Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, January 10, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : Ví W-
Pokrok Západu
Pokrok Západu
Be_l-Weekly Edltlo—
Published by Pokrok Západu Ptg Co
12U So 13th St- -Tel 1008
tattcrivtlM ty H
$250 per yetr
Vyckazl každé tttery' m patek
Vylévá - Tiskařské Družstvo
Tiskána: 509 511 Jliaí 12 ulice
Telefoi 1008
Řídící redaktor: - - Rosický
Předplatné i
V místi s dodávkou do domu bez přílohy 1300
8 přílohou 3-80
r cr ! stAtv a Kanadu bez
iivnw AmrifLH y—av
8 Knihovnou Ad— rlckou 1320
I)o Čech bez přílohy r— : W-m
8 přílohou 4s0
Každý píedpl titel oprávněn Je k prémii
Ohláíky
Drobné a rfizntf ohlášky uvefejfiujem poul i
krtyz iMiniH K oojeunzvce pmuieuy jsou
Za drobné ohtáíky obyiejnť velkoetl neoře-
unujl'l palec cimiiiw iíi ccutu um iriri t-m
řízná oklátwil blahopřání úmrtí m jiná Jiti
rae 1100 za li palce za každé uvvřejniui
Nerhť každf rjroto Dři loží objednávce tolik
Kdu Jak velkou ohláiku míli sl přej Ceny
láiek na deíli dobu oznámí M ochotně na
Wiáni -
Zásilky peaes
Vro nejbezpecnějli kdy i M koupí na peítí
neb axpreaeu "Money Order" a týl nám M
teile Téi w refietrovaném dopité anebae
uk— kou bankovní jest záallka Jlata Kde
eke platí ti "checkem" na bank nechť aalle
zt cesta více proto ie tolik mueime platit
banku za kolekci aneb af koupi zmínku
(draft) na Omanu Chicago neb New Tork Ha
zsiete drobných peníz přijmeme tét i 1- a
1-centové kolky viechny zásilky nechť Jsou
taalány poa Jednoduchou aaresou pouze ta
to
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Nebr 10 ledna 1899
New Yorský miuonár O H P
Belmont založil týdenní čaeopis
The Verdict a sice za tím účelem
aby vedl boj proti trustům a mo
' nopolům A pak že vrána vráně
oči neklube -
Je skoro k neuvěření a přece
pravda že od té doby co první
drahá na světe byla zřízena uply
nulo teprve 70 roků ' avšak nyní
měří již železniční tratě 400000
mil Ba věru že svět se pohybuje!
Ve Filadelfické mincovně bylo
během minulého roku raženo $14
759257 mince zlaté a $11770
395 mince stříbrné To bylo tedy
za ten jeden rok raženo více stří
bra nežli za prvních 90 roků trvá
ní republiky ale stříbrařům to
pořád ještě není dost
V JIŽNÍCH STÁTECH JAK ZNÁMO
mají zvláštní železniční vozy pro
bělochy a zvláštní pro černochy
Teď jsme zvědavi jak to bude na
Filipínách na kolik oddělení se
tam budou vlaky dělit když tam
jsou nejen bílí a černí nýbrž také
žlutí hnědí a červení
' Kdo praví že se ohlašování ne-
vyplácí? Dočítáme se v jednom
časopisu že prý jedno iowské
děvče ohlašovalo že chce ženicha
nalezla jej a ohláška se všemi pří
pravami ke svatbě stály jí $900
Do roka dal se týž na vojnu byl
zabit v minulé válce u Santiago
zanechal ženě $3000 pojištění a
za nedlouho bude vdova dostávati
pensi až do smrti
V JEDNOM Z MINULÍCH ČÍSEL PSALA
Dennice Novověku vzhledem ku
zápletkům nastávajícím: "Spojené
Státy uvařily sí tentokráte kaši
která jim dlouho bude ležet v ža
ludku" Dennice Novověku bez
pochyby zapoměla že byla ze všech
žlutých časopisů tím nejžlutějším
a byla by McKinleyho ne na lžič
ce ale v kapce vody utopila pro
tože nespěchal tu kaši vařit
Jak daleko jest náš jih posud za
veškerým ostatním civilizovaným
větem o tom podávají důkazu
nejnovějŠÍ snahy jeho V někte
rých státech jižních v nichž jest
T platnosti zákon že daS školní
kterou platí běloši používati se
má ku vydržování škol pouze pro
bělošké dítky a školy pro černoš
ské dítky mají vydržovány býti
pouze z daní jež platí černoši
Patrně Ze na jihu posud neuzná
vají zásadu uznanou ve všech ci
vilizovaných zemích že stát má
pečovatí o vzdělání veškerého
obyvatelstva Z té příčiny jsou
skoro ve všech státech evropských
zákony o nucené návštěvě Školní
a ve státech severních i Školní
knihy se opatřují na obecný ná
klad Dle toho J lhané nechtí
aby kdy černochů se stali lidé
civilizovaní nýbrž ovládáni jsou
posud tou samou myšlénkou jako
byli před padesáti lety a chtí
v černoších miti pro vidy jen do
bytek V ClfTcLanda vynalezl W
IL rtdtf vl_~aí roctlovác
rrj toci 4 Kbtt
TIj cJ i!::- tj t i vevy-
Č '~LJ t_1_U rc__7
Již to začíná
Že politika rozpínavosti by ved
la nás k neustálým nesnázím o
tom nemůže pochybovat! nikdo
kdo uváží jaké jsou to krajiny a
jaké obyvatelstvo kteréž ku Spoj
Státům připojeno býti má Nechť
se nyní ohlédneme kamkolívčk po
oněch bývalých osadách španěl
ských všude to vře a všude ne
spokojenost propuká O Filipí
nách jest známo že Aguinaldo a
jeho přívrženci kteříž pozvedli
zbraS proti Španělům dávno dří
ve než loďstvo Spojených Států
zničilo eskadru španělskou v záli
vu manilském s veškerým důra
zem prohlašují že bojovali o svo
bodu a neodvislost a že nehodlají
zbraně složiti pokud nedosáhnou
toho po čem baží
V Madridu uveřejněno jest a
sděluje se sem vyjádření jednoho
z bývalých prefektů na Filipínách
kterýž praví:
"President McKinley osvědčil
svou úplnou nevědomost o situaci
na Filipínách Když Američané
obsadili Manilu byly pouze čtyry
povstalecké provincie Američané
povzbuzovali revoluci a nyní jsou
sami obětmi podpory kterouž po
skytovali povstalcům kteříž stali
se pány celého souostroví vyjma
Mindanao kdežMussulmané vzpí
rají se uznati americko j nadvládu
ačkoliv posud nepovstali Neo-
blíbenost Aguinaldiho má příčinu
svou v jeho přátelství k Ameuča
nům"
Podobně jako Filipínci počínají
sobě i povstalci kubští Povsta
lecký generál Maximo Gomezkte
rýž táboří dvacet mil západně od
Havany vydal prohlášení k armá
dě kubské v němž vyzývá své
spoluvlastence aby se nerozchá
zeli pokud nebude skončeno ve
Washingtoně vyjednávání ohledně
výplaty pro vojsko povstalecké V
provolání tom praví mezi jiným:
"Nadešel okamžik abych veřejno
sti vysvětlil mé jednání mé cíle
kteréž vždy byly v souhlase s po
vinností ku zemi kteréž sloužím
Američané naši tajní spojenci
skončili válku se Španělskem a
podepsali smlouvu míru Já jsem
považoval za svoupovinnostabycb
nehnul se za jakýmkoliv politickým
aneb jiným cílem z místa kde jsem
tasil meč pokud nepřátelé armády
úplně neopustí ostrov Má pří
tomnost jinde byla by vyrušila
klid potřebný k zjednání míru
Aniž jsem chtěl spůsobiti Kubán
cům nesnáze zbytečnými manife
stacemi po dobu změny Doba
proměny jest skončena armáda
nepřátelská opouští zem svrcho
vanost velkých Spojených Států
počíná jak vyhraženo bylo v pro
tokole po celém ostrově Avšak
Kuba není ještě svobodnou a ne-
odvislou Samospráva posud ne
ní zřízena Z té příčiny musíme
zaslíbiti se tomu abychom docílili
odstranění příčin amerického za
kročení Však především jiným
jest spravedlivo vůči kubské armá
dě a jest zapotřeby nežli osvobodi
telé lidu se rozejdou aby co záru
ka pořádku zaplaceno bylo co ze
mě dluží svým vojínům Očekávaje
tohoto výsledku jsem pohotově
pomahati Kubáncům v dohotovení
díla jemuž jsem zasvětil celý svůj
život"
Z toho je viděti že nejnadše
nější a nejobětavější vůdce povsta
lecký není ještě pohotově složiti
zbrafi a ruce v klín a podrobiti se
všemu co přáti si budou Spojené
Státy Povstalci kubští domáhají
se samosprávy totiž nadvlády nad
ostatním obyvatelstvem '
Této nadvlády opět obávají se
jiné třídy obyvatelstva na Kubě
zejména ty kteréž přejí obě vládu
spořádanou a ustálenou kteří chtí
míti bezpečnost osoby i jmění Jak
vyhověti oboum stranám to bude
pro Spojené Státy právě tak těž
kým oříškem k rozlousknutf jako
to aby se vlk najed' a koza celá
zůstala
Ze Santiago de Cuba opět nej
nověji sděluje se: "Včera večer
odbývaly se schůze všech politi
ckých klubů a 1 ti nejkonservativ
nější občané kteří přízniví jsou
annektování Kuby ka Spojeným
Státům byli ohromeni nařízeními
vyšlými z Havany ka soustředěni
celních příjmů tam Minulých 48
hodin změnilo zde situaci úplně
Provincie tato se ponenáhlu usa
zovala a byla spokojena s pořád
kem který převládal uznávajíc
prospěch z něho vyplývající Teď
je ale změna úplná a není přepíná
no kdyl se řekne že situace jest
kritickou Ze sirka spútobí pla
men kterýž by vrhl celou provin
cii v povstání Připouští se vše
cbeceS kdyby tisíc lidí bylo náhle
pxr _!:!- s ebeafea rtleí l
tytrci __3vý tsciytfcl t~-
sobil revoluci kterouž by" bylo
těžko potlačiti"
Tato nespokojenost v Santiagu
spůsobena byla nařízením kteréž
dal vojenský velitel na Kubě gen
Brooke aby kolektor celní neuklá
dal žádné peníze na bankách a zá
roveň zrušil několik podřízenějších
úřadů v Santiagu z čehož se do
vozuje že obchod má tedy soustře
děn býti v Havaně
Staneme-li sé pány dssavadních
držav španělských budeme míti
neustále co dělat s krocením živla
nespokojených kteréž nebude lze
upokojiti jinak nežli mocí a nási
lím Paříiská smlouva míru
Minulý úterek předložena byla
kongresu smlouva míru uzavřená
v Paříži mezi zástupci Spojených
Států a Španělska kterouž tutou
výtahu podáváme:
Článek 1 Španělsko vzdává se
veškerých nároků a svrchovanosti
na ostrov Kubu a Spojené Státy
zavazují se po vyklizení téhož
týž obsaditi a pečovati o ochranu
života a majetku
Článek 2 Španělsko postupuje
Spojeným Státům ostrov Porto Ri
co a jiné ostrovy pod svrchovano
stí španělskou v Západní Indii a
ostrov Guam ze souostroví Mari
ánského Článek 3 Španělsko postupuje
Spojeným Státům souostroví zvané
Filipínské ostrovy Spojené Státy
zaplatí Španělsku obnos £20000
000 do tří měsíců po výměně po
tvrzení smlouvy této '
článek 4 Spojené Státy budou
po deset roků od potvrzení této
smlouvy připouštěti španělské lo
di a zboží do přístavů filipínských
za týcbŽ podmínek co lodě a zbo
ží ze Spojených Států
Článek 5 Spojené Státy po u-
zavření této smlouvy odešlou na
zpět Ido Španělska na své vlastní
útraty zajatce španělské v Manile
vrátivše jim jejich zbraně Španěl
sko vyklidí Filipíny a ostrov Guam
za týchž podmínek jako Porto
Rico a jiné ostrovy západoindické
dle protokolu ze dne 12 srpna
1898 O čase do kteréhož vykli
zení státi se má dohodnuto bude
mezi oběmi vládami Veškeré zbra
ně nezajmuté lodě střelivo a zá
soby jakékolivěk na Filipínách a
Guatnu podrží Španělsko Děla
a těžké zbraně v pevnostech zů
stanou namístě po šest měsíců do
kteréž doby mohou je Spojené
Státy od Španělska odkoupití
Článek 6 Po potlepsání smlou
vy propustí Španělsko všechny
zajatce válečné a všechny osoby
jež zadrženy byly aneb uvězněny
pro politické přestupky v příčině
povstání Kuby a Filipín i během
války se Spojenými Státy Spojené
Státy navzájem propustí všechny
zajatce kteříž americkému vojsku
do rukou padli a přičiní se o pro
puštění všech španělských zajatců
v rukou povstalců na Kubě i Fili
pínách Tláda Spojených Států
na své vlastní útraty pošle do Špa
nělska a vláda španělská na vlast
ní útraty do Spojených Států takto
propuštěné z kudy rorto Kico a
Filipín
Článek 7 Spojené Státy i Špa
nělsko vespolně vzdávají se všech
nároků na náhradu národní i o-
sobní jakéhokoliv druhu buď
vlády aneb jejích občanů aneb
poddanných proti vládě druhé
kteréž vznikly od počátku nedá
vného povstání na Kubě a před
potvrzením této smlouvy zahrnu
jíc v to i nároky na odškodnění za
výlohy válečné Spojené Státy
samy upraví a rozhodnou nároky
svých občanů proti Španělsku
Článek 8 Španělsko postupuje
v souhlasu se články 1 2 a 3 na
všech postoupených državách vše
chna přístaviště pevnosti kasár
na budovy cesty a jiný nemovitý
majetek kterýž tvoří nyní obecné
jmění a co takové náleží Španěl
sku Postup tento nevztahuje se
však na žádný majetek patřící pro
vinciím městům aneb obcím cír
kevaí aneb jakýkoliv jiný kterýž
zákounitě jest ďržen Však postup
zahrnuje v sobě veškeré listiny a
dokumenty vztahující se na svr
chovanost postoupených držav
kteréž nalézají se v archivech špa
nělských a v případech že někte
rý spis pouze jen částečně vztahu
je se na tuto svrchovanost bude
poskytnut opis téhož na požádáni
Archivy a pozemkové zápisy mají
zárovefi postoupeny býti
Článek 9 Poddaní španělští
kteříž jsou rodilými Španěly by
dlícími v území postoupeném mo
hou ▼ témž nadále zůstatí aneb se
odstěbovati požívajíce plných práv
majetkových V pádu že z&sta-mc-os
sadil zlí itati občany
l7xl_-rí_i fciTi do rota od po
tvrzení této smlouvy přihlásí se u
soudu a prohlásí že cbtírzůstati
občany španělskými Jinak jestli
to neučiní budou považováni za
občany národnosti toho území v
kterémž přebývati budou Občan
ská a politická práva rodilého oby
vatelstva v území postoupeném u
stanovena budou kongresem Spoj
Států
Článek 10 Obyvatelstvu území
Španělskem postoupeného zabez
pečena bude úplná svoboda nábo
ženská Článek 11 Španělové bydlící v
území kteréž Španělsko postupu
je podléhati budou ve všech civil
ních i kriminálních soudních zále
žitostech soudům dotyčných zemí
v nichž bydlí a obyčejným záko
nům jimiž se řídí a budou míti prá
vo domahati se spravedlnosti jako
občané oné země
Článek 12 Nedokončené soud
ní řízení v době kdy vyměněno bu
de potvrzení této smlouvy díti se
má dle následujících pravidel:
1 ) Rozsudky vydané v civilních
i kriminálních záležitostech v té
době z kterýchž podle Španělské
ho zákona nelze učiniti odvolání
budou považovány za konečné a
dojdou provedení dotyčnými úřa
dy 2 ) Civilní pře soukromých jed
notlivců kteréž ve zmíněné době
nebudou rozhodnuty mohou ku
konečnému rozhodnutí řízeny býti
úřady kteréž je projednávají aneb
v soudech jež později budou zří
zeny 3) Kriminální žaloby nerozhod
nuté v době zmíněné vrchním sou
dem Španělska proti občanům
postoupeného území zůstanou v
moci toho úřadu až do konečného
rozhodnutí když toto však se sta
ne provedení téhož svěřeno bude
úřadům kteréž nastoupnou na mí
sto těch jež byly
Článek 13 Práva majetku dd
cílená Španěly na územích postou
pených dle zákona o patisku v do
bě než tato smlouva potvrzení do
jde budou náležitě Šetřena Špa
nělská díla vědecká literární a
umělecká když nebudou čeliti
proti pokoji v územích budou při
puštěna bez cla po dobu deset ro
ků od výměny schválené smlouvy
Článek 14 Španělsko má právo
zříditi konsulární úřady v přísta
vech a městech v území jichž se
tímto vzdává
Článek 15 Vláda každé z obou
zemí poskytne po dobu deset roků
lodím obchodním druhé země ty
samé výhody v každém ohledu na
tak dalece co se týče poplatků v
přístavištích jako svým vlastním
lodím kteréž se nezanášejí obcho
dem pobřežním Tento článek
může býti -zrušen kteroukoliv z
obou stran na šestiměsíční výpo
věď Článek 16 Vyrozumívá se že
jakékoliv závazky jež touto smlou
vou Spojené Státy na se přijaly
ohledně Kuby obmezeny jsou na
dobu pokud budou Kubu v obsa
zení držeti a při vzdání se téže u-
vědomí vládu na ostrově zřízenou
aby tyto závazky převzala
Článek 17 Tato smlouva bude
potvrzena presidentem Spojených
Států na radu a svolení senátu a
královnou Španělskou a potvrzení
bude vyměněno ve Washingtonu
do šesti měsíců aneb dříve budeli
možno -
Poselství fnvernera Nebrasky
Jak jsme již dříve sdělili jest
poselství kteréž předložil odstu
pující guvernér Holcomb státnímu
sněmu obšfraější než které z
dříve kdykoliv před tím podaných
a skoro tak dlouhé jako poselství
presidenta McKinleyho předlože
né kongresu před měsícem Proto
můžeme z celého poselství pouze
podati tresť
Guvernér počíná ovšem s před
mětemkterýž v minulých měsících
všeobecnou pozornost poutaltotiž
s válkou španělsko-americkou a
její skvělých výsledcích Mezi
jiným uvádíže Nebraska postavila
00 vaižty in piuicy v uarouniem
počta 4000 mužů
Druhou věcí o kteréž pojedná
vá jest výstava zamississippská
pro jejíž pochvalu nenalézá do
statečných slov a staf ta končí
ujišťováním že velká tato výstava
přinesla nesmírného a neocenitel
ného prospěchu všemu našemu
lidu i celému západu vůbec a že
prospěch z ní vyplývající pociťo
ván bude po mnohá pokolení tak
dlouho pokud člověk milovati
bode pokrok a snažiti se o zdoko
nalení poměrů životních a o lepší
a dokonalejší civilizaci -
Za minalé dva roky těšila se
Nebmka všeobecnému blahobyt
a prct£Ív_aL V roce po
stoupili jsme na prvé místo co do
hojnosti sklizně kukuřice ač třebas
toto postavení stále nelze nám
udržeti přece jen jím dokázali
jsme že Nebraska snese příznivě
porovnání s těmi nejpřednějšími
státy rolnickými Mnohé farmy
dříve opuštěné v západní části
státu se znovu osazují a zavodňo
váním ta část státu byla proměně
na v zahradu a miliony akrů dříve
nespůsobilých vydávají nyní pře
hojných úrod
Ač po minulé dva roky správa
státu řízena byla pečlivě jest
finanční stav náš proto přece neu
spokojivým Při počátku dvouleté
lhůty dnem 1 prosince 1894 ob
nášel dluh státní dle zprávy audi
tora a pokladníka jak následuje:
Dluh natitrSiiply m2735
úpisy vyríiuiék podpoře 100OUO00
" " nuvypiaconé poukázky na
pokladníku BTS82B75
Celkem 1112709310
Do konce toho dvouletého ob
dobí do 30 listopadu iSgózrostl
tento dluh na £240454082 z
kteréžto částky bylo $46826733
dluhu na úpisy a $193627347
nevyplacených poukázek na po
kladníka Dle zpráv státního po
kladníka a auditora za dvouletí
právě skončené zbývá dluhu na
úpisy $15326735 a nevyplace
ných poukázek $1571 634 01 tak
že celý státní dluh úroky nesoucí
obnášel dnem 30 list min roku
$1724 95 136O splacení úpisů ne
ní třeba míti starost Zbývající úpisy
jsou majetkem nadačního fondu
školního a mohou splaceny býti
aneb ponechány podle přání Jinak
jest ale se dluhem jaký tvoří ne
zaplacené poukázky na pokladní
ka Na tyto platí nyní stát
$75000 i více ročně úroku neboť
poukázky na pokladníka vystavené
nemohou se platiti dříve než za 18
až 22 měsíců po vydání Tento
neblahý stav zaviněn byl nešetr
ností v minulosti Sněm kterýž
zasedal před čtyřmi roky povolil
vydání $2537539 6okďežto daně
přinesly příjem pouze $1738
59253 Bylo tedy povoleno vy
dání $79894707 větší nežli co
obnášely příjmy ze všech zdrojů
Sněm před dvěmi lety povolil vy
dání $212534440 však příjem
obnášel pouze $197553454 tak
povoleno bylo vydání o $149906
86 větší nežli co obnášel příjem
A tak každým rokem zrůstá scho
dek hlavně z této příčiny Jest
ovšem pravda že máme nesko
lektovaných dlužných daní
$242203343 a kdyby ty byly
splaceny tedy by byl ještě přeby
tek Ale ač těchto se každým rokem
se něco splácí přece dluhy tyto
zrůstají každým rokem o větší
částku než co se splatí starého
dluhu Proto by se neměla činiti
vydání nežli v mezích jistých a
určitých příjmů
Stát ztratil v minulých letech
$32245079 ve zbankrotilých
bankách a není naděje že by se
mnoho z této částky mohlo nazpět
obdržeti Mimo toho ztratl zpro
nevěřením bývalého pokladníka
Bartleyho $55304761 Guvernér
pak obšírně vykládá celý průběh
soudu proti Bartleymu a jeho ru
čitelům a ovšem nebéře za to
žádnou vinu na sebe ačkoliv jest
dobře známo že kdyby byl činil
svou povinnost když před čtyřmi
lety nastoupil a požadoval od
Bartleyho vykázání se penězy a
dobrou záruku bylo by se z valné
části této ztrátě předešlo
Ohledně trvalého neboli nadač
ního školního íondu upozorňuje
že týž nelze za nynějších okolností
s úspěchem uložiti a proto leží
stále mnoho peněz ladem nepři
nášejíc úroků Ústava předpisuje
že peníze tohoto íondu mají se
ukládati pouze koupí státních
aneb okresních úpisů a soudy
rozhodly že též poukázky na
státního pokladníka lze považovat
za státní úpisy Státních úpisů
jest nezaplacených pouze $153
37735 kdežto hotovost nadač
ního fondu zrůstá okresní úpisy
nejsou k dostání Nyní uloženo
jest nadačního jmění $3589030
21 Za minulé dva roky zrostlo
o $38250909 a během příštího
desetiletí zroste nadační fond na
šest až osm milionů i buda zapotře
bí postarat se o to jak má býti uklá
dán aby uložen byl bezpečně
Prozatím pro časovou výpomoc
bylo by snad dobře kdyby se
snížil úrok na poukázky na po
kladníka státního Úroků se nyní
platí 5 procent na poukázky
(warranty) a jsou pilně hledány
těmikdož chtí peníze bezpečně ulo
žiti tak že se na ně platí ještě pré
mie Kdyžby nesly pouze 4 procen
ta ušetřil by stát na straně jedné a
získaly by se tyto poukazy pro
nadační Školní fond
Z tito jakož i jinýcfa příčin jest
zapotřeby - aby svc!_a byl ástavo-
dárný sněm neboť veškery dosa
vadní pokusy opraviti naší ústavu
byly marnými Rychlý zrúst a
vývin státu vyžaduje aby naše
základní zákony byly revidovány
a přispůsobeny nynějšímu po
měru Zákony o ukládání daní potře
bují též důkladné opravy a guver
nér upozorňuje že by mohla býti
uložena též daů na dědictví Když
by spravedlivějším roztříděním
daní docílil se větší příjem mohl
by nynější dluh býti umořen
svým časem
Zákony vztahující se řna poji
šťovací společnosti potřebují též
opravy Tak ku příkladu poji
šťovací společnosti na život musí
se do jisté míry říditi zákony vzta
hujícími se na pojišťovací společ
nosti proti ohni Tyto posled
nější opět měly by podrobeny býti
složení jakési záruky pro případ
že vzdají se obchodu ve státě a u
dá se pak škoda nějaká a povin
nost placení náhrady v kterémž
případě pak pojištěnci musí doma
hati se práva svého mimo stát
Též by měly pojišťovacím společ
nostem uloženy býti nějaké daně
větší než dosud Za rok 1897
platily v Nebrasce pojišťovací
společnosti daně pouze $17131
kdežto v Colorado $92649 ve
Wisconsinu $166074 v Kansasu
$74712 v Iowě $159367 ave
východních státech na mnohé sta
tisíce Pojišťovací společnosti mě
ly by dány být pod dohled zvláštní
komise aneb zvláštního úřadu
státního Minulý sněm přijal zá
kon zapovídající společnostem po
jišťovacím spolčování se za účelem
odstranění soutěže avšak společ
nosti zákonu se nepodrobily a ža
loba k tomu cíli jest posud soudně
nerozhodnuta
Guvernér odporoučí stavbu pří
stavku k blázinci v Lincoln O
hledně domova pro opuštěné o
jehož správu panuje spor totiž
soukromá společnost dovozuje že
má právo ústav říditi ačkoliv pro
středky od státu požaduje opaku
je co řekl před dvěmi lety že totiž
ústavy jež stát vydržuje mají též
býti cele ve správě jeho V káz
nici zaměstnává se 110 trestanců
v bednárně hotovením sudů 95
hotovením košťat a 7 v dílně o
huvnické Ostatní kteří jsou
schopni práce zaměstnáváni jsou
rozmanitě Na vydržování kázni
ce bylo povoleno pro dva roky
končící dnem 18 listopadu 1894
$9710477 a pro následující dva
roky končící 30 listopadem 1896
$4214393 Minulý sněm povolil
k tomu cíli $60000 z toho bylo
použito $1976955 a asi $3000
bude ještě zapotřeby tak že $37
000 z povolených zůstane v po
kladně Působnost statistické úřadovny
by měla býti rozšířena tak jako i
sbírání statistických zpráv o úro
dě mělo by býti zdokonaleno a zá
kony na lepší ochranu dobytka
proti nakažlivým nemocím přijaty-
Vrchní soud zvrhnul zákon při
jatý sněmem roku 1893 ustanovu
jící sazbu dovozní pro dráhy V
rozsudku svém soud sice praví že
stát má nepopiratelné právo usta
novili sazbu dovozní v hranicích
státu avšak tato sazba musí býti
přiměřená a ne tak nízká aby ne
přinášela žádný příjem z majetku
investovaného Dle toho rozhod
nutí státní sněm má právo sazbu
ustanoviti nemá ale práva rozho
dovati o tom co jest sazbou při
měřenou nýbrž to musí dříve
soudně vyšetřeno býti O to
není sporu Že dráhy mají právo
požadovati aby jejich majetek jim
přinášel přiměřený výtěžek Však
zjištění co jest přiměřená sazba
závisí od toho jak ocenovati drá
hy zda-li podle vydanéno množ
ství akcií a dluhopisů nebeřouce
ohledu na to zda-li tyto podvodně
byly rozmnoženy aneb ve skuteč
né v tom čase hodnotě aneb dle
toho co vynáší Každý jiný maje
tek jest podroben klesnutí v ceně
následkem upotřebení nových vy
nálezů zdokonalení ve výrobě a z
jiných příčin a též i dráhy měly
by tomu podrobeny býti Rozsu
dek vrchního soudu neustanovuje
žádné pravidlo dle něhož by se
mohlo jednati a bude zapotřeby
tedy ještě dalších soudních roz
hodnutí než se světla v tom ohle
du nabyde Guvernér odporoučí
aby byl přijat nový zákon usta
novující sazbu tak aby lid byl
prost přílišné vyděračnostL Ne
pochybně že se dráhy opět k sou
dům odvolají a bude to trvati ně
kolik roků nei zákon platnosti
nabyde však jest to jediná cesta
jak se konečně sprostití vyděrač
aosti dráh a musí ČTÍve aebo po
zději nastoupena býti
Protatfan než-lise to stane je
jedinou ochranou Železniční keai-