Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 10, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZA
POKRO
PADU
Založen 1871-C C
XVIII
OMAHA NEHIt V PATEK DNE 10 UNOIiA 18ÍM)
Dvojte denníku: Kočník VU číslo 4?
K
SX
f'-' X —
Z bojiště
Pouhé šarvátky
Kaše ztráty až dosud obnáší 59
Ačkoliv klid nezavlád posud na
bojišti manilskérn nedošlo proto
přece k žádné větší srážce od po
čátku týdne Pouze jen jednotlivé
šarvátky byly svedeny
V úterý dopoledae sděloval te
legraf jak následuje: Včera k ve
čeru brigáda Gen Halea postou
pila a zmocnila se vodárny v
Singalonu čtyry setniny nebras
skébo pluku a část baterie z Utah
se dvěmi děly polními a dvěmi
Hotschkissovými utkali se s ne
přítelem na výšině pal míle vzdá
lené a došlo k tuhému zápasu při
kterémž Nebrasčané ztratili jedno
ho mrtvého a tři raněné Dr
Young dřívější ubytovatel seržant
od třetího pluku děldstřelectva
byl poraněn zajat ukrutně za
vražděn a tělo jeho když naleze
no shledáno strašně zohaveno
Filipíflané byli zatlačeni ustou
pivše v nepořádku a odnesli ně
které důležité části strojů z vo
dárny v
Brigáda gen Oversbina postou
pila a beze všeho odporu obsadila
Paranaque ukořistivši dvě polní
lěla Diviše gen McArthura po
stoupila za Gagalangin bez ztráty
a nepřítel ustoupil za Caloocan
Američané mají nvní v moci že
leznou dráhu do Malabona Šest
set námořníku se čtyřmi Maximo
vými díly vysazeni byli na břeh
severně od města Třetí pluk
dělostřelecký na hlavní cestě a
baterie z Utah na hřbitově chráni
la postup kansaských vojínů
Mezi důležitými místy jež byly
dobyty jsou silné náspy blíže
Caloocan
Jiná zpráva odpoledni z téhož
dne sděluje že odstraněné části
strojů z vodárny nalezeny byly
zahrabány v uhlí a dány na své
místo tak že netřeba se obávati
nedostatku vody Američané tou
dobou (v úterý odpoledne) ovlá
dali úplně situaci na devět mil kol
města Jejich stráže táhly se od
Malabona na sever až k Parnaque
na jihu celkem 25 mil délky
Jednotlivé tlupy nepřátelské sta
věly se tu a tam na odpor avšak
hlavní část armády rebelské byla
na úplném ústupu a zcela potřena
Z tlup nepřátelských kteréž stály
nrotí Američanům plná třetina
jest učiněna neschopnou boje i
ostatek rozprášen ve všech smě
rech
Filinfnaktf otukovoík z rána
toho dne vyšel r Caloocan u
vlajkou míru Několik amerických
důstojníků ihned vyšlo mu vstříc
avšak kdvž se setkali počali Fi
UnCftané stříleli Důstojník fili
pínský omlouval barbarské jedná
ní avórh vojínů a vrátil se ku
~ - j — —
svému pluku
V sobotu předcházející propu
knutí nepřátelství vydal prý Agui
naldo následující provolání: "Na
řizují a Doroučím: i Aby mír a
přátelské styky Američany byly
DřeruŠeny a s těmito nakládáno co
s nepřátely podle pravidel váleč
oých a Američané kteříž budou
zajati drženi budou co zajatci vá
léční 3 Toto prohlášení nechť
sděleno jest konsulům kongres
nechť nařídí suspendování konsti
lučních záruk následkem tohoto
prohlášení války" V pondělí vy
dal Aeuinaldo opět prohlášení
v němž dovozuje že propuknutí
nepřátelství spůsobeno bylo ne
mravedlivě a neočekávaně Ame
ričany odvolává se na svůj maoi
fest ze dne 8 ledna v kterýž
shrnuty byly stížnosti Filipíňanů
proti jednáni armády okupační
připomíná marných konferencí
nAhrdibí Vládou hllPÍOBKOU CO
zúmyslné poškozování svobody a
spravedlnosti
Vzpomíná pak též ztrát jež
dfíve Filipíflané ntrpěli a praví
"Otroctví jest trpkým" vyzývá
mvá aoukmenovcc aby obětovali
vle aa oltář cti národ ol aeodvi
slosti Tvrdí Im aaaiil se vše-
mcUl ivráíiti srážko avlak ve-
llcrl i±9 auly ta triy mrný
ánilského
— žádné bitvy
mrtvých a 207 raněných
nů kteříž s ním nakládali jako
s rebelem protože hájí zájmy své
země a nechce státi se nástrojem
jejich hanebných úmyslů Provo
lání své končí slovy: "Nezoufejte
Naše neodvislost byla svlažena
hojně krví mučedníků a ještě více
musí prolito býti téže v budou
cnosti k její posile Pamatujte
že nesmíme plýtvati silou abychom
došli cíle Jest patrným abychom
jednání své přispůsobili pravidlům
zákona a spravedlnosti a naučili
se vítěziti nad našimi nepřátely"
Velitel Otis téhož dne v úterý
podal následující zprávu úřadní:
"Povstalecká armáda soustředi
la se kol Manily z krajin luzon
ských v počtu přes 20000 majíc
několik rychlopalných a Kruppo
vých děl Značná část armády
nepřátelské vyzbrojena jest mau
serovky nejnovějšího vzoru Krup
povaděla a mnohou střelnou zbraň
jsme ukořistili Povstalci vystříleli
množství nábojů Značný počet
španělských vojínů nalézá se ve
službě povstalců obsluhujíce děla
Povstalci zřídili silná opevnění
mize našich predstrází většinou v
batnbusových houštinách Na tyto
útočili naší lidé" pobivše aneb za-
javšs mnohé z nepřátel Naše
ztráty snad obnáší asi 350 Úplné
zprávy podány budou dnes Ztráty
nepfátelů jsou velké Pohřbili
jsme asi 500 jejich mrtvých a drží
me 500 zajatců Jejich ztráty na
mrtvých raněných a zajatých ob
náší asi 4000 Obsadili jsme včera
vodárnu šest mil vzdálenou S
nepřítelem byly mnohé potyčky
však týž nikde nesetrval v odporu
Pumpy ve vodárně jsou poškoze
ny Dudou pracovati až za týden
Postavili jsme několik kondenserů
městě kteréž poskytují dobrou
vodu Vojsko jest dobré mysli
Panuje klid"
Přísná opatření učiněná v městě
samém předešla nepokojům Ně
které z obchodů domorodců jsou
otevřeny majíce vztýčené bílé
vlajky míru totiž ručníky zástěry
aneb jiné části oděvu Však vzdor
tomu 1 z takových domů bylo na
Američany pod rouškou tmy stří
leno
Ve středu došla zprava od ve
litele Ottise že 'se situace značně
lepší Směrem jihovýchodním ko
nána byla obhlídka na osm mil
vzdálenosti aniž by narazila na
nějakou organizovanou opposici
Armáda nepřátelská se drcbí i
domorodci vrací se do svých vesnic
vztyčujícr bílé vlajky Blíže Ca
loocan šest mil severně shro
ruáždil se nepřítel za náspy na
kteréž podniknut byl útok plukem
kansaským Nepřítel byl poražen
velkou ztrátou Pluk kansaský
ztratil poručíka Alforda a šest vo
jínů bylo raněno Ve zprávě této
potvrzuje se že v sobotu Aguiqal-
do vydal prohlášení v němž ob
viSuje Američanyže zadali příčinu
k válce a tato se prohlašuje V
neděli vydal druhé provolání
kterýmž vyzývá k odporu proti-
vpádu cizáků Velitel Otu tvrdí
že vliv Aguinaldiho jest však oyní
zmařen a týž nabízí se ustati v ne
přátelství i požaduje konferenci
načež mu nebylo dáno odpovědi
Očekávané vzbouření povstalců v
městě v noci na neděli se nesplní
lo následkem dostatečných opa'
tření vojenských Město je nyní
klidno a obchody se opět otvírají
Američané překvapili domorodee
svou bojovností
Dle zpráv podaných včera veli
tělem Otisem obnášely naše úhrn
né ztráty od 4 února do včerejška
268 a sice 3 důstojníci a 56 vojínů
zabito 8 důstojníků a 199 vojínů
raněno a 3 se pohřešují Z pluku
nebrasského dle zprávy úřadní jsou
mrtvi následující: Chas Ballinger
g Omahy F J Begler a Palmyra
E Egger ze Sbelby Iowa Gus
Edlund X Fullerton Wil Philpot
z Uadison a H G Livingaton z
Plattsnioath Raněných bylo 33
Cesiá jbtaa aaest nisai
Jiné zprávy popisují útok pod
niknutý kansaským plukem na
náspy u Caloocan jak následuje:
Minulý večer Filipiňané v Caloo-
canu pozorováni byli připravovali
se
k nočnímu útoku na americké
levé křídlo Setninám B F a I
pluku kansaského dán byl rozkaz
útoku a k vypuzení ostrostřelců
bambusové houštiny odkudž
střelbou stále znepokojovali Útok
proveden znamenitě a nepřítel
rozprášen jak plevy Vojsko pro
niklo až ďo samého Caloocanu
Prvuí poručík Alford byl zabit
třelen jsa přímo do čela čtyři
vojínové byli raněni Filipifianů
napočteno 30 mrtvých a mnohem
íce než to bylo raněných Dílové
odice Concord a Callao udržova-
neustálou palbu ze zálitu a
třely spůsobily v městě zuačnou
spoustu Aby snad se nestala
nehoda přinucen byl gen Otis
odvolati prapor kansaský po vy
pálení předměstí Mnohá stavení
shořela nepochybně ' zapálena
jsouce střelami z lodí '
Brigáda gen Halea pozůstáva
jící z 1 pluku nebrasského' i da
kotskéhoai pluku coloradského
podporována jsouc lehkou baterii
Utah zaujímá nejpokročilejší
postavení v americké Čáře plných
deset mil od zásobáren Baterie
umístěna je na výšině podél údolí
náspy z pytlů naplněných pí
skem táhnou se podél řeky V
úterý odpoledne bylo Vypáleno
několik ran z děl do vesnic za
řekou a obyvatelé týchž Uprchli
do vrchů většina na právo a
ostatní se rozutekli na všechny
strany Později vyslána obhlídka
shledala vesnici Pacho opuště
nou ve středu vracen se ODyva
telé do vesnic majíce bílé vlajky
Nepřítel patrně jest soustředěn v
aranaque Vesnice San Pedro
blíže Malate byla zničena jelikož
obyvatelé stříleli na vojsko ( z
oken U
Filipiňané v Manile uvyklí na
spůsoby španělské dotazují se ne
ustále vojínů amerických kdy
budou zajatci popraveni Nemohou
pochopiti že ještě nebyl vydán
rozkaz k popravě zajatců a do
hlavního stanu vojenského přichá
zí ženské prosící za život svých
příbuzných a přátel
Vláda washingtonská posílena
jsouc schválením smlouvy m'ru je
odhodlána vystupovat! proti po
vstalcům co nejrozhodněji nejen
Manily nýbrž i u lloilo kamž
včera odeslán byl z Manily pluk
tennesseeský Na Filipiny po
slány budou veškeré posily jichž
bude zapotřeby k potlačení po
vstalců Má se ve Washingtonu za
to že tito opatřili sobě zbraně
nedávno jelikož mauserovkyjichž
používali Spanělové jsou staršího
vzoru a tedy zDran povstalců ne
můře býti táž kteráž padla jim do
rukou zajetím Spanělů
Sekretář námořnictva Long za
slal Deweymu gratulaci ku výsled
ku boje za kterouž tento poděkoval
jménem svým i armády
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kOnfreSD
V senátu jednalo se v úterý po
dvě hodiny o usoešení kterýmž
by se prohlásila politika jakouž
nakroČiti míní vláda naše vůči
Filipínám Senátor Tillman při
mlouval se o rozhodoé prohlá
šení Ostatek dne ztráven pro
jednáváním rozpočtu pro potřeby
indiánské Ve středu dokončeno
jednání o předloze této a táž
přijata načež předsevzato jedná
nf o rozpočtu pro potřeby záko
nodárné výkonné a soudní Aniž
by tato skončena předsevzato
jednání jiné a sice prošla předlo
ha povolující znovu pense vojí
nům kterýmž byly odejmuty ná
dedkem toho že vstoupili znovu
do armády ve válce proti Španěl
sku Senátor Pettigrew navrho
val co dodatek k céto předloze
aby rudochům kmene Sisseton a
Wahpetoo byly vráceny jejich roč
ní platy jež jim byly odejmuty
však návrh ten nepřipuštěn t té
příčiny že jest to záležitost k ná
vrhu nepatřící Ve čtvrtek povo
lena stavba nové dráhy ze Sioux
City do Omaby reservaci Omaba &
Wiaaebt£o v Tb anton Ca Pak
třeby zákonodárné výkonné a
soudní
V 'sněmovně poslanecké projed
návána byla předloha pro povole
ní potřebných prostředků na stav
by různých vládních budov aneb
ku koupi stavenišť pro tyto v úte
rý i ve středu Rozpočet tento
působí vždy značné tahanice jeli
kož každý poslanec chce urvati
pro svůj stát co možná největší
obnosy Ve čtvrtek pokračováno
jednání o rozpočtu povolující
různé výlohy hlavně na stavby
vládních budov v různých městech
Mezi povolenými obnosy je půl
milionu na dostavení poštovní bu
dovy v Omaze Též nalézá se v
předloze: této položka $20000-
000 pro Španělsko Za to by mo
hlo se postaviti 200 vládních bu
dov v tolika městech každá nákla
dem $100000 a to by bylo k vět
šímu prospěchu než Filipiny
Návrat komisaře Portera
Do Washingtonu navrátil se
komisař Robert P Porter z Kuby
a předložil zprávu svoji generálu
Gageovi Praví tam mezi jiným:
'Z Havany do St Domingo
téměř 200 mil váš komisař vy
konal tutéž cestu jako v září
loňského roku Rozdíl ve stavu
země nyní a tehdy je velmi zna
telný V září celá ta vzdálenost
byla krajem spousty Nebylo
tam vůbec žádných známek ž i ve
ta lidského ani zvířecího s vý
jimkou železničních stanic kde
hemžily se zástupy vyhladovělých
ubožáků Dnes všude znatelno
w v a v V
je zlepšeni Liae začínají opei
pracovati Rychle zrající plodi
ny byly zasety a mnohé hotovy
jsou pro sklizeň Za deset hodin
září na cestě v téže krajině
pouze jedno spřežení volů bylo k
spatření Dnes na některých
polích vidíte stáda sta kusů číta
jící — nejlepší známka že Kuba
je utišena" — Bývalí povstalci
chovají se znamenitě a z mnohých
dají se vycvičiti dobří policisté '
Že sboru zákonodárných
V missourské sněmovně podány
byly dvě předlohy jejichž účelem
jest zákonem povoliti pořádání
pěstních zápasů inkorporovanými
tělocvičnými kluby — V illinois-
ské sněmovně podán byl návrh
aby nákladem $9000 zřízena byla
socha zesnulé temperenční apo
štolce Frauces Willardové a umí
stěna ve Statuary Hall ve Wash-
ingtoně
KRONIKA UDÁLOSTI
Na doživotí
V San Francisku odsouzena
byla v sobotu na doživotí Cordelia
Botkinová jež zašlá um otráve
ných cukrovinek usmrtila paní P
Dunningovou a sestru její J
Deanovou z Dover Del Soudce
Cook zamítl ihned žádost za nový
soud Botkinová byvši tázána
zdali přeje si něco říci odpovědě
la pouze že nedopustila se zloči
nu za vinu jí kladeného Obhájci
hodlají podati zmateční stížnost
zájmu své klientky
Cotnez prý není spokojen
New-yorský Herald ve svých
kubánských depeších tvrdí že
Maximo Gomez dosud není usmf
řen se Spojenými Státy V do
pisech uveřejněných s jeho svo
lením starý vojevůdce nadšeně
chválí své vojáky pro jich hrdin
stvi a statečnost a praví tu mezi
iiním: "Ie to podivuhodné že
někteří zůstali na živu po takovém
hrozném zápase a strastech Upo
zorňuji vás že my snad ani nevy
plnili jsme ten podivný osud
kterýž uložil nám tuto posledo
zkoušku a ponížení Jsme cizinci
v naší vlastní zemi dosud vlhké
naší krví Vnucené opatrovnictví
se nám protiví Zdá se že Ame
ričané chtějí si vynahraditi dobro
volné zakročení v naší válce za
neodvislost Jejich odkládání
tím zakročením je dosud hanbou
na nich Američané na místě
aby pomáhali zdržují založení
svobodné a neodvislé republily
Toto jest náš dům My v něm
budeme bydleti Naším právem
jest zařídili jej dle libosti Pra
vím vám Ze nemůže býti míru na
Kubě dokud trvá ta přechodná
vláda vnuceni násilím a nenávi
děná naším lidem" Dopis tento
roznítil znova nadšení a zvýšil
ještě obliba Gomezovu
mezi
Hejlepsí TVRDÉ a MĚKÉ UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd
NejlepM Illlooiské v kmecb $550 drobné Í5 25 Ohorokee drobná Ba
$423 nejlepší ublf na vaření Naše Beacon Nut unií $350
Jest velké čisté a dobré Přesvčdčte se o toni
CO U TA NT & SQUIRES
Telefon 030 Sklad 17 a Mason ' Pínárna 1402 Pirna St
Neštovice ve Wasnlnftonu
Pět dalších případů neštovic
bylo objeveno ve Washingtonu od
soboty Nemocní jsou téměř samí
černoši a případy choroby mírné
ale to nikterak nezmenšuje mož
nost rozšíření nebezpečné nákazy
Navrhuje se aby zavedena byla
karanténa proti Alexandrii kde
nemoc řádila po delší dobu
Rozsalek mi gen Eganem
President ohlásil v úterý roz
sudek v případě gen Charles P
Eagana Ortel vojenského soudu
zněl na propuštění z armády alt
president z ohledu na kariéru
generálovu jenž proslavil se v
mnoha bitvách v občanské válce
až do této doby těšil se bez
úhonné pověsti změnil rozsudek
na suspendování ze služby po do
bu šesti roků Ono je to na po
hled totožné s propuštěním neboť
1905 gen Eagan byl by dán
do výslužby avšak takto neztratí
pensi a nebude nečestně z armády
vyvržen Mimo to bude Eagan
aspoň dle jména stále generálním
travovatelem armády a bude brá-
ti svůj pltt "jako kdyby se nic
nestalo"
- Kolz v nebezpečí
Četa policistů musela býti v
pondělí vyvolána v Bufíalo aby
chránila otce Martinelliho katoli
ckého kněze v italském kostele
sv Antonína Paduánského před
násilím několika set mužů a žen
Asi 4000 osadníků jsou Italové
kdežto asi 600 je Siciliánů Ne
šváry zaviněny byly tím že po
slednější dosaditi chtěli do fary
pátera Kioska ze Scranton Pa
na místo Martinelliho jenž spra
voval obec posledních šest roků
Nepoctiví poštovní zřízenci
Nejsilnější tlupa poštovních lu
pičů vypátraná v posledních lé
tech byla pozatýkána v El Reno
Okla poštovními dozorci a spol
kovými maršály Lupiíů jest
celkem deset Byli to podkon-
traktoři a vozkové poštovních
vozů kteří rozvázali zásilky z El
Reno do Arapahoe osmdesát mil
na západ a z Bridgeport do Cloud
Chief 75 mil na jihozápad a zá
sobovali více než 100 venkov
ských kanceláří Chlapíci obvi
něni jsou z četoých krádeží
spáchaných od 10 října 1898
Během posledních tří dnů vládní
zřízenci pochytali všecky a odňali
im asi za $2000 nakradeného
zboží jež uschováno měli ve čty
řech různých okresích
Snihová Mokáda prolomena
Blokáda - způsobená blizzar-
dem na tratích Union Pacific
dráhy ve Wyomingu byla koneč
ně po neúnavné práci 24 hodiny
trvayŠÍ prolomena Na někte
rých místech vlaky byly úplně
zaváty avšak železniční společ
nost s nadlidským zrovna úsilím
dodala uvězněným cestujícím po
traviny tak že zle jim nebylo —
Také koleje Denver & Rio Grande
dráhy v Coloradu byly vyčištěny
doprava zahájena Práce ta
vyžádala si tři ohromné pluhy asi
tucet parostroiů a vice než 1000
dělníků
Povodni v Tennessee
Ve východní části Tennessee
pršelo posledních šest dnf a ná
sledkem toho řeky se rozvodnily
Mnohé nížiny byly zaplaveny ale
značnější škody se dosud neudály
Řeka Tennessee vypadá však hro
živě a vystoupí-li ještě více po
vede se zle četným mlýnům
továrnám na obou březích
Zloíli iernéko lotra-
Zvláštní depeše ku stlouiské
Post-Dispatcb 2 BiminghamAla
oraví: Blíže Dadesville Edward
Greer uprchlý Černošský treta
nec znásilnil Mary Mitchellovn
izletou školačku Po té utekl do
močálů kde obklíčen jest davem
rozezlených mažu kteřf vyhrožují
mu lynčováním Greer je d&klad
I ni ozbrejea a utkal aa aa svými
3
Washington Heard jeden z dru-
řiny byl zastřelen a dva jiní po
raněni černochem
Blcykllsta zmrzl
Charles Krof t z Webster City
la zmrzl na cestě z Madrid do
Slater kterou na bicyklu podnikl
Vzdálenost mezi jmenovanými
městy měří patnáct mil Kroft
spadl se svého kola a nemohl ae
vzparaato vati Tělo jeho zmrzli
na kosť nalezeno bylo v úterý
ráno
Železniční neštistí
Blíže Polach La srazil se
)sobní vlak St Louis Iron Mount
ain & Southern dráhy se zvlášt
ním vlakem nákladním v úterý
časně ráno Strojřídič a topič
nákladního vlaku byli na místi
usmrceni dva zřízenci osobního
vlaku smrtelně zraněni a strojve
doucí téhož vlaku poraněn nebez
pečně Cestující odbyli to dů
kladným otřesením — Na Grand
Trunk dráze blíže Imlay City
Mich srazily se dva osobní vlaky
v pondělí Jeden strojřídič á dva
poštovní klerkové byli usmrcení a
několik mužů poraněno '"
Bouře na atlantickém oceánu
Zprávy jež přinesly parníky St
Louis Lucania a La Champagna
o hrozných vichřicích na atlanti
ckém oceánu zbudily obavy u ma
jitelů lodí které dlouho o sobě
zpráv nepodávají Je skorojisto
že britický nákladní parník Almi
da jenž vyplul 19 prosince ze
ShieHs
c é
Anglie do New Yorku je J:
a že kapitán McGregor a "S
ztracen a že kapitán McGregc
plavci jeho 25 počtem zahynuli
Parnílr fatanva nrf TiuooH i a Trati
ing Co který vyplul z ulasgo
wa 21 prosince minulého roku
byl značně porouchán vichřicí jel
komín mu odnesla a byl nucen za
jeti do St Michafls na Azorských
ostrovech k vůli správkám Od
tamtud vyplul 26 led d a ale dosud
nepřijel do New Yorku
Uznána nevinnou vraidy mužovy
Porota v distriktním soudu v
Lawrence Ivan sprostná ve stře
du paní Annu Buermanovu ob
vinění z vraždy Asi před rokem
zmíněná ženština xastřelila muže
svého a pak pokusila se o sebe
vraždu Manželé žili šťastně a
spokojeně a ani v osudný den ne
měli Žádné hádky t Porota uznala
tenkráte Buermanovou vinnou z
vražuy v druhém stupni a odsou
dila ji na deset roků do žaláře
Odvolání zadáno bylo k nejvyšší-
mu soudu a následkem technické
chyby případ odkázán k novému
líčení Druhý proces trval tři dny
Obhajoba přesvědčila porotu ža
Buermanova v době spáchání zlo
činu byla Šílenou
Zima dosud drží
Sibiřská zima pod niž úpí celá
střední část země od Skalných
hor až po řeku Ohio neochabuje
ve své krutosti Ve středu bylo v
Chicagu 22 stupňů pod nuloi v
St Paul Minn 23 v Sioux City
la 28 v Huron S D 3a v
BismarkN D a MoreheadMion
36 a ve Williston N D vjádní
teploměr vykazoval 40 stupňů pod
nulou V Black River Falla Wis
teploměru klesl na 4a stupňů
pod nulou A nejen na vysokém
severu panuje hrozná zima V
Maryville Mo měli ve středa aa
stupně pod nulou a až z Texasa '
docházejí stesky na mrazivé větry
Dobytek na renčích ve Wyomingu
Coloradu Novém Mexiku a Texa
su utrpěl ovšem mnoho Dle vy
jádření J W Springera předsedy
národního dobytkářského spolku
ztráty jsou od 10 do 30 procent
dle toho jaká kde zima panovala
Na Štěstí ve Wyorninja vítr odvál
sníh a pastvin a tak dobytka po
trava opět poskytnuta
Není údu ani svalu jež častá
nebyly by zachváceny revnutický
tni bolestmi Vlak aa t3 titzj
drah a stupen tile aty r~z ' ~
cla CL Jaccta C3 t ! It "
t vra
41 _
"A
?
51 1
i
í !
s
-
i: :'- ť"j rrr:
m -