Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 20, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
t
Ó Choďte bez berli VI
ííl
Reumatlam dna
kfoHbA bolesti ve
vyléčí
Jí
5' Dra Petra Hoboko c
7C
Vylnřnje močovou kyselinu ie soustavy tělesné
tvoří norou bohatou zdravou krev
Ma prodej od aíttaích Jednateli seto majitel příeo
Adresujte:
% n riiiniicv varv—iix ks ujmvma mat cmta m
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jtt Jedlaou spoleéooití
Prank Fřťboxslcý'
prodávat
Lee-Clark-Andreesen Hardware Co
—prodávají va velkém i ——
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířská
Zboží bicykly střelné tbraně náboje a sportovské zboží
I2l9-f223 Harney ulice - - - OMAHA NCBRASKA
South Omaha Brewing Co
B JETTBE ro-ajitel
va!
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh Pale Export
Telefon v South Umaže 8
METZUV ©
VyrábívyhláScnýapocelémMA+A1
ssápadč za nejlepJÍ uznán
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
předplácejte na Knihovou Americkou
Předplatné obnáif
Zaccž "každý předplatitel obdrží 26 velkých sešitu nejlepSích románu každý
aeait o 64 stranách celkem lóó atran
BRTOVY
nnléseají stále
vadž jsou spolehlivé fi léčivé
Brtavs arniková kouzelná etsst boji rány čer
stvé I zastaralé vyrážky na téle I obll&ijl
svědéní liieje opary aspálenlny Cena Z5o
rtiv ellcaí fcalsáia nroti kalIL DÍcbánf na
nrwju záduie zaileuiovini a prsním kře-
m ueua o a auo
Krvečlstltel Jest potřebný kaidému obzvlair
jarní dobou Hrtávkrveíintltel jasni barvu
tváfe dodává tilu silu asvéieNtl léii vy
rážky na tile závrať a rail Ona II láhev
BrttV (altán pro játra a ledviny vidy poma
te buli-HUtm v lidech a v krizi olnkujio
sa ledviny Léii obtížné tnoíenl Fezavku
mořeni krve pluku a mrziení mode Clona
oboáéi 100
Brtow Caacarla allnlkv (Červené) 1oa nelam-
lefill vJAí ve váech pMpadecb zácpy zá
vrati Jater mm chorobám t nechuti k jiď
lu Jsou ti' bylinné OenZóo
Ruříme krajaoQm ca spolehlivost našich lék 6 neb jsou pone lvice připravovány
dle předpisu lékařských které se neilépe osvědčily Nejjou to iídné v Se léčící vy
nálezy ale léky které pro rozličné neďihy jsou spolehlivé a připravované z nej
lepsícb látek bylinných jakéjaou v trhu k dostání
Krajané přející ti léky naíe kde nejsou k dostání v lékárně zašlém vyplacené
ua puzauani iuyi ceuajcau prnueua
BRT & CHALOUPKA
BOSTON
Z3si 16 a ZDoagrlas vlL
nyní po řástefném uplynutí zimy bude udržovat! velikolepý a radikální
TýprodeJ vaVae ihoH zlmntha °íbra hodláme vSechno toto zbofí TkHdti
Ul_J ísbsb af Již přinese cenu Jakoukoliv neboř jli T± "l
musíme nabýtl místa pro zboží nastávající
sca uasuruujii:iiu jaa uuuinuie vaa vyproaavau
Trháme ceny zimních obleků přímo na polovici
áf X-1 I A _! _ l_ i _ rt _ i v i _
mu£e jemné zima o Dleny zimniKy piasie KaimUKV Jm ceny na-
a w a m ~~~~ —
a Kozicny ceiou tuto nast zasobObu právě za 2 značené
Rodáky uctivě zve
v
cfarontmti ctMtilotť
avalecu atd -
Y
Y
Y
Y
Y
kde lze vfnodnd naoupití stavební dflví
14tá a Marcy ulice
OMAHA NEBRASKA
PIVOVAR
1 a 41 Objednávkám věnujete
► zvláštní pozornost
pouze $10O ročně
Adresa:
Knihovna Aiperkká Omana Vtb
LEKY
vetňí oblibu poně
Revmatlsm dna a hnatee m&že býti vvléfan
užíváním Krtova léku kti-rý je připravo
ván "ie icKar preapiau ueaa siuu tznev
Brtflv fefW llnlment lest od dávna nhHbnn
i3!vin t i Á 11 t „„IIIÍ
phhátii na pmou a v kHl Nejlepftf pro
-11 _ I l i-L _ í! 1 iL stí-
za a au cenia
BoJtfli hlavy Docházellcl od licov bděni nli
Mněno plti horkosti neb nervonostl vy-
leci ne rychle uzivanlm Hrtovycn kapsuli
Cena 2ft cen tft
Brtflv lék Brati choleře a irAlmu teat dnlnS ann
lehli vt ve víim-Ii nfluadech letních nemiHtl
zápalu střev ialudeinim křetem krvavé
mu íleini kolloe a projmu Cena ífiaM
centa láhev
Brtív terokaz Jet pravém hobitclem técbto
trapltelfi mallíkých Jest příjemný k uíi
viní tak že matky nemají iidné nesnáze
attay přimetl bo utírat CenaKcentA
Auresujie: l iUir
WILBER NEBIi
f STORE
sézoay Tuto stáji několik málo nolo-
Mužské Ofekky: 10 00 kalmuk nyní (hn nn
Mužský 900 oblekAQ PQ P°" WUU
prodáváme za P6DU Mužské 30 kalmu Ain nn
Mužský $1000 oťek An n a T prodáme za }}
prodáváme fl)UU
MnynítaM°bek$625 3"
Mužský i5oooblekAn nn OMcfcy Pro cfcUpce:
prodáme za U)jU co až potud ttiíly $350 ony
krátkými kalhotkami
Mužský $30 oblek (hl n prt nyní ta gia$
prodáme z QlUUU Ony $150 1 krátkými klho
Mužský $25 oblek Aiq nn ry' - t rn
prodáme za OlúOU Chlapecké $3 00 obleky
— krátkými kalhoty nyní
Z Ravenna a St Pani
Zábava mnou na Sylvestra v
Ravenna pořádaná dopadla nad
očekávání jak hmotné tak i fi
nančně dobře Ve frašce "Jindy
a nyní" poíínali si spoluúčinkují
cí znamenitě SI Anna Macko
va podala Louisů panskou roz
tomile její přednáška i mimika
byly podány spůsobem herečky
routinované Pí Marie Hocho-
vá na jevišti dobře známá ochot
nice podala znamenitě pí Pivoň
kovou Pan Jos Jelínek podal s
nevšední silou ochotnickou dřeva-
ře Pivofiku bezvadně v' komi
cké scéně "Švec před soudem"
ukázal znamenitě p F ' Fiala
soudcovskou svou autoritu a jemu
k ruce co dráb p Vác Macek
výborně se vyjímal Kunhuta
Žena Kopejtkova paní Kateřina
Macková podala sklíčenou paní
mistrovou znamenitě
Kapela ravennská pod řízením
p Boháče přispěla ke zdaru ne
malou měrou výtečnou hrou svou
Po představení následoval taneční
věneček který takřka do bílého
rána potrval
Cítím se povinna manželům
Hochovým vzdáti za' pohoštění
jakéhož se mi v kruhu rodinném
dostalo mé nezapomenutelné díky
Upomínkou na Ravennu ostane
mi železniční stanice Mantasket a
laskavý hostitel můj pan Josef
Hoch kterýž mne ku jmenované
stanici doprovázel
Po tříhodinné jízdě dostal jsem
se bez úrazu do městečka St
Paul Z uspořádání zábavy tam
sešlo a to pro nedostatek ochot
nických sil ženských
II ES BY IRVING
nejpřednější snad žijící herec ukonřll v minulých dnech kariéru svou na Jevišti
londýnském a oznámil že nikdy více nevystoupí Jest aice teprvé 62 roky rtár
avšak zdraví jeho neustálou námahou podryto jest tou měrou že povolání he
reckého vzdáti se musel
Po celotýdenním pobytu měl
jsem příležitost seznámiti se s
městem a celým okolím
Severně na hranicích jmenova
ného města vlastní bratří Grube
rové rozsáhlou a dobře zařízenou
cihelnu kde po celé léto cihly vy
rábí a po celém okolí ku stavbám
je zasýlají Starší pan Gruber
má tu krásnou ovocnou zahradu
s rozkošným hájem Zbudou-li
prý mu nějaké cihly postaví toto
léto novou residenci na krásném
pozemku svém
Karlíček Tenepír majitel ho
stince Klondajku vlastní nedale
ko města malou farmiČku ze 420
akrů pozůstávající- Pao Vacek
starý a vážený osadník okresu
Howard má zařízenou farmič ku
s domácností Že by mnohý velko
statkář záviděli mohl Pan Vojta
Ambrož nemá sice velikou farmu
za to ale vše tak praktičně a dob
ře zařízené že mu to okolní vel
kofarmáři závidí V chovu drů
beže je vzorná hospodyňka paní
Ambrožová mistryní — hus a
kachen vydaří se jmenované paní
každý rok habaděj
Všeobecnému přání tamnčjších
rodáků vyhovím jakmile jarní
slunko paprsky své ukáže
Na zdarl A Z Donato
0a Jea epakeTal re trrseae Jest pe ce
lém STřt
Bezpočtukrite dokázáno bylo v k
idém státu naií unie jakoi t v cizo_
zemáku ie Chmbrlaln'a Cough
Remedy jeat bezpečným a jistým lé
kem ku zamezení záškrtu a jett nyní
viude vůči nemoci té užíván M V
Fieher s Liberty W Va jen opaku
je co tvrzeno po celém evét když nám
píle: "Používám Cbamberlaio'a Cough
Remedy v rodloi evé po nékolik let
jli a vidy úspěchem m přesvědčil
jaem ae ie jest výtečným lékem oejen
pro kálel ala I jietým lékem proti a
IkrViMboT tactrioll Jlvoty dítek mých
nobokTiten _ K doatáal Jeat ve
vtek Krnlca ~ 41X7x4
OD KAŠÍCH DOPISOVATELŮ
ATHENS Marathon Co Wis
Ctěná redakce I Bylo mi vždycky
divno kterak asi lidé počnou
hospodařit na farmách lesnatých?
Odpověď jest velmi snadná: Vel
mi dobře protože jsou začátky
zde v lese snažší než na prérii
Zde v Athens jest každý den se
dřívím farmerů plné město jeden
klády druhý hading třetí na du
žiny čtvrtý kartové dříví atd
Všichni strží pěkné peníze a dříví
pěkného dost jest v této krajině
Krajina zdejší jest lehko vlnitá
půda dobrá a daří se zde dobře
plodiny následující: pšenice ozim
ní i jarka ozimní žito kukuřice
hrách oves ječmen — vše dobré
jakosti Co se týče zeleniny
myslím že ani v samých Čechách
se lepší nevypěstuje Proč tedy
se zde neusazují také nějací Češi?
Či o tom žádný neví? Ať se sem
přijdou podívat na ty německé a
polské farmy a zajisté se tu kaž
dému zalíbí Jaké pohodil má
jenom dobytek hovězí když do
samého padání sněhu má zelenou
pastvu a vody též! A člověk s
tím nemá žádnou potíž Krávy
zde dají velký užitek přes leto
Sena jsou zde též výtečná a jetel
jest zde zdomácnělý Co se týče
cest ty jsou zde v úplném pořád
ku že jsem v Americe lepších ne
viděl Jsou jako silnice v Evro
pě jen že nejsou šutrované Přál
bych si zde člověka který by to
mohl lépe podat do veřejnosti
Já jsem velmi slabý pisatel proto
ale když by někdo chtěl vědět
něco více ať se obrátí na mě s
dotazem S úctou
Jan Nebřenský
WILBER Neb 4 ledna '99
Red Pokroku Západu! Dovoluji
si upozorniti ct redakci a čtenář
stvo vůbec na ohlášku mou kte
rou jsem podal v Nebraska Far
mer a kteráž částečně otištěna
byla v Pokroku Západu stranu
mé nabídky že tomu kdo by za
ručil mé stádo před cholerou po
letošní rok dám $5000 odměny
Stranu toho jsem obdržel mnoho
dopisů od mých odběratelů kteří
ode mne koupili prasata poslední
čas v nichž táží se jestli jejich
prasata byla poslána dříve než
cholera tam byla Na otázku tu
to odpovídám že moje stádo jest
v tak dobrém pořádku jak jenom
býti může a doufám že jestli mně
do toho nic nepřijde budu moci
letos postaviti prasata proti kaž
dému neb mám 26 sviní kteréž
budou míti prasata v březnu a
dubnu a budou je míti po dvou
kancích Tito kanci byli vybráni
z toho nejlepšího stáda co jsem
mohl najiti Za jednoho jsem
dal 1 10000 hotově a dokázáno
je Že za tu cenu stál neb jsem
poloviční podíl v něm prodal zas
za 1 100 00 a to dobře zkušenému
pěstiteli prasat panu Jos Hyn
kovi ve Wilber Nebr Tento
kanec bude znám co "Walkers
Chicf" a jest po starém "Chief
Tecumseh 2" nejlepším to ple
men niku v Americe a i v tomto
mladém kanci čekáme zdokonale
ní neb byl narozen 7 dubna 1898
a 7 prosince vážil 300 liber
Dále mne dochází mnoho dopisů
stran prasat zač je budu prodá
vat a na mou odpověď mně znovu
píšou le neví proč chci tak moc
za ně ie jinde mohou koupiti
laciněji Tomu se nic nedivím
neb jsem sám viděl stáda plno
krevná Ze nevěnují jim žádnou
pozornost a obyčejně mají kance
za #1000 nebo f 1500 a tak pro
dají prase aniž mohou dokázat
že skutečně jsou od svině a po
kanci na jichž jména vydávají
papíry totiž "fedigree" Rád
bych věděl kdyby dopsali na E
H Andrews neb J W Jones a
mnoho jiných zač by dostali
dobrého kančíka neb svinku
Nerad se sám chválím ale přál
bych si kdyby vydavatel "Ho
spodáře" zavítal do Wilber aby
dal nám vědět tak abychom mu
mohli okázat naše stáda
S pozdravem
John V Slepička
RACI NE Wis — Ctěná redl
Tak již se stal z farmáka cestující
jednatel ale než vyjedu musím
se zmínit odkud jsem Tady u
nás říkají v Caledonii Ta stará
Caledonie jest nejstarší českou
osadou ve Wisconsinu jestli se
nemýlím neb tady byli čeští osad
níci již před 52 a 53 lety Ten
kráte to byl prales a když jsme
my přijeli v roce v roce 1871 tak
to zde byla samá paseka pařez
na pařezu ale teď již je o ně
nouze — totiž o ty pařezy — a
nebude to dlouho trvat 1 Že tu bu
de i o dříví citelná nouze Jsme
tady dost pokročilí Máme pět
spolků totiž Osvětu Čtenářský
svobodomyslný spolek Slovan
skou Lípu ten je také svobodo
myslný ale ne tak jako Osvěta
pak je tu Hřbitovní spolek Řád
Česká Caledonia ČSPS a pak
sbor sokolský který byl prvním
rolnickým sborem v Americe
Ten též nejvíce pokračuje neb
má okolo 70 členů má odbor
divadelní a 11 hudebníků kteří
se cvičí teprv dva roky ale hrají
již těžké skladby Sbor vlastní
též prostornou síň Máme zde
též několik hostinců kde za 5ctů
dostane člověk pořádnou sklenici
piva neb šnáby dle toho jakou
má chuť Též nám tady postavi
li elektrickou dráhu která jezdí z
Milwaukee do Kenoshe skrze
Racine V Racine jest více to
váren než v kterémkoliv jiném
městě jeho velkosti a jest nejprú
mvslněiším městem ve státech
téže velkosti Je tam J I Case
vyrabitel mláticích strojů kterýž
zaměstnává od 800 do 1000 děl
níků pak je tam J I Case vy
rabitel pluhů jízdních i ručních
bran obyčejných i talířových í
oboravačů Též tu máme světo
známou firmu na vyrábění vozů
Michel Lewis & Co kteří zaměst
návají 500 dělníků a vyrábí i8oóč}
vozů ročně Stavby a sklady
jsou na rozloze 25 akrů Dále
tu máme Fish Bros vyrabitele
vozů kteří jich vyrob 8000 roč
ně a mají zaměstnáno 300 lidí
Též jest tu několik kufrářských
dílen a' M M Zika má tu nej
větší zaměstnává až 150 dělníků
ponejvíce Čechů Jsou zde dvě
železniční stanice N W a M &
St P a elektrická dráha která
jezdí do Milwaukee a Khnoshe a
pracuje o to aby mohla položiti
tratě až do Evanston 111 kde by
se spojila s Chicagem Jsou tu
též české obchody Grocerii a
hostinec má J Hamata na N
Main pani Moravcová na Dou-
glas ave pak J L Shilling na
stejné ulici a Nehoda na N- Main
Žíznivé napájí: Fr Mrkvička J
Svoboda V Jeništa L Musil
všichni na Douglas ave Pak je
tu Fr Uhlíř taký maličký Človí
ček — měří asi 6 stop a tři palce
J Moravec na N Main napájí
Českou chmelovinou z Chicaga
své příznivce Hotelů je tady
mnoho a všelijakých od #100 do
$350 denně Největší jest hotel
Racine roh Main Sqr a 6 ulice
ČeŠi se tu dobře drží Je tam 1 1
spolků a Národní Jednota jest
nejstarší a nejsilnější Nejstarší
osadník je p Anton Kroupa
Sokol Mladočech má tu svoji bia
Časopisů jest tu několik denních
i týdenních a jest tu Slavie nej
starší časopis český v Americe
Z Čechů vynikl zde nejvíce M
M Zika který byl dvakrát zvolen
za mayora města a dvakráte to
odmítl Ať sí je časem trochu
divný přece každý říká že za p
Ziky město nejlépe prospívalo a
já tomu věřím J A Vojtíšek:
Potopené Španělské lodě byly
ryzdrlženy
Helodváinelifm snad mechanlckfm vrka
ném tohoto století byl zdárný podnik sd vlleol
af kolika válečných ípanílnkyVh lodi s blutln
tnofskyra a Saollaa-a Pohmodny a zprorá
ie v mohutnými st e aml a aaJlca dél zdálo
p býti skoro nemožnosti aalavnýml je opét
ořlnlU Leť odváný podnik se zdařil Právé
tak nezdravá krev nezdravý žaludek a Játra
Často st roskotajl átroji telenné te nemocný
zdáae hýtl nevybojltelnvin Viak kdy va sů
va laaovsni počne nzi vti nonet tn Btomaca
Ritem aatrojnt nepravidelnosti na zamezí a
tk rychtě nabfvá dHvélai svrťstl a sily Ho-
tener-ova a rza povzDuot íaira a zanraci
e troll k nové Cinno! a sřlstf krev K doatáai
)wt lék tento v aldé lékárně vlak aa tfctnf
zaamb epHljt ale jiného co bv ptedsti-
v wpuk asj mviu Kasta awa v
Předplácejte na Knihovna Ame
rickou ponte f too ročně
Stáří převlaky panamski
Po mnohá desetiletí už jednak
se stanoviska geologického jed
nak vzhledem ke geografii živočiš
né odhadováno různým způsobem
stáří a minulost převlaky spojující
Jižní a Severní Ameriku Jedni
soudí že obě části pevniny ode
dávna spojeny byly převlakou jež
dokonce bývala širší než dnes Ji
ní však dovozují že tohoto spoje
ni vzuycKy neDyvaio a ze se pre
vlaka vynořila teprve v době po
měrně nové kdežto dříve široký
proplav mořský spojoval záliv Me
xický a Karaibské moře s Tichým
oceánem Geologická studia do
kázala že tento názor jest jedině
správný a novější práce o nichž
podává zprávu "Natural Science''
umožnily zjistiti dobu vzniku pře
vlaky přesněji než dosud Dle
výzkumů Maackových vznikla pře
vlaka teprve v době nejnovějŠÍ
před samou dobon čtvrtohorní
poněvadž nalézáme mořské měk
kýše z oné doby na nej vyšším hře
beni převlaky Také jakási po
dobnost zvířeny Karaibskéhomoře
se zvířenou Tichého oceánu by
tomu nasvědčovala Avšak no
vější práce ukázaly třeba že dru
hy v obou mořích jsou celkem
totožné že jsou přece odrůdy jich
dosti od sebe vzdáleny tak že by
bylo lze souditi na vyšší stáří pře
vlaky než dosud předpokládáno
Názor tento potvrzuje geolog R
T Hill jenž v poslední době pod
nikl důkladné studium problému
na místě samém Dle jeho stu
dií konaných s plným zřetelem na
poměry zvířeny byly obě části
pevniny spojeny již v době Oligo-
cénu a již mezi dobou Jury a Oli-
gocénu mohlo býti jen skrovné
spojení mezi oběma oceány Avšak
ještě v době Eocénu a Oligocénu
mělo toto pozemské spojení malý
význam pro přechod zvířat pozem
ských a teprve po době Oligocénu
nebylo již nijakého spojení mezi
Australským a Tichým oceánem
Tento závěrek má značnou důleži
tost též pro theorie o době ledové
jež vycházely se stanoviska že
proud Golfův nemohl dosahovati
severních pobřeží Evropy poně
vadž tehdáž nebylo ještě převlaky
panamské Tato hypothesa pro
výklad doby ledové musí býti tu
díž vyloučena
Všichni lékárníci zaručují Qbaaber
laiq'8 Opugh Heroe-dy a každému vrátí
penfzé kdo po využíváni dvou třetin
láhvičky by shledal že mu lék led
nepomohl Jest nejlepším lékem na
světe v pádu chřipky kašli nastuze
ni záškrtu aneb modrého kašle a jest
příjemným k užívání i bezpečným
Zamezí veškeré zlé následky z nastu
zení jakož i zánět piic dt37xl2
Dobrá rada
jest mnohdy lepší nežli peníze Pí
Tohanna Dragounová z Columbia
Ókla T praví: Můj manžel měl
veliký kašel Já mu poradila Se
verův Balsám plícní a než využíval
jednu láhev měl po kašli a byl
zcela zdráv Severovy léky jsou
vesměs výtečné
Léků proti kašli jest mnoho
Záleží jenom na tom zvoliti lék
který neobsahuje látek škodlivých
a který kašel nezarazí jenom ný
brž úplně vyléčí Chcete-li dobře
poraditi každému kdo kašlem jesť
tižen poraďte mu
Severův Balsám pro Plíce
Ten vyléčí kašel rychle a úplně
odstraní zašlemování chrapot bo
lesti v krku a nastuzení Cena 2f
a jo centů
Cítíte-li bolesti kdekoli na těle
a chcete-li se jich zbaviti zvolte si
Severův Olej sv Gotharda
který často jediným natřením po
může Cena JO centů
Hlaste te e Severov Kalendář
v lékárnách a obchodech s léky
VY F SEVERA íeský lékárník
CEDAR RAPIDS I0WA
ŘEPLAV„
po nejleplích rychlolodích a Jízdu
po všech železnicích obstarámn
v±d3r aeJlevaaěJL
Kdo přeje i někoho ta sebou po
volatí račiž nim oznámit Jeho
adresu a také jemu odporučitl
aby nás o podmínky převosnf la
skavě požádal
Úplný seznam knih k dostáni
zdarma v knihkupectví PcLrcka
Západu