Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 20, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
Založen 1871-Roéník XXVIII
Ov iA NÉBR V ÚTERÝ DNE 20 PROSINCE 1898
Dyojtf denníku: Roéník VII číslo 28
V
v
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Z Washingtonu
t Kongres zasedat! bude pouze
tři dny tohoto týdne a odročí se
zítra ku dvoutýdním prázdinám
vánočním
% Annexionisté jásají že prý
až posud došlo málo protestů pro
ti anektování Filipín a sice do
soboty prý došly pouze následující
pocty pojpisů: Z Massachusetts
1435 West Virginia 101 Indi
ána 74 Ohio 50 Florida 47
New York 45 Virginia 37 Ver
mont ao Maryland 16 Pennsyl-
vania a Illinois po 15 Rhode
Island xa New Hampshire 6
Cahíornia a Missouri po 3 Wis
consin a Tennessee po a Maine
Colorado Iowa a Nevada po jed
nom Jak se podobá naší čtená
řové nepovšimuuli si mnoho naše
ho vyzvání a nezasílají protesty
Ci snad pilně sbírají podpisy a
zašlou pozdéji? Doufáme! Však
co se má stát mělo by se stát
rychle
í Konsul Briton z Nantes
ve
Francii sděluje že obdržel zprá
yy že se tam sestoupila společ
nost vlivu mající kteráž hodlá
působiti k tomu aby uloženo bylo
bylo na olej z bavlněného semene
clo tak vysoké aby nemohl do
Francie přivážen býti
X Nejnověji se sděluje že pre
stdent hodlá předložití smlouvu
míru v senátu ještě v tomto zase
dání V plném znění nebude
uveřejněna pokud senátu předlo
žena nebude
i President McKinley dříve
nežli píed týdnem odjel na jih ku
slavnosti míru do Atlanty pode
psal nařízení dle něhož ukládáno
bude clo na Kubě Nařízení toto
stalo se v souhlase s odporučením
Robert P Portera zvláštního ko
misaře kterýž tam byl poslán
před několika měsíci k "vyšetření
poměrů Nová sazba celní byla
prý upravena tak aby to bylo ku
prospěchu ostrova
Z kongresu
V sněmovně poslanecké jednalo
se v pátek o udělení koncesse
mezinárodní americké bance kte
ráž chtěla zříditi filiálky ve všech
jiho-amerických republikách Pří
vrženci společnosti dovozovali Že
by to sloužilo ku sblížení se všech
republik amerických odpůrci však
mezi jiným namítali že Spojené
Státy nemají právo dávat kon
cesse společnostem mimo hranic
Spojených Států a když došlo
k hlasování byl návrh poražen
148 proti 103 hlasům Předloha
za účelem rozšíření zákonů celních
a berních platných ve Spojených
Státech na Hawaiské ostrovy
byla přijata bez odporu V sobotu
jednala sněmovna poslanecká o
rozpočtu pro potřeby indiánské a
přijala týž s nepatrnými jen opra
vami Jest to již třetí rozpočet
který prošel Včera povoleno
bylo #350000 k zastoupení Spoj
Států na výstavě amerických plo-
din a výrobků která se bude pří
ští léto odbývati ve Philadelphii
Mimo toho oprávněno bylo rozdě
lení zbytku majetku černošské
tbanky (Freedmens bank) mezí vě
řitely a rozšíření působnosti ry
tbářské komise i na ptactvo honeb
ní Senát se minulý pátek odročil
až do pondělka V pondělí jed
nalo se e několika předmětech
Platt x Conn debatoval proti ná
vrhu Vestovu a dvozoval le Sp
: Státy mají ůstavm právo rozšiřo
vat! tvé území a zřizovali v něm
takové vlády jak bude zapotřebí
Dále debatováno o předloze oica
raguanského průplavu Senátor
Morgan podal návrh nařizující
výbore pro záležitostí zemědělské
připravit! předložití k přijmutí
předlohu zákona nařizujícího ze
vrubnou prohlídku všech potravin
x ciziny přivážených jestli přijme
říšská rada německá opatření ji
miž zamezili má se přívoz ameri
- ckébo mata a masových výrobků
do Německa
Ziaaaí chladné noci povzbuzují
revaatické bolestí kdo vlak v čas
zisobf se t dostatek se St Jacoťi
OJ tea jest proti podobným ne-
čí£m (SÓtfc obralo
KRONIKA UDÁLOSTI
Neštěstí na křižovatce
Na Allenwoodské křižovatce
as dvě míle od Manasquan N Y
zasažen byl v pátek přihnavším se
vlakem dráhy Pennsylvanské po
voz v němž osm osob se nalézalo
z nichž čtyři na místě usmrceny
dvě smrtelně a dvě těžce zraněny
Nechtí ženskou práci
Z Chicaga oznámeno v sobotu
že dráha Chicago & Northwestern
rozhodla se propustiti ze všech
svých úřadoven ženy a dívky jež
méně jak již dva roky ve službách
dráhy nejsou a že nadále výhrad
ně jen muže ve všech odborech
zaměstnávati bude
Lehkého trestu
dostane se horníkům obžalova
ným pro účastenství v krvavých
výtržnostech ve Virden 111 Ná
vladní státní vyjednal totiž se zá
stupcem obžalovaných horníků
že tito při zahájení lednového za
sedání vinnými býti se prohlásí
načež jim nej nižší možný trest
uložen bude Trest tento spočí
vati bude v nepatrné peněžité po
kutě Osudný požár
V Chicagu vypuknul ve čtvrtek
noci požár v Paláce Livery
Stable dvoupatrové to budově na
Cottage Gřove ave kterýž dva
životy lidské za oběť si vyžádal
Když totiž plameny téměř již utlu
meny byly sřítila se jedna zeď
při čemž dva hasiči na místě
usmrceni a 9 jich těžce poraněno
Z raněných prý tři sotva as při ži-
vatě zachováni budou
Chtí se vypůjčit
Z new-yorské Wall ulice pe
něžního to střediska amerického
oznamováno v sobotu že po celý
minulý týden nalézali se tam tajní
majitelé jedné z vlád evropských
prý Ruska — za účelem vyjed
návání zda by se zde velká
půjčka 3 neb procenta ne
soucí upsatt nedala Zpráva ta
potvrzena byla z mnohých hodno
věrných stran o výsledku vyjed
návání však dosud ničeho známo
není -
Proti kanálu
Proí H L Philips zástupce
missourské státní rady zdravotní
skončil koncem týdne vyšetřování
své drenážního kanálu chicagské
ho a sice podal zprávu že týž
neustále ohrožovati bude zdraví
těch kdož podél břehů jeho by-
dleti budou Druhý člen komise
dr Paquin prohlásil že kanálem
tím vody řeky Mississippi otravo
vány budou a že tím zdraví oby
vatelstva celého údolí mississip-
skčho ohrožováno bude
Z Hawali
Parníkem Gaelic kterýž v pá
tek do San Franciska připlul při
veženy zprávy z Honolulu dle
kterýchž tam pilně přetřásá se
otázka kdo guvernérem ostrovů
těch jmenován bude Kandidáti
jsou tri b M JJamon H M
Sewall a president Dole Mezi
domorodci pilně podpisována jest
prý petice kterouž president žá
dán býti má by do úřadu guver
nérského nejmenoval nikoho kdož
ve spojení s posledním převratem
byl
Přívoz a vývoz
Dle zprávy pokladního odboru
obnášel náš přívoz různého zboží
za listopad #52159560 o #458
000 méně než v témže měsíci roku
minulého Beze cla přiveženo
zboží za #22000000 Vývoz náš
obnášel za listopad #127483467
což bylo as o #13000000 více
než před rokem Za 1 1 měsíců
istopadem ukončených obnášel
vývoz ' náš #1117681109 o
#337857046 více než přívo za o
#143026115 více než obnášel vý
voz ▼ téže periodě roku loňského
Pro vražda Baaželky
zatčen byl v neděli v Chicagu Ra
kušao M E Rolinger Mrtvola
manželky jeho na polo spálená
nalezena byla v příbytku jeho a
s počátku mělo se za to Že o ne
štěstí se jedná že totiž lampa ji
vybuchla a ona bídně uhořela
Policie nyní tvrdí však že prý
Rolinger manželku zaškrtil a pak
mrtvolo potrolejem polil a tento
zapili) a to proto aby zmocnil se
majetku kterýž prý manželka
jeho t Rakousko dotud měla a
#300 na ktaéž život její pojištěn
byL
President na jihu
President McKinley navštíví!
min týdne Atlantu Ga aby zú
častnil se tam velkolepé"slavnosti
míru" a návštěvou jeho dán pod
nět ku skutečnému zhlížení se
severu a jihu Vlastenectví jiha-
nú pozbuzeno bylo totiž vlaste
neckými 6lovy presidenta v zase
dání georgijského sněmu prone
šenými že svatou poviností seve
ru jest o hroby padlých jihanú
pečovati a vyvolán jimi byl v
mysli obyvatelstva tamního neo
čekávaný obrat a president stal
se pravým miláčkem všech
Zvláštní sňatek
uzavřen byl v úterý v Milan Mo
v tamním okresním vězením De
vatenáctiletý John Green kterýž
toho dne dopraven býti měl do
káznice pro velkokrádež oženil se
nevlastní matkou svou 17 roků
starou Jeho otec jest 50 roků
starým a nalézá se v káznici pro
krádež koní a bývalá manželka
jeho nyní manželka synova bude
tam oba co nejdříve následovati
Rozvod její byl totiž prohlášen
neplatným an podmínkám soud
ním vzhledem k zaplacení útrat
soudních nedostála a tak dopusti
la se druhým sňatkem v očích zá
kona bigamie
Dopadený zloděj
Otto Heintz domovník budovy
Equitable v St Louis zatčen byl
pátek v Kansas City pro ukra
dení za #42000 dluhopisů z po
kladny L C Nelsona kterýž úřa
dovnu svou v budově dotýčné
měl Heintz zmizel ze St Louis
před několika týdny o krádeži
jeho zvěděno však teprvé minulé
ho týdne když Heintz jednoho
známého v St Louis dopisem žá
dal by v prodéji dluhopisů oněch
prostředníkem mu byl Na zlo
děje nalíčena pasť do kteréž
Heintz se chytnul Po zatčení
svém Nelsonovi všechny ukradené
dluhopisy vrátil a týž odměniti se
mu za to chce tím že prý naň ža-
J lobu nepodá
Tajemná vražda
spáchána byla v neděli odpoledne
na farmě John N Krebsově neda
leko Junction City Kan a sice
zavražděna tam byla hospodyně
téhož pí Geo Craigová již hla
va břitvou téměř úplně od těla
oddělena byla Krebs udržoval
prý s Craigovou nedovolený po
měr na kterýž manželka jeho
kteráž po delší čas s ním nežila
velice prý žárlivou byla V ne
děli byla návštěvou na farmě a
jak sama tvrdí byla tam až do
čtyř hodin když pak Krebs kte
rýž v poli vylamováním korný za
městnán byl o 5 hodině domů se
vrátil naleznul hospodyni svou
co vychladlou již mrtvolu
Americká Federace Práce
prohlásila se ve čtvrteční své
schůzi proti politice rozpínavosti
a proti rozmnožení stálé armády
naší O resoluci příslušné bylo
po plných pět hodin debatováno a
proti ní neozvavše hlas ani jediný
Z dalšího jednaní dlužno uvésti
Že Federace rozhodla se poslati
v roce příštím organizátory do stá
tů jižních v nichž děl organizace
teprvé v plenkách jest Z jednání
pátečního dlužno uvésti že stou
penci strany sociální sveden tuhý
zápas o to aby federace pro soci
alismus se vyslovila tím že by
stanovy změněny byly v tom spů
sobu aby federace nesměla Žád
nou stranu politickou schvalovati
s výjimkou strany sociálně-demo-kratické
V debatě o témže před
mětu pokračováno i v sobotu a
výsledek byl konečně ten Že soci
alisté poraženi 1806 proti 420
hlaslm
O Brodě v lowí
vydána byla státním hospodářským
výborem ▼ minulých dnech po
drobná zpráva v níž celková úro
da letošní na #225000000000
odhadována jest Ze zprávy vy
jímáme následovní: Ozimky skli
zeno průměrem 165 bušle z akru
a celková sklizen 3168916 bušlů
obnášela průměrem prodávala se
za J5 ctů buŠL Korný sklizeno
38396386 akrů 289314850 buL
tak Že průměrná sklizen 345 bušle
obnáší Průměrná cena 1 pro
since obnášela 33 centy tak že
celková úroda #66519405 ceny
měla Ovsa sklizeno 139915346
bušlů— 335 bušle z akru Prů
měrná cena byla tic nebo-li
#[29483222 za úrodu celou Žita
sklizeno 3370550 bušlů — 16 buš
z akru— v ceně #1280809 Ječ
mene sklizeno 14032471 bušlů—
275 bušluzakru — v ceně #4209'
741 Lněného semene sklizeno
31370550 bušlů v ceně #1780-
809 Zemčat sklizeno 12538411
bušlů při průměrné sklizni 76 buš
z akru v ceně #386907 Sena
lučního sklizeno 3852561 tun v
ceně #16566012 a sena prérijní
ho 1645419 tun y ceně #5759-
066 Pohankv sklizeno orůměrem
K
138 bušle z akru celková sklizeň
obnášela 160740 bušlů v ceně
#83870 " Bojínkového semene
sklizeno 72 s 000 bušlů v ceně
#768500 průměrem sklizeno 39
bušle z akru Jetelového semene
sklizeno průměrem 17 bušlu z
akru celkem sklizeno ho 87550
bušlů v ceně #288915 Millety
6klizeno 161500 bušlů v ceně
#61370 Sladkých zemčat skli
zeno 245000 bušlů v ceně #218
000" Z akru sorghumu dostány
průměrem 94 gallony melasy již
naděláno as za #350000 Metlice
sklizeno as za #25000" futra na
děláno as za #8250000 pastviny
odhadnuty na #30000000 a úro
da ovoce a zelenin odhadnuta na
#6200000 — Průměrná cena koní
na farmách udána na #50 a krávy
dojnice na #35
Z KUBY
Prvá americká pošta v Havaně
otevřena byla ve Čtvrtek Jest to
sice pouze jen pošta vojenská
prozatím však bude i dopisy pro
občany americké a anglické v
Havaně bydlící přijímati Prvá
poštovní známka prodána byla
dražbou a sice vynesla #200
Z Havany oznamuje se Že úřa
dy španělské hodlají míti všechno
vojsko do 28 prosince na cestě
do Španělska úřadní předání
správy stane prý se však teprve
na 1 ledna jak předem ustano
veno V celnici učiněno bude
sice zřízencům americkým již před
tím místo příjem však plynoúti
bude až do t ledna do pokladny
Španělské
Dle výkazu pokladního odboru
obnášel příjem celnic v Santiagu
Guantanamo Manzanillo a Bai
quiri za listopad #60627 což
bylo o #11787 více než v témže
měsíci roku loňského — Celkový
příjem celnic od započetí okupace
americké obnášel #325636
V sobotu oznámeno že kubán
skými vojíny bylo toho dne v
Mariano po vojínech našich stří
leno na štěstí však žádný z vojí
nů kulí nezasažen Poručíku
pluku illinoisského podařilo se
jednoho z útočníků přemoci
Generál kubánský požaduje vydá
ní vězně tak aby prý před kubán
ský soud vojenský postaven býti
mohl
V Havaně spůsobena koncem
týdne značná senzace zadáním
kontraktu úřady španělskými na
kanalizaci a dlužbu ulic v Havaně
jedné firmě americké s M Dadym
čele Náklad na práce ty roz
počten jest na #12000000 a ne
malé rozhořčení jeví se nad tím
Že tak důležitý kontrakt zadán v
poslední již chvíli kdy správa
města do rukou amerických přejiti
již má
Křižák "Cincinnati" při opou
štění přístavu santiagského nara
zil v neděli večer na skalisko
kteréž prý na mapách naznačeno
nebylo a uvízl na něm tak pevně
že vyproštění jeho prvý den po
dařiti se nechtělo
Zprávy z armády
Dvacátý pluk pěchoty ležící ve
Fort Leavenworth Kan obdržel
ve čtvrtek rozkaz k bezodkladné
mu vypravení se do San Franci
ska kdež na dopravní loď Scandia
vstoupiti a s ní cestu na Filipíny
nastoupiti má
Do Savannah Ga připluly v
pátek dopravní lodě Minnewaska
a Roumania na nichž 49 pluk
iowský a 6 pluk missourský na
Kubu dopraveny budou
Dopravní odbor armádní uvě
doměn byl ▼ pátek sekretářem
války by bezodkladně připravil
dvě lodě dopravní k dopravě voj
ska do Manily cestou přes kanál
suezský Vyhlédnuty k tomu lo
dě Mobile a Mohawk z nichž
každá pohodlně 1800 mužů po
jmou ti maže
Uejlepší TVRDÉ a MĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Blpck atd
NejlepSÍ Illinoiské v kusech $550 drobné 1525 Cherokee drobné za
S423 nejlep&í uhlí na vaření Naše Beacoo Nut uhlí $350
jest velké čisté a dobré Přesvědčte se o tom
COUTANT & SQUIRES
Telefon 980 Sklad 17 a Mason Pfaárna 1402 Farnam St
Komise míru
Členové americké komise míru
opustili v pátek Paříž a odejeli do
Southamptonu odkudž parníkem
St Louis zpáteční cestu do Sou
státí nastoupli
O podepsané smlouvě míru po
dařilo se doposud vypátrati pouze
jen ze čitá 17 článků jichž ob
sah jest prý následovním:
1 Ustanovení pro vyklizení
Kuby
2 Odstoupení Porto Rica
3 í oastoupeni ťnipin vy
placeno bude #20000000
4 Podrobnosti o odstoupení
Filipín a propuštění španělských
vězňů v rukou Tagalů se nalézá
jících
5 Převzetí španělských kasá
ren a jiného majetku na Filipí
nách
6 Vzájemné vzdání se nároků
na jakoukoliv náhradu
7 Španělský obchod a paro-
plavba budou po 10 roků na Fili
pínách požívat týchž práv jako
americké
8 Propuštění válečných zajat
ců a všech politických zločinců z
osad odstoupených Spojeným
Státům
9 Španělům kteří zůstanou
na rvuDe zaručuji se zákonnitá
práva
10 Náboženská svoboda na
Filipínách a rovnoprávnost veške
rých církví
11 Sestavení soudů na Kubě
Porto Ricu
12 Jedná o zřízení soudním a
provádění spravedlnosti na obou
ostrovech
13 Španělské knihy na od
stoupených osadách jsou prosty
cla a autorské a nakladatelské
právo zaručuje se na pět roků
14 Zřízení španělských konsu-
iátů v odstoupeném území
15 Na Kubě Porto Ricu a
Filipínách poŽívati bude obchod
španělský po 10 rolců týchž práv
jako americký
16 Po odchodu amerického
vojska z- Kuby pozbudou Spojené
Státy všech závazků vůči španěl
ským poddaným a španělskému
majetku tamtéž
17 Smlouva musí být během
měsíců schválena oběma vláda-
mi
aby nabyla platnosti
V New Yorku zemřel ve
čtvrtek po krátké nemoci bývalý
senátor spolkový z OhioCalvin S
Brice a sice zemřel zápalem plic
Z Yankton S D oznamuje
se ze pry siaaci zamysu souane
zjistiti ústavnost dodatku v po
slední volbě přijatého jímž výro
ba i prodej lihovin pod kontrolu
státní dávány jsou
Velkolepý vánoční prodej — =
mužské i ženské krásné obuvi pozůstávající ze
šněrovacích i zapínacfch jemných střevíců
10 až 25 proc srážky za hotové
Mužské M 00 liraní žluté střevíce s Ženské $400 jemné kozinkové Sně
tí voj násob podrážkou A J HO rovací střevíce s látkovými svrš
20 proc sráJky tedy za VliU ky 20% srážkou tento (hQ Qn
tfdm tedy ca UU OU
Mužské 14 0(i dobré telecí iněrovacf 1 i T
střevíce s tvrdými ipič- ÓQ Cíl Ženské $360 a $4 00 Jemné korin-
kami 10 pre srážky ca yUiUU kové capínací střevíce (J)Q Mi
Muž $400 telecí iněrovací střevíce " VUUU
podrážkou zv Globe dQ Dfj Ženské $800 jemné kozinkové ině
Tol Wclt 12 pre srážky PJ JU rovací střevíce tlustými pode
Hromada tuniských $3 50 až $400 yPHrené Woucá-An Mi
lněrovacíchl perkových střevíců nf " hrnglíeh' "QJUU
cbytkj to několika velikostí do Něco domků iensaých dobrých
bré cbuvi 25 procent dQ Cíl upínacích střevíců vy- Al IJI1
srážky tedy budou ca ull prodáme po Qi IJ
Mužské vánoční pantofle a Ženské pékcé vánečcí pstste
35 65 75c $100 ai $200 po 35c 50c 75c $1 a $175
Wa N Whitney 107 j 16 aL
Pro sbírky musejní a zoologi
ckou zahradu v Praze
S potěšením oznamují a zasílám
v příloze chek na #1305 které se
sebraly v Prague ve prospěch sbí
rek musejních a zoologické zahra
dy v Praze hlavní zásluhou pana
Fr Kubíka který se ochotně na
bídnul se mnou podniknout sbírku
po domech a sice sbíralo se s he
slem: Praha — Praze #1 Kašpar
Bros po 50 centech pánové: J
Anděl Fr Kubík F J Polák
W L Kirchman Jos Mach Jos
Vlasák Jan Tomek Ant Vašina
Chas Šimánek Karel Šimánek
J Fujan V Urban J J Vlasák
Jos Kašpar Po 25 centech při
spěli pánové: Jan Kašpar A Ša
fránek J Jiřík Pavlík Bros Fr
Pop J James Matěj Žižka Jos
Vavák J Fujan J J Váchal J
Reřucha J Pabian A L Vlasák
J J Kašpar Tomáš Suchý J H
Svoboda J C Kavan A Kašpar
a Jos Fencl Po 10 centech: J
A Baštář Jos Kašpar Jaroš Va
šina Činí v sumě #1305 Pánové
Dr J V Pecivál Karel Urban po
50 centech a J G Kohl K Droz
da J F Urban po 25 c slíbili
složití v sumě $175 Pan J Ma
tura lékárník v Praze Neb da
roval pěkně zachovalý indiánský
hrot v spůsobu palice vyoraný v
polích zde K následování: Páno
vé Dr J V Pecivál J J Vlasák
řídicí učitel J H Svoboda A L'
Vlasák J Nedoma slíbili uspořá
dati pěvecko deklamatorní besedu
ve prospěch založení Družstva
musejních sbírek k čemuž zdárné
ho výsledku s plna srdce přejeme
V úctě Jos Anděl
Pozn red — Potvrzujem příjem
částky #1305 ukládajíce tuto pro
zatím a očekávajíce dalších hoj
ných příspěvků Red P Z
Předplácejte na Knihovnu Am e
rickou pouze #1 ročně
8rdeéné dílgy
vzdáváme tímto všem kdož se
vzácnou ochotou účinkovali v
krásném div představení "Vesni
čané'' které s úspěchem minulou
nedčli v síni J Koutskýho sehráno
bylo Hojná náštěva a stálý
potlesk obecenstva byly podstat
ným vděkem 1 odměnou účinkují
cím ocbotnífc&m a 1 Těl Jednota
Sokol jim tuto projevuje vřely dík
V úctě ♦ Výbor
L ift řW