Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 20, 1898, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok Západu
ZÁPADU
POKROKU
!(
nalézá se re známé
lékárně £m fíérmáka
v lisle 1266 jiň ij ul
bliU Williams
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
nalézá se r 1 509-511 již 12 ul
Z NAŠEHO MĚSTA
— Ve čtvrtek podána byla vý
stavním řiditelstvem odpověď na
žádost o vydání zákazu soudního
jímž by s poletnosti výstavní za
bráněno bylo vydání jí 10 000 na
upravení tisk a vydání dějin vý
stavy zamississippské kterážto
žádost jak známo E Rosewate
rem soudu krajskému podána
byla a jedinkou obranou řiditel-
stva jest že zamýšlené vydání
dějin oněch spadá úplně do obo
ru za kterýmž společnost výstav
ní zorganisována byla a že tudíž
vydání ono úplně zákonnitým
bude
— V soudě spolkovém vynesen
byl ve čtvrtek porotou rozsudek
v případě John McCartyho a John
Browna kteří jak jsme již ozná
milí z padělání a z udávání faleš
ných peněz obžalováni byli a sice
uznáni oba obžalovaní porotou
po padesáti hlasováních vinnými
zločinů za vinu jim kladených
Zástupci obou oznámili odvolání
se z rozsudku — Na zločin ten
ustanovena jest pokuta od $1
dO $5000 neb od jednoho dne do
10 roků neb obé dle uznání
soudu
-— Nic na plat Zvonečková mou
ka jest přece jen ze víech nejlepíL
Tento úsudek pronáíi každé hospo
dyni a proto jest k dostáni viudc tf
— Policejní komisí vynešen
byl již rozsudek v případě poli
cejníbo kapitána Coxe a tajných
policistů Dempseyho Savage
Sullivana a Keysora kteří jak
známo ze zbabělství a zanedbá
vání povinností úřadních obžalo
váni byli a sice obou těchto pře
stupků vinným uznán jedině
kapitán Cox a týž bezodkladně
ze služby propuštěn Tajní poli
cisté uznáni jedině vinnými za
nedbáváním povinností a Dempsey
a Sullivan suspendováni na 90 a
Savage a Keysor na 60 dnů beie
všeho platu Po ohlášení roz
hodnutí komise přijat rozsudek
tajnými policisty bez jedinkého
slova za to však sesazenému panu
kapitánu se to nelíbilo a ohlásil
proto že z rozhodnutí tohbto k
soudu krajskému odvolati se
hodlá Nejhlavnějším důvodem
jímž odvolání jeho podporováno
býti má jest že prý v pravidlech
policejních ani jedinké zmínky o
zbabělosti není a že tudíž i kdy
by zbabělým skutečně býval ne
mohl by proto ze služby propu
štěn býti
— Svoboda & Fiala znají holič
ské umění dokonale a oholí Vás
tak rychle a dobře že -t toho bu
dete mít radost Naleznete je v
býalé holírně F Pokornýho na
13té Dlize wiuiam veaie pana
JPelanta 26x4
— Společnost pouliční dráhy
prohlásila že rychlejší doprava
na trati south-oroalské a Walnut
Hill-ské zavedena bude jakmile
za účelem tím objednaných to
kár z dílen východních obdrženo
bude
— Ve čtvrtek po 5 hodině
ranní spáchal aamovraŽdu zastře
lením Andrew M Robb bydlící
na 27 a Lake uL Robb trpěl od
středy bolením hlavy čemuž však
žádné váhy nepřikládáno Ve
čtvrtek po 5 hodině ranní pro
budil manželka se Žádostí by
něco k jídlu mu dala an hlado
vým prý jest sotva však ie ložni
ci opustila přiložil revolver ke
spinku a dobře mířenou ranou
životu svému konec učiniL — Byl
57 roků stár zaměstnáním jedna
tel pojišťující a byl členem Novo
dobých Dfevafu
— Ve včerejším zasedání rady
llolní podána byla petice pode
psáni více jak 50 českými občany
2 asií jižní čisti města jíž iidioo
otevření večerní ikoly ve Škole
Ccaeaíos sirovefi žádáno by
xx třiCile ustanoven byl pouze
tes hčzí ©Uma jazyky plynní
tl-rrt Ziásct odkázána výboru
L: r2 r-rlm svou ve scfcizi pi-
V Omaze zas nového cos
poslechněte drobátko
na třinácté jižní máme
teď Václava Dušátko
Kdo zná trochu tuto duši
ten Vám jistě dosvědčí
že doutníky též i tabák
jeho vše jiné předčí
Na skladě má všecky druhy
známé možné — nemožné
Jak kuřlavý tak š&upavý
Každý u něj dostane
1248 již 13 ulice
— James Burrows bydlící ve
strávním jednom domě na jižní
14 ulici nalezen byl ve čtvrtek k
polednímu ve světnici své mrtev
a vyšetřováním zjištěno že jedná
se tu o smrt přirozenou a sice že
táž souchotěmi spůsobena byla
Burrows přibyl do města našeho
as před měsícem a vše co o něm
známo jest že sestru v Raci ne
Wis má
— Ve čtvrtek večer odbývána
prvá schůze výboru kterýž žá
doucí změny v našem charteru
městském vypracovali má a jed
nání obmezilo se na projevení
pouhých pouze náhledů Z na
vrhovaných oprav zaslouží zmín
ky oprava dosavadního spůsobu
odhadování a ukládání daní ulo
žení daně z povolání přeložení
voleb městských z jara na pod
zim a volení pouze poloviny rady
při volbě jedné
— Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je Čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To
je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja
ko křen! Když jste "v městě'
neopomeňte zajít na 'jednu plzeH
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma 99-tí
— Mayor Moores upozornil
radu městskou že měla by co
nejvíce naléhati na vyrovnání účtů
za udržováni viaduktů ve stavu
dobrém jež dráze B & M a U
P před několika již týdny podány
byly a sice nutno naléhati na to
proto poněvadž nejeden fond
městský úplně již vyčerpán bude
a nějakých pár tisíc dolarů na
krytí vydání zapotřebí bude —
Od dráh má město k požadování
hezkých pár tisíc jež nyní velice
vhod by přišly neboť jedině B &
M dráze účet na 14737589
podán
— -Žádostí q licensi hostinskou
podáno celkem 222 lékárníků o
povolení ku prodeji lihovin požá
dalo pouze 43
bkvělon Sylresirovskoa
zábava uspořádá Těl Jed Sokol
v síní p J Hrocha Neopomeň
te starý rok jak náleží oslavit!
se Sokolíky našimi se poba
vit!
— Policii podařilo se vypátrati
konečně krkavčí matku nemljvně-
te kteréž 2 prosince v noci u
kostela na 19 a Cassul odloženo
byio a sice jest to Hannah John-
sonová na 13 a Capitol ave
bydlící Dívka nepopírá že dě
cko ono porodila tvrdí však že
prý děcko odnešeno tam bylo proti
vůli její matkou kteráž tím hanbu
dceřinu zatajiti chtěla
- Ve čtvrtek odbývána v zase
dací síni rady městské valná schů
ze občanská ve prospěch zamýšle
né v roce příštím výstavy a jelikož
oznámeno ze upsáni akcií poža
dovaných f 100000 již přestouplo
usnešeno výstavu odbývati a jme
nován výbor kterýž by předběžné
stanovy společnosti vypracoval a
společnost tuto v Lincoln inkor
porovatí dal Výbor tento s prací
svou si velice přispíšil neboť již v
pátek inkorporaci hotovou mě!
Výstava ponese dle téže jméno
"Greater America Exposition" a
pořádána bude za účelem znázor
nění civilizace průmyslu a výrob
ků Spojených Států zvláště
však zdrojů bohatství pokroku
civilizace a zvyků lidu v nových
državách našich na Kubě Porto
Ricu Hawaii a Filipínách Ka
pitál určen jest na 1500000 v
akciích desetidolarových Správa
výstavy spočívatí bude v rukou
35tičIennébo Fiditelstva z nichž
25 zvoleno býti mi ve schůzí na
37 prosince svolané Do zvolení
stálého fiditelstva povede předběž
né price prozatímní řiditelstvo
sestávající z J H Dumonta P
E Ilera Frank Murphybo H
Cobna Tbos Kilpatrika J H
Miliarda a Geo P Bemise
— Tělocvičná jednota Sokol v
Omaha uspořádá na Sylvera dne
31 prosince večer v síní p Ja£
Hrocha sk vilou společenskou zá
bavo ku kteréž veškeré zábavy
milující obecenstvo jest uctivě
xtLmo dt25— 31
— Povedeným spůsobem oši
zen byl minulého týdne o $10 kra
jan Frant Jelen Prodána m
byla totiž cizincem jedním za $1
hromada trámů složených na uli
ci poblíže skladiště dříví na 14té
ulici když však p Jelen s vozem
přijel a trámy nakládati počal by
lo mu v tom zabráněno neboť trá
my patřily do skladiště a ne cizin
ci kterýž p Jelena chytrým spů
sobem o desítku dostal
— Městskému inžinýru doruče
ny po dvouměsíčním téměř odkla
du iniinýrem U P a B & M
dráhy plány zamýšleného nového
viaduktu na 16 ulici a sice vypra
covány plány úplně nové zcela
rozdílné od těch jež inžinýrem
městským dráhám těm ku schvá
lení předloženy byly Tím spůsO'
ben bude opětný odklad neboť
dle zákona po viny jsou dráhy sta
věti viadukt dle plánů městem na
vržených a schválených tak aby
týž všem požadavkům dopravy ve
řejné vyhovoval
— Kamaráde tohle Franclovo
pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a př
požití zdá se jako by v člověku
dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto že ten jeho Schlitz
ův ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém stupni pivo ža
ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď vrazíme tam na jednu tf
"-Naše Jupiter Lump uhlí
za $550 jest nej lepším pro va
ření I topení Telefon 1238
uaiu a nice uuo o 10 st hu
— Konečně v pátek vynes
soudce Scott rozsudek svůj v pří-
případě úřadníků výstavních kteří
žalováni byli pro nevážnost roz
kazů soudních kteréž dopuftili
prý se tím že vzdor zákazu soud
nímu dovolovali aby v "ulici
všech národů" konkurence "ulici
kahýrské činěna býti mohla
sice odsouzeni právní zástupce
výstavní společnosti Carroll S
Monrgomery předseda společno
sti Gurdon W Wattles a řiditel
odboru koncesního A L Reed k
zaplacení pokuty JI200 každý a ku
zaprávení částky $30013 co od
škodného podnikatelstvu "ulice
kahýrské" s úrokem od 1 listo
padu při čemž zároveň rozhod
nuto že všichni tři ve vězení po
necháni býti mají dokud by
pokuta i odškodné zaplaceno ne
bylo Soudcem mimo toho ohlá
šeuo že zbavuje právníka Mont
gomeryho práva v soudě jeho
prakci prováděti a že zároveň
učiněny budou kroky aby tnu
diplom právnický odejmut byl —
Odsouzení učinili bezodkladné
kroky o vyzdvižení v nej vyšším
soudě rozkazu zastavovacího při
Čemž postačitelnou záruku složili
tak že nemusí se báti že by na
stávající svátky za mřížemi strá
vili museli '
— Kdo chce mít zuby bez bo
lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1402 Farnam tel 1561
— Policií vybrána byla v so
botu večer karbanická peleš v
čís 908 sev 16 ulice a osm
hráčů tam zatčeno a na stanici
dopraveno Herna vydržována
byla Theo Gallagherem a W J
Gibsonem kteří též mezi zatčený
mi se nalézajL
— Černoch Lawrence Pemble-
ton kterýž počátkem listopadu
kuchaře Ed Jensena v restauraci
Calumet postřelil poněvadž týž
v souhlase s rozkazy majitele k
vůli pleti jeho jídlo přinésti mu
nechtěl odkázán byl v sobotu
soudcem policejním pro střelbu s
úmyslem vražedným soudu kraj
skému pod zárukou Í2500
Soudcem Keysorem propu
štěn byl v sobotu na svobodu na
základě habeas corpus černoch
Ole Jackson a policejní maršál k
zaplacení soudních útrat odsou
zen Stalo se tak na základě
toho že Jackson zatčen byl aniž
by býval předem na něho zatykač
vydán Soudce prohlásil při tom
že policie zákonnitě nejedni
když zatýkiní podobným spůso
bem provádí a zároveň že nezá
konnitým jest když odpíri práv
níkům rozmluvu se zatčenými
když tito právníka viděti si přejí
Jest prý to porušováním práv ob
čanských kteréž trpěno býti nesmí
Co jeit Maka bei bubliVk
co fi-tt Klnndsjk hus zlata
co jest fajfka bei tabáku
a I kapsa rozbitá T
Tím v Omaze byl by život bratře
bez MicnáJka bez pekare
Rublíky a lamoiitný
kaffkejky vienna bread
doBtanei u něho na třinácté
vedle Centre bned
Rajsky cbutné Je to zboží jebo
protož kupujte od něhol
Poznáte oak též v Omaze
jak se žije tťantně blaze! 27tf
— Maršál spolkový vydal se v
sobotu na Omaha a Winnebago
reservaci aby zatknul tam šest
rudochů kteří z prodávání a dá
vání lihovin bratřím svým obžalo
váni byli a jichž případ v těchto
dnech vyvolán býti měl učinil si
však tím marnou jen práci Všech
šest obžalovaných nechtělo mít
totiž se strýčkem Samem co dělat
a proto jednoduše do zaječích
vzali Odešli prý na návštěvu
na reservaci kdesi v severním
Wisconsinu a proto tam zatykače
za nimi poslány
— Malby světnic a natěračské
práce nyní za poloviční cenu a na
měsíční splátky hotoví Karel Ste
fan 920 Homer ul dt24-im
— Bývalý poštmistr miligan-
ský Zora Minicke nalézal se v
sobotu před soudem spolkovým
obžalován jsa ze zpronevěření
peněz spolkových a uznal se býti
vinným Rozsudek nad ním vy
nesen bude koncem tohoto týdne
a vzhledem k polehčujícím okol
nostem očekává se že uložen mu
bude trest nejmírnějšf
- Podporující sbor Sokolky
TyrŠ č 1 budou odbývati svojí
první velkolepou zábavu dne 4 ú
nora 1800 v síni p Hrocha dtf
— Přelíčení s Geo a Joc
Nachtnebelem odloženo bylo v
sobotu v soudě policejním až na
zítřek a to proto poněvadž poli
cista Jorgensen ze ztlučení jehož
obžalováni jsou nepozdravil se
dosud tak dalece aby přelíčení
přítomen býti mohl Záruka za
obžalované ustanovena na JJ800
za každého _
- V neděli odpoledne naleze
na byla na úpatí schodiště z 29
ul do Hanscom parku vedoucího
mrtvola sazeče M G Edwardse
na sev 37 ulici bydlícího a dle
náhledu koronera nejspíše as
spůsobena byla smrt ochrnutím
srdce Edwards vyšel si před
večeří na procházku na kteréž
smrtí zasažen byl Týž byl sta
rým vysloužilcem a byl pokladní
kem zdejší unie sazečské
Zkuste tunu našeho uhlí
Washed Nut je za $350 Hald
& Rice 506 80 16 Str Telefon
238 (4-6m
— V den vánoční příští neděli
večer sehrána bude " omažskými
ochotníky v síni Havlíčkově V P
Stěžerského národní opereta "Lu~
cifer" Sestává ze čtyř zábavných
oddělení a sice: 1 Venkovské do
staveníčko 2 Zmoklý fabrikant
Otrávil se elixírem a 4 Tři
vatby najednou Vstupné bude
pouze 30c dítky 15c 2x
Pokrok Dec no
j Pro mužské pouze
Krásné lněné kapesní Šátky s ozdobnými písmenami vy
šívané po 25c aneb 6 ve slušné bedničce za $150 To zajisté
byl by krásný dr Velmi ozdobné hedvábné importované ka
pesní šátky skvostných a jemných barev pouze po 45c to by
byl jiný též pěkný dárek Pár skvostných jemnou kozinkou
vyšívaných pantofli z ruské dobré kůže posud byly po jřa50
nyní před vánoci prodáváme po $190 pár — To by byl opět
jeden vhodný dárek Mámeť sta a sta podobných skvostných
vánočních dárků a věcí pro muže a kdo jste mužem vystři
hněte toto a pohoďte tak leda byle kde manželka vaše nebo
sestra — aneb někoho jiného sestra by na to "kápla" a po vá
nočním svatvečeru když se probudíte naleznete ve své pun
čoše něco co snad dávno jste si přáli
Píkný koupaot le80 oblek sníftllt Jsme na tílSO
Hkvostný (lí50 lupán sniálll Jame n t3U0
Muiské ozdobné punfoeby v skříni f liin
Mutaká skvostné vyoivaná noč kollle ta 1100
Mužské velmi ozdobné fcl00 éle za S
Muzskéfcrdv Uljrsnízlly Jsme i tiOO na 46c
Krásné hedvábné deštníky ozdobnými držad
ly v c ně 1500 ta 1200
Jemní rukavice ze psi křiie viochny barvy
Dárzal
'i k ne muiské W75 veltr (nlllll Jftme na 1350
Muzske tlumoky a tay od t 00 do 1875
rume pni murHKa iy on vvouao tvuu
nu™ vinene u t u a ?M
MutiUé pantofle 50c a
Mutíké
MuiiUť pantofle 5
i kravaty v bedničce 7ic
: a 53 00
PF
%bWk§y
l TTIILI!
Jste vílchni zásobeni uhlím na přicházející zimo? Pak-1! ne pHJďW ke mni mim uhlí
jcí Jistí uspokojí každého tedy 1 Váz Míli Jste kdy flanna Bgg ubllf Jest za K00
tuna a Banna Nut za 1660 Jest to za tu cenu to nej lepil unií pro domácnost
a
dtl03tf
I LEVÍ 715 jižní 13 ulice
Pěkná far ini
Jižní Dakotí 160
Ur 6 SO Kkríi vuttli-
no 10 akr& loukv nouze 4 mile ort m&ttta íita-
Jíciho IíjOO obyvateli řeírl sousedé I Cesii ob
chodnici v Diemé predáse viui lacino aneb
vyoiinf za mésttký majetek Hlaste se u
F J KAŠPAR (tf
1431 So 13 St Omaha Nzbk
311 na nrodftL W&Sty&ii
w 1 — ~ 7 uvunnu miiuin
obchod Vře doljre mříženo a test ta parni i
v!! I 4 i h L I
za dobrý pozemek O dalií vysvětleni plíte na
(dt-ao-M l) Vfcclm-w Sias
1KVINUTON MILLS
Irvlugton Dougl Co Neb
1
a více stálého vtříku zaru
čujeme kszdému kdo pře
vttzme Jednatelství nÍW-h
nábozen-kýi-b vlasteneckých
a pod obrazů Nemějte zád
ně obavy snad před ztrátou
O 8 8ILBEHMANV
P 2) St PauL Minnesota
Cli KOŘALKA
PftÍMO OD
Kašel a nastuzeniny tohoto ob
dobí vyvíjí se obyčejně během to
hoto měsíce Včasné upotřebení
Dr Aug Koenig's Hamburger
Brustthee důkladně vařeného za
hřeje útroby tělesné a zamezí dal
ší zakořenění kašle a nastuzení
— V sobotním zasedání okres
ních komisařo nsnešeno zjednati
dalií síly právnické v soudě proti
F E Mooresovi za účelem vy
dobytí sporných částekj jel prý
llooreal ďosad zrn sebou z doby
úřadováni co eípiník krajského
sondo ni
Zprávy spolkové
Ček-5ár Hřbitovní Spolek
odbývá svou pravidelnou schůzi v
první neděli v nastávajícím roce a
sice v neděli dne i ledna Všichni
zástupci i Členové jsou žádáni aby
se do schůze dostavili
Frank Svoboda taj
Um Has Llt f 5 R P
odbývá svou pravidelnou schůzi
ve středu ai t m v Národní Síni
a poněvadž jest to schůze posled
ní v tomto roku jest Žádoucno
by ti jež se dosud nevypořádali
se dostavili a své povinnosti jak
stanovy ukládají zapravili
Ed Reich V K
Ce4ar WW4Uía 19 WOW
odbývá svou pravidelnou výroční
schůzi v neděli 35 prosince Je
likož předléhá volba úřadníků ja
kož i velmi důležité jednání jest
žádoucno by všichni členové do
schůze se dostavili
F Vocisek J M Tobiáš
vel konsuL clerk
dárek!
Ku UDSmatoánl nailch nHznivi& uh vá-
nočul své zakájkv na vvhomvnni nwlnhlmn v
cas nm prinemi UHianoviu jsme ae po IljOtu
Jednoho měsíce dátl každému kdo objedná A
tucet olatino-cablnet neb velkfch nhvtotnfch
pudob darm kvontnJ rámec fciccooovjíjinz
je sám o sol) liz krásnfin vánočním dárkem
M(kžte je vldétl e vkladni skHnl PH le
tošní siátal 1 mezlftátní fo osrattrké kenvenct
r-rtoirmnck udělena soudci
byla nali práci
zjata uioaaiie
IX rt 1 l
Ě k IJ " N
S3l°
HEYN fotograf
818-15-17 H0 lth Ht
Manžela manželko aneb
příbuzného
23x8
učiníte velmi tťastnd kdyi obmyillte
je krásným vánočním dárkem
zlatých brejlí
aneb jinými skvostnými předměty optic
kými jež lacíto Koupíte u
Aloe & Penfold Co
ta řtyry
kvaríj se
zas Ikou!
Uspoříte tím výdě
lek překupníka a za
mezíte nioáuému tal
iová I
Ho ao let vvrálilme
koNIky l ejlopii Po
vést likérů z naiebe
llhov ru Jest dobrá a
tak rozsáhlá Jako A
merlka sama a máme
na tlxli-e odbératelt
v každém státu Unie
30 Nabídka: O
Zatleme kaidému 4
tvartové lahve Hay
ier'a sedm roub sta
rou 'vojnásob destl
ovanou žitnou ko
'alkanl3 azapla
iroe t dovoz Zasílám
v iK-dolekárll obsah
leproxrazujivi Po ob
rten sil v i čita
10 okusíte a nesuie
iáte ie by bylt té
iubroty Jako zarntu-
me mažete na nas
itratv nám JI zaslat!
pél a my vám vrátí
iiett Mí K raikuJa-
o tato Jinde nekou
lila pod tAW
Žiďif llnf lihovar
neprodává spofobo
vaudnm oKmiia kdos
vám takto kurníky nshízi nejsou vyrabitell
nýbrž pouze překupníci Nste korálky laru
iuje Hayner-ova dobrá povésf
(MporuCeni: První Nár Banka lakol kai
Ůf obchod dům v [ayton katili Jodnatelna
PÍS DIJTIUW6C0
Cl' OHIO IW
J
TU Iiw
S0V211 W FirUiSt Dayton Ohio
P8 Objednávky z Arizony Colorado Oall
furnle Mano Nevada N MeK„ Orrf-on Utah
Washington a Wyomlnír uum snít ua JO kvar
ta a nákladní doprava zaplacena Z?ml
Pánům úfaáníkům spclkQ
(?íttn{ (obchodní) Jcnihy jako Ledjj
er JiHirnals dtíiiní kniny a jiaó
TSc nahotu u Pokr-!cu "áoadu
99CENT0VV OBCHOD
I5F9-2I Donglasul Založen 1878
Nejvfť-íí tobo druhu na západe
Vánoční dárky
pro Každého
Čtyry poschodí dvojité prostranné
budovy jsou nyní naplněny vzác
nými novinkami jako:
hračkami pannami
zbožím porcelánovým
ozdobným klenotnicím
jei vesmči hodí se ta vánoční dárky
45191521 DonilaJ UAD rW' 99 CENTPVT
mne ie ni nruLyi j ZÁVod
Cbamberlaia'a Colie Cholera a Díar
rfooM Bod7 Jest vidy polehlivým a
fteinlivfoi Mkem a )eat valní pH
Jcaný k ailvaoL Jat k doctánl
v kaidé léklrni
Pfedplafte tvým přátel ů na do
Čech "Hospodář" Bude to plkný
vánoční neb novoroční dar Veli
cc4( jim uvdlčíte-
f
ZASTAVITI KOUTY KAŠEL?
PB0C
BepMřlnlt as
bes odkládá
Kaidf tt ikaicDoatl dobrt vl i suché tUIe pokalláváof Je
velmi vyiilujíclm a ie éasto j předchůdcem nebezpecnao
Proř all byste Himatlti ahy rase zdraví unt dokoore váé ilvot
byly okrutorisy kdyl oékoilk Jea dávek
Sýhorového Plícnfho Balsdina
ímfrtií tiaii avolaí dopoaUe wim ke pokoj mimu oavéiajfcfma
pánka Zaracujesae kaidoej láhev bSka tohoto ie poekytae via
iwawjatii iiMvy skb TM pernat] vraill
aleoiste aM ěeakoe Ukirea aa mun iimwL rek
a jasae vaav ripvevn nrmrtm i
yes a aawsai v kaset leeacae i
laawa áa vOaa4fce aa Ma a "- ua