Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 20, 1898, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
" Bazzl-Weekly Editloa
Published by Pokrok Západu Ptg: Co
121X So 13th St- -Tel 1008
SubKrfettot ty malí - $2 50 per yer
Vyckaif fcaide litery pátek
Vydává - "- Tiskařské Družstvo
Tiskán: 509-511 Jižní 12 ulice
Telefon 100S
řídicí redaktor - - J Rosický
Předplatné i
V místí s dodávkou do domu bez přílohy 1300
8 přílohou 3-ao
Poítou pro Spojené Státy a Kanadu bez
Knihovny Americké ao
S Knihovnou Airwickou US0
Do Čech bezpfíloliy í3-00
8 přílohou " 450
Každí pfedpl Uitel oprávněn je k premll
OhláSky
Drobni a řízní obláčky uverejBujem pouii
Íen kdyi peníze k objednávce přiloženy jsou
la drobné ohláí y obyéejné velkostí nepře
wthtijí f palec íítáme 75 cent za třikrát Za
razná oblastní blahopřání úmrtí a Jiní Čítá
me ll-UO za tři palce za každé uveřejněni
Nechť každý proto -při loži objednávce tolik
peněz jak velko-i obláčku miii sl přeje Ceny
ohláSek na delší dobu oznámí se ochotné na
ViíMiní
Zásilky peněz
Jsou npjbezpečnřjSi když se koupí na poltí
neb expressu "Money Order" a tíž nám se
rašle Též T registrovaném dopise aneb po
ukazkou bankovní jest zásilka jista Kdo
chce platili -x-heckem" na bank nechť zaile
p 'Á centu více pinto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ar koupí směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Tork Na
místí drobných peněz přijmeme též i 1- a
2-centové kolky VSechny zásilky nechť Jiou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak
to :
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Nebr 20 pros 1898
Neslýchaná výhoda!
ČJtěte!
uteteu
vv
ČJtěto!!!
Máte nějakého přítele kterémuž
byste rádi dobře posloužili? Po
raďte mu aby si předplatil na
Pokrok Západu Pro zbytek
tohoto roku nabízíme našim před
platitelům neslýchanou výhodu
totiž:
Kdo z nynějších odběratelů při
zásilce svého oředolatného zašle
nám NOVÉHO celoročního před
platitele tomu budem čítati za
toho nového předplatitele pouze
Í125 za celoroční předplatné
Jinými slovy za $375 budeme
zasylati dva výtisky Pokroku Zá
padu po celý rok jeden výtisk za
sýlateli dosavadnímu předplatite
li a druhý novému
Tato nábídka platí pouze do 1
ledna 1899 Tato nábídka platí
pouze jen pro ten případ že nám
nynější odbratel nového předpla
titele získá Oba předplatitelé
budou ovšem oprávněni k premu
Podle kalendáře nastahe nAm
zima zítřejším dnem Ted bychom
ale rádi věděli co to bylo co jsme
měli po minulé čtyry týdny
Naší členové komise míku jsou
již na cestě domu a vezou si pode
psanou smlouvu kterou v Paříži
vyjednali Vezou nám slona kte
rýž nám spúsobí ještě mnohé bole
ní hlavy než se ho zbavíme
V BUDOUCÍM KONGRESU BUDE DVA
náct států jež budou zastupovány
samými republikány a sice Iowa
Connecticut Maine Minnesota
Michigan New Hampshire Ore-
gon Rhode Island South Dakota
: Vermont Washington a Wiscon
sin
Dosavadní vůdce liberální stba-
ny ▼ Anglicku Harcourt se veřej
ně vzdal vůdcovství a strana a
ohlíží se nyní marně po někom
x kdo by se jí v čelo postaviti chtěl
Bude muset hledat nepochybně
dlouho než nalezne nového Glad-
stoná
Před padesáti letí dobylo voj
sko americké hlavního města Me
xika a tam vztýčilo svou vlajku
Tehdy však nebylí v této zemi im
perialisté kteřf by byli požadovali
aby všechno kde naše vlajka byla
jednou vztýčena připojeno bylo
ku Spojeným Státům
Spojené Státy začaly válku se
Španělskem proto aby zjednaly
obyvatelstvu ostrova Kuby samo
statnost ale končí jí tím že kou
pily si svrchovanost nad obyva
telstvem Filipín a chtějí držeti je
v poddanosti To jest důslednost
jaké posud rovno nebylo
Minulý" týde odbýval se v Kam
sas City sjezd Dělnické Federace
▼ kteréž až na jedna výminku
všichni řečníci odporovali nové
politice rozpínavostí Spoj Států
Tito zástupci dílnictva dobře po
střehují nebezpečí kteréž této ré
ti a tejoieoa dllnictvu broží z
Vr -z t~ T c:r ira ttn ní v
zřízený ze sbírek školních dítek v
této zemi Dle zprávy pokladní
ka bylo již k tomu cíli sebráno
$50000 ač sbíráno ovšem bylo v
částkách velice skrovných a větši
na po centíkách To jest nejlep-
ším znázorněním toho co docíhti
lze spojenými silami
Ruský car prý to mvsl! do opra-
vdy s tím všeobecným odzbroje
ním a spoléhá se na Spoj Státy
že budou v tom ohledu vydatným
činitelem Jestli potrvá zde ta vá
lečná nálada kteráž během války
a po válce se Španělskem nastala
pochybujeme že by Spojené Státy
byly tak velkým přímluvčím míru
leda by to byl takový jaký panuje
již po půl století v Evropě totiž
ozbrojený mír
Co očekává průmysl doutníkář-
sky když připojeno bude Filipín
ské souostroví ku Spoj Státům
to lze posouditi z následujícího:
V Manile prodávají se nejlevnější
doutníky po $10 tisíc a nejdražší
po Ji 00 za tisíc ve stříbrné měně
Zruční dotitníkáh vydělají v to
várnách až řioo a průměrně vy
dělávají 75 centů ve stříbře tedy
35 až 45 centů ve zlatě A ti bu
dou pak soutěžiti s prací americ
kou! O zásobním úředníku Generálu
Eaganovi neslyšeli jsme mnoho
během války že by byl dokázal
nějaké hrdinství Že ale hrdinou
skutečným je o tom nemůže být
Dochybnosti Odvážil se totiž při
vyšetřování komisí jež zkoumá ří
zení a vedení války prohlásiti že
bv bylo prospěšno kdyby ku pra
videlným denním potřebám vojínů
jež vláda poskytuje připojeno by
lo též ještě pivo Litujeme ho jiz
napřed kterak jej temperenclářské
báby v sukních i kalhotách zvo
chluji Sekretář pokladny vypočítal
schodek pro příští rok na $112-
000000 ale v tom nebyla obsaže
na ztráta jakou utrpíme na příj
mech celních připojením těch
různých nových dtžav kteráž ob-
nášeti bude as $50000000 a ne
pochybně neočekávané vydání
rozmnoží schodek ještě o dalších
$30000000 tak že pro příští rok
očekávati můžeme schodek aspo3
$200000000 Za to ale budou mít
svobodné Spojené St4ty aspoň
osady a v nich své poddané! Je
pravda že nám přijdou draho ale
jak se podobá musíme je mít!
Z Chicaga se sdélujk že tamější
železářské dílny odmítnuly velkou
objednávku železničních kolejnic
z Ruska Před čtyřiceti lety' po
kud jsme neměli ochranné clo
chodili jsme kupovati kolejnice
do Anglie a platili z i ně desetkrá
te tak vysokou cenu jako za kte
rou je nyní sami hotovíme však
nyní vyvážíme kolejnice do celého
světa a to jen proto že to zloděj
ské ochranné clo umožnilo vznik
průmyslu toho v zemi Podobně
jak známo jest i s plechem Ale
u průměrného demokrata zůstane
ochranné clo přece jen zlodějstvím
A konečně má demokrat takový
pravdu neboť ochranné clo sku
tečně okrádá dělníka o práci jen
že to jest dělník zahraničný a ne
dělník náš
České přísloví praví že kdo chce
s vlky být musí s nimi výt To
snad známo je i presidentu Mc-
Kinleymu kterýž minulý týden
súčastnu se slavnosti míru pořá
dané v Atlanta Georgia a navští
vil některá jiná města kdež mazal
med kolem úst bývalým jižním
rebelům VAtlantě pravil že dou
fá že v blízké budoucnosti bude
národ tak pečovati o hroby mrtvých
konfederatů jako o hroby vojínů
unionistickýcb — Žádný národ
nezachoval se velkomyslněji k po
raženému nepříteli nežli zachoval
te sever vůči jihu avšak zdi se
nám že jest přespříliš očekáváno
když by měli býti konfederaté ve
lebeni za to že chtěli rozbourati
tuto slavnou republiku že chtěli
sbořiti to monumentální dílo jež
jest obdivem celého světa a to k
vůli udržení Ohavnosti otroctví
Šlechetným jest odpouštěti avšak
to v sobě nezahrnuje velebení to
ho co jsme odsoudili
Chicagský demokratický časopis
Chronicle píše o vystoupení pana
Bryana z armády mezi jiným jak
následuje: "Ve smyslu Čistě osob
ním plukovník Bryan má nepopi
ratelné právo Vzdáti se důstojní-
ctví Každý důstojník má toto
právo a vyjma když by stál vstříc
nepříteli není složení důstojnictví
Žádnou hanbou V tomto případě
však nemůže o tom býti otázky
že neslouží to ku cti Jestif to vě
cí osobní povinnosti Když jest
válka skončena skoro všichni do
brovutaící by rádi vřítili se domu
Vz~~ jl!í či tarify ity tr"jvJí
V
a ne aby sloužili co posádka Není
pochyby že plukovník Bryan tak
též Dodobně smýšlel Však jsou
mnozí důstojníci dobrovolničtí
kteří jsou též sytí táboření jako
plukovník Bryan a přece nevzdali
se místa Příčinou toho jest že
cítí se povinnými sdíleti osud svých
soudruhů v táboře kterýmž není
dovoleno vystoupit! a kteří musí
zůstati v armádě nechť se jim to
líbí aneb ne Ti soudí že důstoj
ník měl by setrvati při svém muž
stvu nechť v táboře aneb poli a
mají pravdu"
Do jinébo tonu
Když president McKinly na
vštívil slavnost míru na výstavě
zamississipské dalo se čerpati z
jeho slov Že nedal se posud za-
slepiti vášnivému tonu usilování
annexionistů neboť pronesl v řeči
své mezi jiným i následující slova:
"Musíme varovati se pokušení ne
místné rozpínavosti a snažiti se
docíliti touto jen takových výsled
ků jež sloužiti budou k našemu i
všeobecnému dobru''
Od tě doby uplynuly dva měsí
ce a president zúčastnil se opět
slavnosti míru odbývané na jihu
v Atlantě v Georgii Tu však z
řeči jeho vane duch již zcela jiný
Pravilť tu že prapor americký
vztyčen byl na d v ou polokoulích a
tam zůstane co symbol svobody
a zákona míru a pokroku — a
ptá se: "Kdo by chtěl odejmouti
lidu nad kterýmž vlaje ochianué
jeho záhyby? Kdo by chtěl dolů
jej strhnouti?"
V těch dvou krátkých měsících
změnil president McKinley smý
šlení své tedy na dobro aniž by
udal nějakou příčinu nějaký dů
vod z něhož bychom mohli do
spěti k poznání že to bude slou
žiti k našemu dobru a vrhnul se
úplně v náruč annexionistů kteří
největŠÍ váhu na to kladou že kde
jednou americká vlajka vztýčena
byla má tam pro vždy zůstati a
dovozují že když jsme dotyčné
državy zbavili jha španělského
máme ještě i další povinnost aby
chom se o ně starali a dopřáli jim
dobrodinní vlády blahodárné
Ovšem kdybychom zkoumati
chtěli ledví těchto obětavých a
šlechetnomyslných vlastenců kte
ří pomáhati chtí těm až dosud
ujařmovaným pronárodům může
býti Že bychom brzy shledali Že
ty jejich pohnutky jež je vedou ku
hlásání naší povinnosti vůči lidu
s nímž nemáme nic společného a
kterýž jest nám vzdálen tak jak
vzdálen býti může shledali by
chom nepochybně u veliké větši
ny že jedná se jim o očekávaný
domělý prospěch kterýž z nabytí
osad vyplynouti jim má To sa
motné postačilo by již k rozpla
šení všech těch krásných dekla
mací o povinnosti svobodné Ame
riky k celému utlačovanému světu
Však my tu stojíme té skutečnosti
vstříc že si obyvatelstvo ostrovů
filipínských přeje naší nadvlády
právě tak málo jako souhlasilo s
nadvládou Španělska Obyvatel
stvo tamnějŠÍ aspoň ta jeho poně
kud uvědomělejší část na ostrově
Luzonu domáhá se svobody ne
odvislosti a samosprávy právě
tak jako se jí domáhali povstalci
na ostrově Kubě a jestliže naším
jediným cílem při započetí války
bylo zjednati neodvislost a svobo
du lidu kubskému pak dojista
když Filipíny neočekávaně nám
do klína padly mělo by býti naší
povinností abychom i jim dopřáli
rozhodovati o vlastním osudu To
bylo by pak šlechetným jednáním
z naší strany- Pak mohli bychom
právem tvrditi že jsme stali se
dobrodinci tohoto lidu Pakliže
FilipíSané vymění pouze jen po-
danství španělské za podannství
americké pak bude to jako by
chom podali jim kámen na místo
chleba jehož žádají
Nabytím poddaných ktenz a
námi nikdy splynouti nemohou v
národ jednolitý celistvý a souro
dý uchylujeme se od základů na
nichž republika spočívá a kteréž
jedině jsou zárukou jejího dalšího
trvání a prospívání Po té cestě
nemůžeme se ubíratianiž bychom
nezničili cq jsme za více než sto
let pracně zbudovali
$5000000 iťritj při koňskjfb
dostihách
Mni jntoi ph a-ktra na knftzkt dontiby
vy krti a opít profcrél 5(0 Pu dvacet ro
ka áari f Mné a ttl Dřilo Kuaeft-é
vtak tratioan odvrátila ui aíbo a dtw ttt
eboiTs 1 Hry ťkr veltra pri-tiaii tm
psaiM-a zaa4ba wrfba zdrávi ({vék vydrn
tuakwalobn Ir itMi lantink z zdrávi
rto at podkovaná B-um t( vtok acdi m
tak a-io- Mhrmditt lako z4vi In J kdyi
atkrofíi v prmiém i éra abt tuti! a it-
biu a onanii zaiuark aa atravama vtaona
zaxivéai a k torna Hi ai az vnlitl I- pM
ko aevvtrMlko ale- Jak ~t HihtrMrn
Stoataeb nl kn ťadrvi faonalé I rkurM
trafef aramiii fcoretnatML rwd
a vjtékmia E4n aetiéi - travy~ navma (
dm za-kem zaM ky -ahola aatratl ♦-
S— — f "W-t mniaca aauaya a
Soud Kat Jednoty v St Louisů
Onehdy přinesli jsme zprávu
že apelační soud v St Louisů
potvrdil rozsudek obvodního sou
du kterým rozhodnuto bylo že
vyloučení člena katolického spol
ku pro neplnění článku stanov
nařizujícího jisté náboženské ob
řady jest neústavním Přinesli
jsme tuto zprávu na základě sdě
lení jehož dočetli jsme se v jiném
listu českém považujíce je za
spolehlivé však nyní shledáváme
že sdělení to nebylo zcela správ
né
Jak čtenářům naším snad již
známo byl to případ paní Vero
niky Frantové kteráž žalovala
První Katolickou Ústřední Jed
notu na vyplacení pojistného po
zemřelém manželi kterýž vylou
čen byl proto že nebyl u přijí
mání Paní Frantová svěřila při
svou českému právníku panu W
F Sherrymu kterýž zadal žalo
bu u obvodního soudu V soudu
tomto rozhodl koncem dubna su
dí Fisher že onen článek ve
stanovách Katolické Ústřední Jed
noty kterýž ukládá členům za
povinnast zúčastniti se každého
roku přijímání aneb jakékoliv ji
né náboženské povinnosti příčí
se ústívě' státu Missouri jejíž
odstavec 's článku 2 zní: "Ze
žádná lidská moc nemůže kon
trolovati aneb překážeti právům
svědomí Že žádná osoba nemá
zákonem býti obtěžována osobně
aneb na majetku z příčiny své
ho náboženského přesvědčení
aneb vyznání"
Rozsudek soudu v ohledu tom
to iehož opis jsme laskavostí
právníka pana Sherryho obdrželi
zněl doslova následovně
"Kdyby námitky obžalovaných
jež podány byly měly místa pak
by jimi v nivec uvedeno bylo
majetnické právo kteréž zemře
lý Franta měl co pokuta za
to že zanedbal vykonati
Jstý
náboženský obřad To jest zřej
mě proti duchu a znění ústavy
svrchu uvedeného státu Mimo
to zákon dle něhož obžalovaná
jednota jest zřízena nedává jí
žádného 'práva ku požívání moci
takové Naopak jest oprávněna
pouze k přijetí takových pravi
del jež jsou v souhlasu se zá
konem ku provádění svého o
právněného účele a konání práce
milosrdné a dobročinné Nemá
proto žádného práva ani moci
ukládati konání jakékoliv nábo
ženské povinností svým členům
co podmínku k udržení jejich
členství a práv a výhod z něho
vyplývajících Víra a konání ná
boženských povinností jsou v té
to svobodné zemi pouhou veel
svědomí Každý člověk má na
vůli včřiti si v náboženské na
uky té aneb oné církve aneb
žádné církve a přestupovat! z
jedné církve do druhé aneb k
žádné tak často jak jeho svědo
mí mu velí a Žádné občanské
aneb majetkové právo mu z té
příčiny nemůže býti odejmuto
Konání náboženských povinností
může býti vyžadováno církevní
mi organizacemi co podmínky
členství v týchž však obžalovaná
Jednota není náboženským těle
sem a nemůže ukládati nábožen
ské povinnosti svým Členům Po
mém přesvědčení stanovy kteréž
se obžalovanými uvádějí za dů
vod jednání nejsou oprávněny
zákony tohoto státu nýbrž jsou
přestoupením téhož a jsou též
nespravedlivými vůči duchu na
ších zřízení"
Z tohoto rozsudku odvolali se
zástupci Katolické Jednoty k sou
du appelačnfmu však tento jest
soudem pouze podřízené právo
moci a nemá právo rozhodovati o
otázkách ústavnosti tobo neb o
noho zákona Zástupci Jednoty
odvolali se k tomuto soudu z té
příčiny že vzdor rozhodnutí sou
ďu obvodního považovali hlavní
bod v rozsudku za podřízený a v
soudu appelačním znovu dovozo
vali že spolek vyloučil Frantu dle
stanov Však to odbyl soud appe
lačnf poukázáním k tomu že
svědectví toto bylo odmítnuto př
obvodním soudu a otázka o kte
rouž se jedná jest otázka ústav
nosti a tedv platnosti stanov o
kteréž rozhodovati může pouze
soud-vrchní a proto celá pře vrch
nímo soudu postoupena
Není tedv pravdou Že soud
appelační potvrdil rozsudek soudu
obvodního a zpráva ta nepochyb
ně vznikla x neporozumění roz
sudku následkem tobo že appe
lační soud nerozhodl v zájmu Jed
noty nezrušil rozsudek soudu ob
vodního
Výsledek dosavadní jest dojista
ur7c-rivýa pro mladého a sňali-
vého 1 nadaného právníka pana
Sherryho kterýž jest rodákem St
Louiským synem jednoho z nej
starších tamnčjších českých osad
níků
NEBRASKA
— V Nebraska City řádí nešto
vice valnou měrou
- Blíže Crab Orchard spáchal
samovraždu farmer Theodore Mc
Michael
— V Crete bude se odbývat
výstava drůbežnická v dnech od 3
do 6 ledna
— Farmer Arthur Connors blí
že North Platte ztratil minulý
týden 60 kusů vepřového dobytka
cholerou
— Hemingfordská máslovna
dostává průměrem 122071b mlé
ka denně a přinesla podílníkům
letos 12 procent výtěžku
— Harvey Atkinson kterýž
Cozad u večer na dušičky střelil
do houfu hochů neplechu tropících
a jednoho z nich postřelil byl od
souzen na rok do káznice
— Pan C A Killian v Morse
Blufís Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tí
— Stařenka paní Palmerová u
Ainsworth v Brown Co nabyla
minulým týdnem náhle opět zra
ku po dvanáct roků trvající slepo
tě a vidí nyuí tak dobře jako kdy
koliv dříve
— V Niobrara Tribune nej
lepším to časopise kterýž vychází
v Knox County dočítáme se že
Anna Mudrová od Pishelville byla
uznáaa pomatenou a poslána do
ústavu v Noríolku
— Farma o 160 akrech vzdě
lána a dobrými stavbami opatřena
a blíže Linwood se nalézající je na
orodei za mírných podmínek Hla
i ste se u Emil Folda Linwood
Neb ídt23— im
V Rushville souzen byl o-
sadník Krause pro zastřelení do
bytkáře N L Sylvestera a porota
uznala jej nevinným Obžalovaný
hájil se že jednal v sebeobraně
Příčinou hádky byl spor o louku
— V budoucím státním sněmu
zasedat! budou dva Němci v sená
tu a šestnáct ve sněmovně posla
necké Čecha budeme tam míti
pouze jednoho A pak se divíme
že nepožíváme náležitou váhu
politických kruzích
— Tábor Žižka číslo 2676
Novověkých Dřevařů ve Weston
Neb uspořádá na Sylvestra dne
11 prosince v síni Ohnoutka a
Kovandy příjemnou společenskou
zábavu ku kteréž jen zvaní známí
hosté budou míti přístupu 27x4
— T Duda v Linwood Neb
právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt 11 tf)
— John Fertig Jarmář bydlící
blíže Albion koupil svému osmi
letému hochovi za hračku ručnici
Byla to ovšem jen dětská ručnice
flobertka Hoch si s ručnicí 'hrál'
v domě a náhle vyšla střela a za
sáhla matku do žaludku Násled
kem poranění toho paní Fertigová
zemřela
— Z Prague se - nám sděluje
Tento týden meškal zde pan Josef
Anděl a zahájil agitaci v zájmu
sbírek pro museum pražská a pro
zoologickou zahradu Pan F
Kubík mu s ochotou v jeho úsilí
vypomohl a uspořádali sbírku
kteráž vvnesla přes $ 1400 To
je dojista pěkný počátek a dobrý
příklad k následování jinde
— Na hranicích Nebrasky za
střelen byl před několika týdny
ovčář Eckman Týž hnal velké
stádo ovec kteréž chtěl pásti
Dakotě kdež mají pastviny zauj
muté dobytkáři Tito se mu po
stavili na odpor a Eckman chtěl
vytáhnouti ručnici z vozu ku své
obraně avšak zasažen byl kulí
klesl mrtev Dobytkáh souzeni
byli v Hot Springs v Jižní Dako
tě avšak porota uznala je nevin
nými ielikož prý jednali v sebeo
braně
— S blížícím se zasedáním
sněmu zrústá i činnost těch kteří
by rádi byli nástupci senátora
Allena Z Lincoln se sděluje že
tamnějŠÍ politikář Thompson pra
cuie úsilovně a všichni ostatní
kandidáté považují jej za nejsil
oějšího Hayward Lambertson
a Field prý objíždějí stát a smlou
vají se se zvolenými členy tněmu
Kindidátfl spíl přibývá nel ubý
vá Ncjoovlji navrhován jest
známý v Nebrasce ovčár ťeter
Jansen
V Clarkson chystá se lei
Jed Sokol Jiří z Poděbrad ku se
hrání zdařilé Jeřábkovy veseionry
pod názvem "Veselohra" Kíztní
jest v rukou osvědčeného ochotní
ka pana Longma Foldy a nejlepsi
síly účinkují tak že Sokolové do-
jista připraví obecenstvu zábavu
příjemnou Bude to na vánoce a
sice v pondělí dne 26 prosince
totiž v druhý svátek vánoční 2x
— Guvernéru byla podána žá
dost farmery v Lancaster County
aby ve zprávě své sněmu státnímu
odporučil přijetí zákona kterýž
by zapovídal střílení aneb chytání
hmyzoŽravého ptactva každou do
bou na cestách veřejných vůbec a
na pozemcích soukromých pouze
jen se svolením majitele Za dů
vod uvádějí že dle udání professo
ra Brunera každá živá koroptev
má cenu pět dolarů pro rolníka co
ničitel hmyzu Též žádají o od
poručení zákonů k ničení obtíž
ných plevelů jakým se stává divo
ká slunečnice a ježek (řepeň o
becná) — Dne 12 t m jezdil ixletý
V Brt syn příznivce listu našeho
pana Fr Brta v Crete na sáňkách
a sice s vysokého kopce u koleje
Bylo jich ovšem více a to za ná
sledek mělo neštěstí Brt srazil
se se sáňkami soudruha svého
když v nejprudším byli letu Že
lezný hrot sáněk soudruha srazil
Brta k zemi a poranil jej děsně
na oku roztrhna mu dolení klapku
a sice tak že Šesti stehů bylo tře
ba ku spojení rány co zatím oko
se zanítilo Soudruh jeho přera
zil si žebro Brt nalézal se v o
šetřování českého lékaře jenž oko
zachránil vidí naň a jizva není
téměř ani znatelnou
— V Schuyler byla znovuzříze
na setnina K v novém pluku mi-
liním kterýž se sestupuje Jeli
kož pluk druhý byl rozpuštěna
první a třetí jsou ve službě vojen
ské co dobrovolníci nemáme
žádného pluku miličního've státě
a nebyl by tedy stát oprávněn k
podpoře kterou vláda poskytuje
státům milicii vydržujícím Proto
zakládá se nový pluk milicie ne-bo-li
státní obrany V setnině té
jest pan Josef Šmatlan poručíkem
a dalšími členy setmny jsou kraja
né Anton Salák Stanislav Malý
Otto Otradovský Josef Šulc Jos
Trachta a Anton Veselý kteříž
byli členy dřívější setniny K Dá
le Anton a Frank Kašpar kteří se
nechali nově zapsati
— - V pátek minulého týdne da
lo si uměnímilovné obecenstvo
města Wilber dostaveníčko v O
perní síni na koncertu Wilberské
kapely jež vedením řiditele J J
Burkebo opět jednou se vyzna
menala Program koncertu byl
skvělým vykazovalť několik čísel
operních a sola neméně pěkná
Nejlépe se líbilo Číslo z "Mac
beth" "Písně vojenské" overtura
"Z lehké kavalerie" a "Vojsko
naše na pochodu z Chicamauga"
Pan Fr Neděla ml hrál na Es
klarinet "Švehol" solo a to s
úspěchem dokonalým Ukázaltě
že z rodiny je hudebníků a má po
chopení pro vše krásné vynikaje
na nástroj svůj technikou i hbito
tostí Obecenstvo bylo nadšeno
vyslovujíc jen přáni aby tak u
Šlechtilých zábav bylo více
— Je to smutné když populi
stičtí úřadníci musí ve svých zprá
vách kárati ze lži řečníky tvé
strany Známo jest dobře že
řečníci populističti blábolí již po
kolik roků o drahých penězích
však auditor státní ve své zprávě -udává
že jest již jen nepatrný po
čet úpisů okresních neb školních
jež by nesly ještě to procent jako
druhdy bývalo a většina úpisů
přináší pouze 4 % procenta kdež
to nejvyŠší procento na kteréž by
se nyní některý okres dlužiti
chtěl nepřesahuje 6 Státní po
kladník zase dovozuje žs nemají
lidé nyní tak moc peněz za potře
by proto se tak mnoho od banků
nedlužf a banky že nechtí platiti
zákonoité procento na státní pe
níze u nich uložené Kam se po
děly nyní všechny ty stříbrařské
důvody?
— Pan Václav Maule z Niobra
ra nám piš "Dne 10 listopadu
jsem jel na pole pro drobet korný
Když jsem jel nazpět spatřil jsem
velký oheřL Nechal jsem 'potah
stát a běžím domů í vidět jsem
celý dům můj v jediném plameni
rPtám se Ženy jestli něco vynesla
a ona že byla ráda ze vyběhla'
aspoň dětma ven i ukazovala tni
kterak se popálila Hořela postel
a na ní byl malý hoch jehol od
smrti zachránila a to bylo vle co
vynesla Procían krajaay a zalzsá
7