Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 07, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PADU
Založen 1871--Rofcník Xv i
OMAKÁ NEBIt Y CTERÍ DNE 7 ÚNORA 1899
Dvojtfdenní kn: Ro6ník VII číslo 42
iOK]ROK
# __
NOVA VÁLKA
Opět teče krev americká
Došlo k srážce mezi Filipíflany a Američany
42 mrtvých a 45 raněných ti a straně naší
Nejvíce utrpěl pluk řadového
' Srážka ku kteréž se chystalo
mezi Filípittany a americkou po
sádkou v Manile nastala v sobotu
večer a generál Ottis podal o ní
následující úřadnl zpráva:
"Povstalci a veliké sfle zahájili
útok na nase řady o 8:45 minulý
večer Během noci opakovali útok
po několikráte a o 4 hodině dnef
ráno panoval boj na celé čáře
VSechny útoky odraženy S roze
dněním postoupil jsem proti po
vstalcům a zapudil je na místa
kteráž dříve zaujímali zmocniv se
několika vesnic i opevnění Ztráta
povstalců na mrtvých i raněných
je veliká Nase ztráty odhadujeme
ai dosud 175 z nichž málo jest
mrtvých Vojsko jest nadšené a
jedaá neohroženě Loďstvo konalo
dobré služby proti boku nepřítele
Město se udržuje na uzdě a úplný
klid panuje Povstalci obdrželi
mnohé mauserovky nékolik děl
polních a rychlopalných během
minulého' měsíce""
Časopisecké zprávy sdělují o
bitvě následující:
Dávno čekaná roztržka mézi
Američany a FilipiBany dostavila
se konečně Prvnějsí nyní snaží
še'rbzlúSťití záhadu filipínskou co
možno nejrychleji
Srážka udála se o 8:40 včera
večer kdy tři drzí FilipiBané při
blížili se ku stráži nebrasského
pluku v Santa Mesa avSak prchli
když stráž na ně zavolala Opa
kovali to pak po druhé aniž by
stráž je vyzývala Po třetí však
desátník Greeley na FilipiBany
zavolal a pak vystřeliv zabil jed
noho a poranil druhého V zápětí
na to započala střelba Filipifianů
od Caloocan až ku Santa Mesa
kteráž vsak zůstala bez účinku
Předstráže pluku z Nebrasky
Montany a S Dakoty odpovídaly
čile a držely se ve svých místech
pokud nedoSly posily FilipiBané
mezitím soustředili se na třech
místech a sice Caloocan Gagalan
gia a Santa Mesa Asi o jedné
hodině FilipiBané zahájili silnou
palbu ze Šech tří míst soudobně
podporováni jsouce zárovefi pal
bou dvou obléhacích děl v Bali
Bali a jejich harcovníci postoupili
od Paco a Pandacan
Američané odpovídali strašnou
palbou avSak následkemOtemnoty
nelze říci s jakým účinkem Lehká
baterie z Utah konečně umlčela
baterii domorodců Třetí baterie
též konala dobrou službu na vý
středním levém křídle Boj trval
přes hodinu Křižák Spojených
Států Charleston a válečná loď
Coocord nalézající se naproti
Malabona zahájili palbu ze svých
podružných baterií na postavení
FilipiBanŮvCaloocanu a udržova
li je čile '
O 4:45 obnovena po celé čáře a
ďvojvěiitý monitor Spoj Států
Monadnock' započal palbu na ne
přítele a Milate ' '
' S rozedněním pokročili Ameri
čané ku předu Pluky californský
a washingtonský podnikly skvělý
útok a zahnaly FilipiBany s Paco
a Santa Mesa Nebrasský pluk
se též vyzamenal zajav několik
vězfiů a ukořistiv jedna houínici i
dobyv silného postaveni u reser
voiru kterýž jest spojen vodár
nou Pluky kansaský a dakotskf
donutily pravé křídlo nepřítele k
'MtAntvnl do Caloocan Na růz
ných místech panovala stála střelba
po cely aen Piráty r mpiuauu
tu -__Ha_nva_-l__k iest známo
' la jsou značné Ztráta Američanů
odhaduj se aa 30 zabitýců a 135
ra&laýca Domorodci ozbrojeni
' iw_ -____ mm koolevaati
vojska a první pink z Nebrasky
Z Londýna sděluje se násle
duj 'cí:
Morning Post uveřejňuje násle
dující zprávu o boji v Manile:
Přímou příčinou útoku bylo při
blížení se dvou Filipifianů ku
předstráži nebrasského pluku se
verovýchodně od města Když
bylo jim nařízeno aby zůstali
jtáti odepřeli a stráž vystřelila
Povstalecké dělo dalo pak zname
ní ze srubu číslo 7 a hned na to
započal útok na pluk nebrasský
ao rozšířil se brzy na obě strany
tak Ze střílelo se na vSechny před
stráže kol města Ameiické vojsko
odpovídalo Čile palba povstalců
byla stloá a útok patrně na spěch
podnikán Palba trvala po celou
noc s občasnými přestávkami na
půl hodiny aueb hodinu S roze
dněním válečné lodě Charleston a
Callao počaly střelbu ze severní
strany města Později následoval
Monadnock na jižní straně když
postavení povstalců bylo určitě
zjiStěno Ztráta Filipifianů jest
prý velká Počet raněných na
americké straně odhaduje se nyní
na 300 Málo Američanů bylo
zabito
Američané počali čile postupo
vatt po celé Čáře'dnés ráno (v ne
děli) a brzy tiskli nazpět povstalce
všemi směry udržujíce stále své
dobyté postavení a zmocnivše se
vesnic San Juau del Monte Santa
Ana San Pedro Macati ' Santa
Mesa a Lomin Dobrá policejní
opatření zamezila vypuknutí ne
pokojů ye městě ačkoliv několik
vojíaů napadeno bylo domorodci
v ulicích Plukovník Charles Hau
gin a seržant Wall byli poraněni
střelami tří domorodců a sice
prvnější těžce a druhý lehce Na
plukovníka Coltpna útočil jeden
domorodec mečem když tento jel
v kočáře k vojsku Plukovník
zastřelil útočníka revolverem Je
den ostrostřelec z amerického tá
bora zastřelil seržanta kterýž
seděl u okna v druhé reservní ne
mocnicí Plukovník William C
Smith zemřel raněn jsa mrtvicí
Mnozí z povstalců zahnáni byli do
řeky Pasig v kteréž utonuli Né
kolik set povstalců bylo zajato
Další telegram udává ještě ná
sledující: Boj včera v noci a dnes
(v neděli) byl velmi záhubný pro
FilipiBany jichž zabití čítají se do
tisíců Americké vojsko sotva
mohlo býii v lepším stavu Jest
nyní známo že útok byl očekáván
a přípravy k němu učiněny Střel
ba ustála v neděli v poledne a ne
přítel byl patrně demoralizován
Americké vojsko však jest úplně
připraveno na možný útok dnes v
noci Aguinaldiho soukromý se
kretář byl zatčen co zvěd v Manile
V městě panuje úplný klid Více
než 100 poraněných Filipifianů
kteří byli zajati v zákopech oše
třováno jest v amerických nemocnicích-
'
Následující dobrovolníci z prvé
ho pluku nebrasského oznámeni
jsou co mrtví: Charles O Ballen-
ger setnina L z Omahy Ralph
W Kells setnina L z Omahy
Harry S Hull první seržant set
nina A z York Charles A Keck
ley setnina A z York Davis
Lagger setnina I z Bennettt
Louis L Begler setnina F z Lin
coln a E Eggert setnina C z
FremonL Raněni jak dalece zná
mo jsoa Orrin T Curtis drahý
seržant set C t Beatrice James
Pierce hudebník James Kalsey
setnina A s York a Ed K Erwin
set A z York
Následující pluky dobro vol ni
cké nalézají se aa Manil: t kali
fornský t cotoradiký 51 iotr-
ij jauaoetsiý t efeoo
hoský 30 kansaský imontanský
1 nort-dakotský 10 pennsylvan
ský wyomingská lehká baterie
dvě lehké baterie z Utah dvě ba
terie dělostřelců z Kalifornie a
četa jízdy z Nevady
Podle dnešních 1 ranních
zpráv napočteno bylo již '43
mrtvých 45 raněných a 3 se po
hřešují 4 aČ to není celý počet
ztrát našich Z Penn pluku jsou
3 důstojníci a 3 vojíni raněni Z
Montanského desátník Hayes za
bit 4 vojínové a í důstojník ra
něni Z Coloraďského 3 vojíni
mrtvi 1 se pohřešuje 4 vojíni a
3 důstojníci raněni Ze South
Dakotského 3 vojíni mrtvi -4 vo
jíní a 3 důstojníci raněni Z 3
dělostřeleckého 4 raněni Ze 14
pluku řadové pěchoty 3 důstojnici
a 9 vojínů zabito Ze 6( dělo
střeleckého t zabit Z 'pluku
z Idaho 3 důstojníci a 3 vojíni za
biti Z pluku Califarnského 3
vojínové padli- Z pluku Wash
ingtonského 1 důstojník a 8 vojí
nů mrtv0: 14 raněno Plukovníka
pluku z Tennessee ranila mrtvice
Až posud nenalezli jsme ani mezi
mrtvými ani mezi raněnými žád
né jméno české ' V
Ztráty Filipifianů udávají se
ohromné ý Dle jedněch zpráv je
1900 ' mrtvých a raněných dle
jiných 3000 mrtvých 3500 raněných
a 5000 v zajetí Až do dneska
nebyl boj obnoven se strany po
vstalců' kteří zatlačeni byli ze
svých posic Zápas děl se ne v
Manile nýbrž 6 až 14 mil západně
od města V městě zachován byl
klid
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
1
Z kongresn
V senátu pokračováno bylo
každodenně v debatě o politice
rozpínavosti iř IV pátek mluvili
proti politice této Moaey z Mis
sissippi a Daniel z Virginie Har
ris z Kansasu navrhl usnesení že
Spojené Státy zříkají se každéhd
úmyslu trvalé nadvlády na filipín
ských ostrovech a hodlají se téže
vzdáti jakmile zjednají tam pořá
dek Na pomník pro plavce a
námořníky zahynulé - výbuchem
Maine povoleno bylo £10000 V
zasedání tajném jednáno dále o
schválení smlouvy míru — V sobo
tu mluvil senátor Chilton z Texas
proti připojení Filipín a senátor
Wolcott z Colorado přimlouval
se horlivě za schválení smlouvy
míru Senátor Allen z Nebrasky
podal návrb usnesení že schvále
ní smlouvy míru nemá vykládáno
býti talc že by chtěly Spojené
Státy připojiti trvale ostrovy fili
pínské Porto Rico aneb Kubu —
V pondělí nadešla doba ustanove
ná dříve k předsevzetí hlasování o
schválení smlouvy AŽ do po
sledního okamžiku nebyli přízniv
ci schválení jisti Že obdrží potřeb
ný počet (dvě třetiny) hlasů a jak
se zdá rozhodl otázku tuto boj v
Manile Nebýti toho byly by
chyběly a neb více hlasů Když
došlo k hlasování tedy sen Mc
Lourin z Jižní Karoliny který po
čítán byl za odpůrce schválení
hlasoval s většinou a prohlásil že
jediné co jej k tomu přimělo jest
vypuknutí boje Též sen Mc
Enery z Louisiany hlasoval pro
schválení prohlásiv že tak činí z
týchž příčin Sen Jones z Neva
dy prohlásil že jeit proti politice
rozpínavosti a když měl se domní
vati že schválení smlouvy zna
mená naktočení ve směru tom
hlasoval by proti S těmi 3 hla
sy nabyla smlouva 57 hlasů kdež
to proti ní odevzdáno pouze 37
hlasů Návrh Vesta na oprava
aby ve smlouvě vyškrtnuto bylo v
ČL 3 "postupuje Spoj Státům"
a na místě toho vloženo bylo
'vzdává se všeho práva ku svr
chovanosti a nároku" byl zamít
nut 30 proti 53 hlasům
V sněmovně poslanecké jedná
no v pátek o rozpočtu pro potře
by diplomatické a týž konečně
přijat V sobota prošel rozpočet
pro vojenskou akademii a odpo
ledne věnováno bylo řečem jimiž
velebeni byli Thomas Benton a
Frank P Blair s UissoarL jichž
sochy věnovány byly státem do
týčaým aby postaveny byly v síni
koejrwal 3 sochy ae nalezs
000000 jež Spojené Státy zaplatí
španělsku za právo k válčení proti
Filipifianůtn 1
Ze sboru zákonodárných
V new-yorské sněmovně podal
senátor Grady předlohu jejíž úče
lem je utvoření úřadu censora ve
řejných zábav Tento úřadník
prozkoumati má každou hru kaž
dý zpěv a každý tanec jež na
jevišti uvedeny býti mají a sice
osm dní před provozováním Ne-uráží-li
představení veřejnou hirav
nost censor musí ve třech dnech
po podání žádoáti vydati povole
ní ku provozování Uzná-li hru
za závadnou odepře povolení
Dpmnívá-li se divadelní řiditel že
censor věci nerozumí může se
odvalati k umělecké komisi Ři
ditel který odváží se dávati bru
Zpěv neb tanec přes' zákaz cen
sorův může býti trestán pro pře
stupek To znamená v nejhorším
případě roční pobyt na ostrově a
pokutu Í500 '— r Také sněmovna
v Jižní Dakotě Žádá aby do kon
gresu nebyl vpuštěn bigatnista
Roberts z Utah Resoluce dotýč
ná podána byla popiilistou Jack-
sonem
KRONIKA UDÁLOSTI
Zápas o miliony
Paní Kateřina Shirley z Kansas
City jež často přihlásila se s ná
roky svými na dvoumilionový ma
jetek Johna Stetsona v Bostonu
co nejdříve pošle právníka do
toho města aby hájil její domnělá
práva Paní Shirleyová nárok
svůj opodstatfiuje tím že je dce
rou Kate Stokesové slavné here
čky jež provdala se za Johna
Stetsona a ' kteréž on odkázal
veškeren majetek před smrtí svojí
r 1896 Stetson byl jedním z
největších majitelů pozemků v
Bostonu Zemřel po krátké ne
moci a žena jeho následovala jej
za deset dní nezanechavši žádné
poslední vůle ' Otec Stetsonův
kontestoval poslední vůli synovu
ale' soudy uznaly právoplatnost
listiny Herečka Ada Fichmon
dova později soudila se o část
jmění dovozujíc že byla ženou
Stetsonovou dle "obecného prá
va ale téz ona nepochodila
Zápas nyní veden jest mezí mat
kou a dcerou Kate Stokesové
Paní Stokesová matka Katina by
dlí v Bostonu Paní Shirleyová
dcera přebývala v Chicagu před
svým příchodem do Kansas City
Dfikladná zima v Klóndlke
Ve Čtvrtek přijel do Victoria
B C parník Dierigo ze Skagway
s pozdními "výletníky" z Dawson
Citv kteří sdělují že bylo 59 pod
nulou v kapitolu Klondiku když
odtamtud odjížděli W C Wat-
rous jeden z majitelů Klondike
Nugget praví že mzdy nejsou
tak vysoké letos jako loni ale
mnoho práce se koná na Hunker
Dominion a Sulphur potocích
William Fox jiný pasažér z Klon
diku tvrdí že těžba nebude větší
na přesrok neřli letos ačkoli
pracuje se v nové krajině Děl
níci dostávají I5 denně a stravu
ale Anderson na potoce Eldorado
dosud platí f 150 za hodinu Od
potoků Hunker a Dominion mno
ho se očekává
Zemřel Jak sl přál
Bob ' Marks známý "sport"
zastřelen byl ve čtvrtek v souboji
s J W Eennettem majitelem
herny a hostince Texas Silver
King v San Antonio Marks pil
nemírně po celý den a prohlašo
val že hodlá zemříti "s botami
na nohou" Večer vstoupil do
hostince Silver King a vyhrožoval
že všecka světla vystřílí ' Došlo
k hádce a revolvery byly taseny
Marks vystřelil pětkráte a trefil
hostinského do podbřiší Leže
na zemí smrtelně zraněn Bennett
vystřelil třikráte' po MarksovL
Týž zasažen byl do prsou a sko
nal s revolverem v ruce Bennett
zemřel asi za hodinu
Cykloi zíitil atsto
Městečko Stilesboro devět mil
od Cartersvilie Ga bylo v neděli
téměř smeteno povrchu zemské
ho cyklonem O život nepřišel
nikdo ale raněných je počet znač
ný Kostel methodistickýnedivno
postavený zničen byl 6plnlMno
hé domky roztrhány byly na kasy
divokým v ichrem a rozneseny dale
ko ča ekoíL Jest to opravdu a
ITejlepší TVRDÉ a MĚKEUHLÍ
' Rock Springs Ohio Haná WalnutBlockatl
Nejleptt IUinoiaké v kasech 80 drobné 5 Ž5" CheroVee 1 drobné zs
S425 neJlepSÍ uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlít350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 980 Sfclad 17 a SUsnn Pítiárna 1402 Frnam St
C
Rodoši se bouří v Alasce
Indiáni v Álasce vyšli na "vá
lečnou stezku" Jedna bitva byla
už svedena a další Šarvátky se
očekávají ' Čtyři rudoši byli až
dosud zabiti a několik zraněno
Na americké straně poraněni byli
4 maršálové Indiáni jsou opilí a
snaží se ' vyvolati všeobecné po
vstání Parník Cutch přivezl do
Vancouver zprávu o šarvátce sve
dené v Juneau Jistý Indián za
bit byl maršálem Spojených Států
McGuirem v sebeobraně Z oba
vy že smrt rudochova pomstěna
by byla jeho přáteli utvořen byl
výbor bdělců kterýž nespokojence I
pochytal a vsadil do vězení Po
slibu že se budou dobře chovati
propuštěni byli následujícího dne
ale mstivá povaha jejich žádala
krev za krev Posilnivše se ohni
vou vodou rudoši začali osnovati
povraždění všech členů výboru
bdelců Útok podniknut byl v
noci Přátelský Indián Varoval
však bělochy a ti byli připraveni
Došlo ku střelbě a Indiáni vidou
ce že mají běloši výhodné posta
vení couvli zanechavše na bojišti
tři mrtvé a čtyři zraněné sou
druhy ' '
Laviny v horách coloradských
Málo je pamětníků aby laviny
v horách coloradských působily
takové spousty jako letos Do
Denver došla ve čtvrtek zpráva
že ohromná sněhová lavina sřítila
se na pracovní vlak na kolejích
dráhy Riotf Grandi- devět mil od
Glenwood Springs "a zabíla lři
muže Raněných je šest někteří
nebezpečně Dělníci zaměstná
vali se uklízením trati BlíŽe
Leadville pohřben byl ve svém
domku na úpatí horském 6oletý
William Manning Městečko
Breckenridge bylo úplně zaváto a
pončvač došly 'zprávy Že obyva
telé nemají už čeho jisti a žádné
ho paliva byl tam výpraven vlak
s nejnutnějšími zásobami Vzalo
to devět hodin uraziti vzdálenost
z Como do Breckenridge — 34
míle Ve Skalných horách při
řece Cclorado lavina sřítila se s
ohromného téměř kolmého vrchu
na 33 dělníků čistících koleje a
srazila je všecky do hluboké pro
pasti i s vlakem na kterém při
jeli Do kanceláře dráhy v Den
ver došla zpráva že pět mužů
bylo usmrceno a několik - těžce
poraněno Bez nějakého pohmo
ždění nevyváži ani jediný
Dobytek zmírá zimou
"Dobytkáři utrpí hrozné ztráty
následkem sněhových bouří v ho
rách a na planinách" pravil JW
Springerpředseda národního spol
ku dobytkářů v Denver "Zprávy
z naší kofiské renče v Montaně
sdělujíŽe bylo tam 45 stupňů pod
nulou a vyhlídky na mírnější po
časí není V Texasu dobytek hyne
po tisících Po dešti přišel tam
studený vítr dobytek nastydl a
nyní houfně padá"
Rvačka v soudní síni
V přeplněné síni soudce Smitha
v Lirew la doSlo v sobotu ke
krvavé řeži během níž Charles
Hall a Fred Bartfield byli smrtelně
zraněni jeden muž střelen do ra
mene a asi pět jiných osob více
méně pošramoceno Spor ohledně
umístění nového mostu rozdělil
obyvatelstvo městečka ve dva ne
přátelské tábory a skončil hnusnou
scéoou v soudní síni Když střelba
započala mnozí z přítomných vy
skákali z oken
4 Ccia kořalky stospá-
Utvořenf kořalečniho trustu jeví
už 'blahodárné" účinky Speku
lanti a Chicaga Cincinnati a New
Yorka skoupili v Kentucky v ně
kolika posledních dnech téměř
1 0000 sudů whisky a to za mno
hé drahý platili již od 5 do to
centů vyšší cena na gallona
Další zdražování "ohnivé vody"
lze a jistotoa očekávatl V povo
láš fca vašich ae tvrdí že
21
Nyní dojde na Mllese
Jakmile nynější vojenská komi
podá svoii ZDrávu zářné íínrf
se
vyšetřování President rozhodl
Se totiž Zlistlti co ie nravritr na
tvrzení lé vojsku dodávánu bylo
maso konservované pomocí Škodli
vého chemického Droce&u laktfm
směrem vyšetřování bráti se bude
nebylo dosud oznámeno ale není
pochybnosti že Droiednávána hu
ďou obvinění činěná tak vytrvale
tvrdošíjně gen Milesem kterýž
í jisté mír v sám bude
Opodstatní-li své tvrzení majitelé :
nakládáren a vládní insoektoři
jiní úřadníci pohnáni budou k '
zodpovědnosti nedokáže íi pho
gen Miles sám může býti posta-
ven před vojenský soud pro po
špinění charakteru jiných důstoj
níků '
MENDED ART1CLES OF INCQRP0XATI&1
Ohaáglng Mm Mam of Pokrvk Tnfnůu
Frlntlns CempujT 'Tli NatWaal '
Prlatlag Campany"
ITMnw Att iibmm i
at speciál meeting of ttw gtockholden nf
the Pokrok Zápndu írininř £tnir
porution 1 orguMiíed nnd Mlatln uoder n4b
Dpuglaa CouDiy on Buturdr tb UUteí
oř Junuary Ie underand punuaBtotn
Tni" aiiith moat nsHiila " j ""T
iilr"± rí' oj im o in
ih wuiuriDiiii lil Hiii mé
nThtol?S P'0"8'00 oj the oriirlLl aViIcta
ÍOllSw- W6r aueDded K tO wdy
Wo lha 11 nlAMilnnn!i j_ a L__ T '
unaer 100 naine oř NatiOai PnihM
Art 3 Tbe irenerul notáre of ttaahulnM
_ TVv-wr vrrwcvKiy ajnu OAJlt
nflwuiiunara in1 i -—
Aht t Vbe author-d Oaplttl Stonk Ot
whlch tihall be irangferaule In such a mannáf
be !síuel řrom tme M tlme by -ot cti
iraueo hnu e DVtHlIW (
piiymems sbalí be asordered by the Bomrdef
thjnOoe Hundred Dollar each
porppratlon shall be the Tweny-arat Ur ot
OcMNsr IfflB and the tlmeof termlnaUoa of
LlL8ríh" °tb Tenty-flrrtdav oroř
iihereř 01 uo uavital Blook
w wiuua aia ixrDOnilM
can at any tlme enhject itself h lfnol ?
ceed the um of Flre Thound iwn
S')oo excepi for itroan'l and Imlliilim J
n i h i Á """V1 ' nau De dw lded ku buy
:k k i "v 7 no nuiiainn
- uměř Dunaea oř mor
? Indebiedne (hall erer becontneiS
ART? To aa_nA
CorpoMtlon fball becondueied hyVHbardluI
2h rh„f'l"k''J ?"''
niiiiif ihiq Trne wnica
eiectlon ihall be held on tho a iini
Apríl of eacbyearand iheyanall hold oOo
II H AHA vrxua ab atnl a r_ ______
T1'la"d On-! A majority of the Boart
oruireclor-shall formaquorum hnheiraa
acilon of baslnetn Thy sbalí xdnpt the
MAC_uu_r-w rulu- _ rH T_ - r _ —--"-
tlon of buDlneas and ohall recelve a aunpw
7 ú v ™n mu len uoiiMrm a year
ISLnílik V Boar
?k kl?aledh3_ue """'nlnu Diractofalut
tbe balance oř the unezplred term
ahall be a President who (hall aiao be a ma
hall bechueeo by the Bard of Dtrectora la
ÍL ""ner _oI perfona mích dutina
líhe " UurporaUoa atay pt
Aht WheneverOne Randred and T-eaty
Wiiim nr _r_rM_# __-k -_ _ i J
MHhMf fnr th _i__ul_! _ __
__l"!f_L Pe'!__5 Tp°a
iik____i ~ n ™ iorotir Binaiy
™ 'Ti ™-B"nBoi toe aaDwriMra
t_imli_h_i n !__ _ _ _ _
ror the lctKMi of onloera by atria- moUmá
i wiw mmuii nBvniw
Aht m uf _— jr_n__ j_ m
po-atlon not iocoosiateat vith _M lav mw
tnene artlckt
Airv II - - - ___}__
may be amended by a XM of tireV-ír_ia}
"IrrrfL' „M"B oy tne mmr of Dinet
oř to the Ktoi-boKler ar a_i tmm thaa two
ween ntiM__H_ i __ d__ -___ __
embýmaU "
'? l'e" "hTeof Joba Raalehypi nlli ij
and John Rreehler eefetary nHaredvaly
of ald oompaay havo hereanlo ahjnMI -r
aamei the aecoad day of Vebruary A IX hall
JOBU ROdKTKÝ
Iapreeeneenf: JOHH KB_L-BUC_
rrelWallwey
V A Sonhrada
Trt n Ntaadva l
CuTTor Dutjauaa (
Jona Ro-ekf pmaldeataad Joha Krmr
Uat 4_ŤliMtf f Mnehboiiw IN
daly ealled by tho Board of Dtwlon W tfaa
K_k ___ Tau_alM ______(____ _ t ____ -
mitlceof aaid mu tmm a dal tm
th Pokrok ZApa aa4 aU t t rii n i"
a v-i(v- _ raaiwHB ' IflHWV fM
— — rww IM I— I— IJli firWI( l-fWffr
allna of the P Amf -_--__-i _--T--__-_- _ _
aaiendlagsaM Artlctaaaf Im-w i i
eoipltwl -ii la all rnn waiMt-WiHrt
dac hwm trr a vom of Ht far ad W
atMahMateoal Aad fartMr n aatu _ é
aat
joen toncKt
aakau-tay p m~-
Int Company belay lnt daly (Ta aach
ereraily depmea aad aarn that Um UtU
t_at_Mi In ttsmt f n ni n - -- ________
ott-
r - i ' — ~ r — - - r rc ___:
4
1 rrrttt: t
ri cr-r csrr" l
r!7 vr-tr-ra o (to ti říj
1