Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, December 09, 1898, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
8
i
J
Nazamlsslssippaké mezinárod
nf výstave r Ouiae obdržel
t odioru pivním
2Crug"CLv im±éx
CABINET BEER
ZLATOU MED AI LH
na tákladi Ji ho ílhtoty a Jeřouavt
tujioiuli a poanSIuJiciub vlaulnoett
Objednejte n! bednlíku od
Fred Krog Brewlng Co
" 1M7 laoltaon Ht
Tciaroa 4
JOHN BOEtíHOFF
——VELKOOBCHODNÍK
vfclio druhu vínem' lihovinami a likéry
413-415 jižní 15 cl Omaha Neb Telefon 805
TlejlepU druhy jaká v trhu k dottánl Jiod mám na sklade Prodávám Je na quarty 1 gallony
The Chicago Lumber Co of Omaha
Jest Jtdlaou společnosti
hranic Fříloorsfcý
prodávat
Lee-Clark-Andreesen Hardware Co
— prodávají ve velkém —
Tlačená vyrážené a lakované plechové náíiní— Cínovaní plech
Železný plech a kovové zboží— Ostnatý flrát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraní nálMjy u t]Ni'Uivké rlxží
I2I9-'221 Harnoy ullcor - - OrflAHA NEBRASKA
South Omaha BiVwi ng ( o
3 JETTBE nenajito: '
vM v
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh 'Ple £w"
Telefon v South Oiimz 8
MEtZŮV PIVOVAR
vyrábí vyhldíený a po celém Mů+jfiy Ipí' '-jVávtm vřnujese
vápadc za ticjlcpií uznaný iflClljuY lCtiWUeivláňWii jmíurno-!
í í Ti
umana Jírcwmg nssn iivovar
vvrábí v m"ťt'hi'avvia i° i-'4tf"'x""í
e a V J 1 Uk1 Ci léii západu rozehýlá Ivl-ttU
jati setkali
Ivoiiíěelí llílíí
výily byl bude prodávali nej
lepM kauinH vařící I vytápěcí
za t-eny tiejniž&f Té ziísudy
-drželi jame ejiž mnoho 'et a
wniíviíme že se v p-árí
Ci-ny krásných a dobrých kamen
Jutte tento podzim v-lice snížili
Máme ij ta $27 00 a v íe
m BAM3E3
vaecb velkottl prodáme ta 11000 a vyle
Minitor Majbstic a Qaicfc Meal OO
ocloé Uange máme 12400 tv I dražil
BECKWITH-ovl pravé ROUHD Q4K" fcmm m4me m $1100
Pravá Beckwtth kamna t IH8S vydaná apotrebojí méoS měkáho uhlí a
udriuil teplotu déle nel kaidá kamna
Jiná a není líných Jel by ae tímto vy
rovnaly Máme Ul dobr
1 ríTthinSS
i (mm))
t)ole- Hot Hlt vytlpěcl ta
11)1 'a Air Tiaht kamna ta I3W
Jiná rtobráoak kamna
ftkna vaflcl kamna
MILTCI B06FRUS0I
rok 14 a Farmaai bL
PMw nám o katalof a
11
BRTOVY LEKY
tmlézc&jí Mtňtle vttňí otlilit pon6
vadž Jmou tpolclilivé n lééivé
BrMva aralková a kontclai aiaat hoj) rány let
tvá I twmralé vyráiky na tóle I oulleVH
avédtni J opnry a spáleniny Ona Sk)
Mrtšf plkal taltáai proti kalil pícháni na
prauu tidute tailemováol a praním kře-
tam Oaua t lUa
KrveílstHel lex uottrrmy kaldámn nbxvláir
iarni dobou Mrl6r krveťiirtitl JhíoI barvo
tvafe dnlává tH a aílu a vti-iil lfl vy
ráiay naUle távrař a aail Cena II láhev
Brtiv laltáa pro JáUa a ledviny vidy pon6
ae Ixilnua v itil-li a v kfill álnkuJlo
aa ledviny Mel obtifne micnl retavku
ainfen' kne plaku a tarateni moce Ona
oni 1100
Brtovy C
Milf
:acarla allalkv l(ervená) laoo nejaoo-
llilíJi ve ve'b iiHnadech xárpy xá-
vratt jairiHtn rtioroiam nncaau a jiu'
ta Jim ! bylinná Oíft
Rnříme krajannm za apoleblivoat naiicb lékft neb Jitou pone lvice připravovaní
dle preilpl6 lékaftkýcb které ae ne I lépe twvědéity Neiou to Mdné váe b fíd vy
nálezy ale léky které pro rozličné ned-iby Janu apoleblivé a při ravovaiéi nej
lepiícb látek bylinných Jaké jtou v trbu k doitanL
Krajané pfrjfel al léky nníe kde ne J tou k doataní v lékárně tailem vyplacené
na požádaní adyž cena léku Jeat přiložena Adntujte: iTUlr
ORT & CHALOUPKA WILBER Í1FBR
pfe ZASTAVITI
KJ(W ze vkuenntl doťfe ví fa turbé tUlé pokašláváni ]
velmi vyailu Jícím a le éato J předrbfidcem peZnéno
— g-4ntrt plieniKo atiets ayqtliotln
Prot nfll byMe nH-otttl a'v vale i travi iw Ank mre vál livit
b)ly obroiováoy kdyl oíkolla Jen dávek
Sýkorové ho Plícního Hal sámu
f m'rnf tánt n vol ní Hoooinftře vám ku pUooém v'ln jlrlmo
pinku Zarunjeire kat Inu 'ábev léku tohoti že pkytne v4m
uupokojr i a úlevy aneb Vám p-n(e vrí Ime
letněte SMikm aána na rvrtáMl raba 14 a N al Se Oaiiha fkt
a Hne vldv aflpravnM traeai nnAwat 4o-táti nKVKuHVH Lr-i B-IW
tent k doMlai v kaM leaaraa aann bm
Mhlím Iiepair Worlcs
1207 Douglas olkw
mají na ikladé veVchn druhv aurávek
ku kHmiiáiu vařícím i topfnfin neclť
ioh Jakéhokoliv irťéi m nh výroby
O D Kiplitiger
na rohu 13té a Farnam
mám 1 vři li výlifr
doutníků tabáku
a vflbec vlecn potřeb kuráckjvh ve mhM
- kde lze výuoone na oupití stavební dříví
14tá a Marejr 41 líce
OMAHA NEBRASKA
i TV _ _ _
'
f srtí-
xa Mvtt
ta mn
ceny
nxis
WIP
ftevautlsa dni a bestec mflle btl vyieCen
ulivánlm Hrlnv lko kb-ry Je připravo
ván le lákař předpUn Cena 1100 láhev
Brtflv tm llilarat J~t i dávna obllheo
alivin prull ucltérnu litnáni ntekllnám
pl háuf na prwn a v kHl Nellepil pni
airednk pH revraallukcb případech Onoa
Si a Wceul6
Boka! hlivy poehátejtrl od ticpy bdínl plí-
IKiého pili bnrkM I celí nvrvn-mmtl vy
letí ae rychle utíráním Brtovyeb kapauíl
Cenattcentá
BrttvWk trati choler a prfljaia W áolnf po
lehilvy ve virt-b prípailna-b Irtnlrb nemwi
tápala itřev laiulefiifm kh-&m krvavý
ma tlPmi koilue prftjmu Cena aM
cent láhev
Brtflv ccrvokai Jet pravým hnhltelnm ttchto
trapltela m allf kvrh Jet iiKjwmny k ut
váni tak le matky nemalí ládná neanáxe
dítky prl uáM bo nli vat CeoaKceutl
ICRUTV KAŠEL? [1
v ew umaaa aa aa a B9c
a - r r
w
I 'flftntWaJI I L
Ys3rřk
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Dr F L Rieger velezasloužilý
pracovník český dovrSf dne 10 li
stopadu 8otý rok svého života
kterýžto den bude českými spolky
a korporacemi oslaven a uspořá
dáno bude v pražské radnici slav
nostní shromáždění
Vypůjčil si na cizi usedlost — Po
zoruhodný podvod proveden byl v
Jevíčku na Moravě Asi před tře
mí nedělemi přišel do tamní zá
ložny neznámý občan představil
se jano Langer z nor btepanova
a vypůjčil si 440 zlatých- na svou
usedlost tamtéž připsanou Fran
tišku Langrovi Pozemková kni
ha byla čistá jako sklo proto se
půjčka povolila dlužní list se na
psal přivolaní svědci sluha a po
domek potvrdili při legalisaci to
tožnost osoby a 440 zlatých se
vyplatilo Jaké však bylo podive
ni pravého Františka Langra
když dostal od soudu výměr že
mu vlepili do gruntovní knihy 440
zlatých Běžel ustrašen do Jeví
čka a tu se vysvětlilo že dřívější
Langer co peníze obdržel byl
nějaký podařený dareba Zatím
ale byl v prachu a protože ho ni
kdo neznal co to bylo za ptáka
nezůstalo po něm ani stopy a do
sud marně se po něm pátrá
Pltkrát po sobi se oženil — V
Horažďovicích zemřel tyto dny jo
roků starý mlynář Josef Korda
který ve svém životě pětkráte
vstoupil ve sňatek manželský
Z Rychmburku — Ve Čtvrtek
dne 17 listopadu poslal p Hanuš
svého čeledína Josefa Ouřeckého
do krounských lesů pro dříví Již
se smrákalo a čeledín se nevracel
SENÁTOR QUAY PŘED SOUDEM
Málo mu (in v posledních letech poutalo k íobf tak znavnou a všeobecnou téměř po
7ornot Jako soud se spolkovým senátorem M 8 Qunvem leho synem R R
' Quayem a bývalým pokladníkem stiítu Pennsylvanie E J Haywood kteříž z
raclimvffnf penřz státních obžalováni Jsou a Jichž přelíčení ve středa vyvoMno
8ťnHÍnoBt soudu tohoto avý&ena mcrou nemalou tím že Soudce Oordon před
nímž přelíčení odbtřváno béti tnřK radili úřadu svého e vzdal
nastal večer a po čeledínovi neby
lo dosud ani p mátky Jelikož
se často v noci se dřívím vracíval
neměl pan Hanuš o čeledína
strach domnívaje se 2e přijede
později anebo jestli se mu něco u
vozu přihodilo že zůstane někde
přes noc a ráno domů zavítá Asi
o 3tí hodině ráno zastavil se podle
stavení povoz a hned na to zařiče
li významně venku koně Když
však nikdo před stavení nevychá
zel řičeli koně úzkostlivěji a hla
sitěji Pan Hanuš se probudil a
hned jej děsná předtucha napadla
Vstal a přistrojiv se vyšel ven
Skutečně byli to jeho koně jež s
vozem dřívím naloženým stáli
před domem Pan Hanuš je za
vedl do stáje a vzbudil domácí li
di Když pak čeledín Ouřecký
domů nepřicházel vypravil se hle
dat! jej K svému hroznému zdě
šení nalezl nešťastného čeledína
asi 70 kroků od silnice za Rychm
burkem v polích hrůzně zavraždě
ného v kaluži krve - Hlava byla
od těla odříznuti a visela na kou
sku kůře tělo — úplně stuhlé —
křečovitě bylo skrouceno V ksp
ae mrtvoly nalezeno bylo 1 zlatý
35 krejcarů Z jaké příčiny byl
ubožák zavražděn nelze vysvětli
ti neboť byl Ouřecký dobrý člo
věk a s nikým neměl hádky Ne
šťastník byl zavezen do Rychm
burku Soudní ohledací komise
uznala že Ouřeckému byla hlava
uříznuta knejpem nebo podobným
nástrojem četnictvo i policie jí
▼ borečné činnosti doposud však
nepodařilo se přijití vrahům vna
stopu
Elektrickou károu usmrcen byl
před několika dny v Praze 461etý
zámečník Kirel Pánek z čechovic
u Hořovic VběhVi z chodníku
před rozjetou káru buď v úmyslu
sebevražedném aneb nepozoroval
li jí nebylo zjiiieno
K universitní otázce na Morav
—- Jakmile dostala se na veřejnost
zprava že vláda hodlá zřídili na
Moravě universitu utrakvistickou
ozvaly se neprodleně proti tomu
protestné hlasy které slyŠeti bylo
zejména z niarkrabství kde stejně
uvítána byla i pověsť další že vlá
da pomýšlí zavésti při universitě
této nový modus oboujazyčnosti
vrcholící v tom že jedna část
přednášek má býti výhradně ně
mecká a druhá česká "Lidové
Noviny" ve příčině té píší: "Roz
umí se že za takové monstrum
český lid na Moravě pčkně by se
poděkoval Žádáme rozhodně za
zřízení české university jejíž po
třeba jest více než prokázána a
od tohoto požadavku neodvrátí
nás žádné úsilí odpůrců snažících
se nadhazováním rúzpých předpo
topních plánů spravedlivé vyřízení
naléhavé otázky obou českých vy
sokých škol na Moravě co nejvíce
oddálili" : -
Pokus vraždy a sebevraždy pro
zbraňováni v lásce — Z Teplic se
oznamuje: V Košťanech u Teplic
ve službě knížete Lobkovice za
městnaný lesní adjunkt Josef Ho
vorka udržoval š jistou dívkou z
Dubí milostný poměr jemuž však
peručník děvčete kníž lobkovi
cký vrchní lesní pan Kovář nepřál
a zbianoval V minulých dnech
večer počíhal si adjunkt na pana
Kováře v lese a vypálil naft ve
vražedném úmyslu ránu poranil
jej však jen lehce Na to zamířil
adjunkt do lesa a zde se ranou z
pušky zastřelil Nešťastník byl
teprv 25 let stár
Dvakrát se oženil — Stavitelský
kreslič Václav Bouček před něko
lika léty byl zaměstnán v Brně
Tam seznámil se s hezkou dívkou
jíž pojal roku 1804 za rranželku
dal se s nf eddati v kostele svaté
ho Tomáše Manželství toto však
nebylo valně Šťastné neboť Bou
ček svoji choť opustil a potloukal
se světem aniž by jeho přátelé
nebo jeho manželka měla tušení
kde 'vlastně jest Teprve v po
slední době bylo vypátráno že
nalezl pevnější postavení v Polské
Ostravě Zde však učinil si opět
známost s dcrou jistého horníka
kterou také pojal za manželku
Druhý jeho sřlatek konán byl ve
farním kostele polsko-ostravském
aniž by právní trvání prvního jeho
sňatku bylo pominulo V těchto
dnech vyšlo dvouženství Boučko
vo na jevo a muž dvou žen byl
když dne 20 listopadu do Brna
přijel na návštěvu zatčen a dodán
zemskému soudu A tak teď jsou
na světě dvě paní Boučkové ale
pana Boučka nemá žádná z nicb
protože je — v kriminále
Zílleta v Seletnifnlm vose — V
rychlovlaku který přijel dne 13
listopadu večer z Prahy do Brna
zŠílela cestou nějaká neznáma
vdova která jela ve vagoně druhé
třídy Nešťastnice počala zuřiti
rozbila zrcadla trhala polštáře se
dadel a ' házela peníze oknem
Když pak přestala zuřiti zpívala
si plným hlasem V české Třebo
vé ujal se jí nádražní lékař dr
Arnstein a jel s ní dále do Brna
kamž byla zaslána telegrafická
zpráva o příjezdu šílené Na ná
draží v Brně Čekal ji již povoz a
oddíl ochranné stanice jenž ji do
pravil do nemocníce na oddělení
pozorovací Neznámá zdá se býti
cizinkou mluvilať jen anglicky
Byl ti ní nalezen lístek s jménem
A- Waterson Totožnost její o
soby nebyla posud zjištěna
Demcnslratt M technice v Prau
Mezi profesorem A Vávrou jenž
přednáší na českých vysokých
Školách technických mechanickou
technologu a mezi studentstvem
byl již po delší dobu najjatý po
měr který dne 22 listopadu do
sáhl vrcholu Příčinu k tomu za
vdala aféra srbského studujícího
p Sehče jenž dělal před delší do
bou II státní zkoušku a to písem
ní při níž nedosáhl dostatečného
úspěchu Nebylo mu to však ře
čeno a pan SeLČ odejel do Srbska
Za- nějaký čas byl povolán by
složil i ústní zkoušku Taxa oď
něho byla přijata a na minulou
sobotu byla určena zkouška Když
se pan Selič ke zkoušce dostavil
tu mu pan profesor Vávra ozná
mil že písemní zkoušku nevyko
nal s dostatečných úspěchem a z
té příčiny že nemůže býti připu
štěn ke zkoušce státní Jednání
toto studentstvo velmi rozčililo a
včera se shromáždil velký počet
studujících do síně číslo 14 by
proti prof Vávrovi demonstroval
Profesor se však ku přednášce ne
dostavil přišel rektor dr Slavík
který vyslechl přání studentstva a
slíbil že věc vyšetří Studentstvo
na žádost pana rektora prohlásilo
že se zdrží všech projevů demon
stračních avšak usneslo se nena
vštěvován přednášky prof Vávry
do té doby dokud tato záležitost
nebude vyřízena Na den 23 li
stopadu svolána panem rektorem
schůze přednostů jednotlivých od
borů na které se stížnosti stu
dentstva projednají
' Požáry na venkove" — Ve čtvrtek
dne 17 listopadu o 4 hodině
odpoledne vypukl z příčiny nezji
štěné v obci Zálší u Milevska po
žár který strávil veškerá hospo
dářská stavení statkáře pana Fr
Anděla s celou bohatou letošní ú
rodou hospodářskými stroji a ná
řadím Ač v největší rychlosti
dostavily se a s veškerým uznání
hodným úsilím pracovaly sbory
hasičské z Lišnice Sepekova a
Podhoří přece podařilo se jim za-
chrániti pouze obytná stavení
Později dostavily se též sbory ha
sičů z Křižanova Veselíčka Brá
nic a Okrouhlé které ač státně si
vedly pro naprostý nedostatek
vody dravému živlu čeliti nemoh
ly Oheft trval daleko přes půl
noc Škoda odhaduje se na 10000
zlatých Pohořelý byl Částečně
pojištěn avšak škoda přesahuje
daleko pojištěný obnos
Z Olomouce — Po příkladu br
něnském také olomoucké obecní
zastupitelstvo přijalo resoluci pro
ti zřízení české techniky na Mora
vě a žádá o novou německou uni
versitu v Olomouci
Zřízeni zoologické zahrady v Praze
Po léta již pracuje samostatný
"Spolek pro zřízení zoologické
zahrady v Praze" aby uskutečnil
svůj cíl leč nedostatek prostředků
finančních vadí všemu opravdové
mu snažení ana částka — spolek
vládne jměním něco přes 7000 zl
— na aktivování ani z dálky nedo
stačuje A přece nelze za to míti
že by zájem veřejnosti neprovázel
svými sympathiemi v pravdě po
třebnou tuto instituci kterouž se
mohou pochlubit! daleko menší
města v cizině než jest královská
naše Praha která již za Rudolfa
II honosila se velikou bohatostí i
vzácných zvířat pověstnou zahra
dou v Jelením příkopě v níž lvi
tigři atd byli stálými obyvateli
Přenesením panovnického trůnu z
Prahy do Vídně zašla -zahrada
hradčanská a nezůstalo po ní pa
mátky leč v historii Zoologické
zahrady v cizině podmíněny jsou
ovšem bohatými podporami panu-
jfcích velmožů podporami šlechty
1 značnou benevolencí měst jež
přispívají na nákladné jich vydržo
vání Tabulky hlásající na př u
jednotlivých vzácných exemplářů
tropické zvířeny jména 1 obětavost
jednotlivců kteří na svůj náklad
je opatřili značně podporují vrůst
zahrad těch a není pochyb iosti
že býti již u nás zoologická zahra
da zařízena při známé obětavosti
vynikajících -jednotlivců našich i
sborů samospiávných těšila by se
stejné pozornosti Jen o počátek
tu běžíl Můžeme dnes se svými
čtenáři sděliti Že se právě v Praze
sestavuje společnost dílem z vý
boru "Spolku pro zřízení zoologi
cké zahrady" dílem ze soukrom
níků přátel přírody která pokusí
se rozřešiti vážnou otázku bytí
zahrady té ustavením společnosti
akciové Provolání jež co nej
dříve bude vydáno bude podepsá
no osobami všech kruhů inteligen
ce české která se obrátí na veřej
nost vyzváním aby snahy a cíle
uskutečnění zoologické zahrady
sledující všemožně podporovala
Lze douíati žs jako v jiných pří
padech tak i v tomto s poroz
uměním každý zámožný vzděla
nec finanční ústavy samosprávné
korporace a spolky se vynasnaží
aby i v tomto ohledě naše králov
ské hlavní město neopozďovalo se
za menšími méně významnými
městy německými Všechnv velké
zvěřince kočující jež kdy Prahu
navštívily těšily se návštěvě a
přízni obecenstva všech' vrstev
přímo veliké důkaz to že naše
obecenstvo má vynikající smysl i
cit pro přírodu vyvinutý Dobré
snaze lze přáti všeho zdaru
Nár Politika
Dobrá rada
jest mnohdy lepší nežli peníze Pí
(ohanna Dragounová z Columbia
Okla T praví: Můi manžel měl
veliký kašel Já mu poradila Se-
verův Balsám plícnía než vvužíval
jednu láhev měl po kašli a byl
zcela zdráv Severovy léky jsou
vesměs výtečné
Léků proti kašli jest mnoho
Záleží jenom na tom zvoliti lék
který neobsahuje látek škodlivých
a který kašel nezarazí jenom ný
brž úplně vyléčí Chcete-h dobře
poraditi každému kdo kašlem iesť
stížen poraďte mu
Severů v Balsám pro Plíce
Ten vyléčí kašel rychle a ÚDlně
odstraní zašlemování chrapot bo
lesti v krku a nastuzení Cena 23
a jo centů
Cítíte-li bolesti kdekoli na těle
a chcete-li se jich zbaviti zvolte si
beverův Olej sv Gotharda
který často jediným natřením po
může Cena to centů
Hlaste se o Sererfir Kalendář
v lékárnách a obchodech s léky
W F SEVERA český lékárník
CEDAR RAPIDS 10WA
)r E Holovíchiner
český lékař
'rr na rohu 15 a Howard ni Sne -ly'a
Block í dveří 210
TeKfuii 1438
písaři k naipzen od 10 do 13 hodin ráno
itl 1 I odpoledne a od 7 do8 veítr
Obydlí tr Čísle 1019 Center ulice
Telefon 1074
Neobtěžujte si
m i j 11 donsali pro nrfš če
T ©ský boiiiuíiřbký a
Ob z'Hn'CKý ceuník
X&Ět Pw když nyní aneb na
® ®f 'ky iĚco z ob-
"iji tu tohoto potřebu-
Vil !! 7nriliilm
I Vám u&elřeuí od í
I 1 n btk
hodinkách
M-lme velkou zásobu zlatýth pozlace
ných t stříbrných hodinek pro diímy i
pany uzretizKO náušnic
jehlic prstenO atd
Odznaky pro Z Č B J
krásné zlaté za $125 i se
zásilkou -
Ušetříte peníze a obdrží
te zboží trvanlivé kdvi
jeobdnate ze závodu
W J Wíša a Syn
381 VY 18tn St Chlcato III
Dva skvostné vlaky
PO DRAZE
UNION PACIFIC
denné vypýlány do Denver a Jiných
měst Coloradskýcb jsou: -
Tke Colorado Past Mail
Vyjíždí z Omahy ve 435 odpoledne
a přijíždí do Denver ve 453 ráno
The Colorado Speciál
OpouStí Omabu v 11 65 večer a při
jíždí do Denver ve 255 odpoledne
Všechny vlaky tyto jedou nej-
čelnějšími městy dalekého západu
Písárnu a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísl
1302 na Farnam ul tooft
Chas ShivericK &G
12 a IDc-ugrias
Ustanovili jsme ae nabídnout! obecen
stvu pro nastivajlcí
3
3
o
CD
za velmi snížené ceny UtxIrMI jam
právě a továr -n východních veliké záso
by ordohnýcb novomódních železných
javorových a mabogtnovýrb posicií ele
gantního níhrtku do pokoj jakož f
rozkládal atoly d Jídelen nové druhy
jídelních liillf a jiného kvotnt'ho ná-
: (T: :
Mi iHÍHIijtm4 rrikeri t Ml aiem afcě
rv eenjr wůmnfádiU rVl aíia $niit(i M—
h&ptti aáre 1 upmfíáh obec 11 dr
Chas Shiverick tz Co