Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 20, 1898, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok ZApadu
Němečtí faráři v obstrfikíním
táboře
Povážlivé zprávy pronikají do
veřejnosti o proudech které zjev
ny jsou v kruzích německého du
chovenstva v tak zvaném uzavírá
nérn území a které zanášejí němec
ké hlasatele vírv Kristovy učení
to lásky do tábora jehož zása
dou jest jen a jen záští a nepřátel
ství Před nedávnem kněžstvo
vikariátu teplického při konferen
ci své usneslo se na resoluci proti
katolické lidové straně která prý
za jedno jde s "mladočeskými hu
sity'' a protestovalo slavně aby
kněží národnosti německé byli
považováni za stoupence strany
této protože kněži ti jsou stejné
ho smýšlení s lidem německým
Projev tento jest tím významnější
protože usnesli se na něm němečtí
faráři při konferenci na níž maji
býti probírány pouze otázky ná
boženské Na tento první politi
cký projev vydal biskup litoměři
cký tajný výnos kterým upozornil
německé vikariaty aby především
byly pamětlivy že kněži jsou hla
sateli lásky k bližnímu a neosobo
vali si rozhodující slovo v choulo
stivých otázkách národnostních
Tento tajný výnos biskupův
který za tepla byl sdělen s někte
rými redakcemi německo-naci-onálními
jež arci z něho hned
tloukly kapitál proti "českému'
biskupovi v Litoměřicích a jeho
"pravé ruce" rektorovi semináře
vdp dru Kordačovi protože jest
rodem Cech vyvolal mezi něme
ckými faráři nejen roztrpčení ale
přímo bouři Důstojní pánové
zapomenuli patrně na přísahu
Kterou prea svytn vysvěcením na
kněžství složili že zachovají po
slušnost svému biskupovi a jeho
nástupcům a právě na vzdor opět
sešli se ku protestním konferen
cím politického významu Tak
stalo se v Liberci a tak stalo se v
Chomutově kde před třemi týdny
konala se četně navštívena schůze
farářů německé národnosti která
přijala tuto resoluci: "My němečtí
kněži německých vikariatů: moste
ckého jesenického kadaBského
žateckého a teplického litujeme
dosavadního věrného spojenectví
tak zvané katolického strany s hu
sitskými MladoČechy které jest k
nej větší škodě náboženství katoli
ckého a němectví" Pěkná to věru
odpověď na vyzvání představené
ho biskupa
Jednání toto jest způsobilé aby
valně poškodilo vážnost a důstoj
nost nejen stavu kněžského ale i
církve katolické a zařízení její
Ze skutečně tomu tak toho zjev
ným a výmluvným dokladem jest
teplický orgán sociálně-demokra-tické
strany "Freiheit" která v
posledním svém čísle posměšně
píše o chomutovské schůzi něme
ckého Kněžstva: "Sluhové nábo
ženství iásky pomáhají tedy pilné"
rozdmychovati národnostní nená
vist a štvanice My nejsme ovšem
s Pámbíčkem v tak blízkém spoje
ní jako dělníci na vinici Páně ale
tolik víme přece že náboženství
Ježíšem Nazaretským založené
nezná žádných národnostních roz
dílů! Němečtí páni faráři mají to
za vhodné po proudu plouti aby
takto své zájmy lépe hájili Dnes
ka jest "němectví v módě tu
honem vystupují páni v kutnách
kteří náhodou pocházejí z něme
ckých rodičů aby bojovali za
"svůj" národ Staré mastičky již
nepůsobí a proto sahají k nové
masti!"
A jak musí přirozeně působili
tato bezohlednost německých fa
rářů to jejich zjevné a bojovné zá-
fti proti české národnosti na české
menšiny a věřící české národnosti
v městech a obcích toho území
vůbec? Příslušníci českých men
šin stěžují si a zcela oprávněně že
nevěnují jim příslušní orgánové
církevní tolik pozornosti kolik by
zasluhovali a že nepostarají se
aby čeští věřící měli příležitost po
{eska se pomodliti vyslechnout!
po česka hlásané slovo boží jaký
dojem na menšiny tyto musí uči
nili kdyl pozorují Že kněží mí
sto aby hlásali lásku k bližnímu i
nepříteli a tak snažili se umírniti
protivy a třenice národnostní sa
mi hlásí se k bojovnému táboru
nejzarytějších nepřátel národnost
ních i politických když vidí kte
_ rak hlasatelé víry Kristovy proudy
mezi nimi povstalými dávají se
trhovoti do tábora zběsilosti ně
mecké vrcholící ▼ obstrokci
Smutné to věru zjevy a náprava
co nejrychleji! jak v zájmu míru
T zessi tak í církve samotné nul
tí! A Kár Politika
C_ t: i ki"b k iztZUi
Prnšáctví'
Vypovídání Polákův a Čechů
Dánů a Holanďanů z Pruska budí
letos pozornost všeho světa ač je
podivno že podobné vypovídání
mohlo se díti rok od roku po celou
řadu let aniž si ho kdo povšiml
Ano ani noviny postižených ná
rodností v sousedství pruském od
tiskových úřadů pruských neod
vislé hrubě neobracely pozornost
na toto násilí Čím to že letos
jest jinak?
Tím je to že svět dosud měl
Prušáky za lid vzdělaný kulturný
a nyní prohlédá vidí že se v nich
mýlil že je měl za lepší a vzděla
nější nežli jsou v skutku pozná
vá že jsou v pravém slova smyslu
modernými barbary Řekne-li
kdo: "prušáctví" to znamená
nyní: "moderné barbarství"
Prušáctví nemá žádné mravné
podstaty a opory Je to soubor
všeho eeoismu osobního i národ
ního je to mezinárodní briganství
Prušáci nenávidí všechny a každé
ho Nelze říci že nenávidí vše
chnv ne-Němce Ne oni nená-
yidí stejně nesmiřitelně i Němce
neisou-li rrušáky Prušáctví je
panovačné hrubé bezohledné
Rozdílu mezi právem a bezprávím
nezná Kdyby mohlo udělalo by
takovou piklhaubnu kterou by se
dal poklopiti celý svět Surovost
prušáctví pociťují nejen Slované
které bůh zatratil do prušáckého
pekla nejen nejbližŠí sousedé Pru
šáků nýbrž už také Švédové No
rové a Angličané
Císař Vilém vydal se nedávno
na cestu do zemí východních aby
se tam poohlédl po nových přáte
lích prušáctví Ale co hledal
nenalezl Cesta jeho jen ještě
více rozmnožila počet odpůrců
prušáctví v Evropě zatím co vý
chodu na oči postavil jeho osamo
cenost Prušáctví zrodilo se z německé
ho křiŽáctví a slovanského rene
gátství Nemravnost jest jeho
matkou Heslo "krví a železem"
nevymyslil Bismark To je dávné
heslo německých křižáků kteří si
učinili životním povoláním vraždi
ti sousední národy odnímati jim
země a statky jazyk svobodu
víru ano i jméno Takovým bylo
prušáctví ještě v kolébce takovým
jest i nyní když vyrostlo
Kdo věří ve vítězství dobra a
mravnosti musí věřiti také že
Prozřetelnost sama položí hranici
tomu mezinárodnímu zlu které
bují v prušáctví Prušáctví jest
metlou na národy kteří zapoměli
svého určení v dějinách opustili
své dráhy a dopustili aby jed
prušáctví vnikl do jejich žil Ná
rodní mravnost uvědomění po
znání vlastních ideálův a cílů je
bezpečnou cestou jak z pruského
Hadu tak i ohradou před jeho
nákazou Nár Listy -
ZAJÍMAVOSTI
Pes — vlrný sluíebnlk Dne 25
listopadu večer byl hostinský ve
Šlagu v okresu jabloneckém n
Nt pan Friedrich přepáden lu
pičem kterýž vyjednávaje s ho
stinským o nocleh jej sklenicí
několikrát do hlavy uhodil a jej
omráčil takže tento v bezvědomí
klesl Nepochybně že by se bylo
přepadenému zle vedlo a že by
ho neznámý byl utloukl aby ho
oloupiti mohl kdyby velký pes
domácí nebyl přispěl k obraně
svého pána Zakousl se lupiči
do nohy a vší silou ho táhl od
svého pána na zemi ležícího do
kuchyně Útočník v kuchyni cho
pil velký nůž kuchyňský kterým
chtěl nepochybně psa zabiti než
v tom vrazili do hostince řezník
Reichelt a podomek Erbe kteří
byli přivoláni křikem Friedricho
vým jenž zatím ze mdlob se
probral a za dobu boje věrného
svého psa a útočníkem o pomoc
volal Reichelt i Erbe vrhli se
ihned na zlosyna a vyrvali mu
nůž kterým je ohrožoval Útoč
nik byl přemožen a odevzdán
čet nik Ďm pro které zatím vzbu
zení domácí lidé poslali V ú
točníku byl poznán August Stra
cke ze Zaskalí v okresu libere
ckém který byl téhož dne ráno
teprve propuštěn z věznice okr
soudu v Jablonci n N Stracke
jenž neměl' žádných prostředků k
živobytí chtěl patrně hostinské
ho zabiti a oloupiti aby si opa
třil peníze bylo by se mu to
jistě také asi podařilo kdyby
nebylo bývalo věrného psa jenž
e Ital zachráncem tvého pána
Ctili mmlhi při éitadle Mim
sim Pii zemském divadle lo
ValĚĚm enalováao bylo letos
pk v tiacLře nliolk uměleckých
mQ Je
to především primadona slečna
Stropnická která dosáhla pěkných
úspěchů zejména v partiích Aidy
Eleonory a Halky Rovněž zřej
mé přízně si dobývá slečna M
Šťastná Z pánů mají zabezpeče
nou sympatii obecenstva přede
vším režisér Ineman jenž působí
na divadle tamním již po několik
roků pak komik pan VI Housa
jenž několik rázovitých figurek
s úspěchem provedl milovník p
Deyl který osvědčuje se svědo
mitým hercem Že opera dodě
lává se rožhodného úspěchu při
čísti sluší na zásluhu kapelníkovi
p Beníškovi
Praha na pařížské 'výstav — Za
účelem důstojného zastoupení mě
sta Prahy na světové výstavě pa
řížské usnesla se městská rada
obrátiti se k dvor radovi Exnerovi
v příčině vykázání dostatečného a
důstojného místa v Praze dále ke
klubu českých poslanců a k zem
skému výboru za příčinou projed
nání otázky zdali by nemělo
pomýšleno býti na jednotné za
stoupení českého národa zvláštní
exposcí v níž by pojat byl též
národopis
Ženská zvdavosť a romány —
Žádný zajisté neupře našemu spa
nilému slabšímu(?) pohlaví vzác
nou vlastnosť jež se nazývá zvě
davostí V jakém stupni jest zvě
davosť u mnohých nedočkavých
čtenářek románů vyvinuta shle
dal jeden pozorovatel když seznal
jakým způsobem tyto romány
čtou Těmto je příliš dlouho če
kali na konec románu a proto
když přečtou začátek čtou konec
aby věděly jak to dopadne Když
je zvědavost ukojena sledují děj
Není to praktické? Nač mysl
příliš namáhat
Náchylnost zvířat k tuberkulose —
Při posledním pařížském sjezdu
odborníků v tuberkulose luštěna
byla i důležitá otázka která zvířa
ta jsou nejvíce přístupna vnímání
jedu tuberkulosního Francouz
ský badatel dr Monson aby otáz
ku tu rozluštil provedl následují
cí experiment: Do stáje ve kte
rém byl dříve tuberkulosní doby
tek chován umístil několik zvířat
úplně zdravých a ustanovil aby
tam po delší dobu byla chována
Tímto způsobem zjištěno bylo že
havězí dobytek kozy skopci a
prasata konečně tuberkulosou
byla zasažena psi a drůbež však
zůstaly bez pohromy Nejvíce
odolal tuberkulose osel Ani teh
dy nestal se obětí nákazy když
mu Dyly bacily přímo vštíoenv
rn ic pruezuosu taKe Dyio zji
štěno že tuberkulosa nejen ze
zvířat na lidi ale také opáčně z
lidí
na zvířata přenesena býti
může
Švdsko-ruská výprava na Špicb tr
ky Z Petrohradu se oznamuje
že ruští členové švédsko-ruské
výpravy na Špicberky přibyli prá
vě do Stokholmu Jsou to řiditel
observatoře pulkovské Backlund
a akademikové kníže B Galicyn
Bredychin a Černyšev Ve Štok
holmu odbývají se nyní pilné po
rady o vyzbrojení výpraiy a o
rjzďělení prací Konferencím těm
předsedá švédský korunní princ
Tři lodi jsou pro výpravu tuto ur
čeny a to jedna švédská a dvě
ruské Ustanoveno bylo dále
aby Část účastníků výpravy na
Špicberkách přezimovala Dle
vývodů profesora Jaderina bude
míti výprava značnou důležitost v
oboru geodetickém
Diamanty v Austrálii — Ačkoliv
v poslední době v Austrálii ze
jména v Novém Jižním Walesu
nalezeno značné množství draho
cenných diamantů nebyla dosud
nalezena vlastní jejich ložiska
bezpochyby proto Že těžení zlata
jest výnosnější než nejisté pátrá
ní po ložiskách diamantů Pro
průmyslové účely na příklad pro
vrtací stroje dodává Nový Jižní
Wales z celé Austrálie nej vhodněj
ší kameny kdežto v Bingeře v
okresu Nové Anglie nalézají se
barevné kameny ve značném
množství Blíže Mittagongu as
dvacet anglických mil jižně od
Sydney nalézají se hlavně Žluté
diamanty V jednom ze západ
ních zlatých okresů nalezeny r
1885 ve hloubce 20-30 st zvláště
krásné kameny z nichž jeden
prodán ve stavu nezpracovaném
za I7000
Vy" bůtky Vesuvm 0 skvrny ms slun-
1 tm a 9
ti fosteam vyoucny vesuva pri-
Uněly fysika Schneidera v Cafihra-
dě ku podivnému názoru jejž
sděluje t "Revue ďOríent et de
Hongrie" Jak známo předpoklá
dá etologie že jádro naší země
tvoří lkavá tekutá hmota její!
vsljlí vrstva ohromným ochlale
c5_3 svlljvilo prostoru ( — 273
stup C) ztuhla na pevnou kůru
povrchu ' zemského Ztuhlá kůra
zemská působí tlak na žhavé teku
té jádro a stává-li se tento tlak
značným (na př značným ochla
zením a následkem toho i smrště
ním) musilo by — právě jako při
parním kotli následkem přílišného
ttaku páry nastává výbuch —
žhavé tekuté jádro poměrně ten
kou pevnou kůru zemskou roztr
hat Sopky považuje geologie
jaksi za bezpečné ventily jež za
příliš značného tlaku v nitru zemi
obnovují rovnováhu tím že silné
napnuté tekuté hmotě umožňují
cestu na venek Schneider soudí
že porušení rovnováhy jehož ná
sledkem jsou výbuchy sopek způ
sobují skvrny sluneční Předpo
kládá že poklesnutí atmosféry
sluneční jež se krátce označuje
jakožto skvrny sluneční „vysílá
značné množství slunečné energie
jež se jeví na naší zemi meteoro
logickými poruchy a vulkanický
mi výbuchy Avšak p Schneider
ve svém článku neuvádí proto ni
jakých vědeckých důvodů nýbrž
spokojuje se tím že upozorňuje
astronomy na svůj názor
Přátelé mezi krásným po
hlavím Spokane Wasn
Bylo dávným' mým úmyslem píše
pani Mane Bergmanová přidati svůj
dli ku oblíbenosti Dra Petra Hoboka
ale zdržena jsem byla přáním abych
mohla podtl ústní dosvědčení osob
které užíváním jeho byly vyléčeny
Jak však často je to lidé se bojí vy _
stonpiti do veřejnosti ježto by mohl
býti nřjaký lékárních v příbuzenství
nebo mezi prately nějaký lékař které
mu by takové dosvědčení mohlo uško
dit! nebo býti nepříjemným Než já
se nebojím ohlásili světu jaké velké
věci tento poctivý lék dokázal a tak
se stal v tisících domácnostech rodin
ným Jékem Ano jsou i lidé kteří
nemohou a nechtějí býti bez něho
Dra Petra Hoboko Léčivý olej Zalu
deční silite! a Uterin váženy jsou
stejně a já den co den nové přátele
mezi dámamy pro ně získávám
Zase jeden týden báječné
nízkých cen-sscT
ZA VEŠKERÉ ZBOŽÍ BUDE OBE
CENSTVU POSKYTOVÁNO V
Boston Store
Očekávajíce ohromný nával lidu
tento měsíc ze všech končin do
Omahy zásobili jsme se dle mož
nosti nejlepším zbožím všeho dru
hu v takové míře abychom mohli
ka?dého zásobiti a aby každý u
nás kupující odcházel domů s pře
svědčením že Boston Store jest
tím nejlepším a nejlacinějším mí
stem na světě Výhodné prodeje
nádherného zboží jakými hodlá
me příznivce své tento týden pře
kvapiti překonají veškeré dosa
vadní naše snahy Navštivte tento
týden náš závoď a v každém od
boru kamkoliv pohlédnete shle
dáte zboží nejnovější a nejlepší
jakosti nabízené za ceny tak níz
ké že zůstanete nad tím až poza
staveni Poukazujeme tentokráte
zejména na naše skvostné
Ženské pláste
zimní obleky
a nové kožešiny
Máme v oboru 4omto ten nej
nádhernčjŠÍ sklad v Omaze Jsou
to New Yorské nejnovější mody a
dochází nás každou hodinu nové
zásoby J L Brandeis & Sons
mají takých největší sklad v O ma
ze a prodávají je též nejladněji
Ženské pláště prodáváme:
Vkusné $750 pouze za $4 98
$900 kazajky velmi vkusné I675
S1100 kazajky z jemné vlněné
Kersey látky salinem pod š( vá
né za $998
11650 kazajky z velmi jemných
vlněných látek a 1 hedvábnou
podšívkou za $1250
J1875 kazajky z nejjemnějŠích
vlněných látek černých aneb
barevných z jemných Melton
látek se skvostnými podšívka
mi a dobrými krejčovskými ře
meslníky hotovené za #1500
J L BraÉis &
16 & Dongl&i nl
Taroíiyl Taroliy!
Stcjí pcsze $100
Sí zísylic-j $110
objednávky pod adresou :
Předplácejte na Knihovnu Americkou
Předplatil obatfil pouze $100 ročui
zzdet kaídý předplatitel obdrií 26 velkých seSitů nejlepSích románů kaídý
eiit o 64 utranách celkem 1664 stran Adresa:
Knihovna Americká Omaha Heb
Předplácejte na
Jediný česky rolnkk časopis v Spojených Štítech
Předplatné : - - Ročné $100 Do Čech $150
-UIIIIIIMIMIimUliniUllinnMimUlllllllNIMIIHIIIIIIIIIIIIIMIIUIIIIMIIMIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIMIg
I "VALEÓNÉ j
ÍALBTJM
1 #J SOUCE přesvědčeni že mnozí z čtenářů našich přejí si §
§ zachovati na památku vše co vztahuje se k této památné §
události zaopatřili jsme toto válečné album kteréž doplfío- =
vati bude "Dějiny války" jež odběratelům co prémii nabízíme
s a pczůscávati bude z osmi sešitů a sice jak následuje: §
5
SEŠIT VI
Mření Mstra Mwi
— ♦
V tomto čfsle jsou obrázkové dřjiny bitry niimofDÍ ze dneSíerrce úplné
Potopení Cerverova loďstva stihání Cmtobal Colonu zachránění Spa
ntlskýcb důstojníka" a mužstva z lodí rychle se potápčjícich a jiné
výjevy z této pamětihodné události mluvf výmluvnřji ze strá-
nek tohoto geSitu než lze perem vylíčit!
Obsah sešito šestébo jest jak následuje:
Hrdina santiagskf Ocelem obrnfný křižák Brooklyn Velitel-
ská loď admirála Schleye Kotel na Brooklynu Válečná loď
první třídy Oregon Válečná lod druhé Iřidy Texas Válel-
ná pobřežní loď Indiána Válečná loď Iowa Zničeni Červe-
rova loďstva (obraz dvoustránkový) Gloucester ničící tor-
pédové lodí Pobřežní válečná loď Massachusetts Cristobal
Colon Almirante Oquendo Infanta Maria Teresa Vizcaya i
Výpomocný křižák St Paul jemuž velí kapitán Sigslee
kterýž potopil Spanllskou torpédovou loď nikolika výstřely i
blíže San Juan Přidá válečně lodí první iřidy Indiána
Nakládáni Šestipalcového díla Vilamilovo torpédové loďstvo i
I SEŠIT PRVNÍ: Maine a její zničení
1 SEŠIT DRUHÝ: První obětě války - §
SEŠIT TŘETÍ: Boje u Manily
SEŠIT IV: Dobývání San Juan v Porto Rice a Morro §
pevnosti v Santiago de Cuba loďstvem admirála Sampsona f
= SFŠIT V: Loď Merrimac a její potopení §
Sešity ostatní fcudou jak následuje:
1 SEŠIT SCHAFTERÚ V: Oblehání a dobytí Santiago
I SEŠIT MILESÚVaMERRITTÚV: Válečné operace na Porto 5
= Rico a Filipínách 5
I I Všech těchto osm sešitů překrásného tohoto válečné-
= ného album každý sešit o i 6ti stranách velkosti §
nxiyi palcích nabízíme naším předplatitelům co prémii za
= nepatrný doplatek 30 centů Sešity posud vyšlé obdrží ti kdož I
I si válečné album za prémii vyvolí v zápětí Ostatní šešity ob- 1
drží tak jak budou vycházeti totiž každý týden jeden I
' ©ST Kdo si zvolí jinou prémii a chtěl by též Válečné
Album tomu odešlém je za 80c Jinak je cena lioo I
i Celkem budou otsabovati tyto sešity asi 200 krásných vy- i
I pA obražení a mažeme ujistit! každého že bude tooto
i " prémií co nejlépe uspokojen I
£ S
Yydavatehtvo pokroku gdpadu
niiiHiiiiiiniiiiiiinHiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiutiiiiiii'titiiiiiitniiiiirfiiiiniiiiiiiitiiiii iitHiiHiiuiitr
Paroplav Spol Sov
Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15
i Přeplavní ceny
Po parolodích expresních -
pravidelných
HLAVNÍ ÚŘADOVNA:
osr-ieiCKcs & co
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD
jez da-usseraj-uQ &Co
' 3S3Paaťborn Street CKieaigs m
llambursko-Amcr akciová paiopl spoj
Přeplavat
P% parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní ai a
Z fíw Vorkn
do Hftoibarks:
Po parolodích expraanteb 134 00
„ „ pravidelných 13300
„ „ Union linie 3300
BalUniorakéUstBilUBort3800
Ohledně přeplavu hlaste se
HAIIBUI19 - AIIEMCAR UIíE
17 Crartrer flfrffft Um Tart 1 1 W eer EaatV á fnti
"HngpnHáře
DĚJINY 1
AMERICKO -ŠPANĚLSKÉ 1
VÁLKY V OBRAZECH -®-1
- númockého Lloydu
nejrychlejší jízda přes
hod a 10 minut
2 New York a
do Břemen
t33 00
13300
Z Br mřr
do New Vor ku
$3850
36J50
o — - w i OIJK
teajri
Z Hainbarka
do Ne Vurka:
#3400
3tJ0
31JSO