Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 07, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok jZAfadu
NOVINKY Z ČECH
Pkrodoí latoraaca od spraeodaja "Pok Zip'
Situace r Rakousku: Clal a Tranal ftlsaki
rada Smiř teako-otmeckj? Co dál? Óe
sky ministr krajan Jatykovi nařízeni
pro Čechy ou zákonná t Provádím Jich
na Moravě a ra Slezsku Obec Naale mí
stem Velki Praha Huaftr pomník na
BtaroiniHtsliém náměstí Volby Mlado
řel v ohni Úmrtí Dědictví dr Valatd
ho Ztraueny kus Cechaiakin Pohoda
Praha 17 ledna
Situace v Rakousku: Cislajtanie
a Translajtanie Říšská rada No
vá obstrukce Smír Česko něme
cký? Co bude dál? Situace v
Rakousku je zlá jak čtenáři Pok
Západu nejlépe z našich dopisů
vědí V Translajtanii už jsou ale
spoň v uzlu v krisi Faktum tam
je že ministerstvo Banffyho je na
odchodu Jedná se jen o čestný
ústup jeho a o cenu Banffy chce
aby napřed schváleno bylo provi
sorním Rakousko-uherské a aspor
zatímní rozpočet Potom by šel
a nástupci bylo by dodělati osta
tek Nástupců je tu hojnosť Leč
i požadavků Celkem co Uhry
chtějí je ale nesplnitelno To u
znává i císař a proto se rozhodnu
tí oddaluje ač daleké není — —
A v Rakousku před Litavou? Zde
nejsme ještě ani v krisi Thun
žije dosud pevně a svolal znovu
říšskou radu Listy českými i ji
nými proskočily zprávy o "očeká
vaném" obratu — Bloud kdo to
psal ! Kolikráte jsme už čekali na
obrat — a kolikrát se nic nestalo
anebo kolikrát nám sklaplo? Po
našem soudu nebude teď jinak
Jakmile ohlásí předseda y úterý
že jednati se bude o prvním čtení
vládní předlohy rekrutů se týka
jící situace se objasní Vláda
zví kolik uhodilo a dle toho bude
nucena zařídit své jednání Ob
strukce nasadí opět páky své o
tom se již rozhodla a bude marné
další mazlení se s odbojným pan
stvem a vládě nezbude nic jiné
ho než parlament poslat domů
Nejdéle tedy za týden posláni bu
dou zástupci lidu ke svým krbům
aby sešli se za dva neb tři měsíce
opět — k novému hokusu pokusu
Tak se domníváme Neboť že by
vládě dostalo se plné moci posta
rat! se o změny ve státním orga
nismu aby s úspěchem dala se
očekávati nějaká plodná činnost
zákonodárného sboru vídenského
na to nelze pomýŠleti Jestliže
dosud bylo do jisté míry samozřei
mé heslo nerušiti klid roku jubi
lejního je heslem dnes neporuši
telnost ústavy a pokoj Snad dá
tu i tam vláda vymačkat ze sebe
nějaký ústupek ve směru národ
nostním ale jinak zejména ale ve
směru státoprávním bude sotva
cos podniknuto Vláda bude nu
cena učinit nutná opatření pokud
týče se státní správy a poměru k
zemím uherským na základě para
grafu 14 Mezi tím svoláni budou
sněmové a z těch možná Že in
tensivnější rozvinne se činnost
zejména v ohledu hospodářském
Možná také že vláda nebude se
jako dosud ve své centralistické
úzkoprsnosti vzpírati činnosti sne-
movní ovšem opět zase jen v me
zích ústavy Pravděpodobno zdá
se nám býtí též že ve sněmích če
ském a moravském aneb aspoS
při této příležitosti učiněn bude
pokus zda li by mezi rozvaděný
mi národnostmi nedaly sé sjed
notit takové prelimináře smíru že
by na jejich základě mohlo se po
mýšlet! opět na znovuzahájení
parlamentní činnosti ve Vídni Ale
předem o míru píšeme: Marná
naděje! Možná že tento náš o-
braz nejblizší budoucnosti není
zcela správný však tolik je jisto
že všechny naděje na nějakou
změnu ve vnitřní struktuře tohoto
státu jsou tou dobou marný Ale
pří zmatku zde i v Uhrách a při
neústupnosti Němců kteří do kraj'
nosti budou ve svém odporu po
kračovali bude nutno gordický
uzel nějak přetoouti však kdy se
tak stane a iak je otázka jež zá
vislá je od různých nepředvída
ných okolností které ▼ tomto stá
tě z pravidla nadcházejí aby směr
politiky zvrátily v jiný směr nel
kterým bjr dle logických zákonů
postupovati měla Proto se bojí
me aby cft tomto rozetnutí uzlu
nezajela zbraS zase hluboce do na
šeho masa Stojíme tedy dnes
zrovna tam kde stáli jsme dne
acio zOt minoUho roku Jenom
li tztir bylo dosud jasné nebe a-
t:r_13 LiJO daes černi mračna
titťj Tdn cUot Stance
t_u tillli eovU kterou Č9-
t: J %2 č-ízttxzú ti t:'~'U U
r " 1 r~ 'zzn t% cžlzžin fzi
pak bude dále to nevím — vše je
? mlze neurčitosti Musíme če
kat" — Nu tak čekáme a s námi
musíte čekat i vy za mořem
český minittr-krajan Ke Kaizlo
vi měl přibýci kollega na křeslo
které od Pražáka osiřelo na křes
lo ministrkrajaoa pro království
české Ale nestane se to as To
proto jak dříve jsme psali Že se
sotva s něčím hne aby Němci ne
křičeli Mimo to celá zpráva o
novém českém ministerstvu byla
volavkou která měla táhnout če
ské poslance k Vídni v době kdy
pro adressu se na ni mrzeli Dnes
je ticno tatí 1 volavka zaieteia i
nam — i — Některé listy už měly
kandidáta ministerstva v osobě dr
Engla
Jazyková nařízeni jsou uznána zá
konem 1 Co si Němci ani ve snu
nemysleli že by s Thun odvážil
učiniti cestou parlamentní to
u-
dělal nejvyssi soud ve Vídni pro
hlásiv že Gautschova jazyková
nařízení spočívají na zákonném
základě majestátu císaře Ferdi
nanda ze dne 8 dubna 1848 kte
rýž list nebyv dosud odvolán je
zákonem a tudíž co v jsho inten
cích je prohlášeno je zákonné —
Nejvyssi soudní dvůr odvolává se
tu na článek prvý jenž zněl do
slovně: "Česká národnost má
býti úplným na roveB postavením
českého jazyka s německým ve
všech odvětvích státní správy a
veřejného vyučování pokládána za
základ" — My však dovolíme si
řídícím státníkům připamatovati
ještě tři další ustanovení téhož po
dnes nezrušeného a právoplatné
ho zákona našeho království jejž
dal nám legální korunovaný král
český z moci svrchované a z do
bré vůle své Paragraf druhý pra
ví: "Český sněm má býti sou
měrným zastoupením lidovým ob
sahující veškeré zájmy složeným
na základě na co možná nejšir
ším základě volitelnosti i volební
ho práva a má míti právo aby ro
koval a rozhodoval o všech důle
žitostech zemských" — — Tím
konečně byla po aoo letech sňata
sněmům českým pouta r v něž
spjal je despotism pobělohorský
-— Paragraf třetí téhož majestátu
dí: "Zřízení odpovědných ústřed
ních úřadů pro království české v
Praze s rozšířenějším oborem pú
sobnosti -- povoluje se Od nv
nčjška mají býti v Cechách veŠke
ré státní úřady a soudy obsazová
ny pouze úřadníky kteří jsou obou
jazyků zemských znalí" —
Němcům tyto články stačí Zuří
Ať zuří jejich zlost nejlépe doka
zuje správnost našeho druhdy tvr
zení že není Čechům potřebí no
vého zákona jazykového ale že
stačí provádění zákonů stávají
cích A ble je to tu Ano
nejen v Cechách ale í na Moravě
a ve Slezsku nutno zákon prová
děti a také to již vniterně naříze
no ač Němci to tají Tím učiněn
pokrok ve věcí české veliký ale
co víc tím vyvráceno i pusté řva
ní Nímců o tom kterak jim ublí
ženo jazykovými nařízeními
ir _ f _ 0 v m w
jvusie povýšeny jsou pravé na
město Je to v kratičké ďobě dru
há pražská předtrěstská obec i vi
aeu z rono já oaiezito ale 1 o-
podstatněno je spojení všech praž
skýcb předměstí v jednu Velkou
Prahu
Velké Praze tomuto požadavku
který Činí nejen Praha a před
městské obce ale celý český ná
rod na základě nesmírné důležito
sti velkého českého města mezi
Vídní a ťerlínem — tomu staví
se na úkor: sobectví Jednak
Praze pár Staročechů bojí se
několik těch křesel která po při
pojení připadnou předměstským
obcím jednak v předměstích na
jmě purkmistři i la Topinka Blá
ha Elhenický bojí se o svůj purk-
mistrovský kabát s nímž by mno
há tučná synekura vzala za své A
tak bází se před Mezi tému aktu
klacky jod nohy Jest na čase
aby Praha už v zájmu řešení spo
lečných otázek o vodě pitné říč
né o centrálním projektu kanali-
sačoím jatek o síti drah elektri
ckých o centrálním hřbitově atd
věc urychlila sama zanechavši
hádek a polemik intrik a překva
pení
Husův pomník bude přece na Sta
roměstském náměstí Koneční
došlo i na tuto otázku Na porn
nik bylo před třemi čtvrtěmi roka
jíl vykázáno místo na Betlém
ském náměstí Ale z důvodů Že
tento plácek je zastrčen že po
dlehne změnám v ruchu staveb
ním spolek yto zbudování Huso
va pomníku rozhodni Udal aby
Prala dala Husova pomníku nf-
fta stlU a ílUeiaé na aámstí
M 0 0
hlásili i "čeští" šlechticové Obra
Žovali se proti postavení pomníku
Husova na Staroměstském námě
stí z důvodů že tam stojí sloup
Mariánský postavený Ferdinan
dem na oslavu zapuzení Švédů z
Prahy [však spíše na oslavu zlo
meni moci Dratrsxej staročeši z
dávné zvyklosti přiklonili se k po
žadavku klerikálů Mladočeši stá
li na splnění požadavku spolku
pro postavení pomníku Po po
lemikách a novinářských bojích
aosio k památnému masováni o
místě pro pomník Husův a tu po
mnohé bouřlivé scéně 45 hlasy
přijato Staroměstské cáměstí —
VŠak 39 hlasů sešlo se proti a me
zi nimi i parlamentní uličník řed
Tonner který při hlasování zvo
lal: "Nenávidím lid" —
Odhlasováním není ale pomník
ještě postaven Piedně není do
sud dosti peněz mimo to kler i ki
lové hodí ještě věci pod nohy pár
klacků a budou se snaŽiti o to aby
buď císař nebo úřady církevní věc
zmařily neb aspoň zdržely
Volby V poslední době kona
lo se u nás několik voleb které
zle signalisují posici mladočeskou
Mimo volby ohlášené na Kutno
horsku a Roudnicku zvolen byl v
Rakovníce poslanec Udrčal což
jsme tušili ale mel opposici uči
telskou silnou Na Sušičku po
VaŠatém Mladočeši ani nekandi-
dovali i zvolen tam agrárník a pří
vrženec Šťastného rolník Prášek
po volbách" opravdu tureckých V
sousedním okolí Blatenském bude
konána volba zemského poslance
28 února za zemského stařičkého
Steinera z Blatné horl přívržence
Vašatého Šli záhy za sebou ne
rozlučná to dvojice a mandáty po
obou urvou — agrárníci
Mladoťefi jsou v ohni vůbec stále
Psali jsme o tom a dokládáme:
Mladočeši poštvali proti sobě uči
telstvo že utekli ze sněmu když
se jednalo o petice učitelstva
Učitelstvo teď oplácí Opposice
je dosud v plené ale — mohla by
nabýt rázu povážlivého nebude-li
v čas skutky napravena chyba uči
oěná — Mladočeši ale ooštvali na
sebe 1 valnou část rolnictva tím
ze nejeanau na nsske rade ani na
sněmu království Českého o otáz
kách rolnických Hospodářstv
u nás klesá a v nouzi je hnízdo op
posice Zrodí se přes noc Mla
dočeši ji zkusili ve valném shro
máždění Českých zemědělců kde
jednomyslně bylo sneseno odtrh
nouti tuto korporaci od strany
svobodomyslné a pracovati bez
politického nátěru — Však i živ
nostenstvo české a národní dělni
ctvo namnoze se s Mladočechy
rozcházejí o volbách a kandidují
samostatně Zlé to trhliny Leč
půda dosud pevná Jen vytrvá
lost ale také pevnost a nepodaj-
nostl Bylo bůř a zdravý smys
zvítězil i zvítězí zas bude li prav
da a právo na naší straně
Dfdictvl po dr Vafatim Pro
jednáni pozůstalosti dra Vašatého
dospělo v těchto dnech ku konci
i jeví st stav prozatím nyní zjišté
ného jmění pozůstalostního úhrn
nou částkou 379308 zlatých a 13
krejcarů y obnosu tomto zahr
nuta nalezená a zjištěná hotovost
[za kupony železničních úpisů
Zemské banky] ještě před úmrtím
zůstavitele stržené peníze v obno
su 600 zlatých Částka stržená
řiditelem Vašatým za prodané
skvosty a zlaté mince 315 zlatých
17 krejcarů losy v ceoě 743 zlat
25 krejcarů zástavní listy H vpot
Danky v cene 55703 zlatých 57
krejcarů komunální Spisy zemské
banky v ceně 1100 zlatých Želez
niční úpisy Zemské banky v ceně
29945 zlatých vkladní knížky
městské spořitelny pražské znějí
cí celkem na 56588 zlatých a 16
krejcarů hypoteční pohledávání v
celkovém obnosu 67407 zlatých
25 krejcarů neknihovní pohledá
vání celkovým [prozatím zjiště
ným] obnosem 4214 zlatých 2g
krejcarů nábytek v ceoě 674 zlat
60 krejcarů kmby v ceně 100 zl
posléze nemovité jménf a sice
dum na Královských Vinohradech
v ceně 93400 zlatých a dům č p
1423— II Praze v ceně 8459
40 krejcarů celkem tedy 379308
zlatých 17 krejcarů K pozůsta
losti přihlásili se bratr zesnulého
Václav Valatý řiditel měšťanské
ikoly v HoleŠovicícb-Bbnecb
sestra téhož Anna Horská maji
telka usedlosti v Cuclavi a děti po
zemřelé druhé sestře Marii Novot
ná a sice Ant Novotný majitel u
sedlostí v Hodolanecb na Moravě
Josefa Novotná provdaná Frimlo
vl vdova po rolníku v Pastvi
love a s nimi noe se vzati tu na
jednou spadli a k práci národní se
Utři Kovotsá provdat!
— % crrrr— in n"
zech u Doudleb Františka Novot
ná soukromnice a Václav Novot
ný mlynář v Cákli tak že bude
celá pozůstalost rozdělena na tři
díly z nichž obdrží bratr Václav
Vašatý a sestra Emma Horská
každý jednu třetinu tedy každý z
nich 125954 zlatých 22 kr a
děti po zemřelé sestře Marii No
votné zbývající třetinu dohromady
a sice každý z nich jednu pětinu
této třetiny totiž po 25190 zlat
84 kr Protokol o projednání po
zůstalosti předložen byl právě o
kresnímu soudu na Královských
Vinohradech jakož i soudu pozů
stalostnímu " Protokol podepsal
JUDr Oldřich Souček advokát v
Praze plnomocník Anny Horské
jenom s výslovnou výhradou prá
va podání žádosti za výkon přísa
hy manifestační řiditelem Václa
vem Vašatým který po smrti
zůstavitele jmění pozůstalostní
výhradně a jediný v držení svém
měl a tedy za mlstopřísežné udání
jmění pozůstalostního sám a jedi
ný zodpověděn býti může Je tedy
spor o to kterak po smrti dra
Vašatého bylo s dědictvím naklá
dáno Mezi řádky i to byla-li zá
věť nalezena! Neopomeneme do
končení zajímavé záležitosti této
přinésti aŽ bude skončena
Ztracená íeská posice získána —-
Krásný ZviČín nad Bílou Třemoš-j
nou u Královského JJvora kde
jsou lázné a s jehož vrcholu je
rozkošná vyhlídka do Cech pře
šel právě z německých rukou kou
pí na českou jednotu Zas kus
ztracené české půdy navrácen
Pohoda Jaro — jaro! Není
zimy Mrzlo ale bez sněhu a teď
hřeje sluníčko jak na jaře ač je
dosti větrno a deštivo Ale led
je pryč Lidé zahálí! Nejhůř je
tu letos s jircháři Kůže drahé
výroba žádná — továrny se nezá
sobují jircháři jsou bez práce
slunce hřeje a prší s větrem o zá
vod
Pozdrav! — ica
Život redaktora zachráněn uživá
ním ChaniberluIrTs Caugh Kemedy
Počátkem října 1896 jem nastydnul a
trpél pliciifm neduhem Stále j-tem
kašlal snažíce se odkašlat! s průdu
Šolce cosi viak nemohl jsem a obává
je se h mnbly by se t toho vyvinout
Mouchntě radil iem se s domácím
llkařem Na to pak koupil jsem si
lábrv Chaniberlrtiii' Gough Beroedy
poznat jsem oktm?ité úlevy Než vy
ufíval j-iein celé tři celé iahve plíce
mé byly zhojeny a pozdraveny- R 8
Elwards vydavatel The Eeview"
Wyaut I I — Na prodej u všech lékár
uíků
YtZUJ:Td
PEMíf
řalc II kupujete uhradili
eře a ntromky obvyk
lým s-arm xpiiobftn Z
rutujouie viis soluvfct
BiHiry kriri objednáte
ph JO od níé ib£Jin8
CHCEME
VAŠE
aaalA
a i-illeniH Vám ten ntJponS
níjíí iiHt-ikvo-tuélJí katalog
který vaá ouíi jtUé trval
a aur ker a atro ukr voiitl
J:m íc t itkvat a oíethtVHt
imCllU vfochoy drnby stroma kel&
1'istujrinp w rimiulfeti roKmfrvch cor-né
struníky k re riie a otdobna atnmiuvi viok
i hoeme pnMlivatl vie přímo kuujícnn F'lte
ti o na katalog- kter x láme tpne xdarma
Sioux C ty Seed & Nunery Co
SI Mac Caty la
ÍPšiiujta ucurísi srozuměni
unanno niftfteto aklliiltiM
70 AŽ 100 BU§LŮ PO AKRU
to inu kily naházíte tu p i a alce
lnďui RAftfr V El IX) W KOHB aneb
fNOW FL KE MIIITK kteráiio drahé
jed ni k do-taai ]ou a
1 J J ARMSTRONG
[ krile knkahc
I t Sheuaiidoali In
i KXTprolMV: llonboil pytel SSceatA
pN A buiierb dám i-yueKjnrtna ZaHlete
I 6c v Kukii H imlit y roh na ukáxku
p lloíí m k U-llee te knUku "Hmtaua
i C-ro Orowloí" ťllte teaky Bneck j
neu assiicKy
dt kS3-laS
Ojpgšnó rolničení
závisí výhradně od drohn
semena jaké zasejeme
mm iiuli let kunuiíclns saaí-
lame jaitv v y dobřn zkoušena sa
rucitirm je co pm4 dla jména a dle
11 11 LII! af
acjicH iin iiuiii
VÝBŽR KTKCRICE SAZKČKT:
Mil af tfet Harth 10 II buil Za t neb
rioe b pu The buil — D areje t4 cluecb
Vrihfw Dril Uaaiřac 1 V trati iMktm
butlt il butt— 4 a Je a! va tuO doecb
Lttal Teilar liatái — ZraJa aaf rm lss
aeeirb
Semena aaaa ptorá-a e rftaln pÍ4 a
amlMbi pKa ileu ka tukonmtmm 'TViiiati a
vaai mtmn m jeeie aaat -nne m m
c euj(Be a hv urrrmm uin Hena kaW
aiu aa vi 'im ao-iuriMa aeieen rtiu
D4ri aeawna iako Jetele brlíno laCatha
nimouiri eijit iruy enkroea pruaa
(tBlllUaUL kapejea-- v kafcM d -M
Mtm aa skladě olHneresoa tianba
raaaýcb aa scvm tiěatoeaaýr-li Ohli
hramboro jrt prmMvani aasagniieeka
Drah Umtn dá dvojaésobaoa tklixel a
itwt rMnéiif ihSliaJ
PUu- nim v řeci ceaká aoflické ak
Shngart b Oarcn
tUUiUL bLUFFS I A
C&tmt febeknditn knihy Jaha Lear
ra JasvraiaK tmmí batiky a J£aéaat
Užitečný a laciný dar so
dokonalý šicí stroj?
Mftieme právem říci ie šicí stroje "Pokrok Zápudu" které Jsme po minulých
6 neb 7 roků na&ím odttěraielAm nabízeli jsou dokonalejšími nežil strojn nabí
lené kterýtnkoliv Jlnm cauopisem jeakym Ka7dý rok utvrzuje rrts v to nto pře-nvi-dčťnf
neboť řkoliv str J Pokrok Ziipadu nabízíme na ikou&ku na 80 dni a
komu by se nelíbil v Jakém oiív ohlodu tomu vrfítíme peníze pět a pMJnieme
gtrn odní-bo po zkonli e lakové přece f"fud nepřihlásil se nikdo Jení hy byl
chtěl stroj vrátit! To jest dostatečným důkazem že Šicí rtroje Pokrok Západu"
Jsou nejdokonalcJSÍmi tak dokonul vmi Juk vftbec které stroje nalézt! mníte
Ai posud prodávnll Jsme prodáváme a ovSem prodávnt! budeme stroje sobv
celným řHzen'm při ku réraž ívrSu-k totiž část nlahujírí hlavní pracující část
"troje připevněn jest na ploe stolku nehybní V&ak móda vyžádula si též eračnu
ve stavbě šicích strojů V neilepRích domácnostech chtíjl mít! nyní stroje př!
kterýchž svršek čili část obsuhujícl celé pracující ústrojí stroje spouStí se pod
plochu stolku řicího a na místč obyčejné bedničky- kterouž se pracující část při
obyčejných strojích přikrývá přiklopí e stroj pouze deskou na pantech EavčW
non tak že tvoří íicf stroj když jet po párí uzavřený rovný stolek Jak vldřt!
jest ca stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy Sicích strojů nazývá se
Drop-Head Cabinet
tUmUUtiMUiBJm ' & Lil- ' ibsr I
DROP HBAD CABINET ČÍS i
Jelikož peřujeme vždy o to aby nažfm ctcnář&m a odběratelfim dostalo se
ridyto nellepSÍ a nelnovéJM proto s potésenim idřlujeme íe Jsme učinili opa
třeuí takové abychom mohli šicí stroje tohoto druhu nasímodběratelĎm posky
ováli sice ca cenu až rjiaaoe nízkou vzhledem ku obyčejné ceuě krámské
Drop head ci binet stroje prodávány Jsou jednateli za S05 hotově aneb za 175
ns splátku' My obstaráme Dálím pfedplatitelfím "drop head cabineť' stroj Pokrok
Západu se zaručením úplné spokojenosti a vrácením peněz do třiceti dnů kdyi
by se nelíbil jak následuje: -
Stroj Drop-bead Cabinet Pokrok
šuplíky po každé straně a
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak vidétl jest na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed ♦ $2400
Ovsem ze mimo "drop-head cabinet" prodávat! budeme téi nadále jako doaud
itrojo obyčejné soustavy jakéž Jsme po minulá léta odběratelům naíim k Jejich
úplné spokojeno-ti obstarávali s alce stroj "Pokrok Západu" Jak vidéti jest ns
vyobrazení následujícím prodáváme za následujíc! ceny:
éld stroj -Pokrok Zápalu" íia 4
Y cené kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto fest iiž
I předplatné na
Každý stroj opatřen jest českým I
VSechny tvto stroje sbotovrnv
Jsou c o nejdůkladněji zročn- ml ře
mealoíky % nellepMÍbo-inateriálu a
)toa elegantní U pra ty Clunék jest
neloovéjiíbo a neilednoduaiíbo za
řízeni tak zvaný samonavlékaci Cívka
s koneo niti U-st člunek navlečen
Jefcla
ravf m spri sobem do zlabku tedy usadí
m caatrřnnfra aama do nra¥é nilnhr
tbci uqj iFotreiiDO pnairuie jaao ouruDOTaav zanoaivasv anerakV tl dnlnnn
ewueu wumuo minu tKictvinuun
Kevadem ohebnd V lorh ttrojlek a arprodárime k vlil vf dílka Aali lana itmW kteH
aaMriate Ipatiifjft proto ]ea ta H iaclnějU
CianiFa opatrajtma tyto tro) plímo a tcvárny aa kutov a ca eeny tovární a aletHn tlai lak
priWle! US traitny lnkf kťrii by pljaala co Tdilek do kapaa statnick Jednatall a Biftaleh I
aoduaairh Jednalrla kteM vtlckul chil a moai tyU (lvi a Boal proto TjdUarati
OpakaJaaM Co jáma avrcíia praiill:
ZaračnJem áplaea spokojenost a nabízíme
iize ay snienaii ao au ana ie oy v jasemRoiir ob leda bnď v dokonalosti
htfdBOstí práci neb v Čemkoliv Jiném nevyrovnal se aejleptía strojím
fiie Jej de tě doby kdykoli vráUtl ebdrií své peaíse Bazpet
Bafdf a tichto vtmjft saracaa Jeat na S rokA a alea tarataje se i Jeat BelaoftiSf anaatn
Sohra hoTen a ejooiělíl adokooatealail fa )d uk tile a lehca Jk Jea klarf atroi Htl aiaaa
a klerékoUrtk Cáatby aa oactdUU vadooo JikakoUrtk apatobtat a poláawla aa bada — -minfi
Záruka aaratabajo aa aa pHatroja aal Ba Jebly atd
Rodina
amdanyck lis
ombíiI a protc Jaet peockad aaruealJH a aékolhr
ji eiweate pn praa aieoeaaoa bjciwoi jaj ooporncoTau aeawbU atmj leal jmH roeaU edtea
Jadandacbd a proto trraatlrd aoaataTy opatha yi Ui aamoaaaauract hloa a aaoUaaya aaet
jáfcaa a adofcoalayal pNatroJI tok Jako atroj Pokrok Zipada a aaraeaa yt aa pM roka Tři
pradrtaM a opaifeJeaM Bafla odbtraflla aa ededmal siaaal Irena ony:
ua s sssllky f U tto 4 s íplíky 117 Cis S as 7 iapU tlS
VldtooeodaabreatotoaefaalAijld predplatad aa rok aa Pokrok Zapadá aaeb Boapodal
itaito atrajéa tnké aárody aaaaa Adr-mjte Jedaosaaa:
Pokrok Západu Omaha Neb
Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorský
řMotsrSi MoakU saadtky ícsti
X nim připojen jeat fotolitograftcký' anímek řtjrř a tra a pi rodních rakovi atl
rrovási Jo vyaviUivkv o národa náieza a a nora o Uch onen aiíiJa-
afědaáaka o jich kaltarním ryznamu kteroa aiěl dne 2S kvftaa NO v aínl
Til Jed Sokol v Chicaru o I A OUrerina Knkooáav aahmif ditit
zpery hrdiaaké aaikwtoé a ilomkyi
KHkofrls KrsUsávorakjf t
fribcí a Bia vol (v tAmánm lnění ataročabén 1 — rtla (r a V11- _ r
aaír a Buealar— Benei Hefmano-—
'Kyt—OpWná--RBfZhalíc-8kriráne-Jahody
Else "LitMtiia aoad a
který můžete věnovat svým
manželkám i dcerám
Západu čís 5 s třemi
jedním uprostřed — $2600
po každé straní a jedním
vyobrazení — $2500
šuplíkem na každé strané
8troJ "Pokrok Západu" íís 5
s 8 iuplíky po každé straně
a jedním uprostřed tM00
Tentýž stroj cis 4 s 2 Supli
ky po každé strané a jed
ním dlouhým uprostřed jak
viděti na vedlejším vyobra
zení (2800
Tentýž stroj čís 8 s jedním
šuplíkem po každé straně
a jedním uprostřed 82200
Všechny tyto stroje Jsou W£e sou
stavy a téhož dokonalého se
stavení Rozdíl ? ceně fin!
pouze a jedině jen počet inp
liků Stroje dodáváme buď t
úlev ořechového — tmavé aneb
i dubového světlé dle orání
časopis na rok
anglickým návodem k zacházení a lim
3-
vloží se no cluuku apoubým zatáhnutím
jest samousazovací touž vložíme 11 Ji
se bez jakékoliv svUUtní pozornosti pou-
KTalHtf atrnl mi tÁl annXln_
Buaiiua
Jeduajte paaxa Jea v proapécka a látrna mllrk
tíem kdoi stroje ad nás keaoí Jest-
Klára atroit vyta mweámfrk aabUisM odbanullia aaotai Ul
troj taclutJM )aki obreajal řaoply flai rrým odblralel&ai
ttfa]i Jrrt to atro) "Hodina" stroj teiti MU es od Ma
ta airaa poan )ea pro doaiicaoat ara mád
pro velkama don ad prád pávata] Spina a koná
vrW adkadcai !
' ' '
Jaroslav— Lidua a Lai-íhikji
aioaack báaal náaisa
Jl