Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 24, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - A " í?
OKROK ZÁPADU
Založen 1871--Ročník XX
OMAHA NEBIL Y CTEltt DNE 24 LEDNA 1899
Dvojtf denníku: Ročník VIL éísio 3&
H0VÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z kongresu
V sněmovně poslanců pokračo
vino bylo v pátek v projednávání
rozpočtu pro odbor poštovní v
němž í v zasedání večerním pokra
čováno a týž konečně přijat V
položce kterouž povolováno jest
1300000 na zavedení poštovního
systému na Kubě Porto Ricu a
Filipínách vyškrtnuta byla slova
"v nově nabytém území" Po
projednání několika bezvýznam
ných předloh zasedání odročeno
do pondělí Pondělí věnováno
bylo projednávání záležitostí di
striktu Columbie a celkem 19 růd
ných předloh těchto přijato Z
ostatního dlužno uvésti že naše
zákony na loďstvo obchodní se
vztahující 93 proti 78 hlasům na
Hawaii rozšířeny
V senátu přednešeno v pátek
několik řečí ohledně politiky roz
pínavosti z nichž zaznamenat!
dlulao řeč minnesotského senáto
ra Nelsona kterýž za připojení Fi
lipín vřele se přimlouval V dal
ším jednáno bylo o předloze v
zájmu kanálu nicaraguanského a
debata o téže až dó 5 hodiny se
protáhla kdy zasedání odročeno
V sobotu v debatě o téže předloze
pokračováno a předloha konečně
48 proti 6 hlasům prošla Dle
předlohy té "Maritime Canal Co"
oprávněna bude k vydání 1000
000 akcií po $100 a povinna bude
zaplatiti veškery nynější své dlu
hy a závazky k čemuž z pokladny
spolkové #5000000 propůjčeno
ji bude V nově zorganizované
společnosti upíše pak vláda Spoj
Států 925000 akcií Řiditelstvo
bude sedmičlenným a sice pět
jmenováno jich bude za souhlasu
enátu presidentem a po jednom
Nicaraguou a Costa Ricou Plat
jejich obnášett bude mimo ce
stovních výloh #5000 ročně a
předsedy J6000 Kanál dohoto
ven býti má ve lhůtě šestileté a
roční vydání obmezeno jest na
20oooooo a celkový náklad na
stavbu kanálu nesmí Ji 15 000 000
přesahovat! — Po krátké schůzi
výkonné zasedání po 4 hodinně
odročeno V pondělí pokračo
váno v debatě o otázce filipínské
a hlavním řečníkem byl White z
Kalifornie kterýž mluvil proti
přivičlení ostrovů těch a ve pro
spěch resoluce Baconem zGeorgie
podané kterouž prohlašuje se že
Filipíny právem svobodnými a
neodvislými býti by měly Řeč
jeho potrvala do 2:20 kdy zahá
jeno zasedáoí výkonné v němž
rokováno výhradně jen o povyšo
váni důstojníků v námořnictvu
Roztržka mezi střibrařl
▼ Nevadě došlo k roztržce ve
straně stříbrařské Doposud ob
mezena jest sice pouze jen na
státní ústřední výbor odkudž
viak jistě í mezi stoupenci strany
té se rozšíří Ve schůzi v Carsoo
ve Čtvrtek odbývané vyloučeni
totiž byli ze strany stříbrařské
pro zpronevěřeni se prý zásadám
ve státní platformě obsaženým)
předseda státního výboru W E
Sbaron a poslanec v kongresu
F Newlands a stoupenci jejich
hned na to schůzi opustili Se
niter Stewart jen malou větíi
non podobnému osudu ušel
Nový senátor
▼ Nortb Dakotě vyvolen za'
kandidáta senitorstvf spolkového
v kaakusu republikánském Porttr
J McCumber a jelikož v kaukuou
obdržel o 2 hlasy více než ku
zvolení zapotřebí jest je svoleni
jeho hned při prvém společném
hlasování zajištěno Jest rodem
Skot a povoláním právník
Vc prosplcfe sMilelB
Sněmem arkaasaským přijata
byla koncem týdne předloha kte
rouž manželé zbavováni jsou ve
státu onom zodpovědnosti ta dlu
hy manželek před sBalkem učí
něoé ____
V New Yorku vyhořela se
stipatrovi budova Cammeyerova
na šesté avenue škoda obnáší
170000a
V Audubon lowa odsouzen
byl v pálek J Cunoiogham pro
zavražděni nemanželského svého
dečka na 25 roko do klinice při
tUc pria
KRONIKA UDÁLOSTI
Jenom $30000
zpronevěřil zápisník kriminálního
soudu st louiského A J Wage
man Týž znovu zvolen byl do
úřadu svého minulého podzimu a
až do čtvrtka kdy do bot prásk
nul nebylo proti němu ani toho
nejmenŠího podezření že by snad
v účtech svých zkrátka byl Zpro
nevěření jeho přišlo na jevo tím
že knihy prohlednuty byly vyše
třujícím výborem kterýž sněmem
za účelem vyšetření policejních
záležitostí jmenován byl
Byl to švindl
Z Filadelfie oznamuje se že
několik kapitalistů kteří po dlou
há leta vydržovali a hmotně pod
porovali John W Keeleyho vy
nálezce pověstného motoru od ně
hož báječné věci slibovány pod
nikli nyní důkladnou prohlídku
bývalého jeho obydlí v němž mo
tor se nalézal a v němž časté
zkoušky s týmž při přítomnosti
znalců kúplnés pokojenosti prová
děny byly Vyšetřováním tímto zji
štěno nade vší pochybnost že
Keeley byl prohnaným švinJle
rem kterýž i ty nejlepší znalce a
odborníky oklamati dovedl Na
lezena totiž hluboko ve sklepě za
kopaná ocelová nádržka kteréž
užíváno bylo ku zhušťování vzdu
chu a dále nalezeny roury ve
zdích jímž tento do motoru toho-'
to přiváděn byl
Proti pojišťujícím společnostem
Ve Frankfort Ky pokutováno
bylo ve čtvrtek 86 pojišťujících
společností ve státu onom obcho
dujících I250 pro spiknutí za úče
lem zvýšení a udržování stejných
poplatků pojištujících Společnosti
tyto podobně jako ve všech stá
tech ostatních vydržují totiž úřa
dovnu kterouž výška pojištění na
příslušný majetek určována jest a
rozhodnutí kteréž každá společ
oost podrobiti se musí Žaloba
vznešená byla zástupcem státním
rozhodnuta byla v neprospěch
společnosti porotou ~
Závěť podivína
V Kansas City projednána ve
čtvrtek v soudu pozůstalostním
poslední vůle C G Hopkinse
kterýž tam v říjnu 1896 zemřel a
kterýž veškerý majetek svůj na
$400000 se páčící odkázal tajem
níku svému P M Barrowi a sta
ré panně A T Cowartové u kte
réž po dlouhou řadu let se stravo
val Poslední vůle byla sestrami
a bratry jeho kontestována leč
nepochodili a tak docíleno koneč
ně vyrovnání dle kteréhož příbuz
ným těmto od $50 do I4000
se dostane a zbytek pak rozdělen
mezi Barra a slečnu Cowartovou
tím že prvnjěŠÍ $200000 a posled
nější 1150000 dostane
Sfflílá loupež
spáchána byla v pátek v Arthur
111 Sest zakuklených lupičů vlou
palo se totiž do tamní banky a po
přemožení nočního hlídače roz
trhli dynamitem pokladnu a s ko
řisti na I5000 se páčící na útěk se
dali K útěku použili drezíny
kterouž na nejbližŠÍ stanici želez
niční zanechali Po stopě jejich
vysláni slídící psy
Hezký oiet
mi iowská státní hospodářská spo
lečnost proti Spojeným Státům n
chybou pouze jest že týž hned
tak zaplacen as nebjde Když
dobrovoloické pluky íowské orga
nizovány byly umístěni dobrovol
níci v hlavni budově výstavní v
Des Moioes a v Čase pobytu své
ho tam počínali prý si páni vojáci
jako nezvedení kluci ve Škole a
nejenou že vtchoaokoa vytlouk
li ale i jinak majetek onen poško
dili Společnost podala účet na
1 295200 odboru válečnému leč
týž byl v pátek vrácen s poznám
kou že k účelu doiýčnému žádué
peoíze ve fondu odboru onoho ne-
to - # a _
jsou a ze tyz zaplacen oyu maze
jedině tenkráte když za účelem
tím kongres zvláštní zákon při
jme Dát to edatasovat
Konveoce národní unie horni
cké odročila v pilek zasedáoí své
před odročením přijala resolucí
kteroul na kongresu požaduje se
by otázka rozpínavosti totiž při
vtěleni Filipín lida k odhlasování
pfcdloŽeao bylo
Zlodějem k vfilt žení
V New Yorku zatčen byl v pá
tek L J Snur bývalý poklad jík
oděvního velkoobchodu Man 1
Fursch & Weiner kterýž minulé
ho března z New Yorku zmizel a
ze zpronevěření £20000 obviněn
byl Jak po zatčení svém Snur
prohlásil dopustil se zpronevěře
ní onoho k vůli své ženě kteráž
souchotěmi stížena byla a kteréž
lékaři změnu povětří a sice pod
nebí italské radili k čemuž však
prostředků se mu nedostávalo
Když zdravotní stav manželky je
ho v Evropě se nelepšil ba spíše
se horšil vrátil se do Ameriky a
úlevu pro ní hledal v podnebí co
loradském a wyomingském a do
New Yorku vrátil se teprve pak
když stav jeho manželky bezna
dějným prohlášen
Průtrž hráze
Veliký poplach způsoben byl
v Clevelandu v noci na středu
zprávou že vodní nádržka nad
městem půl druhé míle dlouhá
několik set stop široká a na ně
kterých místech od 95 ti do 30ti
stop hluboká se provalila skrze
slabou hráz a ohromné spousty
vod hnaly se do údolí všecko
přftd sebou ničíce Ztráty na Ži
votech lidských neudály se žád
né poněvadž nehoda byla před
vídána Silné deště rozvodnily
nádržku do té míry že městský
inženýr rozhodl se zříditi na
rychlo splav a něco vody vypu
stili Ačkoli pracováno bylo ve
dne i v noci bráz povolila a
dělníci v hluboké prorvě pracují
cí sotva Že životy zachránili
Dravý proud podemlel pilíře
mostu na Wilson ave a polovi
ce téhož se sřítila Také poško
zeny byly závody Cleveland Pa
per Company a Standard Oil
Company ale škoda není tak
veliká jak se očekávalo
Spor o vlzni
vypuknul v St Joseph Mo
mezi úřady státními a vládou
spolkovou Zatčeni tam totiž byli
John Allen Harry Howard a
James Gilmore na obžalobu z
oloupení vlaku Great Northern
dráhy u Fergus Falls Minu a
když návladní spolkový o tom se
dozvěděl Žádal o vydání jich ú
řadům spolkovým tak aby pro
okrádání pošty stiháni býti mo
hli Tomu však rozuměti nechce
návladní státní kterýž stíhati je
chce nejdříve pro oloupení vla
ku zločin to trestaný státními
zákony a opodstatňuje to tím že
prý zlosynové chyceni byli úřad
niky státními a že tudíž soudy
státní také i přednost mají
Vražda a sebevražda
V Chicagu pohádal se v neděli
odpoledne John Dtithoff s man
želkou svou s níž již po delší do
bu nežil a v hádce ji zastřelil
načež sám sobě hlavu kulí pro
hnal Hádka vznikla z toho že
manželka odepřela mu dále vy
pláče ti podporu již mu po delší
již Čas poskytovala
Vyšetřujíc! komise
zabývá se dosud vyšetřováním jak-
kosti masa armádě na Kubu a
Porto Rico dodávaného V pátek
vyslechnut byl major Daly vrchní
lékař armády Milesovy kterýž
výpovědě vrchního velitele armá
dy v plném rozsahu potvrdil Vy
povídal že maso muselo býti che
mickou nějakou cestou připravo
váno neboť když čtvrtka na
slunci ponechána byla tu prý ani
jedinká moucha na něm se neusa
dilachůf ani vůně jeho nebyly prý
přirozenými a po požití dostavily
se prý žaludeční nesnáze Dle jeho
náhledu používáno k zachování
masa boraxu a salicilu látek to
Škodně na ústroji zažívací pAo
bicích ________
Z KUBY
Z Havany ozoámeno ve Čtvr
tek že generálním guvernérem o
strova generálem Brookem naří
zeno ctlničnírru úřadu v Santiagu
že z příjmů tamních bez svolení
jeho ani jedinký cent na práce ve
řejné vydán býti nesmí Zároveň
vydán rozkaz dle něhož Kubán
cům na pracích veřejných zaměst
naným žádné peníze vyplaceny
býti nesmi a mzda v potravinách
vyplácena jim býti mi Oba roz
kazy vyvolil mezí obyvatelstvem
zoačnou nespokojenost a neschá
zelo na těch kdol prohlašovali
že Američané počínají s Kubánci
zacházeti hůře než Španělové to
činili Zvláště druhý rozkaz vy
volal mnoho zlé krve a poukaio
váno k tomu že dle všeho úřady
americké domorodce nepovažují
za tak dobrého jako Amerikána a
že prý by nejraději as z Kubánců
otroky své nadělali
Henry M Hoyt příručí nejvyš-
šího návladního spolkového vy
slán byl do Santiaga co právní
rádce generála Wooda i co zá
stupce odboru spravedlnosti na
Kubě
Z PORTO RICO
ZeSan Juan oznámeno v pátek
že vojenský guvernér ostrova gen
Henry vydal rozkaz jímž veškerý
prodej majetku za propadlé dluhy
na jeden rok se odkládá Zároveň
oznámil že odvoláno bude vojsko
míst kdež občanstvo s ním srov-
nati se nemůže a Že ve všech těch
to případech místní úřady občan
ské za udržení pořádku zodpověd
nými drŽány budou
Válečným odborem uveřejněna
byla celní sazba pro Porto Rico a
pravidla jimiž doprava cestujících
nákladu mezi ostrovem tím a
Spojenými Státy říditisemá Veš
kerá doprava díti se musí loďmi
americkými zboží přivezené loď
mi cizími propadati bude konfi
skaci a za každého cestujícího
vysazeného na břeh lodí jinou
podléhati bude společnost dotyčná
pokutě f 200
Z FILIPÍN
V Manile vydáno bylo dle
zprávy sobotní výborem povsta
leckým k vojsku amer provolání
v němž žádáno jest by když by
rozkaz k palbě dán mu byl stříle
lo do vzduchu a aby nedbalo hla
su těch kdož pro přivtělení souo
stroví bnoho se prohlašují Pro
volání končí slovy jež mají býti
parafrází na zásadu Monroe-ovu
"Filipíny pro Filipíny"
Generálem Otisem zaslána v so
botu odboru válečnému zpráva že
výprava gen Millera vyslaná ku
obsazení Iloila vysazena byla na
ostrov Guimaras as 3 míle od
Iloilo a to beze všeho odporu se
strany domorodců Vysazení toto
stalo se nutným následkem nepo
hodlí jemuž vojsko na lodích do
pravních vysazeno bylo čímž zá
roveň 1 zdravotní stav jeho trpčti
počal
Z Washingtonu se oznamuje že
vláda naše činí již náležité kroky
ku provedení šestého článku
smlouvy míru dle kteréhož o pro
puštění a návrat všech zajatců
španělských z Filipín postarati se
má a vypsány bylv již nabídky na
dopravu týchž do Španěl Odha
duje se Že počet zajatců na 8000
obnášeti bude
Zprávy z armády
Nástupcem generálního doda
vatele armády gen Eagana kte
rýž jak jsme oznámili pro neváž-
nost k představeným svým a pro
jednáni důstojníka nehodné před
soud vojenský postaven byl stane
se jak i Washingtonu se oznamu
je col John F Weston z New
Yorku kterýž správy odboru do
tyčného v pondělí se již ujal Jme
nování jeho ovšem dosud jest jen
prozatimoým a zasláno bude sená
tu teprve pak až gen Eagan sou
dem vojenským buď propuštěn
neb na nucený odpočinek dán
bude
Presidentem vydán ve Čtvrtek
rozkaz jímž ostrůvek Mission
Rock v zálivu san irancisském za
námořní reservaci se prohlašuje
Ostrůvek tento jest o 7 mil blíže
vjezdu do zálivu než Maře Island
a jelikož kolem něho hluboká vo
da jest hodí se výborně pro naše
lodě válečné co stanice uhelná
Ostrůvek ceněn byl na #250000
a nároky činila si nan dosud jedna
společnost kteráž tvrdila že stá
tem California zároveň s jinými
pozemky postoupen jí byl
V Guthrie Okla ' usmrcen
byl náčelník policie A C Bishop
nahodilým výftfelem ze svého
vlastního revolveru
Joba Call a John Shaw čer
noši nalezeiícl ku neiborsi se
brance v Lynchburg Tenn za
střeleni byli nějakými neznámý-
mi
osobami ve středu večer Oba
byli ještě mladí holi ale vyslou-
žili jil několik ibftt
trestnici
Nejlepší TVRDÉ a MEZE UHLÍ
Rock Sprlngs Ohio Hanna Walnut Block atd„
NejlepM Ulinoiské v kusech $550 drobné 5 25 Cherokee drobné za
1425 nejlepší uhlf na vařeuí Naše Beacon Nut uhlí $350
Jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 1Z a Mason Pfaárna 1402 t man St
-f
Z Manily
Rodina Šaldových obdržela od
syna Bedřicha který co telegrafii-
sta jest u setniny 18 signálního
sboru dobrovolníků Spoj Států
ležícího v Manile v dnech minu-
ých Číslo tamnějšího časopisu
anglického American Soldier
(Americký vojín) prvního časopisu
tam v anglické řeči založeného
který přináší rozmanité zajímavé
zprávy Též obdrželi korespon
denční lístek s budovou guverné
rovou v které též telegrafní úřad
je umístěn Nejzajímavější jest
ale dopis datovaný 16 prosince a
obdržený 20 ledna z něhož po
dáváme následující úryvky vrhají
cí světlo na poměry tamnější:
V tomto horkém místě jest sko
ro nemožným Američanu aby se
oblékal jak by si přál — Těšíme
se nadějí že našeho pobytu zde
bude na krátko avšak okolnosti
jsou stále proti nám a zdržují nás
zde stále čekáme že kongres
schválí smlouvu míru a učiní něja
ké opatření aby řadové vojsko
bylo sem posláno a vystřídalo nás
Čekáme že povstalci se uklidní
Působí zde nesnáze bez konce a
pokud to nebude jinak bude moci
málo amerických vojínů opustiti
ostrov Před krátkém hrozili po
vstalci že podniknou útok na
město dne 15 t m Jejich plány
se jak se zdá nezvedly ale bylo
značně čilosti viděti u předstráží
které nalézají se rovnoběžně s na
šimi Včera jsme zřídili telegraf
ní linii podél jejich předstráží tak
abychom mohli zvěděti hned vše
co se u nich deie iridiu tez ne
kolik opevnění během noci které
1 # I v ! 1 v
jim ale niaio prospěji nayz je
zřizovali jeden z našich důstojní
ků a 3 zvědové se k nim vloudili a
plán celé práce zjistili Před ča
sem dostali nějak těžká obléhací
děla a postavili je v zálivu Bakoor
odkud je vidět na loďstvo Dewey-
ho a ovládá se vjezd do Manily
Deweymu ovšem se to nelíbilo a
netajil se tím povstalcům Ná
sledek toho byl že děla odstranili
na kvap Aguinaldo časem povo
lá svůj kabinet do Malalos a usne
se se na něčem ale než k tomu
dojde gen Otis pošle pobočníka
němu s dotazem proč chce udě
lat to neb ono a tak překazí plány
povstalců v zárodku Tak to zde
chodí a jestli tihle hrdlořezi myslí
si že se vyrovnají nám je to vel
kou hloupostí s jejich strany Jejich
nevědomost jest ale tak velká Že
nepochybně způsobí nepřátelství
Jestli ano pak lze výsledek snad
no předpověditi Oni nemohou
bojovat! v otevřeném poli a nepo
chybně vezmou útočišti ku boji
guerrilskému Jestli ano pak
naše vítězství přijde dráže než
ono dne 13 srpna V nynější
době byla vydána ovšem vojsku
hojná zvláštní zásoba střeliva
a vše je připraveno k vy
praveni armády do pole V
Iloilo na ostrově Panay jsou po
vstalci v úplné moci všeho vyjma
obraženého města samého kde je
asi 800 Španělských vojínů kteří
snaží se vydržeti proti nesmírné
přesile Myslím že v několika
dnech bude tam posláno vojsko
Spojených Států aby chrinilocizé
obyvatelstvo nepochybně odděle
ní 18 sigoálního sboru půjde
sebou Naše setnina ssad bude
poslána do vnitra Luzonu aby
znovu zbudovala opuštěné telegra
fy španělské Podnik ten nebude
výletem ale cokoliv bude lepším
než to každodenní konáni povm
oostí Nemoci teď zde drobet
obývá jelikož počasí je cbladoější
a jestli tak potrvá tedy to prospě
je více než všichni lékaři co jich
je tu dohromady Ji te dosud
cítím znamenitě Mim krássou
sbírku fotografických pohledů
kterou při lesa domu Pošlu
vám velmi krásocu mušli kte
státní Iron jsem zde viděl a jeden do
I morodec mi takovou slíbil přiaé-
1
stí Poslal bych vám odtud mno
ho věcí ale je málo takových jež
projdou celnicí v Sao Francisco
DROBNÉ ZPRÁVY
Z Millville N J oznároe-
no
že 3000 neuniových sklářů
camnicn pozaauje nizau uniovou
a že v pádu odmítnutí požadav
ku onoho stávkovati započnou
V Hartford Conn odbývá
na koncem týdne konvence mezi
národní unie zedníků a nejvíce ča
su vyžádalo si rokování o zavede
ní osmihodinové doby pracovní
V Sommerville New Jersey
postřelen ve čtvrtek v noci smrtel
ně náčelník tamní policie Crowe
# 1 V m
lupičem jehož při vloupání se do
úřadovny Swift & Co přistihnul
Lupič uniknul a- nezanechal po
sobě ani nej menší stopy
V Mystic lowa pohádali se
k vůli zaplacení skleničky kořalky
Peter Pappach majitel tajné ho
spody s D Wrightem členem
íowské milice a prvnější v hádce
byl usmrcen
V San Franciscu uhořela v
neděli známá kráska sl Jennie
Moore-ova Strojila se k obědu
když tu krajky na stolku jejím
se od plamene plynového vzňaly
a při pokusu na utlumení jich i
na šaty její se rozšířily
Z Hawaii oznamuje se Že
přiváženo jest tam značné množ
ství kontraktních dělníků japon
ských a že ŽádoucnoVby bylo
co nejdříve náš zákon proti pří
vozu práce kontraktní i na o
strovy ony rozšířiti
V Chicagu zemřel v sobotu
pěstní rváč Tom Lansing kterýž
as před dvěma měsíci v zápase
krajanem J Rútem přemožen byl
a při tom hlavou na zem tak
prudce narazil že částečné ochr
nutí následovalo
Chicagský radní a známý po
litikář E F Cullerton prohlásil
sc v sobotu býti bankrot Dluhy
své udal na $33000 a majetek
na 90000 dolovnických akcií s
cenou neznámou
Z Pasaic N J oznámeno
sobotu že při požáru vypuk
nuvším v třípatrové budově na
Main ave sl Rumplerova uho
řela a družka její při skoku z
nejhořejšího poschodí vážně ra
něna V San Francisku vrazila v
neděli parní pramice "Oakland"
do soukromé naftové lodice 'Wili-
am D" již okamžitě potopila
Dvě osoby byly při tom usmrce
ny a tri jen s tezi z vin vy
vázly
Za sníženou cenu!
Máme posad několik výtisků spisu
Královské vénnč město Mělník
a okres mělnicky
který velkou píli sestavil ka velké
své škodě vlastním nákladem vydal
ř-ditel městské školy pan Lad Bochm
Jest to spis objemný neboř Ota ví
tran velkého formátu a S5 obraty a
mapou okresu mřlnického a města
Kaidý rodák mělnický u21 by chovati
spis tento obsahu jicí popis a dějiny
jeho rodiště ran sptsovaiei opraToi
ie nás ka nabídnuti xbytkn spisa ca
cenu valné sníženou a sice bud cm týl
prodávat! nyní ca $2 00 i poovni
tásrlkou Dflríiíl cena $400 Žádný
Mělniěan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť ca tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste ae brey
Adresr jte: Pokrsk Ziaaéa
Uauaa Ae
Cechové a jejich zapas
o samosprávo
Nákladem Pok Záp vydána byla v
broiirce pfednáika pod vyíe vedeoýta
aázvem kterou připravil p L J Pal
da pro literární kiub Astorovy kniho V
a v v New Yorku a uprarii pak pro -iřnfk
Midland Monlhly Tento český"
překlad přednášky tvoří broiúrku 40
stránek obsáhající vyobrazeni Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Junirmana Cena
pouae 10ctreb v kolkách Dva sešity
měsíčníku Midland Moathly oďsB
ifcl tatéi pfnlaÁika v anCUčia aa
'jeta rtftIpai
±a~~