Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 20, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JPOKROK ZÁPADU
NOVINKY Z ČECH
Povodni Informace od zpravodaje) "Polt Z4p
Zklamáni Královské poselství t roku 1808 db
snimu království Českého Situace T kril
Čeakém Sněm kril Čeakého Rílaká rada
UtltelBtvo proti poalancnni Jazykové vý
nosy pro Sleuko D roboty
Praha 29 prosince
Zklamání Včera 28 prosince
1 898- zahájen byl Český sněm
Psali jsme že v zahájení jeho spo
čívá veliký význam a snad rozhod
nutí celé příští české politiky a to
proto že bude zahájen králov
ským poselstvím A doložili jsme
že dle toho jakého obsahu bude
poselství — neb nebude-li vůbec
či bude asi bezbarvé [to nejspíš
psali jsme] — dle toho stane se o
brat v taktice českého poselstva
A byli jsme skoro proroky Za
hájení sněmu nastalo královské
poselství se četlo a — bylo bez
barvy '
Historie královského poselství v r
1898 Chceme-li aby čtenáři P
Západu dobře pochopili oč nyní
v Cechách půjde a šlo musíme se
trochu vrátiti zpět v minulost Je
známo že v Čechách jsou poměry
hrozné Domácí pán Čech je tu
hausmistrem trpěný host Němec
pánem Ať dělá Němec co chce
vše je dobré ať dělá Čech co chce
vše je marné Němec může zuřit
kopat a dostane pochvalu — Čech
může pomáhat radit vysvobozo
vat a — je odkopnut Řádění ně
mecké obstrukce na říšské radě ve
Vídni i' řádění Němců v Praze
všude kde zasedají způsobilo ho
spodářský krach k němuž přidru
žily se nešváry národnostní spory
jazykové ubíjení českých menšin
a utlačování všeho českého ze
jména však nátlak na rozdělení
české koruny a ušlapání českého
státního práva
Těmto hrozným a skoro už —
bez nadsazování řečeno — nesne
sitelným poměrům musil konečně
čeliti sněm království Českého
Vhodná příležitost promluviti pří
mo s králem naskytla se v jubileu
jeho 5oletého panování České
poselstvo příležitosti užilo V
březnu minulého roku na vzdor
Němcům a proti vůlí vlády tehdy
Gautschovy usneslo se jednomy
slně hlasy velkostatkářů a hlasy
českých poslanců podati adresu k
císaři a králi a také ji podalo
Adressa byla v prvé části holdem
k padesátileté v druhé širokým a
zevrubným rozborem politické si
tuace české opírala se o státní
právo České líčila i nejtruchlivější
zjevy soudobého politického ne
snesitelného stavu a zvláštní důraz
kladla na "nedílnost zemí koruny
České" na "práva zemí koruny
České" a na předešlé korunovační
přísahy Končila pak appelem na
splněni přísah a nadějí v koruno
vaci Adressa působila na Němce jako
puma Zuřili mlátili kolem sebe
jak zběsilci a ze sněmu odešli
Kdo čte referáty "Pokr Západu"
o českých věcech referáty ty stří
zlivé ale věrohodné je o jejich či
nech zpraven dobře a důkladně
Za to Češi jak známo uložili si
reservu pomáhati vládě proti ně
mecké obstrukci a vyčkávati od
měny s trpělivostí která jim při
nesla ve voličstvu mnohou trpkou
lázeř jak jsme také referovali
Nadešel den odplaty Ve Vídni
nedalo se dělat nic tož čekalo se
v Praze na sněmu král Českého
že to přijde
Protože v adressé sněmovní
sneseno bylo vše hlavní čeho Če
chové si na svém králi žádali
vyslovili čeští poslanci Thunovi
aby odpovědí na adressu dal záru
ku že s českým národem myslí se
upřímně Thun slíbil neboť Če
chů potřebuje Ba dal si předlo
žití i další požadavky české poč
tem do 26 Němci vyčenichali
českou akci a — zuřili znovu
Hrozili vládě hrozili Čechům a
nemohoďce se spolehnouti Že vy
hrají svými trumfy sáhli pro po
moc do Berlína Mezitím přišlo
jim na pomoc slovo Thunovo pro
ti vypovídání Slovanů z Německa
í spustili jeremiáda bez konce pl
nou jedovaté zášti a úkladu i lži
A docílili co chtěli
Mezí Berlínem a Vídní výměně
ny byly císařské listy a účinek se
objevil Thun svá slova seslabil
[ohledni vypovídání Slovana z ně
mecké řSe] a své skutky obrátiL
tlapsal sice adressu kterou se
tsla království českého zahajuje
alt adressa ta není ničím než bex
tzne feáou írizí Odpoví-
£1 ta tlirsoTOti není ani v písme
o U trltae bs
£r'LTtf fet~tí tet© ní:
tívra-
1 (
i"
1 r n ti
trůn dosedl zemský sněm Mého
milovaného království českého se
usnesl vzdáti Mně deputací hold
zemského zastupitelstva a vyslovi
ti slavnostní adresou přání která
při tomto významném dni památ
ném vznikají z věrnosti a příchyl
nosti ke Mně a Mému rodu z lá
sky k užší domovině a z péče o
blaho mocnářství
"Následkem hlubokého smut
ku do kterého úmrtí Mojí nyní v
Pánu odpočívající choti Jejího
Veličenství císařovny a královny
Alžběty Mne a můj rod uvedlo
musilo s toho sejiti aby se depu
tace k Mému dvoru dostavila
"Rád přijímám však hold zem
ského sněmu na vědomost a vzdá
vám jemu za jeho loyální osvědče
ní Mé císařské a královské díky
"Vím že dynastická věrnost v
něm se jevící odpovídá citům oby
vatelstva zemským sněmem za
stoupeného a že v sobě zavírá ne-
zlomně pevné setrvání při svazu
mocnářství který byl Boží Pro
zřetelností za stálého slavného
dějinného vývoje pevně a silně za
ložen '
"Za střídavých osudů Mého pa
desátiletého panování nacházel
Jsem bezpečnou podporu trůnu ve
vždy osvědčené bbětovné oddano
sti Mých věrných národů
"Oddanost tato nechať budou
cnost cokoli ve svém lůně tají dá
vá bezpečnou záruku za to že moc
a vážnost státu nezmenšena dále
potrvá
"Duševní i hmotná vzdělanost
opírajíc se o práva jednotlivců stát
ními zákony základními zaručená
a o rovnoprávnost národů všude
utěšeně se rozmohla
"Pečlivému pěstování blahoby
tu jednotlivých částí nezbytnému
pro stálý pokrok celku nemůže
než prospívati když zastupitel
stvům zemským jakožto činitelům
v prvé řadě povolaným aby dbali
zájmů obecného blaha zjedná se
při vytváření veřejných institucí
náležité působiště ku provádění je
jich ústavních práv
"Doufám a přeji Sobě aby přes
všechny protivy názorů a snah o
pravdová vůle věcně napomáhati
duševnímu a hmotnému blahu o
becnému zrodila spolupůsobení
všech sil prodchnuté vzájemnou
úctou ku právům a splušnou spra
vedlností "Veškerým jednáním zemského
sněmu v takovém duchu obmýšle
ným nebude se nikdy nedostávati
Mé vladařské péče otcovské
"Tímto vzkazuji zemskému sně
mu Můj císařský a královský po
zdrav" Učintk poselství na české poslan
ce byl hrozný Čekali byť ne celé
státoprávní přiznání tož přece as
poň uznání A nejvíc dotklo se
těch kteří věřili v Thunovu upřím-
nosť Dr Engel zbledl a když na
něho ve sněmovně po přečtení po
selství doráženo jeho druhy jako
na předsedu parlamentní komise
která o odpovědi s Thunem jedna
la krčil mrzutě rameny Někteří
poslanci byli přímo ohromeni
prázdnotou poslání jiní ironicky
se usmívali radikální pak s uspo
kojivým oddechem volali: "Tuto
máte!" Dr Baxa křičel: "Vždyť
je to samá fráze!" Šťastný a Ra
taj klidné si mnuli ruce je
ale faktum že mnohý ze všech
měl v kapse zaťatou pěst a že to
co místodržitel četl jako králov
ské poselství to že s Thunem
smluveno nebylo Vláda nedodr
žela tedy slovo zde a nedostojí mu
ani jinde
V lidu způsobilo poselství nejen
sklamání ale hořkost' a — hněv
"Do opposice" voli se
Situace v království českém se te
dy dle našeho předpovědění změ
nila Německé obstrukci po vůli
nestala se v poselství ani zmínka v
státoprávních a jiných poměrech v
zemích koruny České a tím odstr
čením českých oprávněných poža
davků něh být Němci rozparovači
uprošeni a do sněmu vlákáni Vlá
da Thunova tedy dala záruku ne
Cechům ale Němcům o své ná
klonnosti a nyní musí být připra
vena na soud národa Neodpoví-dí-li
čeití poslanci sami a brzo na
urážku jim vmetenou národ odpo
ví brzy a krátce Kurs radikální
v Čechách stoupá a neztiší ho ni
kdo ani poslanci ani rádci koruny
Dnes je v lidu jediná řeč kam se
zde v Prase i po venkov! obrátíte
"Nuráleli jste se nás ni dost
zkuste toho teď zas vy!
UPrsvs temstýcA fimamct neno
vým dluhem ale úhradou a kon
to vládní navrhuje dr Herold
Jaxjktté výměty vydány byly
pro £±acsio Není to nic nel
Ztzzrjrli tlioasle — s nafíxe
t!z3 t 7 ci ptrll a ta nestran
ně a rovnoprávně Není tedy Žád
ná milost neb dar jak i české listy
tvrdí ale kdo Slezsko zná pokro
kem je Vláda vydala naříznení v
tušení toho že nařízeními zmírní
pobouření ale — zklamala se —
fángličky přijdou což o toakonej
šení bude dost ' ale — ticho nebu
de a vláda těžce zaplatí nové zkla
mání českého národa
Nítnci nepřifli do snčmu Trucují
vzdor hýčkání a teprve až je pan
Thun pěkně poprosí i pan zemský
maršálek a až se jim Čechové dají
pod komando dají si snad říci Či
půjdou dřív? Snad teď když jeho
excellence pan ministrpresident
hr Thun poslechl rozkaz uličníka
Wolfa aby se neopovážil v poslá
ní královském jiti až na půdu stá
toprávní Sním v Praze hlídali včera i dnes
policajti Pan maršálek nevěděl
jistě přijdou-li tam drazí spolukra
jané a pro jistotu tedy kdyby při
šli aby je ani pohledem nikdo ne
uřkl dal sněm hlídat policajty!
Jaká to krása lidevý parlament v
záplavě kohoutích chocholů
Učitelstvo České proti české delegaci
zahájilo boj Činí tak pro zbědo
vané své poměry Důstojníkům
kanovníkům státním úředníkům i
sluhům zvýšeny byly už platy ale
na učitele se — nedostalo Není
kdo by dal ba ani kdo by navrhl!
Česká delegace chová se celkem k
požadavkům českého učitelstva
chladně Toto pořádá nyní po
celých Čechách schůze a staví se
proti českým poslancům jimž vy
čítá nevděk neboť faktum je že
obrat v prospěch mladočeský způ
sobili v národě — učitelé V jed
né schůzi v Praze vypočítal učitel
Beneš že trestanec stojí stát ročně
368 zlatých ale mladší učitel že
má také jen 350 zlatých ! To
ovšem křičí — Boj s učitelstvem
je Mladočechům nepříjemný Maji
dost tahanic s radikály a s kleriká
ly Učitelé pak mají v národě ve
liký vliv —
Říiskárada sejde se asi 17 led
na ačne kde přestala ťřijdou
obžaloby proto že paragraf čtrná
ctý zavede rozpočtové a vyrov
nací provisorium
Sním království Českého vyřídí
zatímní rozpočet pouze a odročí se
do jara Potom teprve začne pra
covati Do té doby snad se vládě
podaří Němce do sněmu získat
neboť při napjatosti nynějších po
měrů mohou být do rána Němci
ve většině a Češi v opposici
Hrdiněvé- Na Horách Matky
Boží v městečku v Podšumaví v
ryze české osadě kde je sotva 1
Němec — - usneslo se obecní za
stupitelstvo otevřití při dosavadní
české škole trojtřídní čtvrtou třídu
německou To proto aby pozlo
bili prý faráře a učitele — Jsou
to hrdinové což? Ale nedivte se
Je mezi nimi polovice sociálních
demokratů a ševců z Vídně kteří
zde pracují ve Frankově továrně
na obuv Čí chléb jíš toho píseS
zpívej tim oni se asi řídili
Aby tak starý Žižka vstál
Vánoce uplynuly v Čechách klid
ně i v Praze Pohoda byla pře
krásná mrzlo jasno bylo i trochu
sněhu Po svátcích nastává oble
va Ale hostinští letos nedávají
se zdržeti ničím a vozí led silně
Nový rok je na obzoru KéŽ
je loňského lepším v politickém i
finančním ohledu
Vám přejeme v Novém roce zda
ru nejlepšího
S pozdravem — ejší
Zachrání dítky
Cnambrlains Cougo Re medy sa-
cbránila tisíce dítek záškrtem trpících
Lék tento nemá sobě rovného v přfp
dech nastuzeoin aueb modrého kašle
lednrt
o
JJdélujeme ceny
3 fíudahys
Dicrcnd g íiídb
Zatleme vám tdarma trnům tin
či prémií jel udllujeme kal
dému odkupníku PiTti:
Gl£ljE::jGl
£0 C3ASA
KE3
PŘEME mm 1899
Každému z našich předplatitelů ať starému čí novému
kdo zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos tak
jako po minulých 21 roků cenné prémie a sice máme le
tos hojnější a rozmanitější výběr než kdy dříve
MJoiým odboratolům zvláštní výhody!
PRÉMIE ZIXAJEfcMLA
Pokrok Západu byl prvním časopisem českým v Ame
rice který kalendáře svým předplatitelům poskyto-
DVA
KALENDÁŘE va' on' m0'
dáře za jeanu premu a um zavaeciti jsme se našim
Čtenářům tou měrou že větší počet než kdy před tím z odběratelů
našich volili tuto prémii Proto letos opětně rozhodli jsme se nabf-
zeti dva kalendáře a sice jsou to:
Vlaiť prostonárodní kalendář na r
iww obsahující 10 povídek a Humore
sek nepočítaje kratší i delší články po
učoé s25 vyobrazeními Částečně celo
stránkovými a částečné v teztu a a
velkým titulním obrazem "ČeStí vystě
hovale! po bitvé bělohorské" repro
dukce to obrazu akademického malíře
II O Hetese Cena tohoto kalendáře
jest35cento
Oba tyto lealend&fe dáváme m Jednu premll
UPOMÍNKA m mn°hým tisícům
velezajímavou výstavu zamississippsKou přijdeme ao
jista vhod tím že postarali jsme se o pěknou na ní
upomínku Ovšem upomínka talo nemůže být v řeči
naší poněvadž mimo slavnostního Čísla Pokroku Zá
padu nic jiného v češtině- vydáno nebylo To ovšem
NA_
VÝSTAVU
nic nemění na vyobrazeních kteráž
bízíme za jednu prémii tři různá
1 Průvodce po tjitavl (Oulde Book
knihu obsahující Í90 stran s vyobraze
ními v&ech budov výstavních dle plánu
některých pohledu na budovy na Midway
a řady pohledů na blavní budovy města
Oniaby Spisu přiložena jest mapa
Omany a vyznačením místa kde se vý
stava odbývala Celkem čitá spis tento
61 celostránkových vyobiazenl
2 Fotografické ínimky pohledli na tf-
itatiitt Sešit tento obsahuje mimo vy
obrazení výstavních a státních budov
následuiící vyobrazeni dle fotografií Ná
čelník Santa Clara Indiánů Josef Jesus
se ženou Indián Ute Buskin Charlny ml
se ženou Náčelník Apačů 8kupinaSan
ta Clara Indiána s dvěmi dětmi bílvmi
Pohled na ulici všech národa Pohled na
východní Midway Pohled na prostran
stvi výstavní při osvětleni Pohled na
obrovskou houpačku Čínská vesnice
Ptačf perspektiva hlavního výstavního
prostranství pohled na most spojující
výstavní prostranství Midway pohled
na východní konec hlavního výstavního
prostranství Koncertní jeviště s námořní
kapelou Pohled na lagunu s gondolou a
fondolierem Pohled na lagunu s loďkou
abutf Pohled k vf chodu z viaduktu
přes 16tou ul Pohled od zahradnické
Každý z Jich to seSitfi stoji 35c předplatitelům dáváme všechny tři za jednu prémii
mÁmím X&fi Ýttaiím přidáváme též 1 slavnostní vydáni Pokroku
Wovym předplatitelům áDajukgeskémudnu
omlátili a liuvru CDlcfi nabízíme-všem celoročním předplati
KUMANU A JINTbH SH5U telflm na výběr jedeQ z násiedujících:
Moderní Otroci VelpponUT romio od
B V HackUwler ObahnJ 1120 trn píknť-
ho formátu Cenu 75c
Za Čest otCOTU Román t ínncoafctkého
od iednuho s nejleiicb kriminálních romino-
plc6 francoiíMkfcb XnTlt-rm de Xontiplnt 11M
atran Cena 7&c
Mezi nrondr historický román i déjln Ce-
ekýek a alce s doby předcházejíc! válkv btultaU
a lícící poměry tbd0ii a kraseni v lido paoa
Jici y-i vedlo kcwitii ki váice od AI Jiráska
Cena SOc
Život bet liskj román roíky napaat kotio
F M UalieiD přeložil Karel Lad Kukla čítá
S20 atran Cena i le
Zločin a láska L Crlma de Jean Mallnry)
Hotnán ol Jm DaadeU pK J Borovf Citi
e atran Ceua&Oc
Besedy slovanské Dii I o i tr obaa
ha je Gogolova hletor kozáckea povetť Taraa
Balha rna Wc Dii II o 161 atr- obeabuje blL
povídky a r ISIS: Nájetdy od Marlinkljho a
potidka HámoF-jik Klklttu od tbol apleovatele
Ona díla II SOc Oba díly t tuba váaani dohro
mady ca jedna prrmil
Chrám matky Boži v Paříži cm K-me-
ralda apanIM děvte elkánakd Román aveto
anámáho aptoratelo Vlkt Hago Čítá 5S2 atr
cena Mc Tajemný hrad v Karpatech
Velepootary román od povtitoíbo imanopleos
frsneonaakeho Jslee Verne-e 19 atran Cena
Se Oba tyto romány ca Jedna premll
P p&lnocL VelepootaTf román ve Ufech
dílech od Vác Vítka 470 velkých stran Cena
SOeeata
DřdlctTÍ Aziiklr romáa ce Kvóta t dale
kém sápedi americkém ve I dílech gepeal
P Dapleaala !7S ralkych atran Cena
Elba m Waterloo biatorick romáa od r
gtolle Ona 00c
Bavý Mentě Kristo jrapinav? román a d
Jia povetáoi v 1'arirh od Jole Verne a 76
atran Ona 75c
I tfMt(P Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
"E"8' tím kdož na celý rok 1899 se předplatí ZDARMA Též
prodáváme je a sice odběratelům po 50c neodbžratelftm po 75c
Máme na skladě následující ročníky:
Eotaík 1 — Dva matky roman od K L
Švarcové— Vynikající Seny mimo krab rodinný
od Led Slmáckové - Hodina Jeji staroed a ra
doati od Bed Bnmarueé— Johana a Rotmllala
maaJelka Jlfiao a Padébnd od Lalické — Cel
kaaa teat evackt tSň MraaAca
B{BÍk 4 — Ten prav romáa od X ioae
ranové 4 díry— Bkjntaky hoch román od B
Plyfaré Karléoevé % díly Cdkani avnaki
Jid tOM
Emtaík 7— f tMC vavfíaoef romáa od Vác
Vlíka tfetf vydáni i S kalk SM atr
Iojmfk -Oaláv Wrarké iwná ml i i
gtaShovehéaa t hř— Anedka PtrmyaWv M-
atorieky romáa ad taeV rVtMpahé t dQy
uf 4-a Uatorkkf ehrsa od AL Jlréaka - Povíd
ky a malého méata ml T Laficfcé Cdkeai
Sevaafca ahiaaajkfeh tm ottam
Brfsrfk lS-TrfitUv4a iwaaatrie-
kmm od VI Mahi Tlirhanps PM T
B onamkiSavaahS ihnhJkich MM aarna
rT- II— Jamaarr imtahirt hhmarlcky
saaaam ml teSe PjM ml 4 mrnmt~ffi a rf
mmémté V lMalleByoaamaB9
lac
jsme poskytnouti 3D"A kalen
Cbčaxnricý- DaalaxidLaVl koruny
svatováclavské os rok 1899 kterýž ob
sahuje třináct delsich povídek mimo
množství kratMch částečně poučných
a částečně humoristických článků a
článečkft Též tento kalendář má vy
obrazeni a sice snímek velkého obrazu
F Greuche ova "Legenda svatovác
lavská" a dalších 84 obrazů v textu
Prodává se též po 85 centech
naších rodáků kteříž navštívili
mluví k oku srozumitelně Na
díla a sice:
budovy k severu Náčelník Savarro se
ženami a papooiy kmene Ute tři bojo
vnici siouxšti Bucksin Charlie se ženou
indiánské děti a J v
8 Druhý uiit pohledů na týttava ta
mútiuippikou obsahuje též pohledy na
budovy výstavni dle fotografií vsak zce
la rozdílné od oněch prvnéjSIch a mimo
nich má vyobrazení následujfcít Ptači
pohled na blavní výstavní prostraostvi
Pohled na ulici všech národů Fontána
Nautilova pohled uvnitř budovy uměni
mosty přes lagunu a brána států východ
ní Midway severní Midway ndjmensi
Železnice na světě obrovská hpupačka
Midway jižně od brány administrační
východní polovice prostranství výstavní
ho za osvětlení vládni budova a fontána
Íiři osvětleni uvnitř čínské vesnice při
fmacl pokoj v budově hornické dvůr
pojící budovy pro uměni severně od
administrační brány pohled na hlavni
Erostranstvi při osvětleni pohled uvnitř
udovy průmyslové pohled uvnitř budo
vy hospodářské hlavni vchod k budově
zahradnické skupina budov státních
německá vesnice severnf Midway sní
mek jednoho z pěkných obrazů tu vysta
vených "Němé rozloučeni" Mimo toho
jsou tu Jc-ítě razné pohledy na některé
části budov výstavních
lásledujících:
Nebezpečné tajemství román a aniri od
Cha Itrada cena 0c Ta Cmství zločinu
na Porter Square romáu a angl cena 40c
Ona tyto romány ca Jedna premll
OtiudnOO Stopou velepoaUry román od ob
libenébo romanoplace Em Oaborlao Obaahuje
41S atr Cena 86c V Clzfch službách po
vídka a dijln ceokych ry pra tu Je Alola Jirásek
nejalavnijii nál novodobý novelieU Čiti ZSS
atran cena 20c Oba eply ca jedna prémii
Detl kapitána GranU jeden a nejvéuk-h
a nejpoatavejtích románu Jnlia Veme-a Zanji
má 711 atr Cena SOc
Školní zákony v Nebraace Nejnoviti!
opravené a doplněné vydáni Zceltil Jan Rosicky
Cena 60c
Památky Českých emigranta VypeéU
oeada prrnirh pFUUbovalct t Čech do Ameriky
Povodni fpia p Tomáie Čapka S 9 povodními
vyobnaenlmt Obaabnje (Jt atran Vác 75c
Rukopisy kralodvorský a zelenohornký
a snfmkem několika liata prvějiího a poatavoa
plednátkon o nich od i A Oliverinaa Cena
£Sc Le&etínský kovář báet-B Svatopl Čecha
dle párodtilbo v Rakonka akonflukovaného vy
dání Čitá 88 atr Cena 25c Oba tyto ply sa
ledna premll
Bohemian Voiee ao címI ííU % a u
rot I cel ročník II a t eiela roC III v Málech
těchto jaoa pudobiiny Dr Bdw Grégra Žofie
Podlipiké Jana Nerady Karla Bavliika Jana
Kolára Vojty Náuratka Fr Oudfifka konenla
J Karla Stel Čecha Kami Hrdle JarueUva
Vrchlického Jana II na a Dra Vaaatýho Dra
Herolda Kobt II Vlckerae a kuplne hlavuich
páaobltelo o terkém dna v Chicaga na Bvétové
výaUvé totll A Dvořáka V Hlaváče K JonáJe
i H Královce pí B Plttové a U W Kadlece
V Bohemian Vole alofen je valný hne déjln
teekyeh v reél anglické a badoa pro vády pebll
kacf vyanamnoa I pamétnoa a proto mil by ai j
nyni opatHU kaldy artdomnily Čech kdo Jich
poaad Berná Cena aniáVné 1100
B!aíkl7 M ohah aáamdajtd: OH po
vidky od Pr HerttoM 164 atran— Zemanka po
od AL Jlráoka 14 atran - Z opaetyfe mlat
cakfOTinké bridy 4 atA ftima(ka 14 atraa
Sebrané polaké povídky a nowlly Phloiíl
AnaM Srk rak PaUhtk lei Mru _ T uat
radní apoMaoetl drobad lity od Tarada x
vanové im atran — Ba lom roamna od v
Beka SM atraa Celkem eraakl J0t0 atr
Bafatk 18 - Nevolnice povidk 4 Alofam
Jb-áaka I rvaok — Cpomíaky od Eanaliay
vdtld - C tnaafak cnkrovarnl povUka od M
áV llmátka aveaek - Kál draky abor hm
rtetlcká perUka o Klídky Krá—aharaké -
Drobné perUky od hVmeay Knnétlcké - Ve-lé
povUkr ed O Katolckéhe-Wbm maká
1104 atran
Mk lt — Bamehrady r li ad Vác
TO vk — Bratří novela ad ItmAtka
I avaaaa — natkaná f avnaka IW4
Tuhli n — Pwuky mi r
f aaali aarla obriekn od V
h — Práva kWky nanda od i Pedkehd-Chlav
ohvmry triy a pailafl a paila V
aaaniaWai
RoXnfli 81 _ Aitlatl román nanaal M A
Šlmácek - Kraaby a erty napaala Treaa Nová
ková— Poanaaky prach novela on £one roatip
ké - Ml vybnand blat povidka od Joaefa
Branná — Kniha novel napaal J M Hovorka
— Celkem 1 rraakn o 1 124 tranácb
Ročník 22 - "etnik Hulabard román od
Vác Vítka I avatky — Čím irdce ílm Jal ahe
lilo pntldka od J D Konráda- Květiny a leny
povídky V Lnlické — Kniha povídek od K V
Raiaa — Vreaová vila povidka s hor nd Vínce
alavy Loilcké — Celkem 7 evarkft o 1206 ttr
Ročník 23 - Černé Jeaero román mladého
srdce od Vác Vleka t avaaky- Premyal OUkar
II román od Žofie Podllpaké 4 araiky - Nové
povídky od Boleny Vlkové Knnetlcké - Celkem
7 ava!kMl84alran
Ročník 24— Dvě povídky t malomtikébo
llvota napnal F Herltea — Selrké črty od T
Svatové — Dvl Metalické povídky s lit poeflata
loatl Joa Branná — "lavin Cetkycb len podává
Ter Nováková Díl I od nejatarlích dob do
enpvacroiwni národa teekého 2 araky — Ze
avěta pro avlb od R í Kronbaur Celkem 7
svaikMilaJfcfch 1144 aUan
iWník 25 2(1 27 nílnnilme k url
mlim Jakmile náa knihy x Čech dojdon
JINE PBE3IIE
Pro nové předplatitele pouze:
Novi předplatitelé mohou vyvoliti sob£
Dua jednu t vyse uveaenycn premll
aneb jednu z následujících:
Těčný lid velký roman o p&eobeni Jeaovitt
od víhlaaného romanoplace Eagena Sne 1216
atran Cena ll C0
T saloně a na fralejích - viký román re
lirou puMIxkébo od Ponaon do Terralla Týl
pozhrUvá 1 několika díla z nlchl kMf Jeet
alce fám o aobi amoetatným avlůk dohromady
Jeden celek tvoK První díl neae název "Nové
Tajnosti PaHtrké a iiti 608 atran II díl aazývá
ae "Klnb ardravých kluka" a Citá 441 atran III
dil nsaývá ae "llfílná Tarkyni" KMf nový
předplatitel obdrlí vleebny tH díly tohoto veli
kého román a co premll zdarma-
Květy Americké roč II obeabuje na
42} atriuiácb jeden delli román SO povidek a írt
60 bánni 6 ílánkn poníných 17 llrotoplao Cel
ných krajan! amerických s jejich podobiznami
26 menlícb Clánk& a 48 jin vyobrazeni Ona II
Prémie za doplatek
Edo nepřál by ai žádnou z vÝíe uvede
ných prémii zdarma má na výběr někae
rou z následujících prémii za doplatek :
Obrázkové dějiny naší války se Sptuířl-
skem ovlem se v teti anglické Mjlny tyto jaoa
c péra tnameuilého epieovatele Tramboll Whřte-a
TvoH velkoa knihu vellkoati atránek 6x10 pal
Počet atránek Jett akoro 6(10 a v nich akoro 160
piuoatránkorýcb vyobrazeni 8oi tento obnahaje
vyptáni lpan£likého dtlaka na Kahé Porto Rlcn
a Filipínách zápaa knbánekýcb povatalct o svo
bodu znlceui lodi Malne probláli-ni války a vy
práni relkerých odálorti válečných Obaaboje
vyobrazeni viecb váleCnýcb lodi nalfch a blarnich
válelnrch lodi Ipanilakýcb mnohých rýlerft
s války I z nniicb nových driar podobizny viecb
nuiícb vojevidcS na moH I eoull jako Dewey
Sampron Schley Milea Shafter Ernnř Waln
wrlghl Bobaon Slgabee tooaevelt Clarke
Philip a jiných K ieplima znázornlni jeat pFl
loluna mapa celého arita Tento kráaný velký
a ÍJiKirf apia kteryl bude vždycky kniboo ro
dinnou jeat peknS v plátnS vázaný a rtoji ti-6"
My porkytojeme týl uniím předplatí lelom za
doplatek pouze 75 centft Aneb v polokoíeoé
vázni a ozdobnou pfedni deakoo prodává re za
li 75 a my zaailáme Jej nalím předplatitelům za
doplatek II2M
Válečné alburaW"""-
— %~ španělské války
T Obrazech Jeouce prearedceni le mnohý K
{leuářň nalicb přeje ai cuchovatl na památka via
co vztahuje ae k památné válce amerlcko-lpanei-rké
zaopatFUI Jeme tuto válečné album které
doplBorutl bude dlijlny války jel odběratelům
ro ptimli nablzimo Poz&rtává 1 I aeiltt jak
návleduje: I Seilt Sigebeehn Malne a Jejl zni
čeni í Selit Bagleyho první oběti války 8 Se
ilt Deweyho boje v Manile 4 Selit ampeon6v
dobýváni 8an Juan Morro pevnorti S Selit
Uobaonfiv loď Merrimar a Jeji potopeni 6 Selit
admirála Schleye zničeni loďntra Cerverova 1
Selit Sbařti-rir obléháni a dobyti Sntigo 8
Selit Mileaur a lferrlttuv válečné operace aa
Porto Rleo s Filipínách Viecb tichto oam nelitá
pfekránného tohoto váletnébo album kaidý o 16U
atranácb velkoatl llilS palcích obaakajicleb
kaldý vyobrazoni viecb hlavních predmlta neb
adaloeti na který! sc vctahnje nabizfme nalim
předplutiteltm co premll aa nepatrný doplatek
30 eent& Celkem obaahnji tyto aeMty pres 800
kráanýcb vyobiazeni a moleme njlrtltl kaldébo
le bude touto prémii co nejlépe urpokojea Kdo
zvolí al premll JI noa a přece cbtél by toto válečné
album míli torna voileme Je aa 80 centi Jm ik
Je cena $100
Tne Story oř Bohemia by c Bdmoad
M anrice Nejnovijli a nejlepii dějiny teeké vy
dané v Ml anglické Rozdíleny (eoa na 18 kapl -tol
a aejdaiellUJIim dobám v dijinárh vénováaa
Jeat té! nejritei pozorooat a aevice mláta Jako
dobi výrlna řeekého atátu dobi n-formare a
dobi bélohonké Jv4 to dílo aejea nleiorlcké
nýbrl zároveB 1 kritické a a lebol poteiaat býU
mfiteme k nám rpravedllvé Zaujímá MS atran
má 43 vyobrazeni mapa Čech a lloravoa a opa
třeno Jeat ka kmcl důkladným rejxtrikem dle
nibol anadno vyhledat! lze kaldoa oaokn o kte
ré Je pojednáváno Ona aplfo pěkně vázaného
ll-SO aneb ve akroetoé marokoré vazbl llfi
Co prémii poakytajem J nalim odMratelfim sa
doplatek cenin ve vazbl ebycejaé a sa li ve
vazbl marokoré
Tajnosti paříiské od KD(en la evlao
vatele "Vélného lida' "salamandra- "Détl
áeky" ''Prorokováni oaada" a Jiných aviloraá
mýrh diL Jaoa to 4 díly ve droa avaadch d
bré vazbl a celé to veliké dílo vázané se prodává
po t00 1 ae UrUkoa Vazba aarna etoji za dolar
neb výle Oa prémie aa doplatek 71c
Palackého Dřjiiy aérod eaUbe v Če
chách a aa Morav! Sple teate natH do knihov
ny kaldébo Čecha neboť anáU éJlgy roda eréke
Jeat eorlnaoetí luldéno čtyry díly velkého fav
máta IM ama Oo pmaU nabizima nalim
{taaáHa aa velmi anilenoa cena totll vaachay
díly nráiué za doplatek 8 OS Vázané aa mJM
Jedliá dráh do Chleaga
která cestujícím poskytuje každo
denní vlaky a jízdu do Chicaga za
svitla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Oroahy ▼
6:40 ráno a přijíždí v 8:15 vecer
téhož dne do Chicaga Vlak tento
jest popředí doby nynějlí a jest
a cestujícího obecenstva omaiské
ho nejoblíbenljlím Jiné rychlo
vlaky vyjíždí každodenní do Chi
cago v 4:55 a 6:53 večer Ce
stovní lístky mftlete obdržeti sa
Farnam ulici v Čísle 1401 v mest
tké píUnt dráhy 'THE NORTH
WXSTERN L1NS"