směru
"otevřených dvéří" ua východě a
během rozmluvy s novinářskými
zpravodaji následovně vyložil co
pod názvem tím vyrozumívá
Znamená to jednoduše ze na
místě "sfér vlivu" což jest pouze
jiný výraz pro rozdrobení Čínské
říše Anglie Amerika Německo a
Japonsko společným dohodnutím
udržovati mají na dalekém výcho
dě svobodné a rovnoprávné ob
chodní výhody pro všecky národy
V tom míněno jest zreorganisová
ní čínské armády pod evropskými
důstojníky i poddůstojníky tak
aby čínská říše mohla býti náleži
tě střežena a života majetek byl v
bezpečí Za nynějších poměrů
lůza a vzpoury každou chvíli ma
řiti mohou živojy lidské i majetek
jako se skutečně nedávno stalo
kdy asi za 6000000 taelfl majet
ku náležejícího francouzským mis-
siím v západní Číně bylo zničeno"
Admirál Beresford je toho náhle
du že clo čínské mělo by býti pro
všecky národy stejné a kdyby
snad něco následkem toho ubylo
na důchodech říšských mnoho
krátě nahradily by to koncese na
dolování nesmírných poklad" ne
rostných a podobné výsady Kdy
by směr odporučovaný Beresfor
dem vstoupil v platnost zoame-
dalo by to otevření všech čínských
provincií ostatnímu světu Potom
by se Číňané měli rozhodně dobře
v ___________
Pékné vyhlídky
Když po vypuknutí války ulomil
kongres daií válečnou těšili se
mnozí když ne všichni že to není
na dlouho Že se Španělskem bu
dem brzy hotovi a pak také že po
mine potřeba placení těch zvlášt
nich daní válečných Však nyní
by mohl již každý takový bláhovec
otevřití zraků svých a poznati že
politika kterou jsme nastoupili
ve4e ve strěru opáčném a jestliže
v ní setrváme není nejen ani té
nejmenŠÍ vyhlídky na zrušení ob
tížných a nepříjemných daní ba
naopak spíše můžeme hleděti vstříc
jich rozmnožení a zvětšenu
Až do nedávná pýchou okazo
vali jsme na finance této země
kteráž aniž by ukládala občanům
svým nemírná aneb obtížná bře
mena nemusela zápoliti každo
ročně a deficity Honosili jsme
se tím že nemáme ta Žádných
kolků na kteréž bylo by potřeba
pamatovat! při vyhotovování ú
řadních aneb jiných spisů a vše
lijakých těcb jiných rozmanitých
daní jež obyvatelům evropským
život strpčuil Teď vlak o nás
jii nejinak A také na deficity
pokladně zvykáme ťocali jsme
zvykatí na ně za blahoslavené éry
Clevelandovy a jak se podobá
budeme v nich pokračovat!
Za měsíc leden levf ae mezi
příjmy a vydáním vzdor všem
těm válečným daním jel platiti
musíme deficit #9500000 Cla
bylo přijato okrouhlou sumou
St 8000000 'což jest vfce než v
kterémkoliv jiném předcházejícím
roce od roka 1893 Černě ostat ri
l"lztdf f 11000000 o #13000
r~ i el j lei
a námořní tpotreDovat 1 v leanu
$23850000 nepočítaje pense
jež obnášejí kol #13000000
Obnáší tedy již nyní vydání odbo
ru válečného a námořního více
než #35000000 měsíčně neboli
přes #400000000 ročně
Tyto výlohy nebudou zmenše
ny nýbrž spiše zvětšeny bdčiiu
jsme již že sněmovnou poslanec
kou prošla předloha povolující
rozmnožení armády na 60000 až
100000 mužů a připočítáme li k
tomu co vyžadovati bude stavba
nových válečných lodí zřizování
opevnění a jiných výloh v tom
ru musíme mítis jistotou za
to že vydání jež učiněno bylo
minulý měsíc na vojsko a námoř
nictvo bude asi stálou položkou
každoměsíční zdali ne ještě větší
Také pense budou ovšem zrůstati
Ještě jsou statisíce žádostí vojínů
z občanské války o pensi nevyří
zeny a již k nim budou družiti se
četné žádosti vojínů z války špa
nělské filipínské kubské a jiných
jež nás očekávají tak že břemeno
pensí zrůstati bude měrou nesne
sitelnou A čím se budou krýti tato vy
dání zvýšená? Dojista ne z pří
jmů našich osad jelikož se vyhla
dovělí polikáh kteří tam budou
posláni aby osady "spravovali"
ďojista o to postarají tak jako
před nimy úřadníci španělští by z
příjmů nic nevybylo Budef do-
jista mezi nimi málo takových
iakvm bvl onen úřadník kterýž
vzdával se úřadu proto že mu ne
přinášel dostatečné příjmy a jemuž
protektor jehož přičiněním úřad
obdržel odpověděl: že musí býti
prahloupý osel kterýž nežere
kdvž iest u plného Žlabu
Až do nedávná spoléhali jsme
se vžriv na to ze vydáni vládni
kryta budou a také byly vždy i
příjmů celních a berních na něko
lik málo riředmětů luxusu lako
opojné nápoje tabák atd Však
tyto příjmy nepostačují více a ne
budou postačovat! v budoucnosti
Náš průmysl zrústá a mohutni ve
všech směrech a tím umenšuje se
přívoz výrobků z cizozémska
avšak zároveň umenšuje se i pří
jem ze cla tak že v budoucnosti
musí tato země bráti útočiště
ukládání daní zvýšování berní
ukládání cla za účelem zjednání
příjmu totiž na předměty takové
jež zde nemáme nevyrábíme neb
nepěstujeme kteréž miti musíme
a jež clem pouze jzn zdraženy
budou Také přívoz z našich
osad bude-li se díti bez cla spů-
iobí ovšem valné zmenšení příjmů
země tak že neočekává nás sní že
ní aneb odstranění nynějších daní
válečných nýbrž doiista valné
ještě zvětšení
A v ťm rozčilení jež spůsobilo
vítězství zbraií amerických nad
nepatrným a slaboučkým Španěl
skem a nyní nad polodivochy bo
inicimi na ruipioacn luxem a
šípem proti nejdokooalejší a nej
vražednější zbrani palné popletlo
tak zdravý rozum lidu že nevidí
propast do níž se střemhlav řítíme
NEBRASKA
— S obchodním jednatelem J
M Scottem z Umahf splašily se
koně na cestě z Fairfield do Ed
eara on vymrštěn z vozu zlámal
obě nohy
— V Kearney vyhořel v neděli
odpoledne ve dvě hodiny příbytek
Kerrův a před tím ve tři hodiny
ráno téhož dne zničen obchod
doutníkářský pana AJ Sharretta
— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf
— Maršál v Pierce zatýkal
minulých dnech hospodáře kteří
nechali státi své koně bez přikryv
ky v třeskuté zimě na ulici Bylo
by dobře kdyby měli takové mař
lály všudel
— bvoDodornysiní občane ve
Weston ae mohou těšiti Prohi-
čácí tamtéž sestupují se totiž
protísalonářskou liga a budou prý
přísné dohlížet! na plnění zákona
zejména nedělního
— Cukrovarnická společnost
která a Fremont stavětí bude
letos cukrovar nzavírá již smlou
vy na pěstovaní cukrovky a sice
za týchž podmínek jako druhé
cukrovary v tomto státě
— Ui nulou středo byla odve
zena manželka p Johna Babáře a
rno do atitE_to blázince v pra-
Wymore a rodina málem byla by
uhořela Vyšetřováním seznáno
že oheíi byl asi založen zločinnqu
rukou a v podezření jest jakýsi
ack Shearer kterýž prý vyhro
žoval mstou majiteli domu v němž
Shelley bydlel
- T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
olik jinde (dt 11 tf)
— V úterý týden vyhořel krám
pana L fishla v ťisnemne
jak se dočítáme v Niobrara Tri
bune Ohefi prý zavinily dítky
kteréž si hrály se sirkami Bože
co by to bylo hraček jiných kdyby
se byly nakoupily dítkám za to co
majetku již zmařeno bylo násled
kem hraní si se sirkárna
— - Ve Schuylerském Quill čte
me: "Vláda právě nahradila násle
dujícím občanům z Dodge County
ztráta kterouž utrpěli ukradením
dobytka Indiány v roce 1865:
Mrs E C Usher #800 E B
Brugh #500 EHBarnage #400"
— Kdy pak asi dojde na staré če
ské osadníky v Knox Co aby těm
také nahraženy byly Škody jež
jim Indiáoé spůsobili?
- Auditor Cornell propustil
jednoho ze svých příruČích a sice
Sam Lichty kterýž měl na staro
sti záležitosti pojišťovací Tvrdí
se že učinil tak z dvou příčin:
Předně proto Že Lichty byl pů
vodcem nyní v sněmu se' nalézají
cí a k obmezení pojišťovacích
společností čelící předlohy a pak
že vždy odporoval svobodným
jízdním lístkům na které si pan
auditor potrpí
— V Snyder byl zatčen John
Schwanka obviněn jsa ze zúmy
slného poškození na těle a smrti
igletého mladíka Charles Leh
man na une 23 ledna totiž pře
jel jej zúmyslně na cestě Leh
mann bvl při plotě mimo cestu
ujezděnou a Schwanka vyjel
cesty proti němu Lehmann se
vyhýbal jak mohl avšak Schwan
ka buď ze zbujnosti aneb ze zá
ště neboť mezi jejich rodinami
panovala nějaká nevole obrátil
vždy koně ihned směrem v jakém
Lehmann utíkal a konečně jej do
stihnul a přejel Vida že jej zra
nil naložil jej na vůz a odvezl do
mu ale Lehmann minulý týden
zemřel
— Koncem minulého týdne na
lezen byl v hotelu Lindell mrtev
host kterýž se zapsal co Frank
Woolcatt Při samovraždě by
velice Šetrným vůči hotelu Roz
prostřel totiž prostěradlo s poste
le na podlahu do prostřed něho
dal nádobu a nad touto přeřízl si
hlavní tepnu na krku Krve byla
plná nádoba a když již život uha
sinal odvlekl se ku stěně kdež
nalezena mrtvola jeho v postavě
sedící Byl z Bellaire Michigan
kdež zanechal rodinu Porota
koronerova vynesla přiměřený vý
nos když ale pohrobník přípravo
val mrtvolu k zásilce do Bellaire
shledal Že mimo rány na krku
měl ještě čryry u srdce
— U Barneston -přišel o život
nějakým záhadným spůsobem
kterýž posud nebyl vysvětlen sta
rý a zámožný krajan ť raníc nusa
jehož manželka minulé leto spá
chala samovraždu skočením do
studně O smrti jeho sděluje se
následující: Popíjel během dne
značně a u večer nalezen byl za
jedním salonem ležící Hostinský
nechal jej dovésti jedním ze sklep
níků do prázdné maŠtale kdež
měl ložnici mladík jménem Ludvík
Jíša jemuž dal Husa na starost
zaplatil mu 50 centů za to Jíša
seznal že Husa krvácí i ptal ae
sklepníka na příčina toho Však
tento odpověděl že žádné krváce
ní nepozoroval Jíša pak Husu
trochu omyl zabalil jej do deky a
nechal jej ležeti na podlaze sám
pak též na odpočinek se položil
Asi o půl čtvrté ráno vstal aby
rozdělal ohefi a ta prý Husa a ním
mluvil ale o několik hodin pozdě
ji nalezen byl mrtev Když to
zuštěoo bvla světnice v niž ae
mrtvola nalézala uzavřena a kdy
za několik hodin koroner zahájí!
vyletování shledal že krysy ne
božtiku nos ohryzly Koroner
shledal Že Husa krvácel a ránv na
zad hlavy a porota vyaesla nález
že zemřel následkem poranění
tobo jakož i následkem pití a na
stydnutí Husa byl dlouholetý
Osad tikem nébrasakým Bydlíval
v :
oddán pití a o poučení málo dbal
Zůstalo po něm šest dítek z nichž
jedna Anna bydlí v Omaze
Státní sním nebrasský
V situaci senátorské nenastala
posud Žádná změna Při hlaso
vání včerejším byl značný počet
nepřítomných a tím se vysvětluje
skrovný počet hlasů Allen ob
držel hlasy všech přítomných po-
pulistů počtem 40 Hayward 29
Thompson 9 Webster 6 Field 3
Weston 4 Reese Foss Van Du-
senLambertson Adams Cornish
Hainer a Jensen po jednom
Nyní připouští se možnost že
tento týden dospěje se snad k ně-
akému dohodnutí Až dosud
stojí v cestě pouze jen Thompson
TýŽ drží 10 hlasů avšak má se za
te že více jiných jest připraveno
k němu přejiti kdykoliv by je po
třeboval Všichni ostatní kandi
dáté jsou ochotni jiti do kaukusu
a býti s výsledkem téhož spokoje
ni Thompson však požaduje
tajné hlasoyání spoléhajíc na to
že by v kaukusu hlasovali pro
něho pak mnozí kteří nyní se
bojí vůči veřejnému míněni Čle
nové sněmu však počínají býti
netrpělivými a jest pravdě podob
ným že Thompson neb neTbomp
son dojde k nějakému dohodnutí
během tohoto týdne
V senátu prošla předloha poda
ná senátorem Crow ku třetímu
čtení aniž by odkázána byla vý
boru Předloha tato jest usneše
ním kterýmž se vláda upozorňuje
a vyzývá aby učinila potřebných
kroků a donutila zbankrotilou U
P dráhu k vrácení pozemků jež
jí byly dány údělem k podpoře
stavby Dráha tyto pozemky za
dlužila a nyní mají býti pro dluh
tento prodány ačkoliv jsou až po
sud patřícími Spojeným Státům
totiž v jejich jméně Různé před
lohy projednány byly v zasedání
plenárním V sobotu zasedáno
pouze dopoledne a projednány ně
které předlohy Včera v setiátu
hlavním předmětem jednání v ple
nu byla předloha povolující zvý
šení daně pro universitu skoro
trojnásob ze mills na 1 mil
Tato předloha již sněmovnou byla
přijata a ač bylo v senátu pouka
zováno na ohromnost zvýšení -—
ze 3 na 8 osmin odporučena pře
ce k přijetí a nepochybně projde
V sněmovně poslanecké v pátek
dvě věci spůsobily čilou debatu
Jedna c nich byla předloha zapo
vídá] ící úředníkům statním mést
ským a okresním přijimati bez
platně jízdné lístky od dráh Po
čilé debatě odložen návrh na ne-
určito a sice hlasovali pro odlože
ní vesměs všichni republikáné s
proti němu populisté a to proto
že předloha dotýčná podána byla
populistou Jakýkoliv návrh
kteréhož by se ' mohl vytloukati
politický kapitál jest-li podán jest
z jedné strany důsledně má proti
sobě celou stranu druhou Dru
hou věcí o kteréž byla značnná
debata byla zpráva výboru pro
spory volební v záležitosti sporu
z Fillmore County Jak jsme již
minule sdělili výbor podal zprávu
aby zasedající poslanec Anderson
byl zbaven místa a na jeho místo
uznán zvoleným republikán Coo-
well Zpráva výboru byla přijata
a Conwell dosazen V sobotu opět
záležitost svobodných lístků pře
třepávána a sice byla to tentokrá
te předloha Cunniqghama z Har-
lan a výsledkem ovšem jako
den předcházející Mnoho dopo
ledne nevykonáno a poledni se
sněmovna odročila do pondělka
V sněmovně poslanecké pojedná
váno o objemné předloze Pollar-
dově čelící k zavedení jiného způ
sobu ukládání daní Tato předlo
ha zaujímá 85 tištěných stran
Pro BS9SC8&I a zoologické zj-
knda Prize
Přispěli následující:
J Pecivál Prague Neb #
A V Kouba zaslal sbírku
5
z Milligan Neb 5 35
Dříve oznámeno I3 °5
Celkem #1890
Podalkavast Anierleil t Kibé
Brlikat americkf ca kipltaliatA privl
n zavřel tou pí ruzaauijcn pvimta iwvi
fe Baatiaffa hodlajíc ta štrádovali ros-
a aef H plyše pft roka ptavoff Ysakee
podaikavovt Umal loadavý spftaob i ivoti
v rervotM-bodaf pfttobi rostl tiloati
V ___ m—Iru nMtiiH Hnala te
(Hoaarh _ittera oka Hmut aa-ilfco
AEXSED ARTICLES OF IXC8XP0RAT18X j
Chaaglng- the Manu of Pokrok Zapadat i
Prlntlag Compaay lo "The National
Priatlng Company"
Kbow A li Mim bt Thkim Pamatn-a tht
ata speciál meeting of the Stockholdera of
the Pokrok Zápndu ťrlnilmr Oompany a cor
porutlouorgiiiized nd exiMtlnjc under and by
vlrtueof tb luwa i( the Htate of N brnaka'
held at the Office of eald oumpany In Omaha
DoukIhsGouuiv on Butunlav the Uth du V
of Junuary IriM unrier and purauant to acaU
for HU-h meeting- duly passed by the B ard
of Dlrectorv of Hald company an i pubilahed
iu me rourou Aaptt u oonronnina m au res
iiects totheorovlslonaor the ortirlnnl arilhla
of the sald company lbe sald Anlolo of lo
corporation were amended so as to read aa
loiiowo :
Artlcles of Incorporatlon of Tm Natiomal
i KIKTINQ UOMrAltY:
We the no-lersle-ned do hflrnhv aaavliu
oiiraelvee Into a body polltlu and corporate
under the name of Nationai Phintino
Uompamv ami do adopt the foliowing- articles
Ul inuirjuriifciin
Amtioi 1 The name of thls corporation
ahall be Th Nationai Pkintino Oumfabt
Akt 2 The principál pláce lor lbe transac
tlon of the huslnem of anld corporation ahall
oe in me iiiy 01 umuua uounty of uomtlas
andBiateof Nobraska
Art 8 The generál nature of tbebualneaa
to be tranxacted by ihla Corporation ahall be
to prim and publlHh monihly aeml-monthly
weegiy aemi-weeKiy in-weekiy and dally
newupapont and do generál Job prlnting
book bliiding llthograunlng ano engraving
Aht 4 The authonzed Ouultul Stnck nf
aaid Corporation ahall be Twemy-FI ve Tnoo
aa td Dollaia dlvlded tmo Two Hundred and
ťmy tsnarea 01 une Hundred IJoilttra eacb
_fclU t - T 1 1 11 1 '
aa may be~provlded In the Hy-Luwa nd may
nuiui minu in i riMtivriuio in nucn _ uiKnnar
iw IWUWI iruiu kiiub ir I1IU vy a TUW Ol m
majority of atock loauerf and tbe nnmiier of
paymeiiia almll be a ordered by the Board of
Ulrectora but no abareaiiHlI beaold for leaa
than One Hundred Dollara each
Aht &The tlinn of nitmfnti-Amint rtř aalri
Corporation ahall be the Twemy flint day of
Octolier 1KW and the tlmeof termlnatlon of
tne aame anall oe the Tenty-Brat dav of Ov
tober 1VI4 unleaa renewedor dliwolvedaooner '
bv a voteof two-tblrda of tbe Capital Stoek
thereof
Art S Tlie hbrheat amount of indebted
neas or llaljllltles to whli-h -ulil Onmimtina
cao at any time auhject Itscir Bhn not ex-
reeo me aum or rive ThouMand Dollara
KiDOOOx excem for irronnrla and hullrilnim al
auch businean If It ahull be dexided Ui buy
ugea inaeDieanem ahull ever becontracted
y aad Corporation
ART 7 Tne buinu and alTnlra nf malň
uu uunu bucii ariu nu otner oonaeo or more-
Corporation ahall beconducled ly a Roard of
Directora nve in numnerwno ahall becnoaea
by iheHtockholdara at thelr annnal mneiinir
eacb ahare of atock havlmr one vole whlcl
election ahall be beld on the Srst Saturday of
npruui íiRiifrnu ineyanaii noia iimoe
for oneyear or nntil thelr auccemura are
eiwtťdandqualined A majority of the Board
of Dlrectoraahall formanuorum forthelrana
action of bualneaa They ahall adopt the
neceaaary rulea and By-Laara for the tranaae
tlon of bualnesa and khall rnclv a
aittlon of not more lhan Ten Dollara a year
ior meir servicea vm-an len on tne řJoard
ahall be fllled by the remainlng Directora for
tbe balance of the unexplred term
Akt 8 Tbe offlcera of aald (Jorpnratloa
ahall be a Prealdent who ahall aiao be a tmtn
aging editor a TrenRurer and rteeretarv wha
ahall bechoaen by the Bnard of Dirwtora la
auch manner and perform auch dutlea
aa the By-Lawa of sald Oorporation may pre
se r Die
Akt 0 WheneverOne Hundred and Twenty
Shareo or moreof atock ahali hav b_n mh
ecrlbed for the aaoclatlon ahall be deemed
organized aa a Corporation and tbereupoa
any auuaurioer or auun-rinera lorover Klgaiy
Sbarea may call a meeting of tbe aubwrlbera
ateoineauttable pláce in tbe city of Omaha
for the election of oflloera by glvlng nutíce
ini-rwn iir iioi lesa tnan one week In lna
Pokrok Západ 11 newupupor
poration not lnconaiatent with the law or
ui'ub lun u iiii in 11 v uiir
toeae articim -
may be amended bv a vole of two-thlrda of !
akt li ineae artioiea or inanrnnratioa
the atock upon notlee by the llonrd of Dlrect
ora to the Htockholdera of nol leaa than two
weekit puliliabed ln tbe Pokrok Západu or
aent by mail i
In wltneaa whereof John Rosicky president
and John Kreehler aecrelary reapeetlvely
of aald oompany have hereunto algued thelr
namea tne aeconu aay 01 renruary A u iwa
JOHN ROSICKÝ Prut
Tn presence of: JOHN KHECBLIB Secy
rre i waiiwey
V A Houhrada
State or Nkbrark a í
CotiaTT or Dodolab )
John Roalckf president and John Kreehler
aeeretary rvapot-ilveiy of the National Prlnt
ing Company belng Mrnt duly aworn each
aeverally depoH and aa)- that tbe facta
tated In the forefolng InHirnim nt are true
that aald aiieolal meeting of obwkholdera waa
duly cul led by tbe Koanl of Dlrector of the
Pokrok ZApudu Prlnting Company that
nutíce of aald mee log waa duly publl-nel lo
the Pokrok Západu and all the proredlnga
provlded in ihe originál Artlrleaof Incorpor
atlon of the Pokrok yá adu Prlnth lo for
amendlng aald Artlclea of Incorooration were
complled with In all riMpecla that 188 of Stork
were repreaenteii at aaia meeilng that aald
Artlrle were amended aa above rtated in
due form by a vote of 147 lor and &t agalnat
aald amendment And furtber afflanlaaayta
nou
JonN ROSICKÝ JOHN KRECHLER
President Sec re Ury
Bubacrlbed In my Dreaenoe and aworn to ba-
fore me tne Sod day of 1'ebruary lite
PKANK W BANDHADia
aoTABiAt I Notáry Public
SBAL
Zprávy spolkové
— ZkouSka na "Bratr Honák"
ve středu 15 února v o noain
večer Spoluúčinkující jsou Žádá
ní by se všichni dostavili
Ředitel
tUa Palacký ě 1 ZČBJ
Třetí nedělí tohoto měsíce íiQf
února) odbývá Řád Palacký č 1
Z C B J mimořádnou schůzi
kteréž se všichni Členové laskavě
účastněte neboť jest důležité jed
nání na pořádku
Laie laa Bas ě 6 R P
odbývá avou schůzi ve středu v 8
hod večer ve spolkové místnosti
důležité jedoání na pořádku
Tibor aebraska I 4771 M A
Zítra ve středu večer odbývá se
pravidelná schůze v místnosti spol-f
kové Na týl večer ur!ena jest j
i _ - ?
návštěva orairsaycn laooru z vzta
hy South Omahy a Couocil Bluffs
tudíž jest iádoucno aby sousedé
v plném počtu k uvítání milých
hostů se dostavili Dobří řečníci
budou přítomni Lesníci dostav-
též se v uniformách určitě o )t
hodině
FW Boukal
konsuL
J F PfibylJ
klerk
Viteboi lekám fri sarněojf CbabH
lala Ouca ltevaady a kaldtfae vřiť
paafaa kdo po vy aU váni átom třrtL
UivOy ky abMal U Kk tr
trcc-i Ja=t tíum a
rzli t„a a letiía Ubch
a caarlokr-aM v va paa sora
ví a sít Ky v krvi ť-4-a
r" Vr- ta-' íi
— r
r-
Cíve Crete vSii když ae etvf